+ iMeds.pl

Ligosan 140 mg/gUlotka Ligosan

Ligosan, PIL - PL

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA Ligosan 140 mg/g żel okołozębowy

Doksycyklina

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do stomatologa lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym stomatologowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Ligosan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Ligosanu

3.    Jak stosować Ligosan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Ligosan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Ligosan i w jakim celu się go stosuje

Ligosan jest produktem leczniczym stosowanym w leczeniu zapalenia przyzębia, zawierającym doksycyklinę, która jest antybiotykiem należącym do grupy tetracyklin.

Ligosan jest przeznaczony do leczenia przewlekłego i agresywnego zapalenia przyzębia, gdzie kieszonka przyzębna ma głębokość > 5 mm i przeznaczony jest do stosowania u dorosłych jako metoda uzupełniająca konwencjonalne leczenie niechirurgiczne zapalenia przyzębia.

Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania preparatów przeciwbakteryjnych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Ligosanu

Kiedy nie stosować Ligosanu

-    u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną doksycyklinę, inne antybiotyki tetracyklinowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (wymienioną w punkcie 6).

-    u pacjentów leczonych antybiotykami beta-laktamowymi na krótko przed rozpoczęciem lub w trakcie leczenia zapalenia przyzębia Ligosanem; należy poinformować stomatologa, jeżeli pacjent przyjmował antybiotyki, ale nie jest pewny, czy są to anytbiotyki beta-laktamowe.

-    w okresie rozwoju zębów (odontogenezy).

-    w czasie ciąży.

-    u pacjentów w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na ostrą chorobę związaną z zaburzeniami wytwarzania czerwonego barwnika krwi (ostrą porfirię).

-    u pacjentów z ostrą niewydolnością wątroby.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Ligosanu należy omówić to ze stomatologiem.

-    Leczenie antybiotykami tetracyklinowymi, w tym doksycykliną, może wywołać podwyższoną nadwrażliwość na światło oraz spowodować reakcje nadwrażliwości w wyniku narażenia się na oddziaływanie światła. W przypadku widocznych zmian skórnych, np. zaczerwienienia skóry, należy poinformować stomatologa, który przerwie leczenie.

-    W przypadku występowania niewydolności wątroby lub leczenia lekami hepatotoksycznymi, należy zachować ostrożność w stosowaniu antybiotyków tetrakcyklinowych, w tym doksycykliny.

-    W przypadku występowania niewydolności nerek może dojść do akumulacji antybiotyków tetracyklinowych, takich jak doksycyklina, co może doprowadzić do zaburzenia czynności lub uszkodzenia wątroby. Ponieważ stężenie doksycykliny

w osoczu było bardzo małe po leczeniu Ligosanem, wystąpienie tych objawów jest mało prawdopodobne

w wyniku leczenia Ligosanem.

-    W przypadku pacjentów z przebytymi zakażeniami drożdżakowymi (kandydoza) leczenie doksycykliną może zwiększyć ryzyko wystąpienia kandydozy jamy ustnej. Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków stosowanie Ligosanu może doprowadzić do podwyższenia oporności mikroorganizmów (włącznie z grzybami) na tetracykliny.

-    Antybiotyki tetracyklinowe mogą zmniejszać aktywność II czynnika krzepliwości krwi (protrombiny osocza).

W związku z tym, jeśli pacjent jest jednocześnie leczony lekami przeciwzakrzepowymi, konieczne może być zmniejszenia ich dawki. Pomimo iż wystąpienie takich objawów jest mało prawdopodobne w przypadku stosowania Ligosanu ze względu na małe stężenie doksycykliny w osoczu, należy jednak zachować szczególną ostrożność u tych pacjentów.

Dzieci i młodzież

Ligosanu nie należy stosować u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Ligosan a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi, stomatologowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Niektóre produkty lecznicze mogą wykazywać interakcje z Ligosanem. Możliwe są następujące interakcje:

-    z antybiotykami beta-laktamowymi, dlatego też jednoczesne podawanie doksycykliny pacjentom przyjmującym antybiotyki beta-laktamowe nie jest wskazane.

-    jednoczesne podawanie antybiotyków tetracyklinowych, takich jak doksycyklina, oraz anestezji z zastosowaniem metoksyfluranu może spowodować (prowadzącą do śmierci) niewydolność nerek.

