+ iMeds.pl

Levofloxacin sanovel 500 mg



Ulotka Levofloxacin sanovel

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Levofloxacin Sanovel, 500 mg, tabletki powlekane

Lewofloksacyna

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku._

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Levofloxacin Sanovel i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Levofloxacin Sanovel

3.    Jak przyjmować lek Levofloxacin Sanovel

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Levofloxacin Sanovel

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK LEVOFLOXACIN SANOVEL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Levofloxacin Sanovel w tabletkach to antybiotyk zawierający lewofloksacynę. Działanie tego leku polega na zabijaniu bakterii powodujących infekcję w organizmie pacjenta.

Lek Levofloxacin Sanovel może być stosowany do leczenia infekcji:

•    zatok,

•    płuc, u pacjentów z długotrwałymi problemami z oddychaniem lub zapaleniem płuc,

•    dróg moczowych, włącznie z nerkami i pęcherzem moczowym,

•    gruczołu krokowego (prostaty), w którym utrzymuje się długotrwała infekcja,

•    skóry i struktur znajdujących się poniżej skóry włącznie z mięśniami. Nazywane są one niekiedy „tkankami miękkimi”.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU LEVOFLOXACIN SANOVEL

Kiedy nie przyjmować leku Levofloxacin Sanovel

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na lewofloksacynę, jakikolwiek inny antybiotyk chinolonowy, jak np. moksyfloksacyna, cyprofloksacyna czy ofloksacyna lub którykolwiek z pozostałych składników leku Levofloxacin Sanovel (wymienionych w punkcie 6 poniżej).

-    Jeśli pacjent miał kiedykolwiek padaczkę.

-    Jeśli pacjent miał kiedykolwiek problemy ze ścięgnami, jak na przykład zapalenie ścięgna, które były związane z leczeniem antybiotykiem chinolonowym. Ścięgno stanowi połączenie między mięśniem a szkieletem (kością).

-    Jeśli pacjent jest dzieckiem lub rosnącym nastolatkiem.

-    Jeśli pacjentka jest w ciąży, mogła zajść w ciążę lub uważa, że może być w ciąży.

-    Jeśli pacjentka karmi piersią.

Nie należy przyjmować tego leku, jeżeli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta. W

razie wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty przed przyjęciem leku Levofloxacin

Sanovel.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Levofloxacin Sanovel

-    Jeśli pacjent ma 65 lub więcej lat..

-    Jeśli pacjent przyjmuje glikortykosteroidy, zwane też sterydami (patrz punkt „Przyjmowanie innych leków” poniżej).

-    Jeśli pacj ent choruj e na cukrzycę.

Należy skonsultować się lekarzem lub farmaceutą przed przyjęciem leku, jeśli pacjent ma lub miał kiedykolwiek w przeszłości:

-    napad (atak) padaczkowy,

-    uszkodzenie mózgu z powodu udaru lub innego urazu mózgu,

-    problemy z nerkami,

-    „niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej” (niski poziom enzymu potrzebnego do produkcji czerwonych krwinek). Pacjent jest w większym stopniu zagrożony wystąpieniem poważnych zaburzeń dotyczących krwi podczas przyjmowania tego leku.

-    problemy psychiczne,

-    problemy z sercem,

-    problemy z wątrobą.

Jeżeli nie ma pewności, czy którykolwiek z powyższych punktów odnosi się do pacjenta, należy skonsultować się ze swoim lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach.

Obejmuje to również leki dostępne bez recepty włącznie z preparatami ziołowymi. Jest to istotne, bowiem lek Levofloxacin Sanovel może wpływać na działanie innych leków. Również niektóre inne leki mogą wpływać na działanie leku Levofloxacin Sanovel.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków. Jest to istotne, bowiem leki takie mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych podczas przyjmowania leku Levofloxacin Sanovel:

•    Glikokortykosteroidy, zwane też sterydami - stosowane w leczeniu stanu zapalnego. Może to zwiększać ryzyko wystąpienia zapalenia i/lub zerwania ścięgna (tkanki łączącej mięsień z kością).

•    Warfaryna - stosowana w celu rozrzedzenia krwi (zapobiegająca jej krzepnięciu). Może zwiększać ryzyko wystąpienia krwawienia. Lekarz może zlecić regularne badania krwi w celu sprawdzenia, czy krew krzepnie prawidłowo.

•    Teofilina - stosowana przy problemach z oddychaniem. Może zwiększać ryzyko ataku (napadu) padaczkowego, jeśli przyjmowana jest razem z lekiem Levofloxacin Sanovel.

•    Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) - stosowane w zwalczaniu bólu i stanu zapalnego, takie jak kwas acetylosalicylowy (aspiryna), ibuprofen, fenbufen, ketoprofen i indometacyna. Leki te mogą zwiększać ryzyko ataku (napadu) padaczkowego, jeśli przyjmowane są razem z lekiem Levofloxacin Sanovel.

•    Cyklosporyna - stosowana po przeszczepieniach narządów. Może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych cyklosporyny.

•    Leki o znanym wpływie na pracę serca. Obejmuje to leki stosowane w leczeniu arytmii serca (leki przeciwarytmiczne, takie jak chinidyna czy amiodaron), depresji (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, takie jak amitryptylina czy imipramina) i infekcji bakteryjnych (antybiotyki makrolidowe, takie jak erytromycyna, azytromycyna czy klarytromycyna).

•    Probenecyd - stosowany w leczeniu dny (pewnej postaci zapalenia stawów). Należy zachować szczególną ostrożność w razie stosowania tego leku razem z lekiem Levofloxacin Sanovel. Jeżeli pacjent ma problemy z nerkami, lekarz może chcieć zmniejszyć stosowaną dawkę.

•    Cymetydyna - stosowana w leczeniu wrzodów żołądka i zgagi. Należy zachować szczególną ostrożność w razie stosowania tego leku razem z lekiem Levofloxacin Sanovel. Jeżeli pacjent ma problemy z nerkami, lekarz może chcieć zmniejszyć stosowaną dawkę.

Nie przyjmować leku Levofloxacin Sanovel w tym samym czasie z następującymi lekami, ponieważ może to wpływać na działanie leku Levofloxacin Sanovel:

-    Tabletki z żelazem (przeciwko anemii), leki zobojętniające zawierające magnez lub glin (na nadkwasotę lub zgagę) lub sukralfat (na wrzody żołądka). Patrz punkt 3 „Jeżeli pacjent przyjmuje już tabletki z żelazem, leki zobojętniające kwas żołądkowy lub sukralfat” poniżej.

Testy wykrywające opioidy w moczu

Testy wykrywające w moczu silne leki przeciwbólowe zwane opioidami mogą dać fałszywie dodatnie wyniki u pacjentów przyjmujących lek Levofloxacin Sanovel. Jeżeli lekarz planuje zlecić takie badanie moczu, należy go poinformować, że pacjent przyjmuje lek Levofloxacin Sanovel.

Przyjmowanie leku Levofloxacin Sanovel z jedzeniem i piciem

Lek ten może być przyjmowany jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego. Tabletki należy połknąć w całości popijając wodą.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie zażywać tego leku:

-    Jeśli pacjentka jest w ciąży, mogła zajść w ciążę lub uważa, że może być w ciąży.

-    Jeśli pacjentka karmi piersią lub planuje karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem tego leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przyjmowanie tego leku może wywołać działania niepożądane, takie jak zawroty głowy, senność, kręcenie się w głowie lub zaburzenia widzenia. Niektóre z tych działań mogą wpłynąć na zdolność koncentracji i szybkość reakcji. W takiej sytuacji nie prowadzić pojazdów ani nie wykonywać żadnej czynności wymagającej dużego skupienia uwagi.

3. JAK PRZYJMOWAĆ LEK LEVOFLOXACIN SANOVEL

Lek Levofloxacin Sanovel należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przyjmowanie tego leku

•    Przyjąć lek doustnie.

•    Połknąć tabletki w całości popijając je wodą.

•    Tabletki można przyjmować podczas posiłku lub między posiłkami.

Chronić skórę przed światłem słonecznym

Podczas przyjmowania tego leku należy unikać bezpośredniego światła słonecznego. Ma to duże znaczenie, bowiem podczas leczenia skóra staje się dużo bardziej wrażliwa na słońce, co może doprowadzić do oparzenia, uczucia mrowienia i pojawienia się dużych pęcherzy w razie niestosowania następujących środków ostrożności:

•    Należy stosować krem z filtrem UV o dużym współczynniku.

•    Zawsze nosić nakrycie głowy i ubranie zakrywające ręce i nogi.

•    Nie korzystać z solarium.

Jeżeli pacjent przyjmuje już tabletki z żelazem, leki zobojętniające kwas żołądkowy lub sukralfat

•    Nie przyjmować tych leków w tym samym czasie, co lek Levofloxacin Sanovel. Należy przyjąć przepisaną dawkę 2 godziny przed lub po przyjęciu leku Levofloxacin Sanovel.

Jaką dawkę należy przyjąć

•    Lekarz zdecyduje, ile leku Levofloxacin Sanovel pacjent powinien przyjąć.

•    Dawka będzie uzależniona od typu i lokalizacji infekcji w organizmie pacjenta.

•    Czas leczenia będzie zależeć od ciężkości infekcji u danego pacjenta.

Jeśli zdaniem pacjenta, lek działa zbyt słabo lub zbyt mocno, nie należy zmieniać dawki na własną ręką, lecz skontaktować się ze swoim lekarzem.

Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku

Zatoki

•    Dwie tabletki leku Levofloxacin Sanovel 250 mg raz na dobę,

•    lub jedna tabletka leku Levofloxacin Sanovel 500 mg raz na dobę.

Płuca u pacjentów z długotrwałymi problemami z oddychaniem

•    Jedna lub dwie leku tabletki Levofloxacin Sanovel 250 mg raz na dobę,

•    lub / tabletki lub jedna tabletka leku Levofloxacin Sanovel 500 mg raz na dobę.

Zapalenie płuc

•    Dwie tabletki leku Levofloxacin Sanovel 250 mg raz lub dwa razy na dobę,

•    lub jedna tabletka leku Levofloxacin Sanovel 500 mg raz lub dwa razy na dobę.

Drogi moczowe włącznie z nerkami i pęcherzem moczowym

•    Jedna tabletka leku Levofloxacin Sanovel 250 mg raz na dobę,

•    lub / tabletki leku Levofloxacin Sanovel 500 mg raz na dobę.

Gruczoł krokowy (prostata)

•    Dwie tabletki leku Levofloxacin Sanovel 250 mg raz na dobę,

•    lub jedna tabletka leku Levofloxacin Sanovel 500 mg raz na dobę.

Skóra i struktury znajdujące się poniżej skóry włącznie z mięśniami

•    Jedna lub dwie tabletki leku Levofloxacin Sanovel 250 mg raz lub    dwa razy    na dobę,

•    lub / tabletki lub jedna tabletka leku Levofloxacin Sanovel 500    mg raz lub    dwa razy na dobę.

Dorośli pacjenci z problemami dotyczącymi nerek

Lekarz może uznać za konieczne zmniejszenie dawki.

Dzieci i młodzież

Nie wolno stosować tego leku u dzieci i młodzieży.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Levofloxacin Sanovel

W razie przypadkowego przyjęcia większej liczby tabletek od przepisanej przez lekarza należy natychmiast poinformować lekarza lub zwrócić się o pomoc lekarską. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku, aby lekarz wiedział, jaki lek pacjent przyjął. Wystąpić mogą następujące objawy: napady (ataki) drgawek, uczucie splątania, zawroty głowy, ograniczenie świadomości i zaburzenia serca prowadzące do nierównej pracy serca, jak również mdłości.

Pominięcie przyjęcia leku Levofloxacin Sanovel

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie pominięcia przyjęcia dawki, należy ja przyjąć zaraz po przypomnieniu sobie. Jeśli nadeszła już prawie pora przyjęcia następnej dawki leku, nie przyjmować pominiętej dawki. Należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie przyjmowania leku Levofloxacin Sanovel

Nie przerywać przyjmowania leku Levofloxacin Sanovel tylko dlatego, że pacjent czuje się lepiej. Ważne jest, aby przyjąć wszystkie tabletki, tak jak zalecił do lekarz. W razie przedwczesnego przerwania przyjmowania leku infekcja może powrócić, stan pacjenta może się pogorszyć lub bakterie mogą stać się oporne na ten lek.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Levofloxacin Sanovel może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania te mają zwykle nasilenie łagodne do umiarkowanego i często ustępują w krótkim czasie.

W razie wystąpienia następujących działań niepożądanych należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku Levofloxacin Sanovel i zgłosić się do lekarza lub do szpitala:

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 pacjenta na 10 000)

•    U pacjenta wystąpi reakcja alergiczna. Reakcja ta może obejmować następujące objawy: wysypkę, problemy z przełykaniem czy oddychaniem, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka.

Jeżeli u pacjenta wystąpi którekolwiek z poniższych poważnych działań niepożądanych, należy przerwać przyjmowanie leku Levofloxacin Sanovel i natychmiast zgłosić się do lekarza - pacjent może wymagać pilnej pomocy medycznej:

Rzadko (u 1 do 10 pacjentów na 10 000)

•    Wodnista biegunka, która może zawierać krew, ewentualnie w połączeniu ze skurczami żołądka i gorączką. Mogą to być objawy poważnej choroby jelit.

•    Ból i zapalenie ścięgien. Najczęściej zajęte jest ścięgno Achillesa, a w niektórych przypadkach może dojść do zerwania ścięgna.

•    Atak padaczkowy (drgawki).

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 pacjenta na 10 000)

•    Pieczenie, mrowienie, ból lub drętwienie. Mogą to być objawy uszkodzenia nerwów (neuropatii).

Inne:

•    Ciężka wysypka skórna, które może obejmować tworzenie się pęcherzy lub łuszczenie się skóry wokół ust, oczu, nosa i narządów płciowych.

•    Utrata apetytu, zażółcenie skóry i białek oczu, ciemny kolor moczu, świąd lub tkliwość brzucha. Mogą to być objawy problemów z wątrobą.

Jeżeli którekolwiek z następujących działań niepożądanych ulegnie nasileniu lub trwa dłużej niż kilka dni, należy powiedzieć o tym lekarzowi:

Często (u 1 do 10 pacjentów na 100)

•    Nudności (mdłości) i biegunka.

•    Zwiększenie aktywności pewnych enzymów wątrobowych we krwi (widoczne w wynikach pewnych testów krwi).

Niezbyt często (u 1 do 10 pacjentów na 1000)

•    Swędzenie i wysypka skórna.

•    Utrata apetytu, rozstrój żołądka lub niestrawność, wymioty lub ból w rejonie żołądka, wzdęcie lub zaparcie.

•    Ból głowy, zawroty głowy, senność, zaburzenia snu, nerwowość.

•    Nieprawidłowe wyniki badań krwi z powodu problemów z wątrobą lub nerkami.

•    Zmiana liczby białych krwinek (widoczna w wynikach pewnych testów krwi).

•    Ogólne osłabienie.

•    Wzrost liczby innych bakterii lub grzybów, który może wymagać leczenia.

Rzadko (u 1 do 10 pacjentów na 10 000)

•    Mrowienie dłoni i stóp (parestezja) lub    drżenie.

•    Lęk, depresja, problemy psychiczne, uczucie niepokoju (pobudzenie) lub splątania.

•    Nietypowa szybka akcja serca lub niskie ciśnienie krwi.

•    Ból mięśni lub stawów.

•    Łatwe powstawanie siniaków i krwawienie spowodowane zmniejszeniem liczby płytek krwi.

•    Mała liczba białych krwinek (zwana neutropenią).

•    Trudności z oddychaniem lub świszczący oddech (skurcz oskrzeli).

•    Skrócony oddech (duszność).

•    Silne swędzenie skóry lub pokrzywka.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 pacjenta na 10 000)

•    Zwiększona wrażliwość skóry na słońce i promieniowanie ultrafioletowe.

•    Zmniejszenie stężenia cukru we krwi (hipoglikemia). Ma to szczególne znaczenie dla pacjentów z cukrzycą.

