Imeds.pl

Licosil 50 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Licosil, 25 mg, tabletki powlekane Licosil, 50 mg, tabletki powlekane Licosil, 100 mg, tabletki powlekane

Sildenafilum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Licosil i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Licosil

3.    Jak stosować lek Licosil

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Licosil

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK LICOSIL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Licosil należy do grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5. Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu (penisie), zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Licosil pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego. Licosil nie powinien być stosowany przez pacjentów, u których nie stwierdzono zaburzeń erekcji. Licosil nie jest lekiem przeznaczonym dla kobiet.

Lek Licosil jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu u mężczyzn, czyli impotencji definiowanej jako niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LICOSIL

Kiedy nie stosować leku Licosil

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na syldenafilu cytrynian lub którykolwiek z pozostałych składników leku Licosil

-    Jeśli pacjent przyjmuje azotany, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy. Leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy bolesnej (rodzaj bólu w klatce piersiowej). W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (np. azotan amylu), ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może również powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego.

-    Jeśli pacjent cierpi na ciężkie choroby serca lub wątroby.

-    Jeśli pacjent niedawno przebył udar mózgu lub zawał serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego krwi.

-    Jeśli pacjent cierpi na pewne rzadkie choroby oka (takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki - retinitis pigmentosa).

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.

Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Licosil

Należy poinformować lekarza o:

-    Niedokrwistości sierpowatokrwinkowej (nieprawidłowość dotycząca czerwonych ciałek krwi), białaczce (choroba nowotworowa krwi), szpiczaku mnogim (choroba nowotworowa szpiku kostnego).

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono anatomiczne zniekształcenie prącia lub chorobę Peyroniego.

-    Jeśli pacjent ma dolegliwości ze strony serca. W tym przypadku lekarz powinien ocenić czy stan mięśnia sercowego pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z aktywnością seksualną.

-    Jeśli pacjent cierpi na chorobę wrzodową lub zaburzenia krzepnięcia (takie jak hemofilia).

-    Jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku Licosil i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Leku Licosil nie należy stosować jednocześnie z innymi doustnymi lub miejscowymi rodzajami terapii zaburzeń wzwodu.

Stosowanie leku Licosil u dzieci i młodzieży

Leku Licosil nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.

Stosowanie leku Licosil u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza, który

może zadecydować o podaniu mniejszej dawki leku Licosil.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, także tych, które wydawane są bez recepty.

Licosil może wykazywać interakcje (wzajemne oddziaływania) z niektórymi lekami, zwłaszcza stosowanymi w leczeniu bólu w klatce piersiowej. W przypadku wystąpienia nagłego i istotnego pogorszenia się stanu zdrowia, należy poinformować lekarza o zażyciu leku Licosil. Nie należy przyjmować leku Licosil jednocześnie z innymi lekami, bez zalecenia lekarza.

Nie należy stosować leku Licosil jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy azotanów, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego. Należy zawsze poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje azotany, które są stosowane w leczeniu dławicy piersiowej („bólu w klatce piersiowej”).

Nie należy stosować leku Licosil, jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (np.: azotan amylu), ponieważ ich jednoczesne stosowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego.

W przypadku przyjmowania leków z grupy inhibitorów proteazy, stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV, lekarz może zalecić rozpoczęcie leczenia od najmniejszej dawki (25 mg) leku Licosil.

U niektórych pacjentów, którzy przyjmują leki a-adrenolityczne z powodu wysokiego ciśnienia krwi lub rozrostu gruczołu krokowego (prostaty) może dochodzić do zawrotów głowy lub zamroczenia, które mogą być objawami niedociśnienia ortostatycznego, polegającego na spadku ciśnienia krwi podczas szybkiego wstawania lub siadania. Objawy takie występowały u niektórych pacjentów przyjmujących jednocześnie lek Licosil i leki a-adrenolityczne. Najbardziej prawdopodobne jest to w ciągu 4 godzin od przyjęcia leku Licosil. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia tych objawów, pacjent powinien regularnie przyjmować stałe dawki swojego leku a-adrenolitycznego przed rozpoczęciem leczenia lekiem Licosil. Lekarz może zdecydować o zastosowaniu mniejszej początkowej dawki, 25 mg leku Licosil.

Stosowanie leku Licosil z jedzeniem i piciem

Lek Licosil może być przyjmowany jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego. Jednakże, przyjmowanie leku Licosil w czasie spożywania obfitych posiłków może wydłużyć czas do rozpoczęcia działania leku.

Zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu. Aby w sposób maksymalny wykorzystać możliwości lecznicze leku Licosil, zaleca się nie spożywać znacznych ilości alkoholu przed zażyciem leku.

Ciąża i karmienie piersią

Lek Licosil nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Licosil może spowodować wystąpienie zawrotów głowy i zaburzeń widzenia. Przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem maszyn pacjenci powinni zorientować się, w jaki sposób reagują na lek Licosil.

3. JAK STOSOWAĆ LEK LICOSIL

Lek Licosil należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Zazwyczaj zalecana dawka początkowa wynosi 50 mg.

Leku Licosil nie należy stosować częściej niż raz na dobę.

Lek Licosil powinien być przyjęty na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Licosil jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Licosil umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego. Czas, po którym występuje działanie leku Licosil, jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do jednej godziny. Działanie może nastąpić później, jeśli lek zostanie przyjęty po obfitym posiłku.

