+ iMeds.pl

Levocetirizine dihydrochloride zentiva 5 mgUlotka Levocetirizine dihydrochloride zentiva

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Levocetirizine dihydrochloride Zentiva, 5 mg, tabletki powlekane

Levocetirizini dihydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Levocetirizine dihydrochloride Zentiva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Levocetirizine dihydrochloride Zentiva

3.    Jak stosować lek Levocetirizine dihydrochloride Zentiva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Levocetirizine dihydrochloride Zentiva

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Levocetirizine dihydrochloride Zentiva i w jakim celu się go stosuje

Levocetirizine dihydrochloride Zentiva należy do grupy leków przeciwhistaminowych i jest stosowany w leczeniu objawów związanych z:

•    alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (w tym przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa),

•    pokrzywką (obrzęk, zaczerwienienie i pieczenie skóry).

Leki przeciwhistaminowe łagodzą nieprzyjemne objawy i dolegliwości związane ze stanami wymienionymi powyżej, takie jak: kichanie, objawy dotyczące błony śluzowej nosa i oczu, wysypki skórne.

Lek jest przeznaczony dla dorosłych i dzieci w wieku od 6 lat.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Levocetirizine dihydrochloride Zentiva

Kiedy nie stosować leku Levocetirizine dihydrochloride Zentiva

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną (lewocetyryzyny dichlorowodorek) lub na leki zawierające substancję o podobnej strukturze chemicznej (pochodne piperazyny) lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (patrz punkt „Co zawiera lek Levocetirizine dihydrochloride Zentiva”).

-    jeśli pacjent miał w przeszłości uczulenie lub reakcję alergiczną na jakikolwiek lek z grupy leków przeciwhistaminowych.

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek (należy skonsultować się z lekarzem, jeśli dotyczy to pacjenta).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli pacjent ma chorobę nerek, powinien poinformować o tym lekarza lub farmaceutę przed

przyj ęciem leku Levocetirizine dihydrochloride Zentiva. W razie potrzeby lekarz zaleci stosowanie

mniejszej dawki. Nowa dawka zostanie określona przez lekarza.

Inne leki i Levocetirizine dihydrochloride Zentiva

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które wydawane są bez recepty.

Levocetirizine dihydrochloride Zentiva z jedzeniem, piciem i alkoholem

•    Należy zachować ostrożność w przypadku przyjmowania leku Levocetirizine dihydrochloride Zentiva jednocześnie z alkoholem. U wrażliwych pacjentów, jednoczesne podawanie cetyryzyny lub lewocetyryzyny z alkoholem lub innymi substancjami działającymi ośrodkowo może wpływać na czynność ośrodkowego układu nerwowego (mózg i rdzeń kręgowy), chociaż wykazano, że związek racemiczny (cetyryzyna) nie nasila działania alkoholu.

• Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. Tabletki można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Pokarm nie wpływa na stopień wchłaniania substancji czynnej leku, natomiast zmniejsza szybkość jej wchłaniania.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

W ciąży i okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W trakcie podawania zalecanych dawek nie zaobserwowano wpływu na koncentrację uwagi lub zdolność reagowania i prowadzenia pojazdów. Jednakże, u niektórych pacjentów leczonych lekiem Levocetirizine dihydrochloride Zentiva, może wystąpić senność, zmęczenie i wyczerpanie. Jeśli po zażyciu dawki leku pacjent czuje się senny, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do momentu odzyskania pełnej koncentracji.

Lek Levocetirizine dihydrochloride Zentiva zawiera laktozę.

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.    Jak stosować lek Levocetirizine dihydrochloride Zentiva

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat to 1 tabletka powlekana na dobę.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lekarz może zmienić odstępy między kolejnymi dawkami leku, w zależności od ciężkości choroby nerek. W takim przypadku należy stosować się do zaleceń lekarza.

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby nie ma konieczności zmniejszania dawki leku.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby lekarz może zmienić odstępy między kolejnymi dawkami leku, w zależności od ciężkości choroby nerek.

Lek Levocetirizine dihydrochloride Zentiva nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ tabletki powlekane nie pozwalają na dostosowanie dawki.

