+ iMeds.pl

Levetiracetam pfizer 100 mg/mlUlotka Levetiracetam pfizer

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Levetiracetam Pfizer, 100 mg/ml, roztwór doustny

Levetiracetamum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Levetiracetam Pfizer i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Levetiracetam Pfizer

3.    Jak stosować lek Levetiracetam Pfizer

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Levetiracetam Pfizer

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Levetiracetam Pfizer i w jakim celu się go stosuje

Lek Levetiracetam Pfizer jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce).

Lek Levetiracetam Pfizer jest stosowany:

•    jako jedyny lek u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowozdiagnozowaną padaczką, w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia;

•    u pacjentów, którzy przyjmuj ą już inny lek przeciwpadaczkowy w leczeniu:

•    napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia u dorosłych, młodzieży, dzieci i niemowląt w wieku od 1. miesiąca,

•    napadów mioklonicznych u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z młodzieńczą padaczką miokloniczną,

•    napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z idiopatyczną padaczką uogólnioną.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Levetiracetam Pfizer

Kiedy nie stosować leku Levetiracetam Pfizer

• Jeśli pacjent ma uczulenie na lewetyracetam lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Levetiracetam Pfizer należy zwrócić się do lekarza:

• Jeśli stwierdzono, że pacjent ma chore nerki, lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Lekarz może podjąć decyzję o dostosowaniu dawkowania.

•    Jeśli zaobserwowano jakiekolwiek spowolnienie wzrostu lub niespodziewane przedwczesne dojrzewanie dziecka należy skontaktować się z lekarzem.

•    W przypadku zaobserwowania nasilenia się napadów drgawkowych (np. zwiększenie liczby napadów), należy skontaktować się z lekarzem.

•    U niektórych pacjentów leczonych lekami przeciwpadaczkowymi takimi jak Levetiracetam Pfizer

występowały myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójcze. W przypadku objawów depresji i (lub) myśli samobójczych, należy skontaktować się z lekarzem.

Inne leki i Levetiracetam Pfizer

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Levetiracetam Pfizer z jedzeniem, piciem i alkoholem

Levetiracetam Pfizer można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków. Ze względów bezpieczeństwa podczas przyjmowania leku Levetiracetam Pfizer nie należy pić alkoholu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjentka jest lub może być w ciąży.

Levetiracetam Pfizer nie powinien być stosowany w okresie ciąży, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne. Potencjalne ryzyko dla płodu nie jest znane. W badaniach na zwierzętach lewetyracetam stosowany w dawkach większych niż przyjmowane w celu kontroli napadów drgawkowych wykazał niepożądany wpływ na rozrodczość.

Podczas leczenia nie zaleca się karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Levetiracetam Pfizer może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania jakichkolwiek narzędzi lub maszyn, ponieważ stosowanie leku Levetiracetam Pfizer może powodować senność. Jest to bardziej prawdopodobne na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki. Nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, dopóki nie zostanie ustalony wpływ leku na zdolność pacjenta do wykonywania tych czynności.

Lek Levetiracetam Pfizer zawiera metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan i maltitol

Lek Levetiracetam Pfizer, roztwór doustny zawiera metylu parahydroksybenzoesan (E 218) i propylu parahydroksybenzoesan (E 216), które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje opóźnione).

Lek Levetiracetam Pfizer, roztwór doustny zawiera również maltitol. Jeżeli stwierdzono u pacjenta wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyj ęciem leku.

3. Jak stosować lek Levetiracetam Pfizer

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Levetiracetam Pfizer należy przyjmować dwa razy na dobę, rano i wieczorem, mniej więcej o tej samej porze każdego dnia.

Roztwór doustny należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Monoterapia

Dawkowanie u dorosłych i młodzieży (od 16 lat):

Zwykle stosowana dawka: od 10 ml (1000 mg) do 30 ml (3000 mg) na dobę w dwóch dawkach podzielonych. W przypadku rozpoczynania stosowania leku Levetiracetam Pfizer, lekarz przepisze mniejszą dawkę przez 2 tygodnie przed zaleceniem najmniejszej zazwyczaj stosowanej dawki.

Leczenie wspomagające

Dawkowanie u dorosłych i młodzieży (od 12 do 17 lat) o masie ciała 50 kg lub większej:

Zwykle stosowana dawka: od 10 ml (1000 mg) do 30 ml (3000 mg) na dobę w dwóch dawkach

podzielonych.

Dawkowanie u niemowląt (od 6. do 23. miesiąca), dzieci (od 2 do 11 lat) i młodzieży (od 12 do 17 lat) o masie ciała mniejszej niż 50 kg:

Lekarz prowadzący przepisze lek Levetiracetam Pfizer w najbardziej odpowiedniej postaci, w zależności od wieku i masy ciała pacjenta oraz wymaganej dawki leku.

Zwykle stosowana dawka: od 0,2 ml (20 mg)/kg mc. do 0,6 ml (60 mg)/kg mc. na dobę w dwóch dawkach podzielonych.

Dokładną dawkę leku w postaci roztworu doustnego należy podać z zastosowaniem strzykawki dozującej umieszczonej w tekturowym pudełku._


Waga

Dawka początkowa: 0,1 ml/kg dwa razy na dobę

Dawka maksymalna: 0,3 ml/kg dwa razy na dobę

6 kg

0,6 ml dwa razy na dobę

1,8 ml dwa razy na dobę

8 kg

0,8 ml dwa razy na dobę

2,4 ml dwa razy na dobę

10 kg

1 ml dwa razy na dobę

3 ml dwa razy na dobę

15 kg

1,5 ml dwa razy na dobę

4,5 ml dwa razy na dobę

20 kg

2 ml dwa razy na dobę

6 ml dwa razy na dobę

25 kg

2,5 ml dwa razy na dobę

7,5 ml dwa razy na dobę

od 50 kg

5 ml dwa razy na dobę

15 ml dwa razy na dobę


Dawkowanie u niemowląt (od 1. do poniżej 6. miesiąca):

Dawka zwykle stosowana: od 0,14 ml (14 mg)/kg mc. do 0,42 ml (42 mg)/kg mc. na dobę w dwóch dawkach podzielonych. Dokładną dawkę leku w postaci roztworu doustnego należy podać z zastosowaniem strzykawki dozującej umieszczonej w tekturowym pudełku._

Waga

Dawka poczatkowa: 0,07 ml/kg dwa razy na dobę

Dawka maksymalna: 0,21 ml/kg dwa razy na dobę

4 kg

0,3 ml dwa razy na dobę

0,85 ml dwa razy na dobę

5 kg

0,35 ml dwa razy na dobę

1,05 ml dwa razy na dobę

6 kg

0,45 ml dwa razy na dobę

1,25 ml dwa razy na dobę

7 kg

0,5 ml dwa razy na dobę

1,5 ml dwa razy na dobę

Sposób podawania:

Lek Levetiracetam Pfizer, roztwór doustny, można rozcieńczyć w szklance wody lub butelce dla dzieci.

Instrukcja użycia:

Otworzyć butelkę: nacisnąć zakrętkę (rys. 1).


i przekręcić w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara
Oddzielić łącznik od strzykawki (rys. 2). Umieścić łącznik w szyjce butelki (rys. 3). Upewnić się, że łącznik jest prawidłowo umocowany.


• Umieścić strzykawkę dozującą w otworze łącznika (rys. 4). Odwrócić butelkę do góry dnemNapełnić strzykawkę niewielką ilością roztworu przez pociągnięcie tłoczka w dół (rys. 5 A), następnie wcisnąć tłoczek w celu usunięcia pęcherzyków powietrza (rys. 5 B). Pociągnąć tłoczek w dół do miejsca na podziałce, odpowiadającego zaleconej przez lekarza dawce w mililitrach (ml) (rys. 5 C).


Przekręcić butelkę (rys. 6 A). Usunąć strzykawkę z łącznika (rys. 6 B).Wciskając tłoczek do końca strzykawki, wpuścić zawartość strzykawki do szklanki wody lub butelki dla dzieci (rys. 7).


Pacjent wypija całą zawartość szklanki lub butelki dla dzieci. Butelkę z lekiem zamknąć zakrętką.

Wypłukać strzykawkę wodą (rys. 8).


Czas trwania leczenia:

•    Lek Levetiracetam Pfizer przeznaczony jest do długotrwałego leczenia. Należy kontynuować leczenie lekiem Levetiracetam Pfizer tak długo, jak zaleci lekarz.

