+ iMeds.pl

Lifin 5 mgUlotka Lifin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Lifin, 5 mg, tabletki powlekane

Finasteridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane, niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Lifin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lifin

3.    Jak stosować lek Lifin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lifin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Lifin i w jakim celu się go stosuje

Finasteryd należy do grupy leków zwanych inhibitorami 5-alfa-reduktazy. Działanie tych leków polega na zmniejszeniu rozmiarów gruczołu krokowego u mężczyzn.

Lek Lifin jest stosowany w leczeniu i kontroli rozrostu gruczołu krokowego (łagodnego rozrostu gruczołu krokowego, ang. benign prostatic hyperplasia - BPH). Powoduje zmniejszenie powiększonego gruczołu krokowego, polepsza przepływ moczu i łagodzi objawy związane z powiększeniem gruczołu krokowego oraz zmniejsza ryzyko ostrego zatrzymania moczu oraz konieczność przeprowadzenia operacji chirurgicznej.

2.    Informacje ważne przed    zastosowaniem    leku Lifin

Kiedy nie stosować leku Lifin

•    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;

•    u kobiet;

•    u dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Lifin należy omówić to z lekarzem, lub farmaceutą lub

pielęgniarka.

Należy zachować szczególną ostrożność:

•    jeśli pacjent ma    zaburzenia czynności wątroby;

•    jeśli u pacjenta stwierdzono dużą objętość zalegającego moczu i (lub) silnie zmniejszony przepływ moczu. W takim przypadku pacjent powinien być pod obserwacją, czy nie występuje u niego zwężenie drogi odpływu moczu;

•    jeśli pacjent ma zaplanowane oznaczenie w surowicy krwi stężenia swoistego antygenu sterczowego (ang. prostate specific antygen - PSA), lek Lifin może mieć wpływ na wynik tego badania. Przed wykonaniem badania należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Lifin;

•    należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza po zauważeniu jakichkolwiek zmian w tkance piersiowej, takich, jak guzki, ból, powiększenie tkanki piersiowej lub wypływ z sutków; mogą to być objawy poważnej choroby takiej jak rak piersi.

Lek Lifin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji.

Jednak stosowanie leku Lifin z innymi lekami może wpłynąć na działanie każdego z leków. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Lek Lifin przeznaczony jest wyłącznie dla mężczyzn (patrz „Kiedy nie stosować leku Lifin”). OSTRZEŻENIE: Należy poinformować kobiety znajdujące się w otoczeniu, które są w ciąży lub są w wieku rozrodczym, iż nie powinny dotykać rozkruszonych lub pękniętych tabletek leku

Lifin. Jeśli u kobiety będącej w ciąży z płodem płci męskiej nastąpiło wchłonięcie finasterydu przez skórę lub kobieta przyjęła finasteryd doustnie, istnieje ryzyko, że dziecko urodzi się ze zdeformowanymi narządami płciowymi.

Tabletki leku Lifin są powlekane, dzięki czemu nie ma kontaktu z finasterydem chyba, że dojdzie do połamania lub pokruszenia tabletki.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Lifin nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Lifin zawiera laktozę jednowodną, rodzaj cukru.

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Lifin

Tabletki można przyjmować z jedzeniem lub niezależnie od posiłków. Tabletki należy połykać w całości, nie należy ich dzielić ani rozgryzać.

Lek Lifin należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka leku to 1 tabletka na dobę.

Pomimo częstego wystąpienia poprawy klinicznej w krótkim czasie, może być konieczne kontynuowanie leczenia przez okres co najmniej 6 miesięcy. Nie należy zmieniać dawki ani przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lifin

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Lifin lub w przypadku podejrzenia, że lek przypadkowo połknęło dziecko, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Lifin

W przypadku pominięcia zastosowania leku Lifin, należy zażyć pominiętą dawkę tak szybko, jak tylko pacjent sobie o niej przypomni, chyba że zbliża się pora kolejnej dawki. W takim przypadku należy zażyć kolejną dawkę zgodnie z wcześniej ustalonym schematem dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej występujące działania niepożądane to: impotencja (niezdolność do wzwodu) i zmniejszone libido (chęć do uprawiania seksu). Te objawy występują zwykle na początku leczenia i zwykle są krótkotrwałe.

Częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 10 pacjentów)

•    niemożność osiągnięcia wzwodu (impotencja)

•    zmniej szenie popędu płciowego (libido)

•    zmniej szona obj ętość nasienia (ej akulatu)

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 100 pacjentów)

•    zaburzenia wytrysku (ejakulacji), tkliwość i (lub) powiększenie piersi

•    wysypka

Częstość nieznana (częstość nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych)

•    reakcje nadwrażliwości, takie jak obrzęk warg i twarzy

•    świąd, pokrzywka

•    ból jąder

•    depresja

•    zaburzenia libido (popędu płciowego) utrzymujące się po przerwaniu leczenia oraz zaburzenia wzwodu utrzymujące się po przerwaniu leczenia

•    niepłodność męska i (lub) słaba jakość nasienia

•    szybkie lub nieregularne bicie serca

•    zwiększona aktywność enzymów wątrobowych w badaniach diagnostycznych.

Dodatkowo, następujące działania niepożądane odnotowano w badaniach klinicznych i po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu: rak piersi u mężczyzn.

Lek Lifin może wpływać na wyniki oznaczania swoistego antygenu sterczowego (PSA) (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystapią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel: + 48 22 49 21 301 Fax: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Lifin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu i blistrze po: „EXP:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Lifin

•    Substancją czynną leku jest finasteryd. Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg finasterydu.

•    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, sodu dokuzynian, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, sodowy stearylofumaran, otoczka o składzie: Opadry II 31F58914 white (hypromeloza, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 4000, sodu cytrynian dwuwodny, indygokarmina (E132)).

Jak wygląda lek Lifin i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane, jasnoniebieskie, okrągłe, obustronnie wypukłe o średnicy 7 mm.

Lek Lifin jest dostępny w opakowaniach po 28 i 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca

Teva Pharmaceuticals Works Private Limited Company

H-4042 Debrecen, Pallagi út 13

Węgry

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80 31-546 Kraków

Pliva Hrvatska d.o.o. (Pliva Croatia Ltd.) Prilaz Baruna Filipovica 25, 10000 Zagrzeb Chorwacja

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Lifin

Charakterystyka Lifin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Lifin, 5 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg finasterydu (Finasteridum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu : Każda tabletka zawiera 79 mg laktozy jednowodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Jasnoniebieskie, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki o średnicy 7 mm.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Finasteryd jest wskazany w leczeniu i kontroli łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (ang. Benign Prostatic Hyperplasia - BPH) u pacjentów z powiększonym gruczołem krokowym (objętość gruczołu krokowego powyżej 40 ml) w celu:

•    zmniejszenia rozmiarów powiększonego gruczołu krokowego, poprawy przepływu moczu i złagodzenia objawów związanych z BPH.

•    zmniejszenia częstości występowania ostrego zatrzymania moczu i potrzeby operacji chirurgicznej, włączając w to przezcewkową resekcję gruczołu krokowego (ang. Transurethval Resection of the Prostate - TURP) i prostatektomię.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne.

Zalecana dawka wynosi jedną tabletkę 5 mg na dobę, przyjmowaną z pokarmem lub bez. Tabletka musi być połykana w całości i nie można jej dzielić ani kruszyć (patrz punkt 6.6).

Pomimo możliwości wystąpienia poprawy klinicznej w krótkim czasie, leczenie może być konieczne przez okres co najmniej 6 miesięcy, aby obiektywnie ocenić czy nastąpiła poprawa. Z tego powodu, leczenie powinno być długoterminowe. Ryzyko wystąpienia ostrego zatrzymania moczu jest zmniejszone w ciągu 4 miesięcy terapii.

Stosowanie w niewydolności wątroby

Brak jest dostępnych danych na temat stosowania produktu leczniczego u pacjentów z niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.4).