Należy powiedzieć o tym lekarzowi, gdy po zażyciu leku Licosil nie dochodzi do erekcji lub gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego.

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Licosil

U pacjenta mogą częściej występować działania niepożądane i mogą być one poważniejsze. Zażycie dawki większej niż 100 mg nie powoduje zwiększenia skuteczności leku.

Nie należy zażywać większej ilości tabletek niż przepisze lekarz.

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku przyjęcia większej liczby tabletek niż zalecono.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Licosil może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane zgłaszane w związku ze stosowaniem leku Licosil są zwykle łagodnie lub umiarkowanie nasilone i krótkotrwałe.

Jeśli w czasie stosunku płciowego lub po nim pacjent odczuwa ból w klatce piersiowej:

-    Powinien przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić,

-    nie powinien pod żadnym pozorem przyjmować azotanów (nitratów) w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej,

-    powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Wszystkie leki, w tym lek Licosil, mogą wywoływać reakcje alergiczne. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta po zażyciu leku Licosil wystąpią następujące objawy: nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, warg lub gardła.

Istnieją doniesienia o nadmiernie przedłużających się a czasem bolesnych wzwodach po przyjęciu leku Licosil. Jeśli wzwód utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeśli u pacjenta nagle wystąpi pogorszenie lub utrata wzroku, powinien on zaprzestać przyjmowania leku Licosil i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Do oceny działań niepożądanych stosuje się następujące kategorie częstości występowania:

bardzo często:

występują u więcej niż 1 pacjenta na 10

często:

występują u 1 do 10 pacjentów na 100

niezbyt często:

występują u 1 do 10 pacjentów na 1000

rzadko:

występują u 1 do 10 pacjentów na 1000

bardzo rzadko:

występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000

nieznana:

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Bardzo częstym działaniem niepożądanym jest ból głowy.

Częste działania niepożądane to: nagłe zaczerwienienie twarzy, niestrawność, zaburzenia widzenia (widzenie z kolorową poświatą, nadwrażliwość na światło, niewyraźne widzenie lub zmniejszenie ostrości widzenia), uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy.

Niezbyt częste działania niepożądane to: wymioty, wysypka skórna, krwawienie do tylnej części oka, podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oka, podwójne widzenie, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, nieregularne lub szybkie bicie serca, bóle mięśniowe, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy, dzwonienie w uszach, nudności, suchość w jamie ustnej, ból w klatce piersiowej oraz uczucie zmęczenia.

Rzadkie działania niepożądane to: nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie, omdlenia, udar, krwawienie z nosa oraz nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Dodatkowymi działaniami niepożądanymi zgłaszanymi po wprowadzeniu leku na rynek były: kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, nagła śmierć, atak serca, lub przejściowe zmniejszenie przepływu krwi przez niektóre części mózgu. U większości, ale nie u wszystkich pacjentów występowały zaburzenia czynności serca przed przyjęciem leku Licosil. Nie jest możliwe określenie, czy te działania niepożądane miały związek ze stosowaniem leku Licosil. Zgłaszano również drgawki lub napady padaczkowe i ciężkie reakcje skórne charakteryzujące się wysypką, pęcherzami, złuszczaniem się skóry i bólem, które mogą wymagać natychmiastowej pomocy lekarza.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LICOSIL

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Nie należy stosować leku Licosil po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Licosil

Substancją czynną leku jest sildenafil.

Każda tabletka powlekana Licosil 25 mg zawiera cytrynian syldenafilu będący odpowiednikiem 25 mg syldenafilu.

Każda tabletka powlekana Licosil 50 mg zawiera cytrynian syldenafilu będący odpowiednikiem 50 mg syldenafilu.

Każda tabletka powlekana Licosil 100 mg zawiera cytrynian syldenafilu będący odpowiednikiem 100 mg syldenafilu.

Ponadto lek zawiera: wapnia wodorofosforan dwuwodny, celulozę mikrokrystaliczną, magnezu stearynian, krzemionkę koloidalną bezwodną , kroskarmelozę sodową, hypromelozę, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, talk, indygotynę (E 132), lak.

Jak wygląda lek Licosil i co zawiera opakowanie

Lek Licosil 25 mg, tabletki powlekane jest pakowany w blistry PVC/Aluminium w tekturowym pudełku, zawierającym 4 tabletek.

Lek Licosil 50 mg, tabletki powlekane jest pakowany w blistry PVC/Aluminium w tekturowym pudełku, zawierającym 1, 4 lub 8 tabletek.

Lek Licosil 100 mg, tabletki powlekane jest pakowany w blistry PVC/Aluminium w tekturowym pudełku, zawierającym 4 lub 8 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Laboratorios LICONSA, S.A.

Gran Via Carlos III, 98, 7th floor

08028 Barcelona

Hiszpania

Wytwórca:

LABORATORIOS NORMON, S.A.

Ronda de Valdecarrizo, 6

28760 Tres Cantos (Madrid) Hiszpania

Niniejszy produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

AT/H/303/01-03/DC

Austria: Licosil 25/50/100 mg Filmtablette

Grecja: Licosil 25/50/100 mg EmKaAx>^śvo    ^snxó u^evio Siokio

Niemcy: Licosil 25/50/100 mg Filmtablette Polska: Licosil

Wielka Brytania: Licosil 25/50/100 mg Film-coated tablet

Data zatwierdzenia ulotki: