+ iMeds.pl

Levofloxacinum b. braun 5 mg/mlUlotka Levofloxacinum b. braun

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Levofloxacinum B. Braun, 5 mg/ml, roztwór do infuzji

Lewofloksacyna

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Levofloxacinum B. Braun i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Levofloxacinum B. Braun

3.    Jak stosować Levofloxacinum B. Braun

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Levofloxacinum B. Braun

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Levofloxacinum B. Braun i w jakim celu się go stosuje

Lek nazywa się Levofloxacinum B. Braun. Levofloxacinum B. Braun zawiera lewofloksacynę. Należy ona do grupy leków zwanych antybiotykami. Jest to antybiotyk z grupy chinolonów. Jego działanie polega na zabijaniu bakterii, które wywołują zakażenia w organizmie ludzkim.

Lek Levofloxacinum B. Braun może być stosowany w leczeniu następujących zakażeń:

•    płuc, u osób z zapaleniem płuc;

•    dróg moczowych, w tym nerek lub pęcherza;

•    gruczołu krokowego, jeśli występuje długotrwałe zakażenie;

•    skóry i warstw pod skórą, w tym mięśni. Są one niekiedy nazywane „tkankami miękkimi”.

W pewnych wyjątkowych sytuacjach lek Levofloxacinum B. Braun można stosować w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa zakażenia płuc bakterią wąglika lub nasilenia choroby po narażeniu na bakterię wywołującą wąglika.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Levofloxacinum B. Braun

Kiedy nie stosować Levofloxacinum B. Braun i skonsultować się z lekarzem:

•    jeśli pacjent jest uczulony na lewofloksacynę, inne antybiotyki chinolonowe, takie jak moksyfloksacyna, cyprofloksacyna lub ofloksacyna, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

Do objawów uczulenia należą: wysypka, trudności w przełykaniu lub oddychaniu, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka.

•    jeśli pacjent ma padaczkę lub kiedykolwiek wystąpił u niego napad padaczkowy;

•    jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowały problemy ze ścięgnami, takie jak zapalenie ścięgien związane z leczeniem antybiotykiem chinolonowym. Ścięgno łączy mięsień ze szkieletem;

•    u dzieci i młodzieży w okresie wzrostu;

•    jeśli pacjentka jest w ciąży, może zajść w ciążę, lub istnieje podejrzenie ciąży;

•    jeśli pacjentka karmi piersią.

Jeśli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta, nie należy stosować tego leku. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty przed rozpoczęciem stosowania leku Levofloxacinum B. Braun.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w następujących przypadkach:

•    jeśli pacjent ma 60 lat lub więcej;

•    jeśli pacjent przyjmuje kortykosteroidy (patrz punkt "Inne leki i Levofloxacinum B. Braun");

•    jeśli u pacjenta występowały w przeszłości drgawki (napady padaczkowe);

•    jeśli u pacjenta doszło do uszkodzenia mózgu w wyniku udaru lub innego urazu mózgu;

•    jeśli pacj ent ma problemy z nerkami;

•    jeśli u pacjenta występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; pacjent może mieć poważne problemy z krwią w związku z przyjęciem tego leku;

•    jeśli u pacj enta kiedykolwiek występowały zaburzenia psychiczne;

•    jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowały zaburzenia serca; należy zachować ostrożność podczas stosowania tego rodzaju leków, jeśli u pacjenta lub w jego rodzinie występuje wrodzone wydłużenie odstępu QT (widoczne w zapisie czynności elektrycznej serca (EKG)), lub stwierdzono zaburzenia elektrolitowe we krwi (wyjątkowo niskie stężenie potasu lub magnezu we krwi). Należy również zachować ostrożność jeśli pacjent ma spowolnienie akcji serca (zwane bradykardią), niewydolność serca, jeśli przebył zawał serca a także, jeżeli pacjent jest kobietą lub osobą w podeszłym wieku, bądź też przyjmuje inne leki, powodujące zmiany w EKG (patrz punkt „Inne leki i Levofloxacinum B. Braun”);

•    jeśli pacjent ma cukrzycę;

•    jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowały zaburzenia wątroby;

•    j eśli pacj ent ma miastenię.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty przed rozpoczęciem stosowania leku Levofloxacinum B. Braun.

Inne leki i Levofloxacinum B. Braun

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Lek Levofloxacinum B. Braun może bowiem wpływać na działanie innych leków. Również niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Levofloxacinum B. Braun.

W szczególności, należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków, ponieważ mogą one zwiększać ryzyko działań niepożądanych, jeśli są stosowane jednocześnie z lekiem Levofloxacinum B. Braun:

•    kortykosteroidy, stosowane w leczeniu stanów zapalnych; może wystąpić zwiększone ryzyko zapalenia i (lub) zerwania ścięgien.

•    warfaryna stosowana do zmniejszenia krzepliwości krwi; może wystąpić zwiększone ryzyko krwawienia. Konieczne może być przeprowadzanie regularnych badań krwi w celu kontrolowania krzepliwości krwi pacjenta.

•    teofilina stosowana w leczeniu trudności z oddychaniem; może wystąpić zwiększone ryzyko drgawek podczas jednoczesnego stosowania z lekiem Levofloxacinum B. Braun.

•    niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) stosowane przeciwbólowo i przeciwzapalne leki, takie jak kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, fenbufen, ketoprofen i indometacyna; może wystąpić zwiększone ryzyko drgawek (napadu padaczkowego) podczas jednoczesnego stosowania z lekiem Levofloxacinum B. Braun.

•    cyklosporyna stosowana po przeszczepach narządów; może zwiększyć się ryzyko wystąpienia działań niepożądanych cykosporyny.

•    leki, które mogą powodować zmiany akcji serca, w tym także leki stosowane w przypadku zaburzeń rytmu serca (leki przeciwarytmiczne, takie jak chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid), depresji (trój pierścieniowe leki przeciwdepresyjne, takie jak imipramina i amitryptylina), zaburzeń psychicznych (leki przeciwpsychotyczne) i zakażeń bakteryjnych (antybiotyki makrolidowe, takie jak erytromycyna, azytromycyna i klarytromycyna);

•    probenecyd stosowany w leczeniu dny moczanowej i cymetydyna stosowana w leczeniu wrzodów i zgagi.

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania wyżej wymienionych leków z lekiem Levofloxacinum B. Braun. W przypadku problemów z nerkami, lekarz może przepisać mniejszą dawkę.

Obecność opioidów w moczu

Wyniki oznaczeń w moczu silnych leków przeciwbólowych zwanych opioidami mogą być fałszywie dodatnie u pacjentów leczonych lekiem Levofloxacinum B. Braun. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Levofloxacinum B. Braun, jeśli zlecił on badanie moczu.

Badanie na obecność prątków gruźlicy

Lek Levofloxacinum B. Braun może powodować fałszywie ujemne wyniki niektórych badań laboratoryjnych wykrywających bakterie powodujące gruźlicę.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować tego leku, jeśli:

•    pacjentka jest w ciąży, może zajść w ciążę, lub istnieje podejrzenie ciąży;

•    pacjentka karmi piersią lub planuje karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

U pacjentów po przyjęciu tego leku mogą wystąpić działania niepożądane, w tym zawroty głowy, senność, uczucie wirowania (zawroty głowy) lub zaburzenia widzenia. Niektóre z tych działań niepożądanych mogą upośledzać zdolność koncentracji i szybkość reakcji. W takich przypadkach nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn, które wymagają wysokiego stopnia koncentracji.

Levofloxacinum B. Braun zawiera sód

Butelka o pojemności 100 ml zawiera 354 mg sodu, a butelka o pojemności 50 ml - 177 mg sodu. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów, u których zawartość sodu w diecie wymaga kontroli.. W celu uzyskania dalszych informacji, należy zwrócić się do lekarza, jeśli pacjent kontroluje zawartość sodu w diecie.

3. Jak stosować Levofloxacinum B. Braun

Sposób podawania leku Levofloxacinum B. Braun

•    Levofloxacinum B. Braun jest lekiem przeznaczonym do stosowania w szpitalach.

•    Jest on podawany w infuzji dożylnej przez lekarza lub pielęgniarkę. Infuzja jest wykonywana do jednej z żył pacjenta przez określony czas (tzw. wlew dożylny).

•    250 mg Levofloxacinum B. Braun należy podawać przez co najmniej 30 minut.

