+ iMeds.pl

Levothyroxine norpharm 100 mcg/5 mlUlotka Levothyroxine norpharm

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Levothyroxine Norpharm, 50 mikrogramów/5 ml, roztwór doustny Levothyroxine Norpharm, 100 mikrogramów/5 ml, roztwór doustny

Levothyroxinum natricum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Levothyroxine Norpharm i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Levothyroxine Norpharm

3.    Jak stosować lek Levothyroxine Norpharm

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Levothyroxine Norpharm

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Levothyroxine Norpharm i w jakim celu się go stosuje

Lewotyroksyna, substancja czynna leku Levothyroxine Norpharm, jest syntetycznym hormonem tarczycy do leczenia chorób i zaburzeń czynności tarczycy. Wykazuje ona takie samo działanie jak naturalnie występujące hormony tarczycy.

Lewotyroksyna jest stosowana

-    w leczeniu łagodnego wola u pacjentów z prawidłową czynnością tarczycy,

-    aby zapobiec nawrotom wola po zabiegu operacyjnym,

-    w celu uzupełnienia niedoboru naturalnych hormonów tarczycy, gdy tarczyca nie produkuje wystarczającej ich ilości,

-    w celu zahamowania wzrostu guza u pacjentów z rakiem tarczycy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Levothyroxine Norpharm

Kiedy nie przyjmować leku Levothyroxine Norpharm

Jeśli pacjent ma którykolwiek z następujących stanów:

-    uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

-    nieleczonej dysfunkcji nadnerczy, przysadki mózgowej lub nadmiernego wytwarzania hormonów tarczycy (nadczynność tarczycy)

-    ciężkiej choroby serca (zawał mięśnia sercowego lub stan zapalny serca).

Nie należy przyjmować lewotyroksyny razem z lekami przeciwtarczycowymi, jeśli pacjentka jest w ciąży (patrz punkt Ciąża i karmienie piersią poniżej).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

jeśli u pacjenta występuje którakolwiek z następujących chorób serca:

-    niewystarczający przepływ krwi w naczyniach krwionośnych serca (dławica piersiowa),

-    niewydolność serca,

-    szybkie i nieregularne bicie serca,

-    wysokie ciśnienie krwi,

-    złogi tłuszczowe w tętnicach (arterioskleroza).

Pacjenci muszą znajdować się pod kontrolą lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku Levothyroxine Norpharm lub przed wykonaniem badań hamowania czynności tarczycy. Pacjent musi mieć częste kontrole stężeń hormonów tarczycy podczas terapii lewotyroksyną.

W razie wątpliwości dotyczących tego, czy obecna jest któraś z wymienionych chorób, lub w razie braku leczenia tych chorób, należy skontaktować się z lekarzem.

Lekarz zbada, czy pacjent ma zaburzenia czynności nadnerczy lub przysadki mózgowej lub zaburzenia czynności tarczycy z niekontrolowaną nadprodukcją hormonów tarczycy (autonomiczna czynność tarczycy), bo stan taki musi być odpowiednio leczony, zanim pacjent rozpocznie stosowanie lewotyroksyny lub przed wykonaniem badań hamowania czynności tarczycy.

Należy zwrócić się do lekarza

-    jeśli pacjentka jest w okresie menopauzy lub po menopauzie; lekarz może uznać za konieczne regularne sprawdzanie czynności tarczycy, ze względu na ryzyko osteoporozy.

-    jeśli pacjent zmienił jeden lek zawierający lewotyroksynę na inny. Efekty działania tych leków mogą się nieznacznie różnić i dlatego konieczna może okazać się częstsza kontrola

i odpowiednie dostosowanie dawki.

Inne leki i Levothyroxine Norpharm

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków, ponieważ lewotyroksyna może wpływać na działanie tych leków:

-    Leki przeciwcukrzycowe (leki zmniejszające ilość cukru we krwi):

Lewotyroksyna może osłabiać działanie leku przeciwcukrzycowego, więc pacjent może potrzebować dodatkowych badań stężeń cukru we krwi, zwłaszcza na początku leczenia lewotyroksyną. Podczas stosowania lewotyroksyny może być konieczne dostosowanie dawki leku przeciwcukrzycowego.

-    Pochodne kumaryny (leki stosowane w zapobieganiu krzepnięciu krwi):

Lewotyroksyna może nasilać działanie tych leków, które mogą zwiększać ryzyko krwawienia, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku. Mogą być konieczne regularne badania kontrolne parametrów krzepnięcia krwi, na początku oraz w trakcie leczenia lewotyroksyną. Podczas stosowania lewotyroksyny może być konieczne dostosowanie dawki kumaryny.

W przypadku przyjmowania jednocześnie z lekiem Levothyroxine Norpharm któregokolwiek z niżej wymienionych leków, należy koniecznie przestrzegać zaleceń dotyczących wymaganych odstępów czasu między porą przyjęcia poszczególnych leków:

-    Lek wiążący kwasy żółciowe oraz obniżający wysoki poziom cholesterolu (taki jak kolestyramina lub kolestypol):

Pacjent powinien się upewnić, że przyjmuje lewotyroksynę 4 - 5 godzin przed tymi lekami, ponieważ mogą one blokować wchłanianie lewotyroksyny w jelitach.

