+ iMeds.pl

Lextril 4 mgUlotka Lextril

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Lextril, 4 mg, tabletki Lextril, 8 mg, tabletki

tert-Butylamini perindoprilum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Lextril i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lextril

3.    Jak stosować lek Lextril

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lextril

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Lextril i w jakim celu się go stosuje

Lek Lextril należy do grupy leków nazywanych inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę

(inhibitory ACE). Działanie tych leków polega na rozszerzaniu naczyń krwionośnych. To powoduje,

że serce łatwiej pompuje krew do ciała.

Lek Lextril o mocy 4 mg stosuje się w:

•    leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienie tętnicze)

•    leczeniu niewydolności serca (choroba, w której serce nie jest w stanie pompować krwi w ilości wystarczającej dla potrzeb organizmu)

•    celu zmniejszenia ryzyka zdarzeń sercowych, takich jak zawał serca, u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową (choroba, w której dopływ krwi do serca jest zmniejszony lub zablokowany) oraz u pacjentów po przebytym zawale serca i (lub) po zabiegu poszerzenia naczyń krwionośnych, którymi krew jest dostarczana do serca, aby poprawić ukrwienie serca.

Lek Lextril o mocy 8 mg stosuje się w:

•    leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienie tętnicze)

•    celu zmniejszenia ryzyka zdarzeń sercowych, takich jak zawał serca, u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową (choroba, w której dopływ krwi do serca jest zmniejszony lub zablokowany) oraz u pacjentów po przebytym zawale serca i (lub) po zabiegu poszerzenia naczyń krwionośnych, którymi krew jest dostarczana do serca, aby poprawić ukrwienie serca.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lextril

Kiedy nie stosować leku Lextril

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na peryndopryl, jakikolwiek inny inhibitor ACE lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

•    Jeśli u pacjenta wystąpił w przeszłości nagły obrzęk twarzy, języka lub krtani (obrzęk naczynioruchowy), bez względu na to czy był spowodowany podawaniem podobnego leku (inhibitora ACE) czy nie.

•    Jeśli pacjentka jest w ciąży dłużej niż trzy miesiące. (Należy również unikać stosowania leku Lextril we wczesnym okresie ciąży - patrz punkt „Ciąża”.)

Dzieci

Lek Lextril nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Lextril należy omówić to z lekarzem, jeśli:

•    pacjent stosuje aliskiren i lek nazywany antagonistą receptora angiotensyny II, ponieważ lekarz może podjąć decyzję o zmianie stosowanych leków

•    u pacjenta występuje zwężenie zastawek serca (aortalnej lub dwudzielnej) lub choroba mięśnia sercowego (kardiomiopatia przerostowa) albo zwężenie tętnicy doprowadzającej krew do nerki (zwężenie tętnicy nerkowej)

•    pacjentowi niedawno przeszczepiono nerkę

•    u pacjenta występują jakiekolwiek inne choroby serca, wątroby lub nerek lub jeżeli pacjent jest poddawany dializoterapii

•    pacjent ma cukrzycę, która nie jest dobrze kontrolowana

• pacjent stosuje dietę z małą ilością soli lub przyjmuje zamienniki soli zawierające potas

•    u pacjenta występuje kolagenoza, taka jak toczeń rumieniowaty układowy lub twardzina

•    u pacjenta planowane jest lub trwa leczenie odczulające w celu zmniejszenia reakcji alergicznej po użądleniu przez pszczołę lub osę

•    u pacjenta planowany jest zabieg mechanicznego usuwania cholesterolu z krwi (afereza LDL)

•    pacjentka przypuszcza, że może być w ciąży (lub planuje ciążę) - nie zaleca się stosowania leku Lextril we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować jeżeli pacjentka jest w ciąży dłużej niż trzy miesiące, ponieważ lek stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt „Ciąża”).

W razie wystąpienia uczucia ucisku w klatce piersiowej i obrzęku twarzy i języka (obrzęk

naczynioruchowy), należy niezwłocznie poinformować lekarza i przerwać stosowanie leku Lextril.

Dotyczy to wszystkich leków z grupy inhibitorów ACE.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu leku Lextril, jeśli:

•    u pacjenta planowany jest zabieg chirurgiczny lub znieczulenie ogólne

• u pacjenta występowała ostatnio biegunka lub wymioty

•    ciśnienie tętnicze nie jest wystarczająco kontrolowane z powodu przynależności etnicznej (szczególnie u pacjentów rasy czarnej)

Lextril a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Przed zastosowaniem leku Lextril należy przede wszystkim powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu:

•    leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (np. aliskiren), w tym leków moczopędnych (diuretyki)

•    leków moczopędnych (diuretyki) oszczędzających potas, takich jak spironolakton, triamteren lub amiloryd

•    leków zwiększających stężenie potasu we krwi

•    heparyny (lek rozrzedzający krew), która również może wpływać na stężenie potasu we krwi

•    leków stosowanych w leczeniu cukrzycy (insulina lub leki doustne)

•    litu (stosowany w manii lub depresji)

•    leków stosowanych w chorobach psychicznych, takich jak depresja, lęk, schizofrenia lub inne psychozy

•    allopurynolu (stosowany w dnie moczanowej)

•    leków stosowanych w leczeniu chorób autoimmunologicznych (takich jak reumatoidalne zapalenie stawów) lub podawanych po przeszczepieniu narządu; leki te nazywane są lekami immunosupresyjnymi

•    prokainamidu (stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca)

•    niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), takich jak ibuprofen, diklofenak, w tym kwasu acetylosalicylowego w dawkach przeciwbólowych

•    leków stosowanych w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu lub astmy (w tym efedryny, noradrenaliny lub adrenaliny)

•    leków rozszerzających naczynia krwionośne (takich jak azotany).

W razie wątpliwości odnośnie stosowanych leków, należy poradzić się lekarza. Należy powiedzieć lekarzowi jeżeli pacjent przyjmował którykolwiek z leków wymienionych powyżej, nawet jeżeli już ich nie przyjmuje.

Lextril z jedzeniem i piciem

Zaleca się przyjmowanie leku Lextril rano przed posiłkiem, aby ograniczyć wpływ pokarmu na działanie leku. Nie należy stosować suplementów diety lub zamienników soli kuchennej zawierających potas, jeżeli pacjent stosuje lek Lextril.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Pacjentka musi poinformować lekarza jeśli przypuszcza, że może być w ciąży (lub planuje ciążę). Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Lextril przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Lextril. Nie zaleca się stosowania leku Lextril we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować jeśli pacjentka jest w ciąży dłużej niż trzy miesiące, ponieważ lek stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza jeżeli pacjentka karmi piersią lub planuje karmić piersią. Nie zaleca się stosowania leku Lextril w okresie karmienia piersią. Lekarz może zalecić stosowanie innego leku, jeżeli pacjentka planuje karmić piersią, szczególnie noworodka lub wcześniaka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Lextril zwykle nie wpływa na czujność, ale u niektórych pacjentów mogą wystąpić zawroty głowy lub osłabienie związane z niskim ciśnieniem tętniczym. Jeśli pacjent odczuwa takie objawy, może to wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lextril zawiera laktozę jednowodną

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak stosować lek Lextril

Lekarz określi dawkę leku Lextril, od jakiej pacjent powinien rozpocząć leczenie. W zależności od stanu pacjenta i przyjmowanych innych leków, lekarz może zwiększyć dawkę leku. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy zmieniać dawki przyjmowanego leku chyba, że lekarz tak zadecyduje. Lek Lextril można stosować jako jedyny lek lub z innymi lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze.

