Imeds.pl

Lincocin 500 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Lincocin, 500 mg, kapsułki

(Lincomycinum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Lincocin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lincocin

3.    Jak stosować lek Lincocin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lincocin

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK LINCOCIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Lincocin jest antybiotykiem z grupy linkozamidów.

W zależności od wrażliwości bakterii i stężenia leku, lek Lincocin może działać bakteriobójczo lub bakteriostatycznie.

Lek Lincocin jest wskazany w leczeniu ciężkich zakażeń spowodowanych przez wrażliwe bakterie beztlenowe, a także spowodowanych przez wrażliwe paciorkowce lub gronkowce:

-    zakażenia górnych dróg oddechowych, w tym zapalenie migdałków podniebiennych, zapalenie ucha środkowego;

-    zakażenia dolnych dróg oddechowych, w tym zachłystowe zapalenie płuc, ropniak opłucnej i ropień płuca;

-    zakażenia skóry i tkanek miękkich;

-    zakażenia kości i stawów, w tym zapalenie szpiku kostnego;

-    posocznica.

Lekarz zaleci Lincocin, jeśli zastosowanie innych antybiotyków jest niewłaściwe lub przeciwwskazane lub gdy leczenie innymi antybiotykami jest nieskuteczne.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LINCOCIN

Kiedy nie stosować leku Lincocin

- Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na linkomycynę, klindamycynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Kiedy zachować szczególną ostrożność

• Jeżeli w trakcie leczenia lub w ciągu kilku tygodni od jego zakończenia pojawi się biegunka, zwłaszcza ciężka i uporczywa, pacjent powinien natychmiast zwrócić się do lekarza. Należy podejrzewać rzekomobłoniaste zapalenie jelit (w większości przypadków wywołane przez

enterotoksyny bakterii Clostridium difficile). Choroba ta, będąca powikłaniem antybiotykoterapii, może mieć różny przebieg: od mało nasilonej, wodnistej biegunki do zespołu przebiegającego z ciężką, przewlekłą biegunką, leukocytozą, silnymi spastycznymi bólami brzucha, ewentualnie z domieszką śluzu i krwi w stolcu. W skrajnych przypadkach może mieć charakter zagrażający życiu, zwłaszcza u osób starszych lub osłabionych.

Lekarz zaleci natychmiastowe przerwanie podawania leku, a po ustaleniu rozpoznania rzekomobłoniastego zapalenia jelit zastosuje odpowiednie leczenie (podaje się doustnie metronidazol, a w ciężkich przypadkach - wankomycynę). Nie należy podawać leków hamujących perystaltykę jelit ani innych leków działających zapierająco.

Możliwe są nawroty choroby pomimo zastosowania właściwego leczenia.

•    U pacjentów z przebytymi chorobami układu pokarmowego, szczególnie z przebytym zapaleniem jelita grubego.

•    Kiedy występuje podejrzenie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Linkomycyna nie przenika dostatecznie do płynu mózgowo-rdzeniowego.

•    U pacjentów z bardzo poważnymi zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby, z towarzyszącymi zaburzeniami metabolicznymi. W przypadku stosowania dużych dawek leku, lekarz może zalecić kontrolowanie stężenia linkomycyny we krwi. Czynność wątroby i nerek powinna być kontrolowana również w przypadku długotrwałego stosowania leku Lincocin.

•    Gdy zaobserwuje się objawy dodatkowego zakażenia - stosowanie leku Lincocin może powodować nadmierny wzrost niewrażliwych drobnoustrojów, zwłaszcza drożdżaków.

•    U pacjentów, którym jednocześnie podaje się leki blokujące połączenia nerwowo-mięśniowe (leki zwiotczające stosowane w znieczuleniu ogólnym takie jak: tubokuraryna, pankuronium, wekuronium).

•    U chorych z atopią (skłonność do alergii).

•    U pacjentów nadwrażliwych na penicylinę, gdyż mogą wystąpić u nich reakcje z nadwrażliwości (np. rumień, świąd skóry, wysypka, obrzęk, duszność). Należy wówczas natychmiast zwrócić się do lekarza o pomoc (może być konieczne podanie adrenaliny, tlenu i steroidów w postaci dożylnej oraz ewentualnie udrożnienie dróg oddechowych lub nawet intubacja).

Stosowanie leku Lincocin z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Leku Lincocin nie należy stosować jednocześnie z erytromycyną oraz makrolidami o strukturze chemicznej podobnej do erytromycyny.

Lek Lincocin może nasilać działanie leków blokujących połączenia nerwowo-mięśniowe, stosowanych w znieczuleniu ogólnym.