Stosowanie w niewydolności nerek

Nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów z różnym stopniem niewydolności nerek (klirens kreatyniny mniejszy nawet niż 9 ml/min), ponieważ w badaniach farmakokinetycznych nie wykazano wpływu niewydolności nerek na wydalanie finasterydu. Nie prowadzono badań dotyczących finasterydu u pacjentów hemodializowanych.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Nie jest konieczne dostosowanie dawki, pomimo że w badaniach farmakokinetycznych wykazano pewne spowolnienie wydalania finasterydu u pacjentów w wieku powyżej 70 lat.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na finasteryd lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Ciąża - Produkt leczniczy jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży lub mogących zajść w ciążę (patrz punkt „Wpływ na płodność, ciążę i laktację”, Ekspozycja na finasteryd w dawce 5 mg -ryzyko dla płodu płci męskiej) ).

Finasteryd w dawce 5 mg nie jest wskazany do stosowania u kobiet i dzieci.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Ogólne

Pacjentów z dużą objętością moczu zalegającego i (lub) silnie zmniejszonym przepływem moczu należy uważnie obserwować w celu uniknięcia powikłań spowodowanych niedrożnością dróg moczowych. Należy wziąć pod uwagę możliwość operacji.

•    Należy rozważyć konsultację urologa u pacjentów leczonych finasterydem.

•    Przed rozpoczęciem leczenia finasterydem należy wykluczyć zatrzymanie moczu spowodowane rozrostem trójpłatowym gruczołu krokowego.

•    Brak doświadczeń w leczeniu pacjentów z niewydolnością wątroby. Zalecana jest ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, ponieważ finasteryd jest metabolizowany

w wątrobie i jego stężenie w osoczu może być zwiększone u takich pacjentów (patrz punkt 4.2).

•    Produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni zażywać tego leku.

Kontakt z rozkruszonymi lub pękniętymi tabletkami

Kobiety (np. personel medyczny) w ciąży lub mogące zajść w ciążę w wieku rozrodczym nie powinny dotykać tabletek finasterydu, ponieważ istnieje ryzyko wchłonięcia finasterydu i zagrożenia dla płodu płci męskiej (patrz punkt 4.6). Pacjenta należy poinstruować o informowaniu kobiet z jego otoczenia o konieczności nie dotykania tabletek produktu leczniczego Lifin.

Wpływ na swoisty antygen sterczowy (ang. Prostate Specific Antygen - PSA) i wykrywalność raka gruczołu krokowego

Nie udowodniono klinicznej korzyści u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego stosujących finasteryd. Pacjenci ze stwierdzonym łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (BPH) oraz podwyższonym poziomem swoistego antygenu sterczowego (PSA) w surowicy byli obserwowani w kontrolowanych badaniach klinicznych z wielokrotną kontrolą poziomu PSA i biopsją gruczołu krokowego. We wspomnianych badaniach BPH nie zanotowano, aby finasteryd wykazywał wpływ na stopień wykrywania raka gruczołu krokowego, a ogólne występowanie raka gruczołu krokowego nie różniło się znacząco u pacjentów leczonych finasterydem oraz tych otrzymujących placebo.

Przed rozpoczęciem leczenia z zastosowaniem finasterydu, i następnie okresowo w czasie leczenia, zaleca się wykonanie u pacjenta badania per rectum i, w razie konieczności, oznaczenie poziomu PSA w surowicy w celu wykluczenia raka gruczołu krokowego. Oznaczanie poziomu PSA w surowicy jest także stosowane do wykrywania raka gruczołu krokowego. W zasadzie linia bazowa dla PSA > 10 ng/ml (w teście Hybritech do wykrywania wolnego PSA) sugeruje dalszą ocenę oraz rozważenie biopsji; dla poziomów PSA pomiędzy 4 a 10 ng/ml, dalsza ocena jest zalecana. Znaczne podobieństwo w poziomach PSA występuje u mężczyzn z rakiem gruczołu krokowego i u mężczyzn nie chorujących na raka gruczołu krokowego. W związku z powyższym u mężczyzn z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego poziom PSA w granicach normy nie wyklucza raka gruczołu krokowego, niezależnie od tego, czy otrzymują oni leczenie z zastosowaniem finasterydu, czy też nie. Linia bazowa PSA < 4 ng/ml nie wyklucza raka gruczołu krokowego.

