+ iMeds.pl

Levodopa + carbidopa mylan 100 mg + 25 mgUlotka Levodopa + carbidopa mylan

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Levodopa + Carbidopa Mylan, 100 mg + 25 mg, tabletki Levodopa + Carbidopa Mylan, 250 mg + 25 mg, tabletki

Lewodopa + Karbidopa

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Levodopa + Carbidopa Mylan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Levodopa + Carbidopa Mylan

3.    Jak przyjmować lek Levodopa + Carbidopa Mylan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Levodopa + Carbidopa Mylan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Levodopa + Carbidopa Mylan i w jakim celu się go stosuje

Lek Levodopa + Carbidopa Mylan znany jest jako lek dopaminergiczny.

Lek Levodopa + Carbidopa Mylan jest stosowany w leczeniu choroby Parkinsona, która jest powodowana niedoborem, w układzie nerwowym, substancji chemicznej, zwanej dopaminą.

Lek ten pomaga przywrócić właściwe stężenie dopaminy i tym samym pomóc zmniejszyć objawy choroby.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Levodopa + Carbidopa Mylan Kiedy nie stosować leku Levodopa + Carbidopa Mylan

-    jeśli pacjent ma uczulenie na karbidopę lub lewodopę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6)

-    jeśli w przeszłości wystąpił u pacjenta rak skóry lub jeśli pacjent myśli, że może mieć raka skóry lub jeśli u pacjenta występuj ą nieprawidłowe znamiona, które nie zostały zbadane przez lekarza

-    jeśli pacjent przyjmuje leki określane nazwą „IMAO” (inhibitory monoaminooksydazy), stosowane w leczeniu depresji. Konieczne będzie przerwanie stosowania tych leków na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem przyjmowania leku Levodopa + Carbidopa Mylan (patrz również poniższy punkt „Inne leki i Levodopa + Carbidopa Mylan”)

-    jeśli u pacjenta występuje schorzenie określane nazwą „jaskra z wąskim kątem przesączania”, które może powodować nagły wzrost ciśnienia wewnątrz gałki ocznej

-    jeśli u pacjenta występują poważne zaburzenia dotyczące serca

-    jeśli pacjent ma poniżej 18 lat

Nie przyjmować leku Levodopa + Carbidopa Mylan, jeśli którekolwiek z powyższych dotyczy pacjenta. W razie jakichkolwiek wątpliwości przed rozpoczęciem przyjmowania leku Lecargen należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Levodopa + Carbidopa Mylan należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

-    jeśli u pacjenta w przeszłości wystąpiły drgawki

-    jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości choroba wrzodowa lub pacjent wymiotował krwią

-    jeśli u pacjenta wystąpił w przeszłości zawał serca, zaburzenia rytmu serca lub zaburzenia związane z krążeniem bądź oddychaniem

-    jeśli u pacjenta wystąpiły w przeszłości zaburzenia czynności nerek, wątroby lub zaburzenia hormonalne

-    jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości depresja lub inne zaburzenia psychiczne

-    jeśli u pacjenta występuje schorzenie określane jako „przewlekła jaskra z szerokim kątem przesączania”, które może powodować wzrost ciśnienia w gałce ocznej. Pacjent będzie wymagał regularnego kontrolowania ciśnienia w gałce ocznej

-    jeśli u pacjenta występują epizody nagłego zaśnięcia lub okresowe uczucie bardzo silnej senności

-    jeśli u pacjenta planowana jest operacja

-    jeśli pacjent cierpi na pląsawicę Huntingtona

-    jeśli pacjent stosuje dietę bogatobiałkową

-    jeśli ktoś z rodziny pacjenta lub opiekun zauważy, że u pacjenta wystąpiły pragnienia i zachowania impulsywne, które są dla niego nietypowe lub jeśli pacjent nie może oprzeć się impulsowi, popędowi lub pokusie przeprowadzenia niektórych działań, które mogą skrzywdzić jego samego lub innych. Zachowania te nazywane są zaburzeniami kontroli zachowań impulsywnych i mogą obejmować nałogowy hazard, nadmierny apetyt lub nadmierną rozrzutność, nienaturalnie duży popęd płciowy, nasilenie myśli związanych z seksem lub uczuciami. Lekarz może zweryfikować leczenie.

W razie wątpliwości czy któtykolwiek z powyższych przypadków dotyczy pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Levodopa + Carbidopa Mylan.

Inne leki i Levodopa + Carbidopa Mylan

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jest to spowodowane faktem, iż lek Levodopa + Carbidopa Mylan może wpływać na sposób działania niektórych leków. Również niektóre z leków mogą mieć wpływ na działanie leku Levodopa + Carbidopa Mylan.

W szczególności należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli przyjmowany jest którykolwiek z poniższych leków:

•    Leki zawierające lewodopę stosowane w chorobie Parkinsona:

- Należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę, nawet jeśli były przyjmowane tylko w przeszłości.

Przyjmowanie leków stosowanych w chorobie Parkinsona, które nie zawieraj ą lewodopy, będzie zazwyczaj kontynuowane. Jednak może być konieczna zmiana dawki.

•    Leki przyjmowane z powodu zaburzeń psychicznych, np. benperydol, haloperydol, chlorpromazyna, flupentyksol, flufenazyna (w tym w leczeniu depresji, np. amitrytylina), gruźlicy, wysokiego ciśnienia krwi, skurczów mięśni, padaczki lub małego stężenia żelaza. Może być konieczna zmiana dawki.

• Leki określane nazwą „IMAO” stosowane w leczeniu depresji (patrz również punkt „Kiedy nie stosować leku Levodopa + Carbidopa Mylan”).

•    Leki przeciwcholinergiczne (takie jak orfenadryna, triheksyfenidyl, benzatropina oraz procyklidyna).

Może być konieczna zmiana dawki.

•    Fenytoina stosowana w leczeniu drgawek.

•    Papaweryna stosowana w leczeniu impotencji u mężczyzn.

•    Benzodiazepiny stosowane w leczeniu bezsenności, np. nitrazepam

W razie wątpliwości czy którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, przed rozpoczęciem stosowania leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lekarz lub farmaceuta dysponuje bardziej kompletną listą leków, których przyjmowania należy unikać w przypadku stosowania leku Levodopa + Carbidopa Mylan.

