+ iMeds.pl

Lipidem 200 mg/mlUlotka Lipidem

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Lipidem, 200 mg/ml, emulsja do infuzji

Trjglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, olej sojowy oczyszczony, omega-3-kwasów triglicerydy

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

innym. Lek może

wszelkie objawy lub farmaceucie.


-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Lipidem i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lipidem

3.    Jak stosować lek Lipidem

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lipidem

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Lipidem i w jakim celu się go stosuje

Lek Lipidem to emulsja olejów w wodzie. Oleje zawarte w leku Lipidem to substancje odżywcze. Dostarczają one energię i zawierają konieczne składniki odżywcze - niezbędne kwasy tłuszczowe omega-6 i omega-3.

Lek Lipidem stosuje się w celu dostarczenia tłuszczów dorosłym pacjentom, którzy wymagają odżywiania dożylnego, ponieważ nie mogą normalnie spożywać posiłków lub normalne spożywanie posiłków w ich przypadkach jest niewystarczające.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lipidem

Kiedy nie stosować leku Lipidem

jeżeli u pacjenta występuje jeden lub więcej z następujących stanów:

-    alergia na jaja, ryby lub białko soi lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6, „Zawartość opakowania i inne informacje”);

-    nieprawidłowo wysokie stężenia tłuszczów we krwi (ciężka hiperlipidemia);

-    choroby, w których krew nie krzepnie prawidłowo (ciężkie zaburzenia krzepnięcia krwi);

-    zaburzenie przepływu żółci (wewnątrzwątrobowy zastój żółci);

-    ciężka niewydolność wątroby;

-    ciężka niewydolność nerek bez dostępu do leczenia za pomocą sztucznej nerki (hemofiltracja lub dializa);

-    ostra faza zawału serca lub udaru;

-    ostre zablokowanie naczyń krwionośnych przez zakrzepy krwi lub krople tłuszczu (choroba zakrzepowo-zatorowa, zator tłuszczowy).

Pacjenci nie powinni na ogół otrzymywać leków podawanych w kroplówce (terapia infuzyjna), jeżeli

u pacjenta występuje jeden lub więcej z następujących stanów:

-    ciężkie zaburzenie krążenia krwi, któremu towarzyszy ciężkie zaburzenie czynności serca, oddychania, czynności nerek i wątroby, np. stany zapaści lub wstrząsu;

-    niestabilny metabolizm, na przykład z powodu ciężkiego urazu, cukrzycy, zatrucia krwi (posocznicy, zakażenia obejmującego cały organizm) lub nieprawidłowo wysokich stężeń substancji kwasowych we krwi (kwasica);

-    obecność płynu w płucach (ostry obrzęk płuc);

-    nadmiar płynów w organizmie (przewodnienie);

-    niewydolność serca (zdekompensowana niewydolność serca);

-    zbyt mała ilość wody i soli w organizmie (odwodnienie hipotoniczne);

-    zbyt niskie stężenie potasu we krwi (hipokaliemia).

Kiedy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu leku Lipidem

Przed podaniem tego leku pacjentowi lekarz upewni się, czy u pacjenta nie występują następujące stany, przy których organizm może nie być w stanie prawidłowo wykorzystać tłuszczu:

-    cukrzyca;

-    zapalenie trzustki;

-    zaburzenie czynności wątroby lub nerek;

-    choroba płuc;

-    zaburzona czynność tarczycy (niedoczynność tarczycy);

-    posocznica (sepsa).

Jeżeli u pacjenta występuje którykolwiek z powyższych stanów, lek Lipidem będzie mu podawany tylko w razie wyraźnej konieczności; zachowana zostanie szczególna ostrożność, aby mieć pewność, że ten produkt nie będzie dla pacjenta szkodliwy.

Pobieranie krwi

Jeśli pacjent cierpi na zaburzenia krzepnięcia krwi lub na niedobór witaminy K, krzepnięcie jego krwi zostanie sprawdzone przez analizę pobranych próbek krwi.