Tabletki należy połykać w całości, popijaj ąc wodą. Tabletki można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Czas trwania leczenia zależy od rodzaju, czasu trwania i przebiegu choroby oraz zaleceń lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Levocetirizine dihydrochloride Zentiva

Znaczne przedawkowanie leku Levocetirizine dihydrochloride Zentiva może spowodować senność.

U dzieci może początkowo wystąpić pobudzenie i niepokój, a następnie senność. W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Levocetirizine dihydrochloride Zentiva lub przypadkowego przyjęcia leku przez dziecko, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza, który zadecyduje, jakie działania powinny zostać podjęte.

Pominięcie zastosowania leku Levocetirizine dihydrochloride Zentiva

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć pominiętą tabletkę niezwłocznie po uświadomieniu sobie tego faktu, a kolejną tabletkę należy przyj ąć po upływie co najmniej 24 godzin. Następnie należy kontynuować leczenie według zaleconego schematu stosowania.

Przerwanie stosowania leku Levocetirizine dihydrochloride Zentiva

Przerwanie stosowania leku Levocetirizine dihydrochloride Zentiva wcześniej niż było to zalecone nie powinno wywołać szkodliwego działania, tzn. objawy choroby zaczną się pojawiać stopniowo, a ich nasilenie nie będzie większe niż przed rozpoczęciem leczenia lekiem Levocetirizine dihydrochloride Zentiva.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Levocetirizine dihydrochloride Zentiva może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast szukać pomocy medycznej w przypadku wystąpienia pierwszych objawów uczulenia (reakcji nadwrażliwości) na lek Levocetirizine dihydrochloride Zentiva. Do objawów nadwrażliwości należą: obrzęk jamy ustnej, twarzy i (lub) gardła lub trudności w przełykaniu wraz z reakcją skórną powodującą miejscowe zaczerwienienie, obrzęk i swędzenie, trudności w oddychaniu, nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, utrata przytomności.

Podczas leczenia lewocetyryzyną (substancja czynna leku) obserwowano następujące działania niepożądane:

Często: mogą dotyczyć do 1 na 10 osób

suchość w jamie ustnej, zmęczenie, senność, ból głowy.

Niezbyt często: mogą dotyczyć do 1 na 100 osób ból brzucha, wyczerpanie.

Bardzo rzadko: mogą dotyczyć do 1 na 10 000 osób

zachowania agresywne i nadpobudliwość, drgawki, zaburzenia widzenia, kołatanie serca, zwiększenie częstości akcji serca (tachykardia), zapalenie wątroby, reakcje nadwrażliwości (patrz powyżej), wysypka na skórze i błonach śluzowych występuj ąca po każdorazowym zażyciu leku, świąd i pieczenie skóry, wysypka, pokrzywka, trudności w oddychaniu, zwiększenie masy ciała, nudności, ból mięśni, zaburzenia czynności wątroby.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Levocetirizine dihydrochloride Zentiva

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować leku Levocetirizine dihydrochloride Zentiva po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Levocetirizine dihydrochloride Zentiva

-    Substancją czynną leku jest lewocetyryzyny dichlorowodorek, 5 mg w kazdej tabletce powlekanej.

-    Pozostałe składniki to: rdzeń: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian; otoczka: hypromeloza 2910/5, makrogol 6000, talk, tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Levocetirizine dihydrochloride Zentiva i co zawiera opakowanie

Lek Levocetirizine dihydrochloride Zentiva to prawie białe, podłużne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczoną literą „e” na jednej stronie.

Opakowanie bezpośrednie: blister Aluminium/Aluminium lub blister PVC/Aclar/Aluminium lub blister PVC/Aclar/PVC/Aluminium.

Opakowanie zewnętrzne: pudełko tekturowe.

Wielkość opakowania

Wielkości opakowań to 7, 20, 28, 50, 90 tabletek powlekanych.

Oznacza to 1 lub 4 blistry, każdy zawierający 7 tabletek powlekanych, w jednym pudełku tekturowym, wraz z ulotką dla pacjenta lub 2, 5 lub 9 blistrów, każdy zawieraj ący 10 tabletek powlekanych w jednym pudełku tekturowym, wraz z ulotką dla pacjenta.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zentiva k.s., U Kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy

Levocetirizin Zentiva 5 mg 5 mg, potahované tablety

Słowacja

Levocetirizine dihydrochloride Zentiva 5 mg filmom obalené tablety

Polska

Levocetirizine dihydrochloride Zentiva

Bułgaria

HeBO^THpH3HH gHxngpoxnopng 3eHTHBa 5 mg ^nnMHpaHH TadneTKH

Słowenia

Zenaro 5 mg filmsko obložene tablete

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Levocetirizine dihydrochloride Zentiva

Charakterystyka Levocetirizine dihydrochloride zentiva

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Levocetirizine dihydrochloride Zentiva, 5 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorku (Levocetirizini dihydrochloridum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 67,5 mg laktozy jednowodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Prawie białe, podłużne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczoną literą „e” na jednej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (w tym przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa) i pokrzywki.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Tabletkę powlekaną należy przyjmować doustnie, połykając w całości i popijając płynem. Tabletkę można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Zaleca się przyjmowanie dawki dobowej w jednej dawce.

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej:

Zalecana dawka dobowa to 5 mg (1 tabletka powlekana).

Osoby w podeszłym wieku:

U pacjentów w podeszłym wieku z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności nerek zaleca się dostosowanie dawki (patrz poniżej „Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek”).

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:

Zalecana dawka dobowa to 5 mg (1 tabletka powlekana).

Dzieci w wieku od 2 do 6 lat:

Nie jest możliwe dostosowanie dawki lewocetryzyny w postaci tabletek powlekanych. Zaleca się stosowanie lewocetyryzyny w postaci farmaceutycznej przeznaczonej dla dzieci.

Dzieci w wieku poniżej 2 lat:

Ze względu na brak danych dotyczących tej grupy pacjentów, nie zaleca się stosowania produktu u niemowląt i małych dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

Odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami muszą być ustalone indywidualnie w zależności od czynności nerek. Dawkę należy dostosować zgodnie z poniższą tabelą. W celu skorzystania z tabeli dawkowania, należy określić klirens kreatyniny u pacjenta (Clkr) w ml/min. Clkr (ml/min) można obliczyć znając stężenie kreatyniny w surowicy krwi (mg/dl), na podstawie następującego wzoru:

(x 0.85 dla kobiet)


^ _    [140- wiek (lata)] x masa ciała (kg)_

Łr 72 x stężenie kreatyniny w surowicy(mg/dl)

Dostosowanie dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek:

Grupa

Klirens kreatyniny (ml/min)

Dawka i częstość podawania

Prawidłowa czynność nerek

>80

5 mg raz na dobę

Łagodne zaburzenia czynności nerek

50 - 79

5 mg raz na dobę

Umiarkowane zaburzenia czynności nerek

30 - 49

5 mg co 2 dni

Ciężkie zaburzenia czynności nerek

<30

5 mg co 3 dni

Schyłkowa niewydolność nerek - pacjenci dializowani

<10

Stosowanie produktu przeciwwskazane

U dzieci z zaburzeniami czynności nerek dawkę należy dostosować indywidualnie po uwzględnieniu klirensu nerkowego i masy ciała pacjenta. Brak szczegółowych danych dotyczących stosowania produktu leczniczego u dzieci z zaburzeniami czynności nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

Nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i zaburzeniami czynności nerek zaleca się dostosowanie dawki (patrz powyżej „Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek”).

Czas trwania leczenia:

Okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy <4 dni w tygodniu lub utrzymujące się krócej niż 4 tygodnie) należy leczyć zgodnie z przebiegiem choroby; leczenie można przerwać od razu po ustąpieniu objawów i wznowić po ponownym ich wystąpieniu. W przypadku przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (objawy >4 dni w tygodniu i utrzymujące się dłużej niż 4 tygodnie) można zalecić pacjentowi kontynuowanie leczenia w okresie ekspozycji na alergeny. Doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania lewocetyryzyny w dawce 5 mg w postaci tabletek powlekanych obejmuje 6-miesięczny okres leczenia. Doświadczenie kliniczne z zastosowaniem racematu w leczeniu przewlekłej pokrzywki oraz przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa obejmuje okres do 1 roku.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na lewocetyryzynę, inne pochodne piperazyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ciężkie zaburzenia czynności nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie zaleca się stosowania tabletek powlekanych u dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ ta postać nie pozwala na odpowiednie dostosowanie dawki. Zaleca się stosowanie lewocetyryzyny w postaci farmaceutycznej przeznaczonej dla dzieci.

Nie zaleca się stosowania lewocetyryzyny u niemowląt i małych dzieci w wieku poniżej 2 lat (patrz punkt 4.2).

Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania produktu leczniczego jednocześnie z alkoholem (patrz punkt 4.5).

Produkt zawiera laktozę i nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozo-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji lewocetyryzyny (w tym badań z induktorami CYP3A4); badania z zastosowaniem racematu cetyryzyny nie wykazały istotnych klinicznie niepożądanych interakcji (z pseudoefedryną, cymetydyną, ketokonazolem, erytromycyną, azytromycyną, glipizydem i diazepamem). Obserwowano niewielkie zmniejszenie klirensu cetyryzyny (16%) w badaniu po podaniu wielokrotnym z teofiliną (400 mg raz na dobę); natomiast jednoczesne podawanie cetyryzyny nie zmieniło rozmieszczenia teofiliny w organizmie.

Pokarm nie zmniejsza stopnia wchłaniania lewocetyryzyny, natomiast zmniejsza szybkość jej wchłaniania.

U wrażliwych pacjentów, jednoczesne stosowanie cetyryzyny lub lewocetyryzyny z alkoholem lub innymi środkami hamującymi czynność OUN może wpływać na ośrodkowy układ nerwowy, chociaż wykazano, że związek racemiczny cetyryzyny nie nasila działania alkoholu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania lewocetyryzyny w okresie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i (lub) płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy. Należy zachować ostrożność przepisując produkt leczniczy kobietom w ciąży lub karmiącym piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

W porównawczych badaniach klinicznych nie wykazano, aby lewocetyryzyna w zalecanej dawce osłabiała koncentrację uwagi, zdolność reagowania lub zdolność prowadzenia pojazdów.

Jednakże niektórzy pacjenci mogą odczuwać senność, zmęczenie i osłabienie podczas leczenia lewocetyryzyną. Dlatego pacjenci zamierzający prowadzić pojazdy, wykonujący potencjalnie niebezpieczne czynności lub obsługujący maszyny powinni wziąć pod uwagę swoją reakcję na produkt leczniczy.

4.8    Działania niepożądane

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Częstość występowania

Działanie niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

bardzo rzadko

nadwrażliwość, w tym rekacje anafilaktyczne

Zaburzenia psychiczne

bardzo rzadko

agresja, pobudzenie

Zaburzenia układu nerwowego

często

ból głowy*, senność*

bardzo rzadko

drgawki

Zaburzenia oka

bardzo rzadko

zaburzenia widzenia

Zaburzenia serca

bardzo rzadko

kołatanie serca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

bardzo rzadko

duszność


W poniższej tabeli przedstawiono działania niepożądane lewocetyryzyny zgodnie z klasyfikacj ą układów i narządów MedDRA i częstością występowania: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):_

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Częstość występowania

Działanie niepożądane

Zaburzenia żołądka i jelit

często

suchość w jamie ustnej*

niezbyt często

ból w nadbrzuszu*

bardzo rzadko

nudności

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

bardzo rzadko

zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

bardzo rzadko

obrzęk naczynioruchowy, wyprysk polekowy, świąd, wysypka, pokrzywka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

bardzo rzadko

bóle mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

często

zmęczenie*

niezbyt często

osłabienie*

Badania diagnostyczne

bardzo rzadko

nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby, zwiększenie masy ciała

*dane z badań klinicznych; inne c

ziałania niepożądane produktu leczniczego były zgłaszane po

wprowadzeniu produktu do obrotu.


W badaniach klinicznych z udziałem kobiet i mężczyzn w wieku od 12 do 71 lat wystąpiło co najmniej jedno działanie niepożądane u 15,1% pacjentów w grupie otrzyjmującej lewocetyryzynę w dawce 5 mg w porównaniu z 11,3% pacjentów z grupy otrzyjmującej placebo. 91,6% tych działań niepożądanych miało nasilenie łagodne lub umiarkowane.

