Imeds.pl

Ligosan 140 Mg/G

Document: dokument 0 change

Ligosan, PIL - PL

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA Ligosan 140 mg/g żel okołozębowy

Doksycyklina

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do stomatologa lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym stomatologowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Ligosan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Ligosanu

3.    Jak stosować Ligosan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Ligosan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Ligosan i w jakim celu się go stosuje

Ligosan jest produktem leczniczym stosowanym w leczeniu zapalenia przyzębia, zawierającym doksycyklinę, która jest antybiotykiem należącym do grupy tetracyklin.

Ligosan jest przeznaczony do leczenia przewlekłego i agresywnego zapalenia przyzębia, gdzie kieszonka przyzębna ma głębokość > 5 mm i przeznaczony jest do stosowania u dorosłych jako metoda uzupełniająca konwencjonalne leczenie niechirurgiczne zapalenia przyzębia.

Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania preparatów przeciwbakteryjnych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Ligosanu

Kiedy nie stosować Ligosanu

-    u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną doksycyklinę, inne antybiotyki tetracyklinowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (wymienioną w punkcie 6).

-    u pacjentów leczonych antybiotykami beta-laktamowymi na krótko przed rozpoczęciem lub w trakcie leczenia zapalenia przyzębia Ligosanem; należy poinformować stomatologa, jeżeli pacjent przyjmował antybiotyki, ale nie jest pewny, czy są to anytbiotyki beta-laktamowe.

-    w okresie rozwoju zębów (odontogenezy).

-    w czasie ciąży.

-    u pacjentów w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na ostrą chorobę związaną z zaburzeniami wytwarzania czerwonego barwnika krwi (ostrą porfirię).

-    u pacjentów z ostrą niewydolnością wątroby.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Ligosanu należy omówić to ze stomatologiem.

-    Leczenie antybiotykami tetracyklinowymi, w tym doksycykliną, może wywołać podwyższoną nadwrażliwość na światło oraz spowodować reakcje nadwrażliwości w wyniku narażenia się na oddziaływanie światła. W przypadku widocznych zmian skórnych, np. zaczerwienienia skóry, należy poinformować stomatologa, który przerwie leczenie.

-    W przypadku występowania niewydolności wątroby lub leczenia lekami hepatotoksycznymi, należy zachować ostrożność w stosowaniu antybiotyków tetrakcyklinowych, w tym doksycykliny.

-    W przypadku występowania niewydolności nerek może dojść do akumulacji antybiotyków tetracyklinowych, takich jak doksycyklina, co może doprowadzić do zaburzenia czynności lub uszkodzenia wątroby. Ponieważ stężenie doksycykliny

w osoczu było bardzo małe po leczeniu Ligosanem, wystąpienie tych objawów jest mało prawdopodobne

w wyniku leczenia Ligosanem.

-    W przypadku pacjentów z przebytymi zakażeniami drożdżakowymi (kandydoza) leczenie doksycykliną może zwiększyć ryzyko wystąpienia kandydozy jamy ustnej. Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków stosowanie Ligosanu może doprowadzić do podwyższenia oporności mikroorganizmów (włącznie z grzybami) na tetracykliny.

-    Antybiotyki tetracyklinowe mogą zmniejszać aktywność II czynnika krzepliwości krwi (protrombiny osocza).

W związku z tym, jeśli pacjent jest jednocześnie leczony lekami przeciwzakrzepowymi, konieczne może być zmniejszenia ich dawki. Pomimo iż wystąpienie takich objawów jest mało prawdopodobne w przypadku stosowania Ligosanu ze względu na małe stężenie doksycykliny w osoczu, należy jednak zachować szczególną ostrożność u tych pacjentów.

Dzieci i młodzież

Ligosanu nie należy stosować u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Ligosan a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi, stomatologowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Niektóre produkty lecznicze mogą wykazywać interakcje z Ligosanem. Możliwe są następujące interakcje:

-    z antybiotykami beta-laktamowymi, dlatego też jednoczesne podawanie doksycykliny pacjentom przyjmującym antybiotyki beta-laktamowe nie jest wskazane.