•    500 mg Levofloxacinum B. Braun należy podawać przez co najmniej 60 minut.

•    Należy ściśle monitorować ciśnienie tętnicze i częstość akcji serca pacjenta, z uwagi na możliwość wystąpienia zaburzeń pracy serca i przejściowego obniżenia ciśnienia krwi, które obserwowano w przypadku infuzji podobnych antybiotyków. Jeśli podczas infuzji ciśnienie krwi pacjenta obniży się wyraźnie, infuzja zostanie natychmiast przerwana.

Dawkowanie Levofloxacinum B. Braun

Jeśli pacjent nie wie, dlaczego przepisano mu lek Levofloxacinum B. Braun, lub w razie

jakichkolwiek wątpliwości dotyczących dawki leku Levofloxacinum B. Braun, należy zwrócić się do

lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

•    Lekarz zdecyduje, jaką dawkę Levofloxacinum B. Braun należy podać.

•    Dawka jest określana w zależności od rodzaju i miejsca zakażenia.

•    Długość leczenia zależy od ciężkości zakażenia.

Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku

•    zapalenie płuc: 500 mg raz lub dwa razy na dobę;

•    zakażenie dróg moczowych, w tym także nerek lub pęcherza: 500 mg raz na dobę;

•    zapalenie gruczołu krokowego: 500 mg raz na dobę;

•    zakażenie skóry i tkanek pod skórą, w tym także mięśni: 500 mg raz lub dwa razy na dobę.

Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności nerek

Lekarz może zdecydować o zastosowaniu mniejszej dawki.

Dzieci i młodzież

Lek Levofloxacinum B. Braun jest przeciwwskazany u dzieci i młodzieży.

Ochrona skóry przed promieniowaniem słonecznym

Należy unikać bezpośredniego narażenia na działanie promieniowania słonecznego, jeśli przyjmuje się ten lek i przez 2 dni od dnia przerwania leczenia z uwagi na to, że skóra może być bardziej wrażliwa na promienie słoneczne. Może ona ulec poparzeniu, może pojawić się świąd lub pęcherze, jeśli pacjent nie podejmie następujących środków ostrożności:

•    należy używać kremu z wysokim filtrem przeciwsłonecznym;

•    należy zawsze nosić okrycie głowy, ramion i nóg;

•    należy unikać solariów.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Levofloxacinum B. Braun

Jest mało prawdopodobne, aby lekarz lub pielęgniarka podali pacjentowi większą niż zalecana dawkę leku. Lekarz prowadzący i pielęgniarka będą kontrolowali przebieg choroby i leki przyjmowane przez pacjenta. Zawsze w przypadku wątpliwości dotyczących dawki leku, należy porozmawiać z lekarzem. W przypadku przedawkowania leku Levofloxacinum B. Braun mogą wystąpić następujące działania niepożądane: napady drgawek (atak padaczki), stan splątania, zawroty głowy, obniżony poziom świadomości, drgawki i problemy z sercem prowadzące do zaburzeń rytmu serca oraz mdłości.

Pominięcie zastosowania Levofloxacinum B. Braun

Lekarz lub pielęgniarka mają instrukcje, kiedy podawać lek. Jest mało prawdopodobne, aby podano pacjentowi lek niezgodnie z zaleceniami lekarza. Jednakże, jeśli pacjent podejrzewa pominięcie zastosowania leku, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

Przerwanie stosowania Levofloxacinum B. Braun

Nawet, jeśli nastąpi poprawa stanu pacjenta, lekarz lub pielęgniarka mogą kontynuować podawanie leku Levofloxacinum B. Braun. W razie zbyt wczesnego przerwania podawania leku, stan pacjenta może się pogorszyć lub może doj ść do wytworzenia się oporności bakterii na lek. Po kilku dniach leczenia roztworem do infuzji, lekarz może zdecydować o zmianie drogi podawania leku z infuzji dożylnej na podanie doustne w celu ukończenia pełnego cyklu leczenia.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania tego leku, należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania te są zwykle łagodne lub umiarkowane i zazwyczaj szybko ustępują.

Należy niezwłocznie przerwać przyjmowanie leku Levofloxacinum B. Braun i skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących działań niepożądanych:

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów)

•    reakcja alergiczna; Objawy reakcji alergicznych mogą obejmować: wysypkę, trudności w przełykaniu lub oddychaniu, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka.

Następujące działania niepożądane mogą być poważne. Jeżeli wystąpi którekolwiek z poniższych działań niepożądanych, należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku Levofloxacinum B. Braun i skonsultować się z lekarzem lub pielęgniarką, gdyż może być konieczna pilna pomoc lekarska:

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1 000 pacjentów)

•    wodnista biegunka, która może zawierać krew, niekiedy ze skurczami żołądka i podwyższoną temperaturą; mogą być to objawy poważnego problemu z jelitami.

•    ból i zapalenie ścięgien lub więzadeł, które może prowadzić do zerwania ścięgna lub więzadła (szczególnie ścięgna Achillesa);

•    napad drgawkowy .

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów)

•    pieczenie, mrowienie, ból lub drętwienie; mogą to być objawy stanu chorobowego zwanego neuropatią.

Inne działania niepożądane:

•    ciężkie wysypki, w tym także powstawanie pęcherzy lub łuszczenie się skóry wokół warg, oczu, ust, nosa i narządów płciowych;

•    utrata apetytu, zażółcenie skóry i gałek ocznych, ciemne zabarwienie moczu, świąd lub tkliwość brzucha przy dotyku ; mogą to być objawy zaburzeń czynności wątroby, w tym niewydolności wątroby, które może prowadzić do zgonu.

W przypadku pogorszenia widzenia lub wystąpienia innych zaburzeń widzenia w trakcie leczenia lekiem Levofloxacinum B. Braun, należy natychmiast zasięgnąć porady okulisty.

Jeśli którykolwiek z następujących objawów niepożądanych nasili się lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni, należy powiedzieć o tym lekarzowi:

Często (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów)

•    zaburzenia snu;

•    ból głowy, zawroty głowy;

•    mdłości, wymioty i biegunka;

•    zwiększony poziom niektórych enzymów    wątrobowych we    krwi;

•    reakcje w miejscu podania;

•    zapalenie żyły.

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów)

•    zmiany ilości innych bakterii lub grzybów, zakażenie szczepem Candida, które może wymagać leczenia;

•    zmiany ilości białych krwinek obserwowane w wynikach badań krwi (leukopenia, eozynofilia);

•    niepokój, uczucie splątania, uczucia zdenerwowania, senność, drżenie, zawroty głowy;

•    spłycenie oddechu (duszność);

•    zaburzenia zmysłu smaku, utrata apetytu,    nieżyt żołądka lub niestrawność (dyspepsja), ból w

okolicy żołądka, uczucie wzdęcia lub zaparcie;

•    swędząca wysypka skórna, silny świąd skóry lub pokrzywka, nadmierna potliwość;

•    ból stawów lub mięśni;

•    zaburzone wyniki badań krwi w związku z problemami z wątrobą (podwyższone stężenie bilirubiny) lub nerkami (podwyższone stężenie kreatyniny);

•    ogólne osłabienie.

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1 000 pacjentów)

•    łatwe tworzenie się siniaków i krwawień w związku z obniżeniem liczby płytek krwi (małopłytkowość);

•    mała liczba białych krwinek (neutropenia);

•    nadmierna odpowiedź immunologiczna (nadwrażliwość);

•    zmniejszenie stężenia cukru we krwi (hipoglikemia); Ma to szczególne znaczenie u pacjentów z cukrzycą.

•    widzenie lub słyszenie rzeczy, które nie istnieją (halucynacje, paranoja), zmiana opinii i myśli (reakcje psychotyczne) z ryzykiem myśli lub prób samobójczych;

•    depresja, zaburzenia umysłowe, niepokój (pobudzenie), niezwykłe sny lub koszmary senne;

•    mrowienie w dłoniach i stopach (parestezj e);

•    szumy uszne lub niewyraźne widzenie;

•    nieprawidłowo przyśpieszona czynność serca (tachykardia) lub niskie ciśnienie tętnicze krwi;

•    osłabienie mięśni; ma szczególne znaczenie u pacjentów z miastenią (rzadka choroba układu nerwowego).

•    zaburzenia czynności nerek i niekiedy niewydolność nerek w związku z reakcją alergiczną nerek zwaną śródmiąższowym zapaleniem nerek;

•    gorączka.