-    Leki zobojętniające (do łagodzenia zgagi), sukralfat (stosowany w chorobie wrzodowej żołądka lub jelit), inne leki zawierające glin, leki zawierające żelazo, węglan wapnia:

Pacjent powinien się upewnić, że przyjmuje lewotyroksynę co najmniej 2 godziny przed tymi lekami, bo w przeciwnym razie mogą one zmniejszać działanie lewotyroksyny.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków, ponieważ mogą one osłabiać działanie lewotyroksyny:

-    propylotiouracyl (lek przeciwtarczycowy),

-    glikokortykosteroidy (leki przeciwalergiczne i przeciwzapalne),

-    leki beta-adrenolityczne (leki obniżające ciśnienie krwi, stosowane również w leczeniu chorób serca),

-    sertralina (lek przeciwdepresyjny),

-    chlorokina lub proguanil (lek stosowany w zapobieganiu i leczeniu malarii),

-    leki aktywujące niektóre enzymy wątrobowe, takie jak barbiturany (środki uspokajające, tabletki nasenne) lub karbamazepina (lek przeciwpadaczkowy, stosowany również w niektórych rodzajach bólu i zaburzeniach nastroju),

-    leki zawierające estrogeny stosowane w hormonalnej terapii zastępczej podczas i po menopauzie lub w zapobieganiu ciąży,

-    sewelamer (lek wiążący fosforan, stosowany w leczeniu pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek),

-    inhibitory kinazy tyrozynowej (leki przeciwnowotworowe i leki przeciwzapalne).

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków, ponieważ mogą nasilić działanie lewotyroksyny:

-    salicylany (leki stosowane w łagodzeniu bólu i zmniejszaniu gorączki),

-    dikumarol (lek stosowany w zapobieganiu krzepnięciu krwi),

-    furosemid w dużych dawkach 250 mg (lek moczopędny),

-    klofibrat (lek obniżający stężenie lipidów we krwi).

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków, ponieważ mogą one wpływać na czynność gruczołu tarczycowego:

-    rytonawir, indynawir, lopinawir (inhibitory proteazy, leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV),

-    fenytoina (lek przeciwpadaczkowy).

Pacjent może potrzebować regularnych kontroli parametrów hormonów tarczycy. Może być konieczne dostosowanie dawki lewotyroksyny.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje amiodaron (lek stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca), ponieważ lek ten może mieć wpływ na działanie i aktywność tarczycy.

Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu leku Levothyroxine Norpharm, jeśli potrzebne jest wykonanie badania diagnostycznego lub skanowanie z podaniem środka kontrastowego zawierającego jod, ponieważ badanie to może wiązać się z podaniem iniekcji wpływającej na czynność tarczycy.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Hormony tarczycy nie są przeznaczone do obniżania masy ciała. Przyjmowanie hormonów tarczycy nie zmniejszy masy ciała pacjenta, jeśli jego poziom hormonów tarczycy jest w normie. Mogą wystąpić poważne lub nawet zagrażające życiu działania niepożądane, jeśli pacjent sam zwiększy dawkę, bez specjalnego zalecenia od lekarza.

Levothyroxine Norpharm z jedzeniem i piciem

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent je produkty sojowe, zwłaszcza jeśli zmienia spożywaną ilość. Produkty sojowe mogą obniżać wchłanianie lewotyroksyny w jelitach, dlatego może być konieczne dostosowanie dawki lewotyroksyny.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży, powinna kontynuować przyjmowanie lewotyroksyny. Należy porozmawiać z lekarzem, ponieważ może okazać się konieczna zmiana dawki.

Jeśli pacjentka przyjmowała lewotyroksynę razem z lekiem tyreostatycznym w leczeniu nadmiernej produkcji hormonów tarczycy, lekarz zaleci przerwanie leczenia lewotyroksyną kiedy pacjentka zajdzie w ciążę.

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna kontynuować przyjmowanie lewotyroksyny zgodnie z zaleceniami lekarza. Ilość leku, która jest wydzielana do mleka matki, jest tak mała, że nie wpływa na dziecko.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Nie oczekuje się, że lewotyroksyna ma jakikolwiek wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, ponieważ lewotyroksyna jest identyczna jak naturalny hormon tarczycy.

Lek Levothyroxine Norpharm zawiera metylu parahydroksybenzoesan sodowy i glicerol

Levothyroxine Norpharm zawiera metylu parahydroksybenzoesan sodowy (E219), który może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje opóźnione). Zawiera również glicerol, który może powodować ból głowy, rozstrój żołądka i biegunkę.

3. Jak stosować lek Levothyroxine Norpharm

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz określi indywidualną dawkę dla pacjenta w oparciu o wywiad jak również badania laboratoryjne. Ogólnie, pacjent rozpoczyna leczenie od małej dawki, która jest zwiększana co 2 - 4 tygodnie, aż do osiągnięcia pełnej dawki, dobranej indywidualnie. Podczas pierwszych tygodni leczenia pacjent będzie poddawany badaniom laboratoryjnym w celu dostosowania dawki.

