+ iMeds.pl

Levofolic 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań lub infuzji 50 mg/mlUlotka Levofolic 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań lub infuzji

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Levofolic 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań lub infuzji

Acidum levofolinicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Levofolic 50 mg/ml i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Levofolic 50 mg/ml

3.    Jak stosować Levofolic 50 mg/ml

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Levofolic 50 mg/ml

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Levofolic 50 mg/ml i w jakim celu się go stosuje Stosowanie Levofolic 50 mg/ml w skojarzeniu z metotreksatem

Levofolic 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań lub infuzji należy do grupy leków zmniejszających toksyczność leków przeciwnowotworowych. Są to leki stosowane podczas leczenia raka (leczenie cytostatyczne) w celu zapobiegania toksyczności cytostatyków.

Levofolic 50 mg/ml jest stosowany w leczeniu raka u dorosłych i u dzieci w celu zmniejszenia toksyczności i zapobiegania działaniu takich leków jak metotreksat, który hamuje działanie endogennego kwasu foliowego (dlatego jest nazywany antagonistą kwasu foliowego). Przedawkowanie antagonistów kwasu foliowego można również leczyć lekiem Levofolic 50 mg/ml.

Stosowanie Levofolic 50 mg/ml w skojarzeniu z fluorouracylem

Wykazano, że lek Levofolic 50 mg/ml zwiększa działanie niektórych cytostatyków. Dlatego też jest stosowany w leczeniu raka w celu zwiększenia uszkadzania komórek przez lek przeciwnowotworowy pod nazwą 5-fluorouracyl.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Levofolic 50 mg/ml Kiedy nie stosować leku Levofolic 50 mg/ml

•    jeśli pacjent ma uczulenie na kwas l-folinowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

•    u pacjenta z niedokrwistością złośliwą lub inną niedokrwistością z niedoboru witaminy B12

•    w skojarzeniu z fluorouracylem w przypadku istnienia przeciwwskazań do stosowania fluorouracylu, w szczególności u kobiet w ciąży lub karmiących piersią,

•    w skojarzeniu z fluorouracylem, jeśli u pacjenta występuje ciężka biegunka.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Levofolic 50 mg/ml należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Informacje ogólne

Lek Levofolic 50 mg/ml należy stosować wyłącznie z metotreksatem lub 5-fluorouracylem pod bezpośrednim nadzorem lekarza posiadającego doświadczenie w leczeniu raka.

Kwasu l-folinowego nie wolno podawać do płynu rdzeniowego (dooponowo), ponieważ zgłaszano silne działania niepożądane w związku z takim leczeniem.

Jeśli pacjent jest leczony określonymi lekami cytotoksycznymi (uszkadzającymi komórki) takimi jak hydroksykarbamid, cytarabina, merkaptopuryna, tioguanina, u pacjenta może rozwinąć się makrocytemia (powiększenie czerwonych krwinek). Takich przypadków makrocytemii nie należy leczyć kwasem l-folinowym.

W przypadku pacjentów z napadami padaczkowymi, leczonych określonymi lekami (fenobarbitalem, fenytoiną lub prymidonem), może istnieć ryzyko zwiększenia częstości napadów. Wynika to ze zmniejszenia stężenia leków przeciwpadaczkowych w osoczu krwi pacjenta. Lekarz prowadzący będzie prawdopodobnie wykonywać badania krwi podczas leczenia kwasem l-folinowym i po zakończeniu takiego leczenia. Można określić stężenie leku przeciwpadaczkowego w osoczu krwi i jeśli konieczne dostosować dawkę.

Specjalne środki ostrożności podczas stosowania leku Levofolic 50 mg/ml w terapii skojarzonej z metotreksatem

Lekarz prowadzący zapewni, aby kwasu l-folinowego nie podawano pacjentowi jednocześnie z antagonistami kwasu foliowego (np. z metotreksatem), ponieważ działanie lecznicze antagonisty może być zmniejszone.

Ponadto lekarz będzie unikać nadmiernych dawek kwasu l-folinowego, ponieważ może to pogorszyć działanie przeciwnowotworowe metotreksatu.

Niemniej przypadkowe przedawkowanie antagonisty kwasu foliowego takiego jak metotreksat będzie natychmiast leczone jako przypadek nagły wymagający leczenia doraźnego.

Wydalanie metotreksatu może być opóźnione w związku z kumulacją płynów np. w jamie otrzewnowej lub w przestrzeni pomiędzy klatką piersiową a płucami, u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, nieprawidłowo nawodnionych lub stosujących określone leki przeciwzapalne lub przeciwbólowe (niesteroidowe leki przeciwzapalne np. ibuprofen, diklofenak lub salicylany takie jak kwas acetylosalicylowy).

W takich okolicznościach mogą być wskazane większe dawki leku Levofolic 50 mg/ml lub wydłużenie okresu podawania.

Opóźnienie wydalania metotreksatu może z kolei wpływać na czynność nerek powodując zwiększenie stężenia metotreksatu we krwi.

W takim przypadku pacjent może otrzymać większe dawki leku Levofolic 50 mg/ml lub okres podawania kwasu l-folinowego może zostać wydłużony.

Specjalne środki ostrożności podczas stosowania leku Levofolic 50 mg/ml w terapii skojarzonej z fluorouracylem

W terapii skojarzonej z fluorouracylem kwas l-folinowy może zwiększać ryzyko działań toksycznych fluorouracylu. Do najczęściej występujących objawów, które mogą ograniczać dawkę należą:

   zmniejszenie liczby białych krwinek,

   zapalenie błon śluzowych (np. w jamie ustnej i [lub] w żołądku),

   biegunka.

Jeśli u pacjenta występują wodniste stolce dwa razy dziennie i (lub) zapalenie błon śluzowych żołądka (łagodne lub umiarkowane wrzody), należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Jeśli u pacjenta występują działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego niezależnie od ich nasilenia, pacjentowi nie będzie podany fluorouracyl w terapii skojarzonej z kwasem l-folinowym ani taka terapia nie będzie kontynuowana.

W szczególności, jeśli u pacjenta wystąpi biegunka, pacjent będzie objęty ścisłą obserwacją, ponieważ stan pacjenta może szybko ulec pogorszeniu i mogą nastąpić ciężkie działania niepożądane. Po całkowitym ustąpieniu objawów ze strony przewodu pokarmowego można będzie rozpocząć lub wznowić leczenie fluorouracylem w terapii skojarzonej z kwasem l-folinowym.

