+ iMeds.pl

Lidocaine grindeks 100 mg/mlUlotka Lidocaine grindeks

Ulotka dołaczona do opakowania: informacja dla użytkownika Lidocaine Grindeks, 20 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

Lidocaini hydrocholoridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Lidocaine Grindeks i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lidocaine Grindeks

3.    Jak stosować lek Lidocaine Grindeks

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lidocaine Grindeks

6.    Zawartość opakowania a inne informacje

1. Co to jest lek Lidocaine Grindeks i w jakim celu się go stosuje

Lidocaine Grindeks jest lekiem do znieczulenia miejscowego.

Lek jest stosowany do znieczulania różnych części ciała podczas małych zabiegów chirurgicznych. Lek blokuje przekazywanie odczucia bólu do mózgu i w ten sposób blokuje odczuwanie bólu. Działanie leku jest odczuwane po kilku minutach od podania leku i powoli zanika po zakończeniu zabiegu chirurgicznego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lidocaine Grindeks

Kiedy nie stosować leku Lidocaine Grindeks

•    jeśli pacjent ma uczulenie na chlorowodorek lidokain, środki znieczulające miejscowo amidowe lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

•    jeśli u pacjenta jest bardzo niskie ciśnienie krwi lub jeśli stracił zbyt dużo krwi lub innych płynów ustrojowych lub serce nie jest w stanie pompować wystarczającej ilości krwi z innych powodów, nie powinno się wstrzykiwać Lidocaine Grindeks do kręgosłupa.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy porozmawiać z lekarzem przed wstrzyknięciem leku Lidocaine Grindeks, jeśli:

•    pacjent jest w podeszłym wieku lub jest ogólnie osłąbiony,

•    u pacjenta występują zaburzenia pracy serca takie jak: powolne lub nieregularne serca (arytmia), niewydolność serca,

•    u pacjenta występują choroby związane z oddychaniem i płucami,

•    u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby lub nerek,

•    pacjent cierpi na padaczkę,

•    pacjent jest leczony lekami stosowanymi w leczeniu nieregularnego bicia serca (np. amiodaron),

•    u pacjenta występuje zapalenie lub infekcja w obszarze przewidzianym do podania leku,

•    pacjent cierpi na rzadką chorobę krwi zwaną porfirią lub choroba ta wystąpiła w rodzinie.

Należy o wszystkich schorzeniach poinformować lekarza prowadzącego, przed rozpoczęciem przyjmowania leku Lidocaine Grindeks.

Dzieci

U dzieci dawkę leku należy zmniejszyć.

Lek Lidocaine Grindeks a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Szczególnie należy zgłosić lekarzowi, jeśli jest/był stosowany którykolwiek z niżej wymienionych leków:

•    inny lek do znieczulenia miejscowego,

•    leki stosowane w leczeniu nieregularnego bicia serca (arytmia) np. amiodaron,

•    leki stosowane w chorobie wrzodowej żołądka lub dwunastnicy np. cymetydyna.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W zależności od dawki i miejsca podania lek Lidocaine Grindeks może powodować przejściowe zaburzenia ruchowe i koordynacji.

3.    Jak stosować lek Lidocaine Grindeks

Lek Lidocaine Grindeks jest podawany wyłącznie przez lekarza, w formie zastrzyku dożylnie, domięśniowo, podskórnie lub nadtwardówkowo w pobliżu rdzenia kręgowego.

Dawka leku jest uzależniona od rodzaju bólu jaki ma zostać zniwelowany. Zależeć będzie także od wagi ciała, wieku, kondycji fizycznej oraz części ciała, do której zostanie wstrzyknięty lek. Lekarz poda najmniejszą dawkę niezbędną do uzyskania właściwego efektu znieczulenia.

Dożylne znieczulenie miejscowe

Ramię: 5-10 ml roztworu (100-200 mg chlorowodorku lidokainy) wstrzykiwane do żyły.

Noga: 10 ml roztworu (200 mg chlorowodorku lidokainy) wstrzykiwane do żyły.

Blokady nerwów

1-2 ml roztworu (20-40 mg chlorowodorku lidokainy) wstrzykiwane do lub wokół nerwu.

Znieczulenie nadtwardówkowe (wstrzykiwanie zastosowane wzdłuż kręgosłupa)

Znieczulenie lędźwiowe: 12,5-20 ml roztworu (250-400 mg chlorowodorku lidokainy).

Znieczulenie w klatce piersiowej: 10-15 ml roztworu (200-300 mg chlorodoworku lidokainy). Znieczulenie krzyżowe (w dolnym odcinku kręgosłupa) w chirurgii: 20 ml roztworu (400 mg chlorowodorku lidokainy).

Znieczulenie krzyżowe podczas porodu: 10-15 ml roztworu (200-300 mg chlorowodorku lidokainy).

Zalecana maksymalna dawka jednorazowa Lidocaine Grindeks wynosi 400 mg.

Dawka powinna być zmniejszona dla dzieci oraz pacjentów ogólnie osłabionych.

Lek Lidocaine Grindeks zazwyczaj podawany jest w pobliżu miejsca, które ma być operowane.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lidocaine Grindeks

Lekarz podający znieczulenie jest przeszkolony do właściwego postępowania w przypadku wystąpienia działań niepożądanych w następstwie podania zbyt dużej dawki leku Lidocaine Grindeks. Pierwszymi objawami przedawkowania lekiem Lidocaine Grindeks są:

•    drgawki,

•    niepokój,

•    zawroty głowy, zaburzenia    równowagi,

•    nudności,

•    zdrętwienie lub mrowienie    ust i okolic wokół ust,

•    problemy ze wzrokiem.

Jeśli pacjent poczuje którykolwiek z wymienionych objawów czy uważa, że otrzymał zbyt dużo leku Lidocaine Grindeks, powinien natychmiast powiadomić lekarza.

Znacznie cięższe działania niepożądane (od wymienionych powyżej) mogą wystąpić przy przedawkowaniu leku Lidocaine Grindeks, w tym: zaburzenie równowagi i koordynacji, zmiany słuchowe, euforia, splątanie, problemy z mową, bladość, pocenie się, drżenie, konwulsje, wpływ na serce i naczynia krwionośne, utrata przytomności, śpiączka, zatrzymanie na krótko oddechu (bezdech).

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie reakcje uczuleniowe występują bardzo rzadko. Jeżeli wystąpią ciężkie reakcje uczuleniowe podczas przyjmowania leku należy natychmiast poinformować lekarza. Objawami uczulenia są:

•    obrzęk twarzy, ust, języka i gardła, co może powodować trudności w przełykaniu,

•    ciężki lub nagły obrzęk rąk, stóp i kostek,

•    trudności w oddychaniu,

•    intensywne swędzenie skóry    (z    pojawieniem się guzków),

•    gorączka,

•    spadek ciśnienia krwi.

Inne możliwe działania niepożądane:

Bardzo częste działania niepożądane    (może    dotyczyć więcej    niż u 1 na 10 osób):

•    obniżenie ciśnienia krwi

•    nudności

Częste działania niepożądane (może dotyczyć 1 do 10 na 100 osób):

•    mrowienie

•    zawroty głowy

•    wolny rytm serca

•    wysokie ciśnienie krwi

•    wymioty

Niezbyt częste działania niepożądane (może dotyczyć 1 do 10 na 1000 osób):

•    konwulsje

•    drętwienie języka lub    mrowienie okolic ust

•    dzwonienie w uszach i wrażliwość na dźwięki

•    zaburzenia widzenia

•    utrata świadomości

•    drżenie

•    senność

•    zawroty głowy

•    szum w uszach

•    uczucie zatrucia

•    trudności w mówieniu

Rzadkie działania niepożądane (może dotyczyć 1 do 10 na 10 000 osób):