Jeśli dziecko urodziło się z niedoczynnością tarczycy, lekarz może zalecić, aby rozpocząć leczenie od większej dawki, ponieważ ważna jest szybka substytucja. Zalecana dawka początkowa wynosi 10 do 15 mikrogramów na kg masy ciała przez pierwsze 3 miesiące. Następnie lekarz dostosuje dawkę indywidualnie.

Zazwyczaj stosowany zakres dawek przedstawiony jest w tabeli poniżej. Może być wystarczająca mniejsza, indywidualnie dostosowana dawka:

-    jeśli pacjent w podeszłym wieku,

-    jeśli pacjent ma problemy z sercem,

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka lub długotrwała niedoczynność tarczycy

-    jeśli pacjent ma niską masę ciała lub wole olbrzymie.

Jeśli pacjent zmienia leczenie z roztworu doustnego na tabletki z lewotyroksyną lub z tabletek na roztwór doustny, lekarz będzie uważniej monitorował pacjenta.

Stosowanie lewotyroksyny

Zalecana dawka dobowa

w leczeniu łagodnego wola u pacjentów z prawidłową czynnością tarczycy

75 - 200 mikrogramów

w zapobieganiu nawrotom wola po operacji

75 - 200 mikrogramów

w celu uzupełnienia niedoboru naturalnych hormonów tarczycy, gdy tarczyca nie produkuje ich wystarczającej ilości

dorośli

dzieci

-    dawka początkowa

-    dawka podtrzymująca

25 - 50 mikrogramów * 100 - 200 mikrogramów

12,5 - 50 mikrogramów * 100 - 150 mikrogramów

na m2 powierzchni ciała

w celu zahamowania wzrostu nowotworu u chorych z rakiem tarczycy

150 - 300 mikrogramów

Sposób podawania

Lek Levothyroxine Norpharm należy przyjmować na czczo, zwykle przed śniadaniem.

Niemowlęta mogą otrzymać całą dawkę dobową lewotyroksyny przynajmniej pół godziny przed pierwszym posiłkiem w ciągu dnia.

Należy używać doustnej strzykawki lub łyżki dołączonej w celu odmierzenia odpowiedniej dawki. Strzykawka może być używana do pomiaru dawki przez nabranie płynu do odpowiedniego znaku na strzykawce. Na przykład, jeśli dawka wynosi 50 mikrogramów na dobę, wtedy odpowiednia objętość będzie wynosiła:

Dla mocy 50 mikrogramów/5ml - (łyżka) 5 ml Dla mocy 100 mikrogramów/5ml - (łyżka) 2,5 ml

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia może się zmieniać w zależności od stanu, z powodu którego pacjent stosuje lewotyroksynę. Dlatego lekarz omówi z pacjentem, jak długo należy przyjmować lek. Większość pacjentów musi przyjmować lewotyroksynę przez całe życie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lévothyroxine Norpharm

W przypadku zażycia większej dawki niż zalecana mogą wystąpić objawy takie jak: kołatanie serca, niepokój, pobudzenie lub niezamierzone ruchy. U pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi, takimi jak padaczka, w pojedynczych przypadkach mogą wystąpić drgawki. Jeżeli którykolwiek z takich objawów wystąpi, należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Lévothyroxine Norpharm

Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej tabletki, ale należy przyjąć normalną dawkę następnego dnia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przerwanie przyjmowania leku Levothyroxine Norpharm

Należy zwrócić się do lekarza przed zakończeniem przyjmowania tego leku.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Występują one zazwyczaj tylko wtedy, gdy stosowana dawka jest zbyt duża.

Jeżeli wystąpi którykolwiek z podanych objawów, należy przerwać stosowanie Levothyroxine Norpharm i natychmiast powiadomić lekarza lub udać się na izbę przyjęć najbliższego szpitala

•    Obrzęk rąk, stóp, kostek, twarzy, ust, jamy ustnej lub gardła, który może powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu

•    Pokrzywka

•    Omdlenia

•    Zażółcenie skóry i oczu nazywane również żółtaczką

Są to bardzo poważne działania niepożądane. Jeśli występują one u pacjenta, może on mieć ciężką reakcję alergiczną na lek Levothyroxine Norpharm. Pacjent może potrzebować pilnej pomocy medycznej lub hospitalizacji. Wszystkie te bardzo ciężkie działania niepożądane są bardzo rzadkie.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent zauważy którykolwiek z następujących objawów:

Szybkie lub nieregularne bicie serca, kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, skurcze mięśni lub osłabienie, bóle głowy, niepokój, drażliwość, uderzenia gorąca, pocenie się, biegunka, wymioty, gorączka, problemy menstruacyjne, wysokie ciśnienie krwi odczuwane w czaszce, drżenie, bezsenność, nietolerancja na ciepło i nadmierna utrata masy ciała. Może również wystąpić wysypka, swędzenie i obrzęk.

