Imeds.pl

Levofolic 50 Mg/Ml Roztwór Do Wstrzykiwań Lub Infuzji 50 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Levofolic 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań lub infuzji

Acidum levofolinicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Levofolic 50 mg/ml i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Levofolic 50 mg/ml

3.    Jak stosować Levofolic 50 mg/ml

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Levofolic 50 mg/ml

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Levofolic 50 mg/ml i w jakim celu się go stosuje Stosowanie Levofolic 50 mg/ml w skojarzeniu z metotreksatem

Levofolic 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań lub infuzji należy do grupy leków zmniejszających toksyczność leków przeciwnowotworowych. Są to leki stosowane podczas leczenia raka (leczenie cytostatyczne) w celu zapobiegania toksyczności cytostatyków.

Levofolic 50 mg/ml jest stosowany w leczeniu raka u dorosłych i u dzieci w celu zmniejszenia toksyczności i zapobiegania działaniu takich leków jak metotreksat, który hamuje działanie endogennego kwasu foliowego (dlatego jest nazywany antagonistą kwasu foliowego). Przedawkowanie antagonistów kwasu foliowego można również leczyć lekiem Levofolic 50 mg/ml.

Stosowanie Levofolic 50 mg/ml w skojarzeniu z fluorouracylem

Wykazano, że lek Levofolic 50 mg/ml zwiększa działanie niektórych cytostatyków. Dlatego też jest stosowany w leczeniu raka w celu zwiększenia uszkadzania komórek przez lek przeciwnowotworowy pod nazwą 5-fluorouracyl.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Levofolic 50 mg/ml Kiedy nie stosować leku Levofolic 50 mg/ml

•    jeśli pacjent ma uczulenie na kwas l-folinowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

•    u pacjenta z niedokrwistością złośliwą lub inną niedokrwistością z niedoboru witaminy B12

•    w skojarzeniu z fluorouracylem w przypadku istnienia przeciwwskazań do stosowania fluorouracylu, w szczególności u kobiet w ciąży lub karmiących piersią,

•    w skojarzeniu z fluorouracylem, jeśli u pacjenta występuje ciężka biegunka.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Levofolic 50 mg/ml należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Informacje ogólne

Lek Levofolic 50 mg/ml należy stosować wyłącznie z metotreksatem lub 5-fluorouracylem pod bezpośrednim nadzorem lekarza posiadającego doświadczenie w leczeniu raka.

Kwasu l-folinowego nie wolno podawać do płynu rdzeniowego (dooponowo), ponieważ zgłaszano silne działania niepożądane w związku z takim leczeniem.

Jeśli pacjent jest leczony określonymi lekami cytotoksycznymi (uszkadzającymi komórki) takimi jak hydroksykarbamid, cytarabina, merkaptopuryna, tioguanina, u pacjenta może rozwinąć się makrocytemia (powiększenie czerwonych krwinek). Takich przypadków makrocytemii nie należy leczyć kwasem l-folinowym.

W przypadku pacjentów z napadami padaczkowymi, leczonych określonymi lekami (fenobarbitalem, fenytoiną lub prymidonem), może istnieć ryzyko zwiększenia częstości napadów. Wynika to ze zmniejszenia stężenia leków przeciwpadaczkowych w osoczu krwi pacjenta. Lekarz prowadzący będzie prawdopodobnie wykonywać badania krwi podczas leczenia kwasem l-folinowym i po zakończeniu takiego leczenia. Można określić stężenie leku przeciwpadaczkowego w osoczu krwi i jeśli konieczne dostosować dawkę.

Specjalne środki ostrożności podczas stosowania leku Levofolic 50 mg/ml w terapii skojarzonej z metotreksatem

Lekarz prowadzący zapewni, aby kwasu l-folinowego nie podawano pacjentowi jednocześnie z antagonistami kwasu foliowego (np. z metotreksatem), ponieważ działanie lecznicze antagonisty może być zmniejszone.

Ponadto lekarz będzie unikać nadmiernych dawek kwasu l-folinowego, ponieważ może to pogorszyć działanie przeciwnowotworowe metotreksatu.

