+ iMeds.pl

Levofloxacin fp 5 mg/mlUlotka Levofloxacin fp

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Levofloxacin FP, 5 mg/ml; roztwór do infuzji

Levofloxacin um

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Levofloxacin FP i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Levofloxacin FP

3.    Jak stosować lek Levofloxacin FP

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Levofloxacin FP

6.    Inne informacje

1.    Co to jest lek Levofloxacin FP i w jakim celu się go stosuje

Lek Levofloxacin FP należy do grupy antybiotyków zwanych fluorochinolonami. Jego działanie polega na hamowaniu wzrostu bakterii powodujących zakażenia.

Lek Levofloxacin FP stosowany jest w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych:

•    zapalenie płuc;

•    powikłane (trudne do leczenia) zakażenia układu moczowego, w tym zakażenia nerek (odmiedniczkowe zapalenie nerek);

•    zakażenia skóry i tkanek podskórnych, czasami nazywa się to zakażeniami tkanek miękkich;

•    zakażenia gruczołu krokowego.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Levofloxacin FP Nie przyjmować leku Levofloxacin FP i poinformować lekarza:

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na lewofloksacynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Levofloxacin FP lub jeśli wystąpiła u niego kiedykolwiek reakcja uczuleniowa na inne antybiotyki chinolonowe. Substancje pomocnicze leku wymienione są w punkcie 6. tej ulotki;

•    jeśli pacjent choruje na padaczkę, ze względu na zwiększone ryzyko drgawek (napadów

padaczkowych);

•    jeśli u pacjenta wystąpiły kiedykolwiek problemy ze ścięgnami (np. zapalenie ścięgien),

związane z leczeniem antybiotykami z grupy fluorochinolonów; podobne problemy, w tym zerwania ścięgna, mogą wystąpić po zastosowaniu lewofloksacyny;

•    jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią; lek Levofloxacin FP może zaszkodzić dziecku

(patrz także punkt „Ciąża i karmienie piersią”);

Lek Levofloxacin FP jest przeznaczony wyłącznie do stosowania u dorosłych - nie podawać go dzieciom lub młodzieży w okresie wzrostu. Lek Levofloxacin FP może uszkodzić chrząstki rosnących kości.

Kiedy zachować szczególną ostrożność przyjmując lek Levofloxacin FP

•    Jeśli u pacjenta w przeszłości wystąpiło uszkodzenie mózgu, takie jak udar lub poważny uraz mózgu, należy poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku Levofloxacin FP, ze względu na zwiększone ryzyko drgawek.

•    Ryzyko drgawek może się także zwiększyć, jeśli pacjent zażywa lek Levofloxacin FP z

innymi lekami, takimi jak fenbufen lub z podobnymi lekami stosowanymi w leczeniu bólu reumatycznego i zapaleń lub lekami zawierającymi teofilinę (stosowanymi w leczeniu astmy) (patrz także "Przyjmowanie innych leków”). Należy upewnić się, że lekarz dobrze zna historię choroby pacjenta, będzie mógł on wtedy udzielić choremu odpowiedniej porady.

•    Podczas stosowania leku Levofloxacin FP nie należy przebywać zbyt długo na ostrym słońcu ani stosować lamp kwarcowych lub korzystać z solarium. Podczas otrzymywania infuzji może zwiększyć się wrażliwości na światło (mogą wystąpić reakcje podobne do oparzenia słonecznego).

•    Jeśli podczas leczenia lub w ciągu kilku tygodni po zakończeniu leczenia wystąpi ciężka biegunka, która może być krwawa lub zawierać śluz, należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi. Może być to objaw poważnej choroby jelit (rzekomobłoniaste zapalenie jelit); konieczne może być przerwanie stosowania leku Levofloxacin FP i rozpoczęcie odpowiedniego leczenia.

•    Lek Levofloxacin FP, rzadko może powodować zapalenie ścięgien (ból, obrzęk i zaczerwienienie wokół ścięgna), szczególnie u osób w podeszłym wieku lub u pacjentów stosujących kortykosteroidy (kortyzon i podobne leki). Jeśli występują jakiekolwiek dolegliwości ze strony ścięgien, należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza oraz unieruchomić chorą kończynę, aby unikniąć zerwania ścięgna. Może być konieczne przerwanie leczenia (patrz "Kiedy nie przyjmować leku Levofloxacin FP").

•    Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występują zaburzenia enzymu zwanego dehydrogenazą glukozo-6-fofatazy (G6-PD) - rzadka choroba dziedziczna. Zaburzenie to powoduje niedobór pewnych substancji chemicznych w krwinkach czerwonych, co podczas stosowania lewofloksacyny może prowadzić do rozpadu krwinek czerwonych, powodując niedokrwistość i zażółcenie skóry (żółtaczka).

•    Jeśli pacjenta chorował na chorobę psychiczną, należy powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ podczas stosowania lewofloksacyny mogą wystąpić myśli samobójcze lub myśli o samouszkodzeniu. Jeśli takie myśli wystąpią, leczenie zostanie niezwłocznie przerwane.

•    Jeśli u pacjenta występują problemy z nerkami, lekarz będzie musiał dostosować dawkę leku (patrz także punkt 3 "Jak przyjmować lek Levofloxacin FP").

•    Jeśli pacjent stosuje leki zmniejszające krzepliwość krwi, takie jak warfaryna, należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę, ponieważ jednoczesne stosowanie tych leków razem z lewofloksacyną może zwiększać ryzyko krwawień (patrz także punkt "Stosowanie leku Levofloxacin FP z innmi lekami").

•    Lewofloksacyna może powodować poważne reakcje alergiczne, nawet podczas lub po

zakończeniu podawania pierwszej dawki. Jeśli u pacjenta wystąpi pokrzywka lub wysypka skórna, trudności w oddychaniu lub inne objawy reakcji alergicznej, należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza lub pielęgniarkę (patrz także punkt 4 "Możliwe działania niepożądane").

• Jeśli pacjent choruje na cukrzycę i stosuje insulinę lub leki zmniejszajace stężenie cukru, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce, ponieważ podczas stosowania leku Levofloxacin FP może wystąpić reakcja hipoglikemiczna. Lekarz będzie dokładnie kontrolował u pacjenta stężenie cukru we krwi.

•    m iał kiedykolwiek w przeszłości problemy z sercem: należy zachować ostrożność podczas stosowania tego leku, jeśli u pacjenta od urodzenia występuje lub w jego rodzinie stwierdzono wydłużenie odstępu QT (widoczne w badaniu EKG, tj. badaniu aktywności elektrycznej serca), u pacjenta występują zaburzenia elektrolitów we krwi (zwłaszcza małe stężenie potasu lub magnezu we krwi), pacjent ma spowolniony rytm serca (nazywany "bradykardią"), praca serca pacjenta jest osłabiona (niewydolność serca), u pacjenta wystąpił w przeszłości zawał serca (zawał mięśnia sercowego), pacjent jest kobietą lub osobą w podeszłym wieku lub przyjmuje inne leki, które powodują nietypowe zmiany w zapisie EKG (patrz punkt "Inne leki i Levofloxacin FP)

•    Należy niezwłocznie poinformować lekarza lub pielęgniarkę, jeśli u pacjenta wystąpi osłabienie, mrowienia lub drętwienie rak i nóg lub twarzy, ponieważ może być konieczne przerwanie leczenia.

•    Lewofloksacyna może spowodować fałszywie dodatnie wyniki oznaczeń opioidów (leki narkotyczne) w moczu. Jeśli pacjent stosuje lewofloksacynę, należy powiedzieć o tym lekarzowi przed wykonaniem takich testów.

•    Wiadomo, że lewofloksacyna działa na wątrobę, co rzadko, szczególnie u pacjentów z chorobą podstawową, może rozwinąć się w niewydolność wątroby. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpią niewyjaśnione objawy, takie jak utrata apetytu, zażółcenie skóry lub białkówek oczu, ciemny kolor moczu, świąd skóry lub ból lub tkliwość brzucha.

Stosowanie leku Levofloxacin FP z innmi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, w tym leków ziołowych. Lek Levofloxacin FP może wpływać na działanie niektórych innych leków oraz niektóre leki mogą zmieniać działanie leku Levofloxacin FP.

Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Jednoczesne stosowanie tych leków z lekiem Levofloxacin FP może powodować zwiększone ryzyko działań niepożądanych.

•    Fenbufen lub podobne leki, stosowane w leczeniu bólu reumatycznego i obrzęków, lub

teofilina (lek stosowany w leczeniu chorób układu oddechowego, takich jak astma). Jednoczesne stosowanie leku Levofloxacin FP z tymi lekami może powodować zwiększone ryzyko drgawek.