Pacjenci w podeszłym wieku lub w ciężkim stanie lub pacjenci, którzy byli poddani radioterapii powinni zachować szczególną ostrożność, ponieważ kwas l-folinowy może zwiększać ryzyko toksycznego działania fluorouracylu.

Inne leki i Levofolic 50 mg/ml

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Działanie następujących leków może być zmienione, jeśli jednocześnie stosowany jest Levofolic 50 mg/ml: fenobarbital, prymidon, fenytoina i imidy kwasu bursztynowego (leki stosowane w leczeniu padaczki).

Jeśli Levofolic 50 mg/ml jest podawany jednocześnie z metotreksatem, wówczas może zaburzyć prawidłowe działanie metotreksatu.

Równoczesne stosowanie Levofolic 50 mg/ml z 5-Fluorouracylem może zwiększać toksyczne działania 5-fluorouracylu.

W przypadku podawania leku Levofolic 50 mg/ml wraz z antagonistą kwasu foliowego (np. kotrymoksazol, pirymetamina) skuteczność antagonisty kwasu foliowego może być zmniejszona lub całkowicie zniesiona.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność Ciąża

Brak jest doniesień, że Levofolic 50 mg/ml wywołuje szkodliwe działania po podaniu u kobiet w ciąży.

W przypadku kobiet w ciąży metotreksat jest podawany wyłącznie wtedy, gdy korzyści wynikające z leczenia przewyższają potencjalne ryzyko dla dziecka.

Nie ma ograniczeń do stosowania l-folinianu disodu w celu zmniejszenia lub zapobiegania działaniu metotreksatu u kobiet w ciąży.

Pacjentkom w ciąży nie wolno podawać leku Levofolic 50 mg/ml w terapii skojarzonej z fluorouracylem.

Karmienie piersią

Przed rozpoczęciem leczenia metotreksatem lub fluorouracylem należy przerwać karmienie piersią. Można stosować Levofolic 50 mg/ml w monoterapii podczas karmienia piersią, jeśli jest to konieczne. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak dowodów wskazujących, że Levofolic 50 mg/ml w monoterapii ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Ogólny stan pacjenta ma większe znaczenie niż wpływ powodowany przez Levofolic 50 mg/ml.

3. Jak stosować Levofolic 50 mg/ml

Za przygotowanie i podanie leku Levofolic 50 mg/ml odpowiada wyłącznie wyszkolony personel medyczny.

Levofolic 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań lub infuzji jest podawany dożylnie bez rozcieńczenia we wstrzyknięciu lub po rozcieńczeniu podczas infUzji.

Nie wolno podawać leku Levofolic 50 mg/ml do rdzenia kręgowego (dooponowo).

Dawkowanie leku Levofolic 50 mg/ml w celu zapobiegania objawom toksyczności podczas leczenia metotreksatem

Pacjentom otrzymującym metotreksat przeciwnowotworowo w dawce większej niż 500 mg/m2 pc. należy podać kwas l-folinowy po podianu metotreksati. Lekarz może również rozważyć podanie kwasu l-folinowego, w przypadku stosowania metotreksatu w dawce 100 mg/m2 pc. - 500 mg/m2 pc.

Dostosowanie dawki do stanu pacjenta spoczywa na lekarzu.

Dawka leku Levofolic 50 mg/ml w celu zwiększenia działania cytotoksycznego fluorouracylu

Stosowane są różne schematy leczenia lekiem Levofolic 50 mg/ml w terapii skojarzonej z fluorouracylem (schemat tygodniowy, dwumiesięczny i miesięczny).

Odpowiedzialność za dostosowanie dawki do stanu pacjenta w ramach odpowiedniego schematu leczenia spoczywa na lekarzu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Levofolic 50 mg/ml

Przypadkowe przedawkowanie leku Levofolic 50 mg/ml może zmniejszyć skuteczność antagonistów kwasu foliowego takich jak metotreksat. Jeśli nastąpi przedawkowanie fluorouracylu w skojarzeniu z lekiem Levofolic 50 mg/ml, należy postępować zgodnie z instrukcjami w przypadku przedawkowania fluorouracylu.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Ocenę działań niepożądanych oparto na poniższych określeniach częstości występowania:

Bardzo często: może dotyczyć więcej niż 1 pacjenta na 10_

Często: może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 10_

Niezbyt często: może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 100_

Rzadko: może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 1 000_

Bardzo rzadko: może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 10 000_

Nie znana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych


W przypadku zauważenia jakichkolwiek działań niepożądanych należy natychmiast powiadomić lekarza i uzgodnić z nim dalsze postępowanie.

Niezbyt często

• Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania (gorączka)

Rzadko

•    Zaburzenia psychiczne (bezsenność, pobudzenie i depresja po podaniu dużych dawek)

•    Zaburzenia żołądka i jelit (po podaniu dużych dawek)

•    Zaburzenia układu nerwowego (zwiększenie częstości napadów u pacjentów z padaczką)

Bardzo rzadko


Zaburzenia układu immunologicznego (reakcje uczuleniowe obejmujące reakcje rzekomoanafilaktyczne i pokrzywka)


L-folinian sodowy w leczeniu skojarzonym z fluorouracylem

Zazwyczaj profil bezpieczeństwa zależy od zastosowanego schematu leczenia fluorouracylem, w związku z nasilaniem działań toksycznych wywoływanych przez fluorouracyl.

Schemat miesięczny

Bardzo często

• Zaburzenia żołądka i jelit (wymioty i nudności)

• Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania (działanie toksyczne na błony śluzowe, które może mieć ciężką postać)

Nie obserwowano nasilenia innych działań toksycznych wywołanych stosowaniem fluorouracylu (np. neurotoksyczności).

Schemat tygodniowy

Bardzo często

• Zaburzenia żołądka i jelit (biegunka z

wyższymi stopniami toksyczności i odwodnienie wymagające hospitalizacji w związku z koniecznością leczenia, a nawet zgon)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Levofolic 50 mg/ml

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Levofolic 50 mg/ml

Substancją czynną leku jest kwas l-folinowy.

Jeden ml roztworu zawiera 54,65 mg l-folinianu disodu odpowiadającego 50 mg kwasu l-folinowego.

Jedna fiolka o pojemności 1 ml zawiera 54,65 mg l-folinianu disodu odpowiadającego 50 mg kwasu l-folinowego.

Jedna fiolka o pojemności 4 ml zawiera 218,6 mg l-folinianu disodu odpowiadającego 200 mg kwasu l-folinowego.

Jedna fiolka o pojemności 9 ml zawiera 491,85 mg l-folinianu disodu odpowiadającego 450 mg kwasu l-folinowego.

Pozostałe składniki leku to:

•    sodu wodorotlenek

•    kwas solny

•    woda do wstrzykiwań

Jak wygląda lek Levofolic 50 mg/ml i co zawiera opakowanie

Levofolic 50 mg/ml jest przezroczystym, bezbarwnym lub lekko żółtym roztworem do wstrzykiwań lub infuzji. Lek jest dostępny w fiolkach bezbarwnego szkła typu I z korkiem z gumy bromobutylowej, aluminiowym wieczkiem typu flip-off.

Wielkości opakowań:

Fiolki zawierające 1 ml, 4 ml lub 9 ml roztworu do wstrzykiwań lub infuzji w opakowaniach po 1 lub 5 fiolek. Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny:

medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Theaterstr. 6 22880 Wedel Niemcy

Wytwórca:

medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Theaterstr. 6 22880 Wedel Niemcy

<lub tylko Francja> medac s.a.s.

23 rue Pierre Gilles de Gennes 69007 Lyon, Francja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia


Czechy

Dania

Estonia

Finlandia


Levofolic 50 mg/ml solution injectable ou pour perfusion Levofolic 50 mg/ml oplossing voor injectie of infusie Levofolic 50 mg/ml Injektions- oder Infusionslösung Levofolic 50 mg/ml injekční nebo infuzní roztok

Levofolininsyre “medac” 50 mg/ml injektions- og infusionsv^ske, opl0sning Levofolinic acid medac50 mg/ml süste- vöi infusioonilahus Levofolic 50 mg/ml injektio/ infuusioneste, liuos Levofolic 50 mg/ml injektions/infusionsvätska, lösning

Levofolinate de sodium medac 50 mg/ml, solution injectable ou pour perfusión

Francja

Hiszpania

Litwa

Łotwa

Niemcy

Norwegia

Polska

Portugalia

Słowacja

Słowenia

Szwecja

Wielka Brytania Włochy


Ácido levofolínico medac 50 mg/ml solución inyectable o para perfusión

Levofolino rügstis medac 50 mg/ml injekcinis/infuzinis tirpalas

Levofolic 50 mg/ml skidums injekcijäm vai infüzijäm

Levofolic 50 mg/ml Injektions- oder Infusionslösung

Levofolinsyre medac 50 mg/ml injeksjonsv^ske/infusjonsv^ske, oppLosning

Levofolic 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwan lub infuzji

Levofolic 50 mg/ml solufäo injectável ou para perfusäo

Levofolic 50 mg/ml injekcny alebo infúzny roztok

Levofolic 50 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje

Natriumlevofolinat medac 50 mg/ml injektions- eller infusionsvätska, lösning

Levofolinic acid 50 mg/ml solution for injection or infusion

Sodio Levofolinato medac 50 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 10/2014.

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Instrukcja dotycząca przygotowania do stosowania leku Levofolic 50 mg/ml

Przygotowanie gotowego roztworu do infuzji należy wykonać w warunkach aseptycznych.

Levofolic 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań lub infuzji można rozcieńczyć 0,9 % roztworem chlorku sodu lub 5 % roztworem glukozy.

Levofolic 50 mg/ml jest zgodny z fluorouracylem.

Stosować wyłącznie roztwór nie zawierający widocznych cząstek.

Wyłącznie do jednorazowego stosowania; niewykorzystany produkt należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Do podawania dożylnego.

Okres ważności po pierwszym otwarciu lub rozcieńczeniu

Po rozcieńczeniu 0,9 % roztworem chlorku sodu lub 5 % roztworem glukozy:

Stabilność gotowego roztworu leku wynosi 72 godziny w temperaturze 20 - 25°C.

Jednak z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. Jeśli lek nie zostanie zużyty natychmiast lekarz prowadzący zapewni prawidłowy czas i warunki przechowywania przed podaniem leku w celu zachowania jakości roztworu. Zwykle taki okres nie przekracza 24 godzin w temperaturze 2°C - 8°C, jeśli otwarcie i przygotowanie nie nastąpiło w kontrolowanych i aseptycznych warunkach.

Dawkowanie i sposób podawania Zwiększenie cytotoksyczności fluorouracylu

Stosowane są różne schematy i różne dawki, bez wskazania dawki uważanej za optymalną. Poniższe schematy stosowane u pacjentów dorosłych i w podeszłym wieku w leczeniu raka jelita grubego w postaci zaawansowanej lub z przerzutami podano jako przykładowe.

Brak jest danych na temat stosowania takich terapii skojarzonych u dzieci.

Schemat dwumiesięczny: dawka 100 mg/m2 pc. kwasu l-folinowego (= 109,3 mg/m2 pc. l-folinianu disodu) we wlewie dożylnym trwającym dwie godziny, po którym następuje bolus w dawce 400 mg/m2 pc. 5-fluorouracylu i trwający 22-godziny wlew 5-fluorouracylu (600 mg/m2 pc.) przez 2 kolejne dni, co 2 tygodnie w dniu 1 i 2.

Schemat tygodniowy: dawka 10 mg/m2 pc. kwasu l-folinowego (= 10,93 mg/m2 pc. l-folinianu disodu) w postaci bolusa lub od 100 do 250 mg/m2 pc. kwasu l-folinowego (= od 109,3 mg/m2 pc. do 273,25 mg/m2 pc. l-folinianu disodu) we wlewie dożylnym trwającym 2 godziny plus 500 mg/m2 pc. 5-fluorouracylu w postaci bolusa dożylnego w połowie lub po zakończeniu wlewu l-folinianu disodu.

Schemat miesięczny: dawka 10 mg/m2 pc. kwasu l-folinowego (= 10,93 mg/m2 pc. l-folinianu disodu) w postaci dożylnego bolusa lub od 100 do 250 mg/m2 pc. kwasu l-folinowego (= od 109,3 mg/m2 pc. do 273,25 mg/m2 pc. l-folinianu disodu) we wlewie dożylnym trwającym 2 godziny, a następnie niezwłocznie podana dawka 425 lub 370 mg/m2 pc. 5-fluorouracylu w postaci bolusa dożylnego podczas 5 kolejnych dni.

W przypadku skojarzenia z 5-fluorouracylem może okazać się konieczna modyfikacja dawkowania 5-fluorouracylu i przerwy pomiędzy cyklami leczenia, zależnie od stanu pacjenta, odpowiedzi klinicznej i ograniczających dawkę objawów toksyczności podanych w charakterystyce produktu leczniczego 5-fluorouracylu. Nie jest konieczne zmniejszenie dawki l-folinianu disodu.

