Imeds.pl

Levofloxacin Genoptim 250 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Levofloxacin Genoptim, 250 mg, tabletki powlekane

Levofloxacinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Levofloxacin Genoptim i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Levofloxacin Genoptim

3.    Jak stosować lek Levofloxacin Genoptim

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Levofloxacin Genoptim

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK LEVOFLOXACIN GENOPTIM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Nazwa leku to Levofloxacin Genoptim. Levofloxacin Genoptim zawiera lek o nazwie lewofloksacyna, który należy do grupy leków nazywanej antybiotykami. Lewofloksacyna jest antybiotykiem chinolonowym. Jej działanie polega na zabijaniu bakterii wywołujących zakażenia w organizmie.

Lek Levofloxacin Genoptim stosuje się w leczeniu zakażeń:

   zatok przynosowych,

•    płuc, u osób z przewlekłymi zaburzeniami oddychania lub zapaleniem płuc,

•    układu moczowego, w tym nerek i pęcherza moczowego,

•    gruczołu krokowego, kiedy zakażenie jest długotrwałe,

•    skóry i tkanki podskórnej, w tym mięśni, czasami określanych mianem „tkanek miękkich”.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LEVOFLOXACIN GENOPTIM

Kiedy nie stosować leku i powiadomić lekarza

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na lewofloksacynę, jakikolwiek inny antybiotyk chinolonowy, taki jak moksyfloksacyna, ciprofloksacyna lub ofloksacyna lub którykolwiek z pozostałych składników leku Levofloxacin Genoptim (wymienione w punkcie 6, poniżej). Objawami reakcji uczuleniowej są: wysypka, utrudnione połykanie lub oddychania, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka.

-    Jeśli u pacjenta występowały napady padaczkowe.

-    Jeśli u pacj enta wystąpiły kiedykolwiek problemy ze ścięgnami, takie j ak zapalenie ścięgna związane z leczeniem antybiotykiem chinolonowym. Ścięgno to pasmo łączące mięśnie ze szkieletem.

-    U dzieci i nastolatków w okresie wzrastania (w wieku poniżej 18 lat).

-    U kobiet w ciąży, kobiet, które mogą zajść w ciążę lub kiedy istnieje podejrzenie, że kobieta może być w ciąży.

-    W okresie karmienia piersią.

Jeśli pacjenta dotyczy którekolwiek z powyższych nie należy stosować tego leku. W razie

wątpliwości, przed zastosowaniem leku Levofloxacin Genoptim należy skonsultować się z

lekarzem lub farmaceutą.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Levofloxacin Genoptim:

W następujących sytuacjach należy przed rozpoczęciem stosowania leku poradzić się lekarza lub

farmaceuty:

•    W rzadkich przypadkach lewofloksacyna może wywoływać zapalenie ścięgna (ból i obrzęk lub zaczerwienienie wokół ścięgna). W szczególności dotyczy to osób w podeszłym wieku lub pacjentów leczonych kortykosteroidami (kortyzon i podobne leki). Jeśli u pacjenta występują dolegliwości ze strony ścięgien, powinien niezwłocznie zgłosić się do lekarza i odciążyć chorą kończynę, aby uniknąć uszkodzenia ścięgna. Może być konieczne przerwanie leczenia (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Levofloxacin Genoptim”).

•    Jeśli w trakcie leczenia lub nawet po upływie kilku tygodni po jego zakończeniu wystąpi biegunka o ciężkim przebiegu, z domieszką krwi lub śluzu, która nie ustępuje, należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi. Może to być objawem ciężkiej choroby jelit (rzekomobłoniastego zapalenia jelit) i może być konieczne przerwanie leczenia lewofloksacyną i rozpoczęcie leczenia tej choroby.

