Imeds.pl

Lewamisan, 23,6 Mg Tabletka Dla Gołębi 23,6 Mg

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LEWAMISAN 23,6 mg, tabletki dla gołębi

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

Lewamizolu chlorowodorek 23,6 mg/tabletka

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Docelowe gatunki zwierząt

Gołąb

4.2.    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Lewamizol (lewoskrętna postać tetramizolu) jest lekiem działającym na glisty z rodziny Ascarididae (Ascaridia columbae) i nicienie z rodziny Capillariidae (Capillaria obsignata, Capillara caudinflata) oraz na nicienie z rodzaju Acuaria (Acuaria spiralis) występujące w przewodzie pokarmowym gołębi.

4.3.    Przeciwwskazania

Nie podawać Lewamizolu na 14 dni przed, w trakcie lub po podaniu innych leków przeciwko endo- i egzopasożytom.

Nie stosować u gołębi konsumpcyjnych.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

Nie poleca się stosowania leku w okresie pierzenia się ptaków.

4.5.    Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Po przypadkowym połknięciu preparatu przez podającego należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

4.6.    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Nieznane

4.7.    Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności Może być stosowany w okresie nieśności.

4.8.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji.

Należy unikać jednoczesnego podawania Lewamizolu z takimi lekami jak: pyrantel, związki fosforoorganiczne, karbaminiany, dietylokarbamazyny, morantel, oraz innymi preparatami o działaniu cholinomimetycznym ponieważ nasilają one działanie imidazotiazoli.

4.9.    Dawkowanie i droga(i) podawania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Preparat podaje się bezpośrednio do dzioba przegłodzonym gołębiom w zależności od ich masy ciała.

Ptakom młodym i ras o masie ciała do 250 g należy podać 'A tabletki, gołębiom o masie ciała do 500 g 1 tabletkę, o masie ciała powyżej 500 g 2 tabletki.

Nie należy podawać karmy na 24 godziny przed rozpoczęciem leczenia i 3 godziny po podaniu leku. Odrobaczanie gołębi powinno przeprowadzać się, co najmniej 2 razy w roku.

Terapię powtórzyć po 3 tygodniach od pierwszego podania. Gołębie można leczyć także w okresie rozrodu. Wszystkie gołębie w gołębniku powinny być leczone równocześnie, gdyż ptaki nieleczone będą stanowić źródło ponownego zarażenia.

4.10.    Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki)

Przekroczenie dawki 40 mg/kg m.c. chlorowodorku lewamizolu u wrażliwych gołębi może wywołać objawy pobudzenia układu przywspółczulnego (skurcz oskrzeli, zwracanie z wola), pobudzenia nikotynowych receptorów zwojowych (drżenia mięśniowe) oraz ewentualne pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego.

4.11.    Okres(y) karencji

Nie stosować u gołębi przeznaczonych do konsumpcji przez ludzi.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE.

Grupa farmakoterapeutyczna: Środki przeciwpasożytnicze, owadobójcze i repelenty. Leki przeciw nicieniom, grupa imidazotiazoli, lewamizol.

Kod ATCvet: QP52AE01

5.1. Właściwości farmakodynamiczne.

Pasożytobójczy efekt działania chlorowodorku lewamizolu stosowanego w dawkach terapeutycznych związany jest przede wszystkim z wpływem na koordynację nerwowo-mięśniową pasożyta. Jako agonista cholinergiczny naśladuje działanie acetylocholiny i pobudza receptory cholinergiczne nikotynowe w zwojach nerwowych pasożyta. Wynikiem jest depolaryzacja płytki nerwowo-mięśniowej robaków, co prowadzi do długotrwałego skurczu mięśni i w efekcie spastycznego porażenia i eliminacji z ustroju żywiciela.

Działa wybiórczo zarówno na formy rozwojowe jak i dojrzałe nicieni, nie działa na przywry, tasiemce i pierwotniaki.

5.2. Właściwości farinakokinctyczne

a)    wchłanianie

Lewamizol jest lekiem dobrze wchłanialnym z przewodu pokarmowego. Wchłanianie jest bardzo szybkie, maksymalne stężenie lewamizolu w plazmie krwi oraz tkankach leczonych do 4 godzin po podaniu.

b)    dystrybucja

Po wchłonięciu lewamizoł ulega gwałtownej i szybkiej dystrybucji do tkanek, z których jest jednak szybko eliminowany. Tkankami, w których stwierdza się najwyższe stężenia lewamizolu są nerki, wątroba, tłuszcz i mięśnie, ale także oskrzela.

c)    metabolizm

Lewamizol metabolizowany jest przede wszystkim w wątrobie, z czego powstaje około 50 różnych metabolitów. Większość z nich ulega następnie sprzęganiu z kwasem glukuronowym. Proces przemian metabolicznych jest bardzo szybki - już po 24 godzinach od podania nie stwierdza się obecności leku w tkankach.

d)    eliminacja

Niezależnie od drogi podania lek wydalany jest przede wszystkim przez nerki z moczem, głównie w postaci metabolitów, w czasie kilku dni od momentu podania. Tylko niewielka ilość wydalana jest z kałem.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Skład jakościowy substancji pomocniczych

Powidon

Laktoza jednowodna Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Magnezu stearynian

6.2.    Główne niezgodności farmaceutyczne

Nieznane

6.3.    Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego/rozcieńczeniu łub rekonstytucji/ dodaniu do pokarmu łub paszy granulowanej)

3 lata dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży.

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Chronić przed światłem.

Przechowywać w suchym miejscu.

6.5. Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów, z których je wykonano

Blistry PCV/Aluminium, 20 tabletek.

Pudełko tekturowe - 1 blister w pudełku.

6.5. Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7.    NAZWISKO LUB NAZWA FIRMY ORAZ ADRES LUB MIEJSCE PROWADZENIA ZAREJESTROWANEJ DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO POSIADAJĄCEGO ZEZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Drwalewskie Zakłady Przemyślu Bioweterynaryjnego Spółka Akcyjna ul. Grójecka 6, 05-651 Drwalew tel/fax 048/664 30 47, 664 65 26 e-mail:info@biowet-drwalew.pl

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

761/99

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

21 maja 1999 14 grudnia 2004 17 czerwca 2005

10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY 1/ LUB STOSOWANIA, JEŻELI DOTYCZY

Nie dotyczy