Liczba zastosowanych ponownych cykli zależy od decyzji lekarza.

Ochronne stosowanie l-folinianu disodu podczas leczenia metotreksatem

Ponieważ leczenie ochronne l-folinianem disodu zależy w dużym stopniu od dawkowania i drogi podania dużych i średnich dawek metotreksatu, schemat leczenia metotreksatem jest wyznacznikiem dawkowania w leczeniu ochronnym l-folinianem disodu. Dlatego dawkowanie i drogę podania l-folinianu disodu najlepiej dostosować do zastosowanych dużych lub średnich dawek i sposobu podawania w schemacie leczenia metotreksatem.

Poniższe wytyczne mogą służyć za przykład schematów stosowanych u dorosłych, osób w podeszłym wieku i dzieci:

U pacjentów z zespołem złego wchłaniania lub innymi zaburzeniami czynności przewodu pokarmowego, l-folinian disodu należy podawać pozajelitowo, gdy wchłanianie jelitowe nie jest gwarantowane.

Dawki powyżej 12,5 - 25 mg należy podawać pozajelitowo, w związku z możliwością nasycenia wchłaniania jelitowego l-folinianu disodu.

Podawanie l-folinianu disodu jest konieczne, gdy metotreksat stosuje się w dawkach większych niż 500 mg/m2 pc. Jeżeli metotreksat podaje się w dawkach 100 mg - 500 mg/m2 pc., należy rozważyć podanie l-folinianu disodu.

Dawkowanie i czas trwania leczenia ochronnego zależy od zastosowanego schematu leczenia metotreksatem, wystąpienia objawów działań toksycznych i indywidualnej zdolności do wydalania metotreksatu. Dawka początkowa kwasu l-folinowego z zasady wynosi 7,5 mg (3 -6 mg/m2 pc.) i podawana jest 12 - 24 godz. (najpóźniej 24 godziny) po rozpoczęciu wlewu metotreksatu. Taką samą dawkę powtarza się co 6 godzin w ciągu 72 godzin. Po podaniu kilkunastu dawek pozajelitowo można rozpocząć podawanie doustne.

Oprócz podawania kwasu l-folinowego ważne jest podjęcie działań zapewniających szybkie wydalanie metotreksatu.

Takie działania obejmują:

a.    Alkalizację moczu, tak aby pH było większe niż 7,0 przed wlewem metotreksatu (w celu zwiększenia rozpuszczalności metotreksatu i jego metabolitów).

b.    Utrzymanie wydalania moczu na poziomie 1800 - 2000 cm3/m2/24 godziny za pomocą zwiększenia objętości płynów podawanych doustnie lub dożylnie w dniach 2., 3. i 4. po podaniu metotreksatu.

c.    Należy mierzyć stężenie metotreksatu w osoczu, azotu mocznikowego we krwi (ang. blood urea nitrogen, BUN) i stężenie kreatyniny w dniach 2., 3. i 4.

Takie pomiary należy kontynuować aż do osiągnięcia stężenia metotreksatu w osoczu poniżej 10-7 moli (0,1 pmol).

U niektórych pacjentów może wystąpić opóźnione wydalanie metotreksatu. Przyczyną tego może być kumulacja płynu w trzeciej przestrzeni (obserwowana np. w postaci puchliny brzusznej lub wysięku do opłucnej), niewydolność nerek lub niedostateczne nawodnienie pacjenta. W takich okolicznościach mogą być wskazane większe dawki kwasu l-folinowego lub wydłużone podawanie. U pacjentów, u których występuje opóźnione początkowe wydalanie metotreksatu, może wystąpić odwracalna niewydolność nerek.

Czterdzieści osiem godzin po rozpoczęciu wlewu metotreksatu należy określić stężenie resztkowe metotreksatu. Jeśli jest większe niż > 0,5 pmol/l, należy dostosować dawkowanie l-folinianu disodu w następujący sposób:

Stężenie resztkowe metotreksatu we krwi 48 godzin po rozpoczęciu podawania metotreksatu:

Dodatkowa dawka kwasu l-folinowego podawana co 6 godzin przez 48 godzin aż do uzyskania wartości stężenia metotreksatu poniżej 0,05 pmol/l:

> 0,5 pmol/l

7,5 mg/m2 pc.

> 1,0 pmol/l

50 mg/m2 pc.

> 2,0 pmol/l

100 mg/m2 pc.

pal (PL) Levofolic 50 mg/ml solution for injection or infusion

National version 10/2014

Levofolic 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań lub infuzji

Charakterystyka Levofolic 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań lub infuzji

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Levofolic 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań lub infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden ml roztworu zawiera 54,65 mg l-folinianu disodu odpowiadającego 50 mg kwasu l-folinowego.

Jedna fiolka o pojemności 1 ml zawiera 54,65 mg l-folinianu disodu odpowiadającego 50 mg kwasu l-folinowego.

Jedna fiolka o pojemności 4 ml zawiera 218,6 mg l-folinianu disodu odpowiadającego 200 mg kwasu l-folinowego.

Jedna fiolka o pojemności 9 ml zawiera 491,85 mg l-folinianu disodu odpowiadającego 450 mg kwasu l-folinowego.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań lub infuzji.

Lekko żółty, przezroczysty roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

L-folinian disodowy jest wskazany w:

•    zmniejszaniu objawów toksyczności i zapobieganiu działania antagonistów kwasu foliowego takich jak metotreksat w leczeniu cytotoksycznym oraz w przypadkach przedawkowania u dorosłych i u dzieci,

•    w terapii skojarzonej z 5-fluorouracylem w leczeniu cytotoksycznym.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Levofolic 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań lub infuzji jest podawany dożylnie bez rozcieńczenia we wstrzyknięciu lub w postaci infuzji po rozcieńczeniu (instrukcję dotyczącą rozcieńczenia podano w punkcie 6.6). L-folinianu disodu nie wolno podawać dooponowo.

L-folinian disodu w terapii skojarzonej z 5-fluorouracylem w leczeniu cytotoksycznym

Leczenie l-folinianem disodu w skojarzeniu z fluorouracylem jest zarezerwowane dla lekarzy posiadających doświadczenie w leczeniu skojarzonym folinianami z 5-fluorouracylem w terapii cytotoksycznej.

Stosowane są różne schematy i różne dawki, bez wskazania dawki uważanej za optymalną.

Poniższe schematy stosowane u pacjentów dorosłych i w podeszłym wieku, w leczeniu postaci zaawansowanej lub z przerzutami raka jelita grubego, podano jako przykładowe.

Brak jest danych na temat stosowania takich terapii skojarzonych u dzieci.

Schemat dwumiesięczny: dawka 100 mg/m2 pc. kwasu l-folinowego (= 109,3 mg/m2 pc. l-folinianu disodu) we wlewie dożylnym trwającym dwie godziny, po którym następuje bolus w dawce 400 mg/m2 pc. 5-fluorouracylu i trwający 22-godziny wlew 5-fluorouracylu (600 mg/m2 pc.) przez 2 kolejne dni, co 2 tygodnie w dniu 1. i 2.

Schemat tygodniowy: dawka 10 mg/m2 pc. kwasu l-folinowego (= 10,93 mg/m2 pc. l-folinianu disodu) w postaci dożylnego bolusa lub od 100 do 250 mg/m2 pc. kwasu l-folinowego (= od 109,3 mg/m2 pc. do 273,25 mg/m2 pc. l-folinianu disodu) we wlewie dożylnym trwającym 2 godziny plus 500 mg/m2 pc. 5-fluorouracylu w postaci bolusu dożylnego w połowie wlewu lub po zakończeniu wlewu l-folinianu disodu.

Schemat miesięczny: dawka 10 mg/m2 pc. kwasu l-folinowego (= 10,93 mg/m2 pc. l-folinianu disodu) w postaci dożylnego bolusa lub od 100 do 250 mg/m2 pc. kwasu l-folinowego (= od 109,3 mg/m2 pc. do 273,25 mg/m2 pc. l-folinianu disodu) we wlewie dożylnym trwającym 2 godziny, a następnie niezwłocznie podana dawka 425 lub 370 mg/m2 pc. 5-fluorouracylu w postaci bolusa dożylnego podczas 5 kolejnych dni.

W przypadku skojarzenia z 5-fluorouracylem, może okazać się konieczna modyfikacja dawkowania 5-fluorouracylu i przerwy pomiędzy cyklami leczenia, zależnie od stanu pacjenta, odpowiedzi klinicznej i ograniczających dawkę objawów toksyczności, podanych w charakterystyce produktu leczniczego 5-fluorouracylu. Nie jest konieczne zmniejszenie dawki l-folinianu disodu.

Liczba zastosowanych ponownych cykli zależy od decyzji lekarza.

Ochronne stosowanie l-folinianu disodu podczas leczenia metotreksatem

Ponieważ leczenie ochronne l-folinianem disodu zależy w dużym stopniu od dawkowania i drogi podania dużych i średnich dawek metotreksatu, schemat leczenia metotreksatem jest wyznacznikiem dawkowania w leczeniu ochronnym l-folinianem disodu. Dlatego też dawkowanie i drogę podania l-folinianu disodu najlepiej dostosować do zastosowanych dużych lub średnich dawek i sposobu podawaniaw schemacie leczenia metotreksatem.

Poniższe wytyczne mogą służyć za przykład schematów stosowanych u dorosłych, osób w podeszłym wieku i dzieci:

U pacjentów z zespołem złego wchłaniania lub innymi zaburzeniami czynności przewodu pokarmowego, l-folinian disodu należy podawać pozajelitowo, gdyż wchłanianie jelitowe nie jest gwarantowane.

Dawki powyżej 12,5-25 mg należy podawać pozajelitowo w związku z-możliwością nasycenia wchłaniania jelitowego l-folinianu disodu.

Podawanie l-folinianu disodu jest konieczne, gdy metotreksat stosuje się w dawkach większych niż 500 mg/m2 pc. Jeżeli metotreksat podaje się w dawkach 100 mg - 500 mg/m2 pc., należy rozważyć podanie l-folinianu disodu.

Dawkowanie i czas trwania leczenia ochronnego zależą od zastosowanego schematu leczenia metotreksatem, wystąpienia objawów działań toksycznych i indywidualnej zdolności do wydalania metotreksatu. Dawka początkowa kwasu l-folinowego z zasady wynosi 7,5 mg (3-6 mg/m2 pc.) i podawana jest 12-24 godz. (najpóźniej 24 godziny) po rozpoczęciu wlewu metotreksatu. Taką samą dawkę powtarza się co 6 godzin w ciągu 72 godzin. Po podaniu kilkunastu dawek pozajelitowo można rozpocząć podawanie doustne.

Oprócz podawania kwasu l-folinowego ważne jest podjęcie działań zapewniających szybkie wydalanie metotreksatu.

Takie działania obejmują:

a.    Alkalizację moczu, tak aby pH było większe niż 7,0 przed wlewem metotreksatu (w celu zwiększenia rozpuszczalności metotreksatu i jego metabolitów).

b.    Utrzymanie wydalania moczu na poziomie 1800-2000 cm3/m2/24 godziny za pomocą zwiększenia objętości płynów podawanych doustnie lub dożylnie w dniach 2., 3. i 4. po podaniu metotreksatu.

c.    Należy mierzyć stężenie metotreksatu w osoczu, stężenia azotu mocznikowego we krwi (ang. blood urea nitrogen, BUN) i stężenie kreatyniny w dniach 2., 3. i 4.

Takie pomiary należy kontynuować aż do osiągnięcia stężenia metotreksatu w osoczu poniżej 10-7 moli (0,1 pmol).

U niektórych pacjentów może wystąpić opóźnione wydalanie metotreksatu. Przyczyną tego może być kumulacja płynu w trzeciej przestrzeni (obserwowana np. w postaci puchliny brzusznej lub wysięku do opłucnej), niewydolność nerek lub niedostateczne nawodnienie pacjenta. W takich okolicznościach mogą być wskazane większe dawki kwasu l-folinowego lub wydłużone podawanie. U pacjentów, u których występuje opóźnione początkowe wydalanie metotreksatu, może wystąpić odwracalna niewydolność nerek.

Czterdzieści osiem godzin po rozpoczęciu wlewu metotreksatu należy określić stężenie resztkowe metotreksatu. Jeśli jest większe niż >0,5 pmol/l, należy dostosować dawkowanie l-folinianu disodu w następujący sposób:

Stężenie resztkowe metotreksatu we krwi 48 godzin po rozpoczęciu podawania metotreksatu:

Dodatkowa dawka kwasu l-folinowego podawana co 6 godzin przez 48 godzin aż do uzyskania wartości stężenia metotreksatu poniżej 0,05 pmol/l:

> 0,5 pmol/l

7,5 mg/m2 pc.