Badania laboratoryjne podczas stosowania leku Levodopa + Carbidopa Mylan

Ten lek może mieć wpływ na wyniki niektórych badań laboratoryjnych krwi lub moczu zleconych przez lekarza. W przypadku wykonywania jakichkolwiek badań należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Levodopa + Carbidopa Mylan.

Levodopa + Carbidopa Mylan z jedzeniem, piciem i alkoholem

Należy unikać przyjmowania tabletek w czasie obfitego posiłku. Jeśli dieta zawiera zbyt dużo białka (mięso, jaja, mleko, ser), lek Levodopa + Carbidopa Mylan może nie działać tak dobrze, jak powinien.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Leku Levodopa + Carbidopa Mylan nie należy przyjmować w przypadku ciąży, możliwości zajścia w ciążę lub karmienia piersią. Lewodopa, jeden ze składników leku Levodopa + Carbidopa Mylan, przenika do mleka ludzkiego.

Przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

•    Reakcja na lek Levodopa + Carbidopa Mylan może być różna u poszczególnych osób. U niektórych pacjentów stosujących lek Levodopa + Carbidopa Mylan mogą wystąpić działania niepożądane mające wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów, korzystania z narzędzi lub obsługiwania maszyn (patrz punkt 4). W przypadku wystąpienia takich działań nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn.

•    Lek Levodopa + Carbidopa Mylan może również powodować senność lub epizody nagłego zaśnięcia. W przypadku wystąpienia takich działań nie wolno prowadzić pojazdów, korzystać z narzędzi ani obsługiwać maszyn. Lekarz udzieli informacji, czy możliwe jest ponowne rozpoczęcie wykonywania tych czynności po ustąpieniu napadów.

3.    Jak stosować lek Levodopa + Carbidopa Mylan

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku

•    Lek należy przyjmować doustnie.

• Pomimo, że lek może zacząć działać po upływie jednego dnia, jednakże może upłynąć nawet siedem dni zanim lek zacznie działać.

•    Lek należy przyjmować w regularnych odstępach czasu, zgodnie z zaleceniami lekarza.

•    Nie należy zmieniać pory przyjmowania tabletek ani przyjmować innych leków stosowanych w chorobie Parkinsona bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

•    Należy unikać przyjmowania tabletek w czasie obfitego posiłku.

Liczba tabletek, jaką pacjent powinien przyjmować każdego dnie będzie zależała od jego indywidualnych potrzeb. Lekarz zdecyduje, jaką ilość tabletek pacjent powinien przyjmować każdego dnia. Podczas pierwszych kilku tygodni leczenia lekarz może zmieniać dawkę leku Levodopa + Carbidopa Mylan aż do uzyskania właściwej reakcji na lek. Lek Levodopa + Carbidopa Mylan może być również podawany w skojarzeniu z innymi lekami.

Jeśli pacjent nie stosował wcześniej lewodopy

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to:

•    w przypadku leku Levodopa + Carbidopa Mylan, 100 mg + 25 mg: jedna tabletka trzy razy na dobę.

•    w przypadku leku Levodopa + Carbidopa Mylan, 250 mg + 25 mg: połowa jednej tabletki raz lub dwa razy na dobę.

Jeśli pacjent stosował wcześniej lewodopę

•    lekarz zaleci przerwanie przyjmowania innych leków stosowanych w chorobie Parkinsona przed rozpoczęciem przyjmowania leku Levodopa + Carbidopa Mylan.

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa leku to:

•    w przypadku leku Levodopa + Carbidopa Mylan, 100 mg + 25 mg, oraz Levodopa + Carbidopa Mylan, 250 mg + 25 mg: jedna tabletka trzy lub cztery razy na dobę.

Lekarz może przepisać jednocześnie lek Levodopa + Carbidopa Mylan w różnych dawkach. Stosując różne dawki leku Levodopa + Carbidopa Mylan należy się upewnić, ze przyjmuje się właściwą dawkę o właściwej porze.

Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 18 lat

Lek Levodopa + Carbidopa Mylan nie jest odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Levodopa + Carbidopa Mylan

Jeśli pacjent (lub ktokolwiek inny) połknie na raz dużą ilość tabletek, lub jeśli istnieje podejrzenie, że dziecko połknęło jakieś tabletki, należy natychmiast skontaktować się z oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala lub z lekarzem. Przedawkowanie może powodować nieregularne bicie serca. Należy zabrać ze sobą ulotkę leku oraz pozostałe tabletki udaj ąc się do szpitala lub lekarza, aby było wiadomo, jakie leki zostały zażyte.

Pominięcie zastosowania leku Levodopa + Carbidopa Mylan

W przypadku pominięcia zastosowania leku, tabletkę należy przyjąć tak szybko jak pacjent sobie o tym przypomni, chyba, ze zbliża się pora przyjęcia następnej dawki. Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Pozostałe dawki należy przyjąć we właściwym czasie.

Przerwanie stosowania leku Levodopa + Carbidopa Mylan

Nie należy przerywać stosowania leku Levodopa + Carbidopa Mylan lub zmieniać jego dawki bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Przerwanie przyjmowania leku Levodopa + Carbidopa Mylan może powodować następujące objawy: sztywność mięśni, wysoka temperatura (gorączka) i zaburzenia psychiczne. Gdy lekarz zdecyduje o przerwaniu stosowania leku Levodopa + Carbidopa Mylan będzie zmniejszał dawki stopniowo w czasie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać przyjmowanie leku Levodopa + Carbidopa Mylan i natychmiast zgłosić się do lekarza w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek z następujących działań niepożądanych:

• reakcja alergiczna, której objawy mogą obejmować pokrzywkę, świąd, wysypkę, obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła. Może to powodować trudności w oddychaniu i połykaniu. Są to bardzo ciężkie, ale rzadko występujące działania niepożądane. Pacjent może pilnie potrzebować pomocy lekarskiej lub hospitalizacji.

Następujące ciężkie działania niepożądane były zgłaszane często:

•    zaburzenia psychiczne, w tym depresja, myśli samobójcze, paranoja, osłabienie procesów poznawczych.

Jeśli pacjent ma myśli o samookaleczaniu lub samobójstwie należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala.

•    złośliwy zespół neuroleptyczny (charakteryzuj ący się poceniem, szybkim biciem serca, zwiększoną ciepłotą ciała, sztywnością mięśni, śpiączką). Jeśli pacjent doświadczy któregokolwiek z tych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

• niezdolność oparcia się impulsowi do wykonania czynności, które mogą być szkodliwe i które mogą obejmować:

-    Silny impuls do nadmiernego hazardu mimo poważnych konsekwencji osobistych lub rodzinnych.

-    Zmienione lub zwiększone seksualne zainteresowanie lub zachowania dotyczące pacjenta lub innych, na przykład zwiększony popęd płciowy.

-    Niekontrolowane nadmierne zakupy lub wydatki

-    Niepohamowany apetyt (jedzenie dużych ilości jedzenia w krótkim okresie) lub kompulsywne jedzenie (jedzenie więcej niż normalnie i więcej niż jest potrzebne do zaspokojenia głodu)

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z tych zachowań, omówione zostaną sposoby kontrolowania lub zmniejszenia tych objawów.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów, lub zaniepokojenia ich wystąpieniem, należy skontaktować się z lekarzem tak szybko, jak to możliwe.

Następujące działania niepożądane były zgłaszane często:

•    skurcze mięśni, drżenie lub inne niezamierzone nagłe ruchy ciała, drganie powiek i trudności w otwarciu oczu

•    nudności

Następujące działania niepożądane były zgłaszane rzadziej:

•    wolne bicie serca, kołatanie serca

•    spadek ciśnienia tętniczego krwi podczas wstawania, co powoduje zawroty głowy, uczucie oszołomienia lub omdlenia

•    utrata apetytu

•    wymioty

•    zawroty głowy

•    senność.

Następujące działania niepożądane występowały rzadko:

•    krwawienie z żołądka

•    owrzodzenie jelit

•    wysokie ciśnienie krwi

•    zapalenie żył

•    niedokrwistość lub zaburzenia krwi (w tym brak białych krwinek i mała liczba płytek krwi)

•    ból w klatce piersiowej

•    trudności w oddychaniu

•    mrowienie lub drętwienie

•    drgawki

Zgłaszano również następujące działania niepożądane:

•    brak koordynacji, upadki i trudności w prawidłowym chodzeniu, drżenie rąk, skurcze mięśni, szczękościsk

•    splątanie, urojenia, pobudzenie, niepokój

•    trudności w zasypianiu, koszmary nocne, omamy

•    nienaturalne uczucie dobrego samopoczucia

- uczucie skrajnego szczęścia (euforia)

• suchość w jamie ustnej, gorzki smak, nadmierne wydzielanie śliny lub ciemna ślina, trudności w połykaniu, zgrzytanie zębami, pieczenie j ęzyka

•    czkawka, ból brzucha, zaparcia, biegunka, wiatry

•    zmiany w masie ciała, zatrzymywanie wody powoduj ąc obrzęki kończyn

•    zaczerwienienie, uderzenia gorąca, nadmierne pocenie, ciemny pot

•    utrata włosów

•    problemy w oddawaniu moczu, ciemny mocz

•    bolesny i długotrwały wzwód

•    opadanie powiek, problemy z widzeniem

•    osłabienie, uczucie zmęczenia, ból głowy

•    chrypka, ogólne złe samopoczucie

•    uczucie pobudzenia, zaburzenia oddychania

•    bardzo rzadko, senność (nadmierna senność) lub wystąpienie nagłego zaśnięcia.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Dotyczy to również działań niepożądanych niewymienionych w tej ulotce.

Pomocne może okazać się zanotowanie odczuwanych dolegliwości, momentu ich wystąpienia oraz czasu trwania.

5.    Jak przechowywać lek Levodopa + Carbidopa Mylan

•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku lub butelce po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego..

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Levodopa + Carbidopa Mylan

•    Substancjami czynnymi leku Levodopa + Carbidopa Mylan, 100 mg + 25 mg są karbidopa (w ilości odpowiadającej 25 mg bezwodnej karbidopy) oraz lewodopa (100 mg).

•    Substancjami czynnymi leku Levodopa + Carbidopa Mylan, 250 mg + 25 mg są karbidopa (w ilości odpowiadającej 25 mg bezwodnej karbidopy) oraz lewodopa (250 mg).

•    Pozostałe składniki to: hydroksypropyloceluloza, skrobia wstępnie żelowana, kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon i magnezu stearynian. Dodatkowo lek Levodopa + Carbidopa Mylan, 100 mg + 25 mg zawiera żółcień chinolinową (E104),lak natomiast lek Levodopa + Carbidopa Mylan, 250 mg + 25 mg zawierają indygotynę (E132), lak (11%-14%).

Jak wygląda lek Levodopa + Carbidopa Mylan i co zawiera opakowanie

Tabletki leku Levodopa + Carbidopa Mylan, 100 mg + 25 mg to żółte, 7,94 mm okrągłe, płaskie tabletki o ściętym brzegu, z wytłoczonymi po jednej stronie literami M powyżej linii podziału i CL2 poniżej linii podziału oraz gładkie z drugiej strony. Tabletki można dzielić na równe dawki.

Tabletki leku Levodopa + Carbidopa Mylan, 250 mg + 25 mg to niebieskie, 10,32 mm okrągłe, płaskie tabletki o ściętym brzegu, z wytłoczonymi po jednej stronie literami M powyżej linii podziału i CL3 poniżej linii podziału oraz gładkie z drugiej strony. Tabletki można dzielić na równe dawki.

Tabletki są dostępne w następujących rodzajach i wielkościach opakowań:

Blistry miękkie z PVDC/folia zabezpieczająca w opakowaniach zawierających 20, 30, 50, 60, 100,

200 lub 600 tabletek.

Butelka z HDPE z wieczkiem z PP zawierająca 100 lub 500 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Mylan S.A.S 117 Allée des Parcs 69800 Saint-Priest Francja

Wytwórca:

Generics [UK] Ltd

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13 Irlandia

Mylan Hungary Kft.