Bardzo rzadko może dojść do niewydolności serca, jeśli pacjent przyjął zbyt dużą dawkę leku Lévothyroxine Norpharm jednorazowo lub w okresie wielu lat. Zgłaszano przypadki śpiączki i zgonów.

Jeśli pacjent źle się czuje i ma jakiekolwiek inne objawy, należy poinformować lekarza tak szybko, jak to tylko możliwe.

U dzieci może wystąpić wypadanie włosów na początku leczenia, jednak zwykle jest ono przejściowe i włosy odrastają.

Nie należy niepokoić się listą możliwych zdarzeń niepożądanych. U pacjenta może nie wystąpić żadne z nich.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Lévothyroxine Norpharm

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Należy wyrzucić pozostały lek 8 tygodni po pierwszym otwarciu butelki.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Roztwór doustny lewotyroksyny jest bezwonny. Nie należy stosować tego leku, jeśli zauważy się, że roztwór ma zapach. Należy porozmawiać ze swoim farmaceutą.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Lévothyroxine Norpharm

-    Substancją czynną leku jest lewotyroksyna sodowa

Levothyroxine Norpharm, 50 mikrogramów/5 ml, roztwór doustny zawiera lewotyroksynę w ilości odpowiadającej 50 mikrogramów lewotyroksyny sodowej bezwodnej.

Levothyroxine Norpharm, 100 mikrogramów/5 ml, roztwór doustny zawiera lewotyroksynę w ilości odpowiadającej 100 mikrogramów lewotyroksyny sodowej bezwodnej.

-    Pozostałe składniki to: glicerol, kwas cytrynowy jednowodny, metylu parahydroksybenzoesan sodowy (E 219), sodu wodorotlenek (do ustalenia pH) i woda oczyszczona.

Jak wygląda lek i co zawiera opakowanie

Lek Levothyroxine Norpharm jest przejrzystym, bezbarwnym płynem. Jedna butelka zawiera 100 ml roztworu doustnego. Do opakowania dołączona jest polipropylenowa, podwójna łyżka 5 ml/2,5 ml lub plastykowa strzykawka dozująca (pipeta) do odmierzania dawek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Norpharm Regulatory Services, 26 Laurence Street, Drogheda, Co. Louth, Irlandia

Wytwórca

FAMAR NETHERLANDS BV,

Bladel Production Site, Industrieweg 1, 5531 AD BLADEL, Holandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Niemcy

Levothyroxine Norpharm 50micrograms/100micrograms /5ml Lösung zum Einnehmen

Włochy

LEVOTIROXINA NORPHARM "50 microgrammi/5 ml soluzione orale” LEVOTIROXINA NORPHARM "100 microgrammi/5 ml soluzione orale”

Czechy

Levothyroxin Norpharm 50 micrograms/5ml peroralm roztok Levothyroxin Norpharm 100 micrograms/5ml peroralm roztok

Austria

Levothyroxin-Natrium Norpharm 50 Mikrogramm/5 ml Lösung zum Einnehmen Levothyroxin-Natrium Norpharm 100 Mikrogramm/5 ml Lösung zum Einnehmen

Słowenia

Natrijev levotiroksinat Norpharm 100 mikrogramov / 5 ml peroralna raztopina

Natrijev levotiroksinat Norpharm 100 mikrogramov / 5 ml peroralna raztopina

Holandia

Levothyroxine Norpharm 50mcg/5ml, drank Levothyroxine Norpharm 100mcg/5ml, drank

Polska

Levothyroxine Norpharm

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7

Levothyroxine Norpharm

Charakterystyka Levothyroxine norpharm

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Lévothyroxine Norpharm, 50 mikrogramów/5 ml, roztwór doustny Lévothyroxine Norpharm, 100 mikrogramów/5 ml, roztwór doustny

2    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każde 5 ml roztworu doustnego zawiera 50 mikrogramów lewotyroksyny sodowej Każde 5 ml roztworu doustnego zawiera 100 mikrogramów lewotyroksyny sodowej

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Metylu parahydroksybenzoesan sodowy (E219): 9,0 mg na 5ml Glicerol: 3780 mg na 5 ml

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór doustny Przejrzysty, bezbarwny płyn

4    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt Levothyroxine Norpharm jest wskazany w:

-    Leczeniu wola obojętnego

-    Profilaktyce nawrotów po operacji wola obojętnego, w zależności od stopnia zachowanej czynności tarczycy po operacji

-    Terapii substytucyjnej w niedoczynności tarczycy

-    Terapii supresyjnej w przypadku raka tarczycy

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dorośli

Podane zalecenia dotyczące dawkowania są jedynie ogólnymi wskazówkami.

Indywidualną dawkę dobową należy określić na podstawie wyników badań laboratoryjnych i badania klinicznego. W związku z tym, że u wielu pacjentów stwierdza się podwyższone stężenia T4 i fT4, lepszym punktem odniesienia dla dalszej terapii jest wyjściowe stężenie w surowicy hormonu pobudzającego tarczycę (tyreotropiny).