•    reakcje nadwrażliwości takie jak pokrzywka, wysypka, obrzęk naczynioruchowy, w ciężkich przypadkach wstrząs anafilaktyczny

•    zmiany w czuciu lub osłabienie    mięśni    (neuropatia)

•    zapalenie błony otaczającej rdzeń kręgowy (zapalenie pajęczynówki), które może powodować

ból w dolnej części pleców lub    uczucie drętwienia    i słabości w nogach

•    podwójne widzenie

•    nieregularne bicie serca, aż    do jego zatrzymania

•    spowolniony lub zatrzymany oddech

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}, e-mail: adr@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Lidocaine Grindeks

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego mieasiąca.

Roztwór należy użyć natychmiast po otwarciu.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

6. Zawartość opakowania a inne informacje

Co zawiera lek Lidocaine Grindeks

Substancją czynną leku jest chlorowodorek lidokainy.

1 ml roztworu zawiera 20 mg chlorowodorku lidokainy.

Każda ampułka 5 ml zawiera 100 mg chlorowodorku lidokainy.

Pozostałe składniki leku to: sodu chlorek, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Lidocaine Grindeks i co zawiera opakowanie

Klarowny płyn przezroczysty lub barwy jasnożółtej, bez widocznych cząstek.

Ampułki z bezbarwnego szkła zawierające 5 ml roztworu. Wielkość opakowania: 10 ampułek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53 Riga, LV-1057 Łotwa

Tel: +371 67083205 Fax: +371 67083505 E-mail: grindeks@grindeks.lv

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Szwecja:

Węgry:

Polska:

Rumunia

Islandia:


Lidocaine Grindeks 20 mg/ml injektionsvatska, losning Lidocaine Grindeks 20 mg/ml oldatos injekció Lidocaine Grindeks, 20 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Lidocainà Grindeks 20 mg/ml solutie injectabilà Lidocaine Grindeks 20 mg/ml stungulyf, lausn

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 2014-11-27

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Odnotowano niezgodność chlorowodorku lidokainy z roztworem amfoterycyny B, sulfadiazyny sodu, metoheksytalu sodu, kafazoliny sodu oraz fenytoiny sodu.

Leki stabilne w środowisku kwaśnym takie jak: chlorowodorek adrenaliny, winian noradrenaliny lub izoprenalina mogą ulegać rozkładowi w ciągu kilku godzin od zmieszania z chlorowodorkiem lidokainy, ponieważ roztwory lidokainy mogą podwyższać pH końcowego roztworu powyżej maksymalnego pH, przy którym są stabilne.

Alkalizacja może spowodować precypitację, ponieważ lidokaina jest słabo rozpuszczalna przy pH powyżej 6,5.

Lidocaine Grindeks

Charakterystyka Lidocaine grindeks

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Lidocaine Grindeks, 20 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 20 mg chlorowodorku lidokainy.

Każda ampułka 5 ml zawiera 100 mg chlorowodorku lidokainy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań.

Klarowny, bezbarwny lub jasnożółty płyn, bez widocznych cząstek. pH roztworu 5,0 - 7,0.

Osmolalność roztworu 0,310-0,340 Osmol/kg.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Dożylne znieczulenie miejscowe, znieczulenie nasiękowe, blokady nerwów i znieczulenie nadtwardówkowe.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Lidocaine Grindeks może być podawany tylko przez lekarza z doświadczeniem w znieczulaniu miejscowym lub pod jego nadzorem. Należy podawać najmniejszą możliwie dawkę na zapewnienie pożądanego efektu.

Dożylne znieczulenie miejscowe

Ramię: 5-10 ml roztworu (100-200 mg chlorowodorku lidokainy).

Noga: 10 ml roztworu (200 mg chlorowodorku lidokainy).