W badaniach klinicznych, odsetek pacjentów, którzy nie ukończyli badania z powodu zdarzeń niepożądanych wynosił 1% (9/935) w grupie otrzymującej 5 mg lewocetyryzyny i 1,8% (14/771) w grupie otrzymującej placebo.

W badaniach klinicznych z zastosowaniem lewocetyryzyny uczestniczyło 935 osób, którym podawano produkt leczniczy w zalecanej dawce 5 mg na dobę. W tej grupie występowały następujące działania niepożądane z częstością 1% lub większą (często; >1/100 do <1/10) po zastosowaniu lewocetyryzyny w dawce 5 mg lub placebo:

Działania niepożądane (zgodnie z terminologią działań niepożądanych WHO, ang. WHOART)

Placebo (n = 771)

Lewocetyryzyna 5 mg (n = 935)

Ból głowy

25 (3,2%)

24 (2,6%)

Senność

11 (1,4%)

49 (5,2%)

Suchość w jamie ustnej

12 (1,6%)

24 (2,6%)

Zmęczenie

9 (1,2%)

23 (2,5%)


Przypadki sedatywnych działań niepożądanych, takich jak: senność, zmęczenie i osłabienie, występowały częściej po podaniu lewocetyryzyny w dawce 5 mg (8,1%) niż po podaniu placebo (3,1%).

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Objawy przedawkowania mogą obejmować senność u osób dorosłych oraz początkowo pobudzenie i niepokój ruchowy, a następnie senność u dzieci.

Postępowanie w razie przedawkowania

Nie jest znane specyficzne antidotum dla lewocetyryzyny.

W przypadku przedawkowania zalecane jest leczenie objawowe lub podtrzymujące. Należy rozważyć płukanie żołądka, jeśli od przyjęcia produktu leczniczego upłynęło niewiele czasu. Lewocetyryzyna nie jest skutecznie usuwana za pomocą hemodializy.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.


5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwhistaminowe do stosowania ogólnego, pochodne piperazyny Kod ATC: R06A E09.

Lewocetryzyna, (R)-enancjomer cetyryzyny, jest silnym i wybiórczym antagonistą obwodowych receptorów histaminowych Hi.

Badania dotyczące wiązania z receptorami wykazały, że lewocetyryzyna ma duże powinowactwo do receptorów H1 u ludzi (Ki = 3,2 nmol/l). Lewocetyryzyna ma dwukrotnie większe powinowactwo niż cetyryzyna (Ki = 6,3 nmol/l). Okres półtrwania procesu odłączania lewocetyryzyny od receptorów Hwynosi 115 ± 38 min. Po 4 godzinach od jednorazowego podania stwierdzono zablokowanie receptorów przez lewocetyryzynę w 90%, a po 24 godzinach w 57%.

Badania farmakodynamiczne z udziałem zdrowych ochotników wykazały, że działanie dawki lewocetyryzyny równej połowie dawki cetyryzyny jest porównywalne do działania cetyryzyny, zarówno na skórę, jak i na błonę śluzową nosa.

Właściwości farmakodynamiczne lewocetyryzyny oceniano w randomizowanych badaniach przeprowadzonych z udziałem grupy kontrolnej.

W badaniu porównującym działanie lewocetyryzyny w dawce 5 mg, desloratadyny w dawce 5 mg i placebo na pohistaminowy bąbel i rumień, leczenie lewocetyryzyną powodowało istotne hamowanie powstawania bąbla i rumienia - działanie to było najsilniejsze w ciągu pierwszych 12 godzin i utrzymywało się przez 24 godziny, (p<0,001) w porównaniu z placebo i desloratadyną.

Początek działania lewocetyryzyny w dawce 5 mg w zakresie kontroli objawów wywołanych przez pyłki roślin obserwowano po upływie 1 godziny od przyjęcia produktu leczniczego w badaniach kontrolowanych placebo w modelu komory do prowokacji alergenowych.

