Imeds.pl

Lirra 5 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Lirra, 5 mg, tabletki powlekane

Levoce tirizini dihydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Lirra i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lirra

3.    Jak stosować lek Lirra

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lirra

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK LIRRA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lirra jest lekiem przeciwhistaminowym, który nie powoduje uspokojenia. Stosuje się go w leczeniu objawów reakcji alergicznej, takich jak:

-    alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa,

-    swędząca wysypka (podobna do pokrzywki) utrzymująca się przez długi czas (przewlekła idiopatyczna pokrzywka).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LIRRA

Kiedy nie stosować leku Lirra

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na lewocetyryzyny dichlorowodorek, leki przeciwhistaminowe lub którykolwiek z pozostałych składników leku Lirra (patrz punkt „Co zawiera lek Lirra”)

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek (ciężka niewydolność nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min)

-    jeśli u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów. W takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym przed zastosowaniem tego leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Lirra

Nie zaleca się podawania leku Lirra niemowlętom i małym dzieciom w wieku poniżej 2 lat.

Nie zaleca się podawania leku Lirra dzieciom w wieku poniżej 6 lat, ponieważ w przypadku obecnie

dostępnych tabletek powlekanych nie jest możliwe odpowiednie dostosowanie dawki.

Stosowanie leku Lirra z innymi lekami

Należy poinformować lekarza prowadzącego lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych obecnie

lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Lirra z jedzeniem i piciem

Lek Lirra należy połykać, popijając wodą. Lek można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia. Należy zachować ostrożność w przypadku przyjmowania leku Lirra jednocześnie z alkoholem. Lek może nasilać działanie alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Należy poinformować lekarza prowadzącego, jeśli pacjentka jest w ciąży, planuje zajście w ciążę lub karmi piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

U niektórych pacjentów podczas stosowania leku Lirra może wystąpić senność, zmęczenie i osłabienie. Jeżeli pacjent zamierza prowadzić samochód, wykonywać potencjalnie niebezpieczne czynności lub obsługiwać urządzenia mechaniczne w ruchu, nie powinien wykonywać tych czynności do momentu, kiedy pozna swoją reakcję na lek. Testy przeprowadzone z udziałem zdrowych ochotników po przyjęciu lewocetyryzyny w zalecanej dawce, nie wykazały wpływu leku na koncentrację uwagi, zdolność reagowania lub zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Lirra

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem prowadzącym przed zastosowaniem tego leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK LIRRA

Lek Lirra należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zwykle stosowana dawka leku u osób dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych to jedna tabletka (5 mg) na dobę.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek może być konieczne zmniejszenie dawki leku w zależności od stopnia ciężkości choroby nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby powinni przyjmować zwykle zalecaną dawkę leku.

U pacjentów, u których występują zarówno zaburzenia czynności wątroby, jak i nerek, może być konieczne zastosowanie mniejszej dawki leku w zależności od stopnia ciężkości choroby nerek.

U dzieci dawkę należy także dostosować w zależności od masy ciała; dawka leku jest ustalana przez lekarza.

Nie zaleca się podawania leku Lirra niemowlętom i małym dzieciom w wieku poniżej 2 lat.

Nie zaleca się podawania tabletek leku Lirra dzieciom w wieku poniżej 6 lat (patrz punkt 2 Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Lirra). Dla dzieci w wieku poniżej 6 lat lek dostępny jest w innej postaci. Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli oraz dzieci w wieku 6 lat i więcej powinni połykać tabletki, popijając wodą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lirra

U dorosłych w przypadku zastosowania znacznie większej dawki leku niż zalecana może wystąpić senność. U dzieci początkowo może wystąpić pobudzenie i niepokój ruchowy, a następnie senność.

W razie podejrzenia przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Lirra, należy poinformować o tym lekarza prowadzącego, który zadecyduje, jakie działania powinny zostać podjęte.

Pominięcie zastosowania leku Lirra

W przypadku pominięcia dawki leku Lirra lub zastosowania dawki mniejszej niż zalecona przez lekarza prowadzącego, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W takim przypadku należy poczekać do czasu kiedy powinna być przyjęta następna dawka i zastosować dawkę zaleconą przez lekarza prowadzącego.

Przerwanie stosowania leku Lirra

Przerwanie stosowania leku Lirra wcześniej niż było to zalecone nie powinno wywołać szodliwego działania, jednakże może nastąpić nawrót choroby.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Lirra może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 10 pacjentów na 100)

•    suchość w jamie ustnej

•    bóle głowy

•    uczucie zmęczenia

•    senność

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 10 pacjentów na 1 000)

•    uczucie wyczerpania

•    bóle brzucha

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 pacjenta na 10 000)

-    reakcje nadwrażliwości (objawy, takie jak obrzęk ust, twarzy i (lub) gardła lub trudności w przełykaniu, którym towarzyszy pokrzywka, trudności w oddychaniu, nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi prowadzące do zapaści lub wstrząsu, które mogą prowadzić do śmierci). W przypadku zaobserwowania pierwszych objawów reakcji nadwrażliwości, należy przerwać stosowanie leku Lirra i natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

-    kołatanie serca

-    drgawki

-    zaburzenia widzenia (takie jak niewyraźne widzenie)

-    obrzęk (zatrzymanie wody powodujące obrzęk)

-    świąd (swędzenie)

-    wysypka, pokrzywka lub wyprysk skórny (obrzęk, zaczerwienienie lub swędzenie skóry)

-    duszność

-    zwiększenie masy ciała

-    bóle mięśni

-    zachowanie agresywne lub pobudzenie

-    zapalenie wątroby lub zaburzenia czynności wątroby (skóra lub białkówki oczu mogą stać się żółte)

-    nudności

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LIRRA

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Lirra po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po określeniu: „Termin ważności (EXP)” i na blistrze po skrócie: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Lirