Imeds.pl

Lincofort 400 400 Mg/ G

Document: dokument 0 change

ULOTKA INFORMACYJNA

Lincofort 400, 400 mg/g, proszek do sporządzania roztworu doustnego dla świń i kur

1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŻELI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii: Biofaktor Sp z o.o. ul. Czysta 4 96-100 Skierniewice

2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Lincofort 400, 400mg/g, proszek do sporządzania roztworu doustnego dla świń i kur

3. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH) I INNYCH SUBSTANCJI

Linkomycyna 400 mg/g

(w postaci linkomycyny chlorowodorku 435,9 mg/g)

4. WSKAZANIA LECZNICZE

Produkt przeznaczony jest do leczenia zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na linkomycynę. W szczególności jest skuteczny w leczeniu następujących zakażeń:

-    u świń: dyzenteria wywołana przez (Brachyspiru (Serpulina) liyodysenteńae), mykoplazmowc zapalenie pluć

-    u brojlerów: martwicowe zapalenie jelit powodowane przez Clostridium spp. oraz inne drobnoustroje wrażliwe na linkomycynę.

5. PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować u zwierząt nadwrażliwych na linkomycynę oraz w niewydolności wątroby. Nie stosować u ptaków hodowlanych.

Nie stosować u koni, przeżuwaczy, królików oraz gryzoni.

6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

W ciągu dwóch dni po rozpoczęciu leczenia u świń może wystąpić biegunka, podrażnienie odbytu i związany z tym świąd. Objawy te ustępują samoistnie, bez przerywania leczenia, w ciągu 8 dni.

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://mnv.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

7. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Świnia, kura.

8. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU I DROGA(-I) I SPOSÓB PODANIA

Podawać po rozpuszczeniu w wodzie do picia w dawce:

Świnie:

Leczenie dyzenterii: 5-10 mg linkomycyny na 1 kg m.c. dziennie (co odpowiada 12,5-25 mg Lincofort 400 na 1 kg m.c. dziennie), przez co najmniej 5 dni po ustąpieniu objawów klinicznych, jednak nic dłużej niż 10 dni. Powyższą dawkę dzienną można uzyskać rozpuszczając około 180 g Lincofort 400 na 1000 litrów wody do picia.

Leczenie mykoplazmowego zapalenia płuc: 10-13 mg linkomycyny na 1 kg m.c. dziennie (co odpowiada 25 - 32,5 mg Lincofort 400 na 1 kg m.c. dziennie), przez 21 dni. Powyższą dawkę dzienną można uzyskać rozpuszczając około 280 g Lincofort 400 w 1000 litrów wody do picia.

Brojlery: 3-5 mg linkomycyny na 1 kg m.c. dziennie (co odpowiada 7,5 - 12,5 mg Lincofort 400 na 1 kg m.c. dziennie), przez maksymalnie 7 dni. Powyższą dawkę dzienną można uzyskać rozpuszczając około 50 g Lincofort 400 na 1000 1 wody do picia.

Ponieważ pobieranie wody zależy od stanu klinicznego zwierząt, w celu zapewnienia prawidłowego dawkowania należy najdokładniej jak to możliwe określić masę ciała leczonych zwierząt i ilość wypijanej wody. Następnie obliczyć dzienną ilość produktu konieczną dla wszystkich zwierząt i rozpuścić w objętości wody wypijanej w ciągu dnia. Wodę z produktem należy podawać jako jedyne źródło wody pitnej.

Codziennie należy sporządzać świeży roztwór wody z lekiem.

9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Stosować zgodnie z załączoną ulotką.

10. OKRES KARENCJI

Tkanki jadalne:

Świnia, kura - 5 dni

Nic stosować u kur których jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi.

11. SZCZEGÓLE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS RZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nic przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Produkt należy zużyć w ciągu:

24 godzin po rozpuszczeniu w wodzie do picia zgodnie z instrukcją,

10 dni po pierwszym otwarciu opakowania.

12. SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Spożycie roztworu leczniczego może być uzależnione od stanu klinicznego zwierząt. W przypadku niewystarczającego spożycia wody zwierzęta powinny być leczone parenteralnie. Stosowanie produktu powinno być oparte na wynikach badań Ickowrażliwości i uwzględniać oficjalne i lokalne przepisy. Użycie niezgodne z.c wskazówkami zawartymi w charakterystyce produktu leczniczego weterynaryjnego może sprzyjać selekcji bakterii opornych na linkomycynę i zmniejszać skuteczność leczenia innymi linkozamidami, makrolidami i slreptograminami ze względu na możliwą oporność krzyżową.

Specjalne środki ostrożności dla osób nodaiacych produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom Należy przedsięwziąć działania zapobiegające pyleniu i wdychaniu pyłu Icku. Podczas stosowania Icku należy używać środków ochrony osobistej w postaci masek, rękawic, okularów ochronnych a także odzieży ochronnej. Po kontakcie z Ickiem należy dokładnie umyć ręce. Podczas przygotowywania i podawania leku nie spożywać pokarmów i napojów.

Osoby ze znaną nadwrażliwością na linkomycynę powinny unikać kontaktu z produktem.

Jeśli w wyniku kontaktu z produktem pojawią się objawy, takie jak wysypka, należy zwrócić się o pomoc lekarską i pokazać ulotkę lub opakowanie. Obrzęk twarzy, warg lub oczu, a także trudności w oddychaniu wymagają natychmiastowej pomocy medycznej.

Ciaża

Stosowanie produktu u zwierząt w ciąży powinno odbywać się na podstawie oceny stosunku korzyści do ryzyka przeprowadzonej przez lekarza weterynarii.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Nie stosować łącznie z Ickami zwiotczającymi mięśnie szkieletowe.

Nic stosować równocześnie z makrolidami.

Przedawkowanie (objawy. snosób nostenowania nrzv udzielaniu natychmiastowej nomocy. odtrutki): Linkomycyna była podawana w dawce 4-krotnie wyższej od leczniczej, przez 10 dni. Nie stwierdzono różnic w masie ciała leczonych zwierząt, ani objawów ubocznych. Normalny kał był częściej obserwowany w grupie kontrolnej.

Lincomycynę podawano też 3 tygodniowym brojlerom w wodzie do picia przez 21 dni, przy 1 - 3- i 5— krotnym przekroczeniu dawki leczniczej. Nic obserwowano działań niepożądanych, z wyjątkiem powiększonego jelita ślepego u kilku ptaków w grupie, która otrzymała lek w największym stężeniu.

13. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.

O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

14.    DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI

15.    INNE INFORMACJE

Dostępne opakowania:

Pojemnik z I1DPE zamknięty wieczkiem z LDPE z pierścieniem zabezpieczającym zawierający 150 g lub 1500 g produktu.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym.

^\Qm.or