•    Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem, ponieważ może to spowodować zwiększenie częstości napadów. Jeśli lekarz zadecyduje o przerwaniu leczenia, udzieli informacji dotyczących stopniowego odstawiania leku.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Levetiracetam Pfizer

Możliwe działania niepożądane po przedawkowaniu leku Levetiracetam Pfizer to: senność, pobudzenie, agresja, zmniejszenie czujności, zahamowanie oddychania i śpiączka.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Lekarz zaleci najlepsze, możliwe postępowanie w wypadku przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku Levetiracetam Pfizer

Jeżeli nie została przyjęta jedna lub więcej dawek leku, należy zwrócić się do lekarza.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Levetiracetam Pfizer

Jeżeli leczenie lekiem Levetiracetam Pfizer ma zostać przerwane, to podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpadaczkowych, lek należy odstawiać stopniowo w celu uniknięcia zwiększenia częstości napadów padaczkowych.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre z tych działań niepożądanych, jak senność, zmęczenie lub zawroty głowy są częstsze na początku leczenia lub podczas zwiększania dawki leku. Działania te powinny z czasem ulec zmniejszeniu.

Bardzo często: mogące wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów

•    zapalenie błony śluzowej nosa i gardła;

•    senność, bóle głowy.

Często: mogące wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów

•    jadłowstręt (utrata apetytu);

•    depresja, uczucie wrogości lub agresja, lęk, bezsenność, nerwowość lub drażliwość;

• drgawki, zaburzenia równowagi, zawroty głowy (uczucie chwiania się), ospałość, drżenia (mimowolne drżenie);,

•    zawroty głowy (uczucie wirowania);

•    kaszel;

•    ból brzucha, biegunka, dyspepsja (niestrawność), wymioty nudności;

•    wysypka;

•    astenia/zmęczenie (znużenie).

Niezbyt często: mogące wystąpić u 1 do 10 na 1000 pacjentów

•    zmniejszenie liczby płytek krwi, zmniejszenie liczby krwinek białych;

•    zmniejszenie masy ciała, zwiększenie masy ciała;

•    myśli i próby samobójcze, zaburzenia umysłowe, nieprawidłowe zachowanie, omamy, uczucie złości, dezorientacja, napady paniki, chwiejność emocjonalna/zmiany nastroju, pobudzenie;

•    niepamięć (utrata pamięci), zaburzenia pamięci (zapominanie), ataksja (zaburzenie koordynacji ruchowej), parestezje (mrowienie), zaburzenia koncentracji;

•    podwójne widzenie, niewyraźne widzenie;

•    nieprawidłowe wyniki testów testów wątrobowych;

•    osłabienie mięśni, ból mięśni;

•    urazy.

Rzadko: mogące wystąpić u 1 do 10 na 10 000 pacjentów

•    infekcja;

•    zmniejszenie liczby wszystkich rodzajów krwinek;

• samobójstwo, zaburzenia osobowości (zaburzenia zachowania), zaburzenia myślenia (powolne myślenie, niemożność koncentracji);

•    mimowolne skurcze mięśni głowy, tułowia i kończyn, trudności w kontrolowaniu ruchów, hiperkinezja (nadaktywność);

•    zapalenie trzustki;

•    zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby;

•    wysypka na skórze, która może powodować powstawanie pęcherzy i wyglądać jak małe tarcze strzelnicze (ciemny punkt otoczony jaśniejszym obszarem i ciemnym kręgiem dookoła) (rumień wielopostaciowy), rozległa wysypka z pęcherzami i złuszczającą się skórą, występująca głównie w okolicy ust, oczu, nosa i narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona), i cięższa postać wysypki powodująca złuszczanie skóry z ponad 30% powierzchni ciała (martwica toksyczno-rozpływna naskórka).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Levetiracetam Pfizer

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Nie stosować po upływie 7 miesięcy od pierwszego otwarcia butelki.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Levetiracetam Pfizer

Substancją czynną jest lewetyracetam; 1 ml zawiera 100 mg lewetyracetamu.

Pozostałe składniki to: maltitol ciekły (E 965), glicerol (E 422), glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, acesulfam potasowy (E 950), mafco magnasweet 110 (glicerol, amonowy glicyryzynian), aromat winogronowy 501417C (aromaty identyczne z naturalnymi, glikol propylenowy, kwas askorbowy), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Levetiracetam Pfizer i co zawiera opakowanie

Levetiracetam Pfizer, 100 mg/ml, roztwór doustny jest przezroczystym, bezbarwnym płynem o smaku winogronowym.

Butelka 300 ml ze szkła oranżowego (typ III), z zamknięciem z zabezpieczeniem przed dziećmi, z 10 ml strzykawką doustną (z podziałką co 0,25 ml) i łącznikiem do strzykawki, w tekturowym pudełku.

Butelka 150 ml ze szkła oranżowego (typ III), z zamknięciem z zabezpieczeniem przed dziećmi, z 3 ml strzykawką doustną (z podziałką co 0,1 ml) i łącznikiem do strzykawki, w tekturowym pudełku.

Butelka 150 ml ze szkła oranżowego (typ III), z zamknięciem z zabezpieczeniem przed dziećmi, z 1 ml strzykawką doustną (z podziałką co 0,05 ml) i łącznikiem do strzykawki, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny:

Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ Wielka Brytania

Wytwórca/Importer:

Pfizer Service Company BVBA, Hoge Wei 10, 1930, Zaventem, Belgia

Pfizer PGM, Zone Industrielle, 29, route des Industries, 37530 Pocé-Sur-Cisse, Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17 B 02-676 Warszawa tel. 22 335 61 00

Ten produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dania:

Francja:

Niemcy:

Włochy:

Holandia:

Norwegia:

Polska:

Hiszpania:

Szwecja:

Wielka Brytania:


Levetiracetam Pfizer

LEVETIRACETAM PFIZER 100 mg/ml, solution buvable

Levetiracetam Pfizer 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen

Levetiracetam Pfizer Italia

Levetiracetam Pfizer 100mg/ml, drank

Levetiracetam Pfizer

Levetiracetam Pfizer

Levetiracetam Pharmacia 100 mg/ml solución oral EFG

Levetiracetam Pfizer

Levetiracetam 100 mg/ml oral solution

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 11/2012

Levetiracetam Pfizer

Charakterystyka Levetiracetam pfizer

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Levetiracetam Pfizer, 100 mg/ml, roztwór doustny

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 100 mg lewetyracetamu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

1 ml roztworu zawiera: 2,7 mg metylu para-hydroksybenzoesanu (E 218), 0,3 mg propylu para-hydroksybenzoesanu (E 216) i 290 mg syropu maltitolowego (E 965).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór doustny

Przezroczysty, bezbarwny płyn o smaku winogronowym.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Levetiracetam Pfizer jest wskazany do stosowania w monoterapii napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowo rozpoznaną padaczką.

Levetiracetam Pfizer jest wskazany jako terapia wspomagaj ąca:

•    w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych, młodzieży, dzieci i niemowląt w wieku od 1. miesiąca życia z padaczką;

•    w leczeniu napadów mioklonicznych u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z młodzieńczą padaczką miokloniczną;

•    w leczeniu napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z idiopatyczną padaczką uogólnioną.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Monoterapia u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat

Zalecana dawka początkowa wynosi 250 mg dwa razy na dobę, po dwóch tygodniach należy ją zwiększyć do początkowej dawki terapeutycznej 500 mg dwa razy na dobę. W zależności od reakcji na leczenie, dawkę dobową można zwiększać co dwa tygodnie o 250 mg dwa razy na dobę. Dawka maksymalna to 1500 mg dwa razy na dobę.

Terapia wspomagająca dla dorosłych (> 18 lat) i młodzieży (od 12 do 17 lat) o masie ciała 50 kg lub więcej

Początkowa dawka terapeutyczna wynosi 500 mg dwa razy na dobę. Podawanie tej dawki można rozpocząć w pierwszym dniu leczenia.

1

W zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji, dawkę dobową można zwiększyć do 1500 mg dwa razy na dobę. Dawkowanie można zmieniać, zwiększając lub zmniejszając dawkę dobową o 500 mg dwa razy na dobę, co 2 do 4 tygodni.

Szczególne populacje pacjentów

Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65. roku życia)

U osób w podeszłym wieku z zaburzoną czynnością nerek zaleca się dostosowanie dawki (patrz poniżej „Zaburzenia czynności nerek”).

Zaburzenia czynności nerek

Dawkę dobową ustala się indywidualnie w zależności od czynności nerek.

U dorosłych pacjentów dawkowanie należy dostosować zgodnie z poniższą tabelą.