Próbki krwi będą pobierane i badane w laboratorium aby upewnić się, że emulsja tłuszczowa jest wchłaniana przez tkanki z krwi i prawidłowo wykorzystywana, Jeśli zajdzie taka potrzeba ilość i szybkość podawania infuzji emulsji tłuszczowej zostanie odpowiednio skorygowana.

Próbki krwi będą również często pobierane w celu sprawdzenia i upewnienia się, że skład krwi i czynność wątroby pacjenta nie ulegają zmianie podczas przyjmowania tego produktu.

Skojarzenie z innymi roztworami do żywienia dożylnego

Lek Lipidem nie będzie podawany jako jedyny lek, ale zawsze razem z odpowiednią ilością aminokwasów i węglowodanów (na ogół glukozy) podawanych w infuzji. Zapobiega to gromadzeniu się pewnych kwasowych substancji (ketonów) we krwi pacjenta, co może doprowadzić do zakwaszenia krwi (kwasicy).

Reakcje alergiczne

W razie wystąpienia jakichkolwiek objawów reakcji alergicznej np. gorączki, dreszczy, wysypki lub duszności, infuzja zostanie przerwana.

Przyjmowanie lub stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek Lipidem może wchodzić w interakcje z niektórymi innymi lekami. Jeżeli pacjent przyjmuje leki, które zapobiegają niepożądanemu tworzeniu się zakrzepów (leki przeciwkrzepliwe), powinien poinformować o tym lekarza. Konieczne może być sprawdzanie krzepnięcia krwi przez regularną analizę pobranych próbek krwi.

Ciąża i karmienie piersią

Kobiety w ciąży otrzymają ten lek tylko w sytuacji, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne do wyleczenia. Brak jest danych dotyczących stosowania leku Lipidem u kobiet w okresie ciąży.

Należy rozważyć zaprzestanie karmienia piersią podczas stosowania leku Lipidem ze względu na brak danych dotyczących stosowania go u matek karmiących. Pacjentki karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek ten będzie podawany w warunkach kontrolowanych, tzn. w szpitalu lub pod nadzorem medycznym innego rodzaju, co zazwyczaj wyklucza prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Lipidem

Lek Lipidem zawiera sód w ilości 2,6 mmol/l. Należy wziąć pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3. Jak stosować lek Lipidem

Lekarz zdecyduje, jaka dawka będzie pacjentowi potrzebna i jak długo będzie ona podawana.

Dawki dobowe będą ustalane w zależności od potrzeb i masy ciała pacjenta. Dawki na ogół oblicza się na podstawie ilości „gramów tłuszczu na kilogram masy ciała”. Zostanie zachowana ostrożność w celu upewnienia się, że stosowane dawki i szybkości infuzji są odpowiednie dla danego pacjenta, tak aby nie przekroczyć zdolności przyjmowania przez organizm tłuszczu podawanego w infuzji.

Dorośli

Zazwyczaj stosowana dawka to 5-10 ml leku Lipidem na kilogram masy ciała na dobę. Infuzja będzie podawana z najmniejszą możliwą szybkością.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku Lipidem u dzieci i młodzieży.

Jak długo można podawać lek Lipidem?

Lek Lipidem podaje się zazwyczaj przez tydzień.

Jeżeli lekarz uzna, że jest to konieczne, lek Lipidem można podawać dłużej. W takiej sytuacji pacjent będzie dokładnie monitorowany.

Jak podaje się lek Lipidem?

Lek Lipidem podaje się w kroplówce dożylnej w ramach programu żywienia. W tym celu do żyły wprowadza się rurkę (cewnik), przez którą emulsja tłuszczowa może być podawana samodzielnie lub wraz z innymi płynami.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Lipidem

W razie otrzymania zbyt dużej ilości leku Lipidem u pacjenta może wystąpić tzw.„zespół przeładowania”. Zespół przeładowania może również wiązać się z pewnymi chorobami współistniejącymi, takimi jak zakażenia lub choroba nerek.