•    Probenecyd (lek stosowany w leczenia zapalenia stawów) lub cymetydyna (lek stosowany w

leczeniu choroby wrzodowej żołądka lub zgagi), ponieważ zmniejszają zdolność usuwania leków przez nerki.

•    Cyklosporyna (lek zmniejszający aktywność układu immunologicznego, np. po

przeszczepieniu narządów). Lek Levofloxacin FP może wydłużać działanie tego leku.

•    Leki zmniejszające krzepliwość krwi, takie jak warfaryna.

•    Leki wpływające na rytm serca. Dotyczy to leków stosowanych w nieprawidłowym rytmie

serca (leki antyarytmiczne, takie jak: np. chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, sotalol, dofetylid, ibutylid i amiodaron), w depresji (trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, takie jak: amitryptylina i imipramina), zaburzeniach psychicznych (leki przeciwpsychotyczne) i w zakażeniach bakteryjnych (antybiotyki „makrolidowe”, takie jak: erytromycyna, azytromycyna i klarytromycyna).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży, lub karmi piersią, nie może stosować leku Levofloxacin FP ze względu na możliwość szkodliwego działania na dziecko. Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Levofloxacin FP może powodować zawroty głowy lub senność oraz wpływać na wzrok (patrz także „Możliwe działania niepożądane”), co zmniejsza zdolność koncentracji i szybkość reagowania. Jeśli pacjent ma wrażenie, że jego zdolności koncentracji i szybkość reagowania są zmniejszone, nie powinien prowadzić pojazdów, obsługiwać niebezpiecznych maszyn ani wykonywać podobnych czynności.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Levofloxacin FP

Ten lek zawiera chlorek sodu (sól). Każdym mililitr roztworu zawiera 3,5 mg sodu (całkowita zawartość sodu w 50 ml wynosi 177,1 mg, a w 100 ml - 354,2 mg). Jeśli pacjent kontroluje zawartość sodu (soli) w diecie, powinien powiedzieć o tym lekarzowi przed przyjęciem leku Levofloxacin FP w infuzji dożylnej.

3. Jak stosować lek Levofloxacin FP

Dawka lewofloksacyny będzie zależeć od rodzaju i ciężkości zakażenia.

Lek będzie podawany przez lekarza lub pielęgniarkę w powolnym wstrzyknięciu (infuzji) do żyły, raz lub dwa razy na dobę.

Dawka 250 mg (worek 50 ml) będzie podawana w infuzji co najmniej przez 30 minut, a dawka 500 mg (worek 100 ml) - co najmniej przez 60 minut.

Szczegółowe instrukcje dla lekarza lub pielęgniarki, dotyczące przygotowania i podawania tego leku, zamieszczone są na końcu tej ulotki, patrz „Instrukcja dotycząca stosowania”.

Dawkowanie

Pacjenci z prawidłową czynnością nerek (klirens kreatyniny >50 ml/min)

   Zapalenie płuc

Jedna infuzja leku Levofloxacin FP, zawierająca dawkę 500 mg, raz lub dwa razy na dobę.

   Zapalenie gruczołu krokowego

Jedna infuzja leku Levofloxacin FP, zawierająca dawkę 250 mg, raz na dobę.

   Powikłane (trudne do leczenia) zakażenia układu moczowego, w tym zakażenia nerek Jedna infuzja leku Levofloxacin FP, zawierająca dawkę 250 mg, raz na dobę.

   Zakażenia skóry i tkanek podskórnych, w    tym mięśni

Jedna infuzja leku Levofloxacin FP, zawierająca dawkę 500 mg, dwa razy na dobę.

Pacjenci zaburzeniami czynności nerek

Jeśli czynność nerek pacjenta jest poniżej normy, lekarz dostosuje dawkę leku Levofloxacin FP w zależności od stopnia zaburzenia czynności nerek, ponieważ może być konieczne podanie dawki mniejszej niż pacjentom z prawidłową czynnością nerek.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek jest zamieszczone na końcu tej ulotki, patrz punkt „Instrukcja dotycząca stosowania”.

Pacjenci w podeszłym wieku (z prawidłową czynnością nerek)

Modyfikacja dawki nie jest konieczna.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Modyfikacja dawki nie jest konieczna.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia będzie zależał od klinicznego stanu, ciężkości choroby oraz reakcji pacjenta na leczenie. Przyjmowanie leku Levofloxacin FP należy kontynuować przez co najmniej 2-3 dni po ustąpieniu gorączki i złagodzeniu objawów.

Jeżeli nastąpi poprawa stanu pacjenta, może zmienić się droga podania leku z infuzji dożylnej na podanie doustne tabletek w tej samej dawce dobowej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Levofloxacin FP

Lekarz lub pielęgniarka upewni się, że pacjenta otrzymuje odpowiednią dawkę leku. Jeśli nieumyślnie przedawkowano lek, u pacjenta mogą wystąpić objawy niepożądane, takie jak dezorientacja, zawroty głowy, utrata przytomności i drgawki, oraz nieprawidłowe bicie serca. Leczenie przedawkowania jest objawowe. Lewofloksacyny nie można usunąć z organizmu podczas dializy. Brak specyficznej odtrutki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Levofloxacin FP może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie działania niepożądane

Należy bezzwłocznie poinformować lekarza lub pielęgniarkę

jeśli wystąpi którykolwiek z niżej wymienionych objawów lub reakcji alergicznej:

•    obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła, mogący powodować trudności w połykaniu lub

oddychaniu;

•    ciężkie zawroty głowy lub zapaść;

•    ciężka lub swędząca wysypka skórna, szczególnie jeśli widoczne są pęcherze ma skórze i (lub)

w obrębie warg, oczu, jamy ustnej, przewodów nosowych lub narządów płciowych.

Są to ciężkie działania niepożądane. Pacjent może potrzebować pilnie pomocy medycznej. Występują one bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób) i czasem mogą wystąpić podczas podawania pierwszej dawki lub po zakończeniu infuzji.

Inne możliwe działania niepożądane

Częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów)

•    nudności, biegunka;

•    zwiększenie aktywności    enzymów    wątrobowych we krwi;

•    ból, zaczerwienienie i obrzęk naczyń krwionośnych w miejscu wstrzyknięcia leku.

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów)

•    utrata apetytu;

•    niestrawność, wymioty,    ból    brzucha, gazy,    zaparcie;

•    świąd i wysypka;

•    ból głowy, zawroty głowy, senność;

•    zaburzenia snu, nerwowość;

•    zwiększenie lub zmniejszenie liczby białych krwinek we krwi;

•    nieprawidłowe wyniki badania krwi z powodu zaburzeń czynności wątroby lub nerek;

•    ogólne osłabienie;

•    zakażenia grzybicze (i wzrost innych opornych bakterii).

Rzadkie działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 10 000 osób)

•    zawierająca krew lub śluz ciężka biegunka, która może być spowodowana zapaleniem jelita (patrz także „Kiedy zachować szczególną ostrożność przyjmując lek Levofloxacin FP”);

•    uczucie mrowienia rąk i stóp, drżenie;

•    drgawki;

•    lęk, depresja, reakcje psychotyczne, zmęczenie i dezorientacja;

•    szybka, nieregularna praca lub    kołatanie serca;

•    nieprawidłowo niskie ciśnienie tętnicze    krwi;

•    ból i zapalenie ścięgna (patrz także „Kiedy zachować szczególną ostrożność przyjmując lek Levofloxacin FP”);

•    ból stawów i mięśni;

•    zmniejszenie liczby płytek krwi, prowadzące do zwiększonej skłonności do powstawania siniaków i krwawień;

•    zmniejszenie liczby neutrofilów (rodzaj    białych krwinek) we krwi;

•    skrócenie oddechu, świszczący oddech;

•    pokrzywka.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

•    ciężkie zmniejszenie liczby białych krwinek (agranulocytoza) prowadzące do wystąpienia

takich objawów, jak nawracająca lub utrzymująca się gorączka, ból gardła, złe samopoczucie;

•    omdlenia wywołane spadkiem stężenia cukru we krwi do bardzo niskiego poziomu

(hipoglikemia); ma to szczególne znaczenie u pacjentów z cukrzycą;

•    omamy, reakcje psychotyczne z ryzykiem myśli lub prób samobójczych (patrz także „Kiedy zachować szczególną ostrożność przyjmując lek Levofloxacin FP”);

•    osłabienie, uczucie mrowienia i drętwienia rąk i nóg, lub twarzy (patrz także „Kiedy zachować szczególną ostrożność przyjmując lek Levofloxacin FP”);

•    zaburzenia smaku i węchu;

•    zaburzenia widzenia (niewyraźne lub podwójne widzenie);

•    zaburzenia słuchu;

•    alergiczne zapalenie płuc, powodujące duszność, kaszel i zwiększenie temperatury;

•    zapalenie wątroby;

•    zerwanie ścięgna (patrz także „Kiedy zachować szczególną ostrożność przyjmując lek Levofloxacin FP”);

•    osłabienie mięśni, które może być szczególnie istotne w przypadku pacjentów z miastenią (rzadka choroba układu nerwowego);

•    ostra niewydolność nerek, która może być spowodowana reakcją alergiczną w nerkach (śródmiąższowe zapalenie nerek);

•    nieprawidłowa, wysoka temperatura.