Aby skorzystać z tabeli dawkowania, należy oszacować klirens kreatyniny u pacjenta (CLcr) w ml/min. CLcr w ml/min można oszacować na podstawie stężenia kreatyniny w surowicy krwi (w mg/dl), u dorosłych i młodzieży o masie ciała 50 kg i więcej, posługując się następującym wzorem:

[140 - wiek (lata)] x masa ciała (kg)

CLcr (ml/min)=--------------------(x 0,85 dla kobiet)

72 x stężenie kreatyniny w surowicy (mg/dl)

Następnie należy określić CLcr dostosowany do powierzchni ciała (ang. BSA, body surface area) według poniższego wzoru:

CLcr (ml/min)

CLcr (ml/min/1,73 m2)=---------------(x 1,73)

Powierzchnia ciała (m2)

Dostosowanie dawkowania u dorosłych pacjentów i młodzieży z zaburzoną czynnością nerek o masie ciała 50 kg lub więcej

Grupa

Klirens kreatyniny (ml/min/1,73m2)

Dawka i częstość podawania

Czynność prawidłowa

> 80

od 500 do 1500 mg dwa razy na dobę

Niewielkie zaburzenia czynności

50-79

od 500 do 1000 mg dwa razy na dobę

Umiarkowane zaburzenia czynności

30-49

od 250 do 750 mg dwa razy na dobę

Ciężkie zaburzenia czynności

< 30

od 250 do 500 mg dwa razy na dobę

Schyłkowa niewydolność nerek, pacjenci poddawani dializie (1)

-

od 500 do 1000 mg jeden raz na dobę (2)

(1)    Pierwszego dnia leczenia lewetyracetamem zalecana jest dawka nasycająca 750 mg.

(2)    Po dializie zalecana jest dawka uzupełniająca 250-500 mg.

U dzieci z zaburzoną czynnością nerek dawki lewetyracetamu należy dostosować w zależności od czynności nerek, ponieważ klirens lewetyracetamu jest związany z czynnością nerek. Zalecenie powstało na podstawie badania przeprowadzonego u dorosłych pacjentów z zaburzoną czynnością nerek.

CLcr w ml/min/1,73m2 można obliczyć na podstawie stężenia kreatyniny w surowicy (mg/dl), w przypadku młodszej młodzieży, dzieci i niemowląt, korzystając z poniższego wzoru (wzór Schwartza):

Wzrost (cm) x ks

CLcr (ml/min/1,73 m2) =-------------------------------------------

Stężenie kreatyniny (mg/dl)

ks= 0,45 u niemowląt urodzonych w terminie, w wieku do 1. roku życia; ks= 0,55 u dzieci w wieku poniżej 13 lat i u młodzieży płci żeńskiej; ks= 0,7 u młodzieży płci męskiej

Dostosowanie dawkowania u niemowląt, dzieci i młodzieży o masie ciała mniejszej niż 50 kg z zaburzoną czynnością nerek

Grupa

Klirens

kreatyniny

(ml/min/1,73m2)

Dawka i częstość podawania (1)

Niemowlęta od 1 do poniżej 6 miesięcy

Niemowlęta od 6 do 23 miesięcy, dzieci i młodzież o masie ciała mniejszej niż 50 kg

Czynność

prawidłowa

> 80

od 7 do 21 mg/kg mc. (od 0,07 do 0,21 ml/kg mc.) dwa razy na dobę

od 10 do 30 mg/kg mc. (od 0,10 do 0,30 ml/kg mc.) dwa razy na dobę

Niewielkie

zaburzenia

czynności

50-79

od 7 do 14 mg/kg mc. (od 0,07 do 0,14 ml/kg mc.) dwa razy na dobę

od 10 do 20 mg/kg mc. (od 0,10 do 0,20 ml/kg mc.) dwa razy na dobę

Umiarkowane

zaburzenia

czynności

30-49

od 3,5 do 10,5 mg/kg mc.(od 0,035 do 0,105 ml/kg mc.) dwa razy na dobę

od 5 do 15 mg/kg mc. (od 0,05 do 0,15 ml/kg mc.) dwa razy na dobę

Ciężkie zaburzenia czynności

< 30

od 3,5 do 7 mg/kg mc. (od 0,035 do 0,07 ml/kg mc.) dwa razy na dobę

od 5 do 10 mg/kg mc. (od 0,05 do 0,10 ml/kg mc.) dwa razy na dobę

Schyłkowa niewydolność nerek, pacjenci poddawani dializie

od 7 do 14 mg/kg mc. (od 0,07 do 0,14 ml/kg mc.) raz na dobę (2) (4)

od 10 do 20 mg/kg mc. (od 0,10 do 0,20 ml/kg mc.) jeden raz na dobę (3) (5)


(1)    W celu podania dawki poniżej 250 mg i u pacjentów niezdolnych do połknięcia tabletki należy zastosować Levetiracetam Pfizer w postaci roztworu doustnego.

(2)    Pierwszego dnia leczenia lewetyracetamem zalecana jest dawka nasycająca 10,5 mg/kg mc. (0,105 ml/kg mc.).

(3)    Pierwszego dnia leczenia lewetyracetamem zalecana jest dawka nasycająca 15 mg/kg mc. (0,15 ml/kg mc.).

(4)    Po dializie zalecana jest dawka uzupełniająca 3,5 do 7 mg/kg mc. (0,035 do 0,07 ml/kg mc.).

(5)    Po dializie zalecana jest dawka uzupełniająca 5 do 10 mg/kg mc. (0,05 do 0,10 ml/kg mc.).

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z niewielkim lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby nie ma potrzeby dostosowania dawki. U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby klirens kreatyniny może nie doszacowywać niewydolności nerek. Z tego względu zaleca się zmniejszenie podtrzymującej dawki dobowej o 50% w przypadkach, gdy klirens kreatyniny wynosi < 60 ml/min/1,73 m2.


Dzieci i młodzież

Lekarz powinien przepisać najbardziej właściwą postać farmaceutyczną, wielkość opakowania i moc, w zależności od wieku i masy ciała dziecka oraz od dawki.

Levetiracetam Pfizer w postaci roztworu doustnego jest zalecany do stosowania u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 6 lat. Ponadto, dostępne moce tabletek nie są odpowiednie do rozpoczynania leczenia u dzieci o masie ciała mniejszej niż 25 kg, u pacjentów niezdolnych do połknięcia tabletki oraz u pacjentów, u których należy stosować dawki mniejsze niż 250 mg lewetyracetamu. We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach należy zastosować Levetiracetam Pfizer w postaci roztworu doustnego.

Monoterapia

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego Levetiracetam Pfizer, stosowanego w monoterapii, u dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia. Brak danych klinicznych.

Leczenie wspomagające u małych dzieci w wieku od 6. do 23. miesiąca życia, dzieci (od 2 do 11 lat) i młodzieży (od 12 do 17 lat) o masie mniejszej niż 50 kg

Dawka początkowa wynosi 10 mg/kg, dwa razy na dobę.

W zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji, dawkę można zwiększyć do 30 mg/kg dwa razy na dobę. Nie należy zwiększać ani zmniejszać dawki o więcej niż 10 mg/kg dwa razy na dobę i nie należy dokonywać tych zmian częściej niż raz na dwa tygodnie. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę.

Dawka dla dzieci ważących nie mniej niż 50 kg jest taka sama, jak dla dorosłych.

Zalecana dawka dla niemowląt w wieku od 6. miesiąca życia, dzieci i młodzieży:

Masa ciała

Dawka początkowa:

10 mg/kg dwa razy na dobę

Dawka maksymalna:

30 mg/kg dwa razy na dobę

6 kg (1)

60 mg (0,6 ml) dwa razy na dobę

180 mg (1,8 ml) dwa razy na dobę

10 kg (1)

100 mg (1 ml) dwa razy na dobę

300 mg (3 ml) dwa razy na dobę

15 kg (1)

150 mg (1,5 ml) dwa razy na dobę

450 mg (4,5 ml) dwa razy na dobę

20 kg (1)

200 mg (2 ml) dwa razy na dobę

600 mg (6 ml) dwa razy na dobę

25 kg

250 mg dwa razy na dobę

750 mg dwa razy na dobę

Od 50 kg (2)

500 mg dwa razy na dobę

1500 mg dwa razy na dobę

(1) U dzieci o masie ciała do 25 kg najlepiej rozpoczynać leczenie od produktu Levetiracetam Pfizer, 100 mg/ml, roztwór doustny.

(2) Dawka dla dzieci i młodzieży ważących nie mniej niż 50 kg jest taka sama, jak dla dorosłych.

