+ iMeds.pl

Lidoposterin 50 mg/gUlotka Lidoposterin

~^PDF

1 Complete

Your compUmentary

use period has ended. OWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA

Thank you for using

PDF Comp/ete. -

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and "


K


z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

cje ważne dla pacjenta

____________________pilotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości

-Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-Lek może im zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same

-Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce._

LIDOPOSTERIN 50mg/g, ma ść Lidocainum

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest LIDOPOSTERIN i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku LIDOPOSTERIN

3.    Jak stosować lek LIDOPOSTERIN

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek LIDOPOSTERIN

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek LIDOPOSTERIN i w jakim celu się go stosuje

LIDOPOSTERIN jest maścią zawierającą lidokainę, środek miejscowo znieczulający. Maść LIDOPOSTERIN stosuje się w celu:

-    zmniejszenia dolegliwości bólowych okolicy odbytu u pacjentów z guzkami krwawniczymi,

-    wspomagająco w znieczuleniu przed i po badaniu przez odbyt.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku LIDOPOSTERIN Kiedy nie stosować leku LIDOPOSTERIN:

- jeżeli występuje u pacjenta nadwrażliwość na lidokainę lub którykolwiek z pozostałych składników leku LIDOPOSTERIN

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku zakażeń grzybiczych konieczne jest jednoczesne stosowanie miejscowo czynnego leku przeciwgrzybiczego.

Zastosowanie leku na uszkodzoną skórę i(lub) błonę śluzową okolicy odbytu może skutkować wchłonięciem się większej ilości lidokainy do krwiobiegu i spowodować niepożądane działania układowe.

Inne leki i LIDOPOSTERIN

Brak znanych interakcji.

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Click Here to upgrade


Unlimited Pages and


odność:

"urzea zastosowaniem iei<u naiezy poradzić się lekarza.

Brak danych dotyczących przenikania lidokainy do łożyska.

Nie powinno się stosować leku LIDOPOSTERIN u kobiet w ciąży chyba, że istnieją jednoznaczne wskazania.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Brak danych dotyczących przenikania lidokainy do mleka kobiet karmiących piersią.

Nie powinno się stosować leku LIDOPOSTERIN u kobiet karmiących piersią chyba, że istnieją jednoznaczne wskazania.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek LIDOPOSTERIN nie wywiera wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn. Lek LIDOPOSTERIN zawiera alkohol cetylowy

Lidoposterin zawiera alkohol cetylowy, który może powodować reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3. Jak stosować lek LIDOPOSTERIN

Lek LIDOPOSTERIN należy stosować zgodnie z zaleceniem lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować z lekarzem.

Na początku leczenia maść należy stosować 2 do 3 razy na dobę, następnie dwa razy na dobę. Ilość stosowanej maści zależy od wielkości leczonego obszaru skóry i błony_ śluzowej.

Maść LIDOPOSTERIN zawiera środek przeciwbólowy o szybkim początkowym działaniu. Dlatego zaleca się stosowanie jedynie niewielkich ilości maści. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki 4 g maści (200 mg lidokainy) na jedno podanie. Długość pasma wyciśniętego z tuby wynosi około 3,5 cm, co odpowiada 1,6 g maści.

Jak i kiedy stosować lek LIDOPOSTERIN?

Maść należy stosować rano i wieczorem po wypróżnieniu.

Maść należy ostrożnie wetrzeć w skórę i błony śluzowe wymagające leczenia.

Maść nałożoną na okolicę odbytu można przykryć opatrunkiem z gazy.

Aby uniknąć ostrych zagięć tubki z maścią, zaleca się zwijanie tubki od końca po każdym zastosowaniu, tak aby jej górna część była zawsze całkowicie wypełniona maścią.

W celu stosowania maści w kanale odbytu należy posługiwać się aplikatorem dołączonym do opakowania.

Stosowanie aplikatora

Aplikator nakręca się na tubkę z maścią i zdejmuje się jego górną część. Po naciśnięciu tubki maść dostaje się do aplikatora i pojawia się w jego bocznych otworach. Następnie aplikator wprowadza się ostrożnie do odbytu.

Your complimentary use period has ended.

- *PDF
Thank you for using

PDF Complete. jeg0 wprowadzanie do odbytu. Ponowne naciśnięcie kanału odbytu. Ostrożne obracanie tubki prowadzi do Po zastosowaniu należy oczyścić aplikator, wyciskając

niewielką ilość maści przez boczne otwory, wycierając powierzchnię wchłaniającym papierem, a następnie przykręcić ponownie górną część aplikatora. To zabezpiecza maść przed wysychaniem.

Jeżeli maść nie była stosowana przez dłuższy okres, należy rozkręcić aplikator a następnie przemyć go gorącą wodą.

Uwaga:

Ze względu na temperaturę ciała stosowanie maści w okolicy odbytu może powodować zanieczyszczenie bielizny.

Jak długo stosować lek Lidoposterin

Okres leczenia ustala lekarz. Leku nie należy stosować dłużej niż 6 dni. W przypadku nawrotu objawów choroby lek można użyć ponownie.