Czestość nieznana (nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych)

•    nadmierne pocenie się;

•    zmniejszenie liczy wszystkich typów krwinek we krwi (pancytopenia);

•    zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, co powoduje bladość lub zażółcenie skóry oraz osłabienie lub duszność (niedokrwistość hemolityczna)

•    dzwonienie lub gwizdanie w uszach

•    Nieprawidłowy szybki rytm serca, zagrażający życiu nieregularne bicie serca, w tym zatrzymanie pracy serca, zmiana rytmu serca (tzw. „wydłużenie odstępu QT" widoczne w zapisie EKG, tj. badaniu aktywności elektrycznej serca).

•    ciężkie zaburzenia czynności wątroby, objawiające się utratą apetytu, zażółceniem skóry lub białkówek oczu (żółtaczka), ciemnym kolorem moczu, świądem skóry, bólem lub wrażliwością uciskową brzucha (patrz także „Kiedy zachować szczególną ostrożność przyjmując lek Levofloxacin FP”);

•    silne bóle mięśni, bolesność uciskowa, osłabienie lub skucze mięśni (rabdomioliza);

•    ból palców ręki lub nogi, klatki piersiowej lub pleców;

•    nadwrażliwość (reakcja alergiczna).

Inne działania niepożadane związane z leczeniem fluorochinolonami i dlatego mogące wystąpić także po zastosowaniu leku Levofloxacin FP

•    zaburzenia ruchów, w tym trudności w chodzeniu (objawy pozapiramidowe);

•    alergiczne zapalenie małych naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń z powodu nadwrażliwości);

•    napady porfirii u pacjentów z porfirią (bardzo rzadka choroba metaboliczna).

Każde leczenie przeciwbakteryjne, którego celem jest niszczenie pewnych drobnoustrojów, może prowadzić do zaburzenia prawidłowego składu drobnoustrojów [bakterii i (lub) grzybów] występujących w organizmie człowieka. W rezultacie może zwiększyć się liczba innych bakterii lub grzybów, co w niektórych przypadkach może wymagać leczenia.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5.    Jak przechowywać lek Levofloxacin FP

•    Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Do czasu użycia przechowywać w opakowaniu zewnętrznym - tekturowym pudełku, w celu

ochrony przed światłem.

•    Lekarz lub pielęgniarka upewnią się, że lek jest właściwe przechowywany.

•    Lekarz lub pielęgniarka sprawdzą, czy nie upłynęła data ważności leku podana na opakowaniu

po określeniu „Termin ważności” lub „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera lek Levofloxacin FP

•    Substancją czynną leku (składnik, który sprawia, że lek działa) jest lewofloksacyna w postaci lewofloksacyny półwodnej.

•    Każdy ml roztworu do infuzji zawiera 5 mg lewofloksacyny.

•    Każde 50 ml zawiera 250 mg lewofloksacyny.

•    Każde 100 ml zawiera 500 mg lewofloksacyny.

•    Inne składniki leku to:

-    sodu chlorek;

-    kwas solny 1N (do ustalenia pH);

-    sodu wodorotlenek 0,1 N (do ustalenia pH);

-    woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Levofloxacin FP i co zawiera opakowanie.

Lek Levofloxacin FP jest przezroczystym, zielonkawożółtym roztworem, wolnym od stałych cząstek.

Lek dostarczany jest w plastikowych workach o pojemności 100 ml, zawierających 100 ml roztworu do infuzji.

Dostępne opakowania: 1 worek w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Farmaprojects S.A, Santa Eulalia 240-242, 08902-L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Hiszpania Wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A., ul. Pelpińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Kraj członkowski

Nazwa produktu leczniczego

Wielka Brytania (RMS)

Levofloxacin 5mg/ml, solution for infusion

Hiszpania

Levofloxacino Accord 5mg/ml, solución para perfusión EFG

Polska

Levofloxacin FP

Niemcy

Levofloxacin Eberth 5mg/ml, Infusionlösung

Węgry

Levofloxacin FP 5mg/ml, Oldatos infuzio

Irlandia

Levofloxacin 5mg/ml, solution for infusion

Data zatwierdzenia ulotki:

Poniższe informacje przeznaczone są tylko dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia

Instrukcja dotycząca stosowania

Instrukcja dotycząca przygotowania leku do podania:

1.    Przed zastosowaniem roztworu należy obejrzeć worek. Roztwór powinien być przezroczysty, zielonkawożółty i wolny od stałych cząstek.

2.    Trzymać plastikowy worek tak, aby port łączący był skierowany do góry.

3.    Odkręcić nakrętkę ochronną z portu łączącego.

4.    Umocować ruchem wkręcającym sztyft przekłuwający zestawu do przetoczenia w porcie łączącym.

5.    Zawiesić worek na uchwycie.

Sposób podania:

Roztwór do infuzji jest gotowy do użycia i należy go podawać w powolnym wlewie dożylnym. Czas trwania infuzji nie powinien być krótszy niż 30 min dla dawki 250 mg (50 ml) i 60 minut (1 godzina) dla dawki 500 mg (100 ml). Podczas infuzji nie jest konieczna ochrona zawartości przed światłem.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania:

Czas trwania wlewu:

Należy przestrzegać zalecanego czasu trwania wlewu-co najmniej 30 minut dla dawki 250 mg i 60 minut dla dawki 500 mg. Na przykładzie ofloksacyny wiadomo, że podczas infuzji może wystąpić tachykardia i okresowy spadek ciśnienia tętniczego. W rzadkich przypadkach głęboki spadek ciśnienia tętniczego może być przyczyna zapaści naczyniowej. W przypadku wystąpienia jawnego spadku ciśnienia tętniczego podczas infuzji lewofloksacyny (1-izomer ofloksacyny), należy niezwłocznie przerwać podawanie leku.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek

250 mg/24 h

500 mg/24 h

500 mg/12 h

Klirens kreatyniny

pierwsza dawka 250 mg

pierwsza dawka 500 mg

pierwsza dawka 500 mg

50-20 ml/min

następnie: 125 mg/24 h

następnie: 250 mg/24 h

następnie: 250 mg/12 h

19-10 ml/min

następnie: 125 mg/48 h

następnie: 125 mg/24 h

następnie: 125 mg/12 h

<10 ml/min {w tym chorzy dializowani-hemodializa i CAPD*)

następnie: 125 mg/48 h

następnie: 125 mg/24 h

następnie: 125 mg/24 h

*po hemodializie czy ambulatoryjnej ciągłej dializie otrzewnowej (CAPD) nie jest potrzebna dodatkowa dawka.

Okres ważności:

Nie stosować produktu po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po określeniu „Termin ważności” lub „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Przechowywać worek w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Okres ważności produktu po wyjęciu worka z opakowania zewnętrznego wynosi 24 godziny, jeżeli produkt przechowywany jest w warunkach oświetlenia pokojowego.

Stabilność chemiczną i fizyczną po rozcieńczeniu produktu w zgodnych roztworach wykazano przez 8 godzin w temperaturze od 2°C do 8°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia roztwór do infuzji należy wykorzystać bezpośrednio po sporządzeniu, chyba, że sposób otwarcia/rozcieńczenia wyklucza ryzyko zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Jeżeli produkt nie zostanie natychmiast zużyty, użytkownik ponosi odpowiedzialność za dalszy okres i warunki przechowywania przed zastosowaniem.

Do jednorazowego użycia. Wszelkie resztki niewykorzystanego roztworu należy usunąć.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Zgodności farmaceutyczne:

Ten produkt leczniczy może być podawany sam lub z jednym z następujących roztworów:

roztworem chlorku sodu o stężeniu 9 mg/ml (0,9%)

roztworem glukozy o stężeniu 50 mg/ml (5%)

roztworem glukozy o stężeniu 25 mg/ml (2,5%) w płynie Ringera

Niezgodności farmaceutyczne:

Tego produktu leczniczego nie należy mieszać z heparyną lub roztworami zasadowymi (np. z wodorowęglanem sodu).

Tego produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi poza tymi, które wymieniono w punkcie powyżej.

9

Levofloxacin FP

Charakterystyka Levofloxacin fp

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Levofloxacin FP, 5 mg/ml, roztwór do infuzji

2. SKŁAD ILOŚCIOWY I JAKOŚCIOWY

Każdy ml roztworu do infuzji zawiera 5 mg lewofloksacyny (w postaci lewofloksacyny półwodnej). Każde 50 ml roztworu do infuzji zawiera 250 mg lewofloksacyny (w postaci lewofloksacyny półwodnej).

Każde 100 ml roztworu do infuzji zawiera 500 mg lewofloksacyny (w postaci lewofloksacyny półwodnej).

Substancje pomocnicze

Każdy ml roztworu do infuzji zawiera 0,15 mmol (3,5 mg) sodu (w postaci chlorku).

50 ml roztwór do infuzji zawiera 7,7 mmol (177,1 mg) sodu (w postaci chlorku).

100 ml roztworu do infuzji zawiera 15,4 mmol (354,2 mg) sodu (w postaci chlorku).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do infuzji.

Przezroczysty, zielonkawożółty roztwór, wolny od cząstek. pH roztworu do infuzji wynosi około 4,8.

Osmolalność roztworu do infuzji wynosi około 300 mOsmol/kg.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

U dorosłych pacjentów, u których podanie dożylne rozważa się jako właściwy sposób podawania leku, produkt Levofloxacin FP roztwór do infuzji wskazany jest do leczenia następujących zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na lewofloksacynę (patrz punkt 4.4 i 5.1):

•    pozaszpitalne zapalenie płuc (gdy niewłaściwe jest zastosowanie przeciwbakteryjnych leków, zwykle zalecanych w leczeniu początkowym tego zakażenia);

•    powikłane zakażenia układu moczowego, w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek;

•    przewlekłe bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego;

•    zakażenia skóry i tkanek miękkich.

Przed przepisaniem produktu Levofloxacin FP, roztwór do infuzji, należy wziąć pod uwagę krajowe i (lub) lokalne wytyczne dotyczące odpowiedniego stosowania fluorochinolonów.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt Levofloxacin FP podaje się w postaci powolnej infuzji dożylnej raz lub dwa razy na dobę. Dawkowanie zależy od rodzaju i ciężkości zakażenia oraz wrażliwości drobnoustroju podejrzewanego o wywołanie zakażenia. Zwykle po kilku dniach, w zależności od stanu pacjenta, możliwa jest zmiana leczenia dożylnego na podanie doustne (tabletki 250 mg lub 500 mg). Biorąc pod uwagę biorównoważność postaci parenteralnych i doustnych, można zastosować takie samo dawkowanie.

Czas trwania terapii

Czas trwania terapii jest różny, w zależności od przebiegu choroby. Jak w przypadku każdej kuracji antybiotykami, podawanie produktu leczniczego Levofloxacin FP (roztwór do infuzji lub tabletki) należy kontynuować przez co najmniej 48 do 72 godzin po ustąpieniu gorączki lub po udowodnieniu likwidacji drobnoustroju.

Sposób podawania

Produkt Levofloxacin FP 5mg/ml, roztwór do infuzji podaje się wyłącznie w powolnej infuzji dożylnej, raz lub dwa razy na dobę. Roztwór do infuzji zawierający dawkę lewofloksacyny 250 mg należy podawać co najmniej przez 30 minut, a dawkę 500 mg - co najmniej przez 60 minut (patrz punkt 4.4).

Instrukcja stosowania produktu, patrz punkt 6.6.

W celu uzyskania informacji o niezgodności, patrz punkt 6.2.

W celu uzyskania informacji o zgodność z innymi roztworami do infuzji, patrz punkt 6.6. Dawkowanie u pacjentów z prawidłową czynnością nerek (klirens kreatyniny >50 ml/min)

Wskazanie

Dawkowanie w ciągu doby

(zależnie od ciężkości zakażenia)

Czas trwania leczenia

Pozaszpitalne zapalenie płuc

500 mg raz lub dwa razy na dobę

7-14 dni

Powikłane zakażenia układu moczowego, w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek

250 mg1 raz na dobę

7-10 dni

Przewlekłe bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego

500 mg raz na dobę

28 dni

Zakażenia skóry i tkanek miękkich

500 mg dwa razy na dobę

7-14 dni

1 Należy rozważyć zwiększenie dawki w przypadku ciężkich zakażeń.

Dawkowanie u szczególnych grup pacjentów

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <50 ml/min)

Schemat dawkowania

250 mg/24 h

500 mg/24 h

500 mg/12 h

Klirens kreatyniny

pierwsza dawka: 250 mg

pierwsza dawka: 500 mg

pierwsza dawka: 500 mg

50-20 ml/min

następnie: 125 mg/24 h

następnie: 250 mg/24 h

następnie: 250 mg/12 h

19-10 ml/min

następnie: 125 mg/48 h

następnie: 125 mg/24 h

następnie: 125 mg/12 h

<10 ml/min (w tym pacjenci poddawani hemodializie lub CAPO1)

następnie: 125 mg/48 h

następnie: 125 mg/24 h

następnie: 125 mg/24 h

'Po hemodializie czy ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej (CAPO) nie jest konieczne podanie dodatkowych dawek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Modyfikacja dawkowania nie jest konieczna, ponieważ lewofloksacyna nie jest w istotnym stopniu metabolizowana w wątrobie i jest głównie wydalana przez nerki.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku nie jest konieczna modyfikacja dawkowania, z przyczyn innych niż zaburzenia czynności nerek (patrz punkt 4.4 Wydłużenie odstępu QT).

Dzieci i młodzież

Produkt leczniczy Levofloxacin FP, 5mg/ml, roztwór do infuzji jest przeciwwskazany u dzieci i młodzieży w okresie wzrostu (patrz punkt 4.3)

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na lewofloksacynę lub inne chinoliny, lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

•    Padaczka.

•    Zaburzenia ścięgien w wywiadzie, związane ze stosowaniem    innych fluorochinolonów.

•    Stosowanie u    dzieci i młodzieży przed zakończeniem okresu    wzrostu.

•    Stosowanie u    kobiet w ciąży (patrz punkt 4.6).

•    Stosowanie u    kobiet karmiących piersią (patrz punkt 4.6).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy Levofloxacin FP, 5 mg/ml, roztwór do infuzji może nie być optymalnym terapią w większości ciężkiego przypadków pneumokokowego.

W szpitalnych zakażeniach wywołanych przez P. aeruginosa może być konieczne leczenie skojarzone.

Metycylinooporne szczepy Staphylococcus aureus (MRSA ang. Methicillin-resistant Stqphylococcus_ aureus)

Jest bardzo prawdopodobne, że metycylinooporne szczepy Staphylococcus aureus są oporne fluorochinolony, w tym lewofloksacynę. Dlatego też nie zaleca się stosowania lewofloksacyny w leczeniu zakażeń, w których stwierdzono lub podejrzewa się, że patogenem jest MRSA, chyba że badania laboratoryjne potwierdzą wrażliwość bakterii na lewofloksacynę (patrz punkt 5.1).

Czas infuzji

Zalecany czas infuzji dawki 250 mg wynosi co najmniej 30 minut, a dawki 500 mg - 60 minut. Podczas infuzji ofloksacyny może rozwinąć się tachykardia i okresowe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Rzadko, w konsekwencji znacznego spadku ciśnienia tętniczego, może wystąpić zapaść. Jeśli podczas infuzji lewofloksacyny (L-izomer ofloksacyny) wystąpi znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, infuzję należy niezwłocznie zatrzymać.

Zapalenie i zerwanie ścięgna

Rzadko może wystąpić zapalenie ścięgien. Najczęściej obejmuje ono ścięgno Achillesa i może prowadzić do jego zerwania. Ryzyko zapalenia i zerwania ścięgna zwiększa się u pacjentów w podeszłym wieku i u pacjentów stosujących kortykosteroidy. Zaleca się ścisłą kontrolę tych pacjentów podczas stosowania przez nich produktu Levofloxacin FP, 5 mg/ml, roztwór do infuzji. Każdy pacjent, u którego wystąpią objawy zapalenia ścięgien powinni zgłosić się do lekarza. Jeśli podejrzewa się zapalenie ścięgna, należy natychmiast przerwać stosowanie produktu Levofloxacin FP, 5 mg/ml, roztwór do infuzji i rozpocząć odpowiednie leczenie chorego ścięgna (np. unieruchomienie kończyny).