> 1,0 pmol/l

50 mg/m2 pc.

> 2,0 pmol/l

100 mg/m2 pc.

4.3 Przeciwwskazania

Zdiagnozowana nadwrażliwość na l-folinian disodu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

L-folinian disodu nie jest odpowiedni do leczenia niedokrwistości złośliwej lub innych postaci niedokrwistości spowodowanych niedoborem witaminy B12. Pomimo możliwości remisji hematologicznej, nadal postępuje progresja objawów neurologicznych.

L-folinian disodu w skojarzeniu z fluorouracylem nie jest wskazany w przypadku:

•    istniejących przeciwwskazań do stosowania fluorouracylu

•    ciężkiej biegunki.

Leczenia l-folinianem disodu w skojarzeniu z fluorouracylem nie wolno rozpoczynać ani kontynuować u pacjentów z objawami działania toksycznego na przewód pokarmowy o jakimkolwiek nasileniu aż do zupełnego ustąpienia takich objawów. Należy szczególnie obserwować pacjentów z biegunką aż do ustąpienia biegunki, ponieważ może nastąpić gwałtowne pogorszenie stanu pacjenta prowadzące do zgonu (patrz również punkty 4.2, 4.4 i 4.5).

Odnośnie stosowania l-folinianu disodu z metotreksatem lub 5-fluorouracylem w okresie ciąży i karmienia piersią patrz punkt 4.6, „Ciąża i laktacja” oraz charakterystyki produktów leczniczych zawierających metotreksat i 5-fluorouracyl.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

L-folinian disodu należy podawać wyłącznie dożylnie, nierozcieńczony w postaci wstrzyknięcia lub jako wlew po rozcieńczeniu. Leku nie wolno podawać dooponowo.

Dooponowe podanie kwasu l-folinowego po dooponowym przedawkowaniu metotreksatu zakończyło się zgonem pacjenta.

Informacje ogólne

L-folinian disodu należy stosować wyłącznie z metotreksatem lub 5-fluorouracylem pod bezpośrednim nadzorem lekarza doświadczonego w stosowaniu chemioterapii.

Leczenie kwasem l-folinowym może maskować objawy niedokrwistości złośliwej lub innych niedokrwistości z niedoboru witaminy B12.

Wiele leków cytotoksycznych - pośrednich lub bezpośrednich inhibitorów syntezy DNA (hydroksykarbamid, cytarabina, merkaptopuryna, tioguanina) - prowadzi do makrocytozy. Takich przypadków makrocytozy nie należy leczyć kwasem l-folinowym.

Pacjenci z napadami padaczkowymi

U pacjentów z napadami padaczkowymi, leczonych fenobarbitalem, fenytoiną lub prymidonem, istnieje ryzyko zwiększenia częstości napadów w związku ze zmniejszeniem stężenia leku przeciwpadaczkowego w surowicy. Podczas podawania i po zakończeniu podawania l-folinianu disodu zaleca się obserwację kliniczną, ewentualne monitorowanie stężeń w osoczu oraz, jeśli konieczne, modyfikację dawki leku przeciwpadaczkowego (patrz punkt 4.5).

Kwas l-folinowv/5-fluorouracyl

W terapii skojarzonej z fluorouracylem toksyczność fluorouracylu może być zwiększona lub zmieniona przez l-folinian disodu. Do najczęściej występujących objawów należy leukopenia, zapalenie błon śluzowych, zapalenie jamy ustnej i (lub) biegunka, która może ograniczać dawkę. Podczas stosowania l-folinianu disodu w terapii skojarzonej z fluorouracylem, dawkę fluorouracylu należy częściej zmniejszać w przypadku wystąpienia objawów toksyczności niż w przypadku stosowania fluorouracylu w monoterapii. Objawy działania toksycznego na przewód pokarmowy są częściej obserwowane i mogą być bardziej nasilone, a nawet zagrażać życiu (szczególnie zapalenie jamy ustnej i biegunka). W ciężkich przypadkach leczenie polega na odstawieniu fluorouracylu i l-folinianu disodu i leczeniu wspomagającym lekami podawanymi dożylnie. Terapii skojarzonej 5-fluorouracylem/kwasem l-folinowym nie wolno rozpoczynać ani kontynuować u pacjentów z objawami działania toksycznego na przewód pokarmowy, niezależnie od ich nasilenia, aż do całkowitego ustąpienia wszystkich takich objawów.

Biegunka może być objawem działania toksycznego na przewód pokarmowy i w związku z tym pacjenci z biegunką muszą pozostawać pod ścisłą obserwacją aż do całkowitego ustąpienia objawów, ponieważ może nastąpić gwałtowne pogorszenie stanu klinicznego prowadzące do zgonu. Jeśli pojawi się biegunka i (lub) zapalenie jamy ustnej wskazane jest zmniejszenie dawki fluorouracylu (5-FU) aż do całkowitego ustąpienia objawów. Na takie działania toksyczne są podatni szczególnie pacjenci w podeszłym wieku i w złym stanie ogólnym, związanym z chorobą. Dlatego też należy zachować szczególną ostrożność podczas leczenia takich pacjentów.

Pacjentów należy pouczyć, aby niezwłocznie kontaktowali się ze swoim lekarzem prowadzącym, jeśli wystąpi zapalenie jamy ustnej (łagodne lub umiarkowane wrzody) i (lub) biegunka (wodniste stolce lub wypróżnienia) dwa razy dziennie (patrz również punkt 4.2).

Szczególną ostrożność należy zachować podczas leczenia pacjentów w podeszłym wieku, wycieńczonych lub pacjentów, którzy byli poddani wstępnej radioterapii, ponieważ takim pacjentom może zagrażać większe ryzyko ciężkich działań toksycznych. U takich pacjentów zaleca się rozpoczęcie leczenia zmniejszoną dawką 5-fluorouracylu.

Kwas l-folinowy/metotreksat

Z wyjątkiem przypadków przedawkowania antagonistów kwasu foliowego (patrz poniżej) l-folinianu disodu nie należy podawać jednocześnie z przeciwnowotworowymi antagonistami kwasu foliowego (np. metotreksat) w celu zmiany lub przerwania klinicznych działań toksycznych, ponieważ działanie terapeutyczne antagonistów może być zniesione. Szczegółowe informacje dotyczące zmniejszenia działania toksycznego metotreksatu podano w ChPL metotreksatu.