Leczenie hormonem tarczycy należy rozpoczynać od małych dawek i zwiększać je stopniowo co 2-4 tygodnie aż do uzyskania pełnej dawki substytucyjnej.

Dzieci i młodzież

Dawka podtrzymująca wynosi zwykle od 100 do 150 mikrogramów na m2 powierzchni ciała.

U noworodków i niemowląt z wrodzoną niedoczynnością tarczycy, u których szybka substytucja jest ważna, zalecana dawka początkowa wynosi 10 do 15 mikrogramów na kg mc. na dobę w ciągu pierwszych 3 miesięcy. Następnie dawkę należy dostosować indywidualnie, w zależności od stanu klinicznego pacjenta oraz stężenia hormonu tarczycy i TSH.

U dzieci z nabytą niedoczynnością tarczycy zalecana dawka początkowa wynosi 12,5-50 mikrogramów na dobę. Dawkę należy zwiększać stopniowo, co 2 do 4 tygodni, w zależności od stanu klinicznego pacjenta oraz i stężenia hormonu tarczycy i TSH, do osiągnięcia pełnej dawki substytucyjnej.

Niemowlęta powinny otrzymać pełną dawkę dobową przynajmniej pół godziny przed pierwszym posiłkiem w ciągu dnia.

Dla pacjentów z nietoksycznym wolem rozlanym i normalnymi stężeniami T4 i TSH można rozważyć leczenie lewotyroksyną. Jeśli nie nastąpi dostrzegalne zmniejszenie wielkości wola po 6 do 12 miesiącach, leczenie tyroksyną należy przerwać.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku, u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca oraz u pacjentów z ciężką lub długotrwałą niedoczynnością tarczycy zaleca się szczególną ostrożność, a na początku leczenia hormonami tarczycy należy podawać małą dawkę początkową (na przykład 12,5 mikrogramów/dobę), która powinna być zwiększana stopniowo i w długich odstępach czasu (np. stopniowy wzrost o 12,5 mikrogramów/dobę co dwa tygodnie), z częstym monitorowaniem stężenia hormonów tarczycy. Może zaistnieć potrzeba rozważenia dawek mniejszych niż optymalne dawki zapewniające pełną substytucję, czego wynikiem będzie brak pełnego wyrównania stężeń TSH.

Doświadczenie wykazało, że mniejsza dawka jest wystarczająca u pacjentów o niskiej masie ciała oraz pacjentów z dużym wolem guzkowym.

Wskazanie

Zalecana dawka

(mikrogramów lewotyroksyny sodowej/dobę)

Leczenie wola obojętnego

75 - 200

Profilaktyka nawrotów po operacji wola obojętnego

75 - 200

Terapia substytucyjna w niedoczynności tarczycy u dorosłych

-    dawka początkowa

-    dawka podtrzymująca

25 - 50 100 - 200

Terapia substytucyjna w niedoczynności tarczycy u dzieci

-    dawka początkowa

-    dawka podtrzymująca

12,5 - 50

100 - 150 mikrogramów/m2 powierzchni ciała

Terapia supresyjna w przypadku raka tarczycy

150 - 300

Sposób podawania:

Dawki dobowe mogą być podawane w pojedynczym podaniu.

Pacjentów, którzy zmieniają lek z postaci roztworu na postać tabletki lub z postaci tabletki na postać roztworu doustnego, należy uważnie monitorować.

Lewotyroksynę najlepiej przyjmować w dawce pojedynczej, na czczo, zwykle przed śniadaniem.

Niemowlęta otrzymują całą dawkę na raz co najmniej 30 minut przed pierwszym posiłkiem danego dnia.

Leczenie trwa zazwyczaj całe życie, jeśli jest to substytucja w niedoczynności tarczycy lub substytucja po strumektomii lub tyreoidektomii, lub profilaktyka nawrotów po usunięciu wola obojętnego.

W przypadku łagodnego wola obojętnego konieczne jest leczenie przez 6 miesięcy do 2 lat. Jeśli w tym okresie leczenie nie było wystarczające, należy rozważyć zabieg chirurgiczny lub leczenie wola jodem radioaktywnym.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Nieleczona niedoczynność kory nadnerczy, nieleczona niedoczynność przysadki mózgowej lub nieleczona nadczynność tarczycy

-    Nie należy rozpoczynać leczenia lewotyroksyną w przypadku ciężkiego zawału serca, ciężkiego zapalenia mięśnia sercowego lub ciężkiego zapalenia całego serca.

-    Jednoczesne leczenie lewotyroksyną i lekiem przeciwtarczycowym w nadczynności tarczycy nie jest zalecane podczas ciąży (patrz punkt 4.6).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Leczenie hormonami tarczycy należy stosować z ostrożnością u pacjentów z chorobami układu krążenia, w tym niewydolnością serca i nadciśnieniem tętniczym.

Terapię substytucyjną hormonami tarczycy należy wprowadzać stopniowo u pacjentów w podeszłym wieku oraz osób z ciężką długotrwałą niedoczynnością tarczycy. Należy zachować szczególną ostrożność, gdy występują objawy niewydolności serca lub cechy zawału serca w zapisie EKG. Z podobnych powodów leczenie niedoczynności tarczycy u osób w podeszłym wieku należy rozpoczynać ostrożnie.