-    doksycyklina może nasilić toksyczne działanie cyklosporyny A.

Narażenie organizmu na doksycyklinę poza wpływem na miejsce poddawane leczeniu (ogólnoustrojowe narażenie na doksycyklinę) po leczeniu lekiem Ligosan jest bardzo mała. Jest mało prawdopodobne, aby doszło do wystąpienia wyżej wymienionych interakcji, które odnoszą się do miejsc niepodlegających leczeniu, zważywszy na małe stężenie doksycykliny we krwi po podaniu Ligosanu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza, stomatologa lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Stosowanie leku Ligosan w okresie ciąży jest przeciwwskazane.

Stosowanie antybiotyków tetracyklinowych w okresie rozwoju zębów może spowodować stałe przebarwienie zębów oraz uszkodzenie szkliwa.

Karmienie piersią

Antybiotyki tetracyklinowe, takie jak doksycyklina, przenikają do mleka matki, dlatego też nie zaleca się podawania Ligosanu w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ligosan nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować Ligosan

Ligosan powinien być aplikowany wyłącznie przez stomatologów do kieszonek przyzębnych, za pomocą określonego urządzenia.

Zalecana dawka

Stosowana dawka leku Ligosan różni się w zależności od wielkości, kształtu oraz głębokości kieszonek przyzębnych.

Metoda podawania

Lek do stosowania okołozębowego.

Sposób użycia

Ligosan należy podawać wyłącznie przy użyciu gotowego napełnionego żelem Ligosan cylindrycznego wkładu wraz z dołączonym do niego pistoletem dozującym.

-    Wyjąć laminowaną torebkę z lodówki 20 minut przed rozpoczęciem aplikacji. Pozostaw torebkę zamkniętą, aby produkt dostosował się do temperatury pokojowej, co pozwoli uniknąć gromadzenia się wilgoci w wyniku skraplania się pary.

-    Otworzyć zabezpieczoną laminowaną torebkę bezpośrednio przed użyciem i wyjąć cylindryczny wkład, który zawiera Ligosan.

-    Włożyć cylindryczny wkład do pistoletu oraz usunąć wieczko znajdujące się na końcówce wkładu.

-    Naciśnij uchwyt pistoletu do momentu, gdy żel Ligosan zostanie wyciśnięty z końcówki wkładu.

-    Produkt leczniczy jest gotowy do aplikacji.

-    Umyć i osuszyć kieszonkę przyzębną jak zazwyczaj.

-    Delikatnie umieścić czubek końcówki wkładu w kieszonce przyzębnej. Ulokować czubek końcówki wkładu u podstawy kieszonki oraz wciśnij uchwyt pistoletu, aby wycisnąć żel. Powoli wyjmuj czubek wkładu z kieszonki przyzębnej, cały czas wyciskając żel.

Aplikację żelu należy kontynuować do momentu pojawienia się nadmiaru żelu na linii dziąsłowej, co oznacza, że kieszonka została całkowicie wypełniona żelem. Nadmiar żelu można usunąć za pomocą zmoczonego wacika dentystycznego lub sączka papierowego.

Przez okres 7 dni od aplikacji należy unikać mechanicznego czyszczenia zębów leczonych żelem Ligosan, z wyjątkiem szczotkowania powierzchni żujących zębów (powierzchnia okluzyjna) i języka.

Czas trwania leczenia

Ligosan jest początkowo stosowany jeden raz.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Ligosanu

Nie ma ryzyka ostrego przedawkowania. W razie przyjęcia zbyt dużej dawki Ligosanu należy usunąć go z kieszonki przyzębnej.

Działania szkodliwe dla zdrowia (ostra toksyczność) w przypadku leków zawierających doksycyklinę są nieznaczne, nawet po przyjęciu stosunkowo wysokich dawek. W razie przypadkowego przedawkowania podanie produktów leczniczych, które neutralizują nadmierną ilość kwasu solnego w żołądku (leki zobojętniające kwas żołądkowy) lub soli magnezu, lub wapnia zapobiegnie wchłanianiu z przewodu pokarmowego. Polega to na wchłanianiu substancji czynnej doksycykliny przez związki chemiczne, które nie mogą być wchłonięte przez organizm (niewchłanialne kompleksy chelatowe). Jeżeli okaże się to konieczne, należy podjąć dalsze leczenie objawowe i podtrzymujące. Doksycykliny nie można usunąć z krwioobiegu stosując oczyszczanie krwi (dializę).

