Imeds.pl

Levofloxacin Kabi 5 Mg/Ml

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Levofloxacin Kabi, 5 mg/ml, roztwór do infuzji

Levofloxacinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Levofloxacin Kabi i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Levofloxacin Kabi

3.    Jak stosować Levofloxacin Kabi

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Levofloxacin Kabi

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Levofloxacin Kabi i w jakim celu się go stosuje

Nazwa tego leku to Levofloxacin Kabi. Levofloxacin Kabi zawiera jako substancję czynną lewofloksacynę, która należy do grupy leków nazywanych antybiotykami. Lewofloksacyna jest antybiotykiem „chinolonowym”. Działa bakteriobójczo na bakterie wywołujące zakażenia w organizmie.

Levofloxacin Kabi może być stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych:

•    płuc, u pacjentów z zapaleniem płuc;

•    układu moczowego, w tym nerek lub pęcherza;

•    gruczołu krokowego, w przypadku długotrwałego zakażenia;

•    skóry i tkanki podskórnej, w tym mięśni. Czasami nazywa się to „tkankami miękkimi”.

W niektórych sytuacjach Levofloxacin Kabi może być stosowany w zapobieganiu chorobie płuc zwanej wąglikiem, która może wystąpić po kontakcie z bakteriami wywołującymi wąglik, lub w leczeniu tej choroby.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Levofloxacin Kabi Kiedy nie stosować leku Levofloxacin Kabi i skontaktować się z lekarzem:

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na lewofloksacynę, jakikolwiek inny antybiotyk chinolonowy, taki jak: moksyfloksacyna, cyprofloksacyna lub ofloksacyna, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Objawy reakcji alergicznej obejmują: wysypkę, trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka.

•    Jeśli pacjent miał kiedykolwiek w przeszłości padaczkę.

•    Jeśli u pacjenta wystąpiły kiedykolwiek problemy ze ścięgnami, np. zapalenie ścięgien, związane z leczeniem antybiotykami z grupy chinolonów. Ścięgno łączy mięśnie z kośćmi.

•    Jeśli lek został przepisany dziecku lub nastolatkowi w okresie wzrostu.

•    Jeśli pacjentka jest w ciąży, może zajść w ciążę lub podejrzewa, że jest w ciąży.

•    Jeśli pacjentka karmi piersią.

Nie należy stosować tego leku, jeżeli którekolwiek z powyższych stwierdzeń dotyczy pacjenta.

W przypadku wątpliwości, należy przed rozpoczęciem stosowania leku Levofloxacin Kabi porozmawiać z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy skonsultować się z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą, jeśli pacjent:

•    jest w wieku 60 lat lub więcej;

•    stosuje kortykosteroidy, nazywane czasami sterydami (patrz punkt „Inne leki i Levofloxacin Kabi”);

•    miał kiedykolwiek w przeszłości drgawki (napad drgawkowy);

•    miał w przeszłości uszkodzenie mózgu spowodowane udarem mózgu lub innym urazem mózgu;

•    ma problemy z nerkami;

•    ma zaburzenie nazywane „niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej”; pacjent może być wówczas bardziej podatny na wystąpienie poważnych zaburzeń krwi podczas stosowania tego leku;

•    miał kiedykolwiek w przeszłości problemy ze zdrowiem psychicznym;

•    miał kiedykolwiek w przeszłości problemy z sercem: należy zachować ostrożność podczas stosowania tego leku, jeśli u pacjenta od urodzenia występuje lub w jego rodzinie stwierdzono wydłużenie odstępu QT (widoczne w badaniu EKG, tj. badaniu aktywności elektrycznej serca), u pacjenta występują zaburzenia elektrolitów we krwi (zwłaszcza małe stężenie potasu lub magnezu we krwi), pacjent ma spowolniony rytm serca (nazywany „bradykardią”), praca serca pacjenta jest osłabiona (niewydolność serca), u pacjenta wystąpił w przeszłości zawał serca (zawał mięśnia sercowego), pacjent jest kobietą lub osobą w podeszłym wieku lub przyjmuje inne leki, które powodują nietypowe zmiany w zapisie EKG (patrz punkt „Inne leki i Levofloxacin Kabi”);

•    choruje na cukrzycę;

•    miał kiedykolwiek w przeszłości problemy z wątrobą;

•    choruj e na miastenię.