Niemniej przypadkowe przedawkowanie antagonisty kwasu foliowego takiego jak metotreksat będzie natychmiast leczone jako przypadek nagły wymagający leczenia doraźnego.

Wydalanie metotreksatu może być opóźnione w związku z kumulacją płynów np. w jamie otrzewnowej lub w przestrzeni pomiędzy klatką piersiową a płucami, u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, nieprawidłowo nawodnionych lub stosujących określone leki przeciwzapalne lub przeciwbólowe (niesteroidowe leki przeciwzapalne np. ibuprofen, diklofenak lub salicylany takie jak kwas acetylosalicylowy).

W takich okolicznościach mogą być wskazane większe dawki leku Levofolic 50 mg/ml lub wydłużenie okresu podawania.

Opóźnienie wydalania metotreksatu może z kolei wpływać na czynność nerek powodując zwiększenie stężenia metotreksatu we krwi.

W takim przypadku pacjent może otrzymać większe dawki leku Levofolic 50 mg/ml lub okres podawania kwasu l-folinowego może zostać wydłużony.

Specjalne środki ostrożności podczas stosowania leku Levofolic 50 mg/ml w terapii skojarzonej z fluorouracylem

W terapii skojarzonej z fluorouracylem kwas l-folinowy może zwiększać ryzyko działań toksycznych fluorouracylu. Do najczęściej występujących objawów, które mogą ograniczać dawkę należą:

   zmniejszenie liczby białych krwinek,

   zapalenie błon śluzowych (np. w jamie ustnej i [lub] w żołądku),

   biegunka.

Jeśli u pacjenta występują wodniste stolce dwa razy dziennie i (lub) zapalenie błon śluzowych żołądka (łagodne lub umiarkowane wrzody), należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Jeśli u pacjenta występują działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego niezależnie od ich nasilenia, pacjentowi nie będzie podany fluorouracyl w terapii skojarzonej z kwasem l-folinowym ani taka terapia nie będzie kontynuowana.

W szczególności, jeśli u pacjenta wystąpi biegunka, pacjent będzie objęty ścisłą obserwacją, ponieważ stan pacjenta może szybko ulec pogorszeniu i mogą nastąpić ciężkie działania niepożądane. Po całkowitym ustąpieniu objawów ze strony przewodu pokarmowego można będzie rozpocząć lub wznowić leczenie fluorouracylem w terapii skojarzonej z kwasem l-folinowym.

Pacjenci w podeszłym wieku lub w ciężkim stanie lub pacjenci, którzy byli poddani radioterapii powinni zachować szczególną ostrożność, ponieważ kwas l-folinowy może zwiększać ryzyko toksycznego działania fluorouracylu.

Inne leki i Levofolic 50 mg/ml

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Działanie następujących leków może być zmienione, jeśli jednocześnie stosowany jest Levofolic 50 mg/ml: fenobarbital, prymidon, fenytoina i imidy kwasu bursztynowego (leki stosowane w leczeniu padaczki).

Jeśli Levofolic 50 mg/ml jest podawany jednocześnie z metotreksatem, wówczas może zaburzyć prawidłowe działanie metotreksatu.

Równoczesne stosowanie Levofolic 50 mg/ml z 5-Fluorouracylem może zwiększać toksyczne działania 5-fluorouracylu.

W przypadku podawania leku Levofolic 50 mg/ml wraz z antagonistą kwasu foliowego (np. kotrymoksazol, pirymetamina) skuteczność antagonisty kwasu foliowego może być zmniejszona lub całkowicie zniesiona.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność Ciąża

Brak jest doniesień, że Levofolic 50 mg/ml wywołuje szkodliwe działania po podaniu u kobiet w ciąży.

W przypadku kobiet w ciąży metotreksat jest podawany wyłącznie wtedy, gdy korzyści wynikające z leczenia przewyższają potencjalne ryzyko dla dziecka.

Nie ma ograniczeń do stosowania l-folinianu disodu w celu zmniejszenia lub zapobiegania działaniu metotreksatu u kobiet w ciąży.