Dodatkowe pytania na temat tego produktu leczniczego należy kierować do stomatologa lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania działań niepożądanych jest podana jak następuje:

Bardzo często:    dotyczy więcej niż 1 na 10 pacjentów

Często:    dotyczy do 1 na 10 pacjentów

Niezbyt często:    dotyczy do 1 na 100 pacjentów

Rzadko:    dotyczy do 1 na 1000 pacjentów

Bardzo rzadko:    dotyczy do 1 na 10,000 pacjentów

Nieznana:    częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Działania niepożądane zgłaszane podczas badania klinicznego:

Niezbyt często:

-    obrzęk dziąseł

-    smak podobny do smaku gumy do żucia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

- Reakcje nadwrażliwości

Częstość nieznana: pokrzywka z powstającymi pęcherzami, przemijający obrzęk podskórny oraz obrzęk błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy), reakcje alergiczne (anafilaksja), purpurowe plamy na skórze (plamica alergiczna).

W grupie antybiotyków tetracyklinowych ma miejsce całkowita oporność krzyżowa.

Działania niepożądane występujące w przypadku doksycykliny podawanej doustnie nie zostały wymienione w tej ulotce.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym stomatologowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}, e-mail: adr@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Ligosan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na laminowanej torebce oraz pudelku po skrócie „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Cylindryczny wkład należy przechowywać w lodówce (2-8 °C) w oryginalnej nieotwartej laminowanej torebce. Po pierwszym otworzeniu laminowanej torebki: należy użyć natychmiast.

Oznaki nieużyteczności: Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się, że laminowana torebka, w której umieszczony jest cylindryczny wkład jest uszkodzona.

Wszelkie niewykorzystane resztki żelu należy usunąć po pierwszym zastosowaniu.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Ligosan

Substancją czynną leku jest doksycyklina.

1 g żelu okołozębowego zawiera 140 mg doksycykliny, co odpowiada 161,5 mg hyklanu doksycykliny.

1 napełniony cylindryczny wkład wypełniony 260 mg żelu okołozębowego zawiera 36,40 mg doksycykliny.

Pozostałe składniki to:

Poliglikolid, kopolimer makrogolu-DL-laktydu i glikolidu (o dużej lepkości), kopolimer makrogolu-DL-laktydu i glikolidu (o niskiej lepkości)

Jak wygląda Ligosan i co zawiera opakowanie

Ligosan to żółty żel, którym napełnione są cylindryczne wkłady.

Dostępny w opakowaniach zawierających 2, 4, 8, 10 lub 16 napełnionych cylindrycznych wkładów.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Heraeus Kulzer GmbH Grüner Weg 11 63450 Hanau (Niemcy)

Wytwórca

Artesan Pharma GmbH & Co. KG

Wendlandstr. 1

29439 Lüchow (Niemcy)

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria, Liechtenstein, Polska, Hiszpania, Włochy

Niemcy, Finlandia

Belgia, Holandia, Wielka Brytania

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ligosan

Ligoslo

Adjusan

5 / 5

Ligosan

Charakterystyka Ligosan

Ligosan, SmPC - PL

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ligosan 140 mg/g żel okołozębowy

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g żelu okołozębowy zawiera 140 mg doksycykliny, co odpowiada 161,5 mg hyklanu doksycykliny. 1 napełniony cylindryczny wkład wypełniony 260 mg żelu okołozębowego zawiera 36,40 mg doksycykliny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Żel okołozębowy w napełnionym cylindrycznym wkładzie. Żel nieprzezroczysty koloru żółtego.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Lek jest przeznaczony do leczenia przewlekłego i agresywnego zapalenia przyzębia, gdy kieszonka przyzębna ma głębokość > 5 mm; lek jest wskazany do stosowania u dorosłych jako metoda uzupełniająca konwencjonalne leczenie niechirurgiczne zapalenia przyzębia.

Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania preparatów przeciwbakteryjnych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Stosowana dawka Ligosanu różni się w zależności od wielkości, kształtu oraz głębokości kieszonek przyzębnych.