Pacjenci z niewydolnością nadnerczy mogą reagować niekorzystnie na leczenie lewotyroksyną, więc wskazane jest, by rozpocząć leczenie kortykosteroidami przed podaniem lewotyroksyny.

Należy również zachować ostrożność podczas podawania lewotyroksyny diabetykom lub pacjentom otrzymującym glikozydy.

Subkliniczna nadczynność tarczycy może być związana z utratą masy kostnej. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia osteoporozy, dawkowanie lewotyroksyny sodowej należy dostosować do możliwie najniższego efektywnego poziomu. Rodziców dzieci otrzymujących lek na tarczycę należy poinformować, że w ciągu pierwszych kilku miesięcy leczenia może wystąpić częściowa utrata włosów, ale efekt ten jest zwykle przemijający, a następnie zwykle występuje ponowny wzrost włosów.

U chorych z niewydolnością wieńcową, niewydolnością serca lub zaburzeniami rytmu serca z tachykardią należy unikać nawet niewielkiej nadczynności tarczycy indukowanej lekami.

W związku z tym w takich przypadkach należy często kontrolować stężenia hormonów tarczycowych.

W przypadku wtórnej niedoczynności tarczycy należy określić jej przyczynę przed włączeniem terapii substytucyjnej i, jeśli jest taka potrzeba, wdrożyć leczenie substytucyjne skompensowanej niedoczynności nadnerczy.

W przypadku podejrzenia autonomicznej czynności tarczycy należy przed leczeniem przeprowadzić test z TRH lub wykonać scyntygrafię supresyjną.

Nie należy stosować lewotyroksyny w stanach hipertyreozy poza tymi przypadkami, kiedy jest ona stosowana jednocześnie z lekami przeciwtarczycowymi w toku leczenia nadczynności tarczycy.

Hormony tarczycy nie są przeznaczone do obniżania masy ciała. Fizjologiczne dawki nie powodują utraty masy ciała u pacjentów z prawidłową czynnością tarczycy. Dawki przewyższające wartości fizjologiczne mogą spowodować poważne lub nawet zagrażające życiu działania niepożądane (patrz punkt 4.9).

Przed rozpoczęciem leczenia wskazane jest badanie EKG, ponieważ zmiany wywołane niedoczynnością tarczycy mogą być mylone z objawami niedokrwienia. Jeśli dochodzi do zbyt dużego zwiększania metabolizmu (powodujące biegunki, nerwowość, przyspieszony puls, bezsenność, drżenie i czasami ból dławicowy, gdy istnieje utajone niedokrwienie mięśnia sercowego), należy zmniejszyć dawkę lub wstrzymać leczenie na 1-2 dni i rozpocząć je od początku, stosując mniejszą dawkę.

Ten produkt leczniczy zawiera:

•    Parahydroksybenzoesan. Może on powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje opóźnione)

•    Glicerol - może on powodować ból głowy, rozstrój żołądka i biegunkę

Zalecenia dla pacjentów z cukrzycą oraz pacjentów otrzymujących leczenie przeciwzakrzepowe, patrz punkt 4.5.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Leki przeciwcukrzycowe:

Lewotyroksyna może osłabiać działanie leków przeciwcukrzycowych. W związku z tym na początku leczenia hormonami tarczycy należy często kontrolować stężenie glukozy we krwi, a w razie konieczności należy dostosować dawkę leku przeciwcukrzycowego.

Pochodne kumaryny:

Działanie środków przeciwzakrzepowych może ulec nasileniu, ponieważ lewotyroksyna wypiera leki przeciwzakrzepowe z białek osocza, co może zwiększać ryzyko wystąpienia krwotoku, np. CNS lub krwawienie z przewodu pokarmowego, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku. Dlatego konieczne jest regularne kontrolowanie parametrów krzepnięcia na początku i w trakcie leczenia skojarzonego. W razie potrzeby należy dostosować dawkę leku przeciwzakrzepowego.

Inhibitory proteazy

Inhibitory proteazy (np. rytonawir, indynawir, lopinawir) mogą wpływać na działanie lewotyroksyny. Zalecane jest ścisłe monitorowanie parametrów hormonów tarczycy. W razie konieczności należy dostosować dawkę lewotyroksyny.

Fenytoina

Fenytoina może wpływać na działanie lewotyroksyny przez wypieranie lewotyroksyny z białek osocza, skutkujące podwyższeniem fT4 i frakcji fT3. Z drugiej strony fenytoina zwiększa metabolizm wątrobowy lewotyroksyny. Zaleca się ścisłe monitorowanie parametrów hormonów tarczycy.

Kolestyramina, Kolestypol:

Spożycie żywic jonowymiennych, takich jak kolestyramina i kolestypol, hamuje wchłanianie lewotyroksyny sodowej. Lewotyroksynę sodową należy zatem przyjmować 4-5 godzin przed podaniem takich produktów.