Przypadkowe przedawkowanie antagonistów folianów takich jak metotreksat należy niezwłocznie leczyć jako nagły przypadek wymagający udzielenia pomocy doraźnej. W miarę wydłużania czasu pomiędzy podaniem metotreksatu a ochronnym zastosowaniem l-folinianu disodu maleje skuteczność kwasu l-folinowego w zapobieganiu toksyczności metotreksatu. Monitorowanie stężenia metotreksatu w surowicy jest istotne dla określenia optymalnej dawki i czasu trwania leczenia l-folinianem disodu. Opóźnione wydalanie metotreksatu może być powodowane przez kumulację w trzeciej przestrzeni (tj. puchlina brzuszna, wysięk do opłucnej), niewydolność nerek, niedostateczne nawodnienie pacjenta lub podawanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych lub salicylanów. W takich okolicznościach mogą być wskazane większe dawki l-folinianu disodu lub wydłużone podawanie.

L-folinian disodu nie wpływa na niehematologiczne działania toksyczne metotreksatu takie jak nefrotoksyczność, wynikająca z wytrącania się leku i (lub) metabolitu w nerkach. U pacjentów z opóźnionym początkowym wydalaniem metotreksatu, istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia odwracalnej niewydolności nerek i wszystkich działań toksycznych związanych ze stosowanierm metotreksatu (patrz informacje podane w ChPL metotreksatu). Obecność istniejącego wcześniej lub wywołanego przez metotreksat zaburzenia czynności nerek potencjalnie wiąże się z opóźnieniem wydalania metotreksatu i może zwiększać potrzebę zastosowania większych dawek lub wydłużenia podawania kwasu l-folinowego.

Należy unikać nadmiernych dawek kwasu l-folinowego, ponieważ może to pogarszać działanie przeciwnowotworowe metotreksatu, szczególnie w przypadku guzów w OUN, gdzie kwas l-folinowy gromadzi się po wielokrotnym podaniu.

Oporność na metotreksat w wyniku zmniejszenia transportu przezbłonowego oznacza również oporność na leczenie ochronne kwasem folinowym, ponieważ obydwa produkty lecznicze wykorzystują taki sam mechanizm transportu.

W przypadku wystąpienia nieprawidłowych badań laboratoryjnych lub klinicznych działań toksycznych zawsze należy brać pod uwagę możliwość stosowania przez pacjenta innych leków, które wchodzą w interakcje z metotreksatem (np. leki, które mogą zakłócać eliminację metotreksatu lub wiązanie z albuminami osocza).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i rodzaje interakcji

L-folinian disodu jest antidotum dla antagonistów kwasu foliowego - np. dla metotreksatu. Po zastosowaniu metotreksatu, przedawkowanie l-folinianu disodu może prowadzić do utraty skuteczności leczenia metotreksatem (nadmierne działanie ochronne).

Równoczesne stosowanie l-folinianu disodu przeciwdziała przeciwnowotworowej aktywności metotreksatu i nasila działanie cytotoksyczne fluorouracylu.

Zagrażające życiu biegunki obserwowano po podaniu 600 mg/m2 pc. fluorouracylu (bolus podawany dożylnie raz w tygodniu) wraz z l-folinianem disodu. Podczas stosowania l-folinianu disodu w terapii skojarzonej z fluorouracylem, dawkę fluorouracylu częściej należy zmniejszać niż w przypadku stosowania fluorouracylu w monoterapii.

L-folinian disodu może zmniejszać działanie leków przeciwpadaczkowych: fenobarbitalu, prymidonu, fenytoiny oraz imidów kwasu bursztynowego i może zwiększać częstość napadów padaczkowych (może występować zmniejszenie stężenia w osoczu enzymatycznych induktorów leków przeciwpadaczkowych, ponieważ zwiększeniu ulega metabolizm w wątrobie w związku z tym, że foliany są jednym ze współczynników) (patrz punkt 4.4).

W przypadku podawania l-folinianu disodu wraz z antagonistą kwasu foliowego (np. kotrymoksazol, pirymetamina) skuteczność antagonisty kwasu foliowego może być zmniejszona lub całkowicie zniesiona.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak jest odpowiednich badań z właściwą grupą kontrolną z udziałem kobiet w ciąży lub karmiących piersią. Nie prowadzono na zwierzętach żadnych oficjalnych badań toksycznego wpływu l-folinianu disodu na reprodukcję. Brak jest doniesień, czy kwas folinowy wywołuje szkodliwe działania po podaniu u kobiet w ciąży. Metotreksat można stosować w okresie ciąży jedynie w przypadku ścisłych wskazań, po dokładnym rozważeniu korzyści dla matki z zastosowania leku i ewentualnego ryzyka dla płodu. Jeśli leczenie metotreksatem lub innymi antagonistami folianów jest zastosowane pomimo ciąży, nie ma ograniczeń do stosowania l-folinianu disodu w celu zmniejszenia toksyczności lub zapobiegania działaniu metotreksatu.

Stosowanie 5-fluorouracylu jest generalnie przeciwwskazane w okresie ciąży i karmienia piersią. Dotyczy to również terapii skojarzonej l-folinianu disodu z 5-fluorouracylem.

Należy zapoznać się z informacjami podanymi w charakterystykach produktów leczniczych zawierających metotreksat, innych antagonistów folianów i 5-fluorouracyl.

Karmienie _ piersią

Nie wiadomo, czy l-folinian disodu jest wydzielany do mleka kobiet. Podczas karmienia piersią można zastosować l-folinian disodu w monoterapii, jeśli jest to konieczne zgodnie ze wskazaniami terapeutycznymi. Jednak zarówno metotreksatu jaki i fluorouracylu nie można stosować u kobiet karmiących piersią, gdyż obydwie substancje mogą przenikać do mleka kobiecego . Przed rozpoczęciem takiego leczenia należy przerwać karmienie piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby l-folinian disodu wywierał wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Ogólny stan zdrowia pacjenta może mieć większe znaczenie niż wpływ leku.

4.8 Działania niepożądane

Częstości

Bardzo często (> 1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko

Reakcje uczuleniowe obejmujące reakcje rzekomoanafilaktyczne i pokrzywka

Zaburzenia psychiczne

Rzadko

Bezsenność, pobudzenie i depresja po podaniu dużych dawek

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe po podaniu dużych dawek

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko

Zwiększenie częstości napadów u pacjentów z padaczką (patrz również punkt 4.5)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często

Zgłaszano gorączkę po podaniu l-folinianu disodu w postaci roztworu do wstrzykiwań

W leczeniu skojarzonym z 5-FU:

Zazwyczaj profil bezpieczeństwa zależy od zastosowanego schematu leczenia 5-FU w związku z nasilaniem działań toksycznych wywoływanych przez 5-FU.