Dzieci i młodzież

Ligosan jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat (patrz punkt 4.3).

Sposób podawania

Produkt leczniczy do stosowania okołozębowego.

Ligosan powinien być aplikowany przez stomatologów do kieszonek przyzębnych, za pomocą określonego urządzenia (zastosowanie okołozębowe).

Aplikację żelu należy kontynuować do momentu pojawienia się nadmiaru żelu na linii dziąsłowej, co oznacza, że kieszonka została całkowicie wypełniona żelem. Nadmiar żelu można usunąć przy użyciu zmoczonego wacika dentystycznego lub sączka papierowego.

Przez okres 7 dni od aplikacji należy unikać mechanicznego czyszczenia zębów leczonych żelem Ligosan, z wyjątkiem szczotkowania powierzchni żujących zębów (powierzchnia okluzyjna) i języka.

Instrukcja dotycząca procesu aplikacji produktu leczniczego Ligosan, patrz punkt 6.6.

4.3    Przeciwwskazania

Produktu Ligosan nie należy stosować:

•    u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną doksycyklinę, inne antybiotyki tetracyklinowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

•    u pacjentów leczonych antybiotykami systemowymi przed rozpoczęciem lub w czasie leczenia zapalenia przyzębia,

•    w czasie ciąży,

•    u dzieci i młodzieży ze względu na zmiany wywoływane podczas odontogenzy,

•    u pacjentów w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na ostrą porfirię.

•    u pacjentów z ostrą niewydolnością wątroby.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Leczenie antybiotykami tetracyklinowymi może wywołać nadwrażliwość na światło oraz spowodować reakcje nadwrażliwości w wyniku narażenia się na oddziaływanie promieni słonecznych. W przypadku widocznych zmian skórnych, np. zaczerwienienia skóry, należy przerwać leczenie.

Środki ostrożności

Antybiotyki tetracyklinowe takie jak doksycyklina należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z niewydolnością wątroby oraz pacjentów otrzymujących leki hepatotoksyczne.

U pacjentów z niewydolnością nerek może dojść do kumulacji antybiotyków tetracyklinowych, co może doprowadzić do hepatotoksyczności. Ponieważ stężenie doksycykliny w osoczu było bardzo małe po leczeniu Ligosanem, wystąpienie tych objawów po zastosowaniu Ligosanu jest mało prawdopodobne.

U pacjentów z przebytymi infekcjami drożdżakowymi (kandydoza) leczenie doksycykliną może zwiększyć ryzyko wystąpienia kandydozy jamy ustnej. Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków stosowanie Ligosanu może doprowadzić do podwyższenia oporności mikroorganizmów (włącznie z grzybami) na tetracykliny.

Antybiotyki tetracyklinowe mogą obniżać aktywność protrombiny osocza. W związku z tym u pacjentów leczonych jednocześnie lekami przeciwzakrzepowymi konieczne może być zmniejszenie ich dawki. Pomimo iż wystąpienie takich objawów jest mało prawdopodobne w przypadku stosowania Ligosanu ze względu na małe stężenie doksycykliny w osoczu, należy jednak zachować szczególną ostrożność w przypadku leczenia tych pacjentów.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie zaleca się jednoczesnego podawania doksycykliny pacjentom leczonym antybiotykami beta-laktamowymi, ponieważ leki bakteriostatyczne mogą wpływać na działanie bakteriobójcze antybiotyków beta-laktamowych.

Jednoczesne podawanie antybiotyków tetracyklinowych oraz anestezji z zastosowaniem metoksyfluranu może spowodować niewydolność nerek prowadzącą do śmierci.

Doksycyklina może nasilić toksyczne działanie cyklosporyny A.

Narażenie ogólnoustrojowe doksycykliny po podaniu Ligosanu jest bardzo małe. Wystąpienie powyższych interakcji jest mało prawdopodobne, zważywszy na małe stężenie doksycykliny w osoczu po podaniu Ligosanu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych lub istnieją niepełne dane (wyniki stosowania leku u mniej niż 300 kobiet w ciąży) dotyczące stosowania Ligosanu w czasie ciąży.

Badania na zwierzętach dowodzą, iż tetracykliny przechodzą przez barierę łożyska i odkładają się w tkankach płodu. Może to prowadzić do toksycznego wpływu tetracyklin na rozwijający się płód, co często objawia się w formie opóźnionej osteogenezy.