Inne działania niepożądane

•    niedobór czerwonych krwinek (anemia), co może powodować bladość lub zażółcenie skóry w związku z uszkodzeniem czerwonych krwinek; niedobór wszystkich rodzajów krwinek (pancytopenia);

•    przedłużająca się gorączka, ból gardła i ogólne złe samopoczucie; może to być związane z niedoborem białych krwinek (agranulocytoza).

•    zaburzenia krążenia (wstrząs rzekomoanafilaktyczny);

•    wzrost poziomu cukru we krwi lub obniżenie poziomu cukru we krwi prowadzące do śpiączki (śpiączka hipoglikemiczna); ma to szczególne znaczenie u pacjentów z cukrzycą.

•    zaburzenia węchu, utrata węchu lub smaku;

•    zaburzenia czynności ruchowych i trudności w chodzeniu (dyskinezy, zaburzenia pozapiramidowe);

•    przejściowa utrata świadomości lub postawy (omdlenie);

•    przej ściowa utrata widzenia;

•    zaburzenie lub utrata słuchu;

•    nieprawidłowo przyspieszona czynność serca, zaburzenie rytmu serca stanowiące zagrożenie życia, w tym zatrzymanie akcji serca, wydłużenie odstępu QT widoczne w zapisie czynności elektrycznej serca (EKG);

•    trudności w oddychaniu lub świszczący oddech (skurcz oskrzeli);

•    reakcje alergiczne w płucach;

•    zapalenie trzustki;

•    zapalenie wątroby;

•    zwiększona wrażliwość skóry na promieniowanie słoneczne i ultrafioletowe (nadwrażliwość na światło);

•    zapalenie naczyń związane z reakcją alergiczną;

•    zapalenie jamy ustnej;

•    zerwanie lub uszkodzenie mięśnia (rabdomioliza);

•    zaczerwienienie i obrzęk stawu (zapalenie stawu);

•    ból pleców, klatki piersiowej i kończyn;

•    ataki porfirii u pacjentów z porfirią (bardzo rzadka choroba metaboliczna);

•    utrzymujący się ból głowy z lub bez zaburzenia widzenia (niewyraźne widzenie) (łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać Levofloxacinum B. Braun

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Termin ważności

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Termin ważności po wyjęciu z opakowania zewnętrznego: 3 dni (w warunkach oświetlenia pokojowego). Lek ten jest wrażliwy na światło.

Termin ważności po pierwszym otwarciu: użyć natychmiast.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Ten produkt leczniczy jest wrażliwy na światło.

Nie stosować tego leku, jeśli roztwór jest mętny lub zawiera widoczny osad, lub nie jest zielonkawożółty. Nie należy stosować leku, jeśli opakowanie lub butelka są uszkodzone.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Levofloxacinum B. Braun

•    Substancj ą czynną jest lewofloksacyna.

1 ml roztworu do infuzji zawiera 5 mg lewofloksacyny w postaci lewofloksacyny półwodnej.

Każda butelka o pojemności 100 ml zawiera 500 mg lewofloksacyny w postaci lewofloksacyny półwodnej.

Każda butelka o pojemności 50 ml zawiera 250 mg lewofloksacyny w postaci lewofloksacyny półwodnej.

•    Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: sodu chlorek, kwas cytrynowy jednowodny, sodu wodorotlenek (do ustalania pH) i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Levofloxacinum B. Braun i co zawiera opakowanie

Levofloxacinum B. Braun jest przezroczystym, zielonkawożółtym roztworem do infuzji. Jest dostępny w polietylenowych butelkach o pojemności 50 ml i 100 ml, w opakowaniach zbiorczych po 20 butelek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-StraBe 1 34212 Melsungen, Niemcy

Adres pocztowy:

34209 Melsungen, Niemcy Tel.: +49 5661-71-0 Faks: +49 5661-71-4567

Wytwórca

B. Braun Medical, S.A.

Carretera de Terrassa, 121 08191 Rubi (Barcelona), España

Ten lek jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria:

Levofloxacin B. Braun 5 mg/ml Infusionslösung

Belgia:

Levofloxacin B. Braun 5 mg/ml

Bułgaria:

Levofloxacin B. Braun 5 mg/ml

Niemcy:

Levofloxacin B. Braun 5 mg/ml Infusionslösung

Dania:

Levofloxacin B. Braun 5 mg/ml

Finlandia:

Levofloxacin B. Braun 5 mg/ml

Francja:

Levofloxacine B. Braun 5 mg/ml, solution pour perfusion

Włochy:

Levofloxacina B. Braun 5 mg/ml

Holandia:

Levofloxacine B. Braun 5 mg/ml

Norwegia:

Levofloxacin B. Braun 5 mg/ml

Polska:

Levofloxacinum B. Braun

Hiszpania

Levofloxacino B.Braun 5 mg/ml solución para perfusión EFG

Szwecja:

Levofloxacin B. Braun 5 mg/ml

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

X..................................................................................................................

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Sposób podawania:

Levofloxacinum B. Braun jest gotowy do użycia i należy go podawać wyłącznie w powolnym wlewie dożylnym.

Środki ostrożności:

Czas trwania infuzji: Należy przestrzegać czasu trwania infuzji, który dla dawki 50 ml (250 mg) wynosi co najmniej 30 minut, a dla dawki 500 ml (500 mg) co najmniej 60 minut (1 godzina). Nie

ma konieczności zabezpieczania leku przed światłem podczas podawania.

Należy przestrzegać czasu trwania infuzji co najmniej 30 minut dla dawki 250 mg (50 ml roztworu do infuzji) i 60 minut dla dawki 500 mg (100 ml roztworu do infuzji). Wiadomo, że podczas infuzji ofloksacyny może wystąpić tachykardia i przejściowy spadek ciśnienia tętniczego.

W rzadkich przypadkach, w związku ze znacznym obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi, może wystąpić zapaść. W przypadku znacznego spadku ciśnienia tętniczego podczas infuzji lewofloksacyny (L-izomer ofloksacyny), należy niezwłocznie przerwać podawanie leku.

Przechowywanie:

Lek Levofloxacinum B. Braun należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Nie jest konieczna ochrona przed światłem podczas infuzji i w ciągu trzech dni po wyjęciu z opakowania zewnętrznego, jeśli butelka z lekiem jest przechowywana w temperaturze pokojowej. Po otwarciu butelki do infuzji (przebiciu gumowego korka) należy natychmiast zużyć roztwór (w ciągu 3 godzin), aby zapobiec zakażeniu bakteryjnemu.

8

Niezgodności:

Levofloxacinum B. Braun nie należy mieszać z roztworami alkalicznymi (np. wodorowęglanem sodu) lub z heparyną.

Zgodności:

Levofloxacinum B. Braun wykazuje zgodność z następującymi roztworami do infuzji:

-    roztwór chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%);

-    roztwór glukozy 50 mg/ml (5%);

-    roztwór chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%) w glukozie 50 mg/ml (5%);

-    roztwór Ringera;

-    roztwór Hartmanna.

9

Levofloxacinum B. Braun

Charakterystyka Levofloxacinum b. braun

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Levofloxacinum B. Braun, 5 mg/ml, roztwór do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml zawiera 5 mg lewofloksacyny (w postaci lewofloksacyny półwodnej).

Butelka 100 ml zawiera 500 mg lewofloksacyny (w postaci lewofloksacyny półwodnej). Butelka 50 ml zawiera 250 mg lewofloksacyny (w postaci lewofloksacyny półwodnej).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Butelka 100 ml zawiera 15,4 mmol sodu (354 mg)

Butelka 50 ml zawiera 7,7 mmol sodu (177 mg)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do infuzji.

Przezroczysty, zielonkawożółty roztwór. pH: 4,5 - 5,5

Osmolalność: 279 - 307 mOsm/kg

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Levofloxacinum B. Braun jest wskazany do leczenia następujących zakażeń u dorosłych (patrz punkt 4.4 i 5.1):

•    pozaszpitalne zapalenie płuc;

•    powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich.

W przypadku wyżej wymienionych zakażeń Levofloxacinum B. Braun należy stosować wyłącznie, jeśli stosowanie zwykle zalecanych leków przeciwbakteryjnych do początkowego leczenia tych zakażeń nie jest właściwe.

