+ iMeds.pl

Levobupivacaine kabi 0,625 mg/mlUlotka Levobupivacaine kabi

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Levobupivacaine Kabi, 0,625 mg/ml, roztwór do infuzji Levobupivacaine Kabi, 1,25 mg/ml, roztwór do infuzji

Levobupivacaini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Levobupivacaine Kabi i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Levobupivacaine Kabi

3.    Jak stosować Levobupivacaine Kabi

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Levobupivacaine Kabi

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Levobupivacaine Kabi i w jakim celu się go stosuje

Levobupivacaine Kabi należy do grupy leków zwanych środkami znieczulającymi miejscowo. Tego typu lek stosuje się, aby daną część ciała pozbawić czucia lub uśmierzyć ból.

Levobupivacaine Kabi, roztwór do infuzji jest przeznaczony do stosowania tylko u dorosłych pacjentów.

Levobupivacaine Kabi stosuje się do uśmierzenia bólu:

•    po poważnym zabiegu chirurgicznym,

•    w trakcie porodu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Levobupivacaine Kabi

Kiedy nie stosować leku Levobupivacaine Kabi:

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na lewobupiwakainę, inne tego typu leki znieczulające miejscowo, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

•    jeśli pacjent ma bardzo niskie ciśnienie krwi,

•    aby znieczulić część ciała poprzez dożylne wstrzyknięcie leku,

•    jako środek przeciwbólowy podawany we wstrzyknięciu w okolicę szyjki macicy we wczesnym etapie porodu (blokada okołoszyjkowa).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli u pacjenta występuje jakikolwiek z wymienionych poniżej stanów, należy poinformować o tym

lekarza przed podaniem leku Levobupivacaine Kabi:

•    jeśli pacjent ma chorobę serca,

•    jeśli pacjent ma choroby układu nerwowego,

•    jeśli pacjent jest osłabiony lub chory,

•    jeśli pacjent jest w podeszłym wieku,

•    jeśli pacjent ma chorobę wątroby.

Może być konieczna intensywniejsza obserwacja pacjenta lub zastosowanie mniejszej dawki.

Dzieci

Tego leku nie należy podawać dzieciom, ponieważ nie ustalono jego bezpieczeństwa i skuteczności w leczeniu bólu u dzieci.

Levobupivacaine Kabi a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. W szczególności, należy powiedzieć o lekach stosowanych w nastepujących stanach:

•    nieregularny rytm serca (np. meksyletyna),

•    zakażenia grzybicze (np. ketokonazol), ponieważ mogą wpływać na to, jak długo Levobupivacaine Kabi jest obecny w organizmie pacjenta,

•    astma (np. teofilina), ponieważ może wpływać na to, jak długo Levobupivacaine Kabi jest obecny w organizmie pacjenta.

Ciąża i karmienie piersią

Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Leku Levobupivacaine Kabi nie wolno podawać jako środka przeciwbólowego we wstrzyknięciu w okolicę szyjki macicy we wczesnym etapie porodu (blokada okołoszyjkowa).

Nie wiadomo, jak Levobupivacaine Kabi wpływa na dziecko we wczesnym stadium ciąży. Dlatego, Levobupivacaine Kabi można stosować w ciągu pierwszych trzech miesięcy ciąży tylko wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne.

Nie wiadomo, czy lewobupiwakaina przenika do mleka ludzkiego. Jednak na podstawie doświadczenia stosowania podobnych leków, przypuszcza się, że tylko nieznaczne ilości leku przenikają do mleka ludzkiego. Dlatego, po znieczuleniu miejscowym możliwe jest karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie leku Levobupivacaine Kabi może wywierać znaczący wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn aż do całkowitego ustąpienia wszystkich skutków działania leku Levobupivacaine Kabi oraz bezpośrednich skutków zabiegu chirurgicznego. Przed opuszczeniem szpitala należy koniecznie poradzić się w tej sprawie lekarza lub pielęgniarki, którzy opiekowali się pacjentem.

Levobupivacaine Kabi zawiera sód

Ten lek zawiera 15,65 mmol (lub 360 mg) sodu w worku z100 ml roztworu oraz 31,3 mmol

(lub 720 mg) sodu w worku z 200 ml roztworu. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z zaleceniem

ograniczenia sodu w diecie.

3. Jak stosować Levobupivacaine Kabi

Lekarz poda pacjentowi Levobupivacaine Kabi przez cienką rurkę w plecach (nadtwardówkowo). Lekarz i pielęgniarka będą uważnie obserwować pacjenta podczas podawania leku Levobupivacaine Kabi.

Dawkowanie

Dorośli pacjenci:

Ilość leku Levobupivacaine Kabi, jaka zostanie podana pacjentowi, oraz to jak często pacjent będzie otrzymywał lek, zależy od tego, w jakim celu lek jest stosowany oraz od stanu zdrowia, wieku i masy ciała pacjenta. Pacjentowi zostanie podana najmniejsza dawka konieczna do wywołania znieczulenia w danej części ciała. Lekarz dobierze dawkę odpowiednią dla pacjenta.

Gdy Levobupivacaine Kabi stosowany jest do uśmierzenia bólu w trakcie porodu, należy szczególnie uważnie kontrolować podawaną dawkę.