U zwierząt leczonych doksycykliną we wczesnym okresie ciąży zaobserwowano działanie embriotoksyczne.

Doksycyklina przyjmowana w czasie odontogenezy może powodować trwałe przebarwienie zębów i uszkodzenie szkliwa zębów (patrz punkt 5.3).

W ramach zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania Ligosanu w okresie ciąży. Karmienie piersią

Doksycyklina przenika do mleka matki. Podawanie Ligosanu w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane, gdyż nie można wykluczyć ryzyka dla karmionego piersią dziecka.

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu doksycykliny na płodność mężczyzn i kobiet.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn Ligosan nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych zdefiniowano następująco:

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Działania niepożądane zgłaszane podczas badania klinicznego:

Niezbyt często: obrzęk dziąseł oraz smak podobny do smaku gumy do żucia.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania - Reakcje nadwrażliwości

Częstość nieznana: pokrzywka z powstającymi pęcherzami (urticaria), obrzęk naczynioruchowy, anafilaksja, plamica alergiczna.

W grupie antybiotyków tetracyklinowych ma miejsce całkowita oporność krzyżowa.

Działania niepożądane występujące w przypadku doksycykliny podawanej doustnie nie zostały wymienione w tej Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}, e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie ma ryzyka ostrego przedawkowania. W razie przyjęcia zbyt dużej dawki Ligosanu należy usunąć żel z kieszonki przyzębnej.

Toksyczność ostra doksycykliny jest mała nawet po przyjęciu doustnym dawki wielokrotnej zalecanej do podawania ogólnoustrojowego. W razie przypadkowego przedawkowania podanie leków zobojętniających kwas żołądkowy lub soli magnezu, lub wapnia, dzięki którym powstaną niewchłanialne kompleksy chelatowe, zapobiegnie wchłanianiu z przewodu pokarmowego. Jeżeli okaże się to konieczne, należy podjąć dalsze leczenie objawowe i podtrzymujące.

Doksycykliny nie można usunąć z krwioobiegu za pomocą dializy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w zakażeniach i odkażające do stosowania miejscowego w jamie ustnej, doksycyklina Kod ATC: A01AB22

Doksycyklina jest półsyntetycznym antybiotykiem tetracyklinowym o szerokim zakresie działania. Bakteriostatyczny mechanizm działania leku polega na zahamowaniu syntezy białka na poziomie rybosomu.

W randomizowanym, wieloośrodkowym badaniu z zastosowaniem podwójnie ślepej próby zgodnie z modelem split-mouth dorośli pacjenci z nieleczoną oraz nawracającą chorobą przyzębia w stanie od umiarkowanego do ciężkiego zostali zbadani w okresie 3 i 6 miesięcy od dnia pojedynczego leczenia w formie skalingu i wygładzania korzeni (SRP) przy użyciu żelu zawierającego doksycyklinę (grupa doksycykliny), skalingu i wygładzania korzeni przy użyciu żelu zawierającego placebo (grupa żelu placebo) oraz tylko skalingu/wygładzania korzeni (grupa kontrolna lub odniesienia). Do 3 badanych zębów przypisano trzy różne losowo wybrane metody leczenia. Głównym parametrem określającym działanie lecznicze był pomiar względnego poziomu przyczepu łącznotkankowego w klasyfikacji pionowej (RAL-V) pomiędzy grupą kontrolną a grupą doksycykliny. Pomiędzy grupą doksycykliny a grupą kontrolną odnotowano różnicę wartości RAL-V wynoszącą dodatkowe 0,5 mm, co uznano za znaczące klinicznie. Parametry pomiaru głębokości kieszonki przyzębnej oraz parametry mikrobiologiczne stanowiły drugorzędowe punkty końcowe.