Blokady nerwów

1-2 ml roztworu (20-40 mg chlorowodorku lidokainy).

Znieczulenie nadtwardówkowe

Znieczulenie lędźwiowe: 12,5-20 ml roztworu (250-400 mg chlorowodorku lidokainy).

Znieczulenie w odcinku piersiowym: 10-15 ml roztworu (200-300 mg chlorodoworku lidokainy). Znieczulenie krzyżowe w chirurgii: 20 ml roztworu (400 mg chlorowodorku lidokainy).

Znieczulenie krzyżowe w położnictwie: 10-15 ml roztworu (200-300 mg chlorowodorku lidokainy).

Maksymalna dawka jednorazowa chlorowodorku lidokainy dla dorosłego pacjenta nie powinna przekroczyć 400 mg.

Dzieci i młodzież

Dawkę należy zmniejszyć w przypadku podawania dzieciom oraz pacjentom ogólnie osłabionym. Sposób podawania

Sposób podawania lidokainy różni się w zależności od wybranej procedury (dożylne znieczulenie miejscowe, znieczulenie nasiękowe, blokada nerwów lub znieczulenie nadtwardówkowe).

Lidocaine Grindeks może być podawany dożylnie, domięśniowo, podskórnie lub nadtwardówkowo.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, środki znieczulające miejscowo amidowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Lidocaine Grindeks nie powinien być stosowany do znieczulenia nadtwardówkowego u pacjentów z wyraźnie obniżonym ciśnieniem lub ze wstrząsem kardiogennym lub hipowolemicznym.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Z wyjątkiem najprostszych procedur, procedury regionalne i lokalne podawania znieczulenia należy zawsze prowadzić przy zapewnieniu odpowiedniego sprzętu do resuscytacji. Przy jakiejkolwiek dużej blokadzie, należy przed wprowadzeniem leku miejscowo znieczulającego wprowadzić do żyły kaniulę. Jak każdy lek miejscowo znieczulający, lidokaina może powodować ostre reakcje toksyczności ze strony centralnego układu nerwowego oraz układu sercowo-naczyniowego, jeżeli jej stężenie we krwi będzie wysokie, szczególnie podczas podania donaczyniowego.

Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku znieczulania następujących grup pacjentów:

•    pacjenci w podeszłym wieku i ogólnie osłabionych pacjenci,

•    pacjenci z blokiem AV typu II i III, ponieważ miejscowe znieczulenie może powodować obniżenie przewodnictwa mięśnia sercowego,

•    pacjenci z zastoinową niewydolnością serca, bradykardią, zaburzoną funkcją oddechową,

•    pacjenci z ciężkim uszkodzeniem wątroby lub niewydolnością nerek,

•    pacjenci z padaczką,

•    pacjenci leczeni lekami przeciwarytmicznymi klasy III (np. amiodaronem), którzy wymagają stałego monitorowania w tym monitorowania EKG, ponieważ oddziaływanie lidokainy na mięsień sercowy może nasilać się przy stosowaniu leków przeciwarytmicznych klasy III (patrz punkt 4.5).

Znieczulenie nadtwardówkowe może powodować ciężkie działania niepożądane takie jak niewydolność sercowo-naczyniowa, szczególnie przy współistniejącej hipowolemii. Szczególne środki ostrożności należy zachować zawsze u pacjentów z zaburzoną funkcją układu sercowo-naczyniowego.

Głównymi przyczynami są pourazowe uszkodzenia nerwów i/lub lokalnie toksyczny wpływ na mięśnie i nerwy spowodowane znieczuleniem miejscowym. Zakres uszkodzeń tkanek zależy od ciężkości urazów, stężenia leku miejscowo znieczulającego oraz czasu jego oddziaływania na poszczególne tkanki. Dlatego należy stosować zawsze najniższą skuteczną dawkę znieczulenia.