•    Lek Lextril stosuje się tylko doustnie.

•    Lek Lextril przyjmuje się rano, przed posiłkiem.

•    Najlepiej przyjmować tabletkę (-ki), popijając szklanką wody, codziennie o tej samej porze.

Lek Lextril nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

Zalecana dawka leku to:

Wysokie ciśnienie tętnicze:

•    dawka początkowa wynosi 4 mg leku Lextril na dobę

•    po miesiącu leczenia lekarz może zwiększyć dawkę do 8 mg na dobę.

Maksymalna zwykle stosowana dawka to 8 mg na dobę.

U pacjentów w podeszłym wieku z wysokim ciśnieniem tętniczym zwykle stosowana dawka dobowa to:

•    2 mg na dobę

•    po miesiącu leczenia lekarz może zwiększyć dawkę do 4 mg na dobę.

Maksymalna zwykle stosowana dawka to 8 mg na dobę.

Lek Lextril o mocy 4 mg i 8 mg należy przyjmować z innymi lekami stosowanymi w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego, które nie należą do grupy inhibitorów ACE.

Jeśli pacjent przyjmuje leki moczopędne (diuretyki):

•    lekarz może zalecić przerwanie stosowania leków moczopędnych 2 do 3 dni przed rozpoczęciem stosowania leku Lextril. Takie postępowanie zapobiega nagłemu obniżeniu się ciśnienia tętniczego u pacjenta.

•    jeśli jest to konieczne, leki moczopędne można ponownie przyjmować po rozpoczęciu stosowania leku Lextril.

• jeśli nie można przerwać stosowania leków moczopędnych, to stosowanie leku Lextril należy rozpocząć od dawki 2 mg.

Lekarz lub farmaceuta przekażą pacjentowi dokładne zalecenia dotyczące stosowania.

Lekarz może zalecić rozpoczęcie leczenia od dawki 2 mg leku Lextril, jeżeli:

•    ciśnienie tętnicze jest bardzo wysokie

•    pacjent jest odwodniony

•    u pacjenta stwierdzono małe stężenie elektrolitów (soli) we krwi

•    pacjent ma zaburzenia serca, które powodują trudności w pompowaniu krwi do narządów (niewydolność serca)

•    pacjent ma wysokie ciśnienie tętnicze z powodu zablokowania naczyń krwionośnych w nerkach (zwężenie tętnic nerkowych)

•    u pacjenta występuje znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego po podaniu dawki początkowej. Niewydolność serca:

Lek Lextril o mocy 8 mg nie jest właściwy do stosowania w tym wskazaniu.

•    dawka początkowa wynosi 2 mg leku Lextril na dobę

•    po dwóch tygodniach leczenia lekarz może zwiększyć dawkę do 4 mg na dobę.

Stabilna choroba wieńcowa:

•    zwykle stosowana dawka początkowa wynosi 4 mg leku Lextril raz na dobę

•    po dwóch tygodniach leczenia lekarz może zwiększyć dawkę do 8 mg na dobę.

U pacjentów w podeszłym wieku ze stabilną chorobą wieńcową zwykle stosowana dawka dobowa to:

•    2 mg na dobę

•    po tygodniu leczenia lekarz może zwiększyć dawkę do 4 mg na dobę

• po upływie kolejnego tygodnia leczenia lekarz może zwiększyć dawkę maksymalnie do dawki 8 mg.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lextril

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Mogą wystąpić następujące objawy: obniżenie ciśnienia tętniczego, wstrząs, zaburzenia nerek, przyspieszony oddech, przyspieszona czynność serca, nieregularna czynność serca (kołatanie serca), wolna czynność serca, zawroty głowy lub niepokój i kaszel.

Pominięcie zastosowania leku Lextril

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Jeżeli pacjent zapomni przyjąć jedną lub kilka dawek leku, nie powinien przyjmować tabletek, których zapomniał. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Przerwanie stosowania leku Lextril

Nie należy przerywać stosowania leku Lextril bez konsultacji z lekarzem.

Leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczym lub niewydolności serca zwykle należy przyjmować przez resztę życia pacjenta.

Przerwanie leczenia może spowodować pogorszenie stanu zdrowia pacjenta.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli wystąpi jakiekolwiek z następujących działań niepożądanych, należy przerwać przyjmowanie tabletek i natychmiast skontaktować się z lekarzem:

•    obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła

•    trudności w oddychaniu

•    zawroty głowy lub omdlenie

•    bardzo szybka lub nieregularna czynność serca.

Są to bardzo rzadko występujące, ale poważne działania niepożądane, nazywane obrzękiem naczynioruchowym, które mogą wystąpić podczas stosowania wszystkich leków z tej grupy (inhibitory ACE). Pacjent w tym przypadku musi natychmiast otrzymać leczenie, zwykle w szpitalu.

W każdej grupie, działania niepożądane wymieniono na podstawie częstości ich występowania, zgodnie z następującym podziałem:

Bardzo często: występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów

Często: występujące u mniej niż 1 na 10 pacjentów

Niezbyt często: występujące u mniej niż 1 na 100 pacjentów

Rzadko: występujące u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów

Bardzo rzadko: występujące u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów

Częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 10 pacjentów)

•    kaszel, duszność

•    omdlenie, spowodowane obniżeniem ciśnieniem tętniczym (szczególnie podczas rozpoczynania leczenia lekiem Lextril lub zwiększenia dawki, lub podczas jednoczesnego przyjmowania leków moczopędnych)

•    ból głowy, zawroty głowy lub zmęczenie, zawroty głowy z uczuciem wirowania (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego), uczucie mrowienia/drętwienia, kurcze mięśni, zamazane widzenie, ból oka, szum uszny

•    nudności lub wymioty, ból brzucha lub niestrawność

•    zaburzenia smaku, biegunka, zaparcie, wysypka skórna, świąd.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 100 pacjentów)

•    zaburzenia nastroju lub snu

•    ucisk w klatce piersiowej, świszczący oddech i duszność (skurcz oskrzeli)

•    suchość błony śluzowej jamy ustnej

•    zaburzenia nerek

•    zaburzenia erekcji

•    pocenie się

•    świszczący oddech, obrzęk twarzy, języka lub gardła, uporczywe swędzenie, wysypka skórna, omdlenie lub zawroty głowy (obrzęk naczynioruchowy).

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

•    uczucie dezorientacji

•    nieregularna czynność serca, ból w klatce piersiowej występujący w chorobach serca (dławica piersiowa), zawał serca i udar (może wystąpić u pacjentów z niskim ciśnieniem tętniczym przyjmuj ących inhibitory ACE)

•    stany zapalne w klatce piersiowej (eozynofilowe zapalenie płuc), niedrożność lub wyciek z nosa (zapalenie błony śluzowej nosa)

•    zapalenie trzustki

•    zapalenie wątroby

•    reakcje skórne podobne do alergicznych (rumień wielopostaciowy)

•    zmiany w obrazie krwi - lekarz może zalecić badania krwi

•    ostre zaburzenia czynności nerek

• u pacjentów z cukrzycą może wystąpić hipoglikemia (bardzo małe stężenie cukru we krwi)

•    zgłaszano przypadki zapalenia naczyń krwionośnych

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Lextril

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po: Termin ważności (EXP) lub na blistrze po skrócie: EXP. Pierwsze dwie cyfry określają miesiąc, a ostatnie cyfry określają rok. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się zmianę koloru tabletek.