Choroba związana z Clostridium difficile

Biegunka, zwłaszcza o ciężkim przebiegu, utrzymująca się i (lub) krwawa, występująca podczas leczenia lub po zakończeniu stosowania produktu Levofloxacin FP, może być objawem choroby związanej z Clostridium difficile, a najcięższą jej postacią jest rzekomobłoniaste zapalenie jelit.

Jeśli podejrzewa się rzekomobłoniaste zapalenia jelit, stosowanie produktu Levofloxacin FP należy natychmiast przerwać i poddać pacjenta leczeniu podtrzymującemu i niezwłocznie zastosować specyficzne leczenie, (np. doustne podanie wankomycyny). W tej sytuacji klinicznej przeciw wskazane są leki hamujące perystaltykę.

Pacjenci ze zwiększonym ryzykiem drgawek

Lewofloksacyna jest przeciwwskazana u pacjentów z padaczką w wywiadzie. Lewofloksacynę, tak i, jak inne chinolony, należy stosować z zachowaniem wszelkich środków ostrożności zarówno

u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem drgawek jak i u pacjentów ze współistniejącymi zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym, jednocześnie leczonych fenbufenem i podobnymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi lub lekami obniżającymi próg drgawkowy, takimi jak teofilina (patrz punkt 4.5). Jeśli wystąpią drgawek padaczkowe, leczenie lewofloksacyną należy przerwać.

Pacjenci z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej

Pacjenci z utajonym lub jawnym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej mogą wykazywać skłonność do reakcji hemolitycznych w trakcie leczenia przeciwbakteryjnymi pochodnymi chinolonu, dlatego lewofloksacynę należy stosować ostrożnie.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Lewofloksacyna jest wydalana głównie przez nerki, dlatego u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy skorygować dawkę lewofloksacyny (patrz także punkt 4.2).

Reakcje nadwrażliwości

Lewofloksacyna może powodować ciężkie, mogące zakończyć się śmiercią reakcje nadwrażliwości (np. obrzęk naczynioruchowy, wstrząsu anafilaktycznego), niekiedy po podaniu pierwszej dawki (patrz punkt 4.8). Pacjent powinien wówczas przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem lub ratownikiem medycznym, który rozpocznie odpowiednie postępowanie ratunkowe.

Hipoglikemia

Podobnie jak w przypadku wszystkich chinolonów, odnotowano przypadki hipoglikemii, zazwyczaj u pacjentów z cukrzycą jednocześnie leczonych doustnymi lekami hipoglikemizującymi (np. glibenklamidem) lub insuliną. U pacjentów z cukrzycą zaleca się dokładne kontrolowanie stężenia glukozy we krwi (patrz punkt 4.8).

Zapobieganie reakcjom nadwrażliwości na światło

Chociaż nadwrażliwość na światło występuje bardzo rzadko w trakcie stosowania lewofloksacyny, zaleca się aby pacjenci unikali zbędnego narażenia na działanie silnego światła słonecznego lub sztucznego promieniowania UV (np. lampy kwarcowe, solaria), aby zapobiec nadwrażliwości.

Pacjenci leczeni antagonistami witaminy K

Z powodu możliwości zwiększenia wartości parametrów krzepliwości krwi (PT, INR) i (lub) nasilenia krwawień u pacjentów leczonych lewofloksacyną oraz antagonistami witaminy K (np. warfaryna), w trakcie jednoczesnego stosowania tych leków należy regularnie wykonywać badania krzepliwości krwi (patrz punkt 4.5).

Reakcje psychotyczne

Obserwowano reakcje psychotyczne u pacjentów przyjmujących chinolony, w tym lewofloksacynę. Bardzo rzadko prowadziły one do myśli samobójczych i zachowań niebezpiecznych dla pacjenta -czasem nawet po pojedynczej dawce lewofloksacyny (patrz punkt 4.8). Jeśli reakcje takie wystąpią u pacjenta, należy niezwłocznie przerwać stosowanie lewofloksacyny i zastosować odpowiednie postępowanie. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas stosowania lewofloksacyny u pacjentów z psychozą lub z chorobą psychiczną w wywiadzie.

Zaburzenia serca

Należy zachować ostrożność podczas stosowania fluorochinolonów, w tym również lewofloksacyny u pacjentów ze stwierdzonymi ryzykiem wydłużenia odstępu QT, np. u pacjentów:

•    z wrodzonym zespołem długiego odstępu QT;

•    jednocześnie stosujących leki wpływające na wydłużenie odstępu QT (np. leki przeciwarytmiczne należące do grupy IA i III, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, makrolidy);

•    z zachwianą równowagą elektrolitową (np. hipokaliemia, hipomagnezemia);

•    z chorobami sercowo-naczyniowymi (np. niewydolność serca, zawał serca, bradykardia).

Pacjenci w podeszłym wieku i kobiety mogą być bardziej wrażliwi na działanie produktów

leczniczych wydłużających odstęp QT. Dlatego należy zachować ostrożność stosując u tych pacjentów fluorochinolony, w tym lewofloksacynę.

(Patrz punkt 4.2 Pacjenci w podeszłym wieku, punkt 4.5, 4.8, 4.9).

Neuropatia obwodowa

U pacjentów otrzymujących fluorochinolony, w tym lewofloksacynę, obserwowano neuropatię obwodową czuciową i sensoryczno-motoryczną, mogącą mieć na początku gwałtowny przebieg.

Jeśli u pacjenta wystąpią objawy neuropatii, stosowanie lewofloksacyny powinno zostać przerwane, w celu uniknięcia rozwoju nieodwracalnych zmian.

Opioidy

U pacjentów leczonych lewofloksacyną wyniki oznaczeń opioidów w moczu mogą być fałszywie dodatnie. Jeśli wynik takiego oznaczenia jest dodatni, może być konieczne potwierdzenie tego za pomocą bardziej czułych metod.

Zaburzenie wątroby i dróg żółciowych

Przypadki martwicy wątroby, aż do zagrażającej życiu niewydolności wątroby, obserwowano po zastosowaniu lewofloksacyny, głównie u pacjentów z ciężkimi chorobami podstawowymi np. posocznicą (patrz punkt 4.8). Pacjentom należy poradzić, aby przerwali leczenie i skontaktowali się z lekarzem, jeśli rozwiną się objawy przedmiotowe i podmiotowe, takie jak jadłowstręt, żółtaczka, ciemne zabarwienie moczu, świąd lub tkliwość brzucha.

Ostrzeżenie dotyczące substancji pomocniczej

Ten produkt leczniczy zawiera 7,7 mmol (177,1 mg) sodu w 50 ml roztworu i 15,4 mmol (354,2 mg) sodu w 100 ml roztworu. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Wpływ innych leków na produkt Levofloxacin FP

Teofilina, fenbufen lub podobne niesteroidowe leki przeciwzapalne

W badaniach klinicznych nie wykazano interakcji farmakokinetycznych lewofloksacyny z teofiliną. Jednak, podczas jednoczesnego stosowania chinolonów z teofiliny, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnych czy innymi preparatami obniżającymi próg drgawkowy może wystąpić wyraźne obniżenie progu drgawkowego.

Stężenie lewofloksacyny jest o około 13% wyższe podczas podawania razem z fenbufenem niż wtedy, gdy lewofloksacyna jest podawana jako jedyny lek.

Probenecyd i cymetydyna

Probenecyd i cymetydyna wywierają istotny statystycznie wpływ na wydalanie lewofloksacyny. Klirens nerkowy lewofloksacyny jest zmniejszany przez (o 24%) i przez probenecyd (o 34%). Powodem jest blokowanie przez oba leki wydalania lewofloksacyny w cewkach nerkowych. Jednak jest mało prawdopodobne, aby w badanym zakresie dawek, istotnie statystycznie różnice w kinetyce miały znaczenie kliniczne.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego podawania lewofloksacyny z lekami zmniejszającymi wydalanie w cewkach nerkowych, takimi jak probenecyd i cymetydyna, zwłaszcza u pacjentów zaburzoną czynnością nerek.

Inne istotne informacje

Badania farmakologiczne wykazały, że w farmakokinetyce lewofloksacyny nie wystąpiły żadne istotne klinicznie zaburzenia podczas jednoczesnego stosowanymi z następującymi lekami: węglan wapnia, digoksyna, glibenklamid, ranitydyna.

