+ iMeds.pl

Levomethadone hydrochloride molteni 5 mg/mlUlotka Levomethadone hydrochloride molteni

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Levomethadone Hydrochloride Molteni, 5 mg/ml, roztwór doustny

Levomethadoni hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Levomethadone Hydrochloride Molteni i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Levomethadone Hydrochloride Molteni

3.    Jak stosować Levomethadone Hydrochloride Molteni

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Levomethadone Hydrochloride Molteni

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co to jest Levomethadone Hydrochloride Molteni i w jakim celu się go stosuje

Levomethadone Hydrochloride Molteni zawiera substancję czynną lewometadonu chlorowodorek. Należy do grupy leków, które działają na układ nerwowy pacjenta.

Levomethadone Hydrochloride Molteni jest stosowany w leczeniu osób dorosłych uzależnionych od substancji zwanych „opioidami” lub „opioidowymi lekami przeciwbólowymi” - takich jak heroina i morfina. Działa jako zamiennik substancji uzależniających.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Levomethadone Hydrochloride Molteni

Kiedy nie stosować Levomethadone Hydrochloride Molteni:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na lewometadon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

• jeśli pacjent przyjmuje leki na depresję zwane „inhibitorami MAO” (inhibitory monoaminooksydazy) lub przyjmował je w okresie ostatnich 2 tygodni (patrz “Inne leki i Levomethadone Hydrochloride Molteni”);

• jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu uzależnień lub silne leki przeciwbólowe (patrz „Inne leki i Levomethadone Hydrochloride Molteni”);

•    jeśli pacjent ma trudności w oddychaniu lub problemy z płucami;

•    nie jest uzależniony od substancji opioidowych.

Nie należy stosować tego leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Nie należy przyjmować Levomethadone Hydrochloride Molteni, jeżeli jakakolwiek z wyżej wymienionych

informacji dotyczy pacjenta. Jeśli pacjent ma wątpliwości, należy zapytać lekarza lub farmaceuty przed

zastosowaniem Levomethadone Hydrochloride Molteni.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Levomethadone Hydrochloride Molteni należy zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty, jeśli pacjent:

• nie czuje się wystarczająco czujny lub w pełni świadomy (ma “obniżone poziomy świadomości”);

•    ma niskie ciśnienie krwi;

•    miał kiedykolwiek zaburzenia związane z sercem, takie jak choroby serca lub zaburzenia rytmu serca;

•    miał kiedykolwiek trudności w oddychaniu lub problemy z płucami, takie jak astma lub „POChP” (przewlekła obturacyjna choroba płuc);

•    ma trudności w oddawaniu moczu;

•    ma problemy związane z prostatą;

•    ma schorzenia pęcherzyka żółciowego lub dróg żółciowych;

•    ma stan zapalny trzustki;

•    ma zaburzenia czynności jelit;

•    ma niedoczynność tarczycy;

•    ma zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe;

•    ma zaburzenia czynności nadnerczy - nadczynność lub pewien rodzaj guza (zwanego

„pheochromocytoma ”);

•    został wcześniej poinformowany przez lekarza, że ma zaburzenia elektrolitowe, takie jak “ hipokaliemia”.

Jeśli pacjenta dotyczy jakakolwiek z powyższych informacji (lub nie jest tego pewny), przed rozpoczęciem przyjmowania Levomethadone Hydrochloride Molteni należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

   Kiedy stosuje się lewometadon, bardzo ważne jest uwzględnienie faktu, że ma on około dwa razy silniejsze działanie niż metadon (patrz także punkt 3 “Jak stosować Levomethadone Hydrochloride Molteni”).

□    Levomethadone Hydrochloride Molteni jest przeznaczony wyłącznie do stosowania doustnego, nie wolno go wstrzykiwać. Stosowanie we wstrzyknięciu jest niebezpieczne i może spowodować ciężkie powikłania u pacjenta: u pacjenta może wystąpić zakażenie całego organizmu, żyły mogą stać się obolałe i opuchnięte lub u pacjenta może doj ść do zablokowania naczynia krwionośnego w płucach.

Wpływ na wyniki testów

Stosowanie Levomethadone Hydrochloride Molteni może prowadzić do pozytywnych wyników w testach stosowanych w sporcie (testy „antydopingowe”). Nie należy stosować Levomethadone Hydrochloride Molteni jako środka dopinguj ącego - może on poważnie szkodzić zdrowiu.

Dzieci i młodzież

Nie wolno stosować tego leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Inne leki i Levomethadone Hydrochloride Molteni

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to również leków wydawanych bez recepty, w tym leków ziołowych. Jest to istotne dlatego, że Levomethadone Hydrochloride Molteni może wpływać na działanie niektórych leków, jak również inne leki mogą wpływać na działanie Levomethadone Hydrochloride Molteni.

Nie przyjmować leku Levomethadone Hydrochloride Molteni i poinformować lekarza lub farmaceutę jeśli pacjent przyjmuje jakikolwiek z niżej wymienionych leków:

•    leki na depresje zwane inhibitorami MAO (inhibitory monoaminooksydazy), lub jeżeli brał je w ciągu ostatnich 2 tygodni - w tym moklobemid, fenelzyna i tranylcypromina;

•    leki w leczeniu uzależnienia - takie jak buprenorfina. Trzeba odczekać co najmniej 20 godzin po zaprzestaniu przyjmowania Levomethadone Hydrochloride Molteni zanim rozpocznie się przyjmowanie buprenorfiny;

•    silne leki przeciwbólowe - takie jak morfina, butorfanol, nalbufina i pentazocyna.