Leczenie wspomagające dla niemowląt w wieku od 1. do 6. miesiąca życia Dawka początkowa wynosi 7 mg/kg, dwa razy na dobę.

W zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji, dawkę można zwiększyć do 21 mg/kg dwa razy na dobę. Nie należy zwiększać ani zmniejszać dawki o więcej niż 7 mg/kg dwa razy na dobę i nie należy dokonywać tych zmian częściej niż raz na dwa tygodnie. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę.

U niemowląt należy rozpoczynać leczenie od produktu Levetiracetam Pfizer, 100 mg/ml, roztwór doustny.

Zalecana dawka dla niemowląt w wieku od 1. do 6. miesiąca życia:

Masa ciała

Dawka początkowa:

7 mg/kg dwa razy na dobę

Dawka maksymalna:

21 mg/kg dwa razy na dobę

4 kg

28 mg (0,3 ml) dwa razy na dobę

84 mg (0,85 ml) dwa razy na dobę

5 kg

35 mg (0,35 ml) dwa razy na dobę

105 mg (1,05 ml) dwa razy na dobę

7 kg

49 mg (0,5 ml) dwa razy na dobę

147 mg (1,5 ml) dwa razy na dobę

Dostępne są trzy wielkości opakowań:

-    Butelka 300 ml ze strzykawką dozującą do podawania doustnego o pojemności

10 ml (zawierającą do 1000 mg lewetyracetamu), z podziałką co 0,25 ml (co odpowiada 25 mg lewetyracetamu). Taką postać należy przepisywać dzieciom w wieku 4 lat i starszym, młodzieży i dorosłym.

-    Butelka 150 ml ze strzykawką dozującą do podawania doustnego o pojemności 3 ml (zawierającą do 300 mg lewetyracetamu), z podziałką co 0,1 ml (co odpowiada

10 mg lewetyracetamu). Taką postać należy przepisywać niemowlętom i małym dzieciom w wieku od 6. miesiąca do mniej niż 4 lat, aby zagwarantować dokładność dawkowania.

-    Butelka 150 ml ze strzykawką dozującą do podawania doustnego o pojemności 1 ml (zawierającą do 100 mg lewetyracetamu), z podziałką co 0,05 ml (co odpowiada

5 mg lewetyracetamu). Taką postać należy przepisywać niemowlętom w wieku od 1. do mniej niż 6. miesiąca życia, aby zagwarantować dokładność dawkowania.

Sposób podawania

Roztwór doustny można rozcieńczyć w szklance wody lub butelce dla dzieci. Można go przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków. W opakowaniu z produktem Levetiracetam Pfizer znajduje się strzykawka dozująca do podawania doustnego z podziałką, łącznik do strzykawki i instrukcja dla użytkownika zawarta w ulotce informacyjnej.

Dawkę dobową podaje się w dwóch dawkach podzielonych.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub inne pochodne pirolidonu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przerwanie leczenia

Zgodnie z aktualną praktyką kliniczną, w przypadku konieczności przerwania stosowania produktu Levetiracetam Pfizer, zaleca się jego stopniowe odstawianie (np. dorośli i młodzież o masie ciała większej niż 50 kg: zmniejszać dawkę o 500 mg dwa razy na dobę, co dwa do czterech tygodni; niemowlęta w wieku powyżej 6 miesięcy, dzieci i młodzież o masie ciała mniejszej niż 50 kg: nie należy zmniejszać dawki o więcej niż 10 mg/kg dwa razy na dobę, co dwa tygodnie; niemowlęta (do 6. miesiąca życia): nie należy zmniejszać dawki o więcej niż 7 mg/kg dwa razy na dobę, co dwa tygodnie).

Niewydolność nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek może być konieczna modyfikacja dawki produktu Levetiracetam Pfizer. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, przed określeniem dawki, zaleca się wykonanie oceny czynności nerek (patrz punkt 4.2).

Samobój stwa

U pacjentów leczonych produktami przeciwpadaczkowymi (w tym lewetyracetamem) opisywano przypadki samobójstw, prób samobójczych oraz myśli i zachowań samobójczych. Metaanaliza wyników randomizowanych, kontrolowanych placebo badań klinicznych z zastosowaniem przeciwpadaczkowych produktów leczniczych wykazała niewielkie zwiększenie ryzyka występowania myśli i zachowań samobójczych. Mechanizm tego zjawiska nie jest znany.

Dlatego należy monitorować pacjentów pod względem występowania depresji i (lub) myśli oraz zachowań samobójczych i rozważyć odpowiednie leczenie. Należy zalecić pacjentom (i opiekunom pacjentów), aby zgłaszali się po pomoc medyczną w przypadku wystąpienia objawów depresji i (lub) myśli oraz zachowań samobójczych.

Dzieci i młodzież

Dostępne dane dotyczące stosowania lewetyracetamu u dzieci nie wykazują wpływu produktu leczniczego na wzrost i dojrzewanie. Jednak długotrwały wpływ na uczenie się, inteligencję, wzrost, gospodarkę hormonalną, dojrzewanie i potencjalny wpływ na płodność pozostają nieznane.

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania lewetyracetamu u niemowląt z padaczką w wieku poniżej 1. roku życia nie zostały dokładnie zbadane. Jedynie 35 niemowląt z napadami częściowymi w wieku poniżej 1. roku życia otrzymywało ten produkt w badaniach klinicznych, przy czym tylko 13 z nich było w wieku poniżej 6 miesięcy.

Substancje pomocnicze

Produkt leczniczy Levetiracetam Pfizer, 100 mg/ml, roztwór doustny zawiera metylu parahydroksybenzoesan (E 218) i propylu parahydroksybenzoesan (E 216), które mogą powodować reakcje uczuleniowe (mogą wystąpić reakcje opóźnione).

Produkt leczniczy Levetiracetam Pfizer, 100 mg/ml, roztwór doustny zawiera także płynny maltitol. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Przeciwpadaczkowe produkty lecznicze

Dane z okresu przed wprowadzeniem do obrotu, pochodzące z badań klinicznych prowadzonych u dorosłych wskazują, że lewetyracetam nie wywiera wpływu na stężenie w surowicy innych stosowanych aktualnie leków przeciwpadaczkowych (fenytoiny, karbamazepiny, kwasu walproinowego, fenobarbitalu, lamotryginy, gabapentyny i prymidonu) oraz, że powyższe leki przeciwpadaczkowe nie wpływaj ą na farmakokinetykę lewetyracetamu.

Tak jak u dorosłych, u dzieci przyjmujących lewetyracetam w dawce do 60 mg/kg mc. na dobę nie zaobserwowano jednoznacznych dowodów na istnienie klinicznie znaczących interakcji z innymi produktami leczniczymi.

Analiza retrospektywna interakcji farmakokinetycznych u dzieci i młodzieży (od 4 do 17 lat) z padaczką potwierdziła, że terapia wspomagająca lewetyracetamem podawanym doustnie nie miała wpływu na stężenie w stanie stacjonarnym w surowicy podawanych jednocześnie karbamazepiny i walproinianu. Jednak dane wskazywały na zwiększenie klirensu lewetyracetamu o 20% u dzieci przyjmuj ących przeciwpadaczkowe produkty lecznicze indukujące enzymy. Dostosowanie dawki nie jest wymagane.

Probenecyd

Wykazano, że probenecyd - lek hamujący wydzielanie w kanalikach nerkowych, podawany w dawce 500 mg cztery razy na dobę, zmniejsza klirens nerkowy głównego metabolitu lewetyracetamu nie wpływając jednak na klirens lewetyracetamu. Pomimo to, stężenie tego

6

metabolitu pozostaje niewielkie. Należy spodziewać się, że inne produkty lecznicze wydalane na drodze aktywnego wydzielania kanalikowego mogą również zmniejszać klirens nerkowy tego metabolitu. Wpływ lewetyracetamu na probenecyd nie był badany, zaś wpływ lewetyracetamu na inne produkty lecznicze wydzielane aktywnie, np. NLPZ, sulfonamidy i metotreksat, nie jest znany.

Doustne środki antykoncepcyjne i inne interakcje farmakokinetyczne Lewetyracetam w dawce dobowej 1000 mg nie wpływał na farmakokinetykę doustnych środków antykoncepcyjnych (etynyloestradiolu i lewonorgestrelu): parametry układu endokrynnego (stężenie hormonu luteinizującego i progesteronu) pozostawały niezmienione. Lewetyracetam w dawce dobowej 2000 mg nie wpływał na farmakokinetykę digoksyny i warfaryny: czas protrombinowy pozostawał niezmieniony. Jednoczesne stosowanie z digoksyną, doustnymi środkami antykoncepcyjnymi oraz z warfaryną nie wpływało na farmakokinetykę lewetyracetamu.