Pacjentkom w ciąży nie wolno podawać leku Levofolic 50 mg/ml w terapii skojarzonej z fluorouracylem.

Karmienie piersią

Przed rozpoczęciem leczenia metotreksatem lub fluorouracylem należy przerwać karmienie piersią. Można stosować Levofolic 50 mg/ml w monoterapii podczas karmienia piersią, jeśli jest to konieczne. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak dowodów wskazujących, że Levofolic 50 mg/ml w monoterapii ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Ogólny stan pacjenta ma większe znaczenie niż wpływ powodowany przez Levofolic 50 mg/ml.

3. Jak stosować Levofolic 50 mg/ml

Za przygotowanie i podanie leku Levofolic 50 mg/ml odpowiada wyłącznie wyszkolony personel medyczny.

Levofolic 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań lub infuzji jest podawany dożylnie bez rozcieńczenia we wstrzyknięciu lub po rozcieńczeniu podczas infuzji.

Nie wolno podawać leku Levofolic 50 mg/ml do rdzenia kręgowego (dooponowo).

Dawkowanie leku Levofolic 50 mg/ml w celu zapobiegania objawom toksyczności podczas leczenia metotreksatem

Pacjentom otrzymującym metotreksat przeciwnowotworowo w dawce większej niż 500 mg/m2 pc. należy podać kwas l-folinowy po podianu metotreksati. Lekarz może również rozważyć podanie kwasu l-folinowego, w przypadku stosowania metotreksatu w dawce 100 mg/m2 pc. - 500 mg/m2 pc.

Dostosowanie dawki do stanu pacjenta spoczywa na lekarzu.

Dawka leku Levofolic 50 mg/ml w celu zwiększenia działania cytotoksycznego fluorouracylu

Stosowane są różne schematy leczenia lekiem Levofolic 50 mg/ml w terapii skojarzonej z fluorouracylem (schemat tygodniowy, dwumiesięczny i miesięczny).

Odpowiedzialność za dostosowanie dawki do stanu pacjenta w ramach odpowiedniego schematu leczenia spoczywa na lekarzu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Levofolic 50 mg/ml

Przypadkowe przedawkowanie leku Levofolic 50 mg/ml może zmniejszyć skuteczność antagonistów kwasu foliowego takich jak metotreksat. Jeśli nastąpi przedawkowanie fluorouracylu w skojarzeniu z lekiem Levofolic 50 mg/ml, należy postępować zgodnie z instrukcjami w przypadku przedawkowania fluorouracylu.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Ocenę działań niepożądanych oparto na poniższych określeniach częstości występowania:

Bardzo często: może dotyczyć więcej niż 1 pacjenta na 10_

Często: może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 10_

Niezbyt często: może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 100_

Rzadko: może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 1 000_

Bardzo rzadko: może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 10 000_

Nie znana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych


W przypadku zauważenia jakichkolwiek działań niepożądanych należy natychmiast powiadomić lekarza i uzgodnić z nim dalsze postępowanie.

Niezbyt często

• Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania (gorączka)

Rzadko

•    Zaburzenia psychiczne (bezsenność, pobudzenie i depresja po podaniu dużych dawek)

•    Zaburzenia żołądka i jelit (po podaniu dużych dawek)

•    Zaburzenia układu nerwowego (zwiększenie częstości napadów u pacjentów z padaczką)

Bardzo rzadko


Zaburzenia układu immunologicznego (reakcje uczuleniowe obejmujące reakcje rzekomoanafilaktyczne i pokrzywka)


L-folinian sodowy w leczeniu skojarzonym z fluorouracylem

Zazwyczaj profil bezpieczeństwa zależy od zastosowanego schematu leczenia fluorouracylem, w związku z nasilaniem działań toksycznych wywoływanych przez fluorouracyl.

Schemat miesięczny

Bardzo często

• Zaburzenia żołądka i jelit (wymioty i nudności)

• Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania (działanie toksyczne na błony śluzowe, które może mieć ciężką postać)

Nie obserwowano nasilenia innych działań toksycznych wywołanych stosowaniem fluorouracylu (np. neurotoksyczności).

Schemat tygodniowy

Bardzo często

• Zaburzenia żołądka i jelit (biegunka z

wyższymi stopniami toksyczności i odwodnienie wymagające hospitalizacji w związku z koniecznością leczenia, a nawet zgon)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Levofolic 50 mg/ml

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Levofolic 50 mg/ml

Substancją czynną leku jest kwas l-folinowy.

Jeden ml roztworu zawiera 54,65 mg l-folinianu disodu odpowiadającego 50 mg kwasu l-folinowego.

Jedna fiolka o pojemności 1 ml zawiera 54,65 mg l-folinianu disodu odpowiadającego 50 mg kwasu l-folinowego.

Jedna fiolka o pojemności 4 ml zawiera 218,6 mg l-folinianu disodu odpowiadającego 200 mg kwasu l-folinowego.

Jedna fiolka o pojemności 9 ml zawiera 491,85 mg l-folinianu disodu odpowiadającego 450 mg kwasu l-folinowego.

Pozostałe składniki leku to:

•    sodu wodorotlenek

•    kwas solny

•    woda do wstrzykiwań

Jak wygląda lek Levofolic 50 mg/ml i co zawiera opakowanie

Levofolic 50 mg/ml jest przezroczystym, bezbarwnym lub lekko żółtym roztworem do wstrzykiwań lub infuzji. Lek jest dostępny w fiolkach bezbarwnego szkła typu I z korkiem z gumy bromobutylowej, aluminiowym wieczkiem typu flip-off.

Wielkości opakowań:

Fiolki zawierające 1 ml, 4 ml lub 9 ml roztworu do wstrzykiwań lub infuzji w opakowaniach po 1 lub 5 fiolek. Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny:

medac

Gesellschaft fur klinische Spezialpraparate mbH Theaterstr. 6 22880 Wedel Niemcy

Wytwórca:

medac

Gesellschaft fur klinische Spezialpraparate mbH Theaterstr. 6 22880 Wedel Niemcy

<lub tylko Francja> medac s.a.s.

23 rue Pierre Gilles de Gennes 69007 Lyon, Francja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia


Czechy

Dania

Estonia

Finlandia


Levofolic 50 mg/ml solution injectable ou pour perfusion Levofolic 50 mg/ml oplossing voor injectie of infusie Levofolic 50 mg/ml Injektions- oder Infusionslosung Levofolic 50 mg/ml injekćm nebo infuzni roztok

Levofolininsyre “medac” 50 mg/ml injektions- og infusionsv$ske, opl0sning Levofolinic acid medac50 mg/ml suste- v5i infusioonilahus Levofolic 50 mg/ml injektio/ infuusioneste, liuos Levofolic 50 mg/ml injektions/infusionsvatska, losning

Levofolinate de sodium medac 50 mg/ml, solution injectable ou pour perfusion

Francja

Hiszpania

Litwa

Łotwa

Niemcy

Norwegia

Polska

Portugalia

Słowacja

Słowenia

Szwecja

Wielka Brytania

Włochy


Acido levofolmico medac 50 mg/ml solución inyectable o para perfusión

Levofolino rugstis medac 50 mg/ml injekcinis/infuzinis tirpalas

Levofolic 50 mg/ml skidums injekcijam vai infuzijam

Levofolic 50 mg/ml Injektions- oder Infusionslosung

Levofolinsyre medac 50 mg/ml injeksjonsv$ske/infusjonsv$ske, oppLosning

Levofolic 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań lub infuzji

Levofolic 50 mg/ml soluęao injectavel ou para perfusao

Levofolic 50 mg/ml injekcny alebo infuzny roztok

Levofolic 50 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje

Natriumlevofolinat medac 50 mg/ml injektions- eller infusionsvatska, losning

Levofolinic acid 50 mg/ml solution for injection or infusion

Sodio Levofolinato medac 50 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 10/2014.

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Instrukcja dotycząca przygotowania do stosowania leku Levofolic 50 mg/ml

Przygotowanie gotowego roztworu do infuzji należy wykonać w warunkach aseptycznych.