Jeśli pacjent nie jest pewny, czy dotyczy go którekolwiek z powyższych stwierdzeń, przed rozpoczęciem stosowania leku Levofloxacin Kabi należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Inne leki i Levofloxacin Kabi

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Wynika to stąd, że Levofloxacin Kabi może wpływać na działanie innych leków. Także inne leki mogą wpływać na działanie leku Levofloxacin Kabi.

W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków. Wynika to stąd, że ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u pacjenta może się zwiększyć podczas stosowania z lekiem Levofloxacin Kabi leków wymienionych poniżej.

•    Kortykosteroidy, nazywane czasami sterydami - stosowane w stanach zapalnych. Pacjent może być bardziej podatny na wystąpienie zapalenia i (lub) uszkodzenia ścięgien.

•    Warfaryna - stosowana w celu rozrzedzenia krwi. Pacjent może być bardziej podatny na wystąpienie krwawienia. Lekarz może zlecić wykonywanie regularnych badań krwi w celu sprawdzenia krzepliwości krwi.

•    Teofilina - stosowana w problemach z oddychaniem. Pacjent może być bardziej podatny na wystąpienie drgawek (napadu padaczkowego), jeśli przyjmuje Levofloxacin Kabi.

•    Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) - stosowane w bólach i stanach zapalnych, takie jak: kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, fenbufen, ketoprofen, indometacyna. Pacjent może być bardziej podatny na wystąpienie napadu drgawek (napadu padaczkowego), jeśli przyjmuje Levofloxacin Kabi.

•    Cyklosporyna - stosowana po przeszczepieniu narządu. Pacjent może być bardziej podatny na wystąpienie działań niepożądanych cyklosporyny.

•    Leki wpływające na rytm serca. Dotyczy to leków stosowanych w nieprawidłowym rytmie serca (leki antyarytmiczne, takie jak: np. chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, sotalol, dofetylid, ibutylid i amiodaron), w depresji (trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, takie jak: amitryptylina

i imipramina), zaburzeniach psychicznych (leki przeciwpsychotyczne) i w zakażeniach bakteryjnych (antybiotyki „makrolidowe”, takie jak: erytromycyna, azytromycyna i klarytromycyna).

•    Probenecyd - stosowany w dnie moczanowej i cymetydyna - stosowana w leczeniu choroby wrzodowej i zgagi. Należy zachować szczególną ostrożność stosując którykolwiek z tych leków z lekiem Levofloxacin Kabi. Jeśli pacjent ma problemy z nerkami, lekarz może zalecić przyjmowanie mniejszej dawki.

Testy wykrywające opioidy w moczu

Wyniki testów wykrywających w moczu silne leki przeciwbólowe, zwane opioidami, mogą być fałszywie dodatnie u pacjentów przyjmujących Levofloxacin Kabi. Jeżeli lekarz zalecił wykonanie badania moczu, pacjent powinien poinformować lekarza, że przyjmuje Levofloxacin Kabi.

Testy na gruźlicę

Ten lek może dawać fałszywie ujemne wyniki niektórych testów wykorzystywanych przez laboratoria do wykrywania bakterii wywołujących gruźlicę.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować tego leku, jeśli pacjentka:

•    jest w ciąży, może zajść w ciążę lub podejrzewa, że jest w ciąży;

•    karmi piersią lub planuje karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po zastosowaniu tego leku u pacjenta mogą wystąpić działania niepożądane, w tym zawroty głowy, senność, uczucie wirowania (zawroty głowy) lub zaburzenia widzenia. Niektóre z tych działań niepożądanych mogą osłabiać zdolność koncentracji i szybkość reakcji. W takim przypadku pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani wykonywać żadnej pracy, która wymaga koncentracji uwagi.

Levofloxacin Kabi zawiera sód

Ten lek zawiera 7,7 mmol (177,1 mg) sodu w 50 ml i 15,4 mmol (354,2 mg) w 100 ml roztworu do infuzji. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3. Jak stosować Levofloxacin Kabi

Jak podaje się Levofloxacin Kabi

•    Levofloxacin Kabi jest przeznaczony do stosowania w szpitalach.

•    Lek zostanie podany pacjentowi przez lekarza lub pielęgniarkę w postaci wstrzyknięcia. Wstrzyknięcie wykonuje się do jednej z żył pacjenta i będzie trwało pewien czas (nazywane jest to infuzją dożylną).

• Levofloxacin Kabi w dawce 250 mg podaje się przez 30 minut lub dłużej.

• Levofloxacin Kabi w dawce 500 mg podaje się przez 60 minut lub dłużej.