Jeśli pacjenta dotyczy jakakolwiek z powyższych informacji (lub nie jest tego pewny), nie należy przyjmować Levomethadone Hydrochloride Molteni i należy poinformować lekarza lub farmaceutę.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie zanim rozpocznie się przyjmowanie Levomethadone Hydrochloride Molteni, jeśli pacjent przyjmuje jakikolwiek z niżej wymienionych leków:

•    leki stosowane w leczeniu ciężkich zaburzeń psychicznych zwanych „psychozami”, takie jak chlorpromazyna;

•    leki, które osłabiają odbieranie bodźców w tym:

-    inne leki na depresję - takie jak amitryptylina i klomipramina;

-    leki nasenne - w tym leki znieczulające;

-    leki uspokajające zwane benzodiazepinami - takie jak diazepam i flunitrazepam;

•    leki w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi - takie jak rezerpina, klonidyna, urapidyl i prazosyna;

•    leki na zakażenia grzybicze - takie jak flukonazol, itrakonazol i ketokonazol;

•    leki na zaburzenia czynności serca - takie jak chinidyna, werapamil i diltiazem;

•    cymetydyna - w leczeniu choroby wrzodowej żołądka;

•    ryfampicyna - antybiotyk;

•    doustne środki antykoncepcyjne (“pigułki antykoncepcyjne”);

•    leki na padaczkę, w tym barbiturany - takie jak fenytoina i karbamazepina.

Jeśli pacjenta dotyczy jakakolwiek z powyższych informacji (lub nie jest tego pewny), przed rozpoczęciem przyjmowania Levomethadone Hydrochloride Molteni należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Levomethadone Hydrochloride Molteni z alkoholem

Nie pić alkoholu podczas stosowania tego leku, ponieważ alkohol może nasilić działania niepożądane leku Levomethadone Hydrochloride Molteni.

Ciąża i karmienie piersią

• Przed zastosowaniem Levomethadone Hydrochloride Molteni należy poradzić się lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży, istnieje podejrzenie, że jest w ciąży lub gdy planuje ciążę.

•    Przed zastosowaniem Levomethadone Hydrochloride Molteni należy poradzić się lekarza, jeśli pacjentka karmi piersią, ponieważ niewielkie ilości leku mogą przenikać do mleka matki i wpływać na dziecko.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie prowadzić pojazdów ani nie obsługiwać narzędzi, bądź maszyn podczas stosowania Levomethadone Hydrochloride Molteni, ponieważ pacjent może czuć się senny i mieć zmniejszoną czujność podczas stosowania tego leku i czasami również po jego odstawieniu.

Pacjent może prowadzić pojazdy lub obsługiwać narzędzia bądź maszyny po uprzedniej zgodzie lekarza.

Levomethadone Hydrochloride Molteni zawiera metylu parahydroksybenzoesan (E218)

Może on powodować reakcje alergiczne (prawdopodobnie opóźnione).

Jak stosować Levomethadone Hydrochloride Molteni

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Lekarz ustali dawkę dla pacjenta:

•    zgodnie z indywidualnymi potrzebami pacjenta;

•    w oparciu o szybkość występowania objawów odstawienia.

Zawsze należy przyjmować dawkę zaleconą przez lekarza:

•    nie należy przyjmować więcej ani mniej tego leku niż zalecona dawka;

•    nie należy przyjmować częściej ani rzadziej tego leku niż zalecono.

Dawka początkowa:

• Zwykle dawka początkowa wynosi od 3 do 4 ml roztworu doustnego na dobę (tj. od 15 do 20 mg lewometadonu chlorowodorku).

Zwiększenie dawki:

• Lekarz może zwiększyć dawkę dla pacjenta o 1 do 2 ml na dobę (tj. od 5 do 10 mg lewometadonu chlorowodorku). Będzie to zależało od tego, jak lek wpływa na pacjenta.

• Zwykła dawka może być zwiększona do 12 ml roztworu doustnego na dobę (tj. do 60 mg lewometadonu chlorowodorku). W sytuacjach wyjątkowych lekarz może zalecić pacjentowi większą dawkę.

Osoby w podeszłym wieku i ciężko chore

Dawka może być zmniejszona jeżeli pacjent ma więcej niż 65 lat. Dawkowanie może być również zmniejszone jeżeli pacjent jest w ciężkim stanie ogólnym lub ma ciężkie zaburzenia czynności nerek lub ciężkie, przewlekłe zaburzenia czynności wątroby. W takich przypadkach, lekarz może chcieć częściej kontrolować pacjenta.

Sposób podawania

•    Levomethadone Hydrochloride Molteni jest płynem wyłącznie do stosowania doustnego.

•    Pacjent może przyjmować ten lek nierozcieńczony lub rozcieńczony z wodą lub napojami bezalkoholowymi - takimi jak sok pomarańczowy.

•    Dawka dla pacjenta będzie wymierzona i podana przez lekarza lub farmaceutę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Levomethadone Hydrochloride Molteni Jeśli pacjent zastosuje więcej Levomethadone Hydrochloride Molteni niż powinien, należy porozmawiać z lekarzem lub natychmiast udać się do szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku. Mogą wystąpić następuj ące objawy przedawkowania:

•    zaburzenia oddychania;

• uczucie dużej senności, prawie utrata przytomności („nieświadomość”) lub zapadnięcie w śpiączkę;

•    zwężenie źrenic;

•    zimna i spocona skóra;

•    bardzo wolne bicie serca;

•    osłabienie mięśni.

W skrajnych przypadkach może wystąpić zatrzymanie oddechu lub krążenia i zawał serca.

Pominięcie stosowania Levomethadone Hydrochloride Molteni

Jeżeli pacjent zapomni przyj ąć dawkę, należy pominąć zapomnianą dawkę i przyj ąć zwykłą dawkę, gdy nadejdzie pora kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania Levomethadone Hydrochloride Molteni

Nie przerywać stosowania Levomethadone Hydrochloride Molteni bez wcześniejszej rozmowy z lekarzem. Nagłe odstawienie leku może wywołać działania niepożądane. W razie potrzeby odstawienia leku Levomethadone Hydrochloride Molteni lekarz stopniowo zakończy jego stosowanie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku pojawienia się jakiegokolwiek działania niepożądanego wymienionego poniżej, należy poinformować o tym lekarza:

Wystąpienie działań niepożądanych jest bardziej prawdopodobne na początku leczenia:

•    uczucie niepokoju, depresja, rozdrażnienie lub senność;

•    brak apetytu (jadłowstręt), zmniejszenie masy ciała lub złe samopoczucie (nudności);

•    skurcze żołądka lub jelit, biegunka lub nudności (wymioty);

•    gorączka, naprzemienne dreszcze i uderzenia gorąca, ziewanie, gęsia skórka, katar, kichanie;

•    nieskoordynowane i szybkie ruchy lub drżenie (dreszcze);

•    szybsze bicie serca (tachykardia);

•    bardzo małe źrenice;

•    ogólny ból całego ciała;

•    osłabienie lub niepokój ruchowy;

•    większe niż zwykle pocenie lub łzawienie oczu.

Inne działania niepożądane obejmują:

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 osób) do często (mogą wystąpić u 1 na 10 osób):

•    wolne lub płytkie oddychanie;

•    ból głowy lub zaburzenia widzenia;

•    osłabienie, zawroty głowy, omdlenia, splątanie lub dezorientacja;

•    uczucie dużej senności lub bezsenność;

•    nastrój euforyczno-dysforyczny;

•    kołatanie lub wolniejsze bicie serca;

•    zmniejszenie popędu płciowego;

•    zmniejszone libido lub trudności z uzyskaniem i utrzymaniem wzwodu u mężczyzn;

•    nasilone pocenie;

•    wysypka skórna, w tym pokrzywka i inne rodzaje swędzącej wysypki;

•    suchość w ustach;

•    utrata apetytu, nudności lub    wymioty;

•    zaparcie;

•    zatrzymanie wody („obrzęki”), „skurcz dróg żółciowych”, który może powodować ból w górnych częściach brzucha lub pleców;

•    zaburzenia związane z oddawaniem moczu, obejmujące oddawanie zmniejszonej ilość moczu.

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób) do bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 na 10 000 osób):

•    zaczerwieniona skóra i uczucie gorąca („uderzenia”);

•    sączące krwawienie wewnątrz organizmu;

•    zatrzymanie oddychania;

•    niskie ciśnienie krwi występujące po szybkiej zmianie pozycji na stojącą;

•    zatrzymanie akcji serca, zawał serca, zaburzenia związane z krążeniem krwi w organizmie, wchodzenie we wstrząs.

Warto zauważyć, że ciężkość niektórych działań niepożądanych maleje wraz z upływem czasu. Jednakże, zaparcia i nasilone pocenie utrzymuj ą się. Należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą o leczeniu w kierunku uwolnienia się od tych działań niepożądanych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Jak przechowywać Levomethadone Hydrochloride Molteni

•    Lek należy przechowywać w miej scu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i kartonowym pudełku po: “EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

•    Po pierwszym otwarciu butelki, roztwór doustny należy zużyć w ciągu 12 tygodni.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Levomethadone Hydrochloride Molteni

•    Substancją czynną jest lewometadon chlorowodorku. Każdy mililitr (ml) roztworu doustnego zawiera 5 miligramów (mg) lewometadonu chlorowodorku.

•    Pozostałe składniki to: metylu parahydroksybenzoesan (E218), betainy chlorowodorek, glicerol, woda oczyszczona.

Jak wygląda Levomethadone Hydrochloride Molteni i co zawiera opakowanie

•    Levomethadone Hydrochloride Molteni jest klarownym i bezbarwnym roztworem doustnym.

•    Dostępny jest w opakowaniach o wielkości: 100 ml, 3 po 100 ml i 500 ml.

•    Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A.,

Strada Statale 67, Loc. Granatieri 50018 Scandicci (Firenze),

Włochy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Niemcy L-Polaflux Włochy    Ellepalmiron

Polska    Levomethadone Hydrochloride Molteni

Hiszpania Levometadona Hidrocloruro Molteni

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 05/2015

6

Levomethadone Hydrochloride Molteni

Charakterystyka Levomethadone hydrochloride molteni

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Levomethadone Hydrochloride Molteni, 5 mg/ml, roztwór doustny

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden mililitr roztworu doustnego zawiera 5 mg lewometadonu chlorowodorku.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: jeden mililitr roztworu doustnego zawiera 1,5 mg metylu parahydroksybenzoesanu (E218).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór doustny.

Przejrzysty i bezbarwny płyn.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie substytucyjne jako konsekwencja uzależnienia od opioidów u osób dorosłych, w połączeniu z odpowiednią opieką medyczną, społeczną i psychospołeczną.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Lewometadon w miarę możliwości należy przepisywać w specjalnych placówkach leczniczych jako część zintegrowanej terapii substytucyjnej w leczeniu uzależnienia od opioidów u osób dorosłych, która obejmuje opiekę medyczną, społeczną i psychologiczną.

Ten produkt należy stosować wyłącznie doustnie, nie należy go wstrzykiwać.

Dawkowanie

Dorośli

Dawka ustalana jest na podstawie występujących objawów odstawienia i musi być dostosowana do każdego pacjenta zgodnie z indywidualną sytuacją i subiektywną oceną. Ogólnie, po ustaleniu dawki należy dążyć do podawania minimalnej dawki podtrzymującej.

Aby zapobiec przedawkowaniu, podaje się dawkę początkową 15 do 20 mg lewometadonu chlorowodorku (co odpowiada 3 do 4 ml roztworu doustnego) pierwszego dnia, rano. W zależności od subiektywnego i obiektywnego działania, dodatkowo potrzebna dawka od 10 do 25 mg lewometadonu chlorowodorku (co odpowiada 2 do 5 ml roztworu doustnego) podawana jest wieczorem, pierwszego dnia. U pacjentów o niskim lub nieznanym progu tolerancji (np. po zwolnieniu z więzienia) dawka początkowa nie powinna przekraczać 15 mg lewometadonu chlorowodorku (3 ml roztworu doustnego).