2900 Komarom, Mylan utca 1 Węgry

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy: Levodopa/Carbidopa Mylan 100/25 mg i 250/25 mg Niemcy: Levodopa/Carbidopa Mylan 100/25 mg Tabletten

Francja: Levodopa / Carbidopa Mylan 100mg/10mg, comprimé & Levodopa / Carbidopa Mylan 250mg/25mg, comprimé sécable

Włochy: Carbidopa Levodopa Mylan Generics 25mg/100mg & 25mg/250mg Polska: Levodopa + Carbidopa Mylan

Portugalia: Levodopa + Carbidopa Mylan 100mg/25mg & 250mg/25mg Tablets Holandia: Levodopa/Carbidopa Mylan 100/10 mg & 100/25 mg & 250/25 mg

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7

Levodopa + Carbidopa Mylan

Charakterystyka Levodopa + carbidopa mylan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Levodopa + Carbidopa Mylan, 100 mg + 25 mg, tabletki Levodopa + Carbidopa Mylan, 250 mg + 25 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka produktu Levodopa + Carbidopa Mylan, 100 mg + 25 mg, tabletki zawiera 27,0 mg karbidopy (co odpowiada 25 mg karbidopy bezwodnej) oraz 100 mg lewodopy.

Każda tabletka produktu Levodopa + Carbidopa Mylan, 250 mg + 25 mg, tabletki zawiera 27,0 mg karbidopy (co odpowiada 25 mg karbidopy bezwodnej) oraz 250 mg lewodopy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Levodopa + Carbidopa Mylan, 100 mg + 25 mg, tabletki: żółte, okrągłe, płaskie tabletki o ściętym brzegu i średnicy 7,94 mm, z wytłoczonymi po jednej stronie oznaczeniami M po jednej stronie linii podziału i CL2 po drugiej stronie linii podziału oraz gładkie z drugiej strony.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Levodopa + Carbidopa Mylan, 250 mg + 25 mg, tabletki: niebieskie, okrągłe, płaskie tabletki o ściętym brzegu i średnicy 10,32 mm, z wytłoczonymi po jednej stronie oznaczeniami M po jednej stronie linii podziału i CL3 po drugiej stronie linii podziału oraz gładkie z drugiej strony.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Leczenie choroby Parkinsona.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Sposób podawania:

Do stosowania doustnego.

Optymalna dawka dobowa produktu leczniczego Levodopa + Carbidopa Mylan musi być określona przez ostrożne ustalanie dawki u każdego pacjenta.

Tabletki produktu Levodopa + Carbidopa Mylan są dostępne w proporcji 1:4 i 1:10 zawartości karbidopy do lewodopy, tak aby umożliwić dokładne dostosowanie dawki dla każdego pacjenta.

W trakcie ustalania dawki pacjenci powinni być uważnie obserwowani. Ruchy mimowolne, zwłaszcza skurcz powiek, mogą być wczesnym objawem przedawkowania.

Jeżeli jest konieczne zastosowanie znieczulenia ogólnego, leczenie produktem leczniczym Levodopa + Carbidopa Mylan może być kontynuowane tak długo jak pacjent może doustnie przyjmować leki i płyny. W przypadku, gdy należy czasowo przerwać terapię, wówczas leczenie produktem Levodopa + Carbidopa Mylan należy wznowić w poprzednio stosowanej dawce, jak tylko jest możliwe ponowne doustne stosowanie leków.

Dawkowanie u pacjentów nie stosujących dotychczas lewodopy

Leczenie najkorzystniej jest rozpocząć od jednej tabletki produktu Levodopa + Carbidopa Mylan,

100 mg + 25 mg trzy razy na dobę. Ten schemat zapewnia podawanie 75 mg karbidopy na dobę. Dawkę można zwiększać o pół lub jedną tabletkę produktu Levodopa + Carbidopa Mylan, 100 mg + 25 mg, zależnie od potrzeb, codziennie lub co drugi dzień, aż do osiągnięcia dawki odpowiadającej ośmiu tabletkom produktu leczniczego Levodopa + Carbidopa Mylan, 100 mg + 25 mg na dobę.

W przypadku pacjentów rozpoczynających leczenie od przyjmowania produktu leczniczego Levodopa + Carbidopa Mylan, 250 mg + 25 mg, początkowa dawka to jedna tabletka przyjmowana trzy razy na dobę. Ten schemat zapewnia podawanie 75 mg karbidopy na dobę. Dawkę można zwiększać o pół lub jedną tabletkę produktu Levodopa + Carbidopa Mylan, 250 mg + 25 mg, zależnie od potrzeb codziennie lub co drugi dzień, aż do osiągnięcia dawki odpowiadającej ośmiu tabletkom produktu leczniczego Levodopa + Carbidopa Mylan, 250 mg + 25 mg na dobę.

Odpowiedź na leczenie była obserwowana po jednym dniu, a czasami po pierwszej dawce.

Osiągnięcie pełnej skuteczności następuje zazwyczaj w ciągu siedmiu dni.

Dawkowanie u pacjentów stosujących dotychczas lewodopę

Przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym Levodopa + Carbidopa Mylan należy przerwać podawanie lewodopy na co najmniej 12 godzin (24 godziny w przypadku produkt leczniczych o przedłużonym uwalnianiu) przed przyjęciem pierwszej dawki produktu lczeniczego Levodopa + Carbidopa Mylan. Najłatwiejszym sposobem jest podanie produktu leczniczego Levodopa + Carbidopa Mylan jako pierwszej dawki rano, po nocy bez stosowania lewodopy. Dawka produktu leczniczego Levodopa + Carbidopa Mylan powinna stanowić około 20% dotychczas stosowanej dobowej dawki produktu leczniczego zawierającego lewodopę.

U pacjentów przyjmujących dotychczas mniej niż 1500 mg lewodopy na dobę, początkowa dawka produktu leczniczego Levodopa + Carbidopa Mylan, 100 mg + 25 mg lub produktu leczniczego Levodopa + Carbidopa Mylan, 250 mg + 25 mg wynosi jedną tabletkę trzy razy na dobę lub cztery razy na dobę, w zależności od zapotrzebowania pacjenta. Dla większości pacjentów stosujących więcej niż 1500 mg lewodopy na dobę, zalecana dawka początkowa to jedna tabletka produktu leczniczego Levodopa + Carbidopa Mylan, 250 mg + 25 mg stosowana trzy lub cztery razy na dobę.