-    jednoczesne podawanie antybiotyków tetracyklinowych, takich jak doksycyklina, oraz anestezji z zastosowaniem metoksyfluranu może spowodować (prowadzącą do śmierci) niewydolność nerek.

-    doksycyklina może nasilić toksyczne działanie cyklosporyny A.

Narażenie organizmu na doksycyklinę poza wpływem na miejsce poddawane leczeniu (ogólnoustrojowe narażenie na doksycyklinę) po leczeniu lekiem Ligosan jest bardzo mała. Jest mało prawdopodobne, aby doszło do wystąpienia wyżej wymienionych interakcji, które odnoszą się do miejsc niepodlegających leczeniu, zważywszy na małe stężenie doksycykliny we krwi po podaniu Ligosanu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza, stomatologa lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Stosowanie leku Ligosan w okresie ciąży jest przeciwwskazane.

Stosowanie antybiotyków tetracyklinowych w okresie rozwoju zębów może spowodować stałe przebarwienie zębów oraz uszkodzenie szkliwa.

Karmienie piersią

Antybiotyki tetracyklinowe, takie jak doksycyklina, przenikają do mleka matki, dlatego też nie zaleca się podawania Ligosanu w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ligosan nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować Ligosan

Ligosan powinien być aplikowany wyłącznie przez stomatologów do kieszonek przyzębnych, za pomocą określonego urządzenia.

Zalecana dawka

Stosowana dawka leku Ligosan różni się w zależności od wielkości, kształtu oraz głębokości kieszonek przyzębnych.

Metoda podawania

Lek do stosowania okołozębowego.

Sposób użycia

Ligosan należy podawać wyłącznie przy użyciu gotowego napełnionego żelem Ligosan cylindrycznego wkładu wraz z dołączonym do niego pistoletem dozującym.

-    Wyjąć laminowaną torebkę z lodówki 20 minut przed rozpoczęciem aplikacji. Pozostaw torebkę zamkniętą, aby produkt dostosował się do temperatury pokojowej, co pozwoli uniknąć gromadzenia się wilgoci w wyniku skraplania się pary.

-    Otworzyć zabezpieczoną laminowaną torebkę bezpośrednio przed użyciem i wyjąć cylindryczny wkład, który zawiera Ligosan.

-    Włożyć cylindryczny wkład do pistoletu oraz usunąć wieczko znajdujące się na końcówce wkładu.

-    Naciśnij uchwyt pistoletu do momentu, gdy żel Ligosan zostanie wyciśnięty z końcówki wkładu.

-    Produkt leczniczy jest gotowy do aplikacji.

-    Umyć i osuszyć kieszonkę przyzębną jak zazwyczaj.

-    Delikatnie umieścić czubek końcówki wkładu w kieszonce przyzębnej. Ulokować czubek końcówki wkładu u podstawy kieszonki oraz wciśnij uchwyt pistoletu, aby wycisnąć żel. Powoli wyjmuj czubek wkładu z kieszonki przyzębnej, cały czas wyciskając żel.

Aplikację żelu należy kontynuować do momentu pojawienia się nadmiaru żelu na linii dziąsłowej, co oznacza, że kieszonka została całkowicie wypełniona żelem. Nadmiar żelu można usunąć za pomocą zmoczonego wacika dentystycznego lub sączka papierowego.

Przez okres 7 dni od aplikacji należy unikać mechanicznego czyszczenia zębów leczonych żelem Ligosan, z wyjątkiem szczotkowania powierzchni żujących zębów (powierzchnia okluzyjna) i języka.

Czas trwania leczenia

Ligosan jest początkowo stosowany jeden raz.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Ligosanu

Nie ma ryzyka ostrego przedawkowania. W razie przyjęcia zbyt dużej dawki Ligosanu należy usunąć go z kieszonki przyzębnej.