•    Może także dojść do wzrostu ryzyka wystąpienia drgawek, jeśli pacjent przyjmuje lek z innymi lekami, takimi jak fenbufen lub z podobnymi lekami stosowanymi w leczeniu bólu reumatycznego i stanu zapalnego lub z teofiliną (lek stosowny w leczeniu astmy) (patrz także punkt „Stosowanie z innymi lekami”). Należy upewnić się, że lekarz dobrze zna historię choroby pacjenta, będzie mógł on wtedy udzielić pacjentowi odpowiedniej porady.

•    Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występują zaburzenia enzymu zwanego dehydrogenazą glukozo-6-fosforanową (G6-PD) - rzadka choroba dziedziczna. Zaburzenie to powoduje niedobór pewnych substancji chemicznych w krwinkach czerwonych, co podczas stosowania lewofloksacyny może prowadzić do rozpadu krwinek czerwonych, powodując niedokrwistość i zażółcenie skóry (żółtaczka).

•    Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek może być konieczne dostosowanie przez lekarza dawki leku (patrz także punkt 3 „Jak stosować lek Levofloxacin Genoptim”).

•    Lewofloksacyna może powodować poważne reakcje uczuleniowe, nawet podczas przyjmowania lub po przyjęciu pierwszej dawki leku. Jeśli u pacjenta wystąpi wysypka skórna, trudności w oddychaniu lub inne objawy reakcji uczuleniowej (patrz także punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”) należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

•    Jeśli pacjent choruje na cukrzycę i stosuje insulinę lub leki obniżające stężenie cukru, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, ponieważ podczas stosowania lewofloksacyny może wystąpić reakcja hipoglikemiczna. Lekarz będzie uważnie kontrolował stężenie cukru we krwi pacjenta.

•    Podczas stosowania lewofloksacyny nie należy przebywać zbyt długo na silnym słońcu, ani stosować lamp kwarcowych lub korzystać z solarium. Wynika to z możliwości zwiększenia się wrażliwości na światło podczas stosowania leku Levofloxacin Genoptim (mogą wystąpić reakcje podobne do oparzenia słonecznego).

•    Jeśli pacjent stosuje leki zmniejszające krzepliwość krwi, takie jak warfaryna, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę, ponieważ jednoczesne stosowanie tych dwóch leków może zwiększać ryzyko krawienia. (Patrz także punkt „Stosowanie z innymi lekami”).

•    Jeśli pacjent chorował na chorobę psychiczną, należy powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ podczas stosowania lewofloksacyny mogą wystąpić myśli samobójcze lub myśli o samookaleczeniu. Jeśli takie myśli wystąpią, leczenie zostanie niezwłocznie przerwane.

•    Może wystąpić rzadki problem z sercem, zwany wydłużeniem odstępu QT, co jest przyczyną nieprawidłowego bicia serca i może być niebezpieczne. Jest to widoczne w badaniu EKG. Ryzyko takiego zdarzenia jest większe, jeśli wydłużenie odstępu QT występowało u kogoś w rodzinie lub gdy pacjent ma niskie stężenie potasu lub magnezu lub przyjmuje leki, o których wiadomo, że wydłużają odstęp QT, takie jak leki kontrolujące rytm serca, leki przeciwdepresyjne lub niektóre antybiotyki lub jest w wieku podeszłym (patrz także punkt „Stosowanie z innymi lekami”). Jeśli u pacjenta wystąpią zmiany rytmu bicia serca lub omdlenia, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

•    Należy niezwłocznie poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli u pacjenta wystąpi osłabienie, uczucie mrowienia lub drętwienia rąk i nóg lub twarzy, ponieważ może być konieczne przerwanie leczenia.

•    Wiadomo, że lewofloksacyna może powodować fałszywie dodatnie wyniki oznaczeń opioidów (leki narkotyczne) w moczu. Należy powiedzieć o tym lekarzowi przed wykonaniem takich testów.