Leczenie podtrzymujące

Stosowanie produktu leczniczego Levodopa + Carbidopa Mylan powinno być indywidualnie dostosowane do potrzeb pacjenta

U pacjentów u których wymagana jest większa dawka lewodopy, produkt leczniczy Levodopa + Carbidopa Mylan, 250 mg + 25 mg powinien być stosowany w dawce 1 tabletka trzy lub cztery razy na dobę.. Jeżeli to konieczne, dawka produktu leczniczego Levodopa + Carbidopa Mylan, 250 mg + 25 mg może być zwiększana o pół tabletki codziennie lub co drugi dzień, aż do osiągnięcia maksymalnej dawki 8 tabletek na dobę. Doświadczenie w stosowaniu karbidopy w całkowitej dawce dobowej większej niż 200 mg jest ograniczone.

Dawkowanie u pacjentów przyjmujących lewodopę z innym inhibitorem dekarboksylazy

U pacjentów podczas zamiany leczenia skojarzonego lewodopą z innym inhibitorem dekarboksylazy, na terapię produktem leczniczym Levodopa + Carbidopa Mylan, należy odstawić aktualnie stosowany produkt leczniczy lewodopy i innego inhibitora dekarboksylazy, co najmniej na 12 godzin przed przyjęciem pierwszej dawki produkt leczniczy Levodopa + Carbidopa Mylan. Dawka początkowa produktu leczniczego Levodopa + Carbidopa Mylan powinna zapewniać taką samą ilość lewodopy, jak zawartą w stosowanym dotychczas leczeniu skojarzonym lewodopą z innym inhibitorem dekarboksylazy.

Dawkowanie u pacjentów otrzymujących inne leki przeciw chorobie Parkinsona

Obserwowano poprawę skuteczności produktu Levodopa + Carbidopa Mylan w kontrolowaniu epizodów akinezy i (lub) dyskinezy po stosowaniu skojarzonym produktu Levodopa + Carbidopa Mylan z inhibitorami MAO typu B (np. seleglininą).

Podczas rozpoczynania leczenia produktem leczniczym Levodopa + Carbidopa Mylan można kontynuować stosowanie innych leków przeciw chorobie Parkinsona, jednak może być niezbędne dostosowanie ich dawkowania (patrz punkt 4.5).

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Levodopa + Carbidopa Mylan u pacjentów w wieku poniżej 18 lat. Nie należy stosować produktu leczniczego Levodopa + Carbidopa Mylan u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Osoby w podeszłym wieku

Istnieją obszerne dane dotyczące stosowania tego produktu u pacjentów w podeszłym wieku. Przedstawione powyżej zalecenia odzwierciedlają dane kliniczne uzyskane na podstawie takich danych.

4.3 Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Levodopa + Carbidopa Mylan z nieselektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) (oprócz małych dawek selektywnych inhibitorów MAO typu B). Podawanie nieselektywnych inhibitorów MAO trzeba przerwać na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem stosowania produktu leczniczego Levodopa + Carbidopa Mylan.

•    Jaskra z wąskim kątem przesączania.

•    Ponieważ lewodopa może aktywować czerniaka złośliwego, nie należy jej stosować u pacjentów, u których występują podejrzane, niezdiagnozowane zmiany skórne lub czerniak w wywiadzie.

•    Produkt leczniczy Levodopa + Carbidopa Mylan jest przeciwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością serca.

•    Nie należy stosować Levodopa + Carbidopa Mylan w sytuacjach, w których przeciwwskazane jest stosowanie leków sympatykomimetycznych.

•    Dzieci w wieku poniżej 18 roku życia.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosowanie produktu leczniczego Levodopa + Carbidopa Mylan nie jest zalecane w leczeniu polekowych reakcji pozapiramidowych lub pląsawicy Huntigtona.

Produkt leczniczy Levodopa + Carbidopa Mylan należy ostrożnie stosować u pacjentów z ciężką chorobą sercowo-naczyniową lub płuc, astmą oskrzelową, chorobą nerek, wątroby lub układu wewnątrzwydzielniczego, drgawkami, bądź chorobą wrzodową w wywiadzie (z powodu możliwości wystąpienia krwotoku z górnej części przewodu pokarmowego).

Należy zachować ostrożność podczas podawania produktu leczniczego Levodopa + Carbidopa Mylan pacjentom z zawałem mięśnia sercowego w wywiadzie, u których utrzymują się zaburzenia rytmu serca pochodzenia przedsionkowego, węzłowego lub komorowego. U tych pacjentów należy monitorować czynność serca, szczególnie w okresie początkowego dostosowywania dawki.

Leczenie lewodopą wiąże się z występowaniem senności oraz epizodami nagłego zasypiania. Występowanie epizodów nagłego zasypiania podczas wykonywania czynności w ciągu dnia, pojawiające się w niektórych przypadkach bez świadomości lub objawów ostrzegawczych, było obserwowane bardzo rzadko. Należy poinformować pacjentów o możliwości wystąpienia takich objawów podczas leczenia lewodopą i zalecić zachowanie szczególnej ostrożności podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych. Pacjenci, u których występuje senność i (lub) epizody nagłego zasypiania, powinni powstrzymać się od prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Ponadto konieczne może być rozważenie zmniejszenia dawki lub przerwania leczenia.

Wszystkich pacjentów należy dokładnie obserwować w celu wykrycia ewentualnych zaburzeń psychicznych, depresji ze skłonnościami samobójczymi i innych poważnych zachowań aspołecznych. Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z psychozą w wywiadzie.

U pacjentów leczonych uprzednio produktami leczniczymi zawierającymi wyłącznie lewodopę mogą wystąpić dyskinezy, ponieważ zastosowanie karbidopy powoduje zwiększenie ilości lewodopy docierającej do mózgu i w następstwie - zwiększenie syntezy dopaminy. W takiej sytuacji może być konieczne zmniejszenie dawki.

