+ iMeds.pl

Levocetirizine bristol laboratories 5 mgUlotka Levocetirizine bristol laboratories

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Levocetirizine Bristol Laboratories, 5 mg, tabletki powlekane Lewocetyryzyny dichlorowodorek

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Nazwa leku to Levocetirizine Bristol Laboratories, 5 mg, tabletki powlekane. W dalszej części ulotki lek będzie określany jako Lewocetyryzyna tabletki.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Lewocetyryzyna tabletki i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Lewocetyryzyna tabletki

3.    Jak przyjmować lek Lewocetyryzyna tabletki

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lewocetyryzyna tabletki

6.    Zawartość opakowanie i inne informacje

1. Co to jest Lewocetyryzyna tabletki i w jakim celu się go stosuje

Nazwa leku to Lewocetyryzyna 5 mg, tabletki powlekane. Substancją czynną leku jest lewocetyryzyny dichlorowodorek.

Lewocetyryzyna tabletki jest lekiem przeciwalergicznym przeznaczonym do leczenia objawów związanych z:

•    alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (w tym przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa);

•    pokrzywki.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Lewocetyryzyna tabletki

Kiedy nie przyjmować leku Lewocetyryzyna tabletki

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na lewocetyryzyny dichlorowodorek lub lek przeciwhistaminowy, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

- jeśli u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności nerek (ciężka niewydolność nerek z klirensem kreatyniny poniżej 10 ml/min).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ tabletki powlekane nie

pozwalają na dostosowanie dawki.

Inne leki i Lewocetyryzyna tabletki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub

ostatnio, również o tych, które wydawane są bez recepty.

Lek Lewocetyryzyna tabletki z jedzeniem, piciem i alkoholem

•    zaleca się zachowanie ostrożności, jeśli lek przyjmowany jest jednocześnie z alkoholem.

•    u wrażliwych pacjentów, jednoczesne stosowanie cetyryzyny lub lewocetyryzyny i alkoholu lub innych substancji o działaniu ośrodkowym może wpływać na czynność ośrodkowego układu nerwowego, chociaż wykazano, że racemat cetyryzyny nie nasila działania alkoholu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

• W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

U niektórych pacjentów stosujących ten lek może wystąpić senność/ospałość, zmęczenie lub wyczerpanie. Dlatego jeśli pacjent planuje prowadzenie pojazdów, wykonywanie potencjalnie niebezpiecznych czynności lub osługiwanie maszyn, zaleca się odczekać i obserwować reakcję na lek. Specjalistyczne badania nie wykazały jednak obniżenia zdolności koncentracji, reaktywności lub zdolności prowadzenia pojazdów u zdrowych osób po przyjęciu leku w zalecanych dawkach.

Lewocetyryzyna tabletki zawiera laktozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak przyjmować lek Lewocetyryzyna tabletki

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: jedna tabletka raz na dobę.

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek mogą przyjmować mniejszą dawkę w zależności od stopnia nasilenia choroby nerek.

Pacjentom, u których występują tylko zaburzenia czynności wątroby zaleca się przyjmowanie zwykle zalecanej dawki.

Pacjenci, u których występują jednocześnie zaburzenia czynności wątroby i nerek, mogą przyjmować mniejszą dawkę w zależności od stopnia nasilenia choroby nerek, dawkę u dzieci określa się na podstawie masy ciała; właściwą dawkę określa lekarz.

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Jak i kiedy przyjmować lek Lewocetyryzyna tabletki

Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. Lek można przyjmować w trakcie jedzenia lub pomiędzy posiłkami.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Lewocetyryzyna tabletki

Znaczne przedawkowanie leku może wywołać senność u osób dorosłych. U dzieci początkowo może wystąpić pobudzenie i niepokój, a następnie senność.

W razie podejrzenia przyjęcia zbyt dużej dawki leku, należy poinformować o tym lekarza, który zadecyduje o dalszym postępowaniu.

Pominięcie przyjęcia leku Lewocetyryzyna tabletki

W przypadku pominięcia dawki tego leku lub zastosowania dawki mniejszej niż zalecana przez lekarza, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W takim przypadku należy poczekać do czasu, kiedy powinna być przyjęta następna dawka, i zastosować dawkę zaleconą przez lekarza.