Dzieci:

Nie zaleca się stosowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Levobupivacaine Kabi

Jeżeli pacjent otrzyma większą niż zalecana dawkę leku Levobupivacaine Kabi, może u niego wystąpić drętwienie języka, zawroty głowy, niewyraźne widzenie, skurcze mięśni, poważne problemy z oddychaniem (włącznie z zatrzymaniem oddychania), a nawet drgawki. Jeśli u pacjenta wystąpił którykolwiek z wymienionych objawów należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi. Czasami, zbyt duża ilość leku Levobupivacaine Kabi może również powodować niskie ciśnienie krwi, szybkie lub wolne bicie serca oraz zmiany rytmu serca. Lekarz może uznać za konieczne podanie pacjentowi innych leków, aby powstrzymać te objawy.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z wymienionych niżej działań niepożądanych, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi. Niektóre działania niepożądane leku Levobupivacaine Kabi mogą mieć ciężki przebieg.

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    uczucie zmęczenia lub osłabienia, duszność, bladość (są to objawy niedokrwistości),

•    niskie ciśnienie krwi,

•    nudności.

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

•    zawroty głowy,

•    ból głowy,

•    wymioty,

•    zagrożenie dla nienarodzonego    dziecka,

•    ból pleców,

•    wysoka temperatura ciała (gorączka),

•    ból po zabiegu chirurgicznym.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    ciężkie reakcje alergiczne (nadwrażliwość), które mogą prowadzić do poważnych zaburzeń oddychania, trudności w połykaniu, pokrzywki i bardzo niskiego ciśnienia krwi,

•    reakcje alergiczne (nadwrażliwość) objawiające się czerwoną i swędzącą skórą, kichaniem, nadmiernym poceniem, przyspieszonym biciem serca, utratą przytomności lub obrzękiem twarzy, warg, ust, języka lub gardła,

•    utrata przytomności,

•    zawroty głowy,

•    niewyraźne widzenie,

•    zatrzymanie oddychania,

•    blok serca lub zatrzymanie akcji serca,

•    uczucie mrowienia,

•    drętwienie języka,

•    osłabienie lub kurcze mięśni,

•    utrata kontroli nad zwieraczem odbytu lub pęcherza moczowego

•    paraliż,

•    drgawki,

•    uczucie mrowienia, drętwienie lub inne nietypowe odczucia,

•    utrzymujący się długo wzwód prącia, niekiedy bolesny,

•    zaburzenia nerwów, które mogą prowadzić do opadania powieki, zwężenia źrenicy , zapadnięcia się gałki ocznej, nadmiernego pocenia i(lub) zaczerwienienia jednej połowy twarzy.

Jako działania niepożądane zgłaszano także występowanie przyspieszonego, powolnego lub nieregularnego rytmu serca oraz zmian rytmu serca widocznych w badaniu EKG.

W rzadkich przypadkach, działania niepożądane mogą utrzymywać się przez długi czas lub mogą mieć charakter trwały.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

fax: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Levobupivacaine Kabi

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przed podaniem pacjentowi lek będzie przechowywał lekarz.

Roztwór należy użyć natychmiast po otwarciu opakowania.

Nie należy stosować tego leku, jeśli w roztworze zauważy się widoczne cząsteczki.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Levobupivacaine Kabi

-    Substancją czynną leku jest lewobupiwakaina (w postaci lewobupiwakainy chlorowodorku). Levobupivacaine Kabi, 0,625 mg/ml, roztwór do infuzji:

1 ml roztworu zawiera 0,625 mg lewobupiwakainy (w postaci lewobupiwakainy chlorowodorku). Jeden worek z 100 ml roztworu zawiera 62,5 mg lewobupiwakainy (w postaci lewobupiwakainy chlorowodorku).

Jeden worek z 200 ml roztworu zawiera 125 mg lewobupiwakainy (w postaci lewobupiwakainy chlorowodorku).

Levobupivacaine Kabi, 1,25 mg/ml, roztwór do infuzji:

1 ml roztworu zawiera 1,25 mg lewobupiwakainy (w postaci lewobupiwakainy chlorowodorku). Jeden worek o pojemności 100 ml zawiera 125 mg lewobupiwakainy (w postaci lewobupiwakainy chlorowodorku).

-    Pozostałe składniki to: woda do wstrzykiwań, sodu chlorek oraz niewielkie ilości sodu wodorotlenku i kwasu solnego.

Ten lek zawiera substancję pomocniczą o znanym działaniu (sód). Dalsze informacje, patrz punkt 2.

pH: 4,0 - 6,0

Osmolarność: 271 - 332 mOsm/l

Jak wygląda Levobupivacaine Kabi i co zawiera opakowanie

Lek ma postać przezroczystego, bezbarwnego roztworu w worku poliolefinowym umieszczonym w przezroczystym, foliowym worku zewnętrznym.

Lek jest dostępny w następujących opakowaniach:

—    5, 24 lub 60 worków po 100 ml roztworu,

—    5, 12 lub 32 worki po 200 ml roztworu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa

Wytwórca

Fresenius Kabi Norge AS Svinesundsveien 80 NO-1788 Halden Norwegia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia:

Francja:

Hiszpania:

Holandia:

Irlandia:

Norwegia:

Polska:

Słowenia:

Wielka

Brytania:

Włochy:


Levobupivacaine Fresenius Kabi 1.25 mg/ml oplossing voor infusie Levobupivacaine Kabi - 0,625 mg/ml, - 1,25 mg/ml, solution pour perfusion Levobupivacaina Kabi - 0,625 mg/ml, - 1,25 mg/ml solución para perfusión Levobupivacaine Fresenius Kabi - 0.625 mg/ml, - 1.25 mg/ml oplossing voor infusie Levobupivacaine - 0.625 mg/ml, - 1.25 mg/ml solution for infusion Levobupivacaine Fresenius Kabi - 0,625 mg/ml, -1,25 mg/ml infusjonsv^ske, oppl0sning

Levobupivacaine Kabi

Levobupivakain Kabi 1,25 mg/ml raztopina za infundiranje

Levobupivacaine -0.625 mg/ml, -1.25 mg/ml solution for infusion Levobupivacaina Kabi

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Instrukcje dotyczące stosowania i przygotowania leku

Levobupivacaine Kabi, 0,625 mg/ml lub Levobupivacaine Kabi, 1,25 mg/ml, roztwór do infuzji przeznaczony jest wyłącznie do jednorazowego podania nadtwardówkowego. Leku nie wolno podawać dożylnie. Nie używać roztworu, jeżeli nie jest przezroczysty lub opakowanie jest uszkodzone. Niezużyty roztwór należy usunąć.

Tak jak w przypadku wszystkich leków podawanych pozajelitowo, przed użyciem należy dokonać oceny wizualnej roztworu/rozcieńczonego roztworu. Należy stosować jedynie przezroczysty roztwór bez widocznych cząsteczek.

Termin ważności po rozcieńczeniu:

Wykazano fizyko-chemiczną stabilność sporządzonego roztworu do wstrzykiwań lewobupiwakainy

—    z chlorowodorkiem klonidyny 8,4 pg/ml, siarczanem morfiny 50 pg/ml oraz cytrynianem fentanylu 2-4 pg/ml, przez 30 dni w temperaturze 2-8°C oraz 20-25°C.

—    z sufentanylem dodanym w stężeniu 0,4 pg/ml przez 30 dni w temperaturze 2-8°C lub przez 7 dni w temperaturze 20-25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia lek należy użyć natychmiast. Jeżeli lek nie jest zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania przygotowanego roztworu odpowiada osoba podająca lek. Lek nie powinien być przechowywany dłużej niż 24 godziny w temperaturze od 2 do 8°C, chyba że mieszanie przeprowadzono w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Leku Levobupivacaine Kabi nie wolno mieszać z innymi lekami, niż te wymienione powyżej. Rozcieńczanie roztworami alkalicznymi, takimi jak dwuwęglan sodu, może prowadzić do precypitacji.

Istnieje ograniczone doświadczenie dotyczące bezpieczeństwa stosowania lewobupiwakainy przez okres dłuższy niż 24 godziny.

Sposób podawania

Lewobupiwakaina może być podawana jedynie przez lekarza odpowiednio wyszkolonego i doświadczonego w stosowaniu tego typu leków lub pod jego nadzorem.

Informacje dotyczące dawkowania, patrz Charakterystyka Produktu Leczniczego.

Zaleca się uważną aspirację przed infuzją, w celu uniknięcia wstrzyknięcia donaczyniowego.

W przypadku wystąpienia objawów toksyczności, należy natychmiast przerwać wstrzykiwanie leku.

NL/H/2881/001-002/DC 7

Levobupivacaine Kabi

Charakterystyka Levobupivacaine kabi

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Levobupivacaine Kabi, 0,625 mg/ml, roztwór do infuzji Levobupivacaine Kabi, 1,25 mg/ml, roztwór do infUzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Levobupivacaine Kabi, 0,625 mg/ml, roztwór do infUzji

1 ml roztworu zawiera 0,625 mg lewobupiwakainy w postaci lewobupiwakainy chlorowodorku. Jeden worek z 100 ml roztworu zawiera 62,5 mg lewobupiwakainy w postaci lewobupiwakainy chlorowodorku.

Jeden worek z 200 ml roztworu zawiera 125 mg lewobupiwakainy w postaci lewobupiwakainy chlorowodorku.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 1 ml roztworu zawiera 3,6 mg sodu, co odpowiada zawartości 360 mg sodu w jednym worku z 100 ml roztworu i 720 mg sodu w worku z 200 ml roztworu.

Levobupivacaine Kabi, 1,25 mg/ml, roztwór do infuzji

1 ml roztworu zawiera 1,25 mg lewobupiwakainy w postaci lewobupiwakainy chlorowodorku. Jeden worek z100 ml roztworu zawiera 125 mg lewobupiwakainy w postaci lewobupiwakainy chlorowodorku.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 1 ml roztworu zawiera 3,6 mg sodu, co odpowiada zawartości 360 mg sodu w jednym worku z 100 ml roztworu.

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do infuzji Przezroczysty, bezbarwny roztwór pH: 4,0 - 6,0

Osmolarność: 271 - 332 mOsm/1

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Dorośli pacjenci

Leczenie bólu

Ciągła infuzja nadtwardówkowa w leczeniu bólu pooperacyjnego i w znieczuleniu podczas porodu.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Lewobupiwakaina może być podawana jedynie przez, lub pod nadzorem lekarza odpowiednio wyszkolonego i doświadczonego w stosowaniu tego typu leków.

Dawkowanie

Levobupivacaine Kabi, 0,625 mg/ml, roztwór do infuzji:

Rodzaj znieczulenia

Stężenie

mg/ml

Szybkość infuzji (na godzinę) ml mg

Infuzja ciągła: leczenie bólu pooperacyjnego

Znieczulenie

nadtwardówkowe

0,625

20-30

12,5-18,75

(działanie przeciwbólowe podczas porodu)

0,625

8-20

5-12,5

Levobupivacaine Kabi, 1,25 mg/ml, roztwór do infUzji:

Rodzaj znieczulenia

Stężenie

mg/ml

Szybkość infuzji (na godzinę) ml mg

Infuzja ciągła: leczenie bólu pooperacyjnego

Znieczulenie

nadtwardówkowe

1,25

10-15

12,5-18,75

(działanie przeciwbólowe podczas porodu)

1,25

4-10

5-12,5

Istnieje ograniczone doświadczenie dotyczące bezpieczeństwa stosowania lewobupiwakainy przez okres dłuższy niż 24 godziny. Aby zminimalizować ryzyko poważnych powikłań neurologicznych, należy ściśle monitorować stan pacjenta oraz kontrolować czas trwania podawania lewobupiwakainy (patrz punkt 4.4).

Dawka maksymalna

Dawkę maksymalną należy ustalić biorąc pod uwagę masę ciała pacjenta oraz stan jego zdrowia. Maksymalna zalecana dawka podawana w ciągu 24 godzin wynosi 400 mg.

W leczeniu bólu pooperacyjnego nie należy przekraczać dawki 18,75 mg/godzinę, natomiast dawka całkowita podana w ciągu 24 godzin nie powinna przekraczać 400 mg. W znieczuleniu nadtwardówkowym podczas porodu, nie należy przekraczać dawki 12,5 mg/godzinę.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności lewobupiwakainy w leczeniu bólu u dzieci.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjentom w złym stanie ogólnym, w podeszłym wieku oraz w ostrych stanach chorobowych należy podawać zmniejszone dawki lewobupiwakainy, stosownie do stanu ich zdrowia.

W leczeniu bólu pooperacyjnego, należy uwzględnić dawkę, jaką pacjent otrzymał w trakcie zabiegu chirurgicznego.

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.4 i 5.2).

Sposób podania

Levobupivacaine Kabi, 0,625 mg/ml może być podawany wyłącznie nadtwardówkowo. Produktu leczniczego nie wolno podawać dożylnie.

Zaleca się uważną aspirację przed infuzją, w celu uniknięcia wstrzyknięcia donaczyniowego.

W przypadku wystąpienia objawów toksyczności, należy natychmiast przerwać wstrzykiwanie leku.

4.3    Przeciwwskazania

Należy uwzględnić ogólne przeciwwskazania dotyczące znieczulenia regionalnego, niezależnie od stosowanego środka znieczulenia miejscowego.

Przeciwwskazane jest stosowanie roztworów lewobupiwakainy u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na lewobupiwakainę, środki znieczulenia miejscowego z grupy amidów lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych wymienionych w punkcie 6.1 (patrz punkt 4.8).

Stosowanie roztworów lewobupiwakainy jest przeciwwskazane w regionalnym znieczuleniu dożylnym (blok Biera).

Stosowanie roztworów lewobupiwakainy jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkim niedociśnieniem, np. ze wstrząsem kardiogennym lub hipowolemicznym.

Stosowanie roztworów lewobupiwakainy jest przeciwwskazane w znieczuleniu okołoszyjkowym w położnictwie (patrz punkt 4.6).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Wszystkie rodzaje znieczulenia miejscowego i regionalnego z zastosowaniem lewobupiwakainy powinny być przeprowadzane w odpowiednio wyposażonych ośrodkach, przez odpowiednio wyszkolony personel medyczny z doświadczeniem w stosowaniu wymaganych technik znieczulenia, który jest w stanie rozpoznać i podjąć leczenie mogących wystąpić działań niepożądanych.

Lewobupiwakaina może powodować ostre reakcje alergiczne, wpływać na czynność serca i układu krążenia oraz prowadzić do uszkodzeń neurologicznych (patrz punkt 4.8).

Wprowadzenie do ośrodkowego układu nerwowego (OUN) leków znieczulających miejscowo poprzez podanie nadtwardówkowe u pacjentów z zaburzeniami OUN może potencjalnie nasilać niektóre stany chorobowe. Dlatego, rozważając zastosowanie znieczulenia nadtwardówkowego u takich pacjentów, należy ocenić ich stan kliniczny.

Znieczulenie nadtwardówkowe

W trakcie nadtwardówkowego podawania lewobupiwakainy, stężone roztwory (0,5-0,75%) należy podawać w stopniowo zwiększanych dawkach od 3 do 5 ml, w odstępach wystarczających do stwierdzenia czy nie występują działania toksyczne wskutek przypadkowego wstrzyknięcia donaczyniowego lub dooponowego. W trakcie stosowania leków znieczulających miejscowo, w tym lewobupiwakainy, zgłaszano przypadki znacznej bradykardii, niedociśnienia oraz zaburzeń czynności oddechowej z zatrzymaniem akcji serca (w niektórych przypadkach zakończone zgonem). W razie konieczności wstrzyknięcia dużej dawki, np. w znieczuleniu nadtwardówkowym, zaleca się podanie dawki próbnej 3 - 5 ml lidokainy z adrenaliną. Nieumyślne wstrzyknięcie donaczyniowe można rozpoznać po krótkotrwałym przyspieszeniu akcji serca, a przypadkowe wstrzyknięcie dooponowe na podstawie objawów blokady rdzeniowej.

Należy wykonywać aspirację przed i w trakcie każdorazowego dodatkowego wstrzyknięcia w przypadku zastosowania techniki z podaniem ciągłym przez cewnik. Nawet, jeżeli aspiracja nie wykazała obecności krwi, nadal zachodzi możliwość wstrzyknięcia donaczyniowego. W przypadku znieczulenia nadtwardówkowego, przed podaniem pełnej dawki zaleca się podanie dawki próbnej oraz monitorowanie efektów jej podania.

Znieczulenie nadtwardówkowe z zastosowaniem dowolnego leku znieczulającego miejscowo, może powodować niedociśnienie i bradykardię. U każdego pacjenta należy wykonać dostęp żylny. Należy zapewnić dostępność odpowiednich płynów, leków wazopresyjnych, leków znieczulających o działaniu przeciwdrgawkowym, leków zwiotczających mięśnie oraz atropiny, a także zestawu do resuscytacji (patrz punkt 4.9).