Warunki przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Lextril

Substancją czynną jest:

Peryndopryl z tert-butyloaminą.

Lek Lextril, 4 mg tabletki zawiera 4 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą, co odpowiada 3,338 mg peryndoprylu.

Lek Lextril, 8 mg tabletki zawiera 8 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą, co odpowiada 6,676 mg peryndoprylu.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to:

Krzemionka hydrofobowa koloidalna, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Lextril i co zawiera opakowanie

Lek Lextril, 4 mg to białe, podłużne tabletki, z linią podziału po obu stronach, z wytłoczonym oznaczeniem „PP” po jednej stronie i liczbą „4” po drugiej stronie. Tabletkę można podzielić na połowy.

Lek Lextril, 8 mg to białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki z wytłoczonym oznaczeniem „PP” po jednej stronie i liczbą „8” po drugiej stronie.

Każda moc tabletek jest dostępna w opakowaniach zawierających po 14, 20, 28, 30, 56 lub 60 tabletek w blistrach z folii Aluminium/Aluminium w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvězdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska

Wytwórca

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hvězdova 1716/2b 140 78 Praga 4

Republika Czeska

Tillomed Laboratories Ltd 3 Howard Road, Eaton Socon, St. Neots Cambridgeshire, PE19 3ET Wielka Brytania

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

8

Lextril

Charakterystyka Lextril

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Lextril, 4 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 4 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą (tert-Butylamini perindoprilum), co odpowiada 3,338 mg peryndoprylu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 62,78 mg laktozy jednowodnej w każdej tabletce. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Biała podłużna tabletka, z linią podziału po obu stronach, z wytłoczonym oznaczeniem „PP” po jednej stronie i cyfrą „4” po drugiej stronie. Wymiary tabletki: 8,00 ± 0,10 mm * 4,00 ± 0,10 mm.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Nadciśnienie tętnicze Leczenie nadciśnienia tętniczego.

Niewydolność serca

Leczenie objawowej niewydolności serca.

Stabilna choroba wieńcowa

Zmniejszenie ryzyka zdarzeń sercowych u pacjentów z zawałem serca i (lub) rewaskularyzacją w wywiadzie.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Sposób podawania

Zaleca się stosowanie peryndoprylu raz na dobę, rano przed jedzeniem.

Dawkę należy ustalić indywidualnie w zależności od potrzeb pacjenta (patrz punkt 4.4) i reakcji ciśnienia tętniczego u danego pacjenta.

Dawkowanie

Nadciśnienie tętnicze

Peryndopryl może być stosowany w monoterapii, a także w leczeniu skojarzonym z preparatami z innych grup leków przeciwnadciśnieniowych.

Zalecana dawka początkowa wynosi 4 mg raz na dobę, rano.

U pacjentów z dużą aktywnością układu renina-angiotensyna-aldosteron (w szczególności, z

nadciśnieniem pochodzenia nerkowo-naczyniowego, z niedoborem elektrolitów i (lub) płynów, dekompensacją sercowa lub ciężkim nadciśnieniem tętniczym) może wystąpić nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego po podaniu dawki początkowej. U tych pacjentów zalecana dawka początkowa to 2 mg, a leczenie należy rozpoczynać pod kontrolą lekarza.

Po miesiącu leczenia dawkę dobową można zwiększyć do 8 mg, podawaną raz na dobę.

Po rozpoczęciu leczenia peryndoprylem, może wystąpić objawowe niedociśnienie tętnicze; dotyczy to pacjentów jednocześnie otrzymujących leki moczopędne. Zaleca się zachowanie ostrożności, gdyż u tych pacjentów może wystąpić niedobór elektrolitów i (lub) płynów.

Jeżeli jest to możliwe, należy przerwać stosowanie leku moczopędnego 2 do 3 dni przed rozpoczęciem leczenia peryndoprylem (patrz punkt 4.4).

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, u których nie można przerwać stosowania leku moczopędnego, leczenie peryndoprylem należy rozpoczynać od dawki 2 mg. Należy kontrolować czynność nerek i stężenie potasu w surowicy. Następnie dawkowanie peryndoprylu należy dostosować do reakcji ciśnienia tętniczego na leczenie. Jeżeli jest to konieczne, można ponownie rozpocząć stosowanie leków moczopędnych.

U pacjentów w wieku podeszłym, leczenie należy rozpoczynać od dawki 2 mg, którą po miesiącu leczenia można zwiększyć do 4 mg, a następnie, jeżeli to konieczne do 8 mg, w zależności od czynności nerek (patrz tabela poniżej).

Objawowa niewydolność serca

Zaleca się, aby rozpoczynać leczenie peryndoprylem, który na ogół stosuje się w skojarzeniu z lekami moczopędnymi nieoszczędzającymi potasu i (lub) digoksyną i (lub) beta-adrenolitykami, pod ścisłą kontrolą lekarską, stosując zalecaną dawkę początkową 2 mg, przyjmowaną rano. Dawkę tę można zwiększyć o 2 mg, nie wcześniej niż po 2 tygodniach, do 4 mg raz na dobę, o ile jest ona dobrze tolerowana. Dawkę należy dostosować do odpowiedzi klinicznej u danego pacjenta.

U pacjentów z ciężką niewydolnością serca, a także innych pacjentów należących do grup wysokiego ryzyka (pacjenci z zaburzeniami czynności nerek oraz skłonnością do zaburzeń elektrolitowych, pacjenci przyjmujący jednocześnie leki moczopędne i (lub) leki rozszerzające naczynia krwionośnie) leczenie należy rozpoczynać pod ścisłą kontrolą lekarza (patrz 4.4).

U pacjentów z grupy wysokiego ryzyka objawowego niedociśnienia tętniczego, np. pacjentów z niedoborem elektrolitów z lub bez hiponatremii, pacjentów odwodnionych lub pacjentów intensywnie leczonych lekami moczopędnymi, należy wyrównać te zaburzenia, jeśli jest to możliwe, przed rozpoczęciem leczenia peryndoprylem. Ciśnienie krwi, czynność nerek oraz stężenie potasu należy uważnie kontrolować zarówno przed, jak i podczas leczenia peryndoprylem (patrz punkt 4.4).

Stabilna choroba wieńcowa

Leczenie peryndoprylem należy rozpoczynać od dawki 4 mg raz na dobę przez 2 tygodnie, a następnie należy zwiększyć dawkę do 8 mg raz na dobę, w zależności od czynności nerek i pod warunkiem, że dawka 4 mg jest dobrze tolerowana.

Pacjenci w wieku podeszłym powinni otrzymywać 2 mg raz na dobę przez tydzień, a następnie 4 mg raz na dobę w kolejnym tygodniu. Następnie dawkę zwiększa się do 8 mg raz na dobę w zależności od czynności nerek (patrz Tabela 1 „Dostosowanie dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek”). Dawkę można zwiększyć, tylko wówczas, gdy poprzednia mniejsza dawka była dobrze tolerowana.

Dostosowanie dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek należy dostosować na podstawie klirensu kreatyniny, tak jak to opisano w tabeli 1 poniżej:

Tabela 1: Dostosowanie dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek.

Cl kr >60 30<Cl kr<60 15<Cl kr<30

Pacjenci hemodializowani*,

Cl kr <15

*Klirens peryndoprylatu podczas dializy wynosi 70 należy podać po dializie.