Po 1 do 6 dniach, dobowa dawka podawana jest raz na dobę, rano. Przejście na pojedynczą dawkę dobową podawaną rano, zwykle jest przeprowadzane stopniowo przy użyciu 5 mg lewometadonu chlorowodorku (1 ml roztworu doustnego).

W przypadku niewystarczającej skuteczności (występowanie objawów odstawienia) lekarz może zwiększyć

1

dawkę 5 do 10 mg lewometadonu chlorowodorku (1-2 ml roztworu doustnego) na dobę.

Dawka podtrzymująca zwykle jest osiągana po 1 do 6 dniach i może wynosić do 60 mg lewometadonu chlorowodorku (12 ml roztworu doustnego), a w wyjątkowych sytuacjach może być znacznie większa. Dawka większa niż 50-60 mg lewometadonu chlorowodorku może być podawana tylko w wyjątkowych sytuacjach w przypadku udowodnionej konieczności, po wiarygodnym wykluczeniu jednoczesnego stosowania innych substancji odurzających.

Uwaga:

W wyniku interakcji i (lub) indukcji enzymatycznej spowodowanych innymi produktami leczniczymi (patrz punkt 4.5), dobowa dawka skuteczna lewometadonu może być zwiększona. Z tego względu należy kontrolować pacjentów nawet o ustalonym, stabilnym leczeniu pod kątem wystąpienia ewentualnych objawów odstawienia i w razie potrzeby ponownie zwiększyć dawkę.

Siła działania lewometadonu jest w przybliżeniu dwa razy większa niż racematu metadonu. Istnieje dowód świadczący, iż metabolizm lewometadonu jest wtórnie zwiększony po podaniu racematu metadonu, dlatego też proporcja może być zmieniona w szczególności w przypadkach zamieniania z racemicznej mieszaniny na produkt lewometadonu. W konsekwencji, w takich przypadkach, schemat dawkowania musi być starannie dostosowany (patrz punkt 4.4).

Pacjenci w podeszłym wieku

Zaleca się zmniejszyć dawkę u pacjentów w podeszłym wieku.

Pacjenci z niewydolnością nerek i wątroby lub w złym stanie ogólnym

Zaleca się zmniejszenie dawki u pacjentów z niewydolnością nerek lub ciężkimi, przewlekłymi zaburzeniami czynności wątroby lub w złym stanie ogólnym.

Dzieci i młodzież

Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności Levomethadone Hydrochloride Molteni u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Levomethadone Hydrochloride Molteni jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat (patrz punkt 4.3).

Sposób podawania

Levomethadone Hydrochloride Molteni przeznaczony jest wyłącznie do stosowania doustnego.

Przepisana dawka jest zwykle rozcieńczana wodą lub sokiem owocowym (np. sokiem pomarańczowym, syropem malinowym).

Roztwór doustny zawarty w butelce o pojemności 100 ml można pobrać przez zamknięcie typu „luer-lock” przy użyciu skalowanej, dostępnej w sprzedaży strzykawki. Na łączniku typu „luer-lock” należy zamontować strzykawkę bez igły. Następnie należy odwrócić butelkę z zamontowaną strzykawką do góry dnem, tak by można było pobrać odpowiednią ilość roztworu doustnego do strzykawki. Przed odłączeniem strzykawki od butelki, należy odwrócić butelkę z powrotem do dołu dnem, tak by uniemożliwić wycieknięcie roztworu doustnego. Ponadto, butelkę należy również trzymać w pozycji do dołu dnem w przypadku, gdy konieczne będzie odlanie nadmiernej ilości pobranego roztworu doustnego z powrotem do butelki. W innym przypadku roztwór doustny może wyciec z zaworu wylotowego łącznika typu „luer-lock”.

Roztwór doustny z butelki o pojemności 500 ml można pobrać w miejscu wydawania leków przy użyciu np. dostępnego w sprzedaży skalibrowanego dozownika.

4.3 Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancj ę czynną lub na którąkolwiek substancj ę pomocniczą wymienioną w

punkcie 6.1.

-    Równoczesne stosowanie inhibitorów MAO oraz okres do 2 tygodni od momentu odstawienia tych leków.

-    W czasie leczenia lewometadonem nie wolno podawać opioidowych antagonistów lub innych agonistów i (lub) antagonistów (np. pentazocyna i buprenorfina), z wyjątkiem leczenia przedawkowania.

-    Depresja oddechowa.

-    Obturacyjne choroby układu oddechowego.

-    Pacjenci uzależnieni od leków nieopioidowych.

-    Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Dokładna ocena wskazań i szczegółowa kontrola medyczna są konieczne w następujących przypadkach:

-    Ciąża i okres karmienia piersią (patrz punkt 4.6).

-    Zmniej szona świadomo ść.

-    Równoczesne stosowanie produktów leczniczych lub substancji działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy i odpowiednio oddechowy.

-    Stany chorobowe, w których należy unikać depresji oddechowej.

-    Umiarkowane do ciężkich zaburzenia ośrodka oddechowego i oddychania.

-    Zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe.

-    Niedociśnienie w przypadku hipowolemii.

-    Rozrost gruczołu krokowego z zatrzymaniem moczu.

-    Zapalenie trzustki.

-    Zaburzenia dróg żółciowych.

-    Niedrożność i zapalne choroby jelit.

-    Guz chromochłonny.

-    Niedoczynność tarczycy.

-    Znane lub podejrzewane wydłużenie odstępu QT bądź zaburzenia równowagi elektrolitowej, w szczególności hypokaliemia.

-    Bradykardia.

-    Terapia lekami przeciwarytmicznymi klasy I i III.