•    odmiedniczkowe zapalenie nerek i powikłane zakażenia układu moczowego (patrz punkt 4.4);

•    przewlekłe bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego;

•    wąglik płucny: profilaktyka po narażeniu na zakażenie i leczenie (patrz punkt 4.4).

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące odpowiedniego stosowania leków przeciwbakteryj nych.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Levofloxacinum B. Braun podaje się w postaci powolnej infuzji dożylnej raz lub dwa razy na dobę. Dawkowanie zależy od rodzaju i ciężkości zakażenia oraz wrażliwości drobnoustroju podejrzanego o wywołanie zakażenia. Po pierwszym podaniu infuzji dożylnej Levofloxacinum B. Braun można zmienić drogę podawania produktu leczniczego na podawanie doustne zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego dla powlekanych tabletek i w zależności od tego, czy jest to odpowiednie dla danego pacjenta. Biorąc pod uwagę biorównoważność postaci parenteralnych i doustnych, można zastosować takie samo dawkowanie.

Dawkowanie

Zaleca się następujące dawki produktu leczniczego Levofloxacinum B. Braun:

Dawkowanie u pacjentów z prawidłową czynnością nerek (klirens kreatyniny > 50 ml/min)

Dawkowanie na dobę

(zależnie od ciężkości zakażenia)

Całkowity czas trwania leczenia1

(zależnie od ciężkości zakażenia)

Pozaszpitalne zapalenie płuc

500 mg raz lub dwa razy na dobę

7 - 14 dni

Odmiedniczkowe zapalenie nerek

500 mg raz na dobę

7 - 10 dni

Powikłane zakażenia układu moczowego

500 mg raz na dobę

7 - 14 dni

Przewlekłe bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego

500 mg raz na dobę

28 dni

Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich

500 mg raz lub dwa razy na dobę

7 - 14 dni

Wąglik płucny

500 mg raz na dobę

8 tygodni

1 Czas trwania leczenia obejmuje leczenie dożylne oraz doustne. Zmiana drogi podawania z dożylnego na doustne zależy od sytuacji klinicznej i zazwyczaj następuje po 2 do 4 dniach.

Szczególne grupy_pacjentów

Zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny <50 ml/min)

Dawkowanie

250 mg/24 h

500 mg/24 h

500 mg/12 h

Klirens kreatyniny

pierwsza dawka: 250 mg

pierwsza dawka: 500 mg

pierwsza dawka: 500 mg

50 - 20 ml/min

następnie: 125 mg/24 h

następnie: 250 mg/24 h

następnie: 250 mg/12 h

19 - 10 ml/min

następnie: 125 mg/48 h

następnie: 125 mg/24 h

następnie: 125 mg/12 h

<10 ml/min (w tym pacjenci poddawani hemodializie i CADO) 1

następnie: 125 mg/48 h

następnie: 125 mg/24 h

następnie: 125 mg/24 h

1Po hemodializie lub ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej (CADO) nie jest konieczne podawania dodatkowej dawki.

Zaburzenia czynności wątroby

Modyfikacja dawkowania nie jest konieczna, ponieważ lewofloksacyna nie jest w istotnym stopniu metabolizowana w wątrobie a wydalana jest głównie przez nerki.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności modyfikowania dawki u pacjentów w podeszłym wieku z przyczyn innych niż zaburzenie czynności nerek (patrz punkt 4.4 „Zapalenie i zerwanie ścięgna” i „Wydłużenie odstępu QT”).

Produkt leczniczy Levofloxacinum B. Braun jest przeciwwskazany u dzieci i młodzieży w okresie wzrostu (patrz punkt 4.3).

Sposób podawania

Levofloxacinum B. Braun jest przeznaczony tylko do podawania w powolnej infuzji dożylnej raz lub dwa razy na dobę. Roztwór do infuzji zawierający 250 mg należy podawać przez co najmniej 30 minut, a roztwór do infuzji zawierający 500 mg Levofloxacinum B. Braun przez co najmniej 60 minut (patrz punkt 4.4).

Niezgodności farmaceutyczne, patrz punkt 6.2. Zgodność z innymi roztworami do infuzji, patrz punkt 6.6.

4.3 Przeciwwskazania

Produktu leczniczego Levofloxacinum B. Braun nie należy stosować:

u pacjentów z nadwrażliwością na lewofloksacynę lub inne substancję pomocniczą;

chinolony, lub na

którąkolwiek

u pacjentów z padaczką;

u pacjentów z zaburzeniami ścięgien w wywiadzie fluorochinolonów;

związanymi ze

stosowaniem

u dzieci i młodzieży w okresie wzrostu (w wieku do 18 lat);

u kobiet w ciąży;

u kobiet karmiących piersią.

4.4

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Jest wysoce prawdopodobne, że szczepy S. aureus oporne na metycylinę (MRSA) są również oporne na fluorochinolony, w tym także lewofloksacynę. Dlatego też, nie zaleca się stosowania lewofloksacyny w leczeniu zakażeń, w których stwierdzono lub podejrzewa się, że patogenem są szczepy MRSA, chyba, że badania laboratoryjne potwierdziły wrażliwość patogenu na lewofloksacynę (a zwykle zalecane leki przeciwbakteryjne do leczenia zakażeń MRSA są uważane za niewłaściwe).

Oporność na fluorochinolony E. coli, które są patogenem najczęściej wywołującym zakażenia układu moczowego, jest zmienna na obszarze Unii Europejskiej. Lekarze przepisujący leki powinni uwzględnić lokalne występowanie oporności E. coli na fluorochinolony.

Płucna postać wąglika: Stosowanie u ludzi ustalono na podstawie danych dotyczących wrażliwości in vitro Bacillus anthracis, danych z badań eksperymentalnych na zwierzętach oraz ograniczonych danych dotyczących ludzi. Lekarze prowadzący leczenie powinni się kierować krajowymi i (lub) międzynarodowymi zaleceniami dotyczącymi leczenia wąglika.

Czas trwania infuzji

Należy przestrzegać zaleconego czasu trwania infuzji, który w przypadku dawki 250 mg wynosi co najmniej 30 minut, a w przypadku dawki 500 mg - 60 minut. Jak wiadomo, podczas infuzji ofloksacyny może wystąpić tachykardia i przejściowe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. W rzadkich przypadkach, w związku ze znacznym obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi, może wystąpić zapaść. Jeśli podczas infuzji lewofloksacyny (l-izomer ofloksacyny) wystąpi wyraźne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, należy natychmiast przerwać infuzję.

50ml produktu leczniczego zawiera 7,7 mmol (177 mg) sodu, a 100 ml 15,4 mmol (354 mg). Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów, u których zawartość sodu w diecie wymaga kontroli.

Zapalenie ścięgna i zerwanie ścięgna

W rzadkich wypadkach może wystąpić zapalenie ścięgna. Najczęściej obejmuje ono ścięgno Achillesa i niekiedy może prowadzić do jego zerwania. Zapalenie i zerwanie ścięgna, niekiedy obustronne, może wystąpić w przeciągu 48 godzin od rozpoczęcia leczenia lewofloksacyną i może utrzymywać się do kilku miesięcy po przerwaniu leczenia. Ryzyko zapalenia i zerwania ścięgna jest większe u pacjentów w wieku powyżej 60 lat, u pacjentów przyjmujących 1 000 mg produktu leczniczego na dobę i u pacjentów stosujących kortykosteroidy. Należy zmodyfikować dawkę dobową u pacjentów w podeszłym wieku w oparciu o klirens kreatyniny (patrz punkt 4.2). W związku z tym, podczas stosowania produktu leczniczego Levofloxacinum B. Braun, w tej grupie pacjentów zaleca się ścisłą kontrolę . Pacjenci, u których pojawiły się objawy zapalenia ścięgien, powinni skonsultować się ze swoim lekarzem. W przypadku podejrzenia zapalenia ścięgna należy natychmiast przerwać leczenie i wdrożyć odpowiednie leczenie chorego ścięgna (np. unieruchomić kończynę) (patrz punkt 4.3 i 4.8).