4 mg na dobę 2 mg na dobę 2 mg co drugi dzień

2 mg w dniu dializy

nl/min. U pacjentów hemodializowanych dawkę

Dostosowanie dawkowania w niewydolności wątroby

Nie jest konieczne dostosowanie dawkowania u pacjentów z niewydolnością wątroby (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Stosowanie u dzieci

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania peryndoprylu u dzieci nie zostały ustalone. Dlatego też nie zaleca się stosowania produktu u dzieci.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na peryndopryl lub którąkolwiek substancję pomocniczą lub inny inhibitor ACE.

•    Obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie, związany z wcześniejszym leczeniem inhibitorami ACE.

•    Wrodzony lub idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy.

•    Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6).

•    Jednoczesne stosowanie peryndoprylu i aliskirenu jest przeciwwskazane u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniami czynności nerek (współczynnik przesączania kłębuszkowego < 60 ml/min/1,73 m2).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podwójne hamowanie układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA)

U pacjentów podatnych na działanie produktu zgłaszano obniżenie ciśnienia tętniczego, omdlenie, udar mózgu, hiperkaliemię oraz zmiany czynności nerek (w tym ciężką niewydolność nerek), szczególnie jeżeli jednocześnie podano produkt leczniczy wpływający na ten układ (patrz punkt 5.1). Dlatego nie zaleca się podwójnego hamowania układu renina-angiotensyna-aldosteron przez jednoczesne podawanie aliskirenu z inhibitorami ACE lub z antagonistami receptora angiotensyny II.

Jednoczesne stosowanie aliskirenu z antagonistami receptora angiotensyny II lub inhibitorami ACE jest przeciwwskazane u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek (współczynnik przesączania kłębuszkowego < 60 ml/min/1,73 m2) (patrz punkt 4.3).

Produkty hamujące mTOR lub DPP-IV

U pacjentów stosujących jednocześnie inhibitor mTOR (np. temsyrolimus) lub inhibitor dipeptydylo-peptydazy 4 (DPP-IV) (np. wildagliptynę) może wystąpić większe ryzyko obrzęku naczynioruchowego. Należy zachować ostrożność rozpoczynając leczenie inhibitorem mTOR lub inhibitorem DPP-IV u pacjenta stosującego inhibitor ACE.

Stabilna choroba wieńcowa

Jeżeli podczas pierwszego miesiąca leczenia peryndoprylem wystąpią epizody dusznicy bolesnej niestabilnej (ciężkie lub nie), należy uważnie rozważyć stosunek korzyści do ryzyka przed kontynuowaniem leczenia.

Niedociśnienie tętnicze

Inhibitory ACE mogą powodować obniżenie ciśnienia tętniczego. Objawowe niedociśnienie tętnicze występuje rzadko u pacjentów z niepowikłanym nadciśnieniem tętniczym, jest bardziej

prawdopodobne u pacjentów odwodnionych, np. stosujących leki moczopędne, dietę z małą ilością soli, poddawanych dializoterapii, u których występuje biegunka lub wymioty lub u pacjentów z ciężkim zależnym od reniny nadciśnieniem tętniczym (patrz punkty 4.5 i 4.8). U pacjentów z objawową niewydolnością serca, z lub bez współistniejącej niewydolności nerek obserwowano objawowe niedociśnienie tętnicze. Częściej występuje ono u pacjentów z ciężką niewydolnością serca, w następstwie stosowania dużych dawek diuretyków pętlowych, u pacjentów z hiponatremią lub zaburzeniem czynności nerek. U pacjentów z grupy ryzyka objawowego niedociśnienia tętniczego, rozpoczynanie leczenia i dostosowanie dawki należy ściśle kontrolować (patrz punkty 4.2 i 4.8). Podobne zalecenia dotyczą również pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub z chorobami naczyniowo-mózgowymi, u których obniżenie ciśnienia tętniczego może spowodować zawał serca lub incydent naczyniowo-mózgowy.

Jeżeli wystąpi niedociśnienie tętnicze, pacjenta należy ułożyć na plecach i jeżeli to konieczne, należy podać dożylnie roztwór soli fizjologicznej. Wystąpienie przemijającego niedociśnienia tętniczego nie jest przeciwwskazaniem do dalszego leczenia, które zazwyczaj odbywa się bez komplikacji, gdy tylko ciśnienie tętnicze zwiększy się po uzupełnieniu objętości wewnątrznaczyniowej.

U niektórych pacjentów z zastoinową niewydolnością serca, z prawidłowym lub niskim ciśnieniem tętniczym, może wystąpić dalsze obniżenie ciśnienia tętniczego po podaniu peryndoprylu. Działanie to jest spodziewane i zwykle nie powoduje konieczności przerwania leczenia. Jeżeli niedociśnienie tętnicze staje się objawowe, konieczne może okazać się zmniejszenie dawki lub przerwanie stosowania peryndoprylu.

Zwężenie zastawki aortalnej i mitralnej/kardiomiopatia przerostowa

Tak jak inne inhibitory ACE, peryndopryl należy stosować z ostrożnością u pacjentów ze zwężeniem zastawki mitralnej lub zawężeniem drogi odpływu z lewej komory tak jak w przypadku zwężenia zastawki aortalnej lub kardiomiopatii przerostowej.

Niewydolność nerek

W przypadku niewydolności nerek (klirens kreatyniny < 60 ml/min) dawkę początkową peryndoprylu należy dostosować do klirensu kreatyniny (patrz punkt 4.2) i potem w zależności od reakcji pacjenta na leczenie. U tych pacjentów rutynowa kontrola stężenia potasu i kreatyniny w surowicy jest częścią standardowego postępowania medycznego (patrz punkt 4.8).

U pacjentów z objawową niewydolnością serca, wystąpienie niedociśnienia tętniczego po rozpoczęciu leczenia inhibitorami ACE może prowadzić do dalszego zaburzenia czynności nerek. W takiej sytuacji obserwowano zwykle przemijającą ostrą niewydolność nerek.

U niektórych pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy jedynej nerki, którzy byli leczeni inhibitorami ACE, obserwowano zwiększenie stężenia mocznika we krwi i kreatyniny w surowicy, zwykle przemijające po przerwaniu leczenia. Szczególnie dotyczy to pacjentów z niewydolnością nerek. W przypadku, gdy równocześnie występuje nadciśnienie naczyniowo-nerkowe, zwiększa się ryzyko ciężkiego niedociśnienia tętniczego i niewydolności nerek. U takich pacjentów, leczenie należy rozpoczynać pod ścisłą kontrolą lekarza, od małych dawek i ostrożnie je zwiększać. Ponieważ leczenie lekami moczopędnymi może być czynnikiem predysponującym do wystąpienia tych stanów, należy przerwać ich stosowanie i monitorować czynność nerek podczas pierwszych tygodni leczenia peryndoprylem.

U niektórych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i bez uprzedniej choroby naczyń nerkowych, obserwowano zwiększenie stężenia mocznika we krwi i kreatyniny w surowicy, zwykle niewielkie i przemijające, zwłaszcza, jeśli peryndopryl podawano jednocześnie z lekiem moczopędnym.

Częściej obserwuje się to u pacjentów z wcześniej występującą niewydolnością nerek. Może być konieczne zmniejszenie dawki i (lub) przerwanie stosowania leków moczopędnych i (lub) peryndoprylu.

Pacjenci poddawani dializoterapii

U pacjentów poddawanych dializoterapii z zastosowaniem błon dializacyjnych o dużej przepuszczalności i jednocześnie leczonych inhibitorami ACE obserwowano reakcje rzekomoanafilaktyczne. U tych pacjentów należy rozważyć zastosowanie błon dializacyjnych innego rodzaju lub innej grupy leków przeciwnadciśnieniowych.