Objawy zespołu przeładowania mogą obejmować:

• wysokie stężenie tłuszczu we krwi;

•    gorączkę;

•    odkładanie się tłuszczu w wątrobie i innych narządach;

•    obrzęk wątroby, któremu czasem może towarzyszyć żółtaczka;

•    obrzęk śledziony;

•    małą liczbę czerwonych i białych krwinek oraz płytek krwi;

•    zaburzenia krzepnięcia krwi;

•    uszkodzenia czerwonych krwinek oraz inne zaburzenia dotyczące krwi;

•    nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby;

•    utratę przytomności.

Znaczne przedawkowanie emulsji tłuszczowych może również prowadzić do wysokiego stężenia substancji kwasowych we krwi (kwasica).

W takim przypadku infuzja leku Lipidem zostanie natychmiast przerwana. Lekarz zdecyduje, jakie dodatkowe leczenie powinien otrzymywać pacjent. Infuzja nie zostanie wznowiona do czasu ustąpienia objawów. Konieczna może być zmiana dawek dobowych tłuszczów.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jednak przy przestrzeganiu instrukcji dotyczących dawkowania i innych instrukcji stosowania tego leku, większość działań niepożądanych występuje bardzo rzadko.

W razie wystąpienia następujących objawów, pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub szpitalem.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 leczonego pacjenta na 10 000):

•    reakcje alergiczne;

•    zwiększona tendencja do tworzenia zakrzepów krwi (nadkrzepliwość);

•    zaburzenia oddychania, sinica (niebieskawe zabarwienie skóry);

•    zespół przeładowania.

W razie wystąpienia zespołu przeładowania konieczne jest natychmiastowe zatrzymanie infuzji tłuszczowej. (patrz punkt 3 „Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Lipidem”)

Inne działania niepożądane obejmują

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 leczonego pacjenta na 10 000):

•    senność;

•    spadek lub wzrost ciśnienia krwi;

•    wysokie stężenie tłuszczu i cukru we krwi, kwasicę (mogą występować częściej przy podawaniu

wysokich dawek tłuszczów);

•    mdłości, wymioty;

•    ból głowy;

•    uderzenia gorąca;

•    gorączkę;

•    pocenie się;

•    dreszcze;

•    ból w klatce piersiowej i plecach.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Lipidem

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i kartonowym opakowaniu zewnętrznym. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Po pierwszym otwarciu opakowania lek Lipidem należy zużyć natychmiast.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać pojemnik w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie zamrażać. Produkty, które uległy zamrożeniu, należy wyrzucić.

Nie stosować leku Lipidem w razie zauważenia jednego z następujących objawów:

•    duże krople oleju lub dwie oddzielne warstwy płynu,

•    przebarwienie,

•    uszkodzenie pojemnika lub zamknięcia.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Lipidem

-    Substancjami czynnymi 1 000 ml leku Lipidem są:

Trijglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha    100,0 g

Olej sojowy rafinowany oczyszczony    80,0 g

Omega-3-kwasów triglicerydy    20,0 g

Daje to następujące zawartości niezbędnych kwasów tłuszczowych na litr:

Kwas linolenowy (omega-6)    38,4-46,4 g

Kwas alfa-linolenowy (omega-3)    4,0-8,8 g

Kwas eikozapentaenowy i

kwas dokozaheksaenowy (omega-3)    8,6-17,2 g

200 mg/ml (20%) odpowiada całkowitej zawartości trójglicerydów.

-    Pozostałe składniki to glicerol, lecytyna z jaja kurzego, all-rac-a-tokoferol, askorbylu palmitynian, sodu oleinian, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH) i woda do wstrzykiwań.

-    Ilość energii dostarczana wraz z jednym litrem leku Lipidem to 7 900 kJ (1 910 kcal).