•    Problemy ze słuchem lub wzrokiem lub zmiana odczuwanego smaku i zapachu.

•    Widzenie lub słyszenie nieistniejących rzeczy (omamy), zmiana opinii i myśli (reakcje psychotyczne), włącznie z myślami lub próbami samobójczymi.

•    Utrata krążenia (wstrząs rzekomoanafilatyczny).

•    Osłabienie mięśni. Jest to istotne dla pacjentów chorych na miastenię (rzadka choroba układu nerwowego).

•    Zapalenie wątroby, zmiany w czynności nerek i niekiedy niewydolność nerek, co może być spowodowane reakcją alergiczną nerek zwaną śródmiąższowym zapaleniem nerek.

•    Gorączka, ból gardła i ogólnie złe samopoczucie, które nie ustępuje. Może to być spowodowane zmniejszeniem liczby białych krwinek.

•    Gorączka i reakcje alergiczne ze strony płuc.

Inne działania niepożądane:

•    Zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (anemia). Może to spowodować bladość lub zażółcenie skóry z powodu zniszczenia czerwonych krwinek i zmniejszenia liczby krwinek wszystkich typów.

•    Przesadzona reakcj a odpornościowa (nadwrażliwość).

•    Nadmierna potliwość.

•    Ból, włącznie z bólem pleców, klatki piersiowej i kończyn.

•    Problemy z poruszaniem się i chodzeniem.

•    Napady porfirii u osób chorych już na porfirię (bardzo rzadka choroba metaboliczna).

•    Zapalenie naczyń rozprowadzających krew w całym organizmie z powodu reakcji alergicznej.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LEVOFLOXACIN SANOVEL

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Levofloxacin Sanovel po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu zewnętrznym oraz na blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać blister w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Levofloxacin Sanovel

Substancją czynną leku jest lewofloksacyna. Każda tabletka powlekana leku Levofloxacin Sanovel zawiera 500 mg lewofloksacyny.

Ponadto lek zawiera:

•    W rdzeniu tabletki: krospowidon (Typ A), hypromeloza, celuloza mikrokrystaliczna i sodu stearylofumaran.

•    W otoczce tabletki: hydroksypropyloceluloza, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172), E6/ żelaza tlenek czerwony (E 172).

Jak wygląda lek Levofloxacin Sanovel i co zawiera opakowanie

Lek Levofloxacin Sanovel to tabletki powlekane do podawania doustnego.

Są to blade żółtawo-pomarańczowe podłużne tabletki z linią podziału.

Tabletki dostarczane są w opakowaniach zawierających 5, 7 i 10 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Sanovel Holding B.V.

Kruisdonk 66 NL 6222, Maastricht Holandia

Wytwórca

Sanovel GmbH

Wall 39, 42103 Wuppertal

Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Niemcy:

Holandia:

Francja:

Hiszpania:

Bułgaria:

Polska:


Levofloxacin Sanovel 500 mg Film-coated tablets Levofloxacin Sanovel 500 mg Filmomhulde tabletten Levofloxacin Sanovel 500 mg Comprimés pellicules Levofloxacino Sanovel 500 mg Comprimidos recubiertos Levofloxacin Sanovel 500 mg ^HUMHpaHH TaôneTKH Levofloxacin Sanovel

Data zatwierdzenia ulotki:

8

Levofloxacin Sanovel

Charakterystyka Levofloxacin sanovel

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Levofloxacin Sanovel, 500 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 512,46 mg lewofloksacyny półwodnej, co odpowiada 500 mg lewofloksacyny jako substancji czynnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Blada żółtawo-pomarańczowa podłużna tabletka powlekana z linią podziału. Tabletkę można podzielić na połowy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Tabletki Levofloxacin Sanovel wskazane są do leczenia następujących zakażeń o nasileniu łagodnym lub umiarkowanym u dorosłych pacjentów, o ile spowodowane są one przez mikroorganizmy wrażliwe na lewofloksacynę (patrz punkty 5.1 i 4.4):

•    Ostre bakteryjne zapalenie zatok (odpowiednio rozpoznane zgodnie z krajowymi i/lub lokalnymi wytycznymi dotyczącymi leczenia zakażeń dróg oddechowych, w sytuacji, gdy zastosowanie leków przeciwbakteryjnych typowo zalecanych w leczeniu pierwszego rzutu takiego zakażenia uznane jest za nieodpowiednie lub gdy leki te okazały się nieskuteczne).

•    Ostre bakteryjne zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli (odpowiednio rozpoznane zgodnie z krajowymi i/lub lokalnymi wytycznymi dotyczącymi leczenia zakażeń dróg oddechowych, w sytuacji, gdy zastosowanie leków przeciwbakteryjnych typowo zalecanych w leczeniu pierwszego rzutu takiego zakażenia uznane jest za nieodpowiednie lub gdy leki te okazały się nieskuteczne).

•    Pozaszpitalne zapalenie płuc (w sytuacji, gdy zastosowanie leków przeciwbakteryjnych typowo zalecanych w leczeniu pierwszego rzutu takiego zakażenia uznane jest za nieodpowiednie).

•    Powikłane zakażenia dróg moczowych włącznie z odmiedniczkowym zapaleniem nerek.

•    Przewlekłe bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego.

•    Zakażenia skóry i tkanek miękkich.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Tabletki Levofloxacin Sanovel podaje się raz lub dwa razy na dobę. Dawkowanie zależy od rodzaju i stopnia ciężkości zakażenia oraz wrażliwości domniemanego drobnoustroju wywołującego zakażenie.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia różni się w zależności od przebiegu choroby (patrz tabela poniżej). Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków, tabletki Levofloxacin Sanovel należy podawać przez co najmniej 48 do 72 godzin po ustąpieniu gorączki lub po uzyskaniu dowodu eradykacji bakterii.

Dawkowanie

Dla produktu Levofloxacin Sanovel zalecane jest następujące dawkowanie:

Dawkowanie u pacjentów z prawidłową czynnością nerek (klirens kreatyniny > 50 ml/min)

Wskazanie

Schemat dawkowania dobowego

Czas trwania

Ostre bakteryjne zapalenie zatok

(w zależności od ciężkości) 500 mg raz na dobę

leczenia 10 - 14 dni

Ostre bakteryjne zaostrzenie

250 do 500 mg raz na dobę

7 - 10 dni

przewlekłego zapalenia oskrzeli Pozaszpitalne zapalenie płuc

500 mg raz lub dwa razy na dobę

7 - 14 dni

Powikłane zakażenia dróg moczowych

250 mg raz na dobę1

7 - 10 dni

włącznie z odmiedniczkowym zapaleniem nerek Przewlekłe bakteryjne zapalenie

500 mg raz na dobę

28 dni

gruczołu krokowego Zakażenia skóry i tkanek miękkich

250 mg raz na dobę lub 500 mg raz

7 - 14 dni

lub dwa razy na dobę2

1,2 Przed rozpoczęciem leczenia należy rozważyć zwiększenie dawki w przypadku ciężkiego zakażenia,

zwracając też szczególną uwagę na dostępne informacje na temat oporności na lewofloksacynę.

1    Z uwagi na narastającą oporność E. Coli należy rozważyć dawkę 500 mg/dobę.

2    Z uwagi na narastającą oporność gronkowców należy rozważyć dawkę 500 mg dwa razy na dobę.

Specjalne _ populacje

Pacjenci z upośledzoną czynnością nerek (klirens kreatyniny < 50 ml/min)

Schemat dawkowania

250 mg/24 godz.

500 mg/24 godz.

500 mg/12 godz.

Klirens

kreatyniny

Pierwsza dawka: 250 mg

Pierwsza dawka: 500 mg

Pierwsza dawka: 500 mg

50-20 ml/min

następnie:

125 mg/24 godz.

następnie:

250 mg/24 godz.

następnie:

250 mg/12 godz.

19-10 ml/min

następnie:

125 mg/48 godz.

następnie:

125 mg/24 godz.

następnie:

125 mg/12 godz.

< 10 ml/min (włącznie z hemodializą i CADO) 1

następnie:

125 mg/48 godz.

następnie:

125 mg/24 godz.

następnie:

125 mg/24 godz.