•    Lekarz będzie uważnie monitorował tętno i ciśnienie krwi pacjenta. Wynika to stąd, że bardzo szybkie bicie serca i chwilowe obniżenia ciśnienia tętniczego krwi są możliwymi działaniami niepożądanymi, które obserwowano w trakcie infuzji podobnych antybiotyków. Jeśli podczas infuzji ciśnienie tętnicze krwi pacjenta zauważalnie zmniejsza się, należy natychmiast przerwać infuzję.

Jaką podaje się dawkę leku Levofloxacin Kabi

Jeśli pacjent nie jest pewny, dlaczego otrzymuje Levofloxacin Kabi lub ma jakiekolwiek pytania odnośnie stosowanej dawki leku Levofloxacin Kabi, powinien porozmawiać z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą.

•    Lekarz zdecyduje jaką dawkę leku Levofloxacin Kabi otrzyma pacjent.

•    Dawka zależy od rodzaju i miej sca zakażenia.

•    Czas trwania leczenia zależy od ciężkości zakażenia.

Pacjenci dorośli i pacjenci w podeszłym wieku

•    Zapalenie płuc: 500 mg raz lub dwa razy na dobę.

•    Zakażenia układu moczowego, w tym zakażenia nerek i pęcherza moczowego: 500 mg raz na dobę.

•    Zakażenia gruczołu krokowego: 500 mg raz na dobę.

•    Zakażenia skóry i tkanki podskórnej, w tym mięśni: 500 mg raz lub dwa razy na dobę.

Pacjenci dorośli i pacjenci w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności nerek

Lekarz może zalecić stosowanie mniejszej dawki.

Dzieci i młodzież

Tego leku nie wolno stosować u dzieci i młodzieży.

Ochrona skóry przed promieniowaniem słonecznym

Podczas stosowania tego leku i przez 2 dni po zakończeniu jego stosowania należy unikać bezpośredniego promieniowania słonecznego. Wynika to stąd, że skóra pacjenta stanie się bardziej wrażliwa na słońce, co może doprowadzić do oparzenia, uczucia mrowienia i pojawienia się dużych pęcherzy na skórze, jeśli pacjent nie zachowa następujących środków ostrożności:

•    stosować kremy z filtrem UV o wysokim współczynniku,

•    zawsze nosić nakrycie głowy i ubranie zakrywające ręce i nogi,

•    unikać kąpieli słonecznych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Levofloxacin Kabi

Jest mało prawdopodobne, aby lekarz lub pielęgniarka podali za dużą dawkę leku. Lekarz lub pielęgniarka będą kontrolować postępy leczenia i sprawdzać, jaki lek pacjent otrzymuje. Jeśli pacjent nie jest pewien, dlaczego otrzymuje dawkę leku, zawsze powinien zapytać.

Jeśli pacjent otrzyma zbyt dużą dawkę leku Levofloxacin Kabi, mogą wystąpić następujące objawy: drgawki (napad padaczkowy), uczucie splątania, zawroty głowy, zaburzenia świadomości, drżenia mięśniowe i zaburzenia serca prowadzące do nierównej pracy serca, a także nudności.

Pominięcie zastosowania leku Levofloxacin Kabi

Lekarz lub pielęgniarka otrzymają instrukcje dotyczące czasu i sposobu podawania leku pacjentowi. Jest mało prawdopodobne, aby pacjent otrzymał lek inaczej niż zostało to przepisane. Jeśli pacjent uważa, że pominięto dawkę leku, powinien o tym powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce.

Przerwanie stosowania leku Levofloxacin Kabi

Lekarz lub pielęgniarka będą kontynuować podawanie leku Levofloxacin Kabi, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej. Jeśli leczenie zostanie przerwane zbyt wcześnie, stan pacjenta może ulec pogorszeniu lub bakterie mogą stać się oporne na lek. Po kilku dniach leczenia roztworem do podawania dożylnego lekarz może zdecydować o zmianie postaci leku na tabletki, w celu zakończenia zaleconego cyklu leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Zwykle są one łagodne lub umiarkowanie nasilone i często ustępują po krótkim czasie.

Jeśli u pacjenta wystąpią opisane poniżej działania niepożądane, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką. Lekarz zadecyduje o przerwaniu stosowania leku Levofloxacin Kabi i wdroży odpowiednie postępowanie.

Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

•    Reakcja alergiczna. Objawy mogą obejmować: wysypkę, trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka.

Jeśli u pacjenta wystąpią opisane poniżej działania niepożądane, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką. Lekarz zadecyduje o przerwaniu stosowania leku Levofloxacin Kabi; może być konieczne podjęcie natychmiastowego leczenia.

Rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów)

•    Wodnista biegunka, która może zawierać krew, niekiedy ze skurczami żołądka i wysoką temperaturą. Mogą to być objawy poważnych problemów z jelitami.

•    Ból i zapalenie ścięgien lub więzadeł, mogące prowadzić do zerwania. Najczęściej dotyczy to ścięgna Achillesa.

•    Drgawki (napady padaczkowe).

Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

•    Pieczenie, mrowienie, ból lub drętwienie. Mogą to być objawy „neuropatii”.

Inne

•    Ciężkie wysypki skórne, które mogą obejmować tworzenie się pęcherzy i złuszczanie naskórka wokół warg, oczu, ust i narządów płciowych.

•    Utrata apetytu, zażółcenie skóry i białkówek oczu, ciemne zabarwienie moczu, świąd, tkliwość żołądka (brzucha). Mogą to być objawy zaburzenia czynności wątroby, które mogą obejmować śmiertelne uszkodzenie wątroby.

Jeśli u pacjenta wystąpią zaburzenia widzenia lub jakiekolwiek zmiany dotyczące oczu podczas stosowania leku Levofloxacin Kabi, należy niezwłocznie skonsultować się z okulistą.

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli nasilą się którekolwiek z poniższych działań niepożądanych lub utrzymują się dłużej niż kilka dni.

Często (występujące rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)

•    Problemy ze snem.

•    Ból głowy, zawroty głowy.

•    Nudności, wymioty i biegunka.

•    Zwiększona aktywność niektórych enzymów wątrobowych we krwi.

•    Reakcj e w miej scu infuzj i.

•    Zapalenie żyły.

Niezbyt często (występujące rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów)

•    Zmiany liczby innych bakterii lub grzybów, zakażenie grzybami z rodzaju Candida, co może wymagać leczenia.

•    Zmiany liczby białych krwinek wykazane w wynikach niektórych badań krwi (leukopenia, eozynofilia).

•    Niepokój, splątanie, nerwowość, senność, drżenia, uczucie wirowania.

•    Duszność.

•    Zmiany w odczuwaniu smaku, utrata apetytu, rozstrój żołądka lub niestrawność, ból w okolicy żołądka, wzdęcia z oddawaniem wiatrów lub zaparcie.

•    Świąd i wysypka skórna, ciężki świąd lub pokrzywka, nadmierne pocenie się.

•    Ból stawów lub mięśni.

•    Nieprawidłowe wyniki badań krwi spowodowane zaburzeniami czynności wątroby (zwiększenie stężenia bilirubiny) lub nerek (zwiększenie stężenia kreatyniny).

•    Ogólne osłabienie.

Rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów)

•    Zwiększona skłonność do powstawania siniaków i krwawień z powodu zmniej szenia liczby płytek krwi (trombocytopenia).

•    Mała liczba białych krwinek (neutropenia).

•    Nadmierna odpowiedź immunologiczna (nadwrażliwość).

•    Obniżenie stężenia cukru we krwi (hipoglikemia). Jest to ważne u pacjentów z cukrzycą.

•    Widzenie lub słyszenie rzeczy, które nie istnieją (omamy, paranoja), zmiany opinii i myśli (reakcje psychotyczne) z ryzykiem wystąpienia myśli lub prób samobójczych.

•    Uczucie depresji, zaburzenia psychiczne, niepokój (pobudzenie), dziwne sny lub koszmary.

•    Uczucie mrowienia w rękach i stopach (parestezje).

•    Problemy ze słuchem (szum uszny) lub wzroku (niewyraźne widzenie).

•    Nietypowe, szybkie bicie serca (tachykardia) lub niskie ciśnienie tętnicze krwi (niedociśnienie).

•    Osłabienie siły mięśni. Jest to istotne u pacjentów z miastenią (rzadka choroba układu nerwowego).

•    Zmiany w czynności nerek i czasami niewydolność nerek, co może być spowodowane reakcją alergiczną w nerkach, nazywaną śródmiąższowym zapaleniem nerek.

•    Gorączka.

Inne działanie niepożądane obejmują

•    Zmniejszenie liczby krwinek czerwonych (niedokrwistość): może to spowodować bladość lub zażółcenie skóry z powodu uszkodzenia krwinek czerwonych; zmniejszenie liczby wszystkich rodzajów krwinek (pancytopenia).

