+ iMeds.pl

Lincocin 500 mgUlotka Lincocin

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Lincocin, 500 mg, kapsułki

(Lincomycinum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Lincocin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lincocin

3.    Jak stosować lek Lincocin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lincocin

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK LINCOCIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Lincocin jest antybiotykiem z grupy linkozamidów.

W zależności od wrażliwości bakterii i stężenia leku, lek Lincocin może działać bakteriobójczo lub bakteriostatycznie.

Lek Lincocin jest wskazany w leczeniu ciężkich zakażeń spowodowanych przez wrażliwe bakterie beztlenowe, a także spowodowanych przez wrażliwe paciorkowce lub gronkowce:

-    zakażenia górnych dróg oddechowych, w tym zapalenie migdałków podniebiennych, zapalenie ucha środkowego;

-    zakażenia dolnych dróg oddechowych, w tym zachłystowe zapalenie płuc, ropniak opłucnej i ropień płuca;

-    zakażenia skóry i tkanek miękkich;

-    zakażenia kości i stawów, w tym zapalenie szpiku kostnego;

-    posocznica.

Lekarz zaleci Lincocin, jeśli zastosowanie innych antybiotyków jest niewłaściwe lub przeciwwskazane lub gdy leczenie innymi antybiotykami jest nieskuteczne.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LINCOCIN

Kiedy nie stosować leku Lincocin

- Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na linkomycynę, klindamycynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Kiedy zachować szczególną ostrożność

• Jeżeli w trakcie leczenia lub w ciągu kilku tygodni od jego zakończenia pojawi się biegunka, zwłaszcza ciężka i uporczywa, pacjent powinien natychmiast zwrócić się do lekarza. Należy podejrzewać rzekomobłoniaste zapalenie jelit (w większości przypadków wywołane przez

enterotoksyny bakterii Clostridium difficile). Choroba ta, będąca powikłaniem antybiotykoterapii, może mieć różny przebieg: od mało nasilonej, wodnistej biegunki do zespołu przebiegającego z ciężką, przewlekłą biegunką, leukocytozą, silnymi spastycznymi bólami brzucha, ewentualnie z domieszką śluzu i krwi w stolcu. W skrajnych przypadkach może mieć charakter zagrażający życiu, zwłaszcza u osób starszych lub osłabionych.

Lekarz zaleci natychmiastowe przerwanie podawania leku, a po ustaleniu rozpoznania rzekomobłoniastego zapalenia jelit zastosuje odpowiednie leczenie (podaje się doustnie metronidazol, a w ciężkich przypadkach - wankomycynę). Nie należy podawać leków hamujących perystaltykę jelit ani innych leków działających zapierająco.

Możliwe są nawroty choroby pomimo zastosowania właściwego leczenia.

•    U pacjentów z przebytymi chorobami układu pokarmowego, szczególnie z przebytym zapaleniem jelita grubego.

•    Kiedy występuje podejrzenie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Linkomycyna nie przenika dostatecznie do płynu mózgowo-rdzeniowego.

•    U pacjentów z bardzo poważnymi zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby, z towarzyszącymi zaburzeniami metabolicznymi. W przypadku stosowania dużych dawek leku, lekarz może zalecić kontrolowanie stężenia linkomycyny we krwi. Czynność wątroby i nerek powinna być kontrolowana również w przypadku długotrwałego stosowania leku Lincocin.

•    Gdy zaobserwuje się objawy dodatkowego zakażenia - stosowanie leku Lincocin może powodować nadmierny wzrost niewrażliwych drobnoustrojów, zwłaszcza drożdżaków.

•    U pacjentów, którym jednocześnie podaje się leki blokujące połączenia nerwowo-mięśniowe (leki zwiotczające stosowane w znieczuleniu ogólnym takie jak: tubokuraryna, pankuronium, wekuronium).

•    U chorych z atopią (skłonność do alergii).

•    U pacjentów nadwrażliwych na penicylinę, gdyż mogą wystąpić u nich reakcje z nadwrażliwości (np. rumień, świąd skóry, wysypka, obrzęk, duszność). Należy wówczas natychmiast zwrócić się do lekarza o pomoc (może być konieczne podanie adrenaliny, tlenu i steroidów w postaci dożylnej oraz ewentualnie udrożnienie dróg oddechowych lub nawet intubacja).

Stosowanie leku Lincocin z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Leku Lincocin nie należy stosować jednocześnie z erytromycyną oraz makrolidami o strukturze chemicznej podobnej do erytromycyny.

Lek Lincocin może nasilać działanie leków blokujących połączenia nerwowo-mięśniowe, stosowanych w znieczuleniu ogólnym.

Leki zawierające kaolin i pektynę hamują wchłanianie leku Lincocin przyjmowanego doustnie, dlatego leki te należy przyjmować co najmniej 2 godziny wcześniej lub 3 do 4 godzin później niż lek Lincocin.

Drobnoustroje oporne na klindamycynę są również oporne na lek Lincocin (oporność krzyżowa). Stosowanie leku Lincocin z jedzeniem i piciem

W celu zapewnienia optymalnego wchłaniania leku zaleca się, by przed podaniem leku Lincocin oraz po jego podaniu nie przyjmować pokarmów przez 1 - 2 godziny.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Linkomycyna przenika przez łożysko, dlatego lek Lincocin można stosować podczas ciąży tylko wówczas, gdy jest to konieczne.

Linkomycyna przenika do mleka matki. Leku Lincocin nie należy stosować w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie badano wpływu leku Lincocin na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych czy obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku

Lek zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK LINCOCIN

Lek Lincocin należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem. Zazwyczaj stosowana dawka leku Lincocin to:

Dorośli

-    500 mg trzy razy na dobę (co 8 godzin).

-    Ciężkie zakażenia: 500 mg cztery razy na dobę (co 6 godzin).

Dzieci (powyżej 1 miesiąca)

Lek w postaci kapsułek nie jest zalecany do stosowania u dzieci z powodu niemożności precyzyjnego dawkowania.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby lekarz powinien rozważyć zmniejszenie częstotliwości podawania leku Lincocin.

Jeśli u pacjenta z ciężką niewydolnością nerek konieczne jest leczenie linkomycyną, właściwa dawka wynosi od 25% do 35% dawki zalecanej pacjentom z prawidłową czynnością nerek.

Czas trwania leczenia

Lek należy podawać tak długo, jak zaleci lekarz. W zakażeniach paciorkowcami beta-hemolizującymi, leczenie trwa co najmniej 10 dni.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Lincocin jest zbyt silne lub za słabe, należy ponownie zwrócić się do lekarza.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Lincocin

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

W razie przedawkowania leku Lincocin mogą wystąpić objawy ze strony przewodu pokarmowego takie jak: ból brzucha, nudności, wymioty, biegunka.

Przedawkowanie można leczyć wywołując wymioty lub stosując płukanie żołądka. Nie ma swoistego antidotum. Hemodializa lub dializa otrzewnowa nie są skuteczne w usuwaniu leku Lincocin z osocza.

Pominięcie zażycia leku Lincocin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Lincocin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności, wymioty, bóle i dyskomfort w jamie brzusznej, dłużej utrzymująca się biegunka, zapalenie błony śluzowej przełyku

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Neutropenia (niedobór leukocytów), leukopenia (niedobór białych krwinek), agranulocytoza (brak granulocytów), plamica małopłytkowa, niedokrwistość aplastyczna, pancytopenia (niedobór erytrocytów, leukocytów, trombocytów)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Świąd, wykwity plamiste, pokrzywka, zapalenie błony śluzowej pochwy oraz pęcherzowe zapalenie skóry

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Żółtaczka, nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych (zwłaszcza zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy)

Zaburzenia układu immunologicznego

Obrzęk naczyniowo-ruchowy, choroba posurowicza, ciężkie złuszczające reakcje skórne (rumień wielopostaciowy, niekiedy przypominający zespół Stevensa-Johnsona), ciężkie reakcje anafilaktyczne (patrz punkt 2)

Zaburzenia serca

Spadki ciśnienia tętniczego krwi, zatrzymanie krążenia i oddechu

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LINCOCIN

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po napisie „Termin ważności (EXP)”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Lincocin

-    Substancją czynną leku jest linkomycyna w postaci linkomycyny chlorowodorku. Każda kapsułka zawiera 500 mg linkomycyny.