Przeszczepienie nerki

Brak doświadczenia dotyczącego stosowania peryndoprylu u pacjentów po niedawno przebytym przeszczepieniu nerki.

Reakcje nadwrażliwości/obrzęk naczynioruchowy

Obrzęk naczynioruchowy twarzy, kończyn, warg, błon śluzowych, języka, głośni i (lub) krtani rzadko obserwuje się u pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym peryndoprylem (patrz punkt 4.8).

Może on wystąpić w każdym momencie leczenia. W takich przypadkach należy natychmiast przerwać stosowanie peryndoprylu, a pacjenta należy obserwować do czasu całkowitego ustąpienia objawów. W przypadkach, w których obrzęk dotyczył twarzy i warg, zwykle ustępował bez leczenia, chociaż można zastosować leki przeciwhistaminowe w celu złagodzenia tych objawów.

Obrzęk naczynioruchowy krtani może być zakończony zgonem. W przypadku obrzęku języka, głośni lub krtani, który może spowodować niedrożność dróg oddechowych, należy zastosować leczenie przewidziane w nagłych stanach, polegające na podaniu adrenaliny i (lub) utrzymaniu drożności dróg oddechowych. Pacjenta należy kontrolować do czasu całkowitego i trwałego ustąpienia objawów.

Inhibitory konwertazy angiotensyny częściej powodują obrzęk naczynioruchowy u pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów innych ras.

U pacjentów z obrzękiem naczynioruchowym w wywiadzie, który nie był związany z leczeniem inhibitorami ACE, ryzyko obrzęku naczynioruchowego podczas stosowania inhibitorów ACE może być większe (patrz punkt 4.3).

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE rzadko występuje obrzęk naczynioruchowy jelit. Pacjenci zgłaszali ból brzucha (z nudnościami lub wymiotami albo bez nudności lub wymiotów). U niektórych pacjentów obrzęk jelit nie był poprzedzony obrzękiem naczynioruchowym twarzy a stężenia C-1-esterazy były prawidłowe. Obrzęk naczynioruchowy jelit diagnozowano po przeprowadzeniu takich badań jak tomografia komputerowa jamy brzusznej, ultrasonografia lub podczas zabiegu chirurgicznego a objawy ustąpiły po przerwaniu podawania inhibitora ACE.

U pacjentów z bólem brzucha, leczonych inhibitorem ACE, w diagnostyce różnicowej należy uwzględnić obrzęk naczynioruchowy jelit.

Reakcje rzekomoanafilaktyczne podczas aferezy lipoprotein o małej gęstości (LDL):

Rzadko, u pacjentów otrzymujących inhibitory ACE podczas aferezy lipoprotein o małej gęstości (LDL) z zastosowaniem siarczanu dekstranu występują zagrażające życiu reakcje rzekomoanafilaktyczne. Reakcji tych można uniknąć poprzez okresowe odstawienie inhibitorów ACE przed każdą aferezą.

Reakcje rzekomoanafilaktyczne podczas odczulania

U pacjentów otrzymujących inhibitory ACE podczas leczenia odczulającego (np. jadem owadów błonkoskrzydłych) mogą wystąpić reakcje rzekomoanafilaktyczne. U tych pacjentów można uniknąć wystąpienia takich reakcji poprzez okresowe odstawienie inhibitorów ACE, ale mogą one ponownie pojawić się po przypadkowym ponownym zastosowaniu.

Niewydolność wątroby

Rzadko, stosowanie inhibitorów ACE wiąże się z wystąpieniem zespołu, który rozpoczyna się od wystąpienia żółtaczki cholestatycznej, a następnie postępuje do piorunującej martwicy wątroby i (czasami) zgonu. Mechanizm powstawania tego zespołu nie został wyjaśniony. U pacjentów otrzymujących inhibitory ACE, u których występuje żółtaczka lub znaczne zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, należy przerwać stosowanie inhibitorów ACE i zastosować odpowiednie postępowanie medyczne (patrz punkt 4.8).

Neutropenia/agranulocytoza/małopłytkowość/niedokrwistość

U pacjentów otrzymujących inhibitory ACE opisywano neutropenię/agranulocytozę, małopłytkowość i niedokrwistość. U pacjentów z prawidłową czynnością nerek i bez innych czynników ryzyka, neutropenia występuje rzadko. Peryndopryl należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów z kolagenozą naczyń, leczonych lekami immunosupresyjnymi, allopurynolem lub prokainamidem, lub w sytuacji, gdy czynniki te występują łącznie, szczególnie, jeśli wcześniej występowały zaburzenia czynności nerek. U niektórych z tych pacjentów występowały ciężkie zakażenia, które były w niektórych przypadkach oporne na intensywne leczenie antybiotykami.

W przypadku stosowania peryndoprylu u tych pacjentów należy okresowo kontrolować liczbę krwinek białych, a pacjentów należy poinformować, aby zgłaszali wszelkie objawy zakażenia (np. ból gardła, gorączka).

Rasa

Inhibitory ACE częściej powodują obrzęk naczynioruchowy u pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów innych ras. Tak jak inne inhibitory ACE peryndopryl może być mniej skuteczny w obniżaniu ciśnienia tętniczego u pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów innych ras, prawdopodobnie z powodu częstszego występowania małej aktywności reninowej osocza w populacji pacjentów rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym.

Kaszel

Podczas stosowania inhibitorów ACE zgłaszano występowanie kaszlu. Charakterystyczne jest to, że kaszel jest nieproduktywny, uporczywy i ustępuje po przerwaniu leczenia. Kaszel wywołany przez inhibitor ACE należy wziąć pod uwagę w trakcie diagnostyki różnicowej kaszlu.

Zabiegi chirurgiczne/znieczulenie

U pacjentów poddawanych dużym zabiegom chirurgicznych lub podczas znieczulenia z zastosowaniem środków wywołujących niedociśnienie tętnicze, peryndopryl może blokować powstawanie angiotensyny II, wtórnie do kompensacyjnie uwalnianej reniny. Leczenie należy przerwać dzień przed planowanym zabiegiem chirurgicznym. Jeżeli wystąpi niedociśnienie tętnicze i podejrzewa się, że wynika z tego mechanizmu, można je skorygować przez zwiększenie objętości płynów.

Hiperkaliemia

U niektórych pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym peryndoprylem, obserwowano zwiększenie stężenia potasu w surowicy. Czynniki ryzyka hiperkaliemii to niewydolność nerek, pogorszenie czynności nerek, wiek (>70 lat), cukrzyca, stany współistniejące, szczególnie odwodnienie, ostre niewyrównanie niewydolności serca, kwasica metaboliczna i jednoczesne stosowanie leków moczopędnych oszczędzających potas (np. spironolakton, eplerenon, triamteren lub amiloryd), suplementów potasu lub zamienników soli kuchennej zawierających potas albo innych leków, które zwiększają stężenie potasu w surowicy (np. heparyna). Przyjmowanie suplementów potasu, leków moczopędnych oszczędzających potas lub zamienników soli kuchennej zawierających potas, w szczególności u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, może prowadzić do znacznego zwiększenia stężenia potasu w surowicy. Hiperkaliemia może powodować ciężkie, czasami zakończone zgonem, zaburzenia rytmu serca. Jeśli jednoczesne stosowanie wyżej wymienionych produktów jest uzasadnione, należy zachować ostrożność oraz często kontrolować stężenie potasu w surowicy (patrz punkt 4.5).