Podobnie jak lewodopa, produkt leczniczy Levodopa + Carbidopa Mylan może powodować ruchy mimowolne i zaburzenia psychiczne. Pacjentów leczonych samą lewodopą, u których w wywiadzie wystąpiła ciężka postać ruchów mimowolnych lub epizody psychotyczne, należy uważnie obserwować w trakcie zmiany terapii na produkt leczniczy Levodopa + Carbidopa Mylan. Uważa się, że reakcje te związane są ze zwiększeniem stężenia dopaminy w mózgu po podaniu lewodopy, a zastosowanie produktu leczniczego + Carbidopa Mylan może spowodować nawrót objawów.

Po nagłym odstawieniu leków stosowanych w leczeniu parkinsonizmu, szczególnie u pacjentów, u których stosowano leki neuroleptyczne, obserwowano występowanie zespołu objawów przypominaj ących złośliwy zespół neuroleptyczny z objawami obejmującymi sztywność mięśni, podwyższoną ciepłotę ciała, zaburzenia psychiczne i zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej w surowicy. U pacjentów, u których nagle zmniejszono dawki lub odstawiono produkt leczniczy Levodopa + Carbidopa Mylan, konieczna jest staranna obserwacja, szczególnie jeśli przyjmują leki neuroleptyczne.

Zaburzenia kontroli zachowań impulsywnych

Należy regularnie kontrolować pacjentów pod kątem rozwoju zaburzeń kontroli zachowań impulsywnych. Należy poinformować pacjentów i ich opiekunów, że w trakcie stosowania agonistów dopaminy i (lub) innych leków dopaminergicznych zawieraj ących lewodopę, w tym produktu Levodopa + Carbidopa Mylan, mogą wystąpić zaburzenia kontroli zachowań impulsywnych, w tym skłonność do hazardu, zwiększone libido i hiperseksualność, kompulsywne wydawanie pieniędzy lub kupowanie, niepohamowany apetyt i kompulsywne objadanie. W przypadku wystąpienia takich objawów zalecana jest zmiana terapii.

Jednoczesne podawanie leków psychoaktywnych, takich jak fenotiazyny lub butyrofenony, powinno być prowadzone ostrożnie, a pacjentów należy uważnie obserwować pod kątem utraty działania przeciwparkinsonowskiego. Pacjentów z drgawkami w wywiadzie należy leczyć, zachowując ostrożność.

Podczas długoterminowego leczenia zaleca się okresową ocenę czynności wątroby, nerek, układu sercowo-naczyniowego i krwiotwórczego.

Pacjentów z przewlekłą jaskrą z szerokim kątem przesączania można leczyć produktem leczniczym Levodopa + Carbidopa Mylan przy zachowaniu ostrożności, pod warunkiem, że ciśnienie wewnątrzgałkowe jest dobrze kontrolowane, a pacjent w trakcie leczenia jest uważnie kontrolowany pod kątem jego zmian.

Podczas leczenia produktem leczniczym Levodopa + Carbidopa Mylan, jak i samą lewodopą obserwowano występowanie dodatnich wyników testu Coombsa.

Produkt leczniczy Levodopa + Carbidopa Mylan może powodować fałszywie dodatnie wyniki oznaczania ciał ketonowych w moczu za pomocą testów paskowych. Na tę reakcj ę nie ma wpływu zagotowanie moczu. Stosowanie metod wykorzystujących oksydazę glukozową może dać fałszywie ujemne wyniki w przypadku oznaczania glukozurii.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Badania dotyczące interakcji przeprowadzono wyłącznie u dorosłych.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Levodopa + Carbidopa Mylan z następującymi lekami.

Leki przeciwnadciśnieniowe

U pacjentów otrzymujących leki przeciwnadciśnieniowe jednocześnie ze stosowaniem produktu leczniczego Levodopa + Carbidopa Mylan może wystąpić niedociśnienie ortostatyczne. Może być konieczne dostosowanie dawki leku przeciwnadciśnieniowego.

Leki przeciwdepresyjne

Podczas jednoczesnego stosowania trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych i produktu leczniczego Levodopa + Carbidopa Mylan zgłaszano w rzadkich przypadkach takie działania niepożądane jak nadciśnienie tętnicze i dyskinezy (patrz punkt 4.3).

Jednoczesne stosowanie środków znieczulających może powodować zaburzenia rytmu serca.

Leki przeciwcholinergiczne

Leki przeciwcholinergiczne mogą działać synergistycznie z lewodopą powoduj ąc zmniejszenie drżenia. Interakcja ta jest często wykorzystywana, jako korzyść terapeutyczna, jednak leki przeciwcholinergiczne mogą nasilać nieprawidłowe ruchy mimowolne. Mogą one również w dużych dawkach zmniejszać korzystne działanie lewodopy poprzez opóźnianie jej wchłaniania, zwiększając w ten sposób żołądkowy metabolizm lewodopy.

Żelazo

W badaniach wykazano zmniejszenie biodostępności karbidopy i (lub) lewodopy w przypadku ich jednoczesnego stosowania z siarczanem żelaza lub glukonianem żelaza. W przypadku równoczesnego podawania obserwowano zmniejszenie AUC lewodopy o 30% -50% i zmniejszenie AUC karbidopy o

Inne leki

Fenotiazyny, benzodiazepiny, butyrofenony, fenytoina oraz papaweryna mogą osłabiać efekt terapeutyczny lewodopy. Pod wpływem leków przeciwdrgawkowych metabolizm lewodopy ulega nasileniu. Pacjenci stosujący produkt leczniczy Levodopa + Carbidopa Mylan jednocześnie z tymi lekami powinni być uważnie obserwowani pod kątem utraty odpowiedzi terapeutycznej.

Jednoczesne podawanie selegiliny oraz produktu złożonego lewodopy i karbidopy może być związane z wystąpieniem ciężkiego niedociśnienia ortostatycznego. Jest ono związane z działaniem addytywnym (patrz punkt 4.3).