Lewometadon należy stosować ostrożnie u pacjentów z astmą, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc lub sercem płucnym, a w przypadkach indywidualnych: ze znacznie zmniejszoną rezerwą oddechową, wcześniejszym zaburzeniem czynności oddechowej, hipoksj ą czy hiperkapnią. Nawet standardowe terapeutyczne dawki leków opioidowych mogą zmniejszyć czynność ośrodka oddechowego u tych pacjentów, podczas gdy jednocześnie opór oddechowy może się zwiększyć aż do wystąpienia bezdechu. U pacjentów szczególnie podatnych na takie atopowe odczyny mogą wystąpić: zaostrzenie wcześniej istniejącej astmy, wysypki skórne i zmieniona liczba krwinek (eozynofilia).

Działanie leków opioidowych powoduj ące depresj ę układu oddechowego oraz zwiększenie ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego może zostać istotnie zwiększone w przypadku istniej ącego wcześniej zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Maj ąc na uwadze profil terapeutyczny lewometadonu będącego agonistą receptorów p, substancję czynną należy stosować z niezwykłą ostrożnością i stosować tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne w leczeniu takich pacjentów.

Stosowanie lewometadonu może powodować uzależnienie. Odstawienie po wielokrotnym przyjmowaniu i (lub) w przypadku uzależnienia od leków opioidowych, bądź stosowania antagonisty opioidowego powoduje wystąpienie objawów odstawienia.

Levomethadone Hydrochloride Molteni przeznaczony jest wyłącznie do stosowania doustnego. Nadużycie poprzez podanie dożylne Levomethadone Hydrochloride Molteni może powodować ciężkie działania niepożądane, takie jak posocznica, zapalenie żył czy zator płucny.

Nadużycie substancji odurzających i substancji psychotropowych w czasie terapii substytucyjnej może prowadzić do sytuacji zagrażających życiu. Należy tego bezwzględnie unikać.

Należy zachować szczególną ostrożność w następujących przypadkach:

-    Pacjenci z grup szczególnego ryzyka

Próby samobójcze z wykorzystaniem substancji opioidowych, szczególnie w skojarzeniu z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, alkoholem i innymi substancjami wpływającymi na ośrodkowy układ nerwowy są częścią klinicznych przejawów uzależnienia. Dlatego też należy rozważyć dokonanie indywidualnej oceny oraz zastosowanie schematu leczenia uwzględniaj ącego również okres hospitalizacji w przypadku tych pacjentów, którzy pomimo odpowiednio wdrożonej farmakoterapii, nadal w sposób niekontrolowany przyjmują leki i wykazuj ą uporczywe, wysoce szkodliwe zachowania.

-    Ostre schorzenia jamy brzusznej

Generalnie, podobnie jak w przypadku innych agonistów receptora p stosowanie lewometadonu u pacjentów z ostrymi schorzeniami jamy brzusznej może zaburzyć rozpoznanie lub kliniczny przebieg choroby. Dlatego też do czasu ustalenia ostatecznego rozpoznania pacjenci z objawami zespołu ostrego brzucha otrzymuj ący terapię substytucyjną powinni znajdować się pod ścisłą kontrolą lekarza.

-    Zaburzenia rytmu serca

Zgłaszano przypadki wydłużenia odstępów QT i torsade de pointes w czasie leczenia metadonem, w szczególności po dużych dawkach (>100 mg/dobę) oraz lewometadonem. U pacjentów, u których potencjalne korzyści z leczenia lewometadonem są większe niż ryzyko częstoskurczu, należy przed rozpoczęciem badania i dwa tygodnie po jego rozpoczęciu wykonać badanie EKG, by ocenić i określić wpływ działania lewometadonu na odstęp QT. Podobnie zaleca się przeprowadzenie badania EKG przed zwiększeniem dawki.

Ponadto, należy regularnie wykonywać badanie moczu w celu wykrycia możliwego jednoczesnego zażywania substancji odurzaj ących.

Podczas stosowania lewometadonu ważne jest aby pamiętać, iż siła działania lewometadonu jest około dwukrotnie większa niż racematu metadonu (patrz także punkt 4.2).

Stosowanie Levomethadone Hydrochloride Molteni może powodować pozytywne wyniki testów antydopingowych. Ponadto, stosowanie Levomethadone Hydrochloride Molteni, jako substancji dopingującej, może ciężko zaszkodzić zdrowiu pacjenta.

Levomethadone Hydrochloride Molteni zawiera substancję pomocniczą metylu parahydroksybenzoesan (E218), która może wywołać reakcje alergiczne (prawdopodobnie opóźnione).

4.5 Interakcja z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

W przypadku jednoczesnego stosowania lewometadonu z innymi produktami leczniczymi lub substancjami, należy wziąć pod uwagę następuj ące interakcje:

Zwiększenie depresyjnego wpływu na ośrodkowy układ nerwowy i możliwe wystąpienie depresji oddechowej w przypadku jednoczesnego stosowania z następującymi produktami leczniczymi lub innymi substancjami:

-    lekami przeciwbólowymi działaj ącymi ośrodkowo (także innymi opioidowymi lekami przeciwbólowymi)

-    alkoholem

-    pochodnymi fenotiazyny

-    benzodiazepinami

-    barbituranami i innymi    nasennymi lekami oraz odpowiednio substancjami odurzaj ącymi

-    trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi.

W przypadku leczenia inhibitorami MAO w ciągu 14 dni przed zastosowaniem opioidów (petydyny), zgłaszane były przypadki zagrażające życiu wpływu na ośrodkowy układ nerwowy, oddychanie i krążenie związane z objawami depresji lub pobudzenia. Reakcji tych nie można wykluczyć w trakcie stosowania lewometadonu.

Działanie lewometadonu może nasilić stosowanie przeciwnadciśnieniowych substancji czynnych, takich jak:

-    rezerpina

-    klonidyna

-    urapidyl

-    prazosyna.

W przypadku stosowania lewometadonu z poniższymi produktami leczniczymi i substancjami hamującymi metabolizm enzymatyczny lewometadonu w wątrobie (układ cytochromu P450), może wystąpić zwiększenie stężenia lewometadonu w osoczu oraz przedłużenie jego działania:

-    cymetydyna

-    leki przeciwgrzybicze

-    leki przeciwarytmiczne

-    środki antykoncepcyjne.