Wyniki leczenia (populacja wyodrębniona zgodnie z zaplanowanym leczeniem - ITT)

Grupy leczenia

pomiar względnego poziomu przyczepu łącznotkankowego w klasyfikacji pionowej (RAL-V) w mm

zmniejszenie głębokości kieszonki przyzębnej w mm

3 mies. (n=110)

6 mies.(n=108)

3 mies. (n=110)

6 mies. (n=108)

SRP+żel

zawierający

doksycyklinę

2,0 ± 1,6

2,0 ± 1,7

-2,9 ± 1,3

-3,1 ± 1,2

SRP+żel

zawierający

placebo

1,7 ± 1,9

1,6 ± 2,2

-2,6 ± 1,5

-2,7 ± 1,6

SRP kontrolna

1,8 ± 1,7

1,6 ± 1,9

-2,5 ± 1,6

-2,4 ± 1,4

Ocena statystyczna (analiza wariancji dla analiz powtarzalnych wg Huynha & Feldta)

SRP vs. SRP+ żel zawierający doksycyklinę

p = 0,21

p = 0,027

p = 0,006

p = 0,0001

Placebo vs.

SRP+ żel

zawierający

doksycyklinę

p = 0,15

p = 0,038

p = 0,085

p = 0,0066

n = liczba uczestników

SRP = skaling/wygładzanie korzeni

Kluczowe badanie kliniczne wykazało, że jednorazowe podanie Ligosanu pacjentom z chorobami przyzębia zmniejszyło liczbę bakterii z gatunków Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia oraz Treponema denticola w płytce poddziąsłowej. Liczba bakterii zmniejszyła się we wszystkich badanych grupach pomiędzy punktem wyjściowym a 3 miesiącem. W dalszym okresie zaobserwowano wyłącznie niewielkie zmiany.

Mechanizmy opornościowe

Oporność na doksycyklinę opiera się na następujących mechanizmach:

-    W większości przypadków oporność opiera się na działaniu pomp błonowych, które czynnie usuwają tetracykliny z wnętrza komórek.

-    Mniej często występujący mechanizm opornościowy to zaburzenie wiązania doksycykliny z rybosomem w wyniku obecności białek chroniących rybosom.

-    Rzadko obecny mechanizm opornościowy to dezaktywacja enzymatyczna doksycykliny.

Obserwuje się też zjawisko oporności krzyżowej między doksycykliną a innymi tetracyklinami. Szczepy o średniej oporności na tetracykliny mogą wykazać wrażliwość na doksycyklinę.

Dla podejrzanych patogennych gatunków bakterii przyzębnych wartość MIC90 in vitro dla doksycykliny wynosi pomiędzy 1 - 6 pg/ml. Najwyższa wartość MIC90 in vitro wynosi 32 pg/ml. Stężenie doksycykliny in vivo jest początkowo około 60 razy większe niż największe odnotowane, a 8 dni po leczeniu stężenie to jest wciąż 4 razy większe niż największe odnotowane.

Wartości MIC90 dla patogennych gatunków bakterii przyzębnych:

Aggregatibacter actinomycetemcomitans

MIC90 6 pg/ml

Tannerella forsythia

MIC90 <6 pg/ml

Campylobacter rectus

MIC90 1 pg/ml

Eikenella corrodens

MIC90 6 pg/ml

Fusobacterium nucleatum

MIC90 2 pg/ml

Porphryomonas gingivalis

MIC90 1 pg/ml

Prevotella intermedia

MIC90 3 pg/ml

Główne działanie lecznicze doksycykliny w leczeniu chorób przyzębia opiera się na jej działaniu przeciwbakteryjnym. Doksycyklina ma jednak dodatkowe działania, które mogą wpływać na poprawę kliniczną. Do tych wartych uwagi należą: blokowanie enzymu kolagenazy, co jest najbardziej widoczne w przypadku kolagenazy granulocytów, działanie przeciwzapalne oraz blokowanie resorpcji kości. Powyższe działania poprawiają leczenie chorób przyzębia.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Stężenie doksycykliny w płynie dziąsłowym (ang. gingivial crevicular fluid, GCF), ślinie oraz surowicy określono po podaniu Ligosanu 20 pacjentom.

Wyniki tych badań są następujące: W ciągu pierwszych 5 godzin po podaniu, stężenie doksycykliny w płynie dziąsłowym (stężenie maksymalne po 15 minutach: 19,97 ± 5,85 mg/ml) i w ślinie (maksymalne stężenie po 15 minutach: 17,83 ± 2,84 mg/ml) było podobne. Stężenie doksycykliny w ślinie następnie zmniejszyło się (28,90 ± 19,44 pg/ml po 3 dniach) w porównaniu ze stężeniem w płynie dziąsłowym (577,41 ± 127,34 pg/ml po 3 dniach).

