Imeds.pl

Linco-Spectin (50 Mg + 100 Mg)/1 Ml Roztwórdo Wstrzykiwań Dla Bydła, Świń, Psów, Kotów, Kur I Indyków (50 Mg + 100 Mg)/Ml

I. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Linco - Spcctin. (50 mg + 100 mg)/ml. roztwór do wslrzykiwań dla bydła, świń, psów. kotów, kur i indyków

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Substancje czynne:

50 mg/ml 100 mg/ml


9 mg/ml


Linkomycyna (w postaci chlorowodorku) Spektynomycyna (w postaci siarczanu)

Substancja pomocnicza:

Alkohol benzylowy

Wykaz, wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwali.

Bezbarwny do lekko żółtego roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Docelowe gatunki zwierząt

Bydło, świnią, pies. kot, kura. indyk.

4.2    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Świnie:

zapalenia płuc wywoływane przez bakterie i mykoplazmy: dyzenteria: zapalenia jelit tła bakteryjnego: zapalenie stawów o etiologii bakteryjnej; różyca; powikłania bakteryjne w przebiegu chorób wirusowych.

Bydło (cielęta):

zapalenie płuc i jelit o etiologii bakteryjnej.

Psy i koty:

infekcje bakteryjne układu oddechowego (pneiiinonia, pharyngitis, tonsilitis, bronchitis). układu moczowego, ropne oraz krostkowe zapalenie skóry, żołądkowo-jeliłowe powikłania w przebiegu chorób bakteryjnych, ropnie i zakażone rany.

Kura. indyk:

infekcje bakteryjne dróg oddechowych (CRD), zapalenie worków powietrznych powodowane przez mykoplazmy. E.coli. pastereloza (cholera drobiu), stafylokokoza. zakaźny nieżyt nosa.

4.3    Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancje czynne lub dowolną substancję pomocniczą.

Nic stosować w przypadku niewydolności nerek i wątroby.

Nie stosować u innych gatunków zwierząt, a przede wszystkim u koni. królików i gryzoni, a także u bydła starszego.

Nic stosować u zwierząt, które przebyły kandydozę.

4.4    Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak.

4.5    Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

.Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u /.wier/.al

Stosowanie produktu powinno być oparte na wynikach badania lckowrażliwośei drobnoustrojów izolowanych z danego przypadku. Jeśli nie jest to możliwe, terapię należy prowadzić w oparciu o dostępne lokalne dane epidemiologiczne, z uwzględnieniem oficjalnych przepisów i wytycznych. Nieprawidłowe stosowanie produktu może prowadzić do wzrostu częstotliwości występowania bakterii opornych na linkomycynę i zmniejszenia skuteczności leczenia innymi linkosamidami i substancjami pokrewnymi na skutek oporności krzyżowej.

Specjalne środki ostrożności dla osóh podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom Należy zachować ostrożność w celu uniknięcia przypadkowej samoiniekcji. W razie przypadkowego kontaktu produktu ze skórą lub błonami śluzowymi zanieczyszczone miejsce należy dokładnie spłukać wodą. W razie przypadkowej samoiniekcji należy zwrócić się o pomoc lekarską i pokazać opakowanie lub ulotkę.

Osoby o znanej nadwrażliwości na linkosamidy. spektynomycynę lub alkohol beznylowy powinny unikać kontaktu z produktem.

4.6    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Niekiedy może dochodzić do przejściowego rozluźnienia kału.

4.7 Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Produkt może być stosowany w ciąży i w okresie laktacji.

4.8    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie stosować równocześnie z makrolidami.

Nie stosować jednocześnie ze środkami zwiotczającymi mięśnie szkieletowe.

4.9    Dawkowanie i droga(-i) podawania

Linco - Spectin jest przeznaczony do podawania domięśniowego lub podskórnego.

Podanie domięśniowe:

świnie 1 ml /10 kg m.c. co 24 godz. przez 2-7 dni

bydło (cielęta) - 1 ml / 10 kg m.c. Dzień pierwszy dwa razy co 12 godzin, następnie raz dziennie przez 2 - 4 dni

psy i koty - 1 ml / 5 kg m.c. co 12 lub 24 godz. Maksymalny okres podawania 21 dni.