Leki zobojętniające kwas żołądkowy

Brak danych dotyczących wpływu leków zobojętniających kwas na wchłanianie lewetyracetamu.

Pokarm i alkohol

Pokarm nie zmieniał stopnia wchłaniania lewetyracetamu, ale szybkość wchłaniania była nieznacznie zmniejszona.

Brak danych dotyczących interakcji lewetyracetamu z alkoholem.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ma wystarczających danych odnośnie stosowania lewetyracetamu u kobiet w ciąży.

W badaniach na zwierzętach wykazano toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko u ludzi nie jest znane.

Jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne, Levetiracetam Pfizer nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży i u kobiet, które mogą zajść w ciążę i nie stosują antykoncepcji.

Podobnie jak w przypadku innych przeciwpadaczkowych produktów leczniczych zmiany fizjologiczne zachodzące podczas ciąży mogą wpływać na stężenie lewetyracetamu. Obserwowano zmniejszenie stężenia lewetyracetamu w osoczu podczas ciąży. Zmniejszenie stężenia jest wyraźniejsze w trzecim trymestrze (do 60% wartości względem okresu wyjściowego przed ciążą). W przypadku kobiet w ciąży stosuj ących lewetyracetam, należy zastosować odpowiednie postępowanie kliniczne. Zaprzestanie leczenia przeciwpadaczkowego może spowodować zaostrzenie choroby, które może być szkodliwe dla matki i płodu.

Karmienie piersią

Lewetyracetam przenika do mleka kobiecego. Dlatego karmienie piersią nie jest zalecane. Jeżeli jednak konieczne jest leczenie podczas karmienia piersią, rozważając stosunek korzyści do ryzyka związanego z leczeniem, należy uwzględnić znaczenie karmienia piersią.

Płodność

Nie wykryto wpływu na płodność w badaniach na zwierzętach (patrz punkt 5.3). Brak jest danych klinicznych, potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Z powodu zróżnicowania wrażliwości osobniczej, szczególnie na początku leczenia lub podczas zwiększania dawki, u niektórych pacjentów może wystąpić senność lub inne objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Z tego względu pacjentom wykonującym czynności złożone zaleca się ostrożność, np. podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Nie zaleca się prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, dopóki nie jest znany wpływ na zdolność pacjenta do wykonywania tych czynności.

4.8    Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Przedstawiony poniżej profil zdarzeń niepożądanych sporządzono na podstawie zbiorczej analizy badań klinicznych kontrolowanych placebo we wszystkich badanych wskazaniach, w których lewetyracetam podawano w sumie 3 416 pacjentom. Do uzyskanych danych włączono również informacje dotyczące stosowania lewetyracetamu w otwartych badaniach uzupełniaj ących oraz dane z okresu po wprowadzeniu produktu do obrotu. Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych należały zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, senność, ból głowy, zmęczenie i zawroty głowy. Profil bezpieczeństwa lewetyracetamu jest na ogół podobny we wszystkich grupach wiekowych (dorośli i dzieci) i zarejestrowanych wskazaniach w leczeniu padaczki.

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych (u dorosłych, młodzieży, dzieci i niemowląt > 1 miesiąca) i po wprowadzeniu produktu do obrotu zostały przedstawione poniżej według częstości występowania oraz klasyfikacji układów i narządów. Częstość występowania została określona w następujący sposób: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10000 do <1/1000) i bardzo rzadko (<1/10000).

Klasyfikacja układów i narządów wg MedDRA

Częstość występowania

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

zapalenie błony śluzowej nosa i gardła

infekcje

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

małopłytkowość,

leukopenia

pancytopenia,

neutropenia

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

jadłowstręt

zmniejszenie masy ciała, zwiększenie masy ciała

Zaburzenia

psychiczne

depresja, wrogość/ agresywność, lęk, bezsenność, nerwowość/drażliwoś ć

próby samobójcze, myśli samobójcze, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia zachowania, omamy, uczucie złości, splątanie, napady paniki, chwiejność emocjonalna/wahania nastroju, pobudzenie

samobójstwo,

zaburzenia

osobowości,

zaburzenia

myślenia

Zaburzenia

układu

nerwowego

senność, bóle głowy

drgawki, zaburzenia równowagi, zawroty głowy (pochodzenia

niepamięć, zaburzenia pamięci zaburzenia

choreoatetoza,

dyskineza,

hiperkinezja

ośrodkowego), ospałość, drżenie

koordynacji ruchowej/ataksja, parestezje, zaburzenia koncentracji uwagi

Zaburzenia

oka

podwójne widzenie, niewyraźne widzenie

Zaburzenia ucha i błędnika

zawroty głowy

(pochodzenia

błędnikowego)

Zaburzenia

układu

oddechowego,

klatki

piersiowej i śródpiersia

kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit

ból brzucha, biegunka,

dyspepsja, wymioty, nudności

zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych

niewydolność

wątroby,

zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka

łysienie, wyprysk, świąd

martwica

toksyczno-

rozpływna

naskórka, zespół

Stevensa-

Johnsona,

rumień

wielopostaciowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

osłabienie mięśni, ból mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

astenia/zmęczenie

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

urazy

Opis wybranych działań niepożądanych

Ryzyko wystąpienia jadłowstrętu jest większe w przypadku jednoczesnego podawania lewetyracetamu i topiramatu.

W kilku przypadkach łysienia zaobserwowano ustąpienie zmian po odstawieniu lewetyracetamu.

W kilku przypadkach pancytopenii zaobserwowano zahamowanie czynności szpiku kostnego.

Dzieci i młodzież

W badaniach klinicznych kontrolowanych placebo i otwartych badaniach uzupełniających, lewetyracetam podawano 190 pacjentom w wieku od 1 miesiąca do poniżej 4 lat (60 z nich otrzymywało lewetyracetam w badaniach kontrolowanych placebo). W badaniach klinicznych kontrolowanych placebo i otwartych badaniach uzupełniających, lewetyracetam podawano 645 pacjentom w wieku od 4 do 16 lat (233 z nich otrzymywało lewetyracetam w badaniach kontrolowanych placebo). W obu grupach wiekowych, dane te uzupełniono informacjami na temat stosowania lewetyracetamu uzyskanymi w okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu.

Profil zdarzeń niepożądanych lewetyracetamu jest na ogół podobny we wszystkich grupach wiekowych i zarejestrowanych wskazaniach w leczeniu padaczki. Dane dotyczące bezpieczeństwa u dzieci uzyskane w badaniach klinicznych kontrolowanych placebo były podobne do profilu bezpieczeństwa lewetyracetamu u dorosłych, z wyjątkiem działań niepożądanych dotyczących zachowania i zaburzeń psychicznych, które występowały częściej u dzieci. U dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 16 lat, częściej niż w innych grupach wiekowych lub niż to wynika z ogólnego profilu bezpieczeństwa zgłaszano: wymioty (bardzo często, 11,2%), pobudzenie (często, 3,4%), wahania nastroju (często, 2,1%), chwiejność emocjonalną (często, 1,7%), agresję (często, 8,2%), zaburzenia zachowania (często, 5,6%) i ospałość (często, 3,9%). U niemowląt i dzieci w wieku od 1 miesiąca do poniżej 4 lat, częściej niż w innych grupach wiekowych lub w ramach ogólnego profilu bezpieczeństwa zgłaszano: drażliwość (bardzo często, 11,7%) i zaburzenia koordynacji ruchów (często, 3,3%).

Badanie bezpieczeństwa stosowania u dzieci i młodzieży, zaprojektowane w celu wykazania równoważności badanego produktu leczniczego, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby i z grupą kontrolną placebo, oceniało wpływ lewetyracetamu na funkcje poznawcze oraz neuropsychologiczne u dzieci w wieku od 4 do 16 lat z napadami częściowymi. Stwierdzono, że lewetyracetam nie różnił się (nie był gorszy) od placebo pod względem zmiany złożonego wyniku testu pamięci w części Uwaga i Pamięć Międzynarodowej Wykonaniowej Skali Leitera-R (ang. Leiter-R Attention and Memory, Memory Screen Composite) wobec stanu wyj ściowego w populacji zgodnej z protokołem badania. Wyniki dotyczące funkcji behawioralnych i emocjonalnych u pacjentów leczonych lewetyracetamem wskazywały na pogorszenie w zakresie zachowań agresywnych, co zmierzono w sposób standaryzowany i systematyczny z wykorzystaniem zwalidowanego narzędzia - Kwestionariusza zachowań dziecka Achenbacha (ang. CBCL - Achenbach ChildBehavior Checklist).