Pacjenci z cukrzycą

U pacjentów z cukrzycą leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną, należy często kontrolować stężenie glukozy podczas pierwszego miesiąca leczenia inhibitorem ACE (patrz punkt 4.5, Leki przeciwcukrzycowe).

Lit

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania litu z peryndoprylem (patrz punkt 4.5).

Leki moczopędne oszczędzające potas, suplementy potasu lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania peryndoprylu z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, suplementami potasu lub zamiennikami soli kuchennej zawierającymi potas (patrz punkt 4.5).

Ciąża

Nie należy rozpoczynać stosowania inhibitorów ACE u kobiet w ciąży. Jeżeli stosowanie inhibitora ACE nie jest konieczne, to u pacjentek planujących ciążę należy zastosować inne alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W przypadku potwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać podawanie inhibitorów ACE i, jeśli jest to wskazane, należy wdrożyć leczenie alternatywne (patrz punkty 4.3 i 4.6).

Laktoza

Produkt zawiera laktozę jednowodną. U pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie należy stosować tego preparatu.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Podwójne hamowanie układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA)

U pacjentów podatnych na działanie produktu zgłaszano obniżenie ciśnienia tętniczego, omdlenie, udar mózgu, hiperkaliemię oraz zmiany czynności nerek (w tym ciężką niewydolność nerek), szczególnie jeżeli jednocześnie podano produkt leczniczy wpływający na ten układ (patrz punkt 5.1). Jednoczesne stosowanie peryndoprylu i aliskirenu jest przeciwwskazane u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek (współczynnik przesączania kłębuszkowego < 60 ml/min/1,73 m2) i nie jest zalecane u pozostałych pacjentów (patrz punkt 4.3 i 4.4).

Produkty hamujące mTOR lub DPP-IV

U pacjentów stosujących jednocześnie inhibitor mTOR (np. temsyrolimus) lub inhibitor dipeptydylo-peptydazy 4 (DPP-IV) (np. wildagliptynę) może wystąpić większe ryzyko obrzęku naczynioruchowego. Należy zachować ostrożność rozpoczynając leczenie inhibitorem mTOR lub inhibitorem DPP-IV u pacjenta stosującego inhibitor ACE.

Leki moczopędne

Przyjmowanie leków moczopędnych, zwłaszcza przez pacjentów z niedoborem soli i płynów, może powodować nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego po rozpoczęciu leczenia inhibitorem ACE. Działanie hipotensyjne można zmniejszyć przerywając podawanie leku moczopędnego, zwiększając ilość przyjmowanych płynów i soli przed rozpoczęciem leczenia małymi i stopniowo zwiększanymi dawkami peryndoprylu.

Leki moczopędne oszczędzające potas, suplementy potasu lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas

Chociaż stężenie potasu w surowicy zazwyczaj pozostaje w granicach normy, to u niektórych pacjentów leczonych peryndoprylem może wystąpić hiperkaliemia. Leki moczopędne oszczędzające potas (np. spironolakton, triamteren lub amyloryd), suplementy potasu lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas mogą znacząco zwiększać stężenie potasu w surowicy. Dlatego też nie zaleca się stosowania peryndoprylu w skojarzeniu z wyżej wymienionymi preparatami (patrz punkt 4.4). Jeżeli jednoczesne stosowanie jest wskazane z powodu występującej hipokaliemii, należy zachować ostrożność i często kontrolować stężenie potasu w surowicy.

Lit

Przemijające zwiększenie stężenia litu w surowicy i jego toksyczności obserwowano podczas jednoczesnego stosowania litu z inhibitorami ACE. Jednoczesne stosowanie tiazydowych leków moczopędnych może zwiększyć ryzyko toksycznego działania litu i nasilać już istniejące ryzyko występujące podczas jednoczesnego stosowania litu i inhibitorów ACE. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania peryndoprylu z litem, ale jeżeli jest to konieczne, należy kontrolować stężenia litu w surowicy (patrz punkt 4.4).

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ, w tym kwas acetylosalicylowy > 3 g na dobę)

Podczas jednoczesnego stosowania inhibitorów ACE i leków z grupy NLPZ (np. kwasu acetylosalicylowego w dawkach działających przeciwzapalnie, inhibitorów COX-2 i nieselektywnych leków z grupy NLPZ) może wystąpić osłabienie działania przeciwnadciśnieniowego. Jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE i NLPZ może zwiększyć ryzyko pogorszenia czynności nerek, w tym ostrej niewydolność nerek i może zwiększyć stężenie potasu w surowicy, szczególnie u pacjentów z uprzednio występującymi zaburzeniami czynności nerek. Podczas jednoczesnego stosowania tych produktów należy zachować ostrożność szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku. Należy uzupełnić niedobór płynów w organizmie pacjentów i rozważyć regularne kontrolowanie czynności nerek po rozpoczęciu leczenia i w trakcie leczenia.

Leki przeciwnadciśnieniowe i leki rozszerzające naczynia krwionośne

Jednoczesne stosowanie tych leków może nasilać działanie przeciwnadciśnieniowe peryndoprylu. Jednoczesne stosowanie nitrogliceryny i innych azotanów lub innych leków rozszerzających naczynia krwionośne może powodować dalsze obniżenie ciśnienia tętniczego.

Leki przeciwcukrzycowe

Wyniki badań epidemiologicznych sugerują, że jednoczesne podawanie inhibitorów ACE i leków przeciwcukrzycowych (insuliny, doustnych leków hipoglikemizujących) może nasilać działanie zmniejszające stężenie glukozy we krwi, aż do ryzyka hipoglikemii. Wystąpienie tego działania wydaje się być bardziej prawdopodobne podczas pierwszych tygodni leczenia skojarzonego oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Kwas acetylosalicylowy, leki trombolityczne, beta-adrenolityki, azotany

Peryndopryl może być stosowany jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym (gdy jest on stosowany jako lek trombolityczny), lekami trombolitycznymi, beta-adrenolitykami i (lub) azotanami.

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne/leki przeciwpsychotyczne/znieczulaiace Jednoczesne stosowanie niektórych leków znieczulających, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych i leków przeciwpsychotycznych z inhibitorami ACE może powodować dalsze obniżenie ciśnienia tętniczego (patrz punkt 4.4).

Sympatykomimetyki

Sympatykomimetyki mogą osłabiać działanie przeciwnadciśnieniowe inhibitorów ACE.

Sole złota

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE w tym peryndoprylem, u których jednocześnie stosowano sole złota (np. sodu aurotiojabłczanu) w iniekcji rzadko zgłaszano objawy jak po podaniu azotanów (objawy to: zaczerwienienie twarzy, nudności, wymioty i niedociśnienie).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie zaleca się stosowania inhibitorów ACE podczas pierwszego trymestru ciąży (patrz punkt 4.4). Stosowanie inhibitorów ACE jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Dane epidemiologiczne dotyczące ryzyka działania teratogennego w przypadku narażenia na inhibitory ACE podczas pierwszego trymestru ciąży nie są rozstrzygające; jednakże nie można wykluczyć niewielkiego zwiększenia ryzyka. Jeżeli leczenie inhibitorem ACE nie jest konieczne, to u pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe, o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W przypadku potwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać podawanie inhibitora ACE i, jeśli jest to wskazane, należy rozpocząć leczenie alternatywne.