Podanie podskórne:

- kury. indyki - 0.5 ml / 2.5 kg m.c. raz dziennie przez 3 kolejne dni lub jedna iniekcja pierwszego dnia a następnie przez 3-5 dni linkomycyna i spcktynomycyna w postaci proszku do sporządzania roztworu doustnego.

4.10    Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeśli konieczne

Brak danych.

4.11 Okres(-y) karencji

Bydło. Świnia, kura. indyk:

Tkanki jadalne - 14 dni.

Pies. kot: nie dotyczy.

Nie stosować u niosek, których jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Produkt nie dopuszczony do stosowania u zwierząt w laktacji produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Gru na farmakoterapeutyczna: Preparaty przeciwbakteryjne do stosowania ogólnego. Makrolidy, linkosamidy i streptograminy. Linkosamidy. Linkomycyna, połączenia.

Kod ATCvet: OJ011TO2

5.1    Właściwości farmakody mimiczne

Linco - Spectin wykazuje silne działanie bakłeriostaiyczne wskutek skojarzonego działania linkomycyny oraz spektynomycyny. I.inkomycyna należy do grupy antybiotyków linkosamidowych. zaś spektynomycyna jest antybiotykiem z grupy aminocyklitoli. W zależności od wrażliwości patogenów i dawki antybiotyku linkomycyna działa baklcriostatycznie lub bakteriobójczo. Mechanizm działania polega na blokowaniu biosyntezy białka przez wiązanie się z podjednostką 50S rybosomu. Linkomycyna działa zarówno na tlenowe jak i beztlenowe bakterie Gram-dodatnie / rodzaju: Staphylococcus, Sireptococcus (w tym (3 - hemolityczne), Erysipelolhrix. Coiyiiebacterinm, Closiridium a także na beztlenowe bakterie Gram-ujemne z rodzaju: Bactemides, Brachyspira (SerpuliiKi). Działa również na bakterie z rodzaju Treponema, Uptospira i Mycoplasma. Spektynomycyna działa zarówno na bakterie Gram - dodatnie jak i Gram - ujemne oraz mykoplazmy. Wykazuje silniejsze działanie na bakterie Gram - ujemne, w tym na: E.coli. Salmonella sp.. Pasteurella sp. oraz mykoplazmy. Mechanizm bakteriostalycznego działania polega na hamowaniu biosyntezy białka w komórce bakteryjnej, gdzie łączy się z podjednostką 30S.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Linkomycyna wchłania się łatwo i szybko z przewodu pokarmowego, maksymalne stężenie linkomycyny w surowicy pojawia się w 2 do 4 godz. od momentu podania per os dawki leczniczej. Linkomycyna jest stwierdzana w surowicy 24 godziny po podaniu. Stężenie znacznie przewyższające minimalne stężenie hamujące (MIC) dla większości bakterii Gram-dodatnich utrzymuje się w surowicy przez 6 do 8 godzin.

Linkomycyna dobrze penetruje do narządów i tkanek, w tym do tkanki kostnej. Metabolizowana w wątrobie i wydalana z żółcią, moczem i mlekiem.

Spektynomycyna bardzo słabo wchłania się /. jelit - ponad 90% podanej dawki wydalane jest / kałem Obydwa antybiotyki wykazują silny synergizm addycyjny w działaniu na mykoplazmy.

Po podaniu domięśniowym Linco-Spectin u psów - szczytowy poziom występowania obydwu antybiotyków w surowicy krwi pojawia się w przeciągu 1 godziny.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Alkohol benzylowy Sodu wodorotlenek Kwas solny rozcieńczony Woda do wstrzykiwań

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nic wolno mieszać z. innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

6.3    Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 30 miesięcy Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 3 miesiące.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego

Butelki szklane (szkło typu I) zamykane korkiem z gumy butylowej o pojemności 50 ml. 100 ml lub 250 ml pakowane pojedynczo w pudełka tekturowe.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z. obowiązującymi przepisami.

7. NAZWA I ADRF.S PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Zoetis Polska Sp. z ©.o. ul. Postępu 17B 02-676 Warszawa

8. NUMF.R(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

692/99

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

11 sierpnia 2008 r.


DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB S TOSOWANIA, JEŻELI DO TYCZY

Nie dotyczy.