Imeds.pl

Lipancrea 8000

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta LIPANCREA 8 000, 8 000 j. Ph. Eur. lipazy, kapsułki

Pancreatinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Lipancrea 8 000 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lipancrea 8 000

3.    Jak stosować lek Lipancrea 8 000

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lipancrea 8 000

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Lipancrea 8 000 i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Lipancrea 8 000 jest pankreatyna. Pankreatyna zawiera enzymy trzustkowe pochodzenia zwierzęcego: lipazę - rozkładającą tłuszcze, amylazę - rozkładającą skrobię oraz proteazy - powodujące rozpad białek.

Lipancrea 8 000 umożliwia trawienie, np. po wycięciu trzustki oraz poprawia trawienie w stanach zmniejszonego wydzielania enzymów. Ułatwia przyswojenie składników odżywczych zawartych w pożywieniu oraz usuwa zaburzenia trawienia. Zapobiega wystąpieniu objawów takich jak: uczucie przepełnienia żołądka po jedzeniu, wzdęcia, bóle brzucha, nudności, wymioty.

Każda kapsułka wypełniona jest peletkami (kuleczkami) powlekanymi specjalną otoczką oporną na działanie soku żołądkowego. Zawartość peletek zostaje uwolniona w świetle dwunastnicy, tj. w miejscu gdzie wydzielany jest sok trzustkowy.

Lek Lipancrea 8 000 stosuje się w przypadku upośledzenia czynności trzustki, spowodowanego:

-    przewlekłym zapaleniem trzustki,

-    wycięciem trzustki bądź jej części,

-    wycięciem żołądka,

-    zwężeniem dróg żółciowych spowodowanym chorobą nowotworową,

-    mukowiscydozą - chorobą dziedziczną objawiającą się tym, że organizm produkuje nadmiernie lepki śluz, który powoduje poważne zaburzenia w narządach, np. płucach, trzustce.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lipancrea 8 000 Kiedy nie stosować leku Lipancrea 8 000

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na pankreatynę, białko wieprzowe lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    Jeśli pacjent ma ostre zapalenie trzustki objawiające się bardzo silnymi bólami w górnej części brzucha z nudnościami i wymiotami, które nie ustępują po typowych lekach przeciwbólowych dostępnych bez recepty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Lipancrea 8 000 należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować ostrożność jeśli lek podawany jest dzieciom z mukowiscydozą przyjmującym duże dawki enzymów, ponieważ w rzadkich przypadkach zanotowano u tych dzieci zwężenie jelita - patrz punkt 4. ulotki „Możliwe działania niepożądane”.

Lipancrea 8 000 a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio lekach, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

-    Leki stosowane na zgagę i nadkwaśność soku żołądkowego (np. cymetydyna, ranitydyna, famotydyna) mogą zmniejszać siłę działania leku Lipancrea 8 000.

-    Lek może ograniczać wchłanianie kwasu foliowego z przewodu pokarmowego oraz zmniejszać wchłanianie soli żelaza. U pacjentów przyjmujących lek Lipancrea 8 000 może być konieczne uzupełnienie niedoborów tych związków.

Lipancrea 8 000 z jedzeniem i piciem

Lek Lipancrea 8 000 należy przyjmować podczas posiłku, popijając każdą kapsułkę płynem. Szczegółowe informacje - patrz punkt 3. ulotki „Jak stosować lek Lipancrea 8 000”.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Lipancrea 8 000 nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Lipancrea 8 000

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób użycia

-    Lek Lipancrea 8 000 należy przyjmować doustnie podczas posiłku, popijając każdą kapsułkę płynem. Kapsułkę należy połykać w całości, nie należy jej żuć ani kruszyć.