Finasteryd powoduje zmniejszenie stężenia PSA w surowicy u pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego i u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego o około 50%. Przy ocenie poziomu PSA należy brać pod uwagę zmniejszenie jego stężenia w surowicy u leczonych finasterydem pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego, gdyż nie wyklucza ono współistniejącego raka gruczołu krokowego. Zmniejszenie stężenia PSA można przewidywać w całym zakresie wartości, choć jego stopień może być różny u poszczególnych pacjentów. Analizy wartości PSA u ponad 3000 pacjentów w 4-letnim badaniu kontrolowanym placebo (PLESS, długoterminowe badanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania finasterydu, z zastosowaniem podwójnej ślepej próby) potwierdzają, że u typowych pacjentów leczonych finasterydem przez okres co najmniej sześciu miesięcy wartości PSA należy podwoić w celu porównania z normalnymi wartościami PSA u mężczyzn nieleczonych. Poprawka ta nie ma wpływu na czułość ani specyficzność oznaczania PSA i może być stosowana przy wykrywaniu raka gruczołu krokowego.

Każde utrzymujące się zwiększenie stężenia PSA u pacjentów leczonych finasterydem należy dokładnie ocenić, biorąc pod uwagę również niestosowanie się pacjenta do zaleceń lekarza.

Współczynnik wolnego PSA (stosunek wolnego PSA do całkowitego) nie ulega znacznemu zmniejszeniu na skutek działania finasterydu . Współczynnik ten w trakcie leczenia finasterydem pozostaje niezmieniony. W przypadku wykorzystywania współczynnika wolnego PSA do wykrywania raka gruczołu krokowego nie jest konieczne stosowanie poprawek dla uzyskanych wartości.

Wpływ na badania diagnostyczne

Stężenie PSA w surowicy zależy od wieku pacjenta i objętości prostaty, a objętość prostaty zależy od wieku pacjenta. Podczas oceny laboratoryjnych oznaczeń poziomu PSA należy wziąć pod uwagę, że wartości PSA zmniejszają się u pacjentów leczonych finasterydem. U większości pacjentów szybkie zmniejszenie PSA jest obserwowane w okresie pierwszych miesięcy leczenia, po tym czasie poziomy PSA ulegają stabilizacji do nowej linii bazowej. Linia bazowa po okresie leczenia wynosi połowę wartości przed rozpoczęciem leczenia. W związku z powyższym, u typowych pacjentów leczonych finasterydem przez okres co najmniej 6 miesięcy, wartości PSA należy podwoić w celu porównania z normalnymi wartościami PSA u mężczyzn nieleczonych. W celu interpretacji klinicznej, patrz punkt

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania, Wpływ na swoisty antygen sterczowy i wykrywalność raka gruczołu krokowego.

Rak piersi u mężczyzn

W badaniach klinicznych oraz po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zanotowano raka piersi u mężczyzn stosujących finasteryd w dawce 5 mg. Lekarz powinien poinformować pacjenta, aby niezwłocznie zgłosił wykrycie jakichkolwiek zmian w tkance piersiowej takich, jak guzki, ból, ginekomastia lub wypływ z sutków.

Niewydolność wątroby

Nie badano wpływu niewydolności wątroby na farmakokinetykę finasterydu.

Stosowanie u dzieci

Nie zaleca się stosowania finasterydu u dzieci. Nie potwierdzono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności działania produktu w tej grupie wiekowej.

Tabletki zawierają laktozę jednowodną. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie zaobserwowano istotnych klinicznie interakcji z innymi lekami.

Finasteryd jest metabolizowany głównie przez system cytochromu P450 3A4 ale nie wpływa znacząco na funkcje tego enzymu. Oceniono, iż ryzyko, że finasteryd wpływa na farmakokinetykę innych leków jest małe, niemniej jednak możliwe jest, że inhibitory i aktywatory cytochromu P450 3A4 mogą wywierać wpływ na stężenie finasterydu w surowicy. Jednakże opierając się na ustanowionych marginesach bezpieczeństwa, wydaje się mało prawdopodobne, aby jakiekolwiek zwiększenie stężenia finasterydu wynikające z jednoczesnego stosowania takich inhibitorów, miało znaczenie kliniczne.

W badaniach z udziałem ludzi testowano produkty lecznicze, które zawierały: propranolol, digoksynę, glibenklamid, warfarynę, teofilinę i fenazon nie stwierdzając znaczących klinicznie interakcji z finasterydem.