-    Inne składniki leku to magnezu stearynian, talk, laktoza jednowodna. W skład kapsułki żelatynowanej wchodzą: tytanu dwutlenek (E171), sodu disulfonian indygotyny (E132), żelatyna.

Jak wygląda lek Lincocin i co zawiera opakowanie

Kapsułki są niebiesko-granatowe z białym napisem „P&U 500” po obu stronach.

Opakowanie zawiera 12 kapsułek (2 blistry po 6 kapsułek).

Podmiot odpowiedzialny

Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Kent, CT13 9NJ, Wielka Brytania Wytwórca

Pfizer Italia s.r.l., 63046 Marino del Tronto, Ascoli Piceno, Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa, tel. 22 335 61 00

Data zatwierdzenia ulotki:

5

Lincocin

Charakterystyka Lincocin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

l NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Lincocin, 500 mg. kapsułki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka zawiera 500 mg linkomycyny (Lincomycinum) w postaci linkomycyny chlorowodorku. Substancje pomocnicze biologicznie czynne: laktoza jednowodna.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułki.

Niebiesko-granatowe kapsułki z białym napisem „P&U 500"' po obu stronach.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Produkt Lincocin jest wskazany w leczeniu ciężkich zakażeń spowodowanych przez wrażliwe bakterie beztlenowe, a także zakażeń spowodowanych przez wrażliwe paciorkowce lub gronkowce. gdy zastosowanie innych antybiotyków jest niewłaściwe lub przeciwwskazane lub gdy leczenie innymi antybiotykami jest nieskuteczne:

-    zakażenia górnych dróg oddechowych, w tym zapalenie migdałków podniebiennych. zapalenie ucha środkowego:

-    zakażenia dolnych dróg oddechowych, w tym zachłystowe zapalenie pluć. ropniak opłucnej i ropień płuca;

-    zakażenia skóry i tkanek miękkich:

-    zakażenia kości i stawów, w tym zapalenie szpiku kostnego:

-    posocznica.

Z uwagi na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (rzekomobloniaste zapalenie jelit) należy zawsze rozważyć możliwość podania zamiast linkomycyny antybiotyku z innej grupy.

Podejmując decyzję o leczeniu produktem Lincocin należy uwzględnić oficjalne zalecenia dotyczące stosowania leków przeciwbakteryjnych.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania Dorośli

-    500 mg trzy razy na dobę (co 8 godzin):

-    ciężkie zakażenia: 500 mg cztery razy na dobę (co 6 godzin).

Dzieci

Produkt nie jest zalecany do stosowania u dzieci z powodu niemożności precyzyjnego dawkowania kapsułek.

Sposób podawania

W celu zapewnienia optymalnego wchłaniania leku zaleca się. by przed podaniem linkomycyny oraz po jej podaniu nie przyjmować pokarmów przez I - 2 godziny.

Czas trwania leczenia

W zakażeniach paciorkowcami beta-hemol¡żującymi leczenie należy prowadzić przynajmniej przez 10 dni. Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby okres póltrwania linkomycyny jest wydłużony.

W takich przypadkach należy rozważyć zmniejszenie częstotliwości podawania linkomycyny.

Jeśli u pacjenta z ciężką niewydolnością nerek konieczne jest leczenie linkomycyną, właściwa dawka wynosi od 25% do 35% dawki zalecanej pacjentom z prawidłową czynnością nerek.

4.3.    Przeciwwskazania

Linkomycyną jest przeciwwskazana u osób ze stwierdzoną nadwrażliwością na linkomycynę. klindamycynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Reakcje z nadwrażliwości występowały u pacjentów nadwrażliwych na penicylinę. W razie wystąpienia ciężkiej reakcji anafilaktycznej. konieczne jest natychmiastowe leczenie doraźne z zastosowaniem adrenaliny, tlenu i steroidów w postaci dożylnej. W razie wystąpienia odpowiednich wskazań należy udrożnić drogi oddechowe, ewentualnie wykonać intubację.