Przy jednoczesnym stosowaniu produktów leczniczych i substancji nasilaj ących metabolizm enzymatyczny lewometadonu w wątrobie, wystąpić może zmniejszenie stężenia lewometadonu w osoczu i skrócenie czasu jego działania. Substancje te to np.:

-    karbamazepina

-    fenobarbital

-    fenytoina

-    ryfampicyna

-    flunitrazepam.

Istnieje możliwość wystąpienia objawów odstawienia.

U pacjentów uzależnionych od heroiny lub u pacjentów w trakcie leczenia metadonem, pentazocyna i buprenorfina mogą powodować zespół odstawienia (patrz również punkt 4.3). Nie wolno stosować buprenorfiny wcześniej niż przed upływem 20 godzin od odstawienia Levomethadone Hydrochloride Molteni.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Lewometadon przenika przez barierę łożyska. W trakcie ciąży, lewometadon należy stosować tylko w ściśle uzasadnionych przypadkach i pod nadzorem lekarza. Długotrwałe podawanie w czasie ciąży może spowodować wystąpienie tolerancji i uzależnienia, także u płodu, a po porodzie, zespół odstawienia u noworodka.

W niektórych rzadkich przypadkach, stosowanie u pacjentek ciężarnych i karmiących piersią uzależnionych od substancji opioidowych może być wskazane ze względu na uniknięcie większych szkód u matki i dziecka.

W przypadku matek uzależnionych od substancji opioidowych, dziecko należy ściśle monitorować pod kątem wystąpienia objawów odstawienia oraz, na przykład, po odstawieniu od piersi lub podczas abstynencji matki.

W trakcie ciąży, w miarę możliwości nie należy przekraczać maksymalnej dobowej dawki 10 mg lewometadonu; należy jednak indywidualnie dostosować wystarczającą terapię substytucyjną. Wskazane może być podzielenie dobowej dawki w celu uniknięcia maksymalnych stężeń w osoczu dla ochrony płodu. Zmniejszenie dawki lub odstawienia substancji w trakcie ciąży należy zawsze przeprowadzać pod ścisłym nadzorem ciężarnej przez lekarza oraz po dokonaniu dokładnej oceny możliwego ryzyka. Odstawienie substancji u noworodka należy przeprowadzić na oddziale intensywnej opieki pediatrycznej, gdyż leczenie Levomethadone Hydrochloride Molteni może prowadzić do wystąpienia tolerancji i uzależnienia u płodu oraz objawów odstawienia u noworodka.

Karmienie piersią

Lewometadon przenika do mleka kobiecego. W przypadku terapii substytucyjnej lewometadonem, zazwyczaj nie zaleca się karmienia piersią, gdyż nie przeprowadzono dokładnych badań wpływu tej substancji na karmione piersią noworodki. Po dawkach do 30 mg na dobę, stężenie lewometadonu w mleku kobiecym jest małe; w związku z tym matka może karmić noworodka w sytuacji, gdy zapewniony jest nadzór lekarski zarówno nad matką, jak i noworodkiem. Biorąc pod uwagę ilości mleka spożywanego przez niemowlę młodsze niż 3 miesiące, ilość przyjmowanej substancji czynnej jest mniejsza niż farmakologicznie czynna dawka. W trakcie pierwszych 3 miesięcy po urodzeniu, należy zmniejszać dawkę lewometadonu u matek karmiących piersią w celu uniknięcia wpływu na noworodka wynikaj ącego ze stopniowego zwiększania ilości spożywanego mleka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Levomethadone Hydrochloride Molteni wywiera znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, gdyż może powodować zawroty głowy i zmniejszać czujność.

Pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn podczas przyjmowania Levomethadone Hydrochloride Molteni. Czas, po którym takie czynności mogą być bezpiecznie wznowione w dużej mierze zależy od pacjenta i musi na to zezwolić lekarz.

4.8    Działania niepożądane

Często, na początku leczenia substytucyjnego pojawiaj ą się objawy odstawienia leków opioidowych, takie jak: lęk, jadłowstręt, nieskoordynowane i szybkie ruchy, skurcze jelit, depresja, biegunka, wymioty, gorączka, naprzemiennie dreszcze i uderzenia gorąca, ziewanie, gęsia skórka, zmniejszenie masy ciała, tachykardia, katar, kichanie, zwężenie źrenic, rozdrażnienie, zawroty głowy, bóle całego ciała, osłabienie, nadmierne pocenie, zwiększone łzawienie, nudności, niepokój ruchowy, skurcze brzucha i drżenie.

Występowanie działań niepożądanych zostało sklasyfikowane następująco:

Bardzo często Często

Niezbyt często Rzadko Bardzo rzadko Nie znana


(> 1/10)

(> 1/100 do < 1/10)

(> 1/1000 do < 1/100)

(> 1/10 000 do < 1/1000)

(< 1/10 000)

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Klasyfikacja układów i narządów (MedDRA)

Częstość

Zdarzenie niepożądane

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często do często

Brak apetytu.

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często do często

Zawroty głowy, uspokojenie polekowe, stan splątania, dezorientacja, bóle głowy, bezsenność, niepokój ruchowy, zmniejszenie libido i (lub) potencji, euforia, dysforia.

Zaburzenia oka

Niezbyt często do często

Zaburzenia widzenia.

Klasyfikacja układów i narządów (MedDRA)

Częstość

Zdarzenie niepożądane

Zaburzenia serca

Niezbyt często do często

Kołatanie serca, bradykardia.

Rzadko do bardzo rzadko

Zaburzenia rytmu serca (utrata przytomności), zatrzymanie akcji serca.

Zaburzenia naczyniowe

Rzadko do bardzo rzadko

Ortostatyczne niedociśnienie tętnicze, zaburzenia krążenia, wstrząs, sączące krwawienie.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często do często

Depresja oddechowa.

Rzadko do bardzo rzadko

Zatrzymanie oddechu.

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często do często

Wymioty, nudności, suchość w ustach, zaparcia.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często do często

Skurcz dróg żółciowych.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często do często

Pokrzywka i inne rodzaje wysypki skórnej, świąd.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często do często

Zmniejszona objętość moczu, trudności w oddawaniu moczu.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często do często

Nadmierne pocenie, omdlenia, osłabienie, obrzęki.

Rzadko do bardzo rzadko

Uderzenia gorąca.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

W szczególności u pacjentów nietolerujących leków opioidowych (przede wszystkim u dzieci), wystąpić może niebezpieczne zatrucie, także w przypadku dawek mniejszych niż te podane w terapii substytucyjnej: u dzieci w wieku do 5 lat zatrucie może wystąpić począwszy od 0,5 mg lewometadonu, u starszych dzieci począwszy od około 1,5 mg, a u dorosłych nietolerujących leków opioidowych począwszy od około 10 mg.

Zalecane jest zmniejszenie dawki u pacjentów wykazuj ących oznaki i objawy nadmiernego działania lewometadonu, charakteryzujące się takimi zaburzeniami, jak: „uczucie wesołości”, zaburzona zdolność koncentracji, senność i możliwe zawroty głowy podczas stania.

Ponadto przedawkowanie charakteryzuje się depresją oddechową (oddech Cheyne-Stokesa, cyjanoza), nadmierną sennością z tendencją do zmniejszonej świadomości, a nawet śpiączką, zwężeniem źrenic, zwiotczeniem mięśni szkieletowych, zimną i wilgotną skórą oraz czasami bradykardią i niedociśnieniem. Ciężkie zatrucia mogą spowodować zatrzymanie oddychania, niewydolność krążenia, zatrzymanie akcji serca i zgon.

Obligatoryjna jest natychmiastowa pomoc w oddziale ratunkowym lub na oddziale intensywnej opieki medycznej (np. intubacja i wentylacja). Do leczenia objawów zatrucia można użyć specyficznych antagonistów receptora opioidowego (np. naloksonu). Dawki poszczególnych antagonistów receptora opioidowego są różne. W szczególności istotne jest wzięcie pod uwagę, iż lewometadon może mieć długotrwałe działanie depresyjne na układ oddechowy (do 75 godzin), podczas gdy antagoniści receptora opioidowego działają znacznie krócej (od 1 do 3 godzin). Dlatego też w momencie zmniejszenia skutków działania antagonistów, może być konieczne ponowienie wstrzyknięcia. Konieczne może być podj ęcie kroków zapobiegających utracie temperatury i utrzymanie odpowiedniej objętości wewnatrznaczyniowej.

W przypadku doustnego zatrucia lewometadonem, płukanie żołądka można przeprowadzić tylko po podaniu antagonisty. Szczególnie istotne jest zabezpieczenie dróg oddechowych poprzez intubacj ę zarówno w przypadku płukania żołądka, jak i przed podaniem antagonistów (możliwe wystąpienie wymiotów). W leczeniu zatruć alkoholem nie można stosować barbituranów, bemegridu, fenotiazyny i skopolaminy.

Lewometadon nie podlega dializie.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki wpływające na układ nerwowy, leki stosowane w leczeniu uzależnienia od opioidów: kod ATC: N07BC05.

Lewometadon chlorowodorku jest syntetycznym opioidem, zasadową pochodną difenylometanu strukturalnie podobną do morfiny.

Lewometadon jest enancjomerem R(-) metadonu. Enancjomer S(+) odpowiada jedynie za 1/50 działania przeciwbólowego enancjomeru R(-). Działanie kliniczne lewometadonu w leczeniu uzależnienia od substancji opioidowych (lub) i opioidowych leków przeciwbólowych oparte jest na dwóch mechanizmach: z jednej strony lewometadon, jako syntetyczny agonista receptorów opioidowych wywołuje działanie podobne do działania morfiny, które hamuje objawy odstawienia u osób uzależnionych od substancji opioidowych (lub) i opioidowych leków przeciwbólowych. Z drugiej strony, zależnie od dawki i czasu trwania terapii substytucyjnej, długotrwałe stosowanie doustne lewometadonu może prowadzić do tolerancji, która blokuje działanie pozajelitowo podanych opioidów, subiektywnie postrzegane jako działanie euforyczne.

Działanie terapii substytucyjnej zaczyna się po 1-2 godzinach od doustnego podania, a w przypadku pojedynczego podania trwa od 6 do 8 godzin. Po wielokrotnym podaniu, czas trwania działania leku jest przedłużony do 22-48 godzin z powodu osiągnięcia równowagi farmakokinetycznej, tak więc wystarczające jest podanie leku raz na dobę.

Lewometadon, jako agonista receptora opioidowego, wywołuje długotrwałą depresj ę oddechową, która osiąga maksimum po 4 godzinach i może trwać do 75 godzin. Poza działaniem typowym dla opioidów, jak uspokojenie polekowe, euforia i zwężenie źrenic, lewometadon wywołuje inne działanie farmakologiczne, takie jak bradykardia, zwiększenie ciśnienia krwi, zwężenie oskrzeli i hamuje diurezę. Długotrwałe przyjmowanie lewometadonu powoduje uzależnienie, podobne do uzależnienia od heroiny i morfiny.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Lewometadon jest szybko wchłaniany po podaniu doustnym. Całkowita biodostępność po podaniu doustnym wynosi średnio około 82%.

W przypadku doustnej dawki dobowej 30 mg, stężenie leku w osoczu w stanie równowagi występuje w ciągu 4-5 dni.

Dystrybucja

Substancja ma względnie dużą objętość dystrybucji wynoszącą 3-4 l/kg mc. Oznacza to, że dochodzi do kumulacji wysoce lipofilnej substancji w znacznych ilościach w tkankach obwodowych, tłuszczu, mięśniach i skórze. Około 85% leku wiąże się z białkami osocza, głównie z kwaśną alfa-glikoproteiną i albuminą.