Działania szkodliwe dla zdrowia (ostra toksyczność) w przypadku leków zawierających doksycyklinę są nieznaczne, nawet po przyjęciu stosunkowo wysokich dawek. W razie przypadkowego przedawkowania podanie produktów leczniczych, które neutralizują nadmierną ilość kwasu solnego w żołądku (leki zobojętniające kwas żołądkowy) lub soli magnezu, lub wapnia zapobiegnie wchłanianiu z przewodu pokarmowego. Polega to na wchłanianiu substancji czynnej doksycykliny przez związki chemiczne, które nie mogą być wchłonięte przez organizm (niewchłanialne kompleksy chelatowe). Jeżeli okaże się to konieczne, należy podjąć dalsze leczenie objawowe i podtrzymujące. Doksycykliny nie można usunąć z krwioobiegu stosując oczyszczanie krwi (dializę).

Dodatkowe pytania na temat tego produktu leczniczego należy kierować do stomatologa lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania działań niepożądanych jest podana jak następuje:

Bardzo często:    dotyczy więcej niż 1 na 10 pacjentów

Często:    dotyczy do 1 na 10 pacjentów

Niezbyt często: dotyczy do 1 na 100 pacjentów Rzadko:    dotyczy do 1 na 1000 pacjentów

Bardzo rzadko: dotyczy do 1 na 10,000 pacjentów

Nieznana:    częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Działania niepożądane zgłaszane podczas badania klinicznego:

Niezbyt często:

-    obrzęk dziąseł

-    smak podobny do smaku gumy do żucia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

- Reakcje nadwrażliwości

Częstość nieznana: pokrzywka z powstającymi pęcherzami, przemijający obrzęk podskórny oraz obrzęk błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy), reakcje alergiczne (anafilaksja), purpurowe plamy na skórze (plamica alergiczna).

W grupie antybiotyków tetracyklinowych ma miejsce całkowita oporność krzyżowa.

Działania niepożądane występujące w przypadku doksycykliny podawanej doustnie nie zostały wymienione w tej ulotce.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym stomatologowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}, e-mail: adr@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Ligosan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na laminowanej torebce oraz pudełku po skrócie „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Cylindryczny wkład należy przechowywać w lodówce (2-8 °C) w oryginalnej nieotwartej laminowanej torebce. Po pierwszym otworzeniu laminowanej torebki: należy użyć natychmiast.

Oznaki nieużyteczności: Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się, że laminowana torebka, w której umieszczony jest cylindryczny wkład jest uszkodzona.

Wszelkie niewykorzystane resztki żelu należy usunąć po pierwszym zastosowaniu.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Ligosan

Substancją czynną leku jest doksycyklina.

1 g żelu okołozębowego zawiera 140 mg doksycykliny, co odpowiada 161,5 mg hyklanu doksycykliny.

1 napełniony cylindryczny wkład wypełniony 260 mg żelu okołozębowego zawiera 36,40 mg doksycykliny.

Pozostałe składniki to:

Poliglikolid, kopolimer makrogolu-DL-laktydu i glikolidu (o dużej lepkości), kopolimer makrogolu-DL-laktydu i glikolidu (o niskiej lepkości)

Jak wygląda Ligosan i co zawiera opakowanie

Ligosan to żółty żel, którym napełnione są cylindryczne wkłady.

Dostępny w opakowaniach zawierających 2, 4, 8, 10 lub 16 napełnionych cylindrycznych wkładów.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Heraeus Kulzer GmbH Gruner Weg 11 63450 Hanau (Niemcy)

Wytwórca

Artesan Pharma GmbH & Co. KG

Wendlandstr. 1

29439 Luchow (Niemcy)

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria, Liechtenstein, Polska, Hiszpania, Włochy

Niemcy, Finlandia

Belgia, Holandia, Wielka Brytania

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ligosan

Ligoslo

Adjusan

5 / 5