1 Nie ma wymogu podawania dodatkowych dawek po przeprowadzeniu hemodializy lub ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej (CADO).

Pacjenci z upośledzoną czynnością wątroby

Nie ma konieczności dostosowywania dawkowania, bowiem lewofloksacyna nie jest metabolizowana w wątrobie w znaczącym stopniu, a wydalana jest głównie przez nerki.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności dostosowywania dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku z wyjątkiem uwzględnienia ewentualnego zaburzenia czynności nerek (patrz punkt 4.4, „Wydłużenie odstępu QT”).

Dzieci i młodzież

Produkt Levofloxacin Sanovel jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci i młodzieży w okresie wzrostu (w wieku poniżej 18 lat (patrz punkt 4.3)).

Sposób podawania

Tabletki Levofloxacin Sanovel należy połknąć bez rozgryzania czy kruszenia, popijając je odpowiednią ilością płynu. Tabletki można dzielić wzdłuż linii podziału, aby dostosować się do zaleconego dawkowania. Tabletki można przyjmować podczas posiłku lub między posiłkami. Tabletki Levofloxacin Sanovel należy przyjmować co najmniej dwie godziny przed i dwie godziny po podaniu soli żelaza, leków neutralizujących kwas żołądkowy lub sukralfatu, bowiem w przeciwnym razie może dojść do zmniejszenia wchłaniania leku (patrz punkt 4.5).

4.3    Przeciwwskazania

Nie wolno stosować tabletek Levofloxacin Sanovel:

•    u pacjentów nadwrażliwych na lewofloksacynę lub inne chinolony, lub na którąkolwiek substancje pomocniczą,

•    u pacjentów z padaczką,

•    u pacjentów z zaburzeniami ścięgien w związku z podawaniem fluorochinolonów w wywiadzie,

•    u dzieci i młodzieży w okresie wzrostu (do wieku 18 lat),

•    w okresie ciąży,

•    u kobiet karmiących piersią.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W większości przypadków ciężkiego pneumokokowego zapalenia płuc produkt Levofloxacin Sanovel może nie stanowić optymalnego leczenia.

Zakażenia szpitalne wywołane przez P. aeruginosa mogą wymagać leczenia skojarzonego.

Szczepy Staphylococcus aureus oporne na metycylinę (MRSA)

Szczepy S. aureus oporne na metycylinę są najprawdopodobniej oporne również na fluorochinolony, w tym na lewofloksacynę. W związku z tym lewofloksacyna nie jest zalecana do leczenia rozpoznanych lub podejrzewanych zakażeń MRSA, chyba że testy laboratoryjne potwierdzą wrażliwość danego mikroorganizmu na lewofloksacynę.

Zapalenie ścięgna i zerwanie ścięgna

W rzadkich przypadkach może wystąpić zapalenie ścięgna. Obejmuje ono najczęściej ścięgno Achillesa i może doprowadzić do jego zerwania. Zapalenie i zerwanie ścięgna, niekiedy obustronne, może wystąpić w ciągu 48 godzin od rozpoczęcia leczenia, było też obserwowane nawet kilka miesięcy po zakończeniu leczenia. Ryzyko zapalenia i zerwania ścięgna wzrasta u pacjentów w wieku ponad 60 lat i pacjentów przyjmujących glikokortykosteroidy. W związku z tym konieczna jest dokładna obserwacja takich pacjentów, jeżeli przyjmują produkt Levofloxacin Sanovel. Każdy pacjent powinien skonsultować się ze swoim lekarzem w razie wystąpienia objawów zapalenia ścięgna. W razie podejrzenia zapalenia ścięgna należy natychmiast przerwać podawanie produktu Levofloxacin Sanovel i zastosować odpowiednie leczenie (np. unieruchomienie) zajętego ścięgna (patrz punkty 4.3 i 4.8).

Choroba związana z Clostridium difficile

Biegunka, szczególnie ciężka, uporczywa i/lub krwawa, występująca podczas lub po leczeniu produktem Levofloxacin Sanovel (także kilka tygodni po leczeniu) może być objawem choroby związanej z Clostridium difficile (CDAD). Ciężkość CDAD może wahać się od łagodnej do zagrażającej życiu, jej najcięższą postacią jest rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego (patrz punkt 4.8). W związku z tym istotne jest uwzględnienie tego rozpoznania u pacjenta, u którego podczas lub po leczeniu produktem Levofloxacin Sanovel wystąpi ciężka biegunka. W razie podejrzenia lub potwierdzenia CDAD należy natychmiast przerwać leczenie produktem Levofloxacin Sanovel i niezwłocznie wdrożyć odpowiednie leczenie. W takich okolicznościach klinicznych przeciwwskazane są leki hamujące perystaltykę.

Pacjenci ze skłonnością do napadów padaczkowych

Chinolony mogą obniżyć próg drgawkowy i wywołać napad padaczkowy. Produkt Levofloxacin Sanovel jest przeciwwskazany u pacjentów z padaczką w wywiadzie (patrz punkt 4.3) i, podobnie jak inne chinolony, powinien być stosowany z wyjątkową ostrożnością u pacjentów ze skłonnością do napadów padaczkowych lub przyjmujących jednocześnie leki obniżające próg drgawkowy, takie jak teofilina (patrz punkt 4.5). W razie wystąpienia napadu drgawkowego należy przerwać leczenie lewofloksacyną (patrz punkt 4.8).

Pacjenci z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej

Pacjenci z utajonym lub rzeczywistym zaburzeniem aktywności dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej mogą być podatni na wystąpienie reakcji hemolitycznej podczas leczenia antybiotykami chinolonowymi, w związku z czym u pacjentów takich lewofloksacynę należy stosować z ostrożnością.

Pacjenci z upośledzeniem czynności nerek

Ponieważ lewofloksacyna jest wydalana głównie przez nerki, dawka produktu Levofloxacin Sanovel powinna być odpowiednio dostosowana u pacjentów z upośledzeniem czynności nerek (patrz punkt 4.2).

Reakcje nadwrażliwości

Lewofloksacyna może wywołać poważną, potencjalnie prowadzącą do zgonu, reakcję nadwrażliwości (np. obrzęk naczynioruchowy aż do wstrząsu anafilaktycznego), która niekiedy może wystąpić po podaniu pierwszej dawki (patrz punkt 4.8). W takiej sytuacji pacjent powinien natychmiast przerwać leczenie i skontaktować się ze swoim lekarzem lub lekarzem pogotowia ratunkowego/szpitalnego oddziału ratunkowego, który wdroży odpowiednie leczenie doraźne.

Dysglikemia

Podobnie jak w przypadku wszystkich chinolonów, istnieją doniesienia o przypadkach zaburzeń stężenia glukozy we krwi, obejmujących zarówno hipoglikemię, jak i hiperglikemię, zwykle u pacjentów z cukrzycą przyjmujących jednocześnie doustny lek przeciwcukrzycowy (np. glibenklamid) lub insulinę. Zaleca się dokładne kontrolowanie stężenia glukozy we krwi u takich pacjentów z cukrzycą (patrz punkt 4.8).

Zapobieganie fotonadwrażliwości

Doniesiono o przypadkach fotonadwrażliwości przy stosowaniu lewofloksacyny (patrz punkt 4.8). Zaleca się, aby pacjenci unikali niepotrzebnej ekspozycji na silne światło słoneczne lub sztuczne promieniowanie UV (np. solarium), aby zapobiec wystąpieniu fotonadwrażliwości.

Pacjenci leczeni antagonistami witaminy K

Z uwagi na możliwy wzrost wartości parametrów krzepnięcia krwi (PT/INR) i/lub wystąpienia krwawienia u pacjentów przyjmujących produkt Levofloxacin Sanovel w połączeniu z antagonistą witaminy K (np. warfaryną), należy kontrolować wartości parametrów krzepnięcia krwi u pacjentów przyjmujących jednocześnie te leki (patrz punkt 4.5).