Inne jednocześnie stosowane leki

Interakcje między lekami nie były przedmiotem szczegółowych analiz w badaniach klinicznych, jednak finasteryd stosowano jednocześnie z inhibitorami ACE, lekami alfa-adrenolitycznymi, beta-adrenolitycznymi, blokerami kanału wapniowego, azotanami, lekami moczopędnymi, antagonistami receptora H2, inhibitorami reduktazy HMG-CoA, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), chinolonami i benzodiazepinami i nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Finasteryd nie jest wskazany w leczeniu kobiet które są lub mogą zajść w ciążę (patrz punkt 4.3).

Ze względu na zdolność inhibitorów 5-alfa-reduktazy typu II do hamowania konwersji testosteronu do dihydrotestosteronu, leki te, włączając finasteryd, podawane kobietom w ciąży mogą powodować nieprawidłowości zewnętrznych narządów płciowych u płodów płci męskiej

Kobiety w ciąży lub w wieku rozrodczym nie powinny dotykać rozkruszonych lub pękniętych tabletek finasterydu, ponieważ istnieje możliwość wchłonięcia finasterydu i w konsekwencji zagrożenia dla płodu płci męskiej. Tabletki powlekane finasterydu uniemożliwiają kontakt z substancją czynną podczas zwykłego trzymania/ dotykania tabletki, pod warunkiem, że nie została ona połamana lub rozkruszona.

Z nasienia mężczyzn otrzymujących finasteryd w dawce 5 mg na dobę wyizolowano niewielkie ilości finasterydu. Nie wiadomo, czy kontakt kobiety ciężarnej z nasieniem pacjenta leczonego finasterydem będzie miał niepożądane skutki dla płodu płci męskiej. Z tego względu, jeśli partnerka seksualna pacjenta jest lub może być w ciąży, należy unikać narażenia jej na kontakt z nasieniem.

Karmienie piersią

Finasteryd nie jest wskazany do stosowania u kobiet. Nie wiadomo czy finasteryd przenika do mleka matki.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej występujące działania niepożądane to impotencja i zmniejszone libido. Te działania niepożądane zazwyczaj występują na początku leczenia i u większości pacjentów przemijają w trakcie leczenia.

Działania niepożądane odnotowane w czasie badań klinicznych oraz po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu są przedstawione poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością występowania.

Klasyfikacja częstości przy zastosowaniu następującej konwencji:

bardzo często (>1/10)

często (>1/100 do <1/10)

niezbyt często (>1/10 00 do <1/100)

rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

bardzo rzadko (<1/10 000)

nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość: działanie niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

Nieznana: reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk warg i twarzy

Zaburzenia psychiczne

Często: obniżone libido

Nieznana: depresja, utrzymywanie się

obniżonego libido po przerwaniu leczenia

Zaburzenia serca

Nieznana: przyspieszone bicie serca (kołatanie serca)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Nieznana: zwiększenie stężenia enzymów wątrobowych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: wysypka Nieznana: świąd, pokrzywka

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Często: impotencja

Niezbyt często: zaburzenia ejakulacji, tkliwość i powiększenie piersi

Nieznana: ból jąder, zaburzenia wzwodu utrzymujące się po przerwaniu leczenia, niepłodność męska i (lub) słaba jakość nasienia

Badania diagnostyczne

Często: zmniejszenie objętości ejakulatu.

Dodatkowo, następujące działania niepożądane odnotowano w badaniach klinicznych i po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu: rak piersi u mężczyzn (patrz punkt 4.4)

Wyniki badań laboratoryjnych

Przy ocenie wyników laboratoryjnych oznaczeń poziomu PSA należy wziąć pod uwagę fakt, że poziom PSA jest ogólnie obniżony u pacjentów leczonych finasterydem (patrz punk 4.4).