Nie należy odstawiać leku przed planowanym zakończeniem okresu leczenia bez konsultacji z lekarzem.

W przypadku pomyłkowego doustnego zażycia maści:

W razie przypadkowego zażycia doustnego maści mogą wystąpić dolegliwości żołądkowo-jelitowe, takie jak ból brzucha i nudności. Dezorientacja, wstrząs kardiogenny, drgawki i zaburzenia oddychania mogą wystąpić jedynie po doustnym zażyciu bardzo dużych dawek lidokainy. W takim przypadku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku LIDOPOSTERIN

W przypadku zażycia większej dawki niż zalecana nie powinny wystąpić działania niepożądane. Należy kontynuować stosowanie zalecanej dawki i przestrzegać schematu leczenia.

Pominięcie zastosowania leku LIDOPOSTERIN:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Rzadko mogą występować miejscowe reakcje z nadwrażliwości (np. świąd, pieczenie) .

U niektórych osób mogą wystąpić inne działania niepożądane w czasie stosowania leku LIDOPOSTERIN.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki

5. Jak przechowywać lek LIDOPOSTERIN

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i tubie.

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.


Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Exp


danego miesiąca.


Przechowywać w temperaturze poniżej


25°C.


Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.


6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek LIDOPOSTERIN


-    Substancją czynną leku jest lidokaina Każdy gram maści zawiera 50 mg lidokainy

-    Pozostałe składniki: alkohol cetylowy, makrogol 1500, makrogol 3000, makrogol 400, woda oczyszczona


Jak wygląda lek LIDOPOSTERIN i co zawiera opakowanie

Maść w tubie aluminiowej wewnątrz lakierowanej żywicą epoksydową, zabezpieczona na końcu lateksem lub lakierem termozgrzewalnym, zamknięta nakrętką w tekturowym pudełku.

W pudełku znajduje się tuba aluminiowa zawierająca 25 g maści, kaniula PE i rozszerzadło doodbytnicze PE.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca


Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik GmbH Rigistraße 2,

12277 Berlin, Niemcy


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Kadefarm Sp. z o.o.

Sierosław ul. Gipsowa 18

62-080 Tarnowo Podgórne, Polska Tel. (061) 862 99 43

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


- *PDF

% ^Complete

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

5

Lidoposterin

Charakterystyka Lidoposterin

Charakterystyka Produktu Leczniczego

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

LIDOPOSTERIN

50 mg/g, maść

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g maści zawiera 50 mg lidokainy (Lidocainum)

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: alkohol cetylowy Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zmniejszenie dolegliwości bólowych okolicy odbytu u pacjentów z guzkami krwawniczymi oraz wspomagaj ąco w znieczuleniu przed i po badaniu przez odbyt.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na skórę i błonę śluzową okolicy odbytu. Na początku leczenia maść należy stosować 2 do 3 razy na dobę, następnie dwa razy dobę. Ilość stosowanej maści zależy od wielkości leczonego obszaru skóry i błony śluzowej. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki 4 g maści (200 mg lidokainy) na jedno podanie. Długość pasma wyciśniętego z tuby wynosi około 3,5 cm, co odpowiada 1,6 g maści

Maść należy stosować rano i wieczorem po wypróżnieniu. Maść należy ostrożnie wetrzeć w skórę i błony śluzowe wymagające leczenia.

W celu stosowania w kanale odbytu należy posługiwać się aplikatorem, dołączonym do opakowania. Aplikator jest przymocowany do tuby i ma zdejmowaną nakrętkę. Poprzez naciśnięcie tuby maść zostaje wciśnięta do aplikatora, którego długość stożkowatego zakończenia rurki, wkładanego do odbytu wynosi 3,4 cm Następnie aplikator należy ostrożnie włożyć w odbytnicę. Ponowne naciśnięcie tuby i wycofywanie aplikatora z kanału odbytu poprzez dystans 3,5 cm daje około 1,6 g maści nałożonej na chorobowo zmienione miejsce.

Maść nałożoną na okolicę odbytu można przykryć opatrunkiem z gazy.

Aplikator można myć gorącą wodą.

Produktu leczniczego nie należy stosować dłużej niż 6 dni. W przypadku nawrotu objawów choroby produkt leczniczy LIDOPOSTERIN można użyć ponownie.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na lidokainę lub którykolwiek ze składników produktu leczniczego LIDOPOSTERIN.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku zakażeń grzybiczych konieczne jest jednoczesne stosowanie miejscowo czynnego leku przeciwgrzybiczego.

Zastosowanie preparatu na uszkodzoną skórę i (lub) błonę śluzową okolicy odbytu może skutkować wchłonięciem się większej ilości lidokainy do krwioobiegu i spowodować niepożądane działanie układowe.

Lidoposterin zawiera alkohol cetylowy, który może powodować reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Brak znanych interakcji.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak danych dotyczących przenikania lidokainy do łożyska lub mleka kobiet karmiących piersią. Nie powinno się stosować produktu leczniczego LIDOPOSTERIN u kobiet w ciąży i w czasie laktacji, chyba że istniej ą jednoznaczne wskazania.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Nie dotyczy.