Reakcje psychotyczne

Donoszono o występowaniu reakcji psychotycznych u pacjentów przyjmujących chinolony, w tym lewofloksacynę. W bardzo rzadkich przypadkach reakcje te rozwinęły się do myśli samobójczych i zachowań zagrażających własnemu bezpieczeństwu, niekiedy tylko po pojedynczej dawce lewofloksacyny (patrz punkt 4.8). W razie wystąpienia takich reakcji u pacjenta należy przerwać leczenie lewofloksacyną i wdrożyć odpowiednie postępowanie. Zaleca się ostrożność przy stosowaniu lewofloksacyny u pacjentów psychotycznych lub pacjentów z chorobą psychiczną w wywiadzie.

Wydłużenie odstępu QT

Należy zachować ostrożność przy stosowaniu fluorochinolonów, włącznie z lewofloksacyną, u pacjentów za znanymi czynnikami ryzyka wydłużenia odstępu QT, jak na przykład:

-    wrodzony zespół długiego QT,

-    jednoczesne stosowanie leków, które wydłużają odstęp QT (np. leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, makrolidy czy leki przeciwpsychotyczne),

-    nieskorygowane zaburzenia elektrolitowe (np. hipokaliemia, hipomagnezemia),

-    podeszły wiek,

-    choroba serca (np. niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego, rzadkoskurcz).

(Patrz punkt 4.2 „Pacjenci w podeszłym wieku”, punkt 4.5, punkt 4.8 i punkt 4.9).

Neuropatia obwodowa

Donoszono o przypadkach obwodowej neuropatii czuciowej i obwodowej neuropatii ruchowej u pacjentów przyjmujących fluorochinolony, włącznie z lewofloksacyną, której początek może być nagły (patrz punkt 4.8). W razie wystąpienia u pacjenta objawów neuropatii należy przerwać leczenie lewofloksacyną, aby zapobiec rozwinięciu się neuropatii do stanu nieodwracalnego.

Opioidy

U pacjentów przyjmujących lewofloksacynę test na zawartość opioidów w moczu może dać wynik fałszywie dodatni. Konieczne może być potwierdzenie dodatniego wyniku testu przy użyciu bardziej swoistej metody.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Odnotowano przypadki martwicy wątroby włącznie z przypadkami zagrażającej życiu niewydolności wątroby w związku z leczeniem lewofloksacyną, głównie u pacjentów z ciężką chorobą zasadniczą, np. posocznicą (patrz punkt 4.8). Należy pouczyć pacjentów o konieczności przerwania leczenia i skontaktowania się ze swoim lekarzem w razie pojawienia się objawów choroby wątroby, takich jak jadłowstręt, żółtaczka, ciemny kolor moczu, świąd lub tkliwy brzuch.

Zaostrzenie miastenii

Lewofloksacyna powinna być stosowana w ostrożnością u pacjentów z miastenią w wywiadzie (patrz punkt 4.8).

Nadkażenie

Podobnie jak przy innych antybiotykach, stosowanie lewofloksacyny, zwłaszcza przedłużone, może doprowadzić do nadmiernego rozwoju niewrażliwych mikroorganizmów. Niezbędna jest częsta ocena stanu pacjenta. W razie wystąpienia nadkażenia podczas leczenia, należy wdrożyć odpowiednie postępowanie.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wpływ innych produktów leczniczych na produkt Levofloxacin Sanovel

Sole żelaza, leki zobojętniające kwas żołądkowy zawierające magnez lub glin

Wchłanianie lewofloksacyny jest znacznie zmniejszone przy przyjmowaniu produktu Levofloxacin Sanovel jednocześnie z solami żelaza lub lekami zobojętniającymi kwas żołądkowy zawierającymi magnez lub glin. Zaleca się, aby nie przyjmować produktów zawierających kationy dwu- lub trójwartościowe, takie jak sole żelaza czy leki zobojętniające kwas żołądkowy zawierające magnez lub glin w ciągu 2 godzin przed i 2 godzin po przyjęciu produktu Levofloxacin Sanovel (patrz punkt 4.2). Nie stwierdzono żadnych interakcji z węglanem wapnia.

Sukralfat

Biodostępność produktu Levofloxacin Sanovel jest znacznie zmniejszona przy jednoczesnym podawaniu z sukralfatem. Jeżeli pacjent przyjmuje jednocześnie sukralfat i Levofloxacin Sanovel, najlepiej jest przyjmować sukralfat 2 godziny po przyjęciu produktu Levofloxacin Sanovel (patrz punkt 4.2).

Teofilina i fenbufen lub podobne niesteroidowe leki przeciwzapalne

W badaniu klinicznym nie stwierdzono żadnych interakcji farmakokinetycznych pomiędzy lewofloksacyną i teofiliną. Jednakże w razie jednoczesnego podawania chinolonów z teofiliną, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi lub innymi lekami obniżającymi próg drgawkowy, może dojść do znacznego obniżenia progu drgawkowego.

Stężenie lewofloksacyny podawanej jednocześnie z fenbufenem było o około 13% większe, niż przy podawaniu samej lewofloksacyny.

Probenecyd i cymetydyna

Probenecyd i cymetydyna mają statystycznie znamienny wpływ na eliminację lewofloksacyny.

Klirens nerkowy lewofloksacyny jest zmniejszany przez cymetydynę (24%) i probenecyd (34%). Przyczyną tego jest zdolność obu leków do hamowania wydzielania lewofloksacyny do światła kanalików nerkowych. Jednakże przy stosowaniu dawek ocenianych w tym badaniu statystycznie znamienne różnice w kinetyce nie mają praktycznie znaczenia klinicznego.

Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym podawaniu lewofloksacyny z lekami wpływającymi na wydzielanie do kanalików nerkowych, takich jak probenecyd i cymetydyna, zwłaszcza u pacjentów z upośledzoną czynnością nerek.

Inne istotne informacje

Kliniczne badania farmakologiczne wykazały, że farmakokinetyka lewofloksacyny nie ulega istotnej klinicznie zmianie przy jednoczesnym podawaniu lewofloksacyny z następującymi lekami: węglan wapnia, digoksyna, glibenklamid, ranitydyna.

Wpływ produktu Levofloxacin Sanovel na inne produkty lecznicze

Cyklosporyna

Okres półtrwania cyklosporyny jest zwiększony o 33% przy jednoczesnym podawaniu z lewofloksacyną.

Antagoniści witaminy K

Donoszono o zwiększeniu wartości parametrów krzepnięcia krwi (PT/INR) i/lub występowaniu krwawień, które mogły być poważne, u pacjentów przyjmujących lewofloksacynę w połączeniu z antagonistą witaminy K (np. warfaryną). W związku z tym u pacjentów leczonych antagonistami witaminy K należy kontrolować parametry krzepnięcia krwi (patrz punkt 4.4).

Leki o znanym działaniu wydłużającym odstęp QT

Lewofloksacyna, podobnie jak inne fluorochinolony, powinna być stosowana z ostrożnością u pacjentów przyjmujących leki wydłużające odstęp QT (np. leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, makrolidy czy leki przeciwpsychotyczne) (patrz punkt 4.4 „Wydłużenie odstępu QT”).

Inne rodzaje interakcji

Posiłki

Nie ma klinicznie istotnych interakcji z pożywieniem. W związku z tym produkt Levofloxacin Sanovel można przyjmować niezależnie od spożywanych posiłków.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Produkt ten jest przeciwwskazany w ciąży. Badania rozrodczości na zwierzętach nie wskazują na szczególne zagrożenie. Jednakże wobec braku danych pochodzących od ludzi i potwierdzone eksperymentalnie ryzyko uszkodzenia przez fluorochinolony obciążonych chrząstek w rosnących organizmach, nie wolno stosować produktu Levofloxacin Sanovel u kobiet w ciąży (patrz punkty 4.3 i 5.3).

Laktacja

Produkt ten jest przeciwwskazany u kobiet karmiących piersią. Wobec braku danych pochodzących od ludzi i potwierdzone eksperymentalnie ryzyko uszkodzenia przez fluorochinolony obciążonych chrząstek w rosnących organizmach, nie wolno stosować produktu Levofloxacin Sanovel u kobiet karmiących piersią (patrz punkty 4.3 i 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem tego produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Niektóre działania niepożądane (np. zawroty głowy, senność, zaburzenia wzroku) mogą upośledzać koncentrację i zdolność pacjenta do reakcji, w związku z czym mogą stanowić zagrożenie w sytuacjach, w których cechy ta mają szczególne znaczenie (np. przy prowadzeniu pojazdu lub obsłudze maszyny).

4.8    Działania niepożądane

Poniższe informacje oparte są na danych z badań klinicznych obejmujących łącznie ponad 8300 pacjentów oraz obszernym doświadczeniu po wprowadzeniu produktu do obrotu.

Częstości występowania określone są zgodnie z następującą konwencją: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do <1/10), niezbyt często (> 1/1000 do <1/100), rzadko (> 1/10.000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10.000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Grupa

układowo-

narządowa

Często (> 1/100 do <1/10)

Niezbyt często (> 1/1000 do <1/100)

Rzadko (1/10.000 do <1/1000)

Bardzo

rzadko

(<1/10.000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

Zakażenia

grzybicze

Oporność

patogenów

Grupa

układowo-

narządowa

Często (> 1/100 do <1/10)

Niezbyt często (> 1/1000 do <1/100)

Rzadko (1/10.000 do <1/1000)

Bardzo

rzadko

(<1/10.000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Leukopenia

Eozynofilia

Trombocytopenia

Neutropenia

Pancytopenia

Agranulocytoza

Niedokrwistość

hemolityczna

Zaburzenia układu immunologicznego

Obrzęk

naczynioruchowy Nadwrażliwość (patrz punkt 4.4)

Wstrząs anafilaktyczny8 Wstrząs

rzekomoanafilaktycznya (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Jadłowstręt

Hipoglikemia, zwłaszcza u pacjentów z cukrzycą (patrz punkt 4.4)

Hiperglikemia (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia

psychiczne

Bezsenność

Lęk

Stan splątania Nerwowość

Reakcje

psychotyczne (np. omamy, paranoja) Depresja Pobudzenie Patologiczne marzenia senne Koszmary senne

Reakcje psychotyczne z zachowaniami zagrażającymi własnemu bezpieczeństwu włącznie z myślami lub próbami samobójczymi (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy Zawroty głowy

Senność Drżenie mięśniowe Zaburzenia smaku

Drgawki (patrz punkty 4.3 i 4.4). Parestezja

Obwodowa

neuropatia czuciowa

(patrz punkt 4.4)

Obwodowa

neuropatia

czuciowo-ruchowa

(patrz punkt 4.4)

Zaburzenia węchu

włącznie z brakiem

węchu

Dyskinezja

Zaburzenia

pozapiramidowe

Brak smaku

Omdlenie

Zaburzenia oka

Zaburzenia wzroku, takie jak nieostre widzenie

Przejściowa utrata wzroku

Zaburzenia ucha i błędnika

Silne zawroty głowy

Dzwonienie w uszach

Utrata słuchu Upośledzenie słuchu

Grupa

układowo-

narządowa

Często (> 1/100 do <1/10)

Niezbyt często (> 1/1000 do <1/100)

Rzadko (1/10.000 do <1/1000)

Bardzo

rzadko

(<1/10.000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia serca

Częstoskurcz

Arytmia komorowa i zaburzenia torsade de pointes (obserwowane głównie u pacjentów z czynnikami ryzyka wydłużenia odstępu QT), wydłużenie QT w EKG (patrz punkt 4.4 i 4.9)

Zaburzenia

naczyniowe

Dotyczy tylko postaci dożylnej: Zapalenie żył

Niedociśnienie

Zaburzenia

układu

oddechowego,

klatki

piersiowej i śródpiersia

Duszność

Skurcz oskrzeli Alergiczne zapalenie płuc

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka

Wymioty

Nudności

Ból w jamie

brzusznej

Niestrawność

Wzdęcia

Zaparcie

Biegunka krwotoczna, która w bardzo rzadkich przypadkach może być objawem zapalenia jelit, włącznie z rzekomobłoniastym zapaleniem jelita grubego (patrz punkt 4.4)

Zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększenie

aktywności

enzymów

wątrobowych

(ALT/AST,

fosfataza

alkaliczna,

GGT)

Zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi

Żółtaczka i poważne uszkodzenie wątroby włącznie z ostrą niewydolnością wątroby, głównie u pacjentów z ciężką chorobą zasadniczą (patrz punkt 4.4). Zapalenie wątroby

Grupa

układowo-

narządowa

Często (> 1/100 do <1/10)

Niezbyt często (> 1/1000 do <1/100)

Rzadko (1/10.000 do <1/1000)

Bardzo

rzadko

(<1/10.000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnejb

Wysypka

Świąd

Pokrzywka

Nadmierna

potliwość

Toksyczne martwicze

oddzielanie się

naskórka

Zespół Stevensa-

Johnsona

Rumień

wielopostaciowy

Reakcja

fotonadwrażliwości (patrz punkt 4.4) Leukocytoklastyczne zapalenie naczyń Zapalenie jamy ustnej

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból stawów Ból mięśniowy

Zaburzenia ścięgien (patrz punkt 4.3 i 4.4) włącznie z zapaleniem ścięgna (np. ścięgna Achillesa) Osłabienie mięśni, które może być szczególnie istotne u pacjentów z miastenią (patrz punkt 4.4)

Rabdomioliza Zerwanie ścięgna (np. ścięgna Achillesa) (patrz punkty 4.3 i 4.4) Przerwanie mięśnia Zapalenie stawów

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi

Ostra

niewydolność nerek (np. z powodu

śródmiąższowego zapalenia nerek)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Dotyczy tylko postaci dożylnej: Reakcja w miejscu wlewu (ból,

zaczerwienienie)

Astenia

Gorączka

Ból (włącznie z bólem pleców, klatki piersiowej i kończyn)

a Reakcje anafilaktyczne i rzekomoanafilaktyczne mogą niekiedy wystąpić nawet po podaniu pierwszej dawki. b Reakcje ze strony skóry i błon śluzowych mogą niekiedy wystąpić nawet po podaniu pierwszej dawki.

Inne działania niepożądane związane z podawaniem fluorochinolonów obejmują:

-    napady porfirii u pacjentów z porfirią.

4.9 Przedawkowanie

Opierając się na badaniach toksyczności na zwierzętach oraz klinicznych badaniach farmakologicznych z zastosowaniem dawek większych niż lecznicze, najistotniejsze objawy, jakich można oczekiwać w następstwie ostrego przedawkowania produktu Levofloxacin Sanovel to objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego, takie jak splątanie, zawroty głowy, zaburzenia świadomości i napady drgawkowe, wydłużenie odstępu QT oraz objawy ze strony przewodu pokarmowego, takie jak nudności i nadżerki błon śluzowych.

W razie przedawkowania należy wdrożyć leczenie objawowe. Należy włączyć monitorowanie EKG z uwagi na możliwość wydłużenia odstępu QT. Można zastosować leki zobojętniające w celu ochrony śluzówki żołądka. Hemodializa, włącznie z dializą otrzewnową i CADO, jest nieskuteczna w eliminacji lewofloksacyny z organizmu.

Nie ma swoistej odtrutki.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w zakażeniach, leki przeciwbakteryjne do stosowania wewnętrznego, chinolony, fluorochinolony Kod ATC: J01MA12

Lewofloksacyna jest syntetycznym lekiem przeciwbakteryjnym z klasy fluorochinolonów, stanowi enancjomer S(-) racemicznej substancji leczniczej ofloksacyny.

Mechanizm działania

Lewofloksacyna, jako fluorochinolon przeciwbakteryjny, działa na kompleks DNA-DNA-gyraza oraz topoizomerazę IV.

Zależności farmakokinetyczne i farmakodynamiczne

Stopień aktywności przeciwbakteryjnej lewofloksacyny zależy od stosunku maksymalnego stężenia w surowicy (Cmaks) lub pola pod krzywą (AUC) i minimalnego stężenia hamującego (MIC).

Mechanizm oporności

Głównym mechanizmem powstawania oporności jest mutacja w gyr-A. W badaniach in vitro wykazano oporność krzyżową między lewofloksacyną i innymi fluorochinolonami.