Dane z badań długoterminowych

W trwającym 7 lat badaniu kontrolowanym placebo, w którym uczestniczyło 18882 zdrowych mężczyzn, z których u 9060 wykonano biopsję cienkoigłową gruczołu krokowego, raka prostaty stwierdzono u 803 (18,4%) mężczyzn otrzymujących finasteryd oraz u 1147 (24,4%) mężczyzn z grupy placebo. W grupie finasterydu, u 280 (6,4%) mężczyzn rozpoznano raka prostaty o stopniu złośliwości 7-10 w skali Gleasona, w porównaniu do 237 (5,1%) przypadków w grupie placebo. Dodatkowe analizy wskazują, że zwiększenie rozpowszechnienia raka gruczołu krokowego wysokiego stopnia zaawansowania obserwowanego w grupie pacjentów leczonych finasterydem, może być wyjaśnione detekcją wpływu finasterydu na objętość prostaty. Wśród wszystkich przypadków raka prostaty rozpoznanych w tym badaniu, około 98% sklasyfikowano jako rak wewnątrztorebkowy (stan kliniczny T1 lub T2). Związek przyczynowy pomiędzy przewlekłym stosowaniem finasterydu a stopniem złośliwości guzów od 7 do 10 w skali Gleasona nie jest znany.

Leczenie objawów chorób gruczołu krokowego (ang. MTOPS)

W badaniu MTOPS porównywano działanie finasterydu 5 mg/dobę (n=768), doksazosyny 4 lub 8 mg/dobę (n=756), terapii skojarzonej finasterydem 5 mg/dobę i doksazosyną 4 lub 8 mg/dobę (n=786) oraz placebo (n=737). W tym badaniu bezpieczeństwo i tolerancja leczenia skojarzonego odpowiadały analogicznym parametrom poszczególnych składników. Częstość występowania zaburzeń ejakulacji bez względu na wybór produktu leczniczego wynosiła: 8,3% w grupie finasterydu, 5,3% w grupie doksazosyny, 15,0% w grupie leczenia skojarzonego, 3,9% w grupie placebo (częstość występowania zaburzeń ejakulacji u pacjentów otrzymujących leczenie skojarzone była porównywalna do sumy częstości występowania tego działania niepożądanego dla dwóch grup, w których stosowano monoterapię).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu

MonitorowaniaNiepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów

Leczniczych,Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

U pacjentów, którzy przyjęli jednorazowe dawki finasterydu do 400 mg oraz przyjmujących dawki wielokrotne do 80 mg na dobę przez 3 miesiące nie obserwowano zależnych od dawki działań niepożądanych.

Nie istnieje swoista metoda leczenia przedawkowania finasterydu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: testosteron, inhibitor 5-alfa reduktazy, kod ATC: G04C B01.

Finasteryd jest kompetycyjnym inhibitorem ludzkiej 5-alfa reduktazy typu II, z którym stopniowo tworzy stabilny kompleks enzymatyczny. Konwersja tego kompleksu jest bardzo powolna (t1/2=30 dni). W badaniach in vitro i in vivo stwierdzono że finasteryd jest specyficznym inhibitorem typu II 5-alfa reduktazy. Enzym przekształca testosteron do silniejszego androgenu dihydrotestosteronu (DHT).

Fizjologiczne funkcjonowanie i wzrost gruczołu krokowego (BPH) a także rozrostowej tkanki gruczołu krokowego są zależne od przekształcenia testosteronu w dihydrotestosteron. Finasteryd nie wykazuje powinowactwa do receptorów androgenowych.

Badania kliniczne wykazują szybkie zmniejszenie wartości DHT w surowicy o 70%, co prowadzi do zmniejszenia objętości gruczołu krokowego. Po 3 miesiącach objętość gruczołu zmniejsza się o około 20% i proces ten postępuje osiągając około 27% po 3 latach. Wyraźne zmniejszenie następuje w strefie obwodowej bezpośrednio otaczającej cewkę moczową. Pomiary urodynamiczne również potwierdziły znaczące zmniejszenie napięcia mięśnia wypieracza moczu w wyniku zmniejszenia niedrożności.

Znaczącą poprawę maksymalnego tempa przepływu moczu oraz złagodzenie objawów uzyskuje się po kilku tygodniach w porównaniu ze stanem z początku leczenia. Różnice w stosunku do placebo zostały udokumentowane po odpowiednio 4 i 7 miesiącach.

Wszystkie parametry skuteczności zostały utrzymane podczas 3-letniego okresu obserwacji.