4.8    Działania niepożądane

Rzadko mogą występować miejscowe reakcje z nadwrażliwości (np. świąd, pieczenie).

4.9    Przedawkowanie

Dotychczas nie stwierdzono przypadku przedawkowania ani zatrucia produktem leczniczym LIDOPOSTERIN, jeżeli jest stosowany zgodnie z zalecanym schematem leczenia.

W razie przypadkowego zażycia doustnego maści mogą wystąpić objawy niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego (ból brzucha, nudności). Opisywano występowanie dezorientacji, wstrząsu kardiogennego, drgawek i zaburzeń oddychania po doustnym zażyciu bardzo dużych dawek lidokainy.

Nie istnieje żadna swoista odtrutka na lidokainę.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Produkt leczniczy miejscowo znieczulający.

Grupa ATC: C05AD01

Lidokaina jest substancją miejscowo znieczulającą z grupy leków amidopodobnych. Leki miejscowo znieczulające zapobiegają wytwarzaniu i przewodzeniu impulsów nerwowych. Podstawowy mechanizm działania polega na odwracalnym hamowaniu początkowo zwiększonej przepuszczalności dla jonów sodu w komórkach nerwów obwodowych podczas przewodzenia impulsów.

Lidokaina w sposób odwracalny zmniejsza miejscową wrażliwość na ból.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Lidokaina należy do grupy leków miejscowo znieczulaj ących o umiarkowanie silnym działaniu. Jest stosowana miejscowo w zakresie stężeń 1% do 5%. Po zastosowaniu na skórę lub błonę śluzową lidokaina szybko wchłania się. Działanie zaczyna się szybko, w ciągu kilku minut.

Badania z zastosowaniem innych produktów leczniczych sugerują, że procentowe wchłanianie z okolicy odbytu lub odbytnicy wynosi około 30% do 60%, ponieważ produkt leczniczy przenika lepiej przez błonę śluzową i uszkodzoną skórę, niż przez prawidłową strukturę skóry. Uważa się, że skuteczne stężenia lidokainy we krwi wynoszą 1 do 10 mg/ml.

Brak danych dotyczących badań wchłaniania i dostępności biologicznej lidokainy z produktu leczniczego LIDOPOSTERIN .

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie wykazano toksycznych działań lidokainy u ludzi podczas wielokrotnego podawania produktu leczniczego w dawkach terapeutycznych na skórę i błonę śluzową okolicy odbytu. Częstość występowania reakcji alergicznych jest także bardzo mała. Jednakże szczególnie w przypadku długotrwałego leczenia dużymi dawkami oraz u dzieci, mogą wystąpić działania niepożądane wymienione w punkcie 4.8.

Nie przeprowadzono badań toksykologicznych i badań oceniaj ących toksyczny wpływ produktu leczniczego na reprodukcj ę .

W przypadku pozajelitowego podawania dużych dawek lignokainy gryzoniom (szczur, mysz, królik) występowały objawy niepożądane takie jak hiperwentylacja, zmniejszenie ciśnienia krwi, zaburzenia rytmu, zmniejszenie napięcia mięśni, zwężenie źrenic a w ciężkich przypadkach drgawki, wymioty, zmniejszenie temperatury ciała, śpiączka oraz zatrzymanie oddychania.

Istnieją dane, że 2,6-ksylidyna, metabolit lidokainy u szczurów oraz prawdopodobnie także u ludzi, wykazuje działanie mutagenne. Badania przeprowadzono w warunkach in vitro, w których metabolit stosowano w bardzo dużych dawkach. Obecnie brak jest jakichkolwiek danych dotyczących działania mutagennego.

W badaniu rakotwórczości u szczurów, z zastosowaniem bardzo wrażliwego protokołu, obejmującego ekspozycj ę przezłożyskową i podawanie po urodzeniu zwierzętom F1 przez dwa lata bardzo dużych dawek 2,6-ksylidyny, obserwowano występowanie nowotworów złośliwych i łagodnych, w szczególności w małżowinach nosowych. Dlatego nie należy podawać produktu leczniczego LIDOPOSTERIN (lidokainy) w dużych dawkach długotrwale.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

alkohol cetylowy, makrogol 1500, makrogol 3000, makrogol 400, woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nieznane.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Produkt leczniczy pakowany w tuby aluminiowe 25 g wewnątrz lakierowane żywicą epoksydową, zabezpieczone na końcu lateksem lub lakierem termozgrzewalnym, zamknięte nakrętką PE. W tekturowym pudełku: tuba aluminiowa, kaniula PE i rozszerzadło doodbytnicze PE.

Zawartość opakowania 25 g.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania <i przygotowania produktu leczniczego do stosowania>

Brak specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik GmbH

Rigistraße 2, 12277 Berlin, Niemcy

8.    NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

11628

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA JEGO PRZEDŁUŻENIA

30.04.2004, 31.07.2008

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Lidoposterin