Z uwagi na mechanizm działania generalnie nie występuje oporność krzyżowa pomiędzy lewofloksacyną a lekami przeciwbakteryjnymi z innych grup.

Wartości graniczne

Zalecane przez EUCAST wartości graniczne MIC dla lewofloksacyny, odróżniające mikroorganizmy wrażliwe od średnio wrażliwych i średnio wrażliwe od opornych podane są w poniższej tabeli zawierającej wyniki badań MIC (mg/l).

Zalecane przez EUCAST kliniczne wartości graniczne MIC dla lewofloksacyny (20.06.2006 r.):

Patogen

Wrażliwy

Oporny

Enterobacteriacae

< 1 mg/l

> 2 mg/l

Pseudomonas spp.

< 1 mg/l

> 2 mg/l

Acinetobacter spp.

< 1 mg/l

> 2 mg/l

Staphylococcus spp.

< 1 mg/l

> 2 mg/l

S.pneumoniae 1

< 2 mg/l

> 2 mg/l

Streptococcus A, B ,C, G

< 1 mg/l

> 2 mg/l

H. influenzae, M. catarrhalis

2

< 1 mg/l

> 1 mg/l

Wartości graniczne niezwiązane z konkretnym gatunkiem3

< 1 mg/l

> 2 mg/l

'wartość graniczna wrażliwy/średnio wrażliwy została zwiększona z 1,0 do 2,0 w celu uniknięcia rozkładu wartości MIC szczepów dzikich. Wartości graniczne odnoszą się do leczenia dużymi dawkami.

2Szczepy o wartościach MIC powyżej wartości granicznej wrażliwy/średnio wrażliwy są bardzo rzadkie lub do tej pory niezaobserwowane. identyfikacja i test wrażliwości działania przeciwbakteryjnego dla każdego takiego izolatu muszą być powtórzone, a w razie potwierdzenia wyniku należy przesłać izolat do laboratorium referencyjnego.

3Wartości graniczne niezwiązane z gatunkiem zostały ustalone głównie na podstawie danych farmakokinetycznych/farmakodynamicznych i są niezależne od rozkładu wartości MIC dla konkretnych gatunków. Odnoszą się one tylko do gatunków, dla których nie ustalono swoistych wartości granicznych, i nie są przeznaczone do stosowania wobec gatunków, dla których testy wrażliwości nie są zalecane, ani wobec gatunków, co do których nie ma wystarczających dowodów, że stanowią dobry cel terapeutyczny (Enterococcus, Neisseria, Gram-ujemne beztlenowce).

Wartości graniczne MIC zalecane przez CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute, dawniej NCCLS) dla lewofloksacyny, odróżniające mikroorganizmy wrażliwe od średnio wrażliwych i średnio wrażliwe od opornych podane są w poniższej tabeli zawierającej wyniki badań MIC (pg/ml) lub metodą krążkowo-dyfuzyjną (średnica strefy [mm] z użyciem krążków z lewofloksacyną w dawce 5 Mg)-

Zalecane przez CLSI wartości graniczne MIC i oznaczone metodą krążkowo-dyfuzyjną dla lewofloksacyny (M100-S17, 2007)

Patogen

Wrażliwy

Oporny

Enterobacteriaceae

< 2 pg/ml

> 8 pg/ml

> 17 mm

< 13 mm

Nie Enterobacteriaceae

< 2 pg/ml

> 8 pg/ml

> 17 mm

< 13 mm

Acinetobacter spp.

< 2 pg/ml

> 8 pg/ml

> 17 mm

< 13 mm

Stenotrophomonas

< 2 pg/ml

> 8 pg/ml

maltophilia

> 17 mm

< 13 mm

Staphylococcus spp.

< 1 pg/ml

> 4 pg/ml

> 19 mm

< 15 mm

Enterococcus spp.

< 2 pg/ml

> 8 pg/ml

> 17 mm

< 13 mm

H. influenzae

< 2 pg/ml

M. catarrhalis 1

> 17 mm

Streptococcus pneumoniae

< 2 pg/ml

> 8 pg/ml

> 17 mm

< 13 mm

Paciorkowce beta-

< 2 pg/ml

> 8 pg/ml

hemolizujące

> 17 mm

< 13 mm

1 Brak lub rzadkie występowanie szczepów opornych uniemożliwia zakwalifikowanie dowolnych otrzymanych wyników inaczej niż „wrażliwy”. W przypadku szczepów sugerujących kategorię „niewrażliwy", wyniki identyfikacji mikroorganizmu i testu wrażliwości powinny być potwierdzone przez laboratorium referencyjne z użyciem referencyjnej metody rozcieńczeń CLSI.

Spektrum aktywności przeciwbakteryjnei

Występowanie oporności wybranych gatunków może się różnić w zależności od rejonu geograficznego i czasu, w związku z czym przydatne są lokalne informacje na temat oporności, zwłaszcza w razie leczenia ciężkich zakażeń. W razie potrzeby należy zasięgnąć porady eksperta, jeżeli lokalne występowanie oporności jest na tyle powszechne, że użyteczność leku, przynamniej wobec pewnego typu zakażeń, jest wątpliwa.

Często wrażliwe gatunki

Gram-dodatnie bakterie tlenowe

Szczepy Staphylococcus aureus* wrażliwe na metycylinę

Staphylococcus saprophyticus

Paciorkowce, grupa C i G

Streptococcus agalactiae

Streptococcus pneumoniae *

Streptococcus pyogenes *

Gram-uiemne bakterie tlenowe

Burkholderia cepacia$

Eikenella corrodens Haemophilus influenzae *

Haemophilus para-influenzae *

Klebsiella oxytoca Klebsiella pneumoniae *

Moraxella catarrhalis *

Pasteurella multocida Proteus vulgaris Providencia rettgeri

Bakterie beztlenowe

Peptostreptococcus

Tnne

Chlamydophila pneumoniae *

Chlamydophila psittaci Chlamydia trachomatis Legionella pneumophila *

Mycoplasma pneumoniae *

Mycoplasma hominis Ureaplasma urealyticum

Gatunki, w przypadku których problem może stanowić nabyta oporność

Gram-dodatnie bakterie tlenowe

Enterococcus faecalis*

Szczepy Staphylococcus aureus oporne na metycylinę

Gram-ujemne bakterie tlenowe

Acinetobacter baumannii 1

Citrobacter freundii 1

Enterobacter aerogenes Enterobacter agglomerans Enterobacter cloacae 1

Escherichia coli 1

Morganella morganii 1

Proteus mirabilis 1

Providencia stuartii Pseudomonas aeruginosa1

Serratia marcescens 1

Bakterie beztlenowe

Bacteroides fragilis Bacteroides ovatus$

Bacteroides thetaiotamicron$

Bacteroides vulgatus$

Clostridium difficile$

Maksymalne stężenie lewofloksacyny w płynie surowiczym wynoszące około 4,0 i 6,7 pg/ml zostało osiągnięte w okresie od 2 do 4 godzin po podawaniu 500 mg, odpowiednio, raz lub dwa razy na dobę przez 3 kolejne dni.

Penetracja do płynu mózgowo-rdzeniowego

Lewofloksacyna ma słabą penetrację do płynu mózgowo-rdzeniowego.

Penetracja do tkanki prostaty

Po doustnym podawaniu 500 mg lewofloksacyny raz na dobę przez trzy dni, średnie stężenie w tkance prostaty wynosiło 8,7 pg/g, 8,2 pg/g i 2,0 pg/g po, odpowiednio, 2, 6 i 24 godzinach; średni stosunek stężenia w prostacie/w osoczu wynosił 1,84.

Stężenie w moczu

Średnie stężenie w moczu 8 -12 godzin po podaniu pojedynczej dawki doustnej 150 mg, 300 mg lub 500 mg lewofloksacyny wynosiło, odpowiednio, 44 mg/l, 91 mg/l i 200 mg/l.

Biotransformacj a

Lewofloksacyna jest metabolizowana w bardzo małym stopniu, jej główne metabolity to demetylolewofloksacyna i N-tlenek lewofloksacyny. Metabolity te stanowią < 5 % dawki wydalanej z moczem. Lewofloksacyna jest stabilna stereochemicznie i nie poddaje się inwersji chiralnej.

Eliminacja

Lewofloksacyna po podaniu doustnym i dożylnym jest eliminowana z osocza względnie powoli (t./2: 6 - 8 godz.). Wydalanie zachodzi głównie przez nerki (> 85 % podanej dawki).

Nie ma istotnych różnic w farmakokinetyce lewofloksacyny po podaniu dożylnym i doustnym, co sugeruje, że dożylna i doustna droga podania są wzajemnie zamienne.

Liniowość

Lewofloksacyna podlega liniowej farmakokinetyce w zakresie dawek 50 do 600 mg.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Farmakokinetyka lewofloksacyny jest zmieniona przy upośledzeniu czynności nerek. Przy upośledzonej czynności nerek eliminacja przez nerki i klirens nerkowy są zmniejszone, a czas półtrwania jest zwiększony, jak pokazano w poniższej tabeli.

Ccr [ml/min]

< 20

20 - 40

50 - 80

CR [ml/min]

13

26

57

ti/2 [godz.]

35

27

9

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma znaczących różnic w farmakokinetyce lewofloksacyny pomiędzy pacjentami młodymi i w podeszłym wieku, z wyjątkiem różnic związanych z różnicami w klirensie kreatyniny.

Różnice pomiędzy płciami

Analizy obejmujące osobno mężczyzn i kobiety wykazały małe do marginalnych zależne od płci różnice w farmakokinetyce lewofloksacyny. Nie ma dowodów wskazujących na znaczenie klinicznie tych różnic pomiędzy płciami.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Ostra toksyczność

Mediana dawki toksycznej (LD50) uzyskana u myszy i szczurów po doustnym podaniu lewofloksacyny mieściła się w zakresie 1500-2000 mg/kg.

Doustne podanie dawki 500 mg/kg małpom wywołało niewielkie działanie poza wymiotami. Toksyczność przy podaniu wielokrotnym

Badania trwające miesiąc i sześć miesięcy obejmujące podawanie leku przez zgłębnik przeprowadzono na szczurach i małpach. Stosowano dawki 50, 200, 800 mg/kg/dobę i 20, 80,

320 mg/kg/dobę przez 1 i 6 miesięcy u szczurów, oraz 10, 30, 100 mg/kg/dobę i 10, 25,

62.5    mg/kg/dobę przez 1 i 6 miesięcy u małp.

Objawy reakcji na podawanie leku u szczurów były niewielkie i występowały zasadniczo przy dawce 200 mg/kg/dobę i większych, i obejmowały zmniejszenie spożycia paszy i nieznaczne zmiany parametrów hematologicznych i biochemicznych. Dawka, przy której nie obserwowano działań niepożądanych (NOEL) w tych badaniach została ustalona na 200 i 20 mg/kg/dobę po, odpowiednio, 1 i 6 miesiącach.

Toksyczność po doustnym podawaniu małpom była minimalna i wyrażała się przez zmniejszoną masę ciała przy dawce 100 mg/kg/dobę w połączeniu z nadmiernym ślinieniem się, biegunką i zmniejszeniem pH moczu u niektórych zwierząt przy tej dawce. Nie zaobserwowano żadnych objawów toksyczności w badaniu 6-miesięcznym. Dawka NOEL została ustalona na 30 i

62.5    mg/kg/dobę po, odpowiednio, 1 i 6 miesiącach.

Dawka NOEL dla badania 6-miesięcznego została ustalona na 20 i 62,5 mg/kg/dobę dla, odpowiednio, szczurów i małp.

Toksyczny wpływ na reprodukcję

Lewofloksacyna nie powodowała żadnego upośledzenia płodności ani funkcji rozrodczych u szczurów przy dawkach doustnych dochodzących do 360 mg/kg/dobę i dożylnych dochodzących do 100 mg/kg/dobę

Lewofloksacyna nie wywierała działania teratogennego u szczurów przy dawkach doustnych dochodzących do 810 mg/kg/dobę i dożylnych dochodzących do 160 mg/kg/dobę. Nie zaobserwowano działania teratogennego u królików, którym podawano lek doustnie w dawkach do 50 mg/kg/dobę lub dożylnie w dawkach do 25 mg/kg/dobę.

Lewofloksacyna nie miała żadnego wpływu na płodność, a jedyny zaobserwowany wpływ na płody to opóźnione dojrzewanie z powodu toksycznego działania na matkę.

Genotoksyczność

Lewofloksacyna nie wywołuje mutacji genowych w komórkach bakterii lub ssaków, ale wywołuje aberracje chromosomowe w komórkach płuc chomika chińskiego w warunkach in vitro przy stężeniu 100 ^g/ml lub większym, przy braku aktywacji metabolicznej. W badaniach in vivo (test mikrojąderkowy, poziomu wymiany chromatyd siostrzanych, nieplanowanej syntezy DNA, dominującej mutacji letalnej) nie wykazano jakiegokolwiek potencjalnego działania genotoksycznego.

Potencjalne działanie fototoksyczne

Badania na myszach po podaniu zarówno doustnym, jak i dożylnym wykazały, że lewofloksacyna wywiera działanie fototoksyczne tylko w bardzo dużych dawkach. Lewofloksacyna nie wykazała żadnego działania genotoksycznego w teście działania fotomutagennego i ograniczyła rozwój guza w teście działania fotorakotwórczego.

Potencjalne działanie rakotwórcze

W dwuletnim badaniu na szczurach, którym podawano lewofloksacynę w diecie (0, 10, 30 i 100 mg/kg/dobę) nie stwierdzono żadnych oznak działania rakotwórczego.

Toksyczność wobec stawów

Podobnie jak inne fluorochinolony, lewofloksacyna wywiera działanie na chrząstkę (powstawanie pęcherzy i jam) u szczurów i psów. Obserwacje te były silniej wyrażone u młodych zwierząt.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki Hypromeloza Krospowidon (Typ A)

Celuloza mikrokrystaliczna Sodu stearylofumaran

Otoczka tabletki

Hydroksypropyloceluloza

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelaza tlenek żółty (E 172)

E6/Żelaza tlenek czerwony (E 172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać blister w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 50, 100, 200 i 500 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sanovel Holding B.V.

Kruisdonk 66, NL 6222, Maastricht Holandia

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

19

1

Skuteczność kliniczną wykazano dla wrażliwych izolatów w zatwierdzonych wskazaniach klinicznych.

$ naturalna średnia wrażliwość

Pozostałe informacje

Zakażenia szpitalne wywołane przez P. aeruginosa mogą wymagać leczenia skojarzonego.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie

Lewofloksacyna podana doustnie jest szybko i niemal całkowicie wchłaniana, a maksymalne stężenie w osoczu osiągane jest w ciągu 1 godziny. Bezwzględna biodostępność wynosi około 100 %.

Posiłek ma niewielki wpływ na wchłanianie lewofloksacyny.

Dystrybucja

Około 30-40% lewofloksacyny wiąże się z białkami osocza. Przy dawce 500 mg lewofloksacyny raz na dobę podawanej wielokrotnie wykazano praktycznie zerową kumulację. Niewielka, ale przewidywalna kumulacja lewofloksacyny występuje przy dawce 500 mg dwa razy na dobę. Stan stacjonarny osiągany jest w ciągu 3 dni.

Penetracja do tkanek i _płynów ustrojowych

Penetracja do błony śluzowej oskrzeli i płynu wyścielającego nabłonek dróg oddechowych (ELF) Maksymalne stężenie lewofloksacyny w śluzówce oskrzeli i płynie wyścielającym nabłonek dróg oddechowych po doustnym podaniu 500 mg wynosiło, odpowiednio, 8,3 ąg/g i 10,8 ąg/ml. Wartości te osiągnięto mniej więcej godzinę po podaniu.

Penetracja do tkanki płuc

Maksymalne stężenie lewofloksacyny w tkance płuc po doustnym podaniu 500 mg wynosiło około 11,3 ąg/g i zostało osiągnięte w okresie od 4 do 6 godzin po podaniu. Stężenie w tkance płuc systematycznie przekraczało stężenie leku w osoczu.

Penetracja do płynu surowiczego w pęcherzach

Levofloxacin Sanovel