Jednakże u pacjentów, którzy przyjmowali lewetyracetam w ramach długoterminowego, otwartego badania obserwacyjnego, zazwyczaj nie występowało pogorszenie w zakresie funkcji behawioralnych i emocjonalnych; w szczególności wyniki pomiarów dotyczących zachowań agresywnych nie były gorsze od wartości wyj ściowych.

4.9    Przedawkowanie

Objawy

Po przedawkowaniu lewetyracetamu obserwowano: senność, pobudzenie, agresję, zmniejszenie stanu świadomości, depresję oddechową i śpiączkę.

Postępowanie w przypadku przedawkowania

Po ostrym przedawkowaniu można opróżnić żołądek przez wykonanie płukania żołądka lub wywołanie wymiotów. Nie istnieje żadne specyficzne antidotum na lewetyracetam. Postępowanie w przypadku przedawkowania polega na leczeniu objawowym, w tym z możliwością zastosowania hemodializy. Skuteczność dializy wynosi 60% dla lewetyracetamu oraz 74% dla jego głównego metabolitu.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwpadaczkowe: inne leki przeciwpadaczkowe, kod ATC: N03AX14.

Substancja czynna, lewetyracetam, jest pochodną pirolidonu (enancjomer S amidu kwasu a-etylo-2-oksy-1-pirolidynooctowego), chemicznie niepowiązaną z istniejącymi substancjami czynnymi o działaniu przeciwpadaczkowym.

Mechanizm działania

Mechanizm działania lewetyracetamu nadal nie został w pełni poznany, wydaje się jednak odmienny od sposobu działania dostępnych obecnie leków przeciwpadaczkowych. Wyniki badań in vitro i in vivo wskazują, że lewetyracetam nie zmienia podstawowych właściwości komórki ani prawidłowych procesów neurotransmisji.

Badania in vitro wykazały, że lewetyracetam wpływa na stężenie Ca2+ w neuronach, częściowo hamując prądy Ca2+ typu N oraz ograniczając uwalnianie jonów Ca2+ zmagazynowanych wewnątrz neuronów. Dodatkowo częściowo znosi indukowane przez cynk i P-karboliny hamowanie prądów bramkowanych przez GABA i glicynę. Ponadto, w badaniach in vitro wykazano, że lewetyracetam wiąże się w określonym miejscu w tkance mózgowej gryzoni. Tym miejscem jest białko pęcherzyków synaptycznych 2A, które jak się uważa, bierze udział w procesie fuzji pęcherzyków i egzocytozy neurotransmiterów. Stopień powinowactwa lewetyracetamu i spokrewnionych analogów do białka pęcherzyków synaptycznych 2A jest skorelowany z mocą działania przeciwpadaczkowego tych substancji w modelu audiogennych napadów padaczkowych u myszy. To odkrycie wskazuje, że wydaje się, iż oddziaływanie lewetyracetamu z białkiem pęcherzyków synaptycznych 2A ma wpływ na przeciwpadaczkowe działanie tego produktu leczniczego.

Działanie farmakodynamiczne

Lewetyracetam chroni przed drgawkami w wielu zwierzęcych modelach napadów padaczkowych częściowych i pierwotnie uogólnionych, nie działa drgawkotwórczo. Główny metabolit jest nieaktywny.

Działanie przeciwdrgawkowe u ludzi zarówno w padaczce z napadami częściowymi, jak i uogólnionymi (wyładowania padaczkowe i odpowiedź świetlno-napadowa) potwierdziło szeroki zakres profilu farmakologicznego lewetyracetamu.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Leczenie wspomagające w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub nie u dorosłych, młodzieży, dzieci i niemowląt w wieku od 1. miesiąca z padaczką:

Skuteczność lewetyracetamu u dorosłych wykazano w trzech badaniach kontrolowanych placebo, prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby z zastosowaniem dawek dobowych wynoszących 1000 mg, 2000 mg lub 3000 mg, podawanych w dwóch dawkach podzielonych, z okresem leczenia do 18 tygodni. Dane zbiorcze wykazały, że odsetek pacjentów, u których stwierdzono zmniejszenie liczby napadów częściowych w tygodniu o 50% lub więcej, w porównaniu z okresem odniesienia, w okresie stosowania stałych dawek leku (12/14 tygodni leczenia), wynosił odpowiednio 27,7%; 31,6% i 41,3% dla dawek 1000 mg, 2000 mg, 3000 mg lewetyracetamu, a w grupie otrzymującej placebo - 12,6%.

Dzieci i młodzież

Skuteczność lewetyracetamu u dzieci (od 4 do 16 lat) oceniano w badaniu kontrolowanym placebo, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, u 198 pacjentów i trwającym 14 tygodni. Uczestnicy badania otrzymywali lewetyracetam w stałej dawce 60 mg/kg mc./dobę (w dwóch dawkach dobowych).

Zmniejszenie liczby napadów częściowych w tygodniu o 50% lub więcej, w porównaniu z okresem odniesienia, stwierdzono u 44,6% pacjentów leczonych lewetyracetamem oraz u 19,6% pacjentów otrzymujących placebo. W dłuższym okresie leczenia stwierdzono całkowite ustąpienie napadów na co najmniej 6 miesięcy u 11,4% pacjentów, a na rok lub dłużej - u 7,2% chorych.

Skuteczność lewetyracetamu u dzieci (w wieku od 1. miesiąca do poniżej 4 lat) oceniano w badaniu kontrolowanym placebo, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, u 116 pacjentów i trwającym 5 dni. Pacjenci biorący udział w badaniu stosowali roztwór doustny w dawce dobowej 20 mg/kg mc., 25 mg/kg mc., 40 mg/kg mc. lub 50 mg/kg mc., w zależności od schematu stopniowego zwiększania dawki dla danego wieku. W badaniu stosowano dawkę 20 mg/kg mc./dobę stopniowo zwiększając ją do 40 mg/kg mc./dobę w przypadku niemowląt w wieku od 1. miesiąca do poniżej 6. miesiąca oraz 25 mg/kg mc./dobę stopniowo zwiększając ją do 50 mg/kg mc./dobę w przypadku niemowląt i dzieci w wieku od 6. miesiąca do poniżej 4 lat. Całkowita dawka dobowa podawana była dwa razy na dobę.

Pierwszorzędowym parametrem skuteczności był odsetek odpowiedzi na leczenie (odsetek pacjentów, u których średnia dobowa częstość występowania napadów zmniejszyła się o > 50% w stosunku do wartości wyjściowych) oceniany na podstawie odczytu 48-godzinnego zapisu wideo EEG przez osobę podlegającą procedurom podwójnie ślepej próby, wyznaczoną odgórnie. Analiza skuteczności objęła 109 pacjentów, u których przeprowadzono co najmniej 24-godzinne badanie wideo EEG zarówno w okresie wyjściowym, jak i okresach oceny.

U 43,6% pacjentów leczonych lewetyracetamem i 19,6% pacjentów przyjmujących placebo zaobserwowano odpowiedź na leczenie. Wyniki te są zgodne w całej grupie wiekowej.

W dłuższym okresie leczenia stwierdzono całkowite ustąpienie napadów na co najmniej 6 miesięcy u 8,6% pacjentów, a na rok lub dłużej - u 7,8% chorych.

Monoterapia w leczeniu napadów częściowych lub napadów częściowych wtórnie uogólnionych u pacjentów w wieku od 16 lat z nowo rozpoznaną padaczką.

Skuteczność lewetyracetamu w monoterapii oceniano w badaniu w grupach równoległych, przeprowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, maj ącym na celu wykazanie równoważności lewetyracetamu i karbamazepiny o kontrolowanym uwalnianiu (CR) u 576 pacjentów w wieku od 16 lat z nowo rozpoznaną padaczką. Warunkiem kwalifikacji do badania było występowanie samoistnych napadów częściowych lub wyłącznie uogólnionych napadów toniczno-klonicznych. Pacjentów przydzielano losowo do grupy otrzymującej karbamazepinę CR w dawce 400-1200 mg/dobę lub lewetyracetam w dawce 1000-3000 mg/dobę. Okres leczenia wynosił maksymalnie 121 tygodni w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.

Sześciomiesięczny okres bez napadów osiągnięto u 73,0% leczonych lewetyracetamem oraz u 72,8% pacjentów leczonych karbamazepiną CR. Skorygowana różnica bezwzględna wyniosła 0,2% (95% przedział ufności [CI]: od -7,8 do 8,2). U ponad połowy pacjentów napady ustąpiły na okres 12 miesięcy (odpowiednio 56,6% leczonych lewetyracetamem i 58,5% leczonych karbamazepiną CR).