Po podaniu Ligosanu poddziąsłowo średnie stężenie doksycykliny w płynie dziąsłowym było większe niż 16 pg/ml. Stężenie to utrzymywało się przez co najmniej 12 dni.

Stężenie doksycykliny w surowicy było poniżej poziomu wykrywalności (50 ng/ml).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach nieklinicznych działanie toksyczne obserwowano jedynie w przypadku narażenia znacznie przekraczającego maksymalną ekspozycję u człowieka, co wskazuje na niewielkie znaczenie tych obserwacji w praktyce klinicznej, zwłaszcza biorąc pod uwagę metodę podawania oraz podawaną dawkę Ligosanu.

Badanie trwające półtora roku przeprowadzone na szczurach nie wykazało dowodów na działanie rakotwórcze doksycykliny.

Badania teratogenności przeprowadzone na różnych gatunkach zwierząt (szczury, myszy, małpy, króliki) nie wykazały żadnych wrodzonych nieprawidłowości. W przypadku płodu, począwszy od czwartego miesiąca zaobserwowano przebarwienie zębów, uszkodzenie szkliwa oraz opóźnienie osteogenezy.

Doksycyklina i częściowo substancja pomocnicza kopolimer Makrogolu-DL-laktydu/glikolidu są stopniowo wymywane z żelu. Pozostałe substancje pomocnicze ulegają degradacji w procesie glikolizy, tworząc produkty końcowe uważane za bezpieczne, takie jak glikol etylenowy, kwas glikolowy i kwas mlekowy.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Poliglikolid

Kopolimer Makrogolu-DL-laktydu i glikolidu (o dużej lepkości)

Kopolimer Makrogolu-DL-laktydu i glikolidu (o niskiej lepkości)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

Po pierwszym otwarciu laminowanej torebki: należy użyć natychmiast.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Cylindryczny wkład należy przechowywać w lodówce (2°C - 8°C) w oryginalnej nieotwartej laminowanej torebce.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Napełniony cylindryczny wkład składa się z poliamidowego cylindra, tłoka z LDPE oraz wieczka z kopolimeru etyleno-octano winylowego. Wkład jest zapakowany w torebkę z aluminium zalaminowaną na gorąco, która zawiera małą torebkę z żelem krzemionkowym, pochłaniającym wilgoć.

Wielkości opakowań: 2, 4, 8, 10 lub 16 napełnionych wkładów, każdy zawierający 260 mg żelu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Ligosan należy podawać wyłącznie przy użyciu gotowego napełnionego żelem Ligosan cylindrycznego wkładu wraz z dołączonym do niego pistoletem dozującym. Napełniony cylindryczny wkład jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku.

a.    Wyjąć laminowaną torebkę z lodówki 20 minut przed rozpoczęciem aplikacji. Pozostawić torebkę zamkniętą, aby produkt ogrzał się do temperatury pokojowej, co pozwoli uniknąć gromadzenia się wilgoci w wyniku skraplania się pary.

Otworzyć zabezpieczoną laminowaną torebkę bezpośrednio przed użyciem i wyjąć cylindryczny wkład, który zawiera Ligosan.

Nie używać żelu Ligosan, jeżeli torebka jest uszkodzona.

b.    Włożyć cylindryczny wkład do pistoletu oraz usunąć wieczko znajdujące się na końcówce wkładu.

c.    Naciskać uchwyt pistoletu do momentu, gdy żel Ligosan zostanie wyciśnięty z końcówki wkładu.

d.    Produkt leczniczy jest gotowy do aplikacji.

e.    Umyć i osuszyć kieszonkę przyzębną jak zazwyczaj.

f.    Delikatnie umieścić czubek końcówki wkładu w kieszonce przyzębnej. Ulokować czubek końcówki wkładu u podstawy kieszonki oraz wcinąć uchwyt pistoletu, aby wycisnąć żel. Powoli wyjmować czubek wkładu z kieszonki przyzębnej, cały czas wyciskając żel.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Heraeus Kulzer GmbH Grüner Weg 11 63450 Hanau (Niemcy)

8. NUMER POZWOLENIA/NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7 / 7

Ligosan