-    W przypadku problemów z połknięciem kapsułki lub konieczności podania mniejszej ilości enzymów, kapsułkę można otworzyć. Zawartość wysypać na łyżeczkę, dodać do kwaśnego, miękkiego pokarmu niewymagającego żucia (może to być mus jabłkowy lub jogurt) lub zmieszać z kwaśnym płynem, np. sokiem jabłkowym, pomarańczowym lub anansowym (nie dodawać do mleka i mieszanek mlecznych). Mieszaninę peletek należy natychmiast połknąć bez gryzienia i żucia i popić wodą lub sokiem; Mieszaniny tej nie wolno przechowywać.

-    Nie jest konieczne podawanie leku do lekkich posiłków składających się z owoców, jarzyn, soków owocowych i innych produktów beztłuszczowych.

-    Podanie leku z pożywieniem o odczynie lekko kwasowym lub zasadowym (o pH wyższym niż 5,5 - np. jaja, kurczaki, cielęcina, zielony groszek) może zmniejszać jego skuteczność.

W warunkach tych istnieje możliwość wcześniejszego uwolnienia substancji czynnych z peletek

(zanim lek dotrze do dwunastnicy), co może powodować unieczynnienie enzymów w świetle żołądka, a także prowadzić do podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej.

Dawkowanie

Dawkowanie leku powinno być ustalane indywidualnie, zależnie od zapotrzebowania pacjenta na enzymy trzustkowe.

Zazwyczaj stosowana dawka u dorosłych:

2-4 kapsułki do każdego posiłku.

Dawkę można zwiększać jedynie po konsultacji z lekarzem.

Stosowanie u dzieci

Dzieciom lek można podawać wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lipancrea 8 000

Stosowanie dawek większych niż zalecane może spowodować wystąpienie nudności, wymiotów, biegunki.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Pominięcie zastosowania leku Lipancrea 8 000

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeżeli wystąpi silny lub utrzymujący się przez dłuższy czas ból brzucha.

Opisywano rzadkie przypadki zmian w obrębie jelita, polegające na jego zwężeniu u niewielkiej liczby pacjentów. Dotyczy to zwłaszcza dzieci z mukowiscydozą, stosujących duże dawki enzymów trzustkowych.

Nie odnotowano takich przypadków po stosowaniu leku Lipancrea 8 000. Mimo to, należy ściśle przestrzegać zaleconego dawkowania.

Jeżeli u pacjenta podczas stosowania leku, szczególnie przyjmowania dużych dawek (ponad 10 000 j. Ph. Eur. lipazy na kilogram masy ciała na dobę) wystąpi silny lub utrzymujący się przez dłuższy czas ból brzucha, należy skonsultować się z lekarzem.

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

-    ból brzucha.

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

-    zaparcia,

-    biegunka (szczególnie w przypadku stosowania dużych dawek),

-    nudności,

-    wymioty,

-    reakcje alergiczne,

-    nadwrażliwość skóry.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

-    świąd skóry, nie wymagający odstawienia leku.

W czasie stosowania leku mogą również wystąpić:

-    objawy uczulenia (np. wysypka),

-    podrażnienia w jamie ustnej    lub okolicy odbytu,

-    podwyższenie stężenia kwasu moczowego w moczu (stwierdzano w wynikach badań laboratoryjnych po stosowaniu dużych dawek leku).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Lipancrea 8 000

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Lipancrea 8 000

-    Substancją czynną leku jest pankreatyna. Każda kapsułka zawiera pankreatynę o aktywności: lipazy 8 000 j. Ph. Eur., amylazy 5 750 j. Ph. Eur., proteaz 450 j. Ph. Eur. (1 j. Ph. Eur. = 1 j. FIP)

-    Pozostałe składniki to: kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1); symetykon, emulsja 30%; trietylu cytrynian; talk; żelatyna; żelaza tlenek czerwony (E172); tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda lek Lipancrea 8 000 i co zawiera opakowanie

Lipancrea 8 000 ma postać kapsułek wypełnionych peletkami.

Lek dostępny jest w pojemnikach z polietylenu zawierających 20 lub 50 kapsułek. Pojemnik z kapsułkami umieszczony jest w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa tel. 22 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4