Metabolizm

Do chwili obecnej zidentyfikowano 32 metabolity metadonu. Farmakologicznie 2 czynne metabolity stanowią tylko 2% podanej dawki. Metadon i jego metabolity kumulują się głównie w płucach, wątrobie, nerkach, śledzionie i mięśniach.

Eliminacja.

Metadon i jego metabolity są eliminowane przez nerki i z żółcią. Eliminacja przez nerki, która ściśle zależy od wartości pH, jest główną drogą w przypadku dużych dawek; w przypadku podania leku w dawce większej niż 160 mg, około 60% jest wydalane jako niezmieniony metadon. Od 10 do 45% całkowitej odzyskanej ilości jest wydalane z żółcią. Okres półtrwania w fazie eliminacji w osoczu podlega znacznej zmienności osobniczej (pomiędzy 14 a 55 godzin). Zwiększa się wraz z czasem trwania terapii, u osób w podeszłym wieku i w przypadku przewlekłych chorób wątroby.

Lewometadon nie podlega dializie. Jednakże w przypadku bezmoczu nie występuje ryzyko kumulacji, gdyż w tym przypadku lek jest wydalany jedynie z kałem.

Szczególna populacja

Lewometadon jest wydzielany z mlekiem ludzkim i przenika barierę łożyska. Stężenie we krwi pępowinowej jest mniejsze niż stężenie w osoczu matki. Nie ma korelacji pomiędzy stężeniem w osoczu matki/krwi pępowinowej oraz stężeniem obserwowanym w płynie owodniowym.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W przypadku ostrego zatrucia zgon następuje na skutek zatrzymania oddechu. Wartości LD50 lewometadonu po podaniu dożylnym wynoszą między 13,6 a 28,7 mg/kg u myszy i 8,7 mg/kg u szczurów.

Informacje o ostrej toksyczności u ludzi, patrz punkt 4.9.

W badaniach przedklinicznych główne narządy docelowe po podaniu subprzewlekłym i przewlekłym to układ oddechowy (depresja oddechowa) i wątroba (zwiększona aktywność enzymu aminotransferazy alaninowej - AlAT, przerost komórek wątroby, eozynofilowe zmiany cytoplazmatyczne).

Działanie mutagenne i rakotwórcze

Badania in vitro i in vivo prowadzone nad genotoksycznością metadonu dały sprzeczne wyniki wskazując na niewielki efekt klastogenny. Obecnie nie można ocenić ryzyka przy zastosowaniu klinicznym. Długotrwałe badania prowadzone na szczurach i myszach nie wykazały działania rakotwórczego.

Toksyczność reprodukcyjna

Lewometadon nie został wystarczająco zbadany. Informacje na temat D,L-metadonu mogą być zastosowane do oceny leku. Zaburzenia czynności seksualnej u mężczyzn przyjmujących D,L-metadon są znanym działaniem niepożądanym substancji. U 29 pacjentów mężczyzn poddawanych terapii substytucyjnej metadonem czynność seksualna była znacząco zaburzona. Objętość ejakulatu i wydzieliny pęcherzyków nasiennych oraz prostaty były zmniejszone o ponad 50% w porównaniu z 16 osobami uzależnionymi od heroiny i 43 osobami w grupie kontrolnej.

U szczurów podawanie metadonu przez 5 dni w dawce dobowej 20 mg/kg powodowało zmniejszenie masy prostaty, pęcherzyków nasiennych i jąder. U potomstwa samców leczonych metadonem (do 38 mg/kg na dzień) obserwowano zwiększoną umieralność noworodków (do 74%).

Wiele badań przeprowadzonych u ludzi wykazało, że stosowanie metadonu w czasie ciąży nie powoduje wyraźnego zwiększenia częstości wad rozwojowych i nie wpływa na przebieg porodu. Dzieci matek poddawanych terapii substytucyjnej metadonem wykazywały względnie mniejszą masę ciała po urodzeniu i mniejszą objętość czaszki w porównaniu z dziećmi, które nie były narażone na działanie leków. Objawy odstawienia wystąpiły u 56 spośród 92 noworodków matek leczonych metadonem. Ponadto obserwowano częstsze występowanie zapalenia ucha środkowego, jak również objawy neurologiczne z zaburzeniami słuchu, opóźnienie rozwoju intelektualnego i motorycznego oraz zaburzenia oka. Istnieje podejrzenie związku leku ze zwiększeniem częstości nagłej śmierci niemowląt (ang. SIDS, Sudden Infant Death Syndrome).

Potomstwo samic szczurów uzależnionych od metadonu wykazywało opóźnienie rozwoju mózgu po urodzeniu, mniejszą masę ciała i zwiększoną śmiertelność po urodzeniu. Doustne podawanie metadonu szczurom pomiędzy dniem 14. i 19. ciąży wywoływało znaczące zmniejszenie stężenia testosteronu we krwi u potomstwa płci męskiej (możliwy jest antagonizm z naloksonem).

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Metylu parahydroksybenzoesan (E218)

Betainy chlorowodorek Glicerol

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

Roztwór doustny należy wykorzystać w okresie 12 tygodni od pierwszego otwarcia.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z oranżowego szkła (typu III) wyposażona we wkładkę (PE) o stożkowym kształcie, odpowiednim do strzykawek typu Luer-Lock, zamknięta zakrętką (PP) zabezpieczaj ącą przed dostępem dzieci oraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym. Opakowanie zawiera jedną butelkę o pojemności 100 ml lub opakowanie zbiorcze zawiera 3 butelki o pojemności 100 ml każda.

Butelka z oranżowego szkła (typu III) zamknięta zakrętką (PP) zabezpieczającą przed dostępem dzieci oraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym, w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera jedną butelkę o pojemności 500 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU

L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A.

Strada Statale 67, Località Granatieri 50018 Scandicci (Firenze)

Włochy

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

22436

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

18/05/2015

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

18/05/2015

11

Levomethadone Hydrochloride Molteni