Narażenie na inhibitor ACE w drugim i trzecim trymestrze ciąży wpływa toksycznie na ludzki płód (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) i na noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemia). (patrz także punkt 5.3). Jeśli narażenie na inhibitor ACE wystąpiło od drugiego trymestru ciąży zaleca się badanie ultrasonograficzne czynności nerek i czaszki. Noworodki, których matki przyjmowały inhibitory ACE należy dokładnie obserwować ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Karmienie piersią

Ze względu na brak danych dotyczących stosowania peryndoprylu podczas karmienia piersią, nie zaleca się stosowania leku Lextril, szczególnie w przypadku karmienia piersią noworodka lub wcześniaka. Zaleca się alternatywne metody leczenia o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania podczas karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt Lextril nie wpływa bezpośrednio na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, ale u niektórych pacjentów mogą wystąpić reakcje związane z obniżeniem ciśnienie tętniczego, w szczególności na początku leczenia lub podczas jednoczesnego stosowania innego leku przeciwnadciśnieniowego.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane obserwowane podczas leczenia peryndoprylem występowały z następującą częstością:

bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Bardzo rzadko obserwowano zmniejszenie stężenia hemoglobiny i zmniejszenie wartości hematokrytu, małopłytkowość, leukopenię/neutropenię oraz przypadki agranulocytozy lub pancytopenii. U pacjentów z wrodzonym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej bardzo rzadko obserwowano niedokrwistość hemolityczną (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Częstość nieznana: hipoglikemia (patrz punkty 4.4 i 4.5).

Zaburzenia psychiczne:

Niezbyt często: zaburzenia nastroju lub snu

Zaburzenia układu nerwowego:

Często: ból głowy, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, parestezje Bardzo rzadko: dezorientacja

Zaburzenia oka:

Często: zaburzenia widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika:

Często: szum uszny

Zaburzenia serca:

Bardzo rzadko: zaburzenia rytmu serca, dusznica bolesna, zawał serca i udar, prawdopodobnie wtórne do nasilonego niedociśnienia tętniczego u pacjentów z grupy dużego ryzyka (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia naczyniowe:

Często: niedociśnienie i objawy związane z niedociśnieniem

Bardzo rzadko: udar, prawdopodobnie wtórny do nasilonego niedociśnienia tętniczego u pacjentów z grupy dużego ryzyka (patrz punkt 4.4)

Częstość nieznana: zapalenie naczyń krwionośnych

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Często: kaszel, duszność Niezbyt często: skurcz oskrzeli

Bardzo rzadko: eozynofilowe zapalenie płuc, zapalenie błony śluzowej nosa Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: nudności, wymioty, ból brzucha, zaburzenia smaku, niestrawność, biegunka i zaparcie Niezbyt często: suchość błony śluzowej jamy ustnej Bardzo rzadko: zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Bardzo rzadko: cytolityczne lub cholestatyczne zapalenie wątroby (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Często: wysypka, świąd

Niezbyt często: obrzęk naczynioruchowy twarzy, kończyn, warg, błon śluzowych, języka, głośni i (lub) krtani, pokrzywka (patrz punkt 4.4)

Bardzo rzadko: rumień wielopostaciowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Często: kurcze mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Niezbyt często: niewydolność nerek Bardzo rzadko: ostra niewydolność nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Niezbyt często: impotencja

Zaburzenia ogólne:

Często: astenia

Niezbyt często: nadmierna potliwość Badania diagnostyczne:

Może wystąpić zwiększenie stężenia mocznika we krwi i kreatyniny w osoczu oraz hiperkaliemia ustępująca po przerwaniu leczenia, szczególnie u pacjentów z niewydolnością nerek, ciężką niewydolnością serca i nadciśnieniem nerkowo-naczyniowym. Rzadko obserwowano zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i stężenia bilirubiny w surowicy.

Badania kliniczne

Podczas randomizowanego okresu badania EUROPA zgłaszano tylko ciężkie działania niepożądane. Wystąpiły one u niewielu pacjentów: 16 (0,3%) z 6122 pacjentów otrzymujących peryndopryl i 12 (0,2%) z 6107 pacjentów otrzymujących placebo. U pacjentów leczonych peryndoprylem, niedociśnienie tętnicze obserwowano u 6 pacjentów, obrzęk naczynioruchowy u 3 pacjentów, nagłe zatrzymanie akcji serca u 1 pacjenta. Więcej pacjentów zostało wyłączonych z powodu kaszlu, niedociśnienia tętniczego lub innej nietolerancji w grupie przyjmującej peryndopryl niż w grupie placebo, odpowiednio 6,0% (n=366) w stosunku do 2,1% (n=129).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Dostępne są ograniczone dane dotyczące przedawkowania u ludzi. Objawy związane z przedawkowaniem inhibitorów ACE mogą być następujące: niedociśnienie tętnicze, wstrząs, zaburzenia elektrolitowe, niewydolność nerek, hiperwentylacja, tachykardia, kołatanie serca, bradykardia, zawroty głowy, niepokój i kaszel.

Po przedawkowaniu zaleca się dożylne podanie soli fizjologicznej. Jeśli wystąpi niedociśnienie tętnicze, pacjenta należy ułożyć w pozycji przeciwwstrząsowej Jeżeli jest to możliwe, należy również rozważyć podanie angiotensyny II we wlewie i (lub) dożylne podanie katecholamin. Peryndopryl można usunąć z krążenia ogólnego poprzez hemodializę (patrz punkt 4.4, Pacjenci poddawani dializoterapii). Jeśli wystąpi oporna na leczenie bradykardia, należy rozważyć wszczepienie rozrusznika serca. Należy monitorować parametry życiowe, stężenie elektrolitów oraz kreatyniny w surowicy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory ACE, peryndopryl Kod ATC: C09AA04

Peryndopryl jest inhibitorem enzymu konwertującego angiotensynę I do angiotensyny II (inhibitor ACE). Enzym konwertujący lub kinaza jest egzopeptydazą umożliwiającą przekształcenie angiotensyny I do działającej kurcząco na naczynia krwionośne angiotensyny II oraz powodującą rozkład rozszerzającej naczynia bradykininy do nieczynnych heptapeptydów.

Zahamowanie aktywności ACE powoduje zmniejszenie stężenia angiotensyny II w osoczu, co prowadzi do zwiększenia aktywności reniny w osoczu (poprzez zahamowanie ujemnego sprzężenia zwrotnego regulującego wydzielanie reniny) i zmniejszenia wydzielania aldosteronu. Ponieważ enzym konwertujący angiotensynę inaktywuje bradykininę, zahamowanie jego aktywności spowoduje zwiększenie aktywności krążących oraz miejscowych układów kalikreiny-kininy (i przez to także aktywację układu prostaglandyn). Prawdopodobne jest, że ten mechanizm przyczynia się do działania obniżającego ciśnienie tętnicze inhibitorów ACE oraz jest częściowo odpowiedzialny za niektóre działania niepożądane (np. kaszel).

Peryndopryl działa za pomocą czynnego metabolitu, peryndoprylatu. Pozostałe metabolity nie wykazują in vitro działania hamującego aktywność ACE.

Nadciśnienie tętnicze

Peryndopryl jest skuteczny w leczeniu nadciśnienia tętniczego o wszystkich stopniach nasilenia: łagodnym, umiarkowanym i ciężkim; obserwowano zmniejszenie skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego zarówno w pozycji leżącej i stojącej.