•    Wiadomo, że lewofloksacyna działa na wątrobę, co rzadko, szczególnie u pacjentów z chorobą zasadniczą może rozwinąć się w niewydolność wątroby. Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią niewyjaśnione objawy, takie jak utrata apetytu, zażółcenie skóry lub białkówek oczu, ciemny kolor moczu, świąd skóry lub ból lub tkliwość brzucha.

•    Nie zaleca się stosowania lewofloksacyny w potwierdzonych zakażeniach wywołanych przez gronkowca złocistego opornego na metycylinę lub w razie podejrzenia takich zakażeń.

Problemy z sercem:

Należy zachować ostrożność podczas stosowania lewofloksacyny:

-    u pacjentów z wrodzonym zespołem wydłużonego odstępu QT lub jeśli wydłużony odstęp QT występował w rodzinie pacjenta (widoczny w badaniu aktywności elektrycznej serca, EKG) ,

-    u pacjentów z zaburzeniami równowagi elektrolitów we krwi (szczególnie niski poziom potasu lub magnezu we krwi),

-    u pacjentów z bardzo wolnym rytmem bicia serca (tzw. bradykardia),

-    u pacjentów ze słabym sercem (z niewydolnością serca),

-    u pacjentów, u których w przeszłości wystąpił atak serca (zawał mięśnia sercowego),

-    u kobiet,

-    u pacjentów w podeszłym wieku,

-    u pacjentów przyjmujących leki, które mogą powodować nieprawidłowe zmiany w zapisie EKG (patrz „Stosowanie z innymi lekami”).

Stosowanie z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie i ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Szczególnie ważne jest poinformowanie o przyjmowaniu następujących leków:

•    Leki zobojętniające kwas żołądkowy (leki stosowane w leczeniu zgagi lub bólu żołądka) zawierające magnez lub glin i leki zawierające sole żelaza (stosowane w leczeniu niedokrwistości) (patrz również „Jak stosować lek Levofloxacin Genoptim”).

•    Sukralfat (lek chroniący ścianę żołądka). (Patrz także „Jak stosować lek Levofloxacin Genoptim”).

•    Fenbufen lub podobne leki stosowane w leczeniu bólu reumatycznego i obrzęków lub teofilina (lek stosowany w leczeniu chorób układu oddechowego, takich jak astma). Jednoczesne stosowanie lewofloksacyny z tymi lekami może zwiększać ryzyko drgawek.

•    Probenecyd (lek stosowany w leczeniu zapalenia stawów) lub cymetydyna (lek stosowany w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i zgagi), ponieważ zmniejszają zdolność usuwania leków przez nerki.

•    Cyklosporyna (lek zmniejszający aktywność układu immunologicznego, np. po przeszczepieniu narządów). Lewofloksacyna może wydłużać działanie tych leków.

•    Leki zmniejszające krzepliwość krwi, takie jak warfaryna.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje inne leki, które mogą zmienić rytm serca: leki należące do grupy leków przeciwarytmicznych (np. chinidyna, hydrochinidyna, dizopiramid, amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, niektóre leki przeciwbakteryjne (które należą do grupy makrolidów), niektóre leki przeciwpsychotyczne.

Stosowanie leku Levofloxacin Genoptim z jedzeniem i piciem

Lek Levofloxacin Genoptim można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia. Tabletkę należy popijać wodą.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku, jeśli:

pacjentka jest w ciąży, może zajść w ciążę lub istnieje podejrzenie, że jest w ciąży

•    pacjentka karmi piersią lub planuje karmienie piersią

W ciąży lub okresie karmienia piersią przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po przyjęciu leku mogą występować działania niepożądane, takie jak zawroty głowy, senność, uczucie wirowania lub zaburzenia widzenia. Niektóre z tych działań niepożądanych mogą wpływać na zdolność koncentracji i szybkość reakcji. W takich przypadkach nie należy prowadzić pojazdów ani wykonywać żadnych czynności wymagających zachowania wysokiego poziomu uwagi.

3. JAK STOSOWAĆ LEK LEVOFLOXACIN GENOPTIM

Lek Levofloxacin Genoptim należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku

   Lek przyjmuje się doustnie.

•    Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

•    Tabletki można przyjmować podczas posiłku lub w dowolnym czasie między posiłkami. Należy chronić skórę przed światłem słonecznym

Podczas przyjmowania leku nie należy przebywać bezpośrednio na słońcu. Wynika to z faktu, że wskutek zwiększenia wrażliwości skóry na słońce, może dojść do jej poparzenia, mrowienia lub wytworzenia pęcherzy w przypadku nieprzestrzegania następujących zaleceń:

•    Należy pamiętać o stosowaniu kremu z wysokim filtrem słonecznym.

•    Należy zawsze nosić kapelusz i ubranie okrywające ramiona i nogi.

•    Należy unikać solarium.

W przypadku stosowania preparatów żelaza, leków zobojętniających kwas żołądkowy lub sukralfatu

   Nie należy przyjmować tych leków w tym samym czasie co lek Levofloxacin Genoptim. Należy je przyjąć co najmniej 2 godziny przed przyjęciem lub 2 godziny po przyjęciu leku Levofloxacin Genoptim.

Dawka leku

   Lekarz zdecyduje, jaką dawkę leku Levofloxacin Genoptim należy przyjmować

•    Dawka leku zależy od rodzaju i miejsca zakażenia

•    Czas trwania leczenia zależy od ciężkości zakażenia

•    Jeśli pacjent ma wrażenie, że działanie leku jest za słabe lub zbyt silne, nie należy samemu zmieniać dawki, lecz należy poradzić się lekarza.

Osoby dorosłe i pacjenci w podeszłym wieku Zapalenie zatok przynosowych

•    Dwie tabletki leku Levofloxacin Genoptim, raz na dobę, codziennie.

Zapalenie płuc u osób z przewlekłymi zaburzeniami oddychania

•    Jedna lub dwie tabletki leku Levofloxacin Genoptim, raz na dobę, codziennie.

Zapalenie płuc

•    Dwie tabletki leku Levofloxacin Genoptim raz lub dwa razy na dobę, codziennie.

Zakażenie dróg moczowych, w tym nerek lub pęcherza moczowego

•    Jedna tabletka leku Levofloxacin Genoptim codziennie

Zapalenie gruczołu krokowego

•    Dwie tabletki leku Levofloxacin Genoptim, raz na dobę, codziennie.

Zakażenia skóry i tkanki podskórnej, w tym mięśni

•    Jedna lub dwie tabletki leku Levofloxacin Genoptim raz lub dwa razy na dobę, codziennie.

Osoby dorosłe z zaburzeniami czynności nerek Lekarz może zalecić mniejszą dawkę leku.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować tego leku u dzieci i młodzieży.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Levofloxacin Genoptim

W razie przypadkowego przyjęcia większej niż zalecana liczby tabletek, należy niezwłocznie poradzić się lekarza lub uzyskać innego rodzaju poradę lekarską. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku, aby lekarz wiedział, jaki lek był stosowany. Mogą pojawić się następujące objawy: drgawki, uczucie splątania, zawroty głowy, zaburzenia świadomości i zaburzenia serca, wywołujące nierówne bicie serca oraz nudności (mdłości).

Pominięcie zastosowania leku Levofloxacin Genoptim

W przypadku pominięcia dawki należy przyjąć ją jak najszybciej chyba, że zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Levofloxacin Genoptim

Nie należy przerywać przyjmowania leku Levofloxacin Genoptim, nawet jeśli samopoczucie się poprawi. Ważne jest, aby zakończyć cały cykl leczenia zalecony przez lekarza. Jeśli leczenie zostanie przerwane przedwcześnie zakażenie może nawrócić, stan pacjenta może się pogorszyć lub bakteria może stać się oporna na lek.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości dotyczących stosowania leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Levofloxacin Genoptim może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Te działania mają zazwyczaj nasilenie łagodne lub umiarkowane i często ustępują w krótkim czasie.

