+ iMeds.pl

Linomag -Ulotka Linomag

INFORMACJA O LEKU DLA PACJENTA


J]Łifrł<%Ldt

®

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby pacjent mógł leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Linomag® płyn na skórę ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce. Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skonsultować się z lekarzem.


Linomag®

Lini oleum virginale płyn na skórę

Skład

100 g płynu na skórę zawiera:

- Substancję czynną: Linomag płyn (Lini oleum virginale 3:1)    100 g

Dostępne opakowania

Butelka 70 g

Podmiot Odpowiedzialny:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziołolek” Spółka z o.o. ul. Starołęcka 189 61-341 Poznań

Wytwórca:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziołolek” Sp. z o.o. ul. Fabryczna 31 61-512 Poznań

Spis treści:

1.    Co to jest lek Linomag® i w jakim celu się ją stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Linomag®

3.    Jak stosować lek Linomag®

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywani e l eku Linomag®

6.    Inne konieczne informacje dotyczące leku Linomag®

1. Co to jest lek Linomag® i w jakim celu się go stosuje?

Wielonienasycone egzogenne kwasy tłuszczowe wchodzące w skład substancji czynnej, poprzez swój udział w metabolizmie lipidów są niezbędne do utrzymania prawidłowego stanu skóry.

Wskazania do stosowania płynu na skórę Linomag®: wspomagająco w chorobach skóry, takich jak wyprysk, wyprzenia i odparzenia. Stany nadmiernej suchości skóry. Łagodzenie objawów łuszczycy.

Lek można stosować u dzieci i niemowląt w stanach nadmiernej suchości skóry. W pozostałych wskazaniach przed zastosowaniem, należy skonsultować się z lekarzem.

2.    Zanim zastosuje się lek Linomag®

Brak danych dotyczących przeciwwskazań do stosowania leku Linomag® płyn na skórę.

Nie stosować na skórę uszkodzoną (rany).

Brak danych na temat innych ostrzeżeń związanych ze stosowaniem preparatu.

Ciąża:

Brak danych na temat stosowania leku przez kobiety w ciąży.

Karmienie piersią:

Brak danych na temat stosowania leku przez kobiety karmiące piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków:

Brak danych na temat interakcji płynu na skórę Linomag® z innymi stosowanymi miejscowo preparatami.

Informacje zawarte w tej ulotce mogą także dotyczyć leków stosowanych w przeszłości lub tych, które będą stosowane w przyszłości.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

3.    Jak stosować lek Linomag®?

Lek Linomag® przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na nieuszkodzoną skórę.

Zewnętrznie: do pędzlowania, tamponów, wcierania, przymoczek.

Przymoczki nasycone 10 - 20 kroplami, a na większe powierzchnie 30 - 40 kroplami zmienia się 2 - 4 razy na dobę lub według wskazań lekarza specjalisty.

Opatrunek powinien być stale nasycony preparatem. Opatrunek przyschnięty należy wymieniać nawilżając go płynem Linomag®.

W przypadku wrażenia, ze działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

4.    Możliwe działania niepożądane

Brak doniesień o występowaniu działań niepożądanych po zastosowaniu leku Linomag®.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Linomag® płyn na skórę mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, należy poinformować o nich lekarza.

5.    Przechowywanie leku Linomag® płyn na skórę

   Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Przechowywać w szczelnie zamkniętej butelce, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Nie należy stosować leku Linomag® po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.    Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Polska

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziołolek” Sp. z o.o. ul. Starołęcka 189 61-341 Poznań

Numer telefonu (61) 835 23 63 Data opracowania ulotki:

4

Linomag

Charakterystyka Linomag

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Linomag®

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

100 g płynu na skórę zawiera Linomag płyn (Lini oleum virginale 3:1) 100 g

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Płyn na skórę

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Wspomagająco w chorobach skóry, takich jak wyprysk, wyprzenia i odparzenia. Stany nadmiernej suchości skóry. Łagodzenie objawów łuszczycy.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zewnętrznie: do pędzlowania, tamponów, wcierania, przymoczek.

Przymoczki nasycone 10 - 20 kroplami, a na większe powierzchnie 30 - 40 kroplami zmienia się 2 - 4 razy na dobę lub według wskazań lekarza specjalisty. Opatrunek powinien być stale nasycony preparatem. Opatrunek przyschnięty należy wymieniać nawilżając go płynem Linomag®.

4.3    Przeciwwskazania

Brak danych.

4.4    Ostrzeżenia specjalne i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie stosować na skórę uszkodzoną (rany).

Brak danych na temat innych ostrzeżeń związanych ze stosowaniem preparatu.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne formy interakcji

Dotychczas brak doniesień na temat interakcji płynu na skórę Linomag® z innymi stosowanymi miejscowo preparatami.

4.6    Ciąża lub laktacja

Ciąża

Brak danych na temat stosowania leku przez kobiety w ciąży.

Karmienie piersią

Brak danych na temat stosowania leku przez kobiety karmiące piersią.

4.7    Wpływ na zdolność    prowadzenia pojazdów mechanicznych i

obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Lek jest stosowany zewnętrznie. Nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Brak doniesień o występowaniu.

4.9    Przedawkowanie

Brak doniesień o występowaniu przedawkowania.

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Preparat pokrywa naskórek warstwą tłuszczową, która zapobiega utracie wody i przywraca właściwe uwodnienie naskórka. Poprzez natłuszczenie i nawilżenie zmniejsza jego suchość i złuszczanie, redukując wpływ na niekorzystne działanie czynników zewnętrznych. Wielonienasycone egzogenne kwasy tłuszczowe zawarte w preparacie normalizuj ą funkcje skóry i przyśpieszaj ą jej regeneracj ę. Działanie to zależy w głównej mierze od zawartości niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych: kwasu linolowego i kwasu linolenowego. Wpływaj ą również korzystnie na utrzymanie i regenerację naturalnej bariery skóry.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Lek do stosowania zewnętrznego. Brak danych farmakokinetycznych.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak doniesień.

6.    SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Brak.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie znane.

6.3    Okres ważności

1 rok

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w szczelnie zamkniętej butelce, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z politereftalanu etylenu (PET) z zakrętką polietylenową w tekturowym pudełku o zawartości 70 g.

6.6 Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Lek do stosowania zewnętrznego.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziołolek” Sp. z o.o. ul. Starołęcka 189 61-341 Poznań

Wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziołolek” Sp. z o.o. ul. Fabryczna 31 61-512 Poznań

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie Nr - R/2094

9.    DATA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu - 10 sierpnia 1956 r. Data przedłużenia Pozwolenia na dopuszczenie - 07 czerwca 1999 r.

Data przedłużenia Pozwolenia - 16 grudnia 2008 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY

TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Linomag