Peryndopryl zmniejsza opór naczyń obwodowych, co powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego. W konsekwencji zwiększa się przepływ krwi w naczyniach obwodowych, bez wpływu na częstość pracy serca.

Obserwuje się zwiększenie przepływu krwi przez nerki, podczas gdy współczynnik przesączania kłębuszkowego (GFR) pozostaje zazwyczaj niezmieniony.

Maksymalne działanie przeciwnadciśnieniowe występuje pomiędzy 4 a 6 godziną po podaniu pojedynczej dawki i utrzymuje się przez co najmniej 24 godziny: zmniejszenie ciśnienia tętniczego w czasie najsłabszego działania leku w stosunku do obniżenia ciśnienia tętniczego w okresie najsilniejszego działania leku wynosi około od 87% do 100%.

Obniżenie ciśnienia tętniczego następuje szybko. U pacjentów reagujących na leczenie, prawidłowa wartość ciśnienia tętniczego jest osiągana w ciągu miesiąca i utrzymuje się bez wystąpienia tachyfilaksji.

Przerwanie leczenia nie powoduje działania z odbicia.

Peryndopryl zmniejsza przerost lewej komory serca.

Potwierdzono, że u ludzi peryndopryl powoduje rozszerzanie naczyń krwionośnych. Poprawia on sprężystość dużych tętnic i zmniejsza stosunek średnicy do światła w małych tętnicach.

Terapia skojarzona z tiazydowymi lekami moczopędnymi wykazuje działanie synergiczne typu addytywnego. Skojarzenie inhibitorów ACE z tiazydami zmniejsza również ryzyko hipokaliemii wywoływanej przez leki moczopędne.

Niewydolność serca

Peryndopryl zmniejsza pracę serca poprzez zmniejszenie obciążenia wstępnego i następczego.

Badania przeprowadzone u pacjentów z niewydolnością serca wykazały:

-    obniżenie ciśnienia napełniania lewej i prawej komory,

-    zmniejszenie całkowitego oporu obwodowych naczyń krwionośnych,

-    zwiększenie pojemności minutowej serca oraz poprawę wskaźnika sercowego.

W badaniach porównawczych, po pierwszym podaniu dawki początkowej 2 mg peryndoprylu pacjentom z łagodną do umiarkowanej niewydolnością serca, nie wykazano znaczącego obniżenia ciśnienia tętniczego w porównaniu z placebo.

Pacjenci ze stabilną chorobą wieńcową

Badanie kliniczne EUROPA, wieloośrodkowe, międzynarodowe, randomizowane z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo trwało 4 lata. Dwanaście tysięcy dwustu osiemnastu pacjentów (12218) w wieku powyżej 18 lat zostało losowo przydzielonych do grupy otrzymującej peryndopryl w dawce 8 mg (n=6110) lub grupy otrzymującej placebo (n=6108).

W badanej populacji potwierdzono chorobę wieńcową bez objawów klinicznych niewydolności serca. Ogólnie, 90% pacjentów przebyło przed badaniem zawał i (lub) zabieg rewaskularyzacji naczyń wieńcowych. U większości pacjentów badany lek dodawano do standardowej terapii lekami przeciwpłytkowymi, lekami zmniejszającymi stężenie lipidów i beta-adrenolitykami.

Głównymi kryteriami oceny skuteczności była śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawały serca nie zakończone zgonem i (lub) zatrzymanie akcji serca ze skuteczną resuscytacją. Leczenie peryndoprylem w dawce 8 mg raz na dobę powodowało znaczące zmniejszenie całkowitego ryzyka osiągnięcia głównego punktu końcowego o 1,9%, co odpowiada względnemu zmniejszeniu ryzyka o 20%, (95% CI [9,4;28,6] -p<0,001). U pacjentów z zawałem serca i (lub) rewaskularyzacją w wywiadzie obserwowano całkowite zmniejszenie ryzyka osiągnięcia głównego punktu końcowego o 2,2%, co odpowiada względnemu zmniejszeniu ryzyka o 22,4% (95% CI [12,0;31,6] -p<0,001), w porównaniu z placebo.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym peryndopryl wchłania się szybko i osiąga maksymalne stężenie po 1 godzinie. Biodostępność wynosi 65% do 70%.

Około 20% całkowitej ilości wchłoniętego peryndoprylu jest przekształcana w peryndoprylat, czynny metabolit. Dodatkowo, oprócz czynnego peryndoprylatu, tworzy się pięć nieczynnych metabolitów peryndoprylu.

Okres półtrwania peryndoprylu w osoczu wynosi 1 godzinę. Peryndoprylat osiąga maksymalne stężenie w ciągu 3 do 4 godzin.

Przyjmowanie pokarmów zmniejsza przemianę peryndoprylu w peryndoprylat i w związku z tym jego biodostępność. Peryndopryl należy przyjmować doustnie w dawce pojedynczej raz na dobę rano, przed posiłkiem.

Objętość dystrybucji niezwiązanego peryndoprylatu wynosi około 0,2 l/kg. Stopień wiązania z białkami jest niewielki (frakcja związana peryndoprylatu z konwertazą angiotensyny wynosi mniej niż 30%), ale zależy od jego stężenia.

Peryndoprylat jest wydalany z moczem i okres półtrwania frakcji niezwiązanej wynosi około 3 do 5 godzin. Dysocjacja wiązania peryndoprylatu z inhibitorem ACE powoduje skuteczną eliminację z okresem półtrwania wynoszącym 25 godzin a stan stacjonarny jest osiągany w ciągu 4 dni.

Nie obserwowano kumulacji peryndoprylu w organizmie podczas wielokrotnego podawania.

U pacjentów w wieku podeszłym oraz u pacjentów z niewydolnością serca lub nerek peryndoprylat jest eliminowany wolniej. U pacjentów z niewydolnością nerek dawkę należy dostosować w zależności od stopnia nasilenia niewydolności (klirens kreatyniny).

Klirens peryndoprylatu podczas dializy wynosi 70 ml/min.

Farmakokinetyka peryndoprylu jest zmieniona u pacjentów z marskością wątroby; klirens wątrobowy cząsteczki macierzystej jest zmniejszony o połowę. Jednak ilość utworzonego peryndoprylatu jest niezmieniona, w związku z tym nie jest konieczne dostosowanie dawki (patrz punkt 4.2 i 4.4).

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach toksyczności przewlekłej po podaniu doustnym (na szczurach i małpach), uszkodzone zostały nerki, uszkodzenie to było odwracalne.

W badaniach przeprowadzonych in vitro i in vivo nie zaobserwowano działania mutagennego.

Badania toksycznego wpływu na reprodukcję (u szczurów, myszy, królików i małp) nie wykazały działania embriotoksycznego i teratogennego. Jednakże wykazano, że leki z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny powodują działania niepożądane w późnej fazie rozwoju płodu u gryzoni i królików, co prowadzi do śmierci płodu i wad wrodzonych - obserwowano uszkodzenie nerek, jak również zwiększenie śmiertelności przed- i pourodzeniowej.

Nie zaobserwowano działania rakotwórczego w długookresowych badaniach przeprowadzonych na szczurach i myszach.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Krzemionka hydrofobowa koloidalna Celuloza mikrokrystaliczna Laktoza jednowodna Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry Aluminium/Aluminium w tekturowym pudełku.

Dostępne wielkości opakowań:14, 20, 28, 30, 56 lub 60 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hvězdová 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

15017

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 15.12.2008

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTKI PRODUKTU LECZNICZEGO

14

Lextril