Jak wygląda lek Lipidem i co zawiera opakowanie

Lipidem to mlecznobiała, jałowa emulsja do infuzji (do podawania w kroplówce dożylnej) Dostarczana jest w

• butelkach szklanych; wielkości opakowań:

10 x 100 ml, 1 x 250 ml, 10 x 250 ml, 1 x 500 ml, 10 x 500 ml, 1 x 1 000 ml, 6 x 1 000 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie. Podmiot odpowiedzialny i wytwórca B. Braun Melsungen AG,

Carl-Braun-Strasse 1    Adres do korespondencji

34212 Melsungen, Niemcy    34209 Melsungen, Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria:

Belgia:

Czechy:

Niemcy:

Dania:

Hiszpania:

Finlandia:

Francja:

Wielka Brytania: Grecja:

Irlandia:

Włochy:

Luksemburg:

Holandia:

Norwegia:

Portugalia:

Szwecja:

Słowacja:

Estonia

Węgry

Polska

Słowenia


Lipidem

Lipoplus 200 mg/ml Lipoplus 20%

Lipidem Lipidem Lipoplus 20%

Lipoplus 200 mg/ml Lipidem 200 mg/ml

Lipidem 200 mg/ml Emulsion for Infusion Lipoplus 20%

Lipidem

Lipidem 200 mg/ml Lipidem Lipoplus 20%

Lipidem Lipoplus Lipoplus Lipoplus 20%

Lipidem

Lipoplus

Lipidem

Lipidem 200 mg/ml emulzija za infundiranje

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 2015-01-20

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Instrukcja postępowania

Lek Lipidem jest dostarczany w pojemnikach przeznaczonych do jednorazowego użycia.

Produkty, które uległy zamrożeniu i niezużyte resztki muszą być wyrzucone.

Należy stosować wyłącznie jednorodną emulsję w nienaruszonych opakowaniach. Przed podaniem emulsję należy skontrolować wzrokowo pod kątem rozdzielania się faz.

Przed infuzją emulsję należy zawsze doprowadzić do temperatury pokojowej.

W razie stosowania filtrów konieczne jest, aby przepuszczały one lipidy (kropelki tłuszczu).

Przed podawaniem w infuzji emulsji lipidowej z innym roztworami przez trójnik Y lub zestaw omijający (sprzęt umożliwiający podawanie tego produktu wraz z innymi roztworami), należy

sprawdzić zgodność tych płynów, szczególnie przy podawaniu z roztworami nośnikowymi zawierającymi inne leki. Należy zachować szczególną ostrożność przy podawaniu w infuzji tego produktu z innymi roztworami zawierającymi pewne elektrolity (takie jak wapń).

7

Lipidem

Charakterystyka Lipidem

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Lipidem, 200 mg/ml, emulsja do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 000 ml emulsji zawiera:

Trjglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha 100,0 g Olej sojowy oczyszczony80,0 g Omega-3-kwasów triglicerydy 20,0 g

Zawartość niezbędnych kwasów tłuszczowych na litr:

Kwas linolenowy (omega-6) 38,4-46,4 g Kwas alfa-linolenowy (omega-3) 4,0-8,8 g Kwas eikozapentaenowy i kwas dokozaheksaenowy (omega-3) 8,6-17,2 g

200 mg/ml (20%) odpowiada całkowitej zawartości trójglicerydów.

Ogółem energia na litr 7 900 kJ @ 1 910 kcal 6,5-8,5

Substancje pomocnicze:

1 000 ml emulsji zawiera 2,6 mmol sodu (w postaci sodu wodorotlenku i sodu oleinianu) Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Emulsja do infuzji Biała jednorodna emulsja

Osmolalność    około 410 mOsm/kg

Miareczkowanie (do pH 7,4)    poniżej 0,5 mmol/l NaOH lub HCl

pH    6,5-8,5

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

5.    Wskazania do stosowania

Dostarczanie lipidów, w tym niezbędnych kwasów tłuszczowych omega-6 i omega-3, w ramach schematu żywienia pozajelitowego dorosłym pacjentom, gdy żywienie doustne lub dojelitowe jest niemożliwe, niewystarczające lub przeciwwskazane.

6.    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli

Dawkę należy dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Zalecane dawkowanie:

1-2 g tłuszczu na kilogram masy ciała na dobę co odpowiada 5-10 ml produktu Lipidem 200 mg/ml na kilogram masy ciała na dobę.

Szybkość infuzji:

Infuzję należy podawać z najmniejszą możliwą szybkością. Podczas pierwszych 15 minut szybkość infuzji powinna wynosić tylko 50% maksymalnej stosowanej szybkości infuzji.