Badania in vitro (komora Boydena i linie komórkowe) wykazały, że lewocetyryzyna hamuje indukowaną eotaksyną przezśródbłonkową migrację eozynofilów przez komórki skóry i płuc.

W eksperymentalnym badaniu farmakodynamicznym in vivo (technika okienek skórnych) u 14 dorosłych pacjentów w porównaniu z placebo, wykazano trzy główne działania hamujące lewocetyryzyny w dawce 5 mg w ciągu pierwszych 6 godzin reakcji wywołanej pyłkami: hamowanie uwalniania VCAM-1, zmianę przepuszczalności naczyń krwionośnych i zmniejszenie napływu eozynofilów.

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania lewocetryzyny wykazano w kilku badaniach klinicznych z podwójnie ślepą próbą przeprowadzonych z grupą kontrolną otrzymującą placebo, z udziałem pacjentów dorosłych z sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, całorocznym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa lub przewlekłym (całorocznym) alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa.

W kilku badaniach wykazano, że lewocetyryzyna w sposób istotny łagodzi objawy alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, w tym uczucie zatkania nosa.

W trwającym 6 miesięcy badaniu klinicznym z udziałem 551 dorosłych pacjentów (z których 276 było leczonych lewocetyryzyną) z przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (objawy występowały 4 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 kolejne tygodnie) i uczulonych na roztocza kurzu domowego i pyłki traw wykazano, że lewocetyryzyna w dawce 5 mg była klinicznie i statystycznie istotnie bardziej skuteczna niż placebo w łagodzeniu objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa przez cały czas trwania badania, bez wystąpienia tachyfilaksji. Przez cały czas trwania badania lewocetyryzyna istotnie poprawiała jakość życia pacjentów.

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność lewocetyryzyny w postaci tabletek u dzieci oceniano w dwóch badaniach klinicznych z grupą kontrolną otrzymującą placebo, w których uczestniczyli pacjenci w wieku od 6 do 12 lat z sezonowym i całorocznym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa. W obydwu badaniach lewocetyryzyna istotnie łagodziła objawy i poprawiała zależną od stanu zdrowia jakość życia.

W badaniu klinicznym z grupą kontrolną otrzymującą placebo, w którym uczestniczyło 166 pacjentów z przewlekłą pokrzywką idiopatyczną, 85 pacjentów przyjmowało placebo, a 81 lewocetyryzynę w dawce 5 mg raz na dobę przez 6 tygodni. Leczenie lewocetyryzyną w porównaniu z placebo istotnie zmniejszało nasilenie świądu w pierwszym tygodniu oraz w całym okresie leczenia.

Stosowanie lewocetyryzyny w porównaniu z placebo powodowało także większą poprawę zależnej od stanu zdrowia jakości życia pacjentów ocenianej na podstawie indeksu jakości życia w chorobach dermatologicznych (DLQI, ang. Dermatology Life Quality Index).

Jako model zaburzeń o charakterze pokrzywki badano przewlekłą idiopatyczną pokrzywkę. Ponieważ uwalnianie histaminy jest czynnikiem przyczynowym występowania pokrzywki, dlatego można oczekiwać, że lewocetyryzyna będzie skuteczna także w łagodzeniu objawów innych rodzajów pokrzywek niż przewlekła idiopatyczna pokrzywka.

Zależności farmakokinetyczno-farmakodynamiczne:

Lewocetyryzyna w dawce 5 mg, w podobny sposób jak cetyryzyna w dawce 10 mg, działa hamująco na wywołany histaminą rumień i obrzęk. Tak, jak w przypadku cetyryzyny, wpływ na reakcje skórne wywołane przez histaminę nie jest związany ze stężeniem produktu w osoczu.

W zapisach EKG nie wykazano znaczącego wpływu lewocetyryzyny na odstęp QT.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Profil farmakokinetyczny lewocetyryzyny ma przebieg liniowy i jest niezależny od dawki i czasu, oraz wykazuje niewielką zmienność osobniczą. Profil farmakokinetyczny w przypadku podania samego enancjomeru jest taki sam, jak w przypadku podania cetyryzyny. Podczas procesu wchłaniania i eliminacji nie dochodzi do zmiany chiralności.