Wpływ czterech lat leczenia finasterydem na występowanie ostrego zatrzymania moczu, potrzebę operacji chirurgicznej, wskaźnik objawów i objętość gruczołu krokowego:

W badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z umiarkowanymi i ciężkimi objawami BPH, powiększeniem gruczołu krokowego stwierdzonym badaniem per rectum oraz małą objętością zalegającego moczu, finasteryd zmniejszał częstość występowania ostrego zatrzymania moczu z 7/100 do 3/100 w ciągu czterech lat, a konieczność leczenia operacyjnego (TURP lub prostatektomia) z 10/100 do 5/100. Zmiany te były powiązane z 2-punktową poprawą w skali QUASJI-AUA (zakres 0-34), trwałym zmniejszeniem objętości gruczołu krokowego o około 20% i trwałym zwiększeniem szybkości przepływu moczu.

Leczenie objawów chorób gruczołu krokowego (MTOPS)

Badanie MTOPS prowadzono przez 4-6 lat, objęto nim 3047 pacjentów z objawowym BPH, randomizowanych do grupy finasterydu 5 mg/dobę, doksazosyny 4 lub 8 mg/dobę*, leczenia skojarzonego finasterydem 5 mg/dobę i doksazosyną 4 lub 8 mg/dobę* lub placebo. Pierwszorzędowym punktem końcowym był czas do klinicznej progresji BPH, określanej jako wzrost o co najmniej 4 punkty względem wartości wyjściowych w skali oceny objawów ostre zatrzymanie moczu, niewydolność nerek zależna od BPH, nawracające zakażenia dróg moczowych lub urosepsa, lub nietrzymanie moczu. W porównaniu z placebo, leczenie finasterydem, doksazosyną lub leczenie skojarzone powodowało znaczący spadek ryzyka progresji BPH odpowiednio o 34% (p=0,002), 39% (p<0,001) i 67% (p<0,001). Większość objawów (274 z 351), które składały się na progresję BPH potwierdzono co najmniej 4 punktowym wzrostem w skali oceny objawów; ryzyko progresji objawów zmalało odpowiednio o 30% (95% CI 6 do 48%), 46% (95% CI 25 do 60%) i 64% (95% CI 48 do 75%) w grupie finasterydu, doksazosyny i leczenia skojarzonego odpowiednio, w porównaniu do placebo.

Ostre zatrzymanie moczu wystąpiło w 41 z 351 przypadków progresji BPH; ryzyko rozwoju ostrej retencyjnej niewydolności nerek zmalało odpowiednio o 67% (p=0,011), 31% (p=0,296) i 79% (p=0,001) odpowiednio w grupach finasterydu, doksazosyny i leczenia skojarzonego w porównaniu z placebo. Jedynie u pacjentów z grupy finasterydu i leczenia skojarzonego stwierdzono znamienne różnice w porównaniu z placebo.

*Dawkę zwiększano stopniowo co 3 tygodnie od 1 mg do 4 lub 8 mg, w zależności od tolerancji pacjenta na produkt leczniczy.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Biodostępność finasterydu wynosi około 80%. Maksymalne stężenie w osoczu jest osiągane po około 2 godzinach od podania leku, a całkowite wchłonięcie następuje po 6-8 godzinach.

Dystrybucja

Wiązanie z białkami osocza wynosi około 93%.

Klirens osoczowy i objętość dystrybucji wynoszą odpowiednio około 165 ml/min (70-279 ml/min) i 76 l (44-96 l). Kumulowanie się niewielkich ilości finasterydu jest widoczne przy podaniu wielokrotnym. Po podaniu finasterydu w dobowej dawce 5 mg minimalne stężenie w stanie stacjonarnym obliczono na 8 do 10 ng/ml i pozostaje ono stałe z upływem czasu.

Eliminacja

Okres półtrwania w osoczu wynosi średnio 6 godzin (4 do 12 godzin) (u mężczyzn >70 lat: 8 godzin, z zakresem 6 do 15 godzin).

Po podaniu radioaktywnie znakowanego finasterydu około 39% (32 do 46%) podanej dawki wydalana jest z moczem w postaci metabolitów. Praktycznie nie wykrywa się w moczu finasterydu w postaci niezmienionej. Około 57% (51 do 64%) całkowitej dawki wydalane jest z kałem.