Przerwanie przyjmowania leku Lewocetyryzyna tabletki

Przerwanie przyjmowania leku wcześniej niż było to zalecone nie powinno wywierać żadnych szkodliwych działań, tj. objawy choroby zaczną się pojawiać stopniowo, a ich nasilenie nie będzie większe niż przed rozpoczęciem leczenia lekiem Lewocetyryzyna tabletki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku pojawienia się pierwszych objawów reakcji nadwrażliwości, należy przerwać przyjmowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Do objawów reakcji nadwrażliwości należy: obrzęk warg, j ęzyka, twarzy i (lub) gardła, utrudnione oddychanie lub przełykanie wraz z pokrzywką, nagły spadek ciśnienia krwi prowadzący do omdlenia lub wstrząs, który może zagrażać życiu.

• Często (1% do 10%) zgłaszano przede wszystkim łagodne do umiarkowanych działania niepożądane, takie jak suchość w jamie ustnej, ból głowy, zmęczenie i ospałość/senność.

•    Niezbyt często (0,1% do 1%) obserowano działania niepożądane, takie jak wyczerpanie i ból brzucha.

•    Zgłaszano również takie działania niepożądane, jak: kołatanie serca, przyspieszone bicie serca, drgawki, zaburzenia widzenia, obrzęk, świąd, wysypka, pokrzywka (obrzęk, zaczerwienienie i świąd skóry), wykwity skórne, duszność, zwiększenie masy ciała, ból mięśni, agresja lub pobudzenie, omamy, depresja, zapalenie wątroby, zaburzenie czynności wątroby oraz nudności i wymioty.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Lewocetyryzyna tabletki

•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

• Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku lub blistrze: {Exp:}. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Lewocetyryzyna tabletki

-    Substancją czynną leku jest lewocetyryzyny dichlorowodorek. Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorku.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, otoczka: tytanu dwutlenek (E 171), talk, hypromeloza 15 cP, makrogol 400.

Jak wygląda lek Lewocetyryzyna tabletki i co zawiera opakowanie

Lewocetyryzyna 5 mg to białe lub w kolorze złamanej bieli, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym symbolem „BL” po jednej stronie i cyfrą 5 po drugiej stronie.

Tabletki dostępne są w opakowaniach po 14, 28, 30, 56, 60, 84 i 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Bristol Laboratories Limited,

Unit 3, Canalside Northbridge Road Berkhamsted Hertfordshire HP4 1EG Wielka Brytania Tel: 0044 (0) 01442 200922 Fax: 0044 (0) 01442 873717 E-mail: info@bristol-labs.co.uk

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Wielka Brytania - Levocetirizine dihydrochloride 5 mg film-coated tablets Irlandia - Levocetirizine dihydrochloride 5 mg film-coated tablets Polska - Levocetirizine Bristol Laboratories, 5 mg , tabletki powlekane Francja - Lévocétirizine Bristol Laboratories 5 mg, comprimé pelliculé

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Levocetirizine Bristol Laboratories

Charakterystyka Levocetirizine bristol laboratories

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Leyocetirizine Bristol Laboratories, 5 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera jako substancję czynną 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorku. Produkt zawiera również laktozę jednowodną 70,0 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana (tabletka)

Białe lub w kolorze złamanej bieli, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym symbolem „BL” po jednej stronie i cyfrą „5” po drugiej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (w tym przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa) oraz pokrzywki.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej:

Zalecana dawka dobowa wynosi 5 mg (1 tabletka powlekana).

Osoby w podeszłym wieku:

U pacjentów w podeszłym wieku z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności nerek zaleca się dostosowanie dawki (patrz poniżej „Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek”).

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:

Zalecana dawka dobowa wynosi 5 mg ( 1 tabletka powlekana).

U dzieci w wieku od 2 do 6 lat nie jest możliwe dostosowanie dawki leku w postaci tabletek powlekanych. Zaleca się stosowanie produktów lewocetyryzyny w postaci farmaceutycznej przeznaczonej dla dzieci.

Dorośli pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

Przerwy w stosowaniu leku należy dostosować indywidualnie do wydolności nerek. Na podstawie przedstawionej poniżej tabeli można dobrać odpowiednią dawkę. Aby skorzystać z tabeli, konieczne jest oszacowanie wartości klirensu kreatyniny (Clkr) w ml/min. Clkr można oszacować na podstawie stężenia kreatyniny w osoczu (mg/dl) za pomocą następującego wzoru:

Clcr =    -(x 0.85 dla kobiet).

72 x stężenie kreatyniny w osoczu (mg/dl)

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek:

Grupa

Klirens kreatyniny (ml/min)

Dawkowanie i częstość

Prawidłowa

> 80

5 mg raz na dobę

Łagodna

50 - 79

5 mg raz na dobę

Umiarkowana

30 - 49

5 mg co 2 dni

Ciężka

< 30

5 mg co 3 dni

Krańcowe stadium niewydolności nerek - Pacjenci dializowani

< 10

Przeciwwskazanie

U dzieci z zaburzeniami czynności nerek, dawkę należy dostosować indywidualnie w zależności od klirensu nerkowego i masy ciała. Brak specyficznych danych dotyczących dzieci z zaburzeniami czynności nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

U pacjentów, u których występują tylko zaburzenia czynności wątroby, nie jest konieczne dostosowanie dawki. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek zaleca się dostosowanie dawkowania (patrz powyżej Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek).

Czas trwania leczenia:

Okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy < 4 dni/tydzień lub krócej niż 4 tygodnie) należy leczyć zgodnie z objawami i historią choroby; leczenie można przerwać, gdy objawy ustąpią i wznowić, gdy powrócą. W przypadku przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (objawy > 4 dni/tydzień i dłużej niż 4 tygodnie) istnieją wskazania do kontynuowania leczenia przez cały okres narażenia na alergeny. Dostępne są kliniczne informacje dotyczące stosowania lewocetyryzyny 5 mg, tabletki powlekane, przez okres 6 miesięcy. Doświadczenie kliniczne z zastosowaniem racematu w leczeniu przewlekłej pokrzywki oraz przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa obejmuje okres do 1 roku.

Sposób podawania

Tabletkę powlekaną należy przyjmować doustnie, połykać w całości i popijać płynem. Lek można przyjmować z jedzeniem lub między posiłkami. Zaleca się przyjmowanie dobowej dawki jednorazowo w całości.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na lewocetyryzynę, inne pochodne piperazyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Ciężkie zaburzenia czynności nerek z klirensem kreatyniny poniżej 10 ml/min.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie zaleca się stosowania leku w postaci tabletek powlekanych u dzieci w wieku poniżej 6 lat, dlatego że tabletki powlekane nie pozwalają na dostosowanie dawki. Zaleca się stosowanie produktów lewocetyryzyny w postaci farmaceutycznej przeznaczonej dla dzieci.

Nie zaleca się stosowania lewocetyryzyny u niemowląt i małych dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego leku.

Należy zachować specjalne środki ostrożności w przypadku jednoczesnego spożywania alkoholu (patrz Interakcje).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji lewocetyryzyny (w tym badań z induktorami CYP3A4); badania z zastosowaniem racematu cetyryzyny nie wykazały istotnych klinicznie działań niepożądanych (z pseudoefedryną, cymetydyną, ketokonazolem, erytromycyną, azytromycyną, glipizydem i diazepamem). Nieznaczne zmniejszenie klirensu cetyryzyny (16%) zaobserwowano w badaniu po podaniu wielokrotnym leku i teofiliny (400 mg raz na dobę); podczas gdy jednoczesne podawanie cetyryzyny nie wpływało na dostępność teofiliny.

Pokarm nie zmniejsza stopnia wchłaniania lewocetyryzyny, ale zmniejsza jego szybkość.

U wrażliwych pacjentów, jednoczesne stosowanie cetyryzyny lub lewocetyryzyny z alkoholem lub innymi środkami hamującymi czynność ośrodkowego układu nerwowego może wpływać na ośrodkowy układ nerwowy, chociaż wykazano, że racemat cetyryzyny nie nasila działania alkoholu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie są dostępne dane kliniczne dotyczące przyjmowania lewocetyryzyny w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na ciążę, rozwój zarodka / płodu, poród lub rozwój pourodzeniowy.

W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania produktu Levocetirizine Bristol Laboratories w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy lewocetyryzyna przenika do mleka ludzkiego.

Nie można wykluczyć zagrożenia dla noworodków/dzieci.

Należy podjąć decyzję czy przerwać karmienie piersią czy przerwać podawanie produktu Levocetirizine Bristol Laboratories biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Porównawcze badania kliniczne nie wykazały, aby lewocetyryzyna stosowana w zaleconych dawkach osłabiała koncentrację, zdolność reagowania lub zdolność prowadzenia pojazdów.