Choroba związana z zakażeniem Clostridium difficile

Biegunka, szczególnie o ciężkim przebiegu, utrzymująca się i (lub) z domieszką krwi, podczas lub po zakończeniu leczenia lewofloksacyną (w tym także kilka tygodni po zakończeniu leczenia) może być objawem choroby związanej z zakażeniem Clostridium difficile (CDAD). Może ona mieć różny stopień ciężkości, od postaci łagodnej aż do ciężkiej , stanowiącej zagrożenie życia. Najcięższą postacią jest rzekomobłoniaste zapalenie jelit (patrz punkt 4.8). Rozpoznanie to należy uwzględnić u pacjentów, u których podczas leczenia lewofloksacyną pojawiła się biegunka o ciężkim przebiegu. W przypadku podejrzenia rzekomobłoniastego zapalenia jelit należy natychmiast przerwać stosowanie lewofloksacyny i niezwłocznie wdrożyć właściwe leczenie. W tej sytuacji klinicznej leki hamujące perystaltykę jelit są przeciwwskazane.

Pacjenci ze skłonnością do drgawek

Chinolony wywołują drgawki lub obniżają próg drgawkowy. Lewofloksacyna jest przeciwwskazana u pacjentów z padaczką w wywiadzie (patrz punkt 4.3) dlatego też , podobnie jak inne chinolony, należy ją stosować ostrożnie u pacjentów ze skłonnością do drgawek oraz u pacjentów jednocześnie leczonych lekami, które obniżają próg drgawkowy takimi jak teofilina (patrz punkt 4.5). W przypadku wystąpienia napadu drgawkowego (patrz punkt 4.8), należy przerwać leczenie lewofloksacyną.

Pacjenci z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej

Podczas leczenia przeciwbakteryjnymi pochodnymi chinolonów pacjenci z utajonym lub jawnym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej mogą wykazywać skłonność do reakcji hemolitycznych. Dlatego też, w przypadku stosowania lewofloksacyny u tych pacjentów, należy ich kontrolować pod kątem wystąpienia hemolizy.

Zaburzenia czynności nerek

Z uwagi na to, że lewofloksacyna jest wydalana głównie przez nerki, należy zmodyfikować dawkę produktu leczniczego Levofloxacinum B. Braun u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.2).

Reakcje nadwrażliwości

Niekiedy po podaniu pierwszej dawki, lewofloksacyna może powodować ciężkie i potencjalnie śmiertelne reakcje nadwrażliwości (np. obrzęk naczynioruchowy lub wstrząs anafilaktyczny) (patrz

punkt 4.8). W takich przypadkach pacjenci powinni natychmiast przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem lub lekarzem medycyny ratunkowej, który wdroży odpowiednie leczenie doraźne.

Pęcherzowe odczyny skórne

W związku ze stosowaniem lewofloksacyny obserwowano pęcherzowe odczyny skórne, takie jak zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczną nekrolizę naskórka (patrz punkt 4.8). Należy doradzić pacjentom, aby, w przypadku wystąpienia zmian na skórze i (lub) błonach śluzowych, niezwłocznie skontaktowali się z lekarzem przed zastosowaniem kolejnej dawki leku.

Dysglikemia

Podobnie jak w przypadku wszystkich chinolonów obserwowano zaburzenia stężenia glukozy we krwi, przy czym występowała zarówno hipoglikemia jak i hiperglikemia, zazwyczaj u pacjentów z cukrzycą, którym podawano doustnie leki hipoglikemizujące (np. glibenklamid) lub insulinę. Zgłaszano przypadki śpiączki hipoglikemicznej. Zaleca się staranne monitorowanie stężenia glukozy we krwi u pacjentów z cukrzycą (patrz punkt 4.8).

Zapobieganie reakcjom nadwrażliwości na światło

Podczas stosowania lewofloksacyny obserwowano reakcje nadwrażliwości na światło (patrz punkt 4.8). Zaleca się, aby pacjenci unikali zbędnej ekspozycji na działanie silnego promieniowania słonecznego lub sztucznego promieniowania UV (np. lampy kwarcowe, solaria) podczas leczenia i na 48 godzin po przerwaniu leczenia w celu uniknięcia wystąpienia reakcji nadwrażliwości na światło.

Pacjenci leczeni antagonistami witaminy K

W związku z możliwym podwyższeniem wartości parametrów krzepliwości krwi (PT/INR) i (lub) wystąpieniem krwawienia u pacjentów, u których stosuje się lewofloksacynę w skojarzeniu z antagonistami witaminy K (np. warfaryną), należy regularnie monitorować wartości parametrów krzepliwości krwi, jeśli leki te są stosowane jednocześnie (patrz punkt 4.5).

Reakcje psychotyczne

U pacjentów leczonych chinolonami, w tym także lewofloksacyną, obserwowano reakcje psychotyczne. W bardzo rzadkich przypadkach, niekiedy po przyjęciu pojedynczej dawki lewofloksacyny, powodowały one nawet myśli samobójcze i zachowania niebezpieczne dla pacjenta (patrz punkt 4.8). Jeśli u pacjenta wystąpią takie reakcje, należy natychmiast przerwać leczenie lewofloksacyną i wdrożyć odpowiednie działania. Zaleca się ostrożność podczas leczenia lewofloksacyną pacjentów z psychozą lub chorobą psychiczną w wywiadzie.

Wydłużenie odstępu QT

Należy zachować ostrożność stosując fluorochinolony, w tym także lewofloksacynę, u pacjentów ze stwierdzonymi czynnikami ryzyka wydłużenia odstępu QT, np.:

-    wrodzony zespół długiego odstępu QT;

-    jednoczesne stosowanie leków, o których wiadomo, że wydłużają odstęp QT (np. leki przeciwarytmiczne klas IA i III, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, makrolidy, leki przeciwpsychotyczne);

-    niewyrównane zaburzenia równowagi elektrolitowej (np. hipokaliemia, hipomagnezemia);

-    choroby serca (np. niewydolność serca, zawał serca, bradykardia).

Pacjenci w podeszłym wieku oraz kobiety mogą być bardziej wrażliwi na leki wydłużające odstęp QT. Z tego względu należy zachować ostrożność stosując fluorochinolony, w tym także lewofloksacynę, u tych grup pacjentów.

(Patrz punkt 4.2 Pacjenci w podeszłym wieku, 4.5, 4.8 i 4.9).

Obserwowano przypadki obwodowej neuropatii czuciowej lub czuciowo-ruchowej u pacjentów przyjmujących fluorochinolony, w tym także lewofloksacynę, które mogą mieć na początku gwałtowny przebieg (patrz punkt 4.8). Jeśli u pacjenta wystąpią objawy neuropatii, stosowanie lewofloksacyny powinno zostać przerwane, w celu uniknięcia rozwoju nieodwracalnych zmian.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Podczas stosowania lewofloksacyny obserwowano przypadki martwicy wątroby postępującej do zagrażającej życiu niewydolności wątroby, głównie u pacjentów z ciężkimi współistniejącymi chorobami podstawowymi, np. posocznicą (patrz punkt 4.8). Należy doradzić pacjentom z objawami przedmiotowymi i podmiotowymi choroby wątroby, takimi jak jadłowstręt, żółtaczka, ciemne zabarwienie moczu, świąd lub tkliwość brzucha, aby przerwali leczenie i skontaktowali się z lekarzem prowadzącym.

Nasilenie objawów miastenii

Fluorochinolony, w tym także lewofloksacyna, blokują przewodnictwo nerwowo-mięśniowe i mogą nasilać nużliwość mięśni u pacjentów z miastenią. Podczas stosowania fluorochinolonów u pacjentów z miastenią obserwowano po dopuszczeniu leków do obrotu, ciężkie objawy niepożądane, w tym zgony i konieczność wspomagania oddechu,. Nie zaleca się stosowania lewofloksacyny u pacjentów z miastenią w wywiadzie.

Zaburzenia widzenia

W przypadku wystąpienia zaburzenia widzenia lub jakichkolwiek problemów z oczami, należy niezwłocznie skonsultować się z okulistą (patrz punkt 4.7 i 4.8).

Nadkażenie

Stosowanie lewofloksacyny, szczególnie przez długi czas, może prowadzić do namnożenia drobnoustrojów niewrażliwych na lek. Jeśli podczas leczenia wystąpi nadkażenie, należy podjąć odpowiednie działania.

Wpływ na wyniki badań diagnostycznych

U pacjentów leczonych lewofloksacyną wyniki oznaczania opioidów w moczu mogą być fałszywie dodatnie. Może okazać się konieczne potwierdzenie dodatnich wyników za pomocą bardziej szczegółowej metody.

Lewofloksacyna może hamować namnażanie się Mycobacterium tuberculosis i stąd może powodować fałszywie ujemne wyniki podczas bakteriologicznej diagnostyki gruźlicy.

Ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych:

Levofloxacinum B. Braun zawiera 354 mg (15,4 mmol) sodu w 100 ml. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów, u których zawartość sodu w diecie wymaga kontroli .

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wpływ innych produktów leczniczych na Levofloxacinum B. Braun

Teofilina, _fenbufen lub _podobne niesteroidowe leki _przeciwzapalne

W badaniu klinicznym nie wykazano interakcji farmakokinetycznych lewofloksacyny z teofiliną. Jednakże, w przypadku jednoczesnego stosowania chinolonów z teofiliną, niesteroidowymi lekami

przeciwzapalnymi lub innymi preparatami obniżającymi próg drgawkowy, może wystąpić wyraźne obniżenie progu drgawkowego.

Stężenie lewofloksacyny było o 13% wyższe podczas stosowania w skojarzeniu z fenbufenem w porównaniu do lewofloksacyny w monoterapii.

Probenecyd i cymetydyna

Probenecyd i cymetydyna wywierały statystycznie istotny wpływ na wydalanie lewofloksacyny. Klirens nerkowy lewofloksacyny był obniżony przez cymetydynę (o 24%) i probenecyd (o 34%). Jest to związane z tym, że oba leki hamują wydzielanie lewofloksacyny przez kanaliki nerkowe. Jednakże mało prawdopodobne jest, aby w badanym zakresie dawek, statystycznie istotne różnice w kinetyce miały znaczenie kliniczne.

Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania lewofloksacyny z lekami wpływającymi na wydzielanie przez kanaliki nerkowe, takimi jak probenecyd i cymetydyna, zwłaszcza u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek.

Inne istotne informacje

Kliniczne badania farmakologiczne wykazały brak istotnych klinicznie zaburzeń w farmakokinetyce lewofloksacyny w przypadku stosowania lewofloksacyny z następującymi lekami: węglan wapnia, digoksyna, gibenklamid, ranitydyna.

Wpływ Levofloxacinum B. Braun na inne produkty lecznicze

Cyklosporyna

Okres półtrwania cyklosporyny wydłużał się o 33% w przypadku jednoczesnego podawania z lewofloksacyną.

Antagoniści witaminy K

U pacjentów leczonych jednocześnie lewofloksacyną i antagonistą witaminy K (np. warfaryną) obserwowano podwyższone wartości parametrów krzepliwości krwi (PT/INR) i (lub) krwawienia, które mogą być poważne. Dlatego też pacjentów leczonych antagonistami witaminy K należy ściśle kontrolować pod kątem wartości parametrów krzepliwości krwi (patrz punkt 4.4).

Leki, o których wiadomo, że wydłużają odstęp QT

Podobnie jak w przypadku innych fluorochinolonów, należy zachować ostrożność stosując lewofloksacynę u pacjentów przyjmujących leki, o których wiadomo, że wydłużają odstęp QT (np. leki przeciwarytmiczne klas IA i III, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, makrolidy, leki przeciwpsychotyczne) (patrz punkt 4.4 „Wydłużenie odstępu QT”).

Inne istotne informacje

Badanie interakcji farmakokinetycznych lewofloksacyny nie wykazało działania na farmakokinetykę teofiliny (substrat enzymu CYP1A2), wskazując, że lewofloksacyna nie jest inhibitorem CYP1A2.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Istnieje ograniczona ilość danych dotyczących stosowania lewofloksacyny u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na reprodukcję (patrz punkt 5.3).

Jednakże, wobec braku danych dotyczących stosowania u ludzi i ze względu na to, że dane doświadczalne wskazują na ryzyko uszkodzenia przez fluorochinolony obciążonych chrząstek organizmu w okresie wzrostu, nie należy stosować lewofloksacyny u kobiet w ciąży (patrz punkt 4.3 i 5.3).

Karmienie _ piersią

Stosowanie produktu leczniczego Levofloxacinum B. Braun jest przeciwwskazane u kobiet karmiących piersią. Dane dotyczące wydalania lewofloksacyny z mlekiem ludzkim są niewystarczające, jednakże inne fluorochinolony są wydalane z mlekiem. Wobec braku danych dotyczących stosowania u ludzi i ze względu na to, że dane doświadczalne wskazują na ryzyko uszkodzenia przez fluorochinolony obciążonych chrząstek organizmu w okresie wzrostu, nie należy stosować lewofloksacyny u kobiet karmiących piersią (patrz punkt 4.3 i 5.3).

Płodność

Lewofloksacyna nie wywołała zaburzeń płodności lub zdolności rozrodczych u szczurów.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Niektóre działania niepożądane (np. zaburzenie równowagi i (lub) zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia) mogą upośledzać zdolność koncentracji i reagowania pacjenta, dlatego też mogą one stanowić ryzyko w sytuacjach, w których zdolności te są szczególnie ważne (np. prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn).

4.8    Działania niepożądane

Informacje przedstawione poniżej są oparte o dane z badań klinicznych, w których uczestniczyło ponad 8 300 pacjentów i licznych doświadczeń zebranych po wprowadzeniu leku do obrotu.

Częstość występowania działań niepożądanych została określona zgodnie z następującą zasadą: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane zostały wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Klasyfikacja układów i narządów

Często (>1/100 do <1/10 )

Niezbyt

często

(>1/1 000 do <1/100 )

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

Zakażenie grzybicze w tym

zakażenie

wywołane

przez

Candida

Oporność

patogenu

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Leukopenia

Eozynofilia

T rombocytopenia Neutropenia

Pancytopenia

Agranulocytoza

Niedokrwistość

hemolityczna

Zaburzenia

układu

immunologiczn

ego

Obrzęk

naczynioruchowy Nadwrażliwość (patrz punkt 4.4)

Wstrząs anafilaktyczny a Wstrząs anafilaktoidalny (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Jadłowstręt

Hipoglikemia, szczególnie u pacjentów z cukrzycą (patrz punkt 4.4)

Hiperglikemia Śpiączka hipoglikemiczna (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia

psychiczne

Bezsenność

Niepokój

Stan

splątania

Nerwowość

Reakcje psychotyczne (np. z halucynacjami, paranoją)

Depresja Pobudzenie Zaburzenia snu Koszmary senne

Zaburzenia psychotyczne z zachowaniami zagrażającymi życiu, w tym myśli lub próby samobójcze (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia

układu

nerwowego

Ból głowy

Zawroty

głowy

Senność

Drgawki

Zaburzenie

smaku

Drgawki (patrz punkt 4.3 i 4.4)

Parestezja

Obwodowa neuropatia czuciowa (patrz punkt 4.4) Obwodowa neuropatia czuciowo-ruchowa (patrz punkt 4.4)

Zaburzenie węchu, w tym także anosmia Dyskinezy

Zaburzenia pozapiramidowe

Utrata smaku

Omdlenie

Łagodne nadciśnienie śródczaszkowe

Zaburzenia oka

Zaburzenia widzenia, takie jak niewyraźne widzenie (patrz punkt 4.4)

Przej ściowa utrata wzroku (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia ucha i błędnika

Zawroty

głowy

Szumy uszne

Utrata słuchu Uszkodzenie słuchu

Klasyfikacja układów i narządów

Często (>1/100 do <1/10 )

Niezbyt

często

(>1/1 000 do <1/100 )

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia

serca

Tachykardia Kołatanie serca

Częstoskurcz komorowy, który może prowadzić do zatrzymania akcji serca Arytmia komorowa i zaburzenia rytmu typu torsades de pointes (obserwowane głównie u pacjentów z czynnikami ryzyka wydłużenia odstępu QT), wydłużenie odstępu QT w EKG (patrz punkt 4.4 i 4.9)

Zaburzenia

naczyniowe

Dotyczy tylko leku w postaci dożylnej: Zapalenie

żyły

Niedociśnienie

Zaburzenia

układu

oddechowego,

klatki

piersiowej i śródpiersia

Duszność

Skurcz oskrzeli Alergiczne zapalenie płuc

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka

Nudności

Wymioty

Ból brzucha Dyspepsja Wzdęcie Zaparcie

Biegunka - krwawa, która w bardzo rzadkich przypadkach może być objawem zapalenia jelit, w tym także

rzekomobłoniastego zapalenia jelit (patrz punkt 4.4)

Zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Podwyższo

na

aktywność

enzymów

wątrobowych

(AIAT/

AspAT,

fosfatazy

alkalicznej,

GGT)