Wpływ produktu Levofloxacin FP na inne produkty lecznicze

Cyklosporyna

Okres półtrwania cyklosporyny zwiększał się o 33% podczas jednoczesnego stosowania lewofloksacyny.

Antagoniści witaminy K

Donoszono o zwiększeniu się wartości parametrów krzepliwości krwi (PT, INR) i (lub) częstości występowania krwawień, które mogą mieć ciężki przebieg, u pacjentów leczonych jednocześnie lewofloksacyną i antagonistami witaminy K (np. warfaryna). Dlatego u pacjentów leczonych antagonistami witaminy K należy regularnie kontrolować krzepliwość krwi (patrz punkt 4.4).

Leki wydłużające odstęp QT

Tak jak przypadku innych fluorochinolonów, lewofloksacynę należy stosować u pacjentów otrzymujących jednocześnie leki wydłużające odstęp QT (np. leki antyarytmiczne klasy IA i III, trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, makrolidy, leki przeciwpsychotyczne) (patrz punkt 4.4).

4.6    Ciąża i laktacja

Ciąża

Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały istotnego wpływu na rozrodczość. Jednak wobec braku danych dotyczących stosowania u ludzi oraz z powodu wykazanego doświadczalnie ryzyka uszkodzenia przez fluorochinolony chrząstek wzrostowych rozwijającego się organizmu, nie należy stosować produktu leczniczego Levofloxacin FP u ciężarnych kobiet (patrz punkt 4.3 i 5.3).

Karmienie piersią

Z powodu braku danych dotyczących stosowania u ludzi oraz z powodu wykazanego doświadczalnie ryzyka uszkodzenia przez fluorochinolony chrząstek wzrostowych rozwijającego się organizmu, nie należy stosować produktu leczniczego Levofloxacin FP u kobiet karmiących piersią (patrz punkt 4.3 i 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń

mechanicznych w ruchu

Lewofloksacyna wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Niektóre działania niepożądane, taki jak, zaburzenia równowagi, zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia (patrz punkt 4.8) mogą zaburzać zdolność koncentracji i szybkość reakcji pacjenta, dlatego mogą stanowić ryzyko w sytuacjach, w których te zdolności są szczególnie ważne (np. prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn).

4.8    Działania niepożądane

Informacje przedstawione poniżej oparto na danych z badań klinicznych przeprowadzonych u więcej niż 5 000 pacjentów i na podstawie obszernych doświadczeń po wprowadzeniu produktu leczniczego na rynek.

Poniżej przedstawione działania niepożądane opisano zgodnie z klasyfikacją układów i narządów.

Częstość występowania została określona następująco:

bardzo często (>1/10);

często (>1/100 do <1/10);

niezbyt często (>1/1 000 do <1/100);

rzadko (>1/10 000 do <1/1 000);

bardzo rzadko (<1/10 000);

częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy częstości, działania niepożądane zostały przedstawione według zmniejszającego się nasilenia.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często:    zakażenia grzybicze (i namnażanie innych opornych drobnoustrojów)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często:    leukopenia, eozynofilia.

Rzadko:

Bardzo rzadko: Częstość nieznana:

trombocytopenia, neutropenia. agranulocytoza.

pancytopenia, niedokrwistość hemolityczna.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko:    wstrząs anafilaktyczny (patrz punkt 4.4)

Częstość nieznana:

Reakcje anafilaktyczne lub anafilaktoidalne mogą wystąpić nawet po pierwszej dawce. nadwrażliwość (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często:    jadłowstręt.

Bardzo rzadko:

hipoglikemia, szczególnie u pacjentów z cukrzycą (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często:

Rzadko:

Bardzo rzadko:

bezsenność, nerwowość.

choroby psychiczne, depresja, stan splątania, pobudzenie, lęk. reakcje psychotyczne z zachowaniami samodestrukcyjnym, w tym myśli lub próby samobójcze (patrz punkt 4.4), omamy.

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często:    zawroty głowy, bóle głowy, senność.

Rzadko:    drgawki, drżenie, parestezje.

Bardzo rzadko: obwodowa neuropatia czuciowa i czuciowo-ruchowa, zaburzenia smaku i utrata

smaku, zaburzenia węchu, w tym brak powonienia.

Zaburzenia oka

Bardzo rzadko:

zaburzenia widzenia.

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często:

Bardzo rzadko:

Częstość nieznana:

zawroty głowy. zaburzenia słuchu szum uszny.

Zaburzenia serca

Rzadko:

Nie znane:

tachykardia

zaburzenia typu torsade de pointes (notowane głównie u pacjentów z czynnikami ryzyka wydłużenia odstępu QT), wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG (patrz punkty 4.4 i 4.9)

Zaburzenia naczyniowe

Często:

Rzadko:

zapalenia żył. niedociśnienie tętnicze.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko:    skurcz oskrzeli, duszność.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:    biegunka, nudności.

Niezbyt często:    wymioty, ból brzucha, niestrawność, gazy, zaparcie.

Rzadko:    krwawa biegunka, która bardzo rzadko może świadczyć o zapaleniu jelit, w tym o

rzekomobłoniastym zapaleniu jelit.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (np. A1AT, AspAT, fosfatazy alkalicznej,

GGT).

Niezbyt często:    zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi

Bardzo rzadko:    zapalenie wątroby

Nie znane:    żółtaczka i ciężkie uszkodzenie wątroby, w tym przypadki ciężkiej niewydolności

wątroby, notowane po podaniu lewofloksacyny, głównie u pacjentów z ciężką chorobą podstawową (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często:    wysypka, świąd

Rzadko:    pokrzywka

Bardzo rzadko:    obrzęk naczynioruchowy, nadwrażliwość na światło.

Częstość nieznana:    martwica toksyczno-rozpływna naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, rumień

wielopostaciowy, nadmierne potliwość. Reakcje dotyczące błon śluzowych mogą czasami wystąpić nawet po podaniu pierwszej dawki

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Rzadko:    choroby ścięgien (patrz punkt 4.4), w tym zapalenie

ścięgna (np. ścięgna Achillesa ), ból stawów, ból mięśni.

Bardzo rzadko: zerwanie ścięgna (patrz punkt 4.4); to działanie niepożądane może wystąpić w ciągu

48 godzin od rozpoczęcia leczenia i może być obustronne; osłabienie mięśni, które może mieć szczególne znaczenie u pacjentów z miastenią.

Częstość nieznana:    rabdomioliza.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często:    zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi.

Bardzo rzadko: ostra niewydolność nerek (np. z powodu śródmiąższowego zapalenia nerek).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często:    reakcje w miejscu wstrzyknięcia.

Niezbyt często:    osłabienie.

Bardzo rzadko:    gorączka.

Częstość nieznana:    ból ( w tym ból pleców, klatki piersiowej i kończyn).

Inne działania niepożądane, które były związane z podawaniem fluorochinolonów obejmują:

•    objawy pozapiramidowe i inne zaburzenia koordynacji mięśniowej;

•    zapalenie naczyń związane z nadwrażliwością;

•    napad porfiru u pacjentów z porfirią.

4.9 Przedawkowanie

Na podstawie badań toksyczności na zwierzętach lub badań farmakologii klinicznej, przeprowadzonych z zastosowaniem większych dawek niż terapeutyczne, najważniejszymi objawami, których można spodziewać się po ostrym przedawkowaniu produktu leczniczego Levofloxacin FP w postaci roztworu do infuzji, są objawy dotyczące ośrodkowego układu nerwowego, takie jak splątanie, zawroty głowy, zaburzenia świadomości oraz drgawki, wydłużenie odstępu QT. Po

przedawkowaniu należy zastosować leczenie objawowe. Z powodu możliwości wydłużenia odstępu QT należy monitorować zapis EKG u pacjenta. Hemodializa, w tym dializa otrzewnowa i ciągła ambulatoryjna dializa otrzewnowa, nie są skuteczne w usuwaniu lewofloksacyny z organizmu.

Nie istnieje specyficzna odtrutka.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: chinolony przeciwbakteryjne, fluorochinolony KodATC:J01 MA12

Lewofloksacyną jest syntetycznym lekiem przeciwbakteryjnym z grupy fluorochinolonów oraz S-enancjomerem racemicznej substancji czynnej - ofloksacyny.

Mechanizm działania

Tak jak leki przeciwbakteryjne z grupy fluorochinolonów, lewofloksacyna działa na kompleks DNA-gyraza DNA oraz na topoizomerazę IV.