Jeżeli w trakcie leczenia lub w ciągu kilku tygodni od jego zakończenia pojawi się biegunka, zwłaszcza ciężka i uporczywa, należy natychmiast odstawić lek. Biegunka może być bowiem objawem rzekomobłoniastego zapalenia jelit. Ta choroba, będąca powikłaniem antybiotykoterapii. może mieć przebieg zagrażający życiu. Natychmiast po ustaleniu rozpoznania rzekomobłoniastego zapalenia jelit należy wdrożyć odpowiednie leczenie (podaje się doustnie metronidazol. a w ciężkich przypadkach - wankomycynę). Nie należy podawać środków hamujących perystaltykę jelit ani innych działających zapierająco.

Stwierdzono, że przyczyną rzekomobłoniastego zapalenia jelit są enterotoksyny bakterii Clostridium clifficile. Rozpoznanie lej choroby opiera się przede wszystkim na objawach klinicznych. Można je potwierdzić endoskopowo. bakteriologicznym badaniem kału oraz wykryciem enterotoksyn. U osób w podeszłym wieku lub osłabionych rzekoniobłoniaste zapalenie jelit może mieć ciężki przebieg. Możliwe są nawroty, pomimo zastosowania właściwego leczenia.

Należy zachować ostrożność przepisując linkomycynę pacjentom z chorobami układu pokarmowego w wywiadach, zwłaszcza po przebytym zapaleniu jelita grubego.

Ponieważ linkomycyną nie przenika dostatecznie do płynu mózgowo-rdzeniowego, nie należy jej stosować w leczeniu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

Jeżeli leczenie linkomycyną trwa dłużej, należy kontrolować czynność wątroby i nerek.

Stosowanie linkomycyny może powodować nadmierny wzrost niewrażliwych drobnoustrojów, zwłaszcza drożdżaków.

Linkomycyną ma właściwości blokujące płytkę nerwowo-mięśniową. co może nasilać działanie innych leków działających w ten sposób. Linkomycynę należy stosować ostrożnie u pacjentów, którym jednocześnie podaje się leki blokujące połączenia nerwowo-mięśniowe.

Linkomycynę należy stosować ostrożnie u chorych z atopią.

Należy zachować ostrożność podając linkomycynę pacjentom z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby, z występującymi jednocześnie zaburzeniami metabolicznymi.

Podczas stosowania dużych dawek leku u tych pacjentów, należy monitorować stężenie linkomycyny w osoczu, gdyż okres półtrwania leku w osoczu może być 2 do 3 razy dłuższy.

Linkomycyną może mieć wpływ na wyniki badania aktywności fosfatazy zasadowej w osoczu krwi. powodując ich zawyżenie.

Kapsułki produktu Lincocin zawierają laktozę i nie powinny być stosowane u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy. niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wc hł a n i an i a g I u kozy-gaI a kt ozy.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Wykazano antagonizm in vitro między linkomycyną a erytromycyną oraz makrolidami. które mają budowę chemiczną podobną do erytromycyny. Ponieważ może mieć to znaczenie kliniczne, nie należy podawać tych leków razem.

Linkomycyną może nasilać działanie leków blokujących połączenia nerwowo-mięśniowe.

Leki zawierające kaolin i pektynę hamują wchłanianie linkomycyny podanej doustnie. Podczas jednoczesnego stosowania tych leków wchłanianie linkomycyny zmniejsza się o 90%. dlatego leki te należy przyjmować co najmniej 2 godziny wcześniej lub 3 do 4 godzin później niż linkomycynę. aby uniknąć interakcji.

Wykazano, że drobnoustroje oporne na klindamycynę są również oporne na linkomycynę (oporność krzyżowa).