Podwyższone stężenie bilirubiny we krwi

Żółtaczka i ciężkie uszkodzenie wątroby, w tym także przypadki ciężkiej niewydolności wątroby, głównie u pacjentów z ciężkimi chorobami współistniejącymi (patrz punkt 4.4)

Zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej b

Wysypka

Świąd

Pokrzywka

Nadmierna

potliwość

Toksyczna nekroliza naskórka

Zespół Stevensa-Johnsona Rumień wielopostaciowy Reakcje nadwrażliwości na światło (patrz punkt 4.4) Leukocytoklastyczne zapalenie naczyń Zapalenie jamy ustnej

Klasyfikacja układów i narządów

Często (>1/100 do <1/10 )

Niezbyt

często

(>1/1 000 do <1/100 )

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Artralgia

Mialgia

Choroby ścięgien (patrz punkt 4.3 i 4.4), w tym zapalenie ścięgna (np. ścięgna Achillesa)

Osłabienie mięśni, które może być szczególnie istotne u pacjentów z miastenią (patrz punkt 4.4)

Rabdomioliza Zerwanie ścięgna (np. ścięgna Achillesa) (patrz punkt 4.3 i 4.4.) Zerwanie więzadła Zerwanie mięśnia Artretyzm

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Podwyższone stężenie kreatyniny we krwi

Ostra niewydolność nerek (np. na skutek śródmiąższowego zapalenia nerek)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Dotyczy tylko leku w postaci dożylnej: Reakcja w miejscu podania (ból,

zaczerwieni

enie)

Astenia

Gorączka

Ból (w tym także ból pleców, klatki piersiowej i kończyn)

a Niekiedy reakcje anafilaktyczne i anafilaktoidalne mogą wystąpić nawet po pierwszej dawce. b Niekiedy reakcje śluzówkowo-skórne mogą wystąpić nawet po pierwszej dawce.

Inne działania niepożądane, które były związane z podawaniem fluorochinolonów, obejmują:

• ataki porfirii u pacjentów z porfirią.

4.9 Przedawkowanie

Na podstawie badań toksyczności na zwierzętach, najważniejszymi objawami, których można się spodziewać po ostrym przedawkowaniu lewofloksacyną, są zmiany dotyczące ośrodkowego układu nerwowego, takie jak splątanie, zawroty głowy, zaburzenia świadomości, napady drgawkowe oraz wydłużenie odstępu QT.

Wpływ na ośrodkowy układ nerwowy, w tym stan splątania, halucynacje oraz drgawki obserwowano po wprowadzeniu leku do obrotu.

W przypadku przedawkowania należy wdrożyć leczenie objawowe. Należy monitorować EKG w związku z możliwością wydłużenia odstępu QT. Hemodializa, w tym dializa otrzewnowa i CADO, nie są skuteczne w usuwaniu lewofloksacyny z organizmu. Brak swoistego antidotum.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: chinolony przeciwbakteryjne, fluorochinolony. Kod ATC: J01MA12.

Lewofloksacyna jest syntetycznym lekiem przeciwbakteryjnym z grupy fluorochinolonów oraz S-enancjomerem racemicznej substancji czynnej - ofloksacyny.

Mechanizm działania:

Jako lek przeciwbakteryjny z grupy fluorochinolonów lewofloksacyna działa na kompleks DNA-gyraza DNA oraz topoizomerazę IV.

Zależności farmakokinetyczno-farmakodynamiczne:

Siła działania przeciwbakteryjnego lewofloksacyny zależy od stosunku maksymalnego stężenia w osoczu (Cmaks) lub powierzchni pod krzywą (AUC) do minimalnego stężenia hamującego (MIC).

Mechanizm oporności:

Oporność na lewofloksacynę rozwija się w wyniku wielostopniowych mutacji punktowych w genach kodujących oba rodzaje topoizomerazy II, gyrazę DNA i topoizomerazę IV. Inne mechanizmy oporności, takie jak zaburzenia barier przepuszczalności (bardzo częste u Pseudomonas aeruginosa) oraz mechanizm usuwania, mogą wpływać na wrażliwość bakterii na lewofloksacynę.

Stwierdzono oporność krzyżową między lewofloksacyną i innymi fluorochinolonami. W związku z mechanizmem działania, na ogół nie występuje oporność krzyżowa między lewofloksacyną i innymi klasami leków przeciwbakteryjnych.

Stężenia graniczne

Zalecenia Europejskiego Komitetu Badania Wrażliwości Drobnoustrojów (EUCAST) dotyczące stężeń granicznych lewofloksacyny, oddzielających szczepy wrażliwe od szczepów o średniej wrażliwości oraz szczepy o średniej wrażliwości od szczepów opornych, prezentuje poniższa tabela stężeń granicznych hamujących rozwój drobnoustrojów (MIC) (mg/l).

Kliniczne stężenia graniczne MIC zalecane przez EUCAST dla lewofloksacyny (wersja 2.0, 01.01.2012):

Patogen

Wrażliwy

Oporny

Enterobacteriacae

<1 mg/l

>2 mg/l

Pseudomonas spp.

<1 mg/l

>2 mg/l

Acinetobacter spp.

<1 mg/l

>2 mg/l

Staphylococcus spp.

<1 mg/l

>2 mg/l

S. pneumoniae 1

<2 mg/l

>2 mg/l

Streptococcus A, B, C, G

<1 mg/l

>2 mg/l

H. influenzae 2 3

<1 mg/l

>1 mg/l

M. catarrhalis 3

<1 mg/l

>1 mg/l

Wartości graniczne, które nie odnoszą się do gatunku 4

<1 mg/l

>2 mg/l

1.    Stężenia graniczne dla lewofloksacyny odnoszą się do leczenia dużymi dawkami.

2.    Może wystąpić niski poziom oporności na fluorochinolony (MIC dla cyprofloksacyny rzędu 0,12 -0,5 mg/l), jednak brak dowodów na to, że oporność ta ma znaczenie kliniczne w przypadku zakażeń dróg oddechowych H. influenzae.

3.    Szczepy z wartościami MIC przewyższającymi progi wrażliwości występują bardzo rzadko lub nie zostały jak dotąd zaobserwowane. Identyfikacja i badanie wrażliwości na środki przeciwbakteryjne każdego tak wyizolowanego szczepu należy powtórzyć i, jeśli wynik zostanie potwierdzony, , wyodrębniony szczep należy wysłać do laboratorium referencyjnego. Jeżeli istnieją dowody dotyczące odpowiedzi klinicznej dla wyizolowanego szczepu, którego MIC przewyższa obecny próg oporności, należy zgłosić go jako oporny.

4.    Stężenia graniczne odnoszą się do dawki ustnej 500 mg x 1 do 500 mg x 2 i dawki dożylnej 500 mg x 1 do 500 mg x 2.


Występowanie oporności może różnić się pod względem geograficznym i zmieniać się w czasie dla poszczególnych szczepów. Dlatego też należy brać pod uwagę lokalne dane dotyczące oporności, szczególnie w przypadku leczenia ciężkich zakażeń. W razie potrzeby należy zwrócić się do specjalisty, jeśli, ze względu na lokalne występowanie oporności, przydatność leku co najmniej w pewnych rodzajach zakażeń może być wątpliwa.

Gatunki zwykle wrażliwe


Tlenowe bakterie Gram-dodatnie

Bacillus anthracis

Staphylococcus aureus wrażliwe na metycylinę Staphylococcus saprophyticus Streptococci, grupy C i G Streptococcus agalactiae Streptococcus pneumoniae Streptococcus pyogenes


Tlenowe bakterie Gram-ujemne

_Eikenella corrodens_

Haemophilus influenzae Haemophilus para-influenzae Klebsiella oxytoca Moraxella catarrhalis Pasteurella multocida Proteus vulgaris Providencia rettgeri

_Bakterie beztlenowe

Peptostreptococcus

Inne

Chlamydophila pneumoniae Chlamydophila psittaci Chlamydia trachomatis Legionella pneumophila Mycoplasma pneumoniae Mycoplasma hominis Ureaplasma urealyticum


Gatunki, w których przypadku może wystąpić problem oporności nabytej

Tlenowe bakterie Gram-dodatnie

Enterococcus faecalis

Staphylococcus aureus oporne na metycylinę#

Koagulazo-ujemne Staphylococcus spp

Tlenowe bakterie Gram-ujemne

Acinetobacter baumannii Citrobacter freundii Enterobacter aerogenes Enterobacter cloacae Escherichia coli Klebsiella pneumoniae Morganella morganii Proteus mirabilis Providencia stuartii Pseudomonas aeruginosa Serratia marcescens

Bakterie beztlenowe

Bacteroides fragilis

Szczepy z natury oporne

Tlenowe bakterie Gram-dodatnie

Enterococcus faecium

—¡7-

Jest wysoce prawdopodobne, że S. aureus, które są oporne na metycylinę, są oporne na fluorochinolony, w tym także na lewofloksacynę.