•    Gorączka, ból gardła i ogólne złe samopoczucie, które nie przemija. Może to być spowodowane obniżeniem liczby białych krwinek (agranulocytoza).

•    Zatrzymanie krążenia (wstrząs podobny do anafilaktycznego).

•    Zwiększenie stężenia cukru we krwi (hiperglikemia) lub obniżenie stężenia cukru we krwi prowadzące do śpiączki (śpiączka hipoglikemiczna). Jest to ważne u pacjentów z cukrzycą.

•    Zmiany węchu, utrata węchu lub smaku (omamy węchowe, brak węchu, brak smaku).

•    Problemy z poruszaniem się i chodzeniem (dyskineza, zaburzenia pozapiramidowe).

•    Przemijająca utrata przytomności lub zasłabnięcie (omdlenie).

•    Przemij aj ąca utrata widzenia.

•    Zaburzenia lub utrata słuchu.

•    Nieprawidłowy szybki rytm serca, zagrażające życiu nieregularne bicie serca, w tym zatrzymanie pracy serca, zmiana rytmu serca (tzw. „wydłużenie odstępu QT” widoczne w zapisie EKG,

tj. badaniu aktywności elektrycznej serca).

•    Trudności z oddychaniem lub świszczący oddech (skurcz oskrzeli).

•    Reakcje alergiczne płuc.

•    Zapalenie trzustki.

•    Zapalenie wątroby.

•    Zwiększona wrażliwość skóry na światło słoneczne i promieniowanie ultrafioletowe (uczulenie na światło).

•    Zapalenie naczyń krwionośnych na skutek reakcji alergicznej.

•    Zapalenie błony wyścielającej jamę ustną (zapalenie błony śluzowej jamy ustnej).

•    Pękanie i rozpad mięśni (rabdomioliza).

•    Zaczerwienienie i obrzęk stawów (zapalenie stawów).

•    Ból, w tym ból pleców, klatki piersiowej i kończyn.

•    Napady porfirii u pacjentów z porfirią (bardzo rzadka choroba metaboliczna).

• Utrzymujący się ból głowy z niewyraźnym widzeniem (łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać Levofloxacin Kabi

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Pojemnik KabiPac

Przechowywać pojemnik w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Worek freeflex8

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać worek w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Ochrona przed światłem w trakcie infuzji nie jest konieczna.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku oraz pojemniku/worku po: Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Levofloxacin Kabi można stosować jedynie wówczas, gdy roztwór jest przezroczysty, zielonkawożółty i wolny od cząstek stałych. Wszelkie niewykorzystane resztki roztworu należy wyrzucić.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Levofloxacin Kabi

•    Substancj ą czynną leku jest lewofloksacyna.

•    Jeden ml roztworu zawiera 5 mg lewofloksacyny.

•    50 ml roztworu zawiera 250 mg lewofloksacyny.

•    100 ml roztworu zawiera 500 mg lewofloksacyny.

•    Pozostałe składniki to: sodu chlorek, sodu wodorotlenek, kwas solny, stężony i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Levofloxacin Kabi i co zawiera opakowanie

Levofloxacin Kabi jest dostępny w postaci roztworu do infuzji (podawanego w kroplówce). Roztwór jest przezroczysty, barwy zielonkawożółtej. Jest dostarczany w:

•    pojemniku polietylenowym (KabiPac) o pojemności 100 ml, zawierającym 50 ml lub 100 ml roztworu (1, 10 lub 25 pojemników w tekturowym pudełku),

•    worku poliolefinowym typu freefex® o pojemności 100 ml, zawierającym 50 ml lub 100 ml roztworu (10 lub 20 worków w tekturowym pudełku).

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa

Wytwórca

Pojemniki KabiPac

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Wytwórnia Płynów Infuzyjnych ul. Sienkiewicza 25 99-300 Kutno

Worki freefex®

Fresenius Kabi Norge AS

Svinesundsveien 80

NO-1788 Halden Norwegia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa tel. (22) 345 67 89