U pacjentów w podeszłym wieku, zmniejszył się wskaźnik wydalania. Okres półtrwania jest wydłużony z około 6 godzin u mężczyzn w wieku 18-60 lat do 8 godzin u mężczyzn w wieku powyżej 70 lat. Dane te nie mają znaczenia klinicznego i nie powodują konieczności zmniejszenia dawki.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny jedynie 9 ml/min) nie obserwowano zmian w wydalaniu finasterydu (patrz punkt 4.2). Nie było różnic również w zakresie wiązania z białkami u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Część metabolitów, która u zdrowych osób zazwyczaj wydalana jest przez nerki, była wydalana z kałem. Wydaje się więc, że wydalanie z kałem wzrasta współmiernie do zmniejszenia wydalania metabolitów z moczem. Nie ma konieczności modyfikacji dawki finasterydu u niedializowanych pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Brak dostępnych danych dotyczących pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Finasteryd przekracza barierę krew-mózg. W nasieniu leczonych pacjentów zaobserwowano obecność niewielkich ilości finasterydu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i potencjalnego działania rakotwórczego nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Badania toksycznego wpływu na płodność szczurów wykazały zmniejszoną masę gruczołu krokowego i pęcherzyków nasiennych, zmniejszone wydzielanie z gruczołów płciowych dodatkowych, zmniejszony indeks płodności (wywołane przez główne farmakologiczne działanie finasterydu). Kliniczne znaczenie tych danych jest niejasne.

Tak jak w przypadku innych inhibitorów 5-alfa-reduktazy, obserwowano feminizację płodów płci męskiej u szczurów po podaniu finasterydu w okresie ciąży.

Podawanie finasterydu w czasie ciąży naczelnym nie wykazało feminizacji płodów męskich z nadmiernym narażeniem w naczyniach krwionośnych spodziewanych poziomów w porównaniu nasieniem. Jest mało prawdopodobne aby przechodzenie finasterydu do nasienia miało negatywny wpływ na płody męskie.

W badaniach rozwojowych prowadzonych na zwierzętach obserwowano u męskiego potomstwa ciężarnych szczurów, którym podawano finasteryd w dawkach od 100 ^g/kg/dobę do 100 mg/kg/dobę zależne od dawki spodziectwo, z częstotliwością występowania od 3,6% do 100%. Dodatkowo ciężarne szczury, którym podawano finasteryd w dawkach mniejszych niż zalecane u ludzi, rodziły potomstwo ze zmniej szoną wagą pęcherzykową gruczołu krokowego oraz nasienia, opóźnioną separacją napletka, krótkotrwały rozwój sutków oraz zmniejszonym odstępem odbytowo-płciowym. Krytyczny okres w którym te objawy mogą zostać wywołane został określony na 16-17 dzień ciąży u szczurów.

Zmiany opisane powyżej są spodziewanym skutkiem farmakologicznym inhibitorów typu II 5-alfa reduktazy. Wiele z tych zmian, takie jak spodziectwo, obserwowanych u szczurów płci męskiej narażonych in utero na finasteryd są podobne do tych zanotowanych u noworodków płci męskiej z genetyczną niedoskonałością 5-alfa reduktazy typu II.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki

Laktoza j ednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia żelowana Sodu dokuzynian

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Krzemionka koloidalna bezwodna Sodu stearylofumaran

Skład otoczki

Opadry II 31F58914 white*:

Indygokarmina (E132)

*Hypromeloza, Laktoza jednowodna, Tytanu dwutlenek (E171), Makrogol 4000, Sodu cytrynian dwuwodny

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Blister z folii PVC/PVDC/Al.

Wielkości opakowania: 28 (2 blistry po 14 sztuk), 28 (4 blistry po 7 sztuk) i 30 tabletek.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Kobiety ze stwierdzoną lub podejrzewaną ciążą nie powinny brać do rąk rozkruszonych lub połamanych tabletek Lifin (patrz punkty 4.3, 4.4 i 4.6).

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

12182

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

31.03.2006/20.04.2011/18.09.2012/2014.07.14

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Lifin