U niektórych pacjentów może jednak wystąpić senność, zmęczenie lub astenia w trakcie leczenia lewocetyryzyną. Dlatego, pacjenci planujący prowadzenie pojazdów, wykonywanie potencjalnie niebezpiecznych czynności lub obsługiwanie maszyn, powinny uwzględnić reakcję ich organizmu na lek.

4.8    Działania niepożądane

W badaniach terapeutycznych z udziałem kobiet i mężczyzn w wieku od 12 do 71 lat, u 15,1% pacjentów w grupie otrzymującej 5 mg lewocetyryzyny wystąpiło co najmniej jedno działanie niepożądane w porównaniu z 11,3% pacjentów otrzymujących placebo. Nasilenie 91,6% spośród tych działań niepożądanych było łagodne do umiarkowanego.

W badaniach działania leczniczego lewocetyryzyny odsetek pacjentów, którzy nie ukończyli badania z powodu zdarzeń niepożądanych, wynosił 1% (9/935) w grupie otrzymującej 5 mg lewocetyryzyny i 1,8% (14/771) w grupie otrzymującej placebo.

W badaniach klinicznych oceniających działanie lecznicze lewocetyryzyny uczestniczyło 935 pacjentów otrzymujących produkt leczniczy w zalecanej dawce 5 mg na dobę. W tej grupie następujące działania niepożądane po podaniu lewocetyryzyny w dawce 5 mg lub placebo notowano z częstością 1% lub większą (często: >1/100, <1/10):

Zalecany termin

Placebo

Lewocetyryzyna 5 mg

(WHOART)*

(n = 771)

(n = 935)

Ból głowy

25 (3,2%)

24 (2,6%)

Senność

11 (1,4%)

49 (5,2%)

Suchość w jamie ustnej

12 (1,6%)

24 (2,6%)

Zmęczenie

9 (1,2%)

23 (2,5%)

*WHOART - The WHO Adverse Reactions Terminology - Zalecane nazewnictwo działań niepożądanych przez Światową Organizację Zdrowia

Obserwowano również działania niepożądane występujące niezbyt często (> 1/1000, <1/100), takich jak astenia lub ból brzucha.

Częstość występowania niepożądanych działań uspokajających leku, takich jak senność, zmęczenie i astenia, była większa (8,1%) w grupie osób otrzymujących 5 mg lewocetyryzyny niż w grupie placebo

(3,1%).

Oprócz wymienionych wyżej działań niepożądanych, które zaobserwowano w trakcie badań klinicznych, po wprowadzeniu lewocetyryzyny do obrotu obserwowano bardzo rzadkie przypadki działań niepożądanych:

•    zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości, w tym anafilaksja

•    zaburzenia psychiczne: agresja, pobudzenie

•    zaburzenia układu nerwowego: drgawki

•    zaburzenia oka: zaburzenia widzenia

•    zaburzenia serca: kołatanie serca

•    zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: duszność

•    zaburzenia żołądka i jelit: nudności

•    zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zapalenie wątroby

•    zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: obrzęk naczynioruchowy, wykwity polekowe o stałym umiejscowieniu, świąd, wysypka, pokrzywka

•    zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości: bóle mięśni

•    badania diagnostyczne: zwiększenie masy ciała, nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby

4.9    Przedawkowanie

a)    Objawy

Objawami przedawkowania może być senność u dorosłych, a u dzieci początkowo pobudzenie i niepokój, a następnie senność.

b)    Postępowanie po przedawkowaniu

Brak jest specyficznego antidotum na lewocetyryzynę.

W razie przedawkowania zalecane jest leczenie objawowe lub podtrzymujące. Należy rozważyć płukanie żołądka, jeśli od przyjęcia produktu leczniczego upłynęło niewiele czasu. Lewocetyryzyna nie jest skutecznie usuwana za pomocą hemodializy.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.


5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Kod ATC: R06A E09

Grupa farmakoterapeutyczna: Lek przeciwhistaminowy do stosowania ogólnego.

Lewocetyryzyna, enancjomer (R) cetyryzyny, jest silnym i wybiórczym antagonistą obwodowych receptorów Hi.

Badania wiązania wykazały, że lewocetyryzyna wykazuje u człowieka duże powinowactwo do receptorów H1 (Ki = 3.2 nmol/l). Jest ono 2-krotnie większe niż w przypadku cetyryzyny (Ki=6,3 nmol/l). Okres półtrwania procesu odłączania lewocetyryzyny od receptorów H1 wynosi 115 ± 38 minut. Po podaniu pojedynczej dawki, lewocetyryzyna blokuje receptory w 90% po 4 godzinach i w 57% po 24 godzinach.