4.6.    Ciąż.a i laktacja

Nie przeprowadzono kontrolowanych badań z udziałem kobiet ciężarnych: jednakże u potomstwa 302 pacjentek, leczonych linkomycyną w różnych stadiach zaawansowania ciąży, nie stwierdzono - po ponad 7 latach od momentu porodu - jakichkolwiek wad wrodzonych, czy też opóźnienia w rozwoju w porównaniu z grupą kontrolną. Linkomycyną może być stosowana podczas ciąży tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.

U ludzi linkomycyną przenika przez łożysko. W osoczu pobranym z pępowiny stwierdzono stężenie o wartości stanowiącej 25% stężenia występującego w osoczu matki. Nie stwierdzono gromadzenia się linkomycyny w płynie owodniowym. Istnieją doniesienia, że linkomycyną występuje w mleku matki w stężeniach od 0.5 pg/ml do 2.4 pg/ml. Produktu Lincocin nie należy stosować w czasie karmienia piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie badano wpływu produktu Lincocin na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych czy obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8.    Działania niepożądane

Podczas stosowania linkomycyny w postaci kapsułek mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności, wymioty, bóle i dyskomfort w jamie brzusznej, dłużej utrzymująca się biegunka (patrz punkt 4.4). zapalenie błony śluzowej przełyku

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Neutropenia, leukopenia, agranulocytoza, plamica małoplytkowa. niedokrwistość aplastyczna. pancytopenia

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Świąd. wykwity plamiste, pokrzywka, zapalenie błony śluzowej pochwy oraz pęcherzowe zapalenie skóry

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Żółtaczka, nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych (zwłaszcza zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy)

Zaburzenia układu immunologicznego

Obrzęk naczyńioruchowy, choroba posurowicza. rumień wielopostaciowy. niekiedy przypominający zespół Stevensa-Johnsona, ciężkie reakcje anafilaktyczne (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia serca

Spadki ciśnienia tętniczego krwi. zatrzymanie krążenia i oddechu

W razie przedawkowania mogą wystąpić objawy ze strony przewodu pokarmowego, w tym ból brzucha, nudności, wymioty, biegunka.

Nie ma swoistego antidotum. Lek można eliminować z organizmu wywołując wymioty lub stosując płukanie żołądka. Hemodializa lub dializa otrzewnowa nic są skuteczne w usuwaniu linkomycyny z osocza.

Leki zawierające kaolin i pektynę hamują wchłanianie linkomycyny podanej doustnie. Podczas jednoczesnego stosowania tych leków wchłanianie linkomycyny zmniejsza się o 90%.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbakteryjne do stosowania ogólnego, linkozamidy Kod ATC: J01FF02

W zależności od wrażliwości bakterii i stężenia leku. linkomycyna może działać bakteriobójczo lub bakterioslatyczn ie.

Zakres działania przeciwbakteryjnego linkomycyny in vitro obejmuje:

•    Drobnoustroje wrażliwe (MIC <2 pg/ml):

beztlenowe bakterie Gram-dodatnie. nie wytwarzające zarodników: rodzaj Actinomyces, Propionibacterium i Eubacterium.

beztlenowe i mikroaerofilne ziarniaki Gram-dodatnie: rodzaj Peptococcus, Peptostreptococcus i paciorkowce mikroaerofilne.

tlenowe drobnoustroje Gram-dodatnie: gronkowce. paciorkowce (z wyjątkiem Streptococcus faecaUs) i pneumokoki.

•    Drobnoustroje umiarkowanie wrażliwe (MIC pomiędzy 2 pg/ml a 4 pg/ml):

beztlenowe bakterie Gram-ujemne. nie wytwarzające zarodników: rodzaj Bacteriodes i Fitsobacierium,

beztlenowe bakterie Gram-dodatnie. wytwarzające zarodniki: rodzaj Clostridium.

   Drobnoustroje niewrażliwe lub słabo wrażliwe (MIC >8 pg/ml):

Streptococcus faecalis. Neisseria, większość szczepów Haemophilus influenzae. Pseudomonas i inne bakterie Gram-ujemne.