Leki zawierające glin, leki zawierające żelazo, węglan wapnia:

Leki zawierające glin (leki zobojętniające, sukralfat) zostały opisane w stosownej literaturze jako potencjalnie zmniejszające działanie lewotyroksyny. Dlatego leki zawierające lewotyroksynę powinny być podawane co najmniej 2 godziny przed rozpoczęciem podawania leków zawierających glin.

Podobnie jest w przypadku leków zawierających żelazo i węglan wapnia.

Salicylany, dikumarol, furosemid, klofibrat:

Salicylany, dikumarol i furosemid w wysokich dawkach (250 mg), klofibrat oraz inne substancje mogą wypierać lewotyroksynę sodową z białek osocza, co skutkuje podwyższonym stężeniem frakcji fT4.

Sewelamer

Sewelamer może zmniejszać wchłanianie lewotyroksyny. W związku z tym zaleca się, by pacjenci byli monitorowani pod kątem zmian w czynności tarczycy na początku lub pod koniec leczenia skojarzonego. W razie konieczności należy dostosować dawkę lewotyroksyny.

Inhibitory kinazy tyrozynowej

Inhibitory kinazy tyrozynowej (np. imatynib, sunitynib) mogą zmniejszać skuteczność lewotyroksyny. W związku z tym zaleca się monitorowanie pacjentów pod kątem zmian w czynności tarczycy na początku lub pod koniec leczenia skojarzonego. W razie konieczności należy dostosować dawkę lewotyroksyny.

Propylotiouracyl, glikokortykosteroidy, leki beta-sympatykolityczne, amiodaron i środki kontrastowe zawierające jod:

Substancje te hamują obwodową konwersję T4 do T3.

Ze względu na wysoką zawartość jodu amiodaron może wywołać nadczynność tarczycy, jak i niedoczynność tarczycy. Szczególną ostrożność zaleca się w przypadku wola guzkowego z ewentualnym nierozpoznanym autonomicznym wydzielaniem hormonów tarczycy.

Sertralina, chlorochina/proguanil:

Substancje te zmniejszają skuteczność lewotyroksyny i zwiększają stężenie TSH w surowicy.

Produkty lecznicze indukujące enzymy:

Produkty lecznicze indukujące enzymy, takie jak barbiturany i karbamazepina, mogą zwiększać klirens wątrobowy lewotyroksyny.

Estrogeny:

Kobiety stosujące środki antykoncepcyjne zawierające estrogeny lub kobiety po menopauzie stosujące hormonalną terapię zastępczą mogą mieć zwiększone zapotrzebowanie na lewotyroksynę.

Związki zawierające soję:

Produkty zawierające soję mogą zmniejszać wchłanianie lewotyroksyny w jelitach. Dlatego może być konieczne dostosowanie dawki lewotyroksyny, w szczególności na początku lub po zakończeniu spożywania suplementów sojowych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża:

Leczenie hormonami tarczycy należy prowadzić bez przerwy, szczególnie w czasie ciąży i karmienia piersią. W czasie ciąży zapotrzebowanie na lek może być nawet większe. Doświadczenie wykazało, że nie ma dowodów na teratogenne działanie leku i (lub) na toksyczne działanie leku na płód u człowieka przy stosowaniu leku w zalecanych dawkach terapeutycznych. Nadmiernie wysokie dawki lewotyroksyny w czasie ciąży mogą mieć negatywny wpływ na rozwój płodu i rozwój postnatalny.

Leczenie skojarzone nadczynności tarczycy lewotyroksyną i lekami przeciwtarczycowymi nie jest wskazane w czasie ciąży. Takie połączenie będzie wymagało większych dawek leków przeciwtarczycowych, o których wiadomo, że przenikają przez łożysko i wywołują niedoczynność tarczycy u niemowląt.

Badanie diagnostyczne hamowania tarczycy nie powinno być wykonywane w czasie ciąży, ponieważ stosowanie substancji promieniotwórczych u kobiet w ciąży jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią:

Lewotyroksyna jest wydzielana do mleka matki w okresie karmienia piersią, ale stężenia osiągane w zalecanej dawce terapeutycznej nie są wystarczające, aby spowodować rozwój nadczynności tarczycy lub zahamowanie wydzielania TSH u niemowlęcia.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak, ponieważ lewotyroksyna jest identyczna z naturalnie występującym hormonem tarczycy, nie przewiduje się, by produkt Levothyroxine Norpharm miał jakikolwiek wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Następujące działania niepożądane są zwykle spowodowane zbyt dużą dawką, i odpowiadają objawom nadczynności tarczycy:

• zaburzenia rytmu serca, ból dławicowy, tachykardia, ból głowy, zaburzenia miesiączki, guz rzekomy mózgu, kurcze mięśni szkieletowych, bóle głowy, niepokój ruchowy, pobudliwość, uderzenia gorąca, pocenie się, biegunka, nadmierna utrata masy ciała i osłabienie mięśni, bezsenność, drżenie, gorączka, wymioty, kołatanie serca i nietolerancja ciepła

Objawy te zwykle ustępują po zmniejszeniu dawki lub odstawieniu leku.