Badania farmakodynamiczne przeprowadzone na zdrowych ochotnikach wykazały, że lewocetyryzyna w dawce odpowiadającej połowie dawki cetyryzyny jest porównywalne do działania cetyryzyny na skórę i na błonę śluzową nosa.

Działanie farmakodynamiczne lewocetyryzyny oceniano w randomizowanych, kontrolowanych badaniach klinicznych:

W badaniu porównującym wpływ lewocetyryzyny w dawce 5 mg, desloratadyny w dawce 5 mg i placebo na reakcję pohistaminową w postaci bąbli i rumienia, leczenie lewocetyryzyną znacząco zmniejszało powstawanie bąbli pokrzywkowych i rumienia, a działanie to było najsilniejsze w ciągu pierwszych 12 godzin i utrzymywało się przez 24 godziny, (p<0,001) w porównaniu z placebo i desloratadyną.

W kontrolowanych placebo badaniach, w modelu komory do prowokacji alergenowej, początek działania lewocetyryzyny w dawce 5 mg w łagodzeniu objawów wywołanych ekspozycjązna pyłki obserwowano po 1 godzinie po przyjęciu leku.

Badania in vitro (z zastosowaniem komór Boydena i linii komórkowych) wykazały, że lewocetyryzyna hamuje śródbłonkową migrację eozynofilów wywołaną przez eotaksynę do komórek skóry i płuc. W eksperymentalnym badaniu farmakodynamicznym in vivo (technika okienka skórnego) wykazano u 14 dorosłych pacjentów, w porównaniu z placebo, trzy główne działania hamujące lewocetyryzyny w dawce 5 mg w ciągu pierwszych 6 godzin reakcji wywołanej pyłkami: hamowanie uwalniania VCAM-1, zmianę przepuszczalności naczyń i zmniejszenie napływu eozynofilii.

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania lewocetyryzyny wykazano w licznych kontrolowanych placebo badaniach klinicznych z podwójną ślepą próbą z udziałem osób dorosłych z sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, całorocznym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa lub przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowe nosa. W niektórych badaniach wykazano, że lewocetyryzyna w istotnym stopniu łagodzi objawy alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, w tym uczucie zatkania nosa.

W trwającym sześć miesięcy badaniu klinicznym z udziałem 551 dorosłych (w tym 276 pacjentów leczonych lewocetyryzyną) z przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (objawy utrzymywały się przez 4 dni w tygodniu przez co najmniej 4 kolejne tygodnie) i uczulonych na roztocza oraz pyłki traw wykazano, że lewocetyryzyna w dawce 5 mg była klinicznie i statystycznie istotnie bardziej skuteczna niż placebo w łagodzeniu objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa ocenianych w skali TSS (wskaźnik nasilenia objawów klinicznych, ang. total symptom score -

TSS) przez cały okres trwania badania; nie występowało zjawisko tachyfilaksji. Podczas całego okresu badania, lewocetyryzyna znacznie poprawiła jakość życia pacjentów.

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność lewocetyryzyny w postaci tabletek u dzieci badano również w dwóch badaniach klinicznych kontrolowanych placebo z udziałem pacjentów w wieku od 6 do 12 lat z sezonowym i całorocznym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa. W obydwu badaniach, lewocetyryzyna znacznie łagodziła objawy i poprawiała, zależną od zdrowia, jakość życia pacjentów.

W badaniu klinicznym kontrolowanym placebo z udziałem 166 pacjentów z przewlekłą idiopatyczną pokrzywką, 85 pacjentom podawano placebo, a 81 pacjentów leczono lewocetyryzyną w dawce 5 mg raz na dobę przez sześć tygodni. Leczenie lewocetyryzyną znacznie zmniejszyło nasilenie świądu w pierwszym tygodniu oraz przez cały okres leczenia, w porównaniu z placebo. Lewocetyryzyna także poprawiła w większym stopniu zależną od zdrowia jakość życia, co oceniono za pomocą dermatologicznego wskaźnika jakości życia (ang. Dermatology Quality Index) w porównaniu z placebo.

Przewlekła idiopatyczna pokrzywka była badana jako model zaburzeń o charakterze pokrzywki. Uwalnianie histaminy jest czynnikiem przyczynowym występowania pokrzywki, dlatego można oczekiwać, że lewocetyryzyna będzie skuteczna w łagodzeniu objawów innych, niż przewlekła idiopatyczna pokrzywka, rodzajów pokrzywek.