Inne informacje

Zakażenia szpitalne wywołane P. aeruginosa mogą wymagać leczenia skojarzonego.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie

W przypadku stosowania doustnego, lewofloksacyna jest szybko i niemalże całkowicie wchłaniana po podaniu doustnym, osiągając maksymalne stężenie w osoczu w przeciągu 1 godziny. Całkowita biodostępność wynosi około 100%.

Pokarm wywiera niewielki wpływ na wchłanianie lewofloksacyny.

Warunki stanu równowagi dynamicznej są osiągane w przeciągu 48 godzin w przypadku dawkowania 500 mg raz lub dwa razy na dobę.

Dystrybucja

Około 30-40% lewofloksacyny wiąże się z białkami osocza.

Średnia objętość dystrybucji lewofloksacyny wynosi około 100 l po pojedynczym i wielokrotnym podaniu dawek 500 mg, co wskazuje na jej rozległe przenikanie do tkanek.

Przenikanie do tkanek i płynów ustrojowych

Wykazano, że lewofloksacyna przenika do błony śluzowej oskrzeli, płynu nabłonkowego, makrofagów w pęcherzykach płucnych, tkanki płuc, skóry (płynu z pęcherzy na skórze), tkanki gruczołu krokowego i moczu. Jednakże lewofloksacyna słabo przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego.

Metabolizm

Lewofloksacyna jest metabolizowana w bardzo małym stopniu; metabolitami są demetylolewofloksacyna i N-tlenek lewofloksacyny. Metabolity te stanowią poniżej 5% dawki wydalanej z moczem. Lewofloksacyna jest stabilna stereochemicznie i nie ulega chiralnej inwersji.

Eliminacja.

Po podaniu doustnym i dożylnym lewofloksacyna jest usuwana dość powoli z osocza (t/ = 6-8 h). Wydalanie odbywa się głównie przez nerki (> 85% podanej dawki).

Pozorny całkowity klirens lewofloksacyny po podaniu pojedynczej dawki 500 mg wynosił 175 +/-29,2 ml/min.

Nie ma istotnych różnic w farmakokinetyce lewofloksacyny podanej doustnie i drogą dożylną, co sugeruje, że obie drogi podania mogą być stosowane zamiennie.

Liniowość

Lewofloksacyna wykazuje farmakokinetykę liniową w zakresie od 50 do 1 000 mg.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Niewydolność nerek wpływa na farmakokinetykę lewofloksacyny. Wraz z pogarszaniem się czynności nerek zmniejsza się wydalanie nerkowe i klirens, a okres półtrwania zwiększa się, jak podano w poniższej tabeli:

Klirens kreatyniny (ml/min)

< 20

20-40

50-80

Klirens nerkowy (ml/min)

13

26

57

t/ (h)

35

27

9

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma istotnych różnic w kinetyce lewofloksacyny u młodych pacjentów i pacjentów w podeszłym wieku z wyjątkiem różnic związanych z klirensem kreatyniny.

Różnice w zależności od płci

Odrębne analizy farmakokinetyki lewofloksacyny u mężczyzn i kobiet wykazały małe lub nieznaczne różnice. Brak dowodów na to, że różnice te są klinicznie istotne.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań toksyczności pojedynczej dawki, bezpieczeństwa stosowania po podaniu wielokrotnym, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję i rozwój, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Lewofloksacyna nie zaburzała płodności ani zdolności reprodukcyjnej w badaniach na szczurach i jej jedynym wpływem na płód było opóźnienie jego dojrzewania w wyniku toksyczności u matki.

Lewofloksacyna nie indukowała mutacji genowych w komórkach bakterii lub ssaków, ale indukowała aberracje chromosomalne w hodowli in vitro komórek płucnych chomika chińskiego. Za wyniki te odpowiedzialne jest hamowanie topoizomerazy II. Testy in vivo (mikrojąderkowy, wymiany siostrzanych chromatyd, nieplanowanej syntezy DNA, dominującego genu letalnego) nie wykazały żadnego działania genotoksycznego. Badania na myszach wykazały, że tylko bardzo duże dawki lewofloksacyny działają fototoksycznie. Lewofloksacyna nie wykazała żadnego potencjalnego działania genotoksycznego w teście fotomutagenności, a badania fotorakotwórczości wykazały działanie zmniejszające rozwój komórek guza.

Podobnie jak inne fluorochinolony, lewofloksacyna wywierała wpływ na chrząstki stawowe u szczurów i psów (odwarstwianie i tworzenie się jam). Działanie to było bardziej nasilone u młodych zwierząt.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek

Kwas cytrynowy jednowodny Sodu wodorotlenek (do ustalania pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Produktu leczniczego Levofloxacinum B. Braun nie należy mieszać z heparyną ani roztworami alkalicznymi (np. wodorowęglanem sodu).

Nie mieszać tego produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, z wyjątkiem wymienionych w punkcie 6.6.

6.3.    Okres ważności

-    W opakowaniu zamkniętym:

2    lata.

-    Po otwarciu opakowania zewnętrznego:

3    dni (w warunkach oświetlenia pokojowego).

Ten produkt leczniczy jest wrażliwy na światło.

-    Po pierwszym otwarciu: użyć natychmiast (patrz punkt 6.6).

chemiczną i fizyczną przez 8


Roztwór przygotowany zgodnie z punktem 6.6 wykazywał stabilność godzin w temperaturze 25°C.

natychmiast. Jeśli roztwór nie


Z mikrobiologicznego punktu widzenia roztwór do infuzji należy użyć jest używany bezpośrednio po przygotowaniu, czas i warunki przechowywania ustala użytkownik na własną odpowiedzialność.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem (patrz punkt 6.3).

Warunki przechowywania produktu leczniczego po wyjęciu z opakowania zewnętrznego i po pierwszym otwarciu, patrz punkt 6.3.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Produkt leczniczy Levofloxacinum B. Braun jest dostępny w butelkach z polietylenu o małej gęstości (Ecoflac plus), o pojemności 50 i 100 ml

Ecoflac plus jest hermetycznie zamkniętym pojemnikiem, który posiada dodatkowy, polietylenowy kapsel. Między pojemnikiem polietylenowym i kapslem umieszczony jest krążek z elastomeru umożliwiający podłączenie do zestawu infuzyjnego.

Produkt Levofloxacinum B. Braun 5 mg/ml roztwór do infuzji jest dostarczany w opakowaniach 20 x 50 ml i 20 x 100 ml.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Produkt leczniczy Levofloxacinum B. Braun należy użyć natychmiast (w przeciągu 3 godzin) po przebiciu gumowego korka, aby uniknąć zanieczyszczenia roztworu drobnoustrojami. Nie ma konieczności ochrony roztworu przed światłem podczas infuzji.

Mieszanie z innymi roztworami do infuzji

Produkt leczniczy Levofloxacinum B. Braun wykazuje zgodność z następującymi roztworami do infuzji:

-    roztwór chlorku sodu 9 mg/ml    (0,9%);

-    roztwór glukozy 50 mg/ml (5%);

-    roztwór chlorku sodu 9 mg/ml    (0,9%)    i glukozy 50 mg/ml (5%);

-    roztwór Ringera;

-    roztwór Hartmanna.

Niezgodności, patrz punkt 6.2.

Przed użyciem należy wizualnie sprawdzić butelkę. Stosować jedynie, jeśli roztwór jest przezroczysty, zielonkawożółtawy i nie zawiera cząstek stałych, a pojemnik i zamknięcie nie są uszkodzone.

Wyłącznie do jednorazowego użytku. Wszelkie resztki niewykorzystanego roztworu należy usunąć wraz z pojemnikiem.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu leczniczego należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY I POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-StraBe 1 34212 Melsungen, Niemcy

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYADNIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

18

Levofloxacinum B. Braun