Maksymalna szybkość infuzji:

Nie więcej niż 0,15 g lipidów na kilogram masy ciała na godzinę, co odpowiada nie więcej niż 0,75 ml produktu Lipidem 200 mg/ml na kilogram masy ciała na godzinę.

U pacjentów niedożywionych szybkość infuzji należy zmniejszyć.

Ponieważ doświadczenie kliniczne dotyczące długoterminowego stosowania produktu leczniczego Lipidem jest ograniczone, normalnie nie należy go podawać dłużej niż przez tydzień. Dłuższe podawanie jest możliwe wyłącznie w razie wyraźnej konieczności, przy uważnym monitorowaniu metabolizmu.

Lipidem nadaje się do podawania w infuzji do żył centralnych i obwodowych.

Dzieci i młodzież

Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego u dzieci i młodzieży.

7. Przeciwwskazania

Produktu leczniczego Lipidem nie można stosować w żadnym z następujących stanów patologicznych:

-    ciężka hiperlipidemia;

-    ciężkie zaburzenia krzepnięcia krwi;

-    cholestaza wewnątrzwątrobowa;

-    ciężka niewydolność wątroby;

-    ciężka niewydolność nerek bez dostępu do hemofiltracji lub dializy;

-    ostra faza zawału mięśnia sercowego lub udaru;

-    ostra choroba zakrzepowo-zatorowa, zator tłuszczowy;

-    nadwrażliwość na jaja, ryby lub białko soi lub na którąkolwiek substancję czynną lub substancję pomocniczą.

Następujące stany stanowią ogólne przeciwwskazanie do terapii infuzyjnej:

-    niestabilny stan hemodynamiczny z zaburzeniem czynności życiowych (stany zapaści i wstrząsu);

-    niestabilne zaburzenia metaboliczne (np. ciężki stan pourazowy, niewyrównana cukrzyca, ciężka posocznica, kwasica);

-    ostry obrzęk płuc;

-    przewodnienie;

-    niewyrównana niewydolność serca;

-    odwodnienie hipotoniczne;

-    hipokaliemia.

8.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podczas infuzji produktu leczniczego Lipidem należy monitorować zawartość trójglicerydów w surowicy. W przypadku pacjentów, u których podejrzewa się zaburzenia metabolizmu lipidów, przed rozpoczęciem infuzji należy wykluczyć lipemię na czczo. Hipertriglicerydemia po upływie 12 godzin po podaniu lipidów również wskazuje na nieprawidłowy metabolizm lipidów.

W zależności od stanu metabolicznego pacjenta może wystąpić przejściowa hipertriglicerydemia lub podwyższone stężenie glukozy we krwi. Jeżeli stężenie trójglicerydów w osoczu podczas podawania emulsji lipidowej wzrośnie do ponad 3 mmol/l, zaleca się zmniejszenie szybkości infuzji. W razie utrzymywania się stężenia trójglicerydów w osoczu powyżej 3 mmol/l, infuzję należy przerwać aż do znormalizowania się stężenia trójglicerydów w osoczu.

Należy monitorować bilans wodno-elektrolitowy, bilans płynów lub masę ciała, równowagę kwasowo-zasadową, stężenie glukozy we krwi oraz, w razie długotrwałego stosowania, morfologię krwi, parametry krzepnięcia i czynność wątroby.

W razie wystąpienia jakichkolwiek objawów reakcji alergicznej, np. gorączki, dreszczy, wysypki, duszności należy przerwać infuzję produktu Lipidem.

Przedawkowanie może prowadzić do zespołu przeładowania, patrz punkt 4.8 i 4.9.

Nie ma jeszcze doświadczenia klinicznego dotyczącego stosowania produktu leczniczego Lipidem u dzieci i młodzieży. Dostępne jest tylko ograniczone doświadczenie dotyczące stosowania u pacjentów z cukrzycą lub niewydolnością nerek.

Dostępne jest tylko ograniczone doświadczenie dotyczące stosowania produktu leczniczego Lipidem przez ponad siedem dni.

Należy zachować ostrożność u pacjentów ze stanami patologicznymi wiążącymi się z zaburzeniami metabolizmu lipidów, takimi jak niewydolność nerek, cukrzyca, zapalenie trzustki, niewydolność wątroby, niedoczynność tarczycy (w obecności hipertriglicerydemii), choroba płuc i posocznica.

Lipidy mogą zaburzać wyniki pewnych testów laboratoryjnych (takich jak oznaczenia bilirubiny, dehydrogenazy mleczanowej, saturacji tlenem, stężenia hemoglobiny) w razie pobrania próbki krwi przed wyeliminowaniem lipidów z krwi krążącej. U większości pacjentów eliminacja lipidów następuje w ciągu 5-6 godzin po zakończeniu infuzji.

Dostarczanie energii wyłącznie w postaci emulsji lipidowych może spowodować kwasicę metaboliczną. Można tego uniknąć podając jednocześnie węglowodany. Z tego względu zaleca się podawanie w infuzji dożylnej odpowiedniej ilości węglowodanów lub roztworów aminokwasów zawierających węglowodany wraz z emulsjami tłuszczowymi.

Witamina E może zakłócać wpływ witaminy K na syntezę czynników krzepnięcia. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi lub podejrzeniem niedoboru witaminy K.

Produkt Lipidem zawiera sód w ilości 2,6 mmol/l. Należy wziąć pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

9.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Heparyna powoduje przejściowe uwalnianie lipazy lipoproteinowej do krwi. Może to początkowo prowadzić do nasilenia lipolizy osoczowej, a następnie przejściowego zmniejszenie klirensu trójglicerydów.

Olej sojowy naturalnie zawiera witaminę Ki. Jej zawartość w produkcie Lipidem jest jednak na tyle mała, że nie oczekuje się znaczącego wpływu na proces krzepnięcia u pacjentów leczonych pochodnymi kumaryny. Niemniej jednak u pacjentów leczonych jednocześnie lekami przeciwkrzepliwymi należy monitorować krzepnięcie krwi.

10.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ma danych dotyczących stosowania produktu Lipidem u kobiet w okresie ciąży. W badaniu dotyczącym reprodukcji nie zaobserwowano dowodów na działanie embriotoksyczne ani teratogenne (patrz punkt 5.3).

W okresie ciąży żywienie pozajelitowe może być konieczne. Produkt leczniczy Lipidem należy podawać kobietom w okresie ciąży tylko po starannym rozważeniu.

Karmienie piersią

Brak jest doświadczenia w stosowaniu produktu Lipidem u karmiących matek.

Nie wiadomo, czy Lipidem przenika do mleka ludzkiego. Nie badano przenikania produktu Lipidem do mleka zwierząt.

Na ogół nie zaleca się karmienia piersią przez matki otrzymujące żywienie pozajelitowe.

11.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie dotyczy.

12.    Działania niepożądane

Działania niepożądane leku wymieniono poniżej z podziałem według grup układowo-narządowych oraz częstości występowania. Wszystkie działania niepożądane przy stosowaniu emulsji występują bardzo rzadko (<i/i0 000).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko:    nadkrzepliwość

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko:    reakcje alergiczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo rzadko:    hiperlipidemia, hiperglikemia, kwasica metaboliczna, kwasica ketonowa

Jednak częstość występowania wymienionych tu działań niepożądanych zależy od dawki. Mogą one wystąpić jako objawy bezwzględnego lub względnego przedawkowania. Wymienione powyżej częstości występowania dotyczą stosowania prawidłowego pod względem monitorowania dawkowania, przestrzegania ograniczeń i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa stosowania.

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo rzadko:    senność

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko:    nadciśnienie lub niedociśnienie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo rzadko:    duszność, sinica

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo rzadko:    nudności, wymioty

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo rzadko:    ból głowy, uderzenia gorąca / rumień, podwyższenie temperatury ciała, pocenie

się, dreszcze, ból w klatce piersiowej i plecach.

Zespół przeładowania (patrz poniżej).