In vitro obserwuje się krzyżową oporność typu dysocjacyjnego między klindamycyną i linkomycyną z jednej strony a makrolidami (erytromycyna, oleandomycyna i spiramycyna) z drugiej. Między linkomycyną a klindamycyną istnieje bezwzględna oporność krzyżowa.

W badaniach in vivo i in vitro nie stwierdzano, aby drobnoustroje szybko nabywały oporność na Lincocin. hi vitro oporność gronkowców na linkomycynę rozwija się stopniowo.

Badania wskazują, że linkomycyna nie wykazuje działania antygenowego u osób uczulonych na penicyliny.

5.2.    Właściwości farniakokinetyczne Wchłanianie

Po podaniu produktu przed posiłkiem, linkomycyna wchłania się w 20% - 35%. Po przyjęciu dawki 500 mg maksymalne stężenie leku we krwi uzyskuje się w 2 do 4 godzin i wynosi ono około 3 pg/ml. Wartość ta jest o około 50%; mniejsza w przypadku przyjęcia leku podczas posiłku. Uzyskiwane stężenia leku w osoczu przekraczają MIC dla większości drobnoustrojów Gram-dodatnich ( I pg/ml - 2 pg/ml) przez okres 6 - 8 godzin.

Dystrybucja

Dane pośrednie i bezpośrednie wskazują, że przy większych stężeniach leku jego wiązanie z białkami jest słabsze (wysycanie wiązania z białkami osocza).

We krwi płodowej, płynie otrzewnowym i w płynie z jamy opłucnej można uzyskać stężenia leku sięgające 25% - 30% stężenia we krwi. w mleku kobiecym odpowiednio 50% - 100%. w tkance kostnej około 40%, a w otaczających tkankach miękkich 75%.

Linkomycyna słabo przenika natomiast do płynu mózgowo-rdzeniowego (1 % - 18% stężenia we krwi). W przypadkach zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych stwierdzano stężenia leku rzędu 40% stężenia we krwi.

Wydalanie

Wątroba jest głównym narządem metabolizującym lek i proces ten jest dość intensywny. Okres półtrwania leku wynosi zwykle 5.4 ± I godzina. Okres ten może jednak wydłużać się w przypadku zaburzonej czynności wątroby lub nerek. W takiej sytuacji należy rozważyć zmniejszenie dawki linkomycyny poprzez rzadsze podawanie pojedynczych dawek.

Po jednorazowym podaniu 500 mg produktu, wydalanie czynnej mikrobiologicznie postaci produktu z moczem waha się w granicach od 1% do 31% podanej dawki (średnio 4%); wydalanie czynnej mikrobiologicznie postaci produktu z kalem sięga około 33%.

Linkomycyna jest wydalana w znacznym stopniu z żółcią, w której stężenia przekraczają około dziesięciokrotnie stężenia we krwi. Hemodializa ani dializa otrzewnowa nie wpływają na zmniejszenie stężenia linkomycyny w osoczu.

5.3 Dane przedklinicznc

W badaniach przeprowadzonych na szczurach - z wykorzystaniem linkomycyny podawanej doustnie w dawkach większych niż 1 g/kg mc. (dawka 7.5-krotnie większa niż maksymalna dawka stosowana u ludzi, wynosząca 8 g na dobę) - nie zaobserwowano żadnych działań niepożądanych u potomstwa od momentu narodzin aż do zaprzestania karmienia. W badaniu na szczurach, którym podawano 55 razy po 8 g linkomycyny na dobę. nie stwierdzono wpływu produktu na powstawanie wad rozwojowych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Magnezu stearynian, talk. laktoza jednowodna.

Kapsułka żelatynowana: tytanu dwutlenek (El 71). sodu disulfonian indygotyny (El 32). żelatyna.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności 5 lat

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

12 kapsułek w 2 blistrach z folii AI/PCW. zawierających po 6 kapsułek, w tekturowym pudelku.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pfizer Manufacturing Belgiom NV Rijksweg 12. 2870 Puurs. Belgia

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/1465

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

11.10.1980 r. /17.05.1999 r. /08.07.2004 r. /23.05.2005 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Lincocin