W badaniu odzwierciedlającym praktykę kliniczną podawane jednocześnie leki przeciwpadaczkowe mogły być odstawione u ograniczonej liczby pacjentów, którzy odpowiedzieli na leczenie lewetyracetamem stosowanym w terapii wspomagającej (36 dorosłych pacjentów z 69).

Terapia wspomagająca w leczeniu napadów mioklonicznych u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z młodzieńczą padaczką miokloniczną.

Skuteczność lewetyracetamu oceniano w 16-tygodniowym badaniu kontrolowanym placebo, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby z udziałem pacjentów w wieku od 12 lat cierpiących na idiopatyczną padaczkę uogólnioną z napadami mioklonicznymi odpowiadającymi różnym zespołom klinicznym. U większości pacjentów rozpoznano młodzieńczą padaczkę miokloniczną.

W badaniu stosowano lewetyracetam w dawce dobowej wynoszącej 3000 mg, podawanej w dwóch dawkach podzielonych.

Zmniejszenie liczby dni w tygodniu z napadami mioklonicznymi o 50% lub więcej stwierdzono u 58,3% leczonych lewetyracetamem i u 23,3% pacjentów przyjmujących placebo. W dłuższym okresie leczenia stwierdzono całkowite ustąpienie napadów mioklonicznych na co najmniej 6 miesięcy u 28,6% pacjentów, a na rok lub dłużej - u 21,0% chorych.

Terapia wspomagająca w leczeniu napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z idiopatyczną padaczką uogólnioną.

Skuteczność lewetyracetamu oceniano w 24-tygodniowym badaniu kontrolowanym placebo, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, z udziałem dorosłych, młodzieży i niewielkiej liczby dzieci, cierpiących na padaczkę idiopatyczną uogólnioną z pierwotnie uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi (PGTC), odpowiadającymi różnym zespołom klinicznym (młodzieńczej padaczce mioklonicznej, młodzieńczej padaczce z napadami nieświadomości, dziecięcej padaczce z napadami nieświadomości oraz padaczce z napadami typu grand mal występuj ącymi po obudzeniu się). W badaniu stosowano lewetyracetam w dawce 3000 mg/dobę u dorosłych i młodzieży oraz 60 mg/kg mc./dobę u dzieci, podawanej w dwóch dawkach podzielonych.

Zmniejszenie liczby napadów PGTC w tygodniu o 50% lub więcej stwierdzono u 72,2% leczonych lewetyracetamem i u 45,2% pacjentów otrzymujących placebo. W dłuższym okresie leczenia stwierdzono całkowite ustąpienie napadów toniczno-klonicznych na co najmniej 6 miesięcy u 47,4% pacjentów, a na rok lub dłużej - u 31,5% chorych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Lewetyracetam jest związkiem dobrze rozpuszczalnym i dobrze przenikającym. Profil farmakokinetyczny ma charakter liniowy z niewielką zmiennością wewnątrz-i międzyosobniczą. Po wielokrotnym podaniu nie występuje zmiana klirensu. Brak dowodów na jakąkolwiek zmienność związaną z płcią, rasą i rytmem dobowym. Profil farmakokinetyczny jest porównywalny u zdrowych ochotników i pacjentów z padaczką.

Ze względu na fakt, że wchłanianie jest całkowite i ma przebieg liniowy, można przewidzieć stężenie lewetyracetamu w osoczu na podstawie dawki doustnej lewetyracetamu, wyrażonej w mg/kg masy ciała. Z tego względu nie ma potrzeby monitorowania stężenia lewetyracetamu w osoczu.

Wykazano znaczącą korelacj ę u dorosłych i dzieci pomiędzy stężeniem w ślinie i osoczu (stosunek stężenia w ślinie do stężenia w osoczu wahał się pomiędzy 1-1,7 dla leku w postaci tabletek i po 4 godzinach po podaniu dla leku w postaci roztworu doustnego).

Dorośli i młodzież

Wchłanianie

Lewetyracetam jest szybko wchłaniany po podaniu doustnym. Całkowita biodostępność po podaniu doustnym wynosi prawie 100%.

Stężenie maksymalne w osoczu (Cmax) jest osiągane po 1,3 godz. po podaniu. Stężenie w stanie stacjonarnym osiągane jest po 2 dniach, w przypadku schematu dawkowania dwa razy na dobę.

Po podaniu pojedynczej dawki 1000 mg stężenie maksymalne (Cmax) wynosi zazwyczaj 31 pg/ml, zaś po podawaniu wielokrotnym 1000 mg dwa razy na dobę, Cmax wynosi 43 pg/ml. Stopień wchłaniania nie zależy od dawki i nie zmienia się pod wpływem pokarmu.

Dystrybucja

Brak dostępnych danych dotyczących przenikania produktu do tkanek u ludzi.

Zarówno lewetyracetam, jak i jego główny metabolit nie wiążą się w sposób istotny z białkami osocza (<10 %).

Objętość dystrybucji lewetyracetamu wynosi około 0,5-0,7 l/kg; jest to wartość zbliżona do całkowitej objętości wody w organizmie.

Biotransformacja

U ludzi lewetyracetam nie jest metabolizowany w znacznym stopniu. Główny szlak metabolizmu (24% dawki) stanowi enzymatyczna hydroliza grupy acetamidowej. Wytwarzanie głównego metabolitu, ucb L057, nie zachodzi przy współudziale wątrobowych izoenzymów cytochromu P450. Hydrolizę grupy acetamidowej stwierdzono w wielu tkankach, w tym w komórkach krwi. Metabolit ucb L057 jest nieaktywny farmakologicznie.

Zidentyfikowano także dwa mniej znaczące metabolity. Jeden z nich powstaje przez hydroksylację pierścienia pirolidynowego (1,6% dawki), a drugi przez otwarcie pierścienia pirolidynowego (0,9% dawki).

Inne niezidentyfikowane składniki stanowią tylko 0,6% dawki.

Nie udowodniono przemiany enancjomerycznej in vivo ani dla lewetyracetamu, ani dla jego głównego metabolitu.

Wykazano in vitro, że lewetyracetam oraz jego główny metabolit nie hamowały aktywności głównych izoenzymów ludzkiego wątrobowego cytochromu P450 (CYP 3A4, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 i 1A2), glukuronylotransferazy (UGT1A1 i UGT1A6) oraz aktywności hydroksylazy epoksydowej. Ponadto, lewetyracetam nie wpływa in vitro na glukuronidację kwasu walproinowego.

W hodowlach ludzkich hepatocytów lewetyracetam nie wywierał wpływu lub miał niewielki wpływ na CYP1A2, SULT1E1 lub UGT1A1. Lewetyracetam powodował łagodną indukcję CYP2B6 i CYP3A4. Dane in vitro i dane dotyczące interakcji in vivo z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, digoksyną i warfaryną wykazały, że nie należy oczekiwać znacznej indukcji enzymatycznej in vivo. Dlatego interakcje lewetyracetamu z innymi substancjami lub innych substancji z lewetyracetamem są mało prawdopodobne.

Eliminacja.

Okres półtrwania u osób dorosłych wynosi 7±1 godzin i nie zmienia się w zależności od dawki, drogi podania lub po podaniu wielokrotnym. Średni całkowity klirens wynosi 0,96 ml/min/kg mc.

Główną drogę wydalania stanowi wydalanie z moczem, średnio 95% dawki (około 93% dawki jest wydalane w ciągu 48 godzin). Wydalanie z kałem stanowi tylko ok. 0,3% dawki.

W ciągu pierwszych 48 godzin całkowite wydalanie z moczem lewetyracetamu i jego głównego metabolitu stanowi odpowiednio 66% i 24% dawki.

Klirens nerkowy lewetyracetamu i ucb L057 wynosi odpowiednio 0,6 ml/min/kg mc. i

4,2 ml/min/kg mc., co wskazuje na to, że lewetyracetam jest wydalany na drodze filtracji kłębuszkowej z następującą reabsorpcją kanalikową oraz, że jego główny metabolit jest również wydalany przez aktywne wydzielanie kanalikowe, niezależnie od filtracji kłębuszkowej. Wydalanie lewetyracetamu jest skorelowane z klirensem kreatyniny.

Osoby w wieku podeszłym

U osób w podeszłym wieku okres półtrwania zwiększa się o ok. 40% (od 10 do 11 godzin). Jest to związane ze zmniejszoną wydolnością nerek w tej populacji (patrz punkt 4.2).

Zaburzenia, czynności nerek

Klirens pozorny lewetyracetamu oraz jego głównego metabolitu z organizmu jest skorelowany z klirensem kreatyniny. Z tego względu u pacjentów z umiarkowanymi oraz ciężkimi zaburzeniami czynności nerek zaleca się odpowiednie dostosowanie dobowej dawki podtrzymującej leku Levetiracetam Pfizer na podstawie klirensu kreatyniny (patrz punkt 4.2).

U dorosłych pacjentów w stadium schyłkowej niewydolności nerek z bezmoczem okres półtrwania wynosi około 25 godzin w okresie pomiędzy dializami i około 3,1 godziny podczas dializy.

Podczas typowej 4-godzinnej dializy zostaje usunięte 51% lewetyracetamu.

Zaburzenia czynności wątroby

U osób z lekkimi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby nie stwierdzono istotnej zmiany klirensu lewetyracetamu. U większości osób z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby klirens lewetyracetamu był zmniejszony o ponad 50% z powodu współistniejącej zaburzonej czynności nerek (patrz punkt 4.2).

Dzieci i młodzież

Dzieci (od 4 do 12 lat)

Po podaniu doustnym pojedynczej dawki (20 mg/kg mc.) dzieciom (od 6 do 12 lat) z padaczką, okres półtrwania lewetyracetamu wynosił 6,0 godzin. Klirens przeliczany na masę ciała jest około 30% większy niż u osób dorosłych chorych na padaczkę.

Po wielokrotnym doustnym podaniu dawki (20 do 60 mg/kg mc./dobę) dzieciom (od 4 do 12 lat) z padaczką, lewetyracetam był szybko wchłaniany. Stężenie maksymalne w osoczu występowało od 0,5 do 1,0 godziny po podaniu. Zaobserwowano liniowe i proporcjonalne do dawki zwiększenie stężenia maksymalnego w osoczu i obszaru pod krzywą. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 5 godzin. Pozorny całkowity klirens dla organizmu wynosi

1,1 ml/min/kg mc.

Niemowlęta i dzieci (od 1. miesiąca do 4 lat)

Po podaniu pojedynczej dawki (20 mg/kg mc.) 100 mg/ml roztworu doustnego dzieciom (od 1 miesiąca do 4 lat) chorym na padaczkę, lewetyracetam był szybko wchłaniany, a stężenie maksymalne w osoczu zaobserwowano po upływie około 1 godziny od podania produktu leczniczego. Wyniki badań farmakokinetycznych wykazały, że okres półtrwania był krótszy (5,3 godziny) niż u dorosłych (7,2 godziny) i pozorny klirens z organizmu był szybszy (1,5 ml/min/kg mc.) niż u dorosłych (0,96 ml/min/kg mc.).

W populacyjnej analizie farmakokinetycznej przeprowadzonej u pacjentów w wieku od 1. miesiąca do 16 lat, masa ciała była w znaczący sposób powiązana z pozornym klirensem (klirens zwiększał się wraz ze zwiększeniem masy ciała) i pozorną objętością dystrybucji. Również wiek wpływał na oba parametry. Efekt ten był wyraźny u młodszych dzieci i zmniejszał się wraz z wiekiem, a u dzieci w wieku około 4 lat tracił znaczenie.

W obu populacyjnych analizach farmakokinetycznych obserwowano zwiększenie pozornego klirensu lewetyracetamu o około 20% podczas jednoczesnego podawania z lekiem przeciwpadaczkowym indukuj ącym enzymy.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne na podstawie typowych farmakologii bezpieczeństwa, genotoksyczności i rakotwórczości nie wskazują na szczególne zagrożenie dla człowieka.

U szczurów i w mniejszym stopniu u myszy, w przypadku podobnej jak u ludzi ekspozycji, obserwowano działania niepożądane, których nie stwierdzono w badaniach klinicznych, a które mogą mieć znaczenie w praktyce klinicznej. Objawy te obejmują zmiany w wątrobie wskazujące na reakcje adaptacyjne, tj. zwiększenie masy i przerost środkowej części zrazika, nacieczenie tłuszczowe oraz zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych w osoczu krwi.

Nie zaobserwowano negatywnego wpływu na płodność samców i samic lub na wydajność reprodukcji u szczura w dawkach do 1800 mg/kg/dobę (6-krotność maksymalnej zalecanej dawki dla ludzi, ang. MRHD, w przeliczeniu na mg/m2 lub ekspozycji podstawowej) dla pokolenia rodziców i potomstwa F1.

Przeprowadzono dwa badania dotyczące rozwoju zarodkowo-płodowego na szczurach, przy zastosowaniu dawek 400, 1200 i 3600 mg/kg mc./dobę. W jednym z dwóch badań rozwoju zarodkowo-płodowego przy zastosowaniu dawki 3600 mg/kg mc./dobę obserwowano niewielkie zmniejszenie masy płodu związane z marginalnym zwiększeniem występowania zmian i (lub) nieprawidłowości szkieletowych. Nie zaobserwowano wpływu na śmiertelność zarodków ani zwiększonej częstości występowania wad rozwojowych. Dawka, po której nie obserwuje się działania niepożądanego (ang. NOAEL), wynosiła 3600 mg/kg mc./dobę dla ciężarnych samic szczurów [12-krotność maksymalnej zalecanej dawki dla ludzi (ang. MRHD) w przeliczeniu na mg/m2] i 1200 mg/kg mc./dobę dla płodów.

Przeprowadzono cztery badania rozwoju zarodkowo-płodowego na królikach, przy zastosowaniu dawek 200, 600, 800, 1200 i 1800 mg/kg mc./dobę. Dawka 1800 mg/kg mc./dobę powodowała istotną toksyczność dla ciężarnej samicy i zmniejszenie masy ciała płodu związane ze zwiększoną częstością występowania płodów z nieprawidłowościami układu krążenia i (lub) szkieletowymi. Dawka NOAEL wyniosła <200 mg/kg mc./dobę dla samic i 200 mg/kg mc./dobę dla płodów (równe dawce MRHD w przeliczeniu na mg/m2).

Przeprowadzono badanie dotyczące rozwoju około- i poporodowego u szczurów przy zastosowaniu dawek lewetyracetamu 70, 350 i 1800 mg/kg mc./dobę. Dawka NOAEL wyniosła > 1800 mg/kg mc./dobę dla samic F0 i dla przeżywalności, wzrostu i rozwoju potomstwa F1 do momentu zakończenia żywienia mlekiem matki (6-krotność dawki MRHD w przeliczeniu na mg/m2).

W badaniach na zwierzętach, na noworodkach oraz na młodych osobnikach szczurów i psów, nie zaobserwowano działań niepożądanych w standardowych punktach końcowych dotyczących rozwoju lub dojrzewania, przy stosowaniu dawek do 1800 mg/kg mc./dobę (6-17-krotność dawki MRHD w przeliczeniu na mg/m2).

Ocena ryzyka dla środowiska

Jest mało prawdopodobne, aby stosowanie produktu Levetiracetam Pfizer zgodnie z informacją o produkcie mogło powodować niepożądany wpływ na środowisko (patrz punkt 6.6).

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Maltitol ciekły (E 965)

Glicerol (E 422)

Glikol propylenowy

Metylu parahydroksybenzoesan (E 218)

Propylu parahydroksybenzoesan (E 216)

Kwas cytrynowy jednowodny Sodu cytrynian Acesulfam potasowy (E 950)

Mafco Magnasweet 110 o składzie:

Glicerol (E 422)

Amonowy glicyryzynian Aromat winogronowy 501417C o składzie:

Aromaty identyczne z naturalnymi

Glikol propylenowy Kwas askorbowy Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

Po pierwszym otwarciu: 7 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka 300 ml ze szkła oranżowego (typ III), z zamknięciem z zabezpieczeniem przed dziećmi, z 10 ml strzykawką z podziałką i łącznikiem do strzykawki, w tekturowym pudełku.

Butelka 150 ml ze szkła oranżowego (typ III), z zamknięciem z zabezpieczeniem przed dziećmi, z 3 ml strzykawką z podziałką i łącznikiem do strzykawki, w tekturowym pudełku.

Butelka 150 ml ze szkła oranżowego (typ III), z zamknięciem z zabezpieczeniem przed dziećmi, z 1 ml strzykawką z podziałką i łącznikiem do strzykawki, w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich Kent CT13 9NJ Wielka Brytania

8.    NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 19775

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

22.02.2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB    CZĘŚCIOWEJ    ZMIANY

TEKSTU


CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

29.11.2012

18

Levetiracetam Pfizer