W razie wystąpienia tych działań niepożądanych lub wzrostu stężenia trójglicerydów powyżej 3 mmol/l podczas infuzji, należy przerwać infuzję produktu Lipidem lub, w razie konieczności, kontynuować w zmniejszonej dawce.

W razie wznowienia podawania infuzji pacjenta należy uważnie monitorować, szczególnie na początku, oraz często oznaczać stężenie trójglicerydów w surowicy.

Trójglicerydy kwasów tłuszczowych omega-3 mogą wydłużać czas krwawienia i hamować agregację płytek. U pacjentów z astmą aspirynową może również wystąpić pogorszenie czynności płuc.

Produkt leczniczy Lipidem powinien zawsze stanowić część pełnego żywienia pozajelitowego obejmującego także aminokwasy i glukozę. Nudności, wymioty, brak apetytu i hipertriglicerydemia stanowią objawy związane ze stanami będącymi wskazaniem do żywienia pozajelitowego i mogą czasem być związane z żywieniem pozajelitowym.

Zespół przeładowania

Zaburzenie zdolności do eliminacji trójglicerydów może prowadzić do zespołu przeładowania, który może być spowodowany przedawkowaniem. Należy obserwować potencjalne objawy przeładowania metabolicznego. Przyczyna może być genetyczna (zmieniony metabolizm u danego pacjenta) lub przyczyną może być wpływ trwających lub przebytych chorób na metabolizm tłuszczów. Zespół ten może również wystąpić podczas ciężkiej hipertriglicerydemii, nawet przy zalecanej szybkości infuzji oraz w związku z nagłą zmianą stanu klinicznego pacjenta, taką jak zaburzenie czynności nerek lub zakażenie. Zespół przeładowania cechuje hiperlipemia, gorączka, nacieki tłuszczowe, powiększenie wątroby z marskością lub bez, powiększenie śledziony, niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, zaburzenia krzepnięcia, hemoliza i retykulocytoza nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby i śpiączka. Objawy te są zazwyczaj odwracalne po przerwaniu infuzji emulsji tłuszczowej.

W razie wystąpienia zespołu przeładowania należy natychmiast przerwać infuzję produktu Lipidem.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

13. Przedawkowanie

Przedawkowanie prowadzące do zespołu przeładowania może wystąpić na skutek zbyt dużej szybkości infuzji lub przy długotrwałym stosowaniu infuzji w zalecanej szybkości w związku ze zmianą stanu klinicznego pacjenta, np. zaburzeniem czynności nerek lub zakażeniem. Przedawkowanie może prowadzić do działań niepożądanych, patrz punkt 4.8.

Znaczące przedawkowanie emulsji tłuszczowej zawierającej trójglicerydy średniołańcuchowe może prowadzić do kwasicy metabolicznej, szczególnie jeżeli jednocześnie nie podaje się węglowodanów.

Leczenie: W razie przedawkowania infuzję należy natychmiast przerwać. Inne działania lecznicze zależą od objawów występujących u danego pacjenta i ich ciężkości. W razie wznowienia infuzji po ustąpieniu objawów szybkość infuzji należy zwiększać stopniowo, uważnie monitorując pacjenta.

14.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

15.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Płyny do żywienia pozajelitowego, emulsje tłuszczowe, kod ATC: B05BA02

Produkt leczniczy Lipidem jest przeznaczony do dostarczania energii i wielonienasyconych („niezbędnych”) kwasów tłuszczowych omega-6 i omega-3 w ramach schematów żywienia pozajelitowego. W tym celu w skład produktu leczniczego Lipidem włączono trójglicerydy średniołańcuchowe, olej sojowy (trójglicerydy średniołańcuchowe) i trójglicerydy kwasów tłuszczowych omega-3 (trójglicerydy długołańcuchowe).

Trójglicerydy o średniołańcuchowe są hydrolizowane szybciej, szybciej eliminowane z krążenia i szybciej utleniane niż trójglicerydy długołańcuchowe.

