+ iMeds.pl

Lipancrea 16 000 16 000 j. Ph. Eur. lipazyUlotka Lipancrea 16 000

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta LIPANCREA 16 000 16 000 j. Ph. Eur. lipazy, kapsułki

Pancreatinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Lipancrea 16 000 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lipancrea 16 000

3.    Jak stosować lek Lipancrea 16 000

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lipancrea 16 000

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Lipancrea 16 000 i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Lipancrea 16 000 jest pankreatyna. Pankreatyna zawiera enzymy trzustkowe pochodzenia zwierzęcego: lipazę - rozkładającą tłuszcze, amylazę - rozkładającą skrobię oraz proteazy - powodujące rozpad białek.

Lipancrea 16 000 umożliwia trawienie po wycięciu trzustki oraz poprawia trawienie w stanach zmniejszonego wydzielania enzymów. Ułatwia przyswojenie składników odżywczych zawartych w pożywieniu oraz usuwa zaburzenia trawienia. Zapobiega wystąpieniu objawów takich jak uczucie przepełnienia żołądka po jedzeniu, wzdęcia, bóle brzucha, nudności, wymioty.

Każda kapsułka wypełniona jest peletkami (kuleczkami) powlekanymi otoczką oporną na działanie soku żołądkowego. Zawartość peletek uwalnia się w świetle dwunastnicy, tj. w miejscu gdzie wydzielany jest sok trzustkowy.

Lek Lipancrea 16 000 stosuje się w przypadku zaburzenia czynności trzustki, spowodowanego:

-    przewlekłym zapaleniem trzustki;

-    wycięciem trzustki bądź jej części;

-    wycięciem żołądka;

-    zwężeniem dróg żółciowych spowodowanym chorobą nowotworową;

-    mukowiscydozą - chorobą dziedziczną objawiającą się tym, że organizm wytwarza nadmiernie lepki śluz, który powoduje ciężkie zaburzenia w narządach, np. płucach, trzustce.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lipancrea 16 000 Kiedy nie stosować leku Lipancrea 16 000:

• jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na pankreatynę (substancję czynną leku), białko wieprzowe lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienione w punkcie 6.);

•    jeśli pacjent ma ostre zapalenie trzustki objawiające się bardzo silnymi bólami w górnej części brzucha z nudnościami i wymiotami, które nie ustępują po typowych lekach przeciwbólowych dostępnych bez recepty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Lipancrea 16 000 należy porozmawiać z lekarzem

•    jeśli lek podawany jest w dużych dawkach dzieciom z mukowiscydozą, ponieważ rzadko u dzieci przyjmujących duże dawki enzymów odnotowano zwężenie jelita - patrz punkt 4. ulotki „Możliwe działania niepożądane”.

Inne leki i Lipancrea 16 000

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

•    Leki stosowane na zgagę i nadkwaśność soku żołądkowego (np. cymetydyna, ranitydyna, famotydyna) mogą zmniejszać siłę działania leku Lipancrea 16 000.

•    Lek może ograniczać wchłanianie kwasu foliowego (witamina z grupy B) z przewodu pokarmowego oraz zmniejszać wchłanianie soli żelaza. U pacjentów przyjmujących lek Lipancrea 16 000 może być konieczne uzupełnienie niedoborów tych związków.

Lipancrea 16 000 z jedzeniem i piciem

Lek Lipancrea 16 000 należy przyjmować podczas posiłku, popijając każdą kapsułkę płynem.

Szczegółowe informacje - patrz punkt 3. ulotki „Jak stosować lek Lipancrea 16 000”.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią, gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy

planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lipancrea 16 000 nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Lipancrea 16 000

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób użycia

•    Lek Lipancrea 16 000 należy przyjmować doustnie podczas posiłku, popijając każdą kapsułkę płynem. Kapsułkę należy połykać w całości, nie należy jej żuć ani kruszyć.

•    W przypadku trudności z połknięciem kapsułki lub konieczności podania mniejszej ilości enzymów, kapsułkę można otworzyć. Zawartość wysypać na łyżeczkę, dodać niewielką ilość płynu, np. soku owocowego (nie dodawać mleka ani mieszanek mlecznych), a następnie po przyjęciu doustnym popić płynem, np. sokiem. Mieszaninę peletek z płynem należy zażyć natychmiast; nie wolno jej przechowywać.

•    Nie jest konieczne podawanie leku do lekkich posiłków składających się z owoców, jarzyn, soków owocowych i innych produktów beztłuszczowych.