Rozległe wstrzyknięcia donaczyniowe w obrębie głowy i szyi mogą powodować wystąpienie objawów mózgowych nawet przy zastosowaniu niskich dawek.

Skuteczność znieczulenia miejscowego może się zmniejszyć po wstrzyknięciu w obszar zakażony lub zmieniony zapalnie.

Znieczulenie nadtwardówkowe może prowadzić do spadku ciśnienia krwi i bradykardii. Ryzyko to zmniejsza podanie dożylne płynu w postaci krystaloidalnej lub koloidalnej. Spadek ciśnienia krwi wymaga natychmiastowego zastosowania np. efedryny 5-10 mg dożylnie, powtórzonego jeśli konieczne.

Domięśniowo podana lidokaina może powodować zwiększenie stężenia fosfokinazy kreatyniny, co może wpływać równocześnie na diagnozę ostrego zawału mięśnia sercowego.

Prawdopodobnie lidokaina ma działanie porfirogenne i nie powinna być stosowana u pacjentów z ostra porfirią, chyba że jest to absolutnie konieczne. Szcególną ostrożność należy zachować podczas stosowania lidokainy u pacjentów z porfirią.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Leki spowalniające metabolizm lidokainy (np. cymetydyna) mogą powodować uzyskanie potencjalnie toksycznego stężenia lidokainy w surowicy, w przypadku szybkiego podania dużych dawek przez dłuższy okres czasu. Efekt ten nie ma klinicznego znaczenia, jeśli lidokaina podawana jest w krótkim czasie w zalecanych dawkach.

Lidocaine Grindeks powinien być ostrożnie stosowany w połączeniu z innymi lekami znieczulającymi miejscowo oraz lekami przeciwarytmicznymi klasy IB, jako że sumuje się efekt toksyczny obu leków.

Dotychczas nie zostały przeprowadzone badania specyficznych interakcji z miejscowymi lekami znieczulającymi i lekami przeciwarytmicznymi klasy III (np. amiodaronem), jednak zalecana jest ostrożność w tych przypadkach (patrz punkt 4.4)

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania lidokainy u kobiet w ciąży.

Lidokaina przenika przez łożysko. Można przyjąć, że lidokaina była stosowana u dużej liczby kobiet w ciąży i kobiet w wieku rozrodczym. Nie ma dowodów, że lidokaina zaburza procesy reprodukcji lub zwiększa ilość przypadków wystąpienia wad rozwojowych, czy w jakikolwiek pośredni lub bezpośredni sposób oddziałuje na płód. Jednakże nie przeprowadzono dostatecznych badań ryzyka u ludzi.

Badania na zwierzętach są niekompletne w odniesieniu do wpływu lidokainy na ciążę, rozwój embrionu/płodu, poród oraz rozwój dziecka po urodzeniu (patrz punkt 5.3).

W przypadku stosowania krótkoterminowego lidokainy podczas ciąży i porodu należy rozważyć czy oczekiwane korzyści przeważają nad potencjalnym ryzykiem. Zastosowanie lidokainy do blokady okołoszyjkowej lub blokady sromu podczas porodu zwiększa ryzyko wystąpienia u płodu reakcji takich jak bradykardia/tachykardia. Dlatego należy monitorować z dużą ostrożnością tętno płodu (patrz punkt 5.2).

Karmienie piersią

Lidokaina przenika w małym stopniu do mleka kobiecego. Wpływ na dziecko jest nieznaczny, podczas stosowania zalecanych dawek. Dlatego nie ma potrzeby przerwania karmienia piersią w trakcie stosowania Lidocaine Grindeks.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

W zależności od dawki i drogi podania, lidokaina może przejściowo wpływać na ruch i koordynację.

4.8 Działania niepożądane

Działania niepożądane spowodowane wyłącznie przez lidokainę są trudne do odróżnienia od takich efektów fizjologicznych jak blokada nerwowa (np. obniżenie ciśnienia krwi, bradykardia) oraz stanów spowodowanych bezpośrednio przez ukłucie igłą (np. uszkodzenie nerwów) lub pośrednio (np. ropień nadtwardówkowy).

Bardzo często (>1/10)

Zaburzenia naczyniowe

Obniżenie ciśnienia

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności

Często

(>1/100 do <1/10)

Zaburzenia układu nerwowego

Parestezja, zawroty głowy

Zaburzenia serca

Bradykardia

Zaburzenia naczyniowe

Nadciśnienie

Zaburzenia żołądka i jelit

Wymioty

Niezbyt często (>1/1,000 do <1/100)

Zaburzenia układu nerwowego

Objawy toksyczności OUN (drgawki, parestezje okołoustne, drętwienie języka, zwiększona ostrość słuchu, zaburzenia widzenia, utrata przytomności, drżenie mięśniowe, senność, zawroty głowy, szumy w uszach, uczucie zatrucia, zaburzenia mowy)

Rzadko

(>1/10,000 do <1/1,000)

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje nadwrażliwości, pokrzywka, wysypka, obrzęk naczynioruchowy, w ciężkich przypadkach wstrząs anafilaktyczny

Zaburzenia układu nerwowego

Neuropatia, uszkodzenie nerwów obwodowych, zapalenie pajęczynówki

Zaburzenia oka

Podwójne widzenie

Zaburzenia serca

Zatrzymanie akcji serca, arytmia

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Zahamowanie oddechu

Zgłaszanie podejrzewanych działań neipożadanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}, e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

W rzadkich przypadkach wstrzyknięcie dożylne leku miejscowo znieczulającego może powodować natychmiastową reakcję toksyczności (w ciągu kilku sekund lub minut). Objawy te w wyniku przedawkowania występują znacznie później (15-60 minut po wstrzyknięciu), w wyniku stopniowego narastania w surowicy stężenia leku miejscowo znieczulającego (patrz punkt 4.8). Jeżeli wystąpią objawy zatrucia ogólnoustrojowego należy natychmiast wstrzymać podawanie leku.

Toksyczność:

Podanie doustne: mniej niż 50 mg wydaje się być bez ryzyka dla małych dzieci. 75 mg dla 2-letniego dziecka zmniejszał ból, 100 mg dla 5-miesięcznego dziecka spowodował poważne zatrucie, 300 mg + 300 mg w ciągu 4 godzin dla 3,5-letniego dziecka spowodował poważne do bardzo poważnego zatrucia, 400-500 mg dla 2-letniego dziecka i 1 g na 12 godzin dla 1-letniego dziecka spowodował bardzo poważne zatrucie. 600 mg dla osoby dorosłej zmniejszał ból, 2 g dla dorosłego spowodował umiarkowanego zatrucia.

Podanie pozajelitowe: 50 mg dożylnie dla 1-miesięcznego dziecka spowodujował bardzo poważne zatrucie. 200-400 mg infiltracją dla dorosłego spowodował poważne zatrucie, 500 mg dla osób starszych od 80 lat i 1 g dożylnie dla osob dorosłych spowodował bardzo poważne zatrucie.

Podanie miejscowe: 8,6-17,2 mg/kg dla młodych dzieci, gdy zastosowano do ran po oparzeniach skóry, otrzymanał poważne zatrucie.

Objawy

Najpierw występują objawy pobudzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego a następnie następuje spowolnienie (depresja). Przy dużych dawkach szybkie wystąpienie konwulsji może być pierwszym objawem. Innymi objawami po przedawkowaniu mogą być: uczucie zmęczenia, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, parestezja okołoustna, nudności. Dalszymi objawami są: ataksja, zmiany nastroju, euforia, splątanie, trudności w mówieniu, bladość, nadmierne pocenie, drżenie, konwulsje, śpiączka, zatrzymanie akcji serca. Dużym dawkom może towarzyszyć wystąpienie arytmii, szczególnie bradyarytmii, także tachykardia komorowa, migotanie komór, poszerzenie QRS, AV blok, niewydolność serca, obniżenie ciśnienia krwi (opisywano pojedyncze przypadki methemoglobinemii).