Były również zgłaszane reakcje nadwrażliwości, w tym wysypka, świąd i obrzęk.

Czasami zgłaszany był przełom tarczycowy po ciężkim lub przewlekłym zatruciu, oraz wystąpiły zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca, śpiączka i zgon.

4.9    Przedawkowanie

Podwyższone stężenie T3 jest wiarygodnym wskaźnikiem przedawkowania, bardziej niż podwyższone stężenie T4 i fT4.

Po przedawkowaniu występują objawy gwałtownego zwiększenia metabolizmu (patrz punkt 4.8).

W zależności od stopnia przedawkowania zaleca się przerwanie podawania tabletek i przeprowadzenie badań.

Objawy polegające na nasileniu silnych działań beta-sympatykomimetycznych, takie jak tachykardia, niepokój, pobudzenie i hiperkinezy mogą być złagodzone przez przyjmowanie leków beta-adrenolitycznych. W razie masywnego przedawkowania może być pomocna plazmafereza.

U predysponowanych pacjentów zgłaszano pojedyncze przypadki drgawek w sytuacjach kiedy został przekroczony indywidualny próg tolerancji na dawkę leku.

Odnotowano kilka przypadków nagłej śmierci sercowej u pacjentów nadużywających lewotyroksyny przez wiele lat.

5    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Hormony tarczycy Kod ATC: H03AA01

Syntetyczna lewotyroksyna zawarta w Levothyroxine Norpharm ma identyczne działanie jak naturalnie występujący główny hormon wydzielany przez tarczycę. Przekształca się on w narządach obwodowych w T3 i, tak jak endogenny hormon, wywiera swoje specyficzne działanie na określone receptory T3.Organizm nie jest w stanie odróżnić lewotyroksyny endogennej i egzogennej.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie:

Podana doustnie lewotyroksyna wchłaniana jest prawie wyłącznie w górnej części jelita cienkiego. W zależności od formulacji galenowej absorpcja wynosi do 80%. Tmax wynosi około 5 do 6 godzin.

Dystrybucja:

Po podaniu doustnym początek działania jest widoczny po 3-5 dniach. Lewotyroksyna wykazuje bardzo wysokie powinowactwo do specyficznych białek transportowych na poziomie 99,97%. To wiązanie białko-hormon nie jest kowalencyjne, i dlatego związany hormon podlega stałej i bardzo szybkiej wymianie z frakcją wolnego hormonu.

Metabolizm:

Ze względu na wysoki stopień wiązania z białkami lewotyroksyna nie ulega ani hemodializie ani hemoperfuzji.

Eliminacja:

Okres półtrwania lewotyroksyny wynosi średnio 7 dni. W nadczynności tarczycy okres ten jest krótszy (3-4 dni), a w niedoczynności tarczycy dłuższy (około 9-10 dni). Objętość dystrybucji wynosi około 10-12 litrów. W wątrobie znajduje się jedna trzecia całkowitej pozatarczycowej lewotyroksyny; pula ta podlega szybkiej wymianie z lewotyroksyną w surowicy. Hormony tarczycy są metabolizowane głównie w wątrobie, nerkach, mózgu i mięśniach. Metabolity są wydalane z moczem i kałem. Całkowity klirens metaboliczny lewotyroksyny wynosi około 1,2 l osocza/dobę.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra:

Lewotyroksyna ma bardzo niewielką toksyczność ostrą.

Toksyczność przewlekła:

Toksyczność przewlekłą lewotyroksyny badano u różnych gatunków zwierząt (szczur, pies). Po dużych dawkach u szczurów obserwowano objawy choroby wątroby, zwiększone występowanie spontanicznych zespołów nerczycowych jak również zmian masy narządów.

Toksyczny wpływ na reprodukcję:

Nie przeprowadzono badań toksyczności reprodukcyjnej u zwierząt.

Działanie mutagenne:

Brak dostępnych informacji na ten temat. Dotychczas nie zostały poznane żadne wskazania sugerujące uszkodzenie potomstwa z powodu zmian w genomie spowodowanych przyjmowaniem hormonów tarczycy.

Działanie rakotwórcze:

Nie przeprowadzono żadnych badań długoterminowych ze stosowaniem lewotyroksyny u zwierząt.

6    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Glicerol

Kwas cytrynowy jednowodny

Metylu parahydroksybenzoesan sodowy (E 219)

Sodu wodorotlenek (do ustalenia pH)

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

Nieotwarta butelka: 18 miesięcy Po pierwszym otwarciu butelki: 8 tygodni

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka ze szkła oranżowego typu III z zamknięciem zabezpieczającym przed dostępem dzieci.

Wielkość opakowania: 100 ml

6.6


7


8


9


10


Do opakowania dołączona jest 5 ml strzykawka (plastykowa pipeta dozująca) z podziałką co 0,1 ml i łącznik lub podwójna łyżka do odmierzania dawek 2,5 ml/5 ml.


Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań


PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Norpharm Regulatory Services,

26 Laurence Street, Drogheda,

Co. Louth, Irlandia

NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA


DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO


9

Levothyroxine Norpharm