Należy przerwać stosowanie leku Levofloxacin Genoptim i natychmiast zgłosić się do lekarza lub do szpitala, jeśli wystąpią następujące działania niepożądane:

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

•    reakcje uczuleniowe. Mogą wystąpić następujące objawy: wysypka, trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka.

Należy przerwać stosowanie leku Levofloxacin Genoptim i natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli wystąpią jakiekolwiek z następujących poważnych działań niepożądanych - może być konieczne pilne leczenie:

Rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów)

•    wodnista biegunka, z domieszką krwi, z możliwymi skurczami żołądka i wysoką temperaturą. Objawy te mogą wskazywać na ciężkie zaburzenia jelit,

•    ból i stan zapalny ścięgien. Najczęściej zajęte jest ścięgno Achillesa, a w niektórych przypadkach może dojść do zerwania ścięgna,

•    drgawki.

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

•    uczucie pieczenia, mrowienia, bólu lub drętwienia. Mogą to być objawy zaburzenia o nazwie „neuropatia”.

Inne

•    wysypki skórne o ciężkim nasileniu, w tym tworzenie się pęcherzy lub złuszczanie się skóry wokół warg, oczu, ust, nosa i narządów płciowych,

•    utrata apetytu, zażółcenie skóry i oczu, ciemne zabarwienie moczu, świąd lub tkliwość w obrębie jamy brzusznej. Objawy te mogą wskazywać na zaburzenia czynności wątroby.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli którekolwiek z poniżej wymienionych działań niepożądanych nasila się lub trwa dłużej niż kilka dni:

Często (występują rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)

•    nudności (mdłości) i biegunka,

•    podwyższone stężenie niektórych enzymów wątrobowych we krwi,

•    zapalenie żył.

Niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów)

•    świąd i wysypka na skórze,

•    utrata apetytu, bóle żołądka lub niestrawność (dyspepsja), wymioty lub bóle w okolicy żołądka, uczucie przepełnienia (wzdęcie) lub zaparcie,

•    bóle głowy, zawroty głowy, uczucie wirowania, uczucie senności, zaburzenia snu, uczucie zdenerwowania.

•    wyniki badań krwi mogą być nietypowe z powodu zaburzeń czynności wątroby lub nerek,

•    zmiana liczby krwinek białych obserwowana w wynikach niektórych badań krwi

•    ogólne osłabienie,

•    zmiany liczby innych bakterii lub namnożenie grzybów, co może wymagać leczenia.

Rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów)

•    uczucie mrowienia dłoni i stóp (parestezja) lub drżenie mięśniowe,

•    uczucie zdenerwowania (lęk), depresji, zaburzenia umysłowe, uczucie niepokoju (pobudzenie) lub uczucie splątania,

•    nietypowe szybkie bicie serca lub obniżone ciśnienie tętnicze (niedociśnienie),

•    bóle stawów lub bóle mięśni,

•    sinienie i łatwe krwawienie z powodu obniżenia liczby płytek krwi,

•    zmniejszenie liczby krwinek białych (zwane neutropenią),

•    trudności w oddychaniu lub świszczący oddech (skurcz oskrzeli),

•    spłycenie oddechu (duszność),

•    nasilony świąd lub wysypka (pokrzywka),

•    biegunka krwawa (biegunka krwotoczna).