Ponieważ lewodopa konkuruje z pewnymi aminokwasami, wchłanianie produktu leczniczego Levodopa + Carbidopa Mylan może być zmniejszone u niektórych pacjentów będących na diecie bogatobiałkowej.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Chociaż nieznany jest wpływ produktu leczniczego Levodopa + Carbidopa Mylan na ciążę u ludzi, to w doświadczeniach na zwierzętach, zarówno podawanie lewodopy, jak i produktu złożonego karbidopy oraz lewodopy powodowało wady rozwojowe narządów wewnętrznych i układu kostnego u królików. Dlatego nie należy stosować produktu leczniczego Levodopa + Carbidopa Mylan u kobiet w ciąży. Kobiety w wieku rozrodczym, stosujące produkt leczniczy Levodopa + Carbidopa Mylan muszą stosować skuteczną antykoncepcję.

Karmienie piersią

Nie ustalono czy karbidopa przenika do mleka ludzkiego. W badaniu dotyczącym jednej karmiącej piersią matki z chorobą Parkinsona stwierdzono przenikanie lewodopy do mleka ludzkiego. Ponieważ wiele leków przenika do mleka ludzkiego i może powodować potencjalnie ciężkie reakcje niepożądane u niemowląt, decyzja o zaprzestaniu karmienia piersią lub zaprzestaniu stosowania produktu leczniczego Levodopa + Carbidopa Mylan powinna uwzględniać znaczenie leku dla matki.

Płodność

W badaniach przedklinicznych z zastosowaniem lewodopy lub karbodopy w monoterapii nie obserwowano działań niepożądanych związanych z płodnością. Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na płodność u zwierząt z zastosowaniem jednoczesnym karbidopy i lewodopy.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Indywidualna odpowiedź na leczenie może się różnić, a niektóre działania obserwowane podczas stosowania produktu leczniczego Levodopa + Carbidopa Mylan mogą mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn. Należy poinformować pacjentów leczonych lewodopą, u których występuje senność i (lub) epizody nagłego zasypiania, o konieczności powstrzymania się od prowadzenia pojazdów lub wykonywania czynności, podczas których zmniejszenie stanu koncentracji może spowodować dla nich samych lub dla innych osób (np. podczas obsługi maszyn) ryzyko ciężkiego urazu lub śmierci, dopóki epizody takie nie ustąpią (patrz również punkt 4.4).

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane, jakie często występują u pacjentów przyjmujących produkt leczniczy Levodopa + Carbidopa Mylan związane są z neurofarmakologicznym działaniem dopaminy.

Zmniejszenie dawek leku może zmniejszyć nasilenie tych reakcji. Do najczęściej występujących działań niepożądanych należą dyskinezy, w tym przypominające pląsawicę, dystonie i inne ruchy mimowolne oraz nudności. Występowanie drgań mięśni i kurczów powiek należy traktować, jako wczesny objaw wskazujący na konieczność rozważenia zmniejszenia dawki.

Do innych działań niepożądanych zgłaszanych w trakcie badań klinicznych lub zgłaszanych po wprowadzeniu produktu do obrotu należą:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: leukopenia, hemolityczna i nie-hemolityczna niedokrwistość, małopłytkowość, agranulocytoza.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: jadłowstęt.

Zaburzenia psychiczne: epizody psychotyczne, w tym urojenia, omamy i myśli paranoidalne, depresja z lub bez skłonności samobójczych, demencja, zaburzenia snu, pobudzenie, splątanie, zwiększenie libido.

Zaburzenia układu nerwowego: złośliwy zespół neuroleptyczny (patrz punkt 4.3), epizody bradykinetyczne (objaw włączenia-wyłączenia), zawroty głowy, gorzki smak w ustach, parestezje. Lewodopa wywołuje senność i jej podawanie jest związane z występującą bardzo rzadko nadmierną sennością w ciągu dnia oraz epizodami nagłego zasypiania.

Obserwowano rzadko drgawki, jednak nie ustalono związku przyczynowego z produktem leczniczym Levodopa + Carbidopa Mylan.

Zaburzenia serca: zaburzenia rytmu serca i (lub) kołatanie serca, duszność.

Zaburzenia naczyniowe: nadciśnienie tętnicze, skutki ortostatyczne obejmujące epizody niedociśnienia tętniczego, zapalenie żył.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: chrypka, ból w klatce piersiowej, patologiczne tory oddychania, czkawka

Zaburzenia żołądka i jelit: wymioty, krwawienie z przewodu pokarmowego, rozwój choroby wrzodowej dwunastnicy, biegunka, ciemne zabarwienie śliny, niestrawność, suchość w ustach, ślinotok, zaburzenia połykania, bruksizm (zgrzytanie zębami), ból i dolegliwości ze strony jamy brzusznej, zaparcia, wzdęcia, uczucie pieczenia języka.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: łysienie, wysypka, ciemne zabarwienie potu, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, świąd, plamica Schönleina - Henocha.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych: ciemne zabarwienie moczu.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: osłabienie, złe samopoczucie, uczucie zmęczenia, uderzenia gorąca, uczucie pobudzenia.

Inne działania niepożądane obserwowane w przypadku stosowania lewodopy lub lewodopy w skojarzeniu z karbidopą, które mogą wystąpić podczas przyjmowania produktu leczniczego Levodopa + Carbidopa Mylan:

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy): czerniak złośliwy (patrz punkt 4.3)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała, obrzęki.

Zaburzenia psychiczne: bezsenność, lęk, euforia, dezorientacja.

Zaburzenia kontroli zachowań impulsywnych

U pacjentów leczonych agonistami dopaminy i (lub) innymi lekami dopaminergicznymi zawierającymi lewodopę, w tym produktem leczniczym Levodopa + Carbidopa Mylan, obserwowano występowanie patologicznych skłonności do hazardu, zwiększonego libido i hiperseksualności, kompulsywnych zakupów, niepohamowanego apetytu oraz kompulsywnego objadania.

Zaburzenia układu nerwowego: zmniejszenie sprawności umysłowej, ataksja, zdrętwienie, zwiększenie drżenia rąk, uaktywnienie utajonego zespołu Homera, bóle głowy, omdlenia.

Zaburzenia oka: podwójne widzenie, niewyraźne widzenie, rozszerzone źrenice, zaburzenia rotacji gałek ocznych, kurcz powiek.

Zaburzenia naczyniowe: uderzenia gorąca.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: zwiększone pocenie.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: kurcze mięśni, szczękościsk.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych: zatrzymanie moczu, nietrzymanie moczu.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: priapizm.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: osłabienie, zaburzenia równowagi i chodu.

Badania diagnostyczne:

Często: stężenie mocznika, kreatyniny i kwasu moczowego są mniejsze podczas podawania produktu złożonego lewodopy i karbidopy niż lewodopy w monoterapii.

Zwiększenie stężenia mocznika we krwi, aktywności AspAT (SGOT), AlAT (SGPT), LDH, bilirubiny, fosfatazy zasadowej i jodu związanego z białkami.

Obserwowano zmniejszenie stężenia hemoglobiny, wartości hematokrytu, podwyższone stężenie glukozy, białe krwinki, a także bakterie i krew w moczu.

4.9 Przedawkowanie

Leczenie

W przypadku ostrego przedawkowania produktu leczniczego Levodopa + Carbidopa Mylan postępowanie jest zasadniczo takie samo jak w przypadku ostrego przedawkowania lewodopy z tym, że pirydoksyna nie jest skuteczna w odwracaniu działania produktu leczniczego Levodopa + Carbidopa Mylan. Należy wdrożyć monitorowanie EKG i uważną obserwację pacjenta pod kątem potencjalnego wystąpienia zaburzeń rytmu serca. W razie potrzeby należy zastosować odpowiednie leczenie przeciwarytmiczne. Należy brać pod uwagę, że pacjent mógł jednocześnie z produktem leczniczym Levodopa + Carbidopa Mylan przyjąć również inne leki. Brak jest danych dotyczących stosowania dializy i z tego powodu jej przydatność w leczeniu przedawkowania nie jest znana.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w chorobie Parkinsona: lewodopa i inhibitory dekarboksylazy. Kod ATC: N04BA02

Lewodopa, prekursor dopaminy, stosowana jest jako terapia zastępcza w leczeniu choroby Parkinsona.

U pacjentów z chorobą Parkinsona występuje poważne zmniejszenie ilości dopaminy w prążkowiu, gałce bladej i substancji czarnej. Uważa się, że podawanie lewodopy powoduje w tych ośrodkach zwiększenie stężenia dostępnej dopaminy. Jednakże konwersja lewodopy do dopaminy przez enzym dopa-dekarboksylazę zachodzi również w tkankach obwodowych, w związku z tym może nie zostać osiągnięte pełne działanie terapeutyczne i występują działania niepożądane.

Karbidopa jest inhibitorem obwodowej dopa-dekarboksylazy. Zapobiega metabolizmowi lewodopy do dopaminy w krążeniu obwodowym, zwiększając ilość lewodopy docierającej bezpośrednio do mózgu, gdzie oddziałuje dopamina. Dzięki temu możliwe jest stosowanie mniejszych dawek lewodopy, zmniejszając przez to częstość występowania i nasilenie działań niepożądanych. Karbidopa, w połączeniu z lewodopą ma wiele zalet; obejmują one: zmniejszenie żołądkowo-jelitowych działań niepożądanych , szybszą odpowiedź terapeutyczną na początku leczenia oraz prostszy schemat dawkowania.

Produkt Levodopa + Carbidopa Mylan znajduje zastosowanie w łagodzeniu wielu objawów parkinsonizmu, w szczególności sztywności mięśni i spowolnienia ruchowego. Często jest pomocny w leczeniu drżenia, dysfagii, ślinotoku i niestabilności postawy związanych z chorobą i zespołem Parkinsona.

Uwagi ogólne: Badania pokazują, że karbidopa w dawkach od 70 do 100 mg na dobę powoduje całkowite zahamowanie (wysycenie) obwodowego enzymu dopa-dekarboksylazy. U pacjentów otrzymuj ących mniejszą od tej dawkę karbidopy, mogą częściej wystąpić nudności i wymioty.

Produkt leczniczy Levodopa + Carbidopa Mylan może być stosowany u pacjentów z chorobą Parkinsona, otrzymujących preparaty witaminowe zawierające chlorowodorek pirydoksyny (witaminę B6).

Dodatek karbidopy zapobiega przyspieszeniu tempa metabolizmu lewodopy do dopaminy, który jest indukowany przez chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Lewodopa i karbidopą są dobrze wchłaniane, osiągając maksymalne stężenie w osoczu po 1 do 3 godzin od podania.

Biotransformacja i wydalanie

Okres półtrwania w fazie eliminacji lewodopy w obecności karbidopy wynosi około dwóch godzin .

W efekcie działania karbidopy, klirens lewodopy zmniejsza się do około 50%. W obecności karbidopy, lewodopa metabolizowana jest głównie do aminokwasów i, w mniejszym stopniu, do pochodnych katecholamin. Wszystkie metabolity karbidopy i lewodopy są wydalane przez nerki.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Przedkliniczne dane dotyczące lewodopy i karbidopy , oceniane w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym, na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i potencjalnego działania rakotwórczego, nie wykazały szczególnego zagrożenia dla ludzi

W odniesieniu do toksycznego wpływu na reprodukcję, zarówno lewodopa w monoterapii jak i w karbidopa w połączeniu z lewodopą, powodowały wady wrodzone narządów wewnętrznych i układu kostnego u królików.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Levodopa + Carbidopa Mylan, 250 mg + 25 mg, tabletki:

Hydroksypropyloceluloza Skrobia żelowana, kukurydziana Celuloza mikrokrystaliczna Krospowidon Magnezu stearynian Indygotyna (E132), lak (11%-14%)

Levodopa + Carbidopa Mylan, 100 mg + 25 mg, tabletki:

Hydroksypropyloceluloza

Skrobia żelowana, kukurydziana

Celuloza mikrokrystaliczna

Krospowidon

Magnezu stearynian

Żółcień chinolinowa (E104), lak

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry miekkie z PVDC/folia zabezpieczająca w tekturowym pudełku.

Każde opakowanie zawiera 20, 30, 50, 60, 100, 200 lub 600 tabletek.

Butelka z HDPE z wieczkiem z PP zawierająca 100 lub 500 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Mylan S.A.S 117 Allée des Parcs 69800 Saint-Priest Francja

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11

Levodopa + Carbidopa Mylan