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Belgia

Bułgaria

Cypr

Czechy

Finlandia

Grecja

Hiszpania

Holandia

Irlandia

Luksemburg

Malta

Niemcy

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Słowenia


Levofloxacin Kabi 5 mg/ml Infusionslosung Levofloxacine Fresenius Kabi 5mg/ml oplossing voor infusie Levofloxacin Kabi 5 mg/ml HH$y3HOHeH pa3TBop Levofloxacin Kabi 5 mg/ml Sra^upa yra śy^uap Levofloxacin Kabi 5mg/ml infuzni roztok Levofloxacin Fresenius Kabi 5 mg/ml infuusioneste, liuos Levofloxacin Kabi 5 mg/ml Sra^upa yra śy^uap Levofloxacino Kabi 5 mg/ml solución para perfusión Levofloxacine Fresenius Kabi 5mg/ml oplossing voor infusie Levofloxacin 5 mg/ml solution for infusion Levofloxacin Kabi 5 mg/ml Infusionslosung Levofloxacin 5 mg/ml solution for infusion Levofloxacin Kabi 5 mg/ml Infusionslosung Levofloxacin Kabi Levofloxacina Kabi

Levofloxacin Kabi 5 mg/ml solutie perfuzabila Levofloxacin Kabi 5mg/ml infuzny roztok Levofloksacin Kabi 5 mg/ml raztopina za infundiranje

Węgry    Levofloxacin Kabi 5 mg/ml oldatos infuzió

Wielka Brytania    Levofloxacin 5 mg/ml solution for infusion

Wiochy    Levofloxacina Kabi 5mg/ml soluzione per infusione

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 14.10.2013 r.

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Podawanie:

-    Levofloxacin Kabi podaje się w powolnej infuzji dożylnej.

-    Należy obejrzeć pojemnik/worek przed użyciem. Lek można użyć jedynie wówczas, gdy roztwór jest przezroczysty, zielonkawożółty i wolny od cząstek stałych.

Czas trwania infuzji

-    Zalecany czas trwania infuzji leku Levofloxacin Kabi wynosi co najmniej 30 minut dla dawki 250 mg lub 60 minut dla dawki 500 mg.

-    Ochrona przed światłem w trakcie infuzji nie jest konieczna.

-    Wiadomo, że podczas infuzji dożylnej ofloksacyny (izomer lewofloksacyny) może wystąpić tachykardia (nietypowe szybkie bicie serca) i obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, a w rzadkich przypadkach może wystąpić zapaść krążeniowa.

-    Jeśli podczas infuzji lewofloksacyny wystąpi znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, należy natychmiast przerwać infuzję.

Dawkowanie u pacjentów z prawidłową czynnością nerek (klirens kreatyniny powyżej 50 ml/min)

-    Dawkowanie u pacjentów z prawidłową czynnością nerek, zależnie od wskazania, opisane jest w punkcie 3. „Jak przyjmować Levofloxacin Kabi”.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <50 ml/min)

Klirens kreatyniny

Schemat dawkowania

250 mg/24 godz.

500 mg/24 godz.

500 mg/12 godz.

pierwsza dawka: 250 mg

pierwsza dawka: 500 mg

pierwsza dawka: 500 mg

50-20 ml/min

następnie:

125 mg/24 godz.

następnie:

250 mg/24 godz.

następnie:

250 mg/12 godz.

19-10 ml/min

następnie:

125 mg/48 godz.

następnie:

125 mg/24 godz.

następnie:

125 mg/12 godz.

<10 ml/min

(w tym pacjenci poddawani hemodializie i CADO) 1

następnie:

125 mg/48 godz.

następnie:

125 mg/24 godz.

następnie:

125 mg/24 godz.

1 Nie ma konieczności podawania dodatkowych dawe

c po hemodializie lub ciągłej ambulatoryjnej

dializie otrzewnowej (CADO).

Zgodne roztwory

Mieszanie z innymi roztworami do infuzji.

Levofloxacin Kabi, roztwór do infuzji jest zgodny z następującymi płynami infuzyjnymi:

-    50 mg/ml (5%) roztwór glukozy,

-    25 mg/ml (2,5%) roztwór glukozy w roztworze Ringera,

-    9 mg/ml (0,9%) roztwór chlorku sodu,

-    złożone roztwory do żywienia pozajelitowego (aminokwasy, glukoza, elektrolity).

Niezgodności farmaceutyczne

-    Leku Levofloxacin Kabi nie należy mieszać z heparyną ani z roztworami zasadowymi (np. sodu wodorowęglan).

Warunki przechowywania

Przechowywać lek w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Levofloxacin Kabi należy zużyć natychmiast (w ciągu 3 godzin) po otwarciu, aby zapobiec zakażeniu bakteryjnemu.

NL/H/1308/IA/010/G 10