Levofolic 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań lub infuzji można rozcieńczyć 0,9 % roztworem chlorku sodu lub 5 % roztworem glukozy.

Levofolic 50 mg/ml jest zgodny z fluorouracylem.

Stosować wyłącznie roztwór nie zawierający widocznych cząstek.

Wyłącznie do jednorazowego stosowania; niewykorzystany produkt należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Do podawania dożylnego.

Okres ważności po pierwszym otwarciu lub rozcieńczeniu

Po rozcieńczeniu 0,9 % roztworem chlorku sodu lub 5 % roztworem glukozy:

Stabilność gotowego roztworu leku wynosi 72 godziny w temperaturze 20 - 25°C.

Jednak z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. Jeśli lek nie zostanie zużyty natychmiast lekarz prowadzący zapewni prawidłowy czas i warunki przechowywania przed podaniem leku w celu zachowania jakości roztworu. Zwykle taki okres nie przekracza 24 godzin w temperaturze 2°C - 8°C, jeśli otwarcie i przygotowanie nie nastąpiło w kontrolowanych i aseptycznych warunkach.

Dawkowanie i sposób podawania Zwiększenie cytotoksyczności fluorouracylu

Stosowane są różne schematy i różne dawki, bez wskazania dawki uważanej za optymalną. Poniższe schematy stosowane u pacjentów dorosłych i w podeszłym wieku w leczeniu raka jelita grubego w postaci zaawansowanej lub z przerzutami podano jako przykładowe.

Brak jest danych na temat stosowania takich terapii skojarzonych u dzieci.

Schemat dwumiesięczny: dawka 100 mg/m2 pc. kwasu l-folinowego (= 109,3 mg/m2 pc. l-folinianu disodu) we wlewie dożylnym trwającym dwie godziny, po którym następuje bolus w dawce 400 mg/m2 pc. 5-fluorouracylu i trwający 22-godziny wlew 5-fluorouracylu (600 mg/m2 pc.) przez 2 kolejne dni, co 2 tygodnie w dniu 1 i 2.

Schemat tygodniowy: dawka 10 mg/m2 pc. kwasu l-folinowego (= 10,93 mg/m2 pc. l-folinianu disodu) w postaci bolusa lub od 100 do 250 mg/m2 pc. kwasu l-folinowego (= od 109,3 mg/m2 pc. do 273,25 mg/m2 pc. l-folinianu disodu) we wlewie dożylnym trwającym 2 godziny plus 500 mg/m2 pc. 5-fluorouracylu w postaci bolusa dożylnego w połowie lub po zakończeniu wlewu l-folinianu disodu.

Schemat miesięczny: dawka 10 mg/m2 pc. kwasu l-folinowego (= 10,93 mg/m2 pc. l-folinianu disodu) w postaci dożylnego bolusa lub od 100 do 250 mg/m2 pc. kwasu l-folinowego (= od 109,3 mg/m2 pc. do 273,25 mg/m2 pc. l-folinianu disodu) we wlewie dożylnym trwającym 2 godziny, a następnie niezwłocznie podana dawka 425 lub 370 mg/m2 pc. 5-fluorouracylu w postaci bolusa dożylnego podczas 5 kolejnych dni.

W przypadku skojarzenia z 5-fluorouracylem może okazać się konieczna modyfikacja dawkowania 5-fluorouracylu i przerwy pomiędzy cyklami leczenia, zależnie od stanu pacjenta, odpowiedzi klinicznej i ograniczających dawkę objawów toksyczności podanych w charakterystyce produktu leczniczego 5-fluorouracylu. Nie jest konieczne zmniejszenie dawki l-folinianu disodu.

Liczba zastosowanych ponownych cykli zależy od decyzji lekarza.

Ochronne stosowanie l-folinianu disodu podczas leczenia metotreksatem

Ponieważ leczenie ochronne l-folinianem disodu zależy w dużym stopniu od dawkowania i drogi podania dużych i średnich dawek metotreksatu, schemat leczenia metotreksatem jest wyznacznikiem dawkowania w leczeniu ochronnym l-folinianem disodu. Dlatego dawkowanie i drogę podania l-folinianu disodu najlepiej dostosować do zastosowanych dużych lub średnich dawek i sposobu podawania w schemacie leczenia metotreksatem.

Poniższe wytyczne mogą służyć za przykład schematów stosowanych u dorosłych, osób w podeszłym wieku i dzieci:

U pacjentów z zespołem złego wchłaniania lub innymi zaburzeniami czynności przewodu pokarmowego, l-folinian disodu należy podawać pozajelitowo, gdy wchłanianie jelitowe nie jest gwarantowane.

Dawki powyżej 12,5 - 25 mg należy podawać pozajelitowo, w związku z możliwością nasycenia wchłaniania jelitowego l-folinianu disodu.

Podawanie l-folinianu disodu jest konieczne, gdy metotreksat stosuje się w dawkach większych niż 500 mg/m2 pc. Jeżeli metotreksat podaje się w dawkach 100 mg - 500 mg/m2 pc., należy rozważyć podanie l-folinianu disodu.

Dawkowanie i czas trwania leczenia ochronnego zależy od zastosowanego schematu leczenia metotreksatem, wystąpienia objawów działań toksycznych i indywidualnej zdolności do wydalania metotreksatu. Dawka początkowa kwasu l-folinowego z zasady wynosi 7,5 mg (3 -6 mg/m2 pc.) i podawana jest 12 - 24 godz. (najpóźniej 24 godziny) po rozpoczęciu wlewu metotreksatu. Taką samą dawkę powtarza się co 6 godzin w ciągu 72 godzin. Po podaniu kilkunastu dawek pozajelitowo można rozpocząć podawanie doustne.

Oprócz podawania kwasu l-folinowego ważne jest podjęcie działań zapewniających szybkie wydalanie metotreksatu.

Takie działania obejmują:

a.    Alkalizację moczu, tak aby pH było większe niż 7,0 przed wlewem metotreksatu (w celu zwiększenia rozpuszczalności metotreksatu i jego metabolitów).

b.    Utrzymanie wydalania moczu na poziomie 1800 - 2000 cm3/m2/24 godziny za pomocą zwiększenia objętości płynów podawanych doustnie lub dożylnie w dniach 2., 3. i 4. po podaniu metotreksatu.

c.    Należy mierzyć stężenie metotreksatu w osoczu, azotu mocznikowego we krwi (ang. blood urea nitrogen, BUN) i stężenie kreatyniny w dniach 2., 3. i 4.

Takie pomiary należy kontynuować aż do osiągnięcia stężenia metotreksatu w osoczu poniżej 10-7 moli (0,1 pmol).

U niektórych pacjentów może wystąpić opóźnione wydalanie metotreksatu. Przyczyną tego może być kumulacja płynu w trzeciej przestrzeni (obserwowana np. w postaci puchliny brzusznej lub wysięku do opłucnej), niewydolność nerek lub niedostateczne nawodnienie pacjenta. W takich okolicznościach mogą być wskazane większe dawki kwasu l-folinowego lub wydłużone podawanie. U pacjentów, u których występuje opóźnione początkowe wydalanie metotreksatu, może wystąpić odwracalna niewydolność nerek.

Czterdzieści osiem godzin po rozpoczęciu wlewu metotreksatu należy określić stężenie resztkowe metotreksatu. Jeśli jest większe niż > 0,5 pmol/l, należy dostosować dawkowanie l-folinianu disodu w następujący sposób:

Stężenie resztkowe metotreksatu we krwi 48 godzin po rozpoczęciu podawania metotreksatu:

Dodatkowa dawka kwasu l-folinowego podawana co 6 godzin przez 48 godzin aż do uzyskania wartości stężenia metotreksatu poniżej 0,05 pmol/l:

> 0,5 pmol/l

7,5 mg/m2 pc.

> 1,0 pmol/l

50 mg/m2 pc.

> 2,0 pmol/l

100 mg/m2 pc.

pal (PL) Levofolic 50 mg/ml solution for injection or infusion

National version 10/2014