Zależności farmakokinetyczno-farmakodynamiczne:

Lewocetyryzyna, po osiągnięciu odpowiedniego stężenia we krwi, hamuje rozwój zmian skórnych wywołanych przez histaminę.

W zapisach EKG nie wykazano istotnego wpływu lewocetyryzyny na długość odstępu QT.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Farmakokinetyka lewocetyryzyny ma przebieg liniowy i jest niezależna od dawki i czasu i wykazuje małą zmienność osobniczą. Profil farmakokinetyczny jest taki sam w przypadku podania pojedynczego enancjomeru i cetyryzyny. Podczas wchłaniania i wydalania nie następuje odwrócenie chiralności.

Wchłanianie:

Po podaniu doustnym lewocetyryzyna wchłania się szybko i w znacznym stopniu. Maksymalne stężenie w osoczu osiąga po 0,9 h od podania. Stan stacjonarny jest osiągany po dwóch dniach. Maksymalne stężenia leku wynoszą zwykle 270 ng/ml i 308 ng/ml, po podaniu, odpowiednio, pojedynczej i wielokrotnej dawki 5 mg. Stopień wchłaniania nie zależy od dawki i nie zmienia się podczas przyjmowania pokarmu, ale maksymalne stężenie jest mniejsze i występuje później.

Dystrybucja:

Brak danych na temat dystrybucji leku w tkankach u ludzi, jak również informacji o przenikaniu lewocetyryyzny przez barierę krew-mózg. U szczurów i psów, lek osiąga największe stężenie w wątrobie i nerkach, a najmniejsze w ośrodkowym układu nerwowego.

Lewocetyryzyna w 90% wiąże się z białkami osocza. Dystrybucja lewocetyryzyny jest ograniczona, ponieważ objętość dystrybucji wynosi 0,4 l/kg.

Metabolizm:

U ludzi mniej niż 14% przyjętej dawki lewocetyryzyny jest metabolizowane i dlatego uważa się, że różnice wynikające z polimorfizmu genetycznego lub jednoczesnego przyjmowania inhibitorów enzymów są mało istotne. Metabolizm polega na utlenianiu pierścieni aromatycznych, N- i O-dealkilacji oraz sprzęganiu z tauryną. Proces dealkilacji przebiega głównie z udziałem izoenzymu 3A4 cytochromu P-450, a utlenianie pierścienia aromatycznego z udziałem wielu i (lub) nieokreślonych izoform cytochromu P-450. Lewocetyryzyna w stężeniach znacznie większych niż maksymalne stężenia uzyskiwane po doustnym podaniu dawki 5 mg nie wpływa na aktywność izoenzymów CYP 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 i 3A4.

Ze względu na słaby metabolizm i brak możliwości hamowania metabolizmu, istnieje niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia interakcji lewocetyryzyny z innymi substancjami.

Eliminacja:

Okres półtrwania w osoczu dorosłych wynosi 7,9 ± 1,9 godziny. Średni pozorny całkowity klirens z organizmu osiąga wartość 63 ml/min/kg. Lewocetyryzna i jej metabolity są wydalane głównie z moczem. Tą drogą eliminowane jest 85,4% dawki. Z kałem wydalane jest 12,9% dawki. Lewocetyryzyna wydala się zarówno w wyniku przesączania kłębuszkowego, jak i czynnego wydzielania kanalikowego.

Zaburzenia czynności nerek:

Pozorny klirens lewocetyryzyny z organizmu jest związany z klirensem kreatyniny. Dlatego też u pacjentów z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności nerek, zaleca się dostosowanie odstępów między dawkami lewocetyryzyny w zależności od klirensu kreatyniny. U pacjentów z bezmoczem w schyłkowej chorobie nerek, całkowity klirens ogólnoustrojowy jest mniejszy o około 80% w porównaniu z osobami zdrowymi. Podczas 4-godzinnej standardowej hemodializy usunięto mniej niż 10% lewocetyryzyny.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na rozród nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Otoczka tabletki Tytanu dwutlenek (E 171)

Talk

Hypromeloza 15 cP Makrogol 400

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/PVDC/Aluminium

Wielkość opakowań: 14, 28, 30, 56, 60, 84 i 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Nie dotyczy.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Bristol Laboratories Limited

Unit 3, Canalside Northbridge Road Berkhamsted Hertfordshire, HP41EG Wielka Brytania

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Levocetirizine Bristol Laboratories