Wchłanianie:

Po podaniu doustnym lewocetyryzyna wchłania się szybko i w znacznym stopniu. Maksymalne stężenie w osoczu występuje 0,9 h po podaniu. Stan stacjonarny jest osiągany po dwóch dniach. Maksymalne stężenie wynosi zwykle 270 ng/ml i 308 ng/ml, odpowiednio po jednorazowym i wielokrotnym doustnym podaniu lewocetyryzyny w dawce 5 mg. Stopień wchłaniania zależy od dawki i nie zależy od przyjmowania pokarmu, ale maksymalne stężenie jest zmniejszone i występuje później w obecności pokarmu.

Dystrybucja:

Brak dostępnych danych dotyczących dystrybucji lewocetyryzyny do tkanek u ludzi i przenikania przez barierę krew-mózg. U szczurów i psów największe stężenia tkankowe stwierdzono w wątrobie i nerkach, a najmniejsze w kompartmencie ośrodkowego układu nerwowego.

Lewocetyryzyna w 90% wiąże się z białkami osocza. Dystrybucja lewocetyryzyny jest ograniczona, ponieważ objętość dystrybucji wynosi 0,4 l/kg.

Metabolizm:

U ludzi metabolizowane jest mniej niż 14% dawki lewocetyryzyny, dlatego różnice wynikające z polimorfizmu genetycznego lub równoczesnego przyjmownia inhibitorów enzymu uważa się za mało istotne. Szlaki metaboliczne obejmują: utlenianie pierścienia aromatycznego, N- i O-dealkilację oraz sprzęganie z tauryną. Reakcje dealkilacji przebiegają głównie z udziałem CYP 3A4, podczas gdy utlenianie pierścienia aromatycznego przebiega z udziałem licznych i (lub) niezidentyfikowanych izoform CYP. Lewocetyryzyna w stężeniach znacznie większych niż stężenia maksymalne występujące po doustnym podaniu dawki 5 mg nie ma wpływu na aktywność izoenzymów CYP 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 i 3A4.

Ze względu na ograniczony metabolizmem i brak możliwości hamowania metabolizmu, wzajemne interakcje lewocetyryzyny z innymi substancjami są mało prawdopodobne.

Eliminacja:

Okres półtrwania w osoczu u osób dorosłych wynosi 7,9 ± 1,9 godziny. Średni pozorny całkowity klirens wynosi 0,63 ml/min/kg. Lewocetyryzyna jest wydalana głównie z moczem, średnio 85,4% podanej dawki. Z kałem wydalane jest jedynie 12,9% podanej dawki. Lewocetyryzyna wydalana jest zarówno w wyniku przesączania kłębuszkowego, jak i aktywnego wydzielania kanalikowego.

Zaburzenia czynności nerek:

Pozorny klirens lewocetyryzyny zależy od klirensu kreatyniny. Dlatego u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek zaleca się dostosowanie odstępów pomiędzy kolejnymi dawkami lewocetyryzyny w zależności od klirensu kreatyniny. U pacjentów z bezmoczem i ze schyłkową niewydolnością nerek, całkowity klirens leku jest zmniejszony o około 80% w porównaniu z osobami zdrowymi. Ilość lewocetyryzyny usuwana w czasie standardowego 4-godzinnego zabiegu hemodializy wynosiła <10%.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń:

Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A)

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Otoczka:

Hypromeloza 2910/5 Makrogol 6000 Talk

Tytanu dwutlenek (E 171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie bezpośrednie: blister Aluminium/Aluminium lub blister PVC/Aclar/Aluminium lub blister PVC/Aclar/PVC/Aluminium.

Opakowanie zewnętrzne: pudełko tekturowe.

Wielkość opakowania:

Wielkości opakowań to 7, 20, 28, 50, 90 tabletek powlekanych.

Oznacza to 1 lub 4 blistry, każdy zawierający 7 tabletek powlekanych, w jednym pudełku tekturowym, wraz z ulotką dla pacjenta lub 2, 5 lub 9 blistrów, każdy zawierający 10 tabletek powlekanych, w jednym pudełku tekturowym, wraz z ulotką dla pacjenta.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zentiva k.s., U Kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Levocetirizine dihydrochloride Zentiva