Schemat miesięczny:

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: Wymioty i nudności

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często:

Działanie toksyczne na błony śluzowe, które może mieć ciężką postać

Brak nasilenia innych działań toksycznych wywołanych stosowaniem 5-FU (np. neurotoksyczność).

Schemat tygodniowy:

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie zgłaszano żadnych następstw u pacjentów, którym podano znacznie większe dawki l-folinianu disodu niż dawka zalecana.

Brak swoistego antidotum.

Przedawkowanie l-folinianu disodu podczas stosowania metotreksatu może być przyczyną zmniejszenia skuteczności metotreksatu (nadmierne leczenie ochronne).

Jeśli nastąpi przedawkowanie fluorouracylu w skojarzeniu z Levofolic 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, należy postępować zgodnie z instrukcjami w przypadku przedawkowania fluorouracylu.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki zmniejszające toksyczność leków przeciwnowotworowych, kod ATC: V 03 AF

Kwas l-folinowy jest formylową pochodną kwasu tetrahydrofoliowego tj. czynną postacią kwasu folinowego. Kwas l-folinowy jest biologicznie czynnym l-izomerem racemicznego kwasu folinowego. Uczestniczy w różnych procesach metabolizmu, m.in. w syntezie puryny, syntezie nukleotydów pirymidynowych i w metabolizmie aminokwasów.

Kwas l-folinowy jest często stosowany w celu zmniejszenia toksycznego działania i zapobiegania działaniu antagonistów kwasu foliowego takich jak metotreksat. Kwas l-folinowy i antagoniści kwasu foliowego mają ten sam nośnik w transporcie przez błony komórkowe i rywalizują o wejście do komórki, co pobudza wypływ antagonistów folianów. Ponadto kwas l-folinowy chroni komórki przed działaniem antagonistów folianów poprzez uzupełnienie niedoboru folianów. Kwas l-folinowy nie wymaga zredukowania przez enzym reduktazy dihydrofolianu. W związku z tym służy za źródło niezredukowanego folianu H4 przed zmniej szeniem; może zatem ominąć blokadę antagonistów folianów reduktazy dihydrofolianu i stanowić źródło różnych postaci koenzymów kwasu foliowego.

Biochemiczne uzasadnienie stosowania l-folinianu disodu z fluorouracylem:

Fluorouracyl może hamować syntezę DNA poprzez wiązanie z enzymem syntetazy tymidylanowej. Podawanie l-folinianu disodu z fluorouracylem powoduje powstawanie stabilnego kompleksu trzeciorzędowego, składającego się z syntetazy tymidylanowej, 5-fluorodeoksy-urydynomonofosforanu i 5,10-metylotetrahydrofolianu.

Prowadzi to do zwiększonej blokady syntetazy tymidylanowej ze zwiększonym hamowaniem biosyntezy DNA, powodując zwiększenie działania cytotoksycznego w porównaniu do stosowania fluorouracylu w monoterapii.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

L-folinian disodu jest bio-odpowiednikiem l-folinianu wapnia oraz racemicznej postaci folinianu disodu pod względem stężenia w osoczu kwasu l-folinowego i głównego czynnego metabolitu, kwasu 5-metylo-tetrahydrofoliowego, po podaniu dożylnym takiej samej dawki molowej czynnego izomeru.

Dystrybucja

Kwas l-folinowy wiąże się z białkami osocza w ok. 27%. Objętość dystrybucji wynosi około 17,5 litra.

Eliminacja.

Czynna izomerowa postać kwasu l-folinowego (kwas l-5-formylo-czterohydrofoliowy) jest szybko metabolizowany do kwasu 5-metylo-tetrahydrofoliowego w wątrobie. Zakłada się, że taka konwersja nie wiąże się z obecnością reduktazy dihydrofolianu. Po podaniu dożylnym około 20 % dawki jest wydalane z moczem w niezmienionej postaci jako kwas l-folinowy. Klirens kwasu l-folinowego wynosi około 205 ml/min. Po podaniu dożylnym okres półtrwania kwasu l-folinowego i aktywnego metabolitu, kwasu 5-metylotetrafoliowego wynosi odpowiednio 0,5 godziny i 6,5 godziny.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie prowadzono badań toksyczności stosowania w skojarzeniu z fluorouracylem.

Wszystkie dostępne informacje, mające znaczenie dla lekarzy wystawiających recepty na lek podano w odpowiednich punktach ChPL.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu wodorotlenek (do regulacji pH)

Kwas solny (do regulacji pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

3 lata

Po wymieszaniu z fluorouracylem lub rozcieńczeniu 0,9% roztworem chlorku sodu lub 5% roztworem glukozy (patrz punkt 6.6):

Wykazano stabilność chemiczną i fizyczną leku przez 72 godzin w temperaturze 20-25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. W innym przypadku użytkownik ponosi odpowiedzialność za dalszy okres oraz warunki przechowywania produktu leczniczego przed zastosowaniem, które zwykle nie powinny przekraczać 24 godzin w temperaturze 2-8°C, jeśli rozcieńczenie nie zostało wykonane w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka z bezbarwnego szkła typu I z korkiem z gumy bromobutylowej, aluminiowym wieczkiem typu flip-off.

Wielkości opakowań: fiolki zawierające 1 ml, 4 ml lub 9 ml roztworu do wstrzykiwań lub infuzji w opakowaniach po 1 lub 5 fiolek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Levofolic 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań lub infuzji jest podawany dożylnie bez rozcieńczenia we wstrzyknięciu lub po rozcieńczeniu podczas infuzji. Przygotowanie roztworu do infuzji należy wykonać w warunkach aseptycznych. Roztwór do wstrzykiwań lub infuzji można rozcieńczyć 0,9% roztworem chlorku sodu lub 5% roztworem glukozy.

Levofolic 50 mg/ml jest zgodny z fluorouracylem.

Stosować wyłącznie roztwór nie zawierający widocznych cząstek.

Wyłącznie do jednokrotnego użycia. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Theaterstr. 6 22880 Wedel Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA (Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

14626

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 21.05.2008 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 06.03.2013

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10/2014

spc (PL) Levofolic 50 mg/ml solution for injection or infusion

National version: 10/2014

Levofolic 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań lub infuzji