Tylko długołańcuchowe trójglicerydy kwasów omega-6 i omega-3 dostarczają wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Są zasadniczo przeznaczone do stosowania w profilaktyce i leczeniu niedoboru niezbędnych kwasów tłuszczowych, jak również jako źródło energii. Produkt leczniczy Lipidem dostarcza niezbędne kwasy tłuszczowe omega-6, głównie w postaci kwasu linolenowego, i kwasy tłuszczowe omega-3 w postaci kwasu linolenowego kwasu eikozapentaenowego i dokozaheksaenowego.

Stosunek kwasów tłuszczowych omega-6 do omega-3 w produkcie leczniczym Lipidem wynosi około 3:1.

16.    Właściwości farmakokinetyczne

Przy określaniu maksymalnego stężenia trójglicerydów w surowicy należy brać pod uwagę dawkę, szybkość infuzji, stan metabolizmu pacjenta i inne czynniki indywidualne (takie jak stężenie na czczo).

Średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe wykazują słabsze powinowactwo do albumin niż długołańcuchowe kwasy tłuszczowe. Jednak przy podawaniu zgodnie z wytycznymi obydwa typy kwasów tłuszczowych wiążą się z albuminami osocza prawie w 100%. Dlatego też przy przestrzeganiu wytycznych dotyczących dawkowania zarówno średniołańcuchowe, jak i długołańcuchowe kwasy tłuszczowe nie przechodzą przez barierę krew-mózg ani nie przenikają do płynu mózgowo-rdzeniowego.

17.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Przedkliniczne badania dotyczące roboczej wersji produktu leczniczego Lipidem (zawierającej dwukrotnie więcej trójglicerydów kwasów omega-3 niż w produkcie końcowym i odpowiednio mniej trójglicerydów długołańcuchowych) nie ujawniły żadnych innych działań, niż działania oczekiwane po podaniu dużych dawek lipidów. W badaniu toksycznego wpływu na rozród u królików nie obserwowano żadnych dowodów na działanie embriotoksyczne lub teratogenne przy dawce 2 g lipidów/kg masy ciała na dobę przez 12 dni.

18.    DANE FARMACEUTYCZNE

19.    Wykaz substancji pomocniczych

Lecytyna z jaja kurzego Glicerol

Sodu oleinian

Askorbylu palmitynian

all-rac-a-Tokoferol

Sosu wodorotlenek (do ustalenia pH)

Woda do wstrzykiwań.

20.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności.

21.    Okres ważności

Przed otwarciem opakowania: 2 lata

Po pierwszym otwarciu opakowania produkt leczniczy należy zużyć natychmiast.

22.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie zamrażać.

23.    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka szklana (szkło typu II) z korkiem z gumy halogenobutylowej Wielkości opakowań:

100 ml, dostępne w opakowaniach zbiorczych 10 x 100 ml

250 ml, dostępne w opakowaniach zbiorczych 1 x 250 ml i 10 x 250 ml

500 ml, dostępne w opakowaniach 1 x 500 ml i 10 x 500 ml

1000 ml, dostępne w opakowaniach zbiorczych 1 x 1 000 ml i 6 x 1 000 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

24.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Należy stosować wyłącznie jednorodną emulsję w nienaruszonych opakowaniach. Przed podaniem emulsję należy skontrolować wzrokowo pod kątem rozdzielania się faz.

Wyłącznie do jednorazowego użycia. Wszelkie niezużyte resztki emulsji należy wyrzucić.

Produkty, które uległy zamrożeniu, należy wyrzucić.

Przed podawaniem w infuzji emulsji lipidowej z innym roztworami przez trójnik Y lub zestaw omijający, należy sprawdzić zgodność tych płynów, szczególnie przy podawaniu z roztworami nośnikowymi zawierającymi inne leki. Należy zachować szczególną ostrożność przy jednoczesnym podawaniu roztworów zawierających elektrolity dwuwartościowe (np. wapń).

Przed infuzją emulsję należy zawsze doprowadzić do temperatury pokojowej.

W razie stosowania filtrów konieczne jest, aby były one przepuszczalne dla tłuszczów.

25. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Niemcy

Adres do korespondencji:

P.O. Box

D-34209 Melsungen Niemcy

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 20.01.2015 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Lipidem