Leczenie

Węgiel aktywowany dla doustnego przedawkowania. (Sprowokowane wymioty mogą być niebezpieczne ze względu na ryzyko znieczulenia śluzówki i drgawek na wczesnym etapie. Jeśli płukanie żolądka jest konieczne, powinna być realizowane za pomocą rury i po intubacji.)

W przypadku przedawkowania należy niezwłocznie podjąć kroki w celu zapewnienia właściwego krążenia i oddychania oraz kontrolowania konwulsji. Należy podać pacjentowi tlen i stosować wspomagające wentylowanie, jeżeli konieczne. Krążenie należy utrzymywać poprzez wstrzyknięcie surowicy lub dożylnie płynów takich jak dobutamina i jeśli konieczne noradrenalina (początkowo 0,05 pg/kg/min, podwyższając w razie potrzeby o dalsze 0,05 pg/kg/min. co 10 minut), łącznie ze stałym monitoringiem hemodynamicznym w cięższych przypadkach. Można także zastosować efedrynę.

Konwulsje można opanować podając dożylnie diazepam lub tiopental sodu, uwzględniając, że czynnik zapobiegający konwulsjom może spowodować depresję oddychania oraz krążenia. W przypadku wystąpienia bradykardii można zastosować atropinę. Jeżeli nastąpi zatrzymanie akcji serca należy zastosować standardowe procedury resuscytacji.

Dializa w przypadkach ostrego przedawkowania nie jest skuteczna.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki miejscowo znieczulające, amidy; kod ATC: N01BB02

Lidocaine Grindeks 20 mg/ml roztwór do wstrzykiwań zawiera lidokainę, która jest lekiem miejscowo znieczulającym o budowie amidu. Lidokaina hamuje odwracalnie powstawanie i przewodzenie bodźców we włóknach nerwowych poprzez blokowanie kanałów sodowych błon komórek nerwowych. Podobny efekt jest obserwowany w pobudzonych błonach komórek mózgu i mięśnia sercowego. Lidokaina wykazuje szybką odpowiedź na zastosowanie, wysoką zdolność znieczulenia oraz niską toksyczność. Im mniejsze stężenie lidokainy tym mniejsza zdolność blokowania nerwowych włókien ruchowych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Szybkość wchłaniania zależy od wielkość dawki, drogi podania i perfuzji w miejscu podania. Blokada nerwów międzyżebrowych prowadzi do najwyższego stężenia w osoczu (ok. 1,5 pg/ml na 100 jednostek wstrzykniętych), podczas gdy wstrzyknięcie podskórne w obrębie brzucha prowadzi do najmniejszego stężenia w surowicy (ok. 0,5 pg/ml na 100 jednostek wstrzykniętych). Objętość dystrybucji w stanie równowagi wynosi 91 litrów, natomiast wiązanie z białkami osocza głównie z kwasem alfa-1- glikoproteinowym wynosi 65%.

Z przestrzeni nadtwardówkowej absorpcja jest całkowita i dwufazowa z okresem półtrwania odpowiednio ok. 9,3 minut i 82 minuty. Powolna absorpcja jest czynnikiem limitującym czas eliminacji lidokainy, co wyjaśnia wolniejszą eliminację po wstrzyknięciu nadtwardówkowo niż po podaniu dożylnym.