Zależności farmakokinetyczno-farmakodynamiczne

Działanie bakteriobójcze lewofloksacyny zależy od stosunku maksymalnego stężenia w surowicy (Cmax) lub powierzchni pod krzywą (AUC) do minimalnego stężenia hamującego (MIC).

Mechanizm oporności

Główny mechanizm oporności jest spowodowany mutacją genu gyr-A. W badaniach in vitro występuje oporność krzyżowa pomiędzy lewofloksacyną i innymi fluorochinolonami.

W związku z mechanizmem działania, zwykle brak oporności krzyżowej pomiędzy lewofloksacyną i innymi grupami leków przeciwbakteryjnych.

Stężenia graniczne

Europejski Komitet Badania Wrażliwości Drobnoustrojów ( EUCAST, ang. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) rekomenduje następujące stężenia graniczne, hamujące rozwój drobnoustrojów (MIC), umożliwiające różnicowanie pomiędzy organizmami wrażliwymi i średnio wrażliwymi oraz organizmami średnio wrażliwymi i opornymi:

Kliniczne wartości graniczne MIC lewofloksacyny, wg EUCAST (07.04.2009)

Patogen

Wrażliwy

Oporny

Enterobacteriaceae

<1 mg/l

>2 mg/l

Pseudomonas spp.

<1 mg/l

>2 mg/l

Acinetobacter spp.

<1 mg/l

>2 mg/l

Staphylococcus spp.

<1 mg/l

>2 mg/l

S. pneumoniae1

<2 mg/l

>2 mg/l

Streptococcus A, B, C, G

<1 mg/l

>2 mg/l

H. influenzae M. catarrhalis2

<1 mg/l

>1 mg/l

Stężenie graniczne niezwiązane z gatunkiem3

<1 mg/l

>2 mg/l

'Stężenie graniczne wrażliwe-średnio wrażliwe zostało zwiększone dla lewofloksacyny z 1 mg/l do 2 mg/l, w celu uniknięcia podziału dystrybucji wartości MIC szczepów dzikich. Stężenie graniczne

odnosi się do leczenia wysokimi dawkami.

2 Szczepy z wartościami MIC powyżej stężenia granicznego wrażliwe-średnio wrażliwe są bardzo rzadkie i nie były jeszcze odnotowane. Należy powtórzyć identyfikację i testy wrażliwości każdego tak wyizolowanego szczepu i jeśli wynik się powtórzy, wyodrębniony szczep należy wysłać do

laboratorium referencyjnego.

3Stężenia graniczne niezwiązane z gatunkami ustalono głównie na podstawie danych farmakokinetycznych i farmakodynamicznych i są niezależne od rozkładu MIC dla określonych gatunków. Wartości te można zastosować tylko do gatunków, dla których nie ustalono swoistych wartości stężeń granicznych i nie należy ich odnosić do gatunków, dla których nie zaleca się przeprowadzenia oceny wrażliwości lub dla których brak wystarczających danych, potwierdzających skuteczność działania na dany drobnoustrój (Enterococcus, Neisseria, beztlenowe bakterie Gram-ujemne)_


Zakres działania przeciwbakteryjnego

Występowanie oporności może różnić się pod względem geograficznym oraz zmieniać się w czasie, tak więc konieczna jest informacja o lokalnym występowaniu oporności, zwłaszcza podczas leczenia ciężkich zakażeń. W razie potrzeby należy zwrócić się do eksperta, szczególnie wtedy, gdy ze względu na lokalną lekooporność przydatność tego leku w niektórych rodzajach zakażeń może budzić wątpliwość.


GATUNKT ZWYKLE WRAŻLIWE

Tlenowe bakterie Gram-dodatnie

Staphylococcus aureus * wrażliwy na metycylinę Staphylococcus saprophyticus Paciorkowce grupy C i G Streptococcus agalactiae Streptococcus pneumoniae *

Streptococcus pyogenes *

Tlenowe bakterie Gram-ujemne

Eikenella corrodens Haemophilus influenzae *

Haemophilus parainfluenzae *

Klebsiella oxytoca Klebsiella pneumoniae *

Moraxella catarrhalis *

Pasteurella multocida Proteus vulgaris Providencia rettgeri

Bakterie beztlenowe

Clostridium perfringens Peptostreptococcus

Tnne

Chlamydophila pneumoniae *

Chlamydophila psittaci Chlamydia trachomatis Legionella pneumophila*

Mycoplasma pneumoniae*

Mycoplasma hominis Ureaplasma urealyticum


GATUNKI, WŚRÓD KTÓRYCH MOŻE WYSTĄPIĆ PROBLEM OPORNOŚCI NABYTEJ


Tlenowe bakterie Gram-dodatnie

Enterococcus faecalis *

Staphylococcus aureus oporny na metycylinę+ Staphylococcus haemolyticus oporny na metycylinę Staphylococcus coagulase spp.

Tlenowe bakterie Gram-ujemne

Acinetobacter baumanii *

Citrobacter freundii *

Enterobacter aerogenes Enterobacter agglomerans Enterobacter cloaceae *

Escherichia coli*

Morganell morganii *

Proteus mirabilis *

Providencia stuartii Pseudomonas aeruginosa*

Serratia marcescens *

Bakterie beztlenowe

Bacteroides fragilis Bacteroides ovatus$

Bacteroides thetaiotaomicron$

Bacteroides vulgatus$


* Skuteczność kliniczna została potwierdzona na szczepach wrażliwych w zatwierdzonych wskazaniach.

$ Naturalna średnia wrażliwość.

+ Oporność większa niż 50%.

DROBNOUSTROJE O OPORNOŚCI WRODZONEJ Tlenowe bakterie Gram-dodatnie

Enterococcus faecium

Tlenowe bakterie Gram-ujemne

Burholderia cepacia

Bakterie beztlenowe

Bacteroides Clostridium difficile

Inne informacje

W zakażeniach szpitalnych wywołanych przez Pseudomonas aeruginosa może być konieczne leczenie skojarzone.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym lewofloksacyna jest szybko i prawie całkowicie wchłaniana, osiągając maksymalne stężenie w osoczu w ciągu 1 godziny. Całkowita biodostępność wynosi około 100%. Pokarm wywiera niewielki wpływ na wchłanianie lewofloksacyny.

Dystrybucja

Lewofloksacyna wiąże się z białkami surowicy w około 30-40%. Podczas wielokrotnego podawania dawki 500 mg raz na dobę wykazano nieistotną kumulację. W trakcie stosowania dawki 500 mg dwa razy na dobę występuje niewielka, ale przewidywalna kumulacja. Stan stacjonarny ustala się w ciągu 3 dni.

Przenikanie do tkanek i płynów ustrojowych

Przenikanie do błony śluzowej oskrzeli, płynu pokrywającego oskrzela

Maksymalne stężenie lewofloksacyny w błonie śluzowej oskrzeli i płynie pokrywającym oskrzela po podaniu doustnym dawki 500 mg wynosiło odpowiednio 8,3 ąg/g i 10,8 ąg/ml. Stężenia te osiągane były w ciągu około 1 godziny po podaniu.

Przenikanie do miąższu płuc

Maksymalne stężenie lewofloksacyny w miąższu płuc po podaniu doustnym dawki 500 mg wynosiło około 11,3 ąg/g i osiągane było w ciągu 4 do 6 godzin po podaniu. Stężenia w płucach znacząco przewyższały stężenia osiągane w osoczu.

Przenikanie do płynu wewnątrz pęcherzy

Maksymalne stężenie lewofloksacyny w płynie wewnątrz pęcherzy osiągane jest w trzeciej dobie leczenia, po 2-4 godzinach po podaniu leku i wynosi 4,0 i 6,7 ąg/ml po dawce 500 mg podanej odpowiednio raz lub dwa razy na dobę.

Przenikanie do płynu mózgowo-rdzeniowego Lewofloksacyna słabo przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego.

Przenikanie do miąższu gruczołu krokowego

Po doustnym podaniu 500 mg lewofloksacyny raz na dobę przez 3 dni, średnie stężenie w miąższu gruczołu krokowego wynosiło 8,7 ^g/g, 8,2 ^g/g i 2,0 ^g/g odpowiednio po 2, 6 i 24 godzinach; średni stosunek stężenia w gruczole krokowym do stężenia w osoczu wynosił 1,84.

Stężenie w moczu

Średnie stężenie w moczu po 8-12 godzinach po podaniu doustnym pojedynczej dawki 150 mg,

300 mg lub 500 mg lewofloksacyny wynosiło odpowiednio 44 mg/l, 91 mg/l i 200 mg/l.

Metabolizm

Lewofloksacyna jest metabolizowana w bardzo małym stopniu, metabolitami są demetylolewofloksacyna i N-tlenek lewofloksacyny. Metabolity stanowią <5% dawki wydalanej z moczem. Lewofloksacyna jest stabilna stereochemicznie i nie ulega chiralnej inwersji.

Eliminacja

Po podaniu doustnym i dożylnym lewofloksacyna jest usuwana z osocza dość powoli (t/2 6-8 godz.). Wydalanie odbywa się głównie przez nerki (>85% podanej dawki).

Nie ma istotnych różnic w farmakokinetyce lewofloksacyny podanej doustnie i drogą dożylną, co świadczy o tym, że obie drogi podania mogą być stosowane zamiennie.

Liniowość

Lewofloksacyna wykazuje farmakokinetykę liniową w zakresie od 50 mg do 600 mg.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Na farmakokinetykę lewofloksacyny wpływają zaburzenia czynności nerek. Wraz z pogarszaniem się czynności nerek zmniejsza się wydalanie nerkowe i klirens, a okres półtrwania zwiększa się, jak podano w poniższej tabeli:

Klirens kreatyniny (CLcr) [ml/min]

<20

20-40

50-80

Klirens nerkowy (CLcr) [ml/min]

13

26

57

Okres półtrwania (T1/2) [h]

35

27

9

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma istotnych różnic w kinetyce lewofloksacyny u ludzi młodych i w wieku podeszłym, z wyjątkiem różnic związanych z klirensem kreatyniny.

Różnice w zależności od płci

Odrębna analiza farmakokinetyki lewofloksacyny u mężczyzn i kobiet wykazała małe lub minimalne różnice. Nie ma dowodów, że różnice te są klinicznie istotne.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra

Średnia dawka śmiertelna (LD50) dla myszy i szczurów po dożylnym podaniu lewofloksacyny zawierała się w granicach 250-400 mg/kg mc.; u psów LD50 wynosiło około 200 mg/kg mc., u jednego lub dwóch zwierząt podanie tej dawki zakończyło się śmiercią.

Toksyczność po podaniu dawek wielokrotnych

Przeprowadzono trwające miesiąc badania z lewofloksacyną podawaną dożylnie szczurom (20, 60,

180 mg/kg mc./dobę) i małpom (10, 25, 63 mg/kg mc./dobę) i trwające 3 miesiące badania na szczurach (10, 30 i 90 mg/kg mc./dobę).

Największa dawka niepowodująca działań niepożądanych (NOEL, ang. no observed adverse effect level) w badaniach na szczurach ustalona została na poziomie 20 mg/kg mc./dobę i 30 mg/kg mc./dobę odpowiednio w badaniach jedno- i trzymiesięcznych. W obu badaniach obserwowano w moczu złogi krystaliczne podczas podawania w dawkach 20 mg/kg mc./dobę i większych. Stosowanie dużych dawek (180 mg/kg mc./dobę przez 1 miesiąc lub 30 mg/kg mc./dobę i więcej przez 3 miesiące) powodują nieznacznie zmniejszenie ilości spożytego pokarmu i wpływają na zwiększenie masy ciała. Badania hematologiczne wykazały zmniejszenie liczby erytrocytów i zwiększenie liczby leukocytów

i retykulocytów pod koniec 1. miesiąca, ale nie w badaniach 3-miesięcznych.

Największa dawka niepowodująca działań niepożądanych w badaniach na małpach ustalona została na poziomie 63 mg/kg mc./dobę; powodowała ona tylko niewielkie zmniejszenie ilości spożytego pokarmu i wody.

Toksyczny wpływ na rozrodczość

Lewofloksacyna nie osłabia płodności ani zdolności reprodukcyjnej u szczurów podczas podawania dawek do 360 mg/kg mc./dobę doustnie lub 100 mg/kg mc./dobę dożylnie.

Nie stwierdzono teratogennego działania lewofloksacyny podawanej szczurom doustnie w dawkach do 810 mg/kg mc./dobę lub dożylnie 160 mg/kg mc./dobę. Nie obserwowano działania teratogennego u królików podczas zwiększania dawek do 50 mg/kg mc./dobę doustnie lub 25 mg/kg mc./dobę dożylnie.

Lewofloksacyna nie wpływała na płodność i jedynym działaniem było spowolnienie dojrzewania płodu, będące wynikiem toksycznego wpływu na organizm matki.

Gen otoksyczn ość

Lewofloksacyna w stężeniach powyżej 100 ^g/ml nie indukuje mutacji genowych w komórkach bakterii czy komórkach ssaków, ale indukuje aberracje chromosomalne in vitro w hodowli komórek płucnych chomika chińskiego, bez aktywacji metabolizmu komórki. Testy in vivo (test mikrojąderkowy, wymiany siostrzanych chromatyd, synteza „nieprogramowanego” DNA, test dominacji letalnej) nie wykazały żadnego działania genotoksycznego.

Działanie fototoksyczne

Badania u myszy zarówno po podaniu doustnym, jak i dożylnym wykazały, że lewofloksacyna działa fototoksycznie tylko w bardzo dużych dawkach. Lewofloksacyna nie wykazuje w testach fotomutagenności żadnego działania genotoksycznego, a badania fotokarcinogenności wykazały działanie zmniejszające rozwój komórek guza.

Działanie karcinogenne

W dwuletnich badaniach na szczurach, podczas podawania leku w pożywieniu w dawkach 0, 10, 30 i 100 mg/kg mc./dobę, nie stwierdzono działania karcinogennego.

Toksyczny wpływ na stawy

Podobnie jak inne fluorochinolony, lewofloksacyna wpływa na chrząstki stawowe u szczurów i psów (odwarstwianie i tworzenie się jam). Działanie to było bardziej nasilone u młodych zwierząt.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek

Kwas solny 1N (do ustalenia pH)

Sodu wodorotlenek 0,1 N (do ustalenia pH)

Woda do wstrzykiwań.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Produktu leczniczego Levofloxacin FP, 5 mg/ml, roztwór do infuzji nie należy mieszać z heparyną ani z roztworami alkalicznymi (np. wodorowęglanem sodu).

Nie mieszać tego produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, z wyjątkiem wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

Okres ważności w opakowaniu do sprzedaży: 36 miesięcy.

Okres ważności po otwarciu opakowania zewnętrznego: 24 godziny, przy oświetleniu pokojowym.

Okres ważności po dalszym rozcieńczeniu w zgodnych roztworach: stabilność chemiczną i fizyczną wykazano przez 8 h w temperaturze do 25oC.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, o ile metoda otwierania i rozcieńczania nie wyklucza ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego, produkt należy zużyć natychmiast. Jeśli nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania odpowiada użytkownik.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać worek w opakowaniu zewnętrznym - tekturowym pudełku, w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania rozcieńczonego roztworu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Worek LDPE o pojemności 100 ml, zawierający 100 ml lub 50 ml roztworu.

Dostępne opakowania: 1, 5 lub 20 worków w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowania leku do stosowania

Instrukcja dotycząca przygotowania produktu do podania

1. Przed zastosowaniem roztworu należy obejrzeć worek. Roztwór powinien być przezroczysty, zielonkawożółty i wolny od stałych cząstek.

2.    Trzymać plastikowy worek tak, aby port łączący był skierowany do góry.

3.    Odkręcić nakrętkę ochronną z portu łączącego.

4.    Umocować ruchem wkręcającym sztyft przekłuwający zestawu do przetoczenia w porcie łączącym.

5.    Zawiesić worek na uchwycie.

Patrz diagram na tekturowym pudełku.

Podczas infuzji nie jest konieczna ochrona zawartości worka przed światłem.

Do jednorazowego użycia. Wszelkie resztki niewykorzystanego roztworu należy usunąć. Mieszanie z innymi roztworami do infuzji

Produkt Levofloxacin FP, 5 mg/ml, roztwór do infuzji jest zgodny z następującymi roztworami do infuzji:

-    roztwór chlorku sodu o stężeniu 9 mg/ml (0,9%);

-    roztwór glukozy o stężeniu 50 mg/ml (5%);

-    roztwór glukozy o stężeniu 25 mg/ml (2,5%) w płynie Ringera.

Niezgodności, patrz punkt 6.2.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Farmaprojects S.A., Santa Eulalia 240-242, 08902-L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Hiszpania

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Pozwolenie nr: 17355

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

05/10/2010

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

05/10/2010

15

Levofloxacin FP