Analgezja nadtwardówkowa

Po wprowadzeniu lewobupiwakainy do obrotu zgłaszano występowanie zespołu ogona końskiego oraz zdarzeń wskazujących na działanie neurotoksyczne (patrz punkt 4.8), utrzymujących się przez 24 godziny lub dłużej po analgezji nadtwardówkowej z użyciem lewobupiwakainy. Zdarzenia te miały cięższy przebieg i w niektórych przypadkach prowadziły do trwałych następstw, jeżeli lewobupiwakaina była podawana przez okres dłuższy niż 24 godziny. Dlatego, należy dokładnie rozważyć stosowanie infuzji lewobupiwakainy trwającej dłużej niż 24 godziny i należy je stosować jedynie wtedy, gdy korzyści dla pacjenta przewyższają ryzyko.

Aby uniknąć wstrzyknięcia donaczyniowego lub dopajęczynówkowego kluczowe znaczenie ma wykonanie aspiracji w celu stwierdzenia obecności krwi lub płynu mózgowo-rdzeniowego (jeśli ma to zastosowanie) przed wstrzyknięciem jakiegokolwiek leku znieczulającego miejscowo, zarówno przed podaniem dawki inicjującej jak i dawek kolejnych. Niemniej jednak, negatywny wynik aspiracji nie daje pewności uniknięcia wstrzyknięcia donaczyniowego lub dooponowego. Należy zachować ostrożność stosując lewobupiwakainę u pacjentów otrzymujących inne leki znieczulające miejscowo lub leki o strukturze podobnej do amidowych leków znieczulających miejscowo, ze względu na sumujące się działanie toksyczne tych leków.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci w złym stanie ogólnym, w podeszłym wieku lub w ostrych stanach chorobowych: należy zachować ostrożność stosując lewobupiwakainę u pacjentów w złym stanie ogólnym, w podeszłym wieku lub w ostrych stanach chorobowych (patrz punkt 4.2).

Zaburzenia czynności wątroby: ponieważ lewobupiwakaina metabolizowana jest w wątrobie, należy zachować ostrożność stosując ją u pacjentów z chorobą wątroby lub z zaburzeniami krążenia wątrobowego, np. u alkoholików lub pacjentów z marskością wątroby (patrz punkt 5.2).

Levobupivacaine Kabi, 0,625 mg/ml, roztwór do infuzji:

Ten produkt leczniczy zawiera 15,65 mmol (lub 360 mg) sodu w worku z 100 ml roztworu oraz 31,3 mmol (lub 720 mg) sodu w worku z 200 ml roztworu.

Levobupivacaine Kabi, 1,25 mg/ml, roztwór do infuzji:

Ten produkt leczniczy zawiera 15,65 mmol (lub 360 mg) sodu w worku z 100 ml roztworu.

Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z zaleceniem ograniczenia sodu w diecie.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Badania in vitro wskazują, że izoformy cytochromu P450 CYP3A4 i CYP1A2 pośredniczą w metabolizmie lewobupiwakainy. Chociaż nie przeprowadzono badań klinicznych, na metabolizm lewobupiwakainy mogą wpływać inhibitory CYP3A4, np. ketokonazol, oraz inhibitory CYP1A2 np. metyloksantyny.

Należy zachować ostrożność stosując lewobupiwakainę u pacjentów otrzymujących leki przeciwarytmiczne o miejscowym działaniu znieczulającym, np. meksyletynę lub leki przeciwarytmiczne klasy III, ponieważ działania toksyczne tych leków mogą się sumować.

Nie zakończono badań klinicznych dotyczących stosowania lewobupiwakainy w skojarzeniu z adrenaliną.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Przeciwwskazane jest stosowanie roztworów lewobupiwakainy w znieczuleniu okołoszyjkowym w położnictwie. Doświadczenie ze stosowaniem bupiwakainy wskazuje, że po znieczuleniu okołoszyjkowym u płodu może wystąpić bradykardia prowadząca do zgonu (patrz punkt 4.3).

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania lewobupiwakainy w pierwszym trymestrze ciąży. Badania na zwierzętach nie wskazują na działanie teratogenne, natomiast wykazały szkodliwy wpływ na płód przy ekspozycji w zakresie stężeń stosowanych w praktyce klinicznej (patrz punkt 5.3.).

Nie wiadomo jakie jest potencjalne ryzyko u ludzi. Dlatego, lewobupiwakainę można podawać we wczesnym stadium ciąży, tylko w razie niezbędnej konieczności.

Niemniej jednak, dotychczasowe, rozległe doświadczenie stosowania bupiwakainy w chirurgii w zakresie położnictwa (w trakcie ciąży i podczas porodu) nie wykazało działania szkodliwego na płód.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy lewobupiwakaina przenika do mleka kobiecego. Jest jednak prawdopodobne, że lewobupiwakaina, podobnie jak bupiwakaina, w bardzo niewielkim stopniu przenika do mleka kobiecego. Dlatego, po znieczuleniu miejscowym możliwe jest karmienie piersią.

Płodność

Brak danych lub dostępne są jedynie ograniczone dane dotyczące wpływu lewobupiwakainy na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Lewobupiwakaina może wywierać poważny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy przestrzec pacjentów, aby nie prowadzili pojazdów i nie obsługiwali maszyn aż do ustąpienia wszystkich skutków znieczulenia oraz skutków zabiegu chirurgicznego.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane lewobupiwakainy pokrywają się z działaniami niepożądanymi dla całej klasy tego typu produktów leczniczych. Najczęściej zgłaszane działania niepożądane to niedociśnienie, nudności, niedokrwistość, wymioty, zawroty głowy, ból głowy, gorączka, ból towarzyszący zabiegowi, ból pleców oraz stan zagrożenia płodu w przypadku stosowania w położnictwie (patrz tabela poniżej).

W tabeli poniżej przedstawiono zarówno działania niepożądane zgłaszane spontanicznie jak i działania niepożądane obserwowane w badaniach klinicznych. W obrębie każdej kategorii zgodnie z klasyfikacją układów i narządów, działania niepożądane pogrupowano zgodnie z częstością występowania, zdefiniowaną w następujący sposób:

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działanie niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często

Niedokrwistość

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana Częstość nieznana

Reakcje alergiczne (w ciężkich przypadkach wstrząs anafilaktyczny) Nadwrażliwość

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Często

Częstość nieznana Częstość nieznana Częstość nieznana Częstość nieznana Częstość nieznana Częstość nieznana Częstość nieznana

Zawroty głowy Ból głowy Drgawki

Utrata przytomności

Senność

Omdlenie

Parestezja

Paraplegia

Paraliż1

Zaburzenia oka

Częstość nieznana Częstość nieznana Częstość nieznana Częstość nieznana

Niewyraźne widzenie

Ptoza2

Mioza2

Enoftalmia2

Zaburzenia serca

Częstość nieznana Częstość nieznana Częstość nieznana Częstość nieznana Częstość nieznana

Blok przedsionkowo-komorowy Zatrzymanie akcji serca Częstoskurcz komorowy Tachykardia Bradykardia

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często Częstość nieznana

Niedociśnienie tętnicze Zaczerwienienie na twarzy2

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Częstość nieznana Częstość nieznana Częstość nieznana Częstość nieznana

Zatrzymanie akcji oddechowej

Obrzęk krtani

Bezdech

Kichanie

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często Często

Częstość nieznana Częstość nieznana

Nudności

Wymioty

Niedoczulica okolicy ust Utrata kontroli zwieracza1

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Częstość nieznana Częstość nieznana Częstość nieznana Częstość nieznana Częstość nieznana Częstość nieznana

Obrzęk naczynioruchowy

Pokrzywka

Świąd

Nadmierna potliwość

Anhydroza2

Rumień

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często

Częstość nieznana Częstość nieznana

Ból pleców Skurcz mięśni Osłabienie mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Częstość nieznana

Zaburzenia czynności pęcherza moczowego1

Ciąża, połóg i okres okołoporodowy

Często

Stan zagrożenia życia płodu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Częstość nieznana

Priapizm1

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Gorączka

Badania diagnostyczne

Częstość nieznana Częstość nieznana

Zmniejszona pojemność minutowa serca

Zmiany w EKG

Urazy, zatrucia i powikłania

Często

Ból towarzyszący zabiegowi

po zabiegach

1    Może to być objaw przedmiotowy lub podmiotowy zespołu końskiego ogona (patrz również punkt 4.8 - tekst poniżej).

2    Może to być objaw przedmiotowy lub podmiotowy przemijającego zespołu Homera (patrz również punkt 4.8 - tekst poniżej).

Działania niepożądane amidowych leków znieczulających miejscowo występują rzadko, lecz mogą wystąpić w wyniku przedawkowania lub przypadkowego wstrzyknięcia donaczyniowego i mogą mieć ciężki przebieg.

Zgłaszano przypadki nadwrażliwości krzyżowej w obrębie grupy amidowych pochodnych znieczulających miejscowo (patrz punkt 4.3).

Przypadkowe wstrzyknięcie dooponowe leków znieczulających miejscowo może prowadzić do bardzo silnej blokady rdzeniowej.

Wpływ na układ sercowo-naczyniowy wiąże się z zahamowaniem układu bodźcowo-przewodzącego serca oraz zmniejszeniem pobudliwości i kurczliwości mięśnia sercowego. Zazwyczaj będzie on poprzedzony objawami silnej toksyczności ze strony OUN, tj. drgawkami, lecz w rzadkich przypadkach może wystąpić zatrzymanie akcji serca bez prodromalnych objawów ze strony OUN.

Uszkodzenia neurologiczne stanowią rzadką lecz dobrze poznaną konsekwencję znieczulenia regionalnego, a w szczególności nadtwardówkowego i rdzeniowego. Mogą one być spowodowane bezpośrednio uszkodzeniem rdzenia kręgowego lub nerwów rdzeniowych, zespołem tętnicy rdzeniowej przedniej, wstrzyknięciem substancji drażniącej lub wstrzyknięciem roztworu niejałowego. W rzadkich przypadkach, uszkodzenia neurologiczne mogą mieć charakter trwały.

W trakcie stosowania lewobupiwakainy zgłaszano przypadki przedłużającego się osłabienia lub zaburzeń czucia, które niekiedy miały charakter trwały. Trudno określić, czy działania długoterminowe wynikają z toksyczności leku, z niezdiagnozowanego urazu w trakcie zabiegu chirurgicznego czy też spowodowane zostały innymi czynnikami mechanicznymi, takimi jak założenie i obsługa kaniuli.

W trakcie stosowania lewobupiwakainy zgłaszano występowanie zespołu końskiego ogona oraz przedmiotowych i podmiotowych objawów potencjalnego uszkodzenia rdzenia kręgowego lub korzeni nerwów rdzeniowych (w tym parestezje kończyn dolnych, osłabienie lub porażenie, utrata kontroli zwieracza odbytu i (lub) pęcherza moczowego oraz priapizm. Zdarzenia te miały cięższy przebieg i w niektórych przypadkach nie ustępowały, jeżeli lewobupiwakaina była podawana dłużej niż przez 24 godziny (patrz punkt 4.4).

Nie można jednak ustalić, czy zdarzenia te miały związek z działaniem lewobupiwakainy, urazem mechanicznym rdzenia kręgowego lub korzeni nerwów rdzeniowych czy też z gromadzeniem się krwi u podstawy kręgosłupa.

W związku ze stosowaniem leków znieczulających regionalnie, w tym lewobupiwakainy, zgłaszano również przypadki przemijającego zespołu Homera (ptoza, mioza, enoftalmia, nadmierna potliwość jednostronna i(lub) zarumienienie). Zdarzenia te przemijały po przerwaniu podawania leku.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301

fax: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Przypadkowe wstrzyknięcie donaczyniowe środka znieczulającego miejscowo może spowodować natychmiastowe reakcje toksyczności. W przypadku przedawkowania, maksymalne stężenie w osoczu może wystąpić później niż po 2 godzinach od podania, w zależności od miej sca wstrzyknięcia, dlatego objawy toksyczności mogą wystąpić z opóźnieniem. Działanie produktu leczniczego może się utrzymywać dłużej.

Ogólnoustrojowe objawy niepożądane wskutek przedawkowania lub przypadkowego wstrzyknięcia donaczyniowego, jakie zgłaszano w trakcie stosowania długodziałających leków znieczulających miejscowo, mogą obejmować objawy zarówno ze strony OUN, jak i układu sercowo-naczyniowego.

Objawy ze strony OUN

W przypadku wystąpienia drgawek należy natychmiast rozpocząć leczenie podając dożylnie tiopenton lub diazepam, zwiększając stopniowo dawkę w zależności od potrzeby. Tiopenton i diazepam hamują działanie OUN oraz osłabiają czynność oddechową i pracę serca. Dlatego ich zastosowanie może prowadzić do bezdechu. Depolaryzujące środki zwiotczające można stosować jedynie wtedy, gdy lekarz zapewni drożność dróg oddechowych oraz potrafi postępować z pacjentem całkowicie zwiotczonym.

Brak natychmiastowego leczenia powoduje drgawki, hipoksję, hiperkapnię co, wraz z towarzyszącym upośledzeniem czynności mięśnia sercowego wynikającym z działania lewobupiwakainy na serce, może powodować zaburzenia rytmu serca, migotanie komór i zatrzymanie akcji serca.

Objawy ze strony układu sercowo-naczyniowego

Niedociśnieniu można zapobiegać lub je łagodzić przez wcześniejsze podanie płynów i (lub) zastosowanie leków wazopresyjnych. W przypadku wystąpienia niedociśnienia tętniczego należy podjąć dożylną płynoterapię krystaloidami lub koloidami oraz (lub) podawać stopniowo zwiększaną dawkę leku wazopresyjnego, np. 5-10 mg efedryny. Należy natychmiast podjąć leczenie wszelkich współwystępujących przyczyn niedociśnienia.

W przypadku wystąpienia ciężkiej bradykardii, zastosowanie 0,3 - 1,0 mg atropiny zazwyczaj pozwala przywrócić rytm serca do normy.

Arytmię serca należy leczyć zgodnie z aktualnym stanem, a w przypadku migotania komór należy zastosować defibrylację elektryczną.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Środki do znieczulenia miejscowego, amidy; kod ATC: N01BB10.

Lewobupiwakaina jest długodziałającym środkiem do znieczulenia miejscowego. Wykazuje działanie znieczulające i przeciwbólowe. Blokuje przewodzenie impulsów nerwowych w nerwach czuciowych i ruchowych, głównie przez interakcje z napięciowo-zależnymi kanałami sodowymi w błonie komórkowej, jak również przez blokowanie kanałów potasowych i wapniowych. Lewobupiwakaina wpływa również na przekazywanie i przewodzenie impulsów w innych tkankach, w których wpływ na czynność układu sercowo-naczyniowego i OUN, ma kluczowe znaczenie dla wystąpienia klinicznie istotnych działań niepożądanych.

Lewobupiwakaina jest podawana w postaci wolnej zasady, podczas gdy w racemacie bupiwakainy występuje ona w postaci chlorowodorku. Daje to o około 13% więcej substancji czynnej w roztworach lewobupiwakainy w porównaniu z bupiwakainą. W badaniach klinicznych lewobupiwakaina w tych samych stężeniach nominalnych wykazywała podobne działanie kliniczne do bupiwakainy.

W badaniu farmakologii klinicznej z zastosowaniem modelu blokady nerwu łokciowego, lewobupiwakaina wykazywała działanie równoważne z bupiwakainą.

Istnieje ograniczone doświadczenie dotyczące bezpieczeństwa stosowania lewobupiwakainy przez okres dłuższy iż 24 godziny.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

W badaniach przeprowadzonych u ludzi farmakokinetyka lewobupiwakainy po podaniu dożylnym była zasadniczo taka sama jak dla bupiwakainy. Stężenie w osoczu lewobupiwakainy po podaniu dawek terapeutycznych zależy od dawki i od drogi podania, jako że na wchłanianie z miejsca podania wpływa unaczynienie okolicznych tkanek.

W badaniu farmakologii klinicznej, w którym 40 mg lewobupiwakainy podawano dożylnie, średni okres półtrwania wynosił około 80 + 22 minuty, stężenie Cmax wynosiło 1,4 + 0,2 pg/ml a wartość AUC 70 + 27 pg^min/ml.

Średnie wartości Cmax i AUC(0-24 h) lewobupiwakainy były w przybliżeniu proporcjonalne do dawki, po podaniu dooponowym dawek 75 mg (0,5%) i 112,5 mg (0,75%) oraz po podaniu dawek 1 mg/kg (0,25%) i 2 mg/kg (0,5%) w celu wywołania blokady splotu ramiennego. Po podaniu dooponowym 112,5 mg (0,75%) średnie wartości Cmax i AUC wznosiły odpowiednio 0,58 pg/ml i 3,56 pg^h/ml.

Dystrybucja

Wiązanie lewobupiwakainy z ludzkimi białkami osocza oceniano in vitro i ustalono, że wiąże się w ponad 97% w zakresie stężeń od 0,2 do 1,0 g/ml.

Objętość dystrybucji po podaniu dożylnym wynosiła 67 litrów.

Metabolizm

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.4.).

Lewobupiwakaina jest intensywnie metabolizowana, i zarówno w moczu jak i w kale nie wykryto postaci niezmienionej leku. 3-hydroksy-lewobupiwakaina, główny metabolit lewobupiwakainy, wydalany jest z moczem w postaci koniugatów kwasu glukuronowego i estru siarczanowego. Badania in vitro wykazały, że izoformy CYP3A4 i CYP1A2 pośredniczą w metabolizmie lewobupiwakainy do, odpowiednio, debutylo-lewobupiwakainy oraz 3-hydroksy-lewobupiwakainy Badania wykazały, że metabolizm lewobupiwakainy i bupiwakainy jest podobny.

Brak dowodów racemizacji lewobupiwakainy in vivo.

Eliminacja.

Brak danych dotyczących pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Lewobupiwakaina jest intensywnie metabolizowana i nie jest wydalana z moczem postaci niezmienionej.

Średnia wartość całkowitego klirensu osoczowego oraz okresu półtrwania w fazie eliminacji po podaniu dożylnym lewobupiwakainy wynosiły odpowiednio 39 litrów/godzinę oraz 1,3 godziny.

Po podaniu dożylnym w ciągu 48 godzin odzyskano średnio 95% leku - w moczu (71%) i w kale (24%).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniu toksycznego wpływu na płód szczurów, częściej obserwowano poszerzenie miedniczek nerkowych, poszerzenie moczowodów, poszerzenie dna jamy nosowej oraz dodatkowe żebra w okolicy piersiowo -lędźwiowej, przy ekspozycji ogólnoustrojowej w zakresie stężeń stosowanych w praktyce klinicznej. Nie stwierdzono występowania deformacji związanych ze stosowaniem leku.

Lewobupiwakaina nie wykazywała właściwości genotoksycznych w standardowych badaniach działania mutagennego i klastogennego. Nie przeprowadzono badań dotyczących działania rakotwórczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE:

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek

Sodu wodorotlenek (do ustalenia pH)

Kwas solny (do ustalenia pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Lewobupiwakaina może tworzyć osad w przypadku rozcieńczenia roztworami alkalicznymi i nie należy używać jej do rozcieńczania ani podawać jednocześnie z dwuwęglanem sodu w postaci wstrzykiwań.

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

2 lata

Po pierwszym otwarciu: produkt leczniczy należy użyć natychmiast.

Termin ważności po rozcieńczeniu:

Wykazano fizyko-chemiczną stabilność sporządzonego roztworu do wstrzykiwań lewobupiwakainy

-    z chlorowodorkiem klonidyny 8,4 pg/ml, siarczanem morfiny 50 pg/ml oraz cytrynianem fentanylu 2-4 pg/ml, przez 30 dni w temperaturze 2-8°C oraz 20-25°C;

-    z sufentanylem dodanym w stężeniu 0,4 pg/ml przez 30 dni w temperaturze 2-8°C lub przez 7 dni w temperaturze 20-25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt leczniczy należy użyć natychmiast. Jeżeli produkt leczniczy nie jest zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania przygotowanego roztworu odpowiada osoba podająca produkt leczniczy. Produkt leczniczy nie powinien być przechowywany dłużej niż 24 godziny w temperaturze od 2 do 8°C, chyba że mieszanie przeprowadzono w zwalidowanych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Levobupivacaine Kabi 0,625 mg/ml, roztwór do infuzji jest dostępny w następujących wielkościach opakowań:

-    100 ml roztworu w worku poliolefinowym umieszczonym w przezroczystym, foliowym worku zewnętrznym,

-    200 ml roztworu w worku poliolefinowym umieszczonym w przezroczystym, foliowym worku zewnętrznym.

Każdy worek poliolefinowy zawiera port do podawania leku (port do infuzji) oraz dodatkowy port (port do wstrzykiwań) z zamknięciem z polipropylenu.

Wielkości opakowań:    5, 24 lub 60 worków po 100 ml roztworu.

5, 12 lub 32 worki po 200 ml roztworu.

Levobupivacaine Kabi, 1,25 mg/ml, roztwór do infuzji jest dostępny w następujących wielkościach opakowań:

-    100 ml roztworu w worku poliolefinowym umieszczonym w przezroczystym, foliowym worku zewnętrznym.

Każdy worek poliolefinowy zawiera port do podawania leku (port do infuzji) oraz dodatkowy port (port do wstrzykiwań) z zamknięciem z polipropylenu.

Wielkości opakowań:    5, 24 lub 60 worków po 100 ml roztworu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Do jednorazowego podania nadtwardówkowego. Niezużyty roztwór należy usunąć.

Nie używać roztworu jeżeli opakowanie jest uszkodzone.

Przed użyciem należy dokonać oceny wizualnej roztworu/rozcieńczonego roztworu. Należy stosować j edynie przezroczysty roztwór bez widocznych cząsteczek.

Wykazano zgodność roztworu do wstrzykiwań lewobupiwakainy w chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%) z następującymi substancjami: klonidyna 8,4 pg/ml, morfina 0,05 mg/ml, fentanyl 2-4 pg/ml oraz sufentanyl 0,4 pg/ml.

Okres ważności roztworu po rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

NL/H/2881/001 -002/DC 12

Levobupivacaine Kabi