Eliminacja lidokainy następuje zwłaszcza poprzez metabolizm, głównie poprzez dealkilację do monoetyloglicynoksylidydu (MEGX) katalizowanego za pomocą CYP1A2 oraz CYP3A4. MEGX jest metabolizowany do 2,6-dimetyloaniliny i ksylidydu glicyny (GX). 2,6-dimetyloanilina jest dalej przekształcana za pomocą CYP2A6 do 4-hydroksy-2,6-dimetyloaniliny, która jest głównym metabolitem wydalanym z moczem (80%) w postaci koniugatu. MEGX wykazuje aktywność do wywoływania konwulsji, podobnie do lidokainy, podczas gdy GX nie wykazuje takiej aktywności. MEGX występuje w osoczu w podobnych stężeniach jak substancja wyjściowa. Szybkość eliminacji lidokainy i MEGX wynosi po podaniu dożylnym odpowiednio 1,5-2 godzin i 2,5 godziny.

Ze względu na szybki metabolizm w wątrobie, kinetyka zależy od wszystkich stanów wątrobowych. Okres półtrwania może być dwukrotnie dłuższy u pacjentów z niewydolnościa wątroby. Niewydolność nerek nie wpływa na kinetykę, ale może powodować kumulację metabolitów we krwi.

Lidokaina przenika przez barierę łożyska i u płodu stężenie we krwi niezwiązanej lidokainy jest takie samo jak w organizmie matki. Jednakże, całkowite stężenie w osoczu będzie niższe u płodu, ze względu na mniejsze wiązanie z białkami.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczny wpływ na reprodukcję

W badaniach nad rozwojem embrionu/płodu u szczurów i królików, podczas podawania leku w czasie organogenezy nie stwierdzono działania teratogennego. Embriotoksyczność występowała u królików w przypadku zastosowania dawek toksycznych dla matek. Młode króliki po zastosowaniu dawek toksycznych dla matek w późnej ciąży i laktacji wykazywały mniejszą przeżywalność w okresie pourodzeniowym.

Genotoksyczność i kancerogenność

W świetle przeprowadzonych badań stwierdzono, że lidokaina nie powoduje mutacji genowych. Nie przeprowadzono badań kancerogenności lidokainy. Metabolit lidokainy 2,6-dimetyloanilina in vitro wykazuje potencjał genotoksyczny. W badaniach kancerogenności 2,6-dimetyloaniliny przeprowadzonych u szczurów, poddając je działaniu metabolitu w macicy, w okresie pourodzeniowym i podczas całego cyklu życia, zaobserwowano guzy w nozdrzach, tkance podskórnej i wątrobie. Nie jest jednak znany związek kliniczny tych zmian chorobowych z ekspozycją na krótkoterminowe/sporadyczne stosowanie lidokainy.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek Sodu wodorotlenek Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Odnotowano niezgodność chlorowodorku lidokainy z roztworem amfoterycyny B, sulfadiazyny sodu, metoheksytalu sodu, kafazoliny sodu oraz fenytoiny sodu.

Leki stabilne w środowisku kwaśnym takie jak: chlorowodorek adrenaliny, winian noradrenaliny lub izoprenalina mogą ulegać rozkładowi w ciągu kilku godzin od zmieszania z chlorowodorkiem lidokainy, ponieważ roztwory lidokainy mogą podwyższać pH końcowego roztworu powyżej maksymalnego pH, przy którym są stabilne.

Alkalizacja może spowodować precypitację, ponieważ lidokaina jest słabo rozpuszczalna przy pH powyżej 6,5.

6.3    Okres ważności

5 lat.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Ampułki z bezbarwnego szkła zawierające 5 ml roztworu.

10 ampułek po 5 ml w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Lek należy użyć bezpośrednio po otwarciu.

Roztwór do injekcji nie może być przechowywany w kontakcie z metalami, np. igłą lub metalowe części strzykawek, ponieważ rozpuszczone jony metalu mogą powodować obrzęk w miejscu wstrzyknięcia.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53 Riga, LV-1057 Łotwa

Tel: +371 67083205 Fax: +371 67083505 E-mail: grindeks@grindeks.lv

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 19507

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2011-12-06

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2014-11-27

8

Lidocaine Grindeks