Leki zawierające kaolin i pektynę hamują wchłanianie leku Lincocin przyjmowanego doustnie, dlatego leki te należy przyjmować co najmniej 2 godziny wcześniej lub 3 do 4 godzin później niż lek Lincocin.

Drobnoustroje oporne na klindamycynę są również oporne na lek Lincocin (oporność krzyżowa). Stosowanie leku Lincocin z jedzeniem i piciem

W celu zapewnienia optymalnego wchłaniania leku zaleca się, by przed podaniem leku Lincocin oraz po jego podaniu nie przyjmować pokarmów przez 1 - 2 godziny.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Linkomycyna przenika przez łożysko, dlatego lek Lincocin można stosować podczas ciąży tylko wówczas, gdy jest to konieczne.

Linkomycyna przenika do mleka matki. Leku Lincocin nie należy stosować w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie badano wpływu leku Lincocin na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych czy obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku

Lek zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK LINCOCIN

Lek Lincocin należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem. Zazwyczaj stosowana dawka leku Lincocin to:

Dorośli

-    500 mg trzy razy na dobę (co 8 godzin).

-    Ciężkie zakażenia: 500 mg cztery razy na dobę (co 6 godzin).

Dzieci (powyżej 1 miesiąca)

Lek w postaci kapsułek nie jest zalecany do stosowania u dzieci z powodu niemożności precyzyjnego dawkowania.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby lekarz powinien rozważyć zmniejszenie częstotliwości podawania leku Lincocin.

Jeśli u pacjenta z ciężką niewydolnością nerek konieczne jest leczenie linkomycyną, właściwa dawka wynosi od 25% do 35% dawki zalecanej pacjentom z prawidłową czynnością nerek.

Czas trwania leczenia

Lek należy podawać tak długo, jak zaleci lekarz. W zakażeniach paciorkowcami beta-hemolizującymi, leczenie trwa co najmniej 10 dni.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Lincocin jest zbyt silne lub za słabe, należy ponownie zwrócić się do lekarza.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Lincocin

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

W razie przedawkowania leku Lincocin mogą wystąpić objawy ze strony przewodu pokarmowego takie jak: ból brzucha, nudności, wymioty, biegunka.

Przedawkowanie można leczyć wywołując wymioty lub stosując płukanie żołądka. Nie ma swoistego antidotum. Hemodializa lub dializa otrzewnowa nie są skuteczne w usuwaniu leku Lincocin z osocza.

Pominięcie zażycia leku Lincocin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Lincocin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności, wymioty, bóle i dyskomfort w jamie brzusznej, dłużej utrzymująca się biegunka, zapalenie błony śluzowej przełyku

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Neutropenia (niedobór leukocytów), leukopenia (niedobór białych krwinek), agranulocytoza (brak granulocytów), plamica małopłytkowa, niedokrwistość aplastyczna, pancytopenia (niedobór erytrocytów, leukocytów, trombocytów)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Świąd, wykwity plamiste, pokrzywka, zapalenie błony śluzowej pochwy oraz pęcherzowe zapalenie skóry

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Żółtaczka, nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych (zwłaszcza zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy)

Zaburzenia układu immunologicznego

Obrzęk naczyniowo-ruchowy, choroba posurowicza, ciężkie złuszczające reakcje skórne (rumień wielopostaciowy, niekiedy przypominający zespół Stevensa-Johnsona), ciężkie reakcje anafilaktyczne (patrz punkt 2)

Zaburzenia serca

Spadki ciśnienia tętniczego krwi, zatrzymanie krążenia i oddechu

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LINCOCIN

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po napisie „Termin ważności (EXP)”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Lincocin

-    Substancją czynną leku jest linkomycyna w postaci linkomycyny chlorowodorku. Każda kapsułka zawiera 500 mg linkomycyny.

-    Inne składniki leku to magnezu stearynian, talk, laktoza jednowodna. W skład kapsułki żelatynowanej wchodzą: tytanu dwutlenek (E171), sodu disulfonian indygotyny (E132), żelatyna.

Jak wygląda lek Lincocin i co zawiera opakowanie

Kapsułki są niebiesko-granatowe z białym napisem „P&U 500” po obu stronach.

Opakowanie zawiera 12 kapsułek (2 blistry po 6 kapsułek).

Podmiot odpowiedzialny

Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Kent, CT13 9NJ, Wielka Brytania Wytwórca

Pfizer Italia s.r.l., 63046 Marino del Tronto, Ascoli Piceno, Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa, tel. 22 335 61 00

Data zatwierdzenia ulotki:

5