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

•    zwiększona wrażliwość skóry na światło słoneczne i ultrafioletowe,

•    obniżenie stężenia cukru we krwi (hipoglikemia). Jest to istotne u osób chorujących na cukrzycę,

•    zaburzenia słuchu lub wzroku albo zmiany w odczuwaniu smaku i zapachu,

•    widzenie lub słyszenie rzeczy, które nie istnieją (omamy), zmiany opinii i sposobu myślenia (reakcje psychotyczne) z możliwością występowania myśli lub działań samobójczych,

•    utrata krążenia (wstrząs podobny do wstrząsu anafilaktycznego),

•    osłabienie mięśni. Jest to istotne u chorych na miastenię (rzadka choroba układu nerwowego),

•    zapalenie wątroby, zaburzenia czynności nerek i niekiedy niewydolność nerek, które mogą być spowodowane reakcją uczuleniową ze strony nerek o nazwie śródmiąższowe zapalenie nerek,

•    gorączka, bóle gardła i ogólnie złe samopoczucie, które nie ustępuje. Objawy te mogą być wywołane zmniejszeniem liczby krwinek białych,

•    gorączka i uczuleniowe reakcje płucne.

Inne działania niepożądane to:

•    obniżenie liczby krwinek czerwonych (niedokrwistość). Może to wywoływać bladość lub zażółcenie skóry z powodu rozpadu krwinek czerwonych i zmniejszenia liczby wszystkich rodzajów krwinek,

•    nadmierna odpowiedź immunologiczna (nadwrażliwość),

•    nadmierna potliwość,

•    bóle, takie jak ból pleców, klatki piersiowej i kończyn,

•    problemy z poruszaniem się i chodzeniem,

•    napady porfirii u osób, u których porfiria (bardzo rzadka choroba metaboliczna) występowała w przeszłości,

•    zapalenie naczyń przenoszących krew w całym organizmie wywołane reakcją uczuleniową,

•    problemy z sercem:

częstość nieznana: nieprawidłowo szybki rytm bicia serca, zagrażający życiu

nieregularny rytm bicia serca, zmiana rytmu bicia serca (zwana wydłużeniem odstępu QT, widoczna w badaniu aktywności elektrycznej serca, EKG).

Jeśli nasili się którekolwiek z działań niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek inne działania niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LEVOFLOXACIN GENOPTIM

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Nie należy stosować leku Levofloxacin Genoptim po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i blistrze po napisie: EXP.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Levofloxacin Genoptim

Substancją czynną leku jest lewofloksacyna. Każda tabletka powlekana zawiera 250 mg lewofloksacyny w postaci lewoflokascyny półwodnej. Pozostałe składniki leku to:

•    Rdzeń tabletki: krospowidon (typu A), hypromeloza (15 cP), celuloza mikrokrystaliczna i magnezu stearynian

•    Otoczka tabletki: hypromeloza (6 cP), tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400, żelaza tlenek czerwony (E 172), polisorbat 80

Jak wygląda lek Levofloxacin Genoptim i co zawiera opakowanie

Lek Levofloxacin Genoptim, 250 mg, tabletki powlekane występuje w postaci tabletek powlekanych o barwie różowej, w kształcie kapsułki, dwuwypukłych, z wytłoczonym napisem „ML” i „62” po jednej stronie głębokiego rowka dzielącego i z linią podziału po drugiej stronie. W przypadku, kiedy lekarz zaleci stosowanie dawki pół tabletki, tabletkę można podzielić na dwie równe części.

Lek Levofloxacin Genoptim jest dostępny w blistrach zawierających 5 lub 10 tabletek. Każde pudełko tekturowe zawiera jeden blister.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Synoptis Pharma Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 65 02-255 Warszawa

Importer

Mawdsleys Brooks and Co Ltd Unit 22, Quest Park,

Wheatley Hall Road, Doncaster,

DN2 4LT, Wielka Brytania.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich EOG pod następującymi nazwami:

Wielka Brytania Levofloxacin 250 mg Film-coated tablets Niemcy    Levofloxacin Macleods 250 mg Filmtabletten

Węgry    Maclevo 250 mg Filmtabletta

Włochy    Levofloxacina Macleods 250 mg compresse rivestite con film

Polska Levofloxacin Genoptim, 250 mg, tabletki powlekane Rumunia    Levofloxacina Macleods 250 mg comprimate filmate

Hiszpania Levofloxacino Macleods 250 mg comprimidos recubiertos con peHcula

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 05/2014