•    Podanie leku z pożywieniem o odczynie zbliżonym do obojętnego lub zasadowym (pH wyższe niż 5,5, np. jaja, kurczaki, cielęcina, zielony groszek) może zmniejszać skuteczność. W takich warunkach istnieje możliwość wcześniejszego uwolnienia substancji czynnych

z peletek (zanim lek dotrze do dwunastnicy), co może powodować unieczynnienie enzymów w żołądku, a także prowadzić do podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej.

Dawkowanie

Dawkowanie ustala lekarz indywidualnie, zależnie od zapotrzebowania pacjenta na enzymy trzustkowe.

Zazwyczaj stosowana dawka u dorosłych:

•    1 do 2 kapsułek do każdego posiłku.

Dawkę można zwiększać jedynie w porozumieniu z lekarzem.

Stosowanie u dzieci

Dzieciom lek można podawać wyłącznie w porozumieniu z lekarzem.

Zazwyczaj stosowana dawka u dzieci: od 500 do 1 000 j. Ph. Eur. lipazy/kg mc./posiłek.

Dawkę można zwiększać zgodnie z zaleceniami lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lipancrea 16 000

Stosowanie dawek większych niż zalecane może spowodować wystąpienie nudności, wymiotów, biegunki.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Pominięcie zastosowania leku Lipancrea 16 000

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeżeli wystąpi silny lub utrzymujący się przez dłuższy czas ból brzucha.

U niewielkiej liczby pacjentów opisywano rzadkie przypadki zmian w obrębie jelita, polegające na jego zwężeniu. Dotyczy to zwłaszcza dzieci z mukowiscydozą, otrzymujących duże dawki enzymów trzustkowych.

Nie odnotowano takich przypadków po stosowaniu leku Lipancrea 16 000. Pomimo tego, należy ściśle przestrzegać zaleconego dawkowania.

Jeżeli u pacjenta podczas stosowania leku, szczególnie w dużych dawkach (ponad 10 000 j. Ph. Eur. lipazy na kilogram masy ciała na dobę), wystąpi silny lub utrzymujący się dłuższy czas ból brzucha, należy porozumieć się z lekarzem.

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

•    ból brzucha.

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

•    zaparcia,

•    biegunka (szczególnie w przypadku stosowania dużych dawek),

•    nudności,

•    wymioty,

•    reakcje alergiczne,

•    nadwrażliwość skóry.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

•    świąd skóry, nie wymagający odstawienia leku.

W czasie stosowania leku mogą również wystąpić:

•    objawy uczulenia (np. wysypka),

•    podrażnienia w jamie ustnej lub okolicy odbytu,

•    podwyższenie stężenia kwasu moczowego w moczu (stwierdzano w wynikach badań laboratoryjnych po stosowaniu dużych dawek leku).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać lek Lipancrea 16 000

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Lipancrea 16 000

Jedna kapsułka zawiera: substancję czynną: pankreatynę o aktywności: lipazy    16 000 j. Ph. Eur.

amylazy    11 500 j. Ph. Eur.

proteaz    900 j. Ph. Eur.

(1 j. Ph. Eur. = 1 j. FIP)

Inne składniki leku to: trietylu cytrynian, kopolimer kwasu metakrylowego, żelatyna, żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek czarny (E 172), tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Lipancrea 16 000 i co zawiera opakowanie

Lipancrea 16 000 ma postać kapsułek wypełnionych peletkami.

Lek dostępny jest w pojemnikach z polietylenu zawierających 30 lub 60 kapsułek. Pojemnik z kapsułkami umieszczony jest w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

{logopodmiotu odpowiedzialnego} Polfa Warszawa S.A.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa tel. (22) 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4/4

Lipancrea 16 000

Charakterystyka Lipancrea 16 000

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

LIPANCREA 16 000, 16 000 j. Ph. Eur. lipazy, kapsułki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna kapsułka zawiera pankreatynę (Pancreatinum) z trzustki wieprzowej o aktywności: lipazy    16 000 j. Ph. Eur.

amylazy    11 500 j. Ph. Eur.

proteaz    900 j. Ph. Eur.

(1 j. Ph. Eur. = 1 j. FIP)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka

Twarde kapsułki żelatynowe, otwierane, cylindryczne, z zaokrąglonymi końcami, barwy czekoladowobrązowej.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Stany zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki spowodowane:

-    przewlekłym zapaleniem trzustki;

-    resekcją trzustki bądź jej części;

-    resekcją żołądka;

-    zwężeniem dróg żółciowych spowodowanym chorobą nowotworową;

-    mukowiscydozą.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli

Zalecane dawki enzymów: 1 do 2 kapsułek do każdego posiłku.

Ustaloną dawkę można stopniowo zwiększać, kontrolując objawy kliniczne.

Nie należy stosować dawki większej niż 100 000 j. Ph. Eur. lipazy na posiłek (6 do 7 kapsułek produktu Lipancrea 16 000) lub 400 000 j. Ph. Eur. lipazy na dobę w dawkach podzielonych (25 kapsułek produktu Lipancrea 16 000).

Dzieci

Zalecane dawki enzymów: od 500 do 1 000 j. Ph. Eur. lipazy/kg mc. na posiłek.

Ustaloną dawkę można zwiększać stopniowo, kontrolując objawy kliniczne.

Nie należy stosować dawki większej niż 2 500 j. Ph. Eur. lipazy/kg mc. na posiłek, czyli 10 000 j. Ph. Eur. lipazy/kg mc. na dobę w dawkach podzielonych.

Sposób podawania

Produkt Lipancrea 16 000 należy przyjmować podczas posiłku, popijając każdą kapsułkę płynem. Kapsułki należy połykać w całości, bowiem zgryzienie lub rozkruszenie może doprowadzić do zniszczenia peletek i unieczynnienia leku.

W razie niemożności połknięcia kapsułki lub w przypadku konieczności podania mniejszej ilości enzymów, kapsułkę można otworzyć. Wysypane peletki podać z małą ilością płynu, np. soku owocowego (nie dodawać do mleka i mieszanek mlecznych).

Nie jest konieczne podawanie produktu do lekkich posiłków składających się z owoców, jarzyn, soków owocowych i innych produktów beztłuszczowych.

Dawkowanie produktu należy ustalać indywidualnie, zależnie od zapotrzebowania pacjenta na enzymy trzustkowe.

4.3.    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na pankreatynę, białko wieprzowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Ostre zapalenie trzustki.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Jednoczesne przyjmowanie leków z grupy antagonistów receptora H2 (cymetydyna, ranitydyna, famotydyna) może spowodować zmniejszenie siły działania produktu.

W rzadkich przypadkach, u dzieci z mukowiscydozą otrzymujących duże dawki enzymów odnotowano przypadki zwężenia jelita. Przyczyna tego powikłania nie jest znana, uważa się jednak, że może ono być związane z podawaniem zbyt dużych dawek leku. Dlatego też należy bezwzględnie przestrzegać dawkowania podanego w punkcie 4.2. „Dawkowanie i sposób podawania” oraz nie przekraczać u dzieci dawki 2 500 j. Ph. Eur. lipazy/kg mc. na posiłek.

Podanie leku z pożywieniem o pH wyższym niż 5,5 (np. jaja, kurczaki, cielęcina, zielony groszek) może zmniejszać skuteczność produktu. W takich warunkach istnieje możliwość wcześniejszego uwolnienia substancji czynnych z peletek (zanim lek dotrze do dwunastnicy), co może powodować unieczynnienie enzymów w świetle żołądka, a także prowadzić do podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Antagoniści receptorów H2 (cymetydyna, ranitydyna, famotydyna) oraz inne leki zmniejszające kwaśność soku żołądkowego mogą zmniejszać siłę działania produktu leczniczego.

Pankreatyna może ograniczać wchłanianie kwasu foliowego z przewodu pokarmowego - pacjenci przyjmujący produkt mogą wymagać uzupełnienia ewentualnych niedoborów tego związku.

Pankreatyna może również zmniejszać wchłanianie soli żelaza. Dotychczas nie określono klinicznego znaczenia tej interakcji.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Ponieważ nie przeprowadzono odpowiednich badań u ludzi, nie można wykluczyć ryzyka uszkodzenia płodu w wyniku podawania produktu kobietom w ciąży.

Karmienie piersią

Nie ma danych na temat wydzielania substancji czynnych produktu do mleka kobiecego.

Lek może być stosowany w ciąży oraz w okresie karmienia piersią jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla dziecka.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt nie wpływa ujemnie na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco:

Bardzo często ( > 1/10);

Często (> 1/100 do < 1/10);

Niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100);

Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000);

Bardzo rzadko (< 1/10 000);

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: ból brzucha.

Niezbyt często: zaparcia, nieprawidłowe stolce, biegunka oraz nudności i wymioty.

Zwężenie odcinka krętniczo-kątniczego oraz okrężnicy wstępującej (kolonopatia włókniejąca), a także zapalenie jelita grubego było opisywane u pacjentów ze zwłóknieniem torbielowatym trzustki (mukowiscydozą) przyjmujących duże dawki produktów pankreatyny. Badania kliniczno-kontrolne nie wykazały dowodów świadczących o związku przyczynowym między stosowaniem lipazy, a występowaniem kolonopatii włókniejącej.

W ramach środków ostrożności jakiekolwiek nietypowe objawy ze strony jamy brzusznej

lub zmiany dotychczasowych objawów należy zbadać w celu wykluczenia ewentualnego uszkodzenia

jelita grubego, zwłaszcza jeżeli pacjent przyjmuje ponad 10 000 j. Ph. Eur. lipazy/kg masy ciała/dobę.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej :

Niezbyt często: reakcje alergiczne i nadwrażliwość skóry.

Bardzo rzadko: świąd skóry, nie wymagający odstawienia leku.

W czasie stosowania produktu mogą również wystąpić: odczyny alergiczne, podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej lub okolicy odbytu.

W przypadku stosowania dużych dawek może wystąpić podwyższenie stężenia kwasu moczowego w moczu lub biegunka.

4.9.    Przedawkowanie

Doustne podawanie dużych dawek pankreatyny nie powodowało żadnych toksycznych objawów u zwierząt. Przekroczenie zalecanych dawek pankreatyny u ludzi było związane ze wzrostem stężenia kwasu moczowego w surowicy krwi oraz ze wzrostem wydalania kwasu moczowego z moczem, jak również z wystąpieniem zaburzeń żołądkowo-jelitowych (nudności, wymioty, biegunka).

Nie ma doniesień o objawach ostrego zatrucia lekiem u ludzi.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki poprawiające trawienie; enzymy.

Kod ATC: A 09 AA 02

Lipancrea 16 000 jest wyciągiem zawierającym zwierzęce enzymy trzustkowe.

Produkt zawiera lipazę, amylazę oraz proteazy uzyskane z trzustek wieprzowych.

Lipaza hydrolizuje tłuszcze. Amylaza rozkłada skrobię, proteazy - białka. Enzymy te działają w środowisku jelita cienkiego. Każda kapsułka zawiera peletki powlekane otoczką oporną na działanie soku żołądkowego. Dzięki temu zawartość peletki uwalnia się dopiero w świetle dwunastnicy, czyli tam gdzie wydzielany jest sok trzustkowy. W ten sposób produkt może uzupełniać lub zastępować działanie endogennych enzymów trzustkowych.

Produkt podany doustnie umożliwia lepsze przyswajanie składników odżywczych zawartych w pożywieniu, usuwa zaburzenia trawienia i zapobiega wystąpieniu objawów takich jak uczucie przepełnienia żołądka po jedzeniu, wzdęcia, bóle brzucha, nudności, wymioty.

Lipancrea 16 000 umożliwia trawienie po wycięciu trzustki oraz ułatwia trawienie w stanach zmniejszonego wydzielania enzymów. Zawarte w leku enzymy działają korzystnie w leczeniu późnego etapu ostrego zapalenia trzustki i niewydolności zewnątrzwydzielniczej trzustki u osób w podeszłym wieku.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Kapsułki rozpadają się w żołądku pod wpływem kwaśnego soku żołądkowego. Uwolnione peletki, po wymieszaniu z treścią pokarmową, przechodzą do dwunastnicy. Otoczka peletek chroni enzymy, które nie są odporne na kwas żołądkowy. W zasadowym środowisku dwunastnicy z peletek uwalniają się zawarte w nich substancje, które zapewniają prawidłowe trawienie i wchłanianie składników odżywczych.

Przyjęcie produktu z pokarmem o pH wyższym niż 5,5 może doprowadzić do wcześniejszego uwolnienia enzymów i ich unieczynnienia w środowisku soku żołądkowego.

Substancje czynne produktu działają w świetle jelita cienkiego jako egzogenne uzupełnienie fizjologicznych enzymów trawiennych. Enzymy znajdujące się w produkcie nie wchłaniają się z przewodu pokarmowego.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Skład otoczki peletki:

Trietylu cytrynian

Kopolimer kwasu metakrylowego

Skład otoczki kapsułki:

Żelatyna

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

Żelaza tlenek czarny (E 172)

Tytanu dwutlenek (E 171)

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

2 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik polietylenowy zamknięty polietylenowym wieczkiem z pierścieniem gwarancyjnym, w tekturowym pudełku.

30 kapsułek 60 kapsułek

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań, oprócz podanych w punkcie 4.2.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01 - 207 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/7231

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 14.07.1997 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 30.10.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5/5

Lipancrea 16 000