Imeds.pl

Limfodrenaż-Pascoe Sensitiv

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA

Limfodrenaż-Pascoe Sensitiv, krem

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Limfodrenaż-Pascoe Sensitiv i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Limfodrenaż-Pascoe Sensitiv

3.    Jak stosować lek Limfodrenaż-Pascoe Sensitiv

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Limfodrenaż-Pascoe Sensitiv

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Limfodrenaż-Pascoe Sensitiv i w jakim celu się go stosuje

Limfodrenaż-Pascoe Sensitiv jest lekiem homeopatycznym do użytku zewnętrznego, stosowanym w terapii wspomagającej lokalny system limfatyczny przy infekcjach górnych dróg oddechowych (nosa i gardła) oraz uszu.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Limfodrenaż-Pascoe Sensitiv Kiedy nie stosować leku Limfodrenaż-Pascoe Sensitiv

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku wymienione w punkcie 6.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Limfodrenaż-Pascoe Sensitiv

Obrzęki węzłów chłonnych mogą być spowodowane różnymi chorobami. Należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli obrzęk (nawet, jeśli występuje bez bólu) węzłów chłonnych utrzymuje się dłużej niż 2 tygodnie; jeśli występuj ą objawy ostrego zapalenia (zaczerwienienie, ból, obrzęk, uczucie gorąca) lub w przypadku skrócenia oddechu, gorączki lub ropnego kaszlu.

Dzieci

Brak udokumentowanych badań dotyczących bezpiecznego stosowania u dzieci poniżej 12 roku życia.

W związku z tym lek nie może być stosowany u dzieci poniżej 12 roku życia.

Inne leki i Limfodrenaż-Pascoe Sensitiv

Nie są znane interakcje z innymi lekami, jednak w razie przyjmowania innych leków należy skonsultować się z lekarzem.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych dostępnych bez recepty.

Limfodrenaż-Pascoe Sensitiv z jedzeniem i piciem

Na działanie leków homeopatycznych mogą wpływać negatywnie używki takie jak: alkohol, tytoń i kawa.

Ciąża i karmienie piersią

Brak danych klinicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Limfodrenaż-

Pascoe Sensitiv podczas ciąży i w okresie karmienia piersią, dlatego nie zaleca się stosowania leku w tym okresie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie dotyczy.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Limfodrenaż-Pascoe Sensitiv

Lek Limfodrenaż-Pascoe Sensitiv zawiera alkohol cetylowo-stearylowy, który może wywołać miejscowe podrażnienie skóry (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3.    Jak stosować lek Limfodrenaż-Pascoe Sensitiv

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia:

Jeśli nie zalecono inaczej: należy wycisnąć z tuby 2-3 cm kremu i wmasować 1 do 3 razy na dobę w obszarze powiększonych i bolesnych węzłów chłonnych.

Produkt leczniczy Lymphdiaral sensitiv nie powinien być stosowany u dzieci poniżej 12 roku życia.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Limfodrenaż-Pascoe Sensitiv może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W bardzo rzadkich przypadkach może wystąpić swędząca wysypka skórna, która znika po zaprzestaniu stosowania kremu. W takich przypadkach należy odstawić lek i skonsultować się z lekarzem.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Limfodrenaż-Pascoe Sensitiv

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Limfodrenaż-Pascoe Sensitiv po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Termin ważności po pierwszym otwarciu tuby: 3 miesiące.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Limfodrenaż-Pascoe Sensitiv

100 g kremu zawiera:

Conium D2    4,0    g

Calendula TM    2,0    g

Hydrargyrum biiodatum D5    0,1    g

Stibium sulfuratum nigrum D2    0,1    g

Substancje pomocnicze: woda oczyszczona, emulgujący alkohol cetylowo-stearylowy (typ A), etanol 86% (m/m), oleinian oleinowy, sorbitol ciekły, niekrystalizujący.

Jak wygląda lek Limfodrenaż-Pascoe Sensitiv i jak jest pakowany:

Jednorodny biały krem pakowany w tuby po 20, 40 lub 100 g.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i Wytwórca Pascoe Pharmazeutische Praparate GmbH Schiffenberger Weg 55 D- 35394 Giessen Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

SANUM POLSKA Sp. z o.o. ul. Kurza Stopka 5/c 70-535 Szczecin, Polska tel. (91) 8123804, tel./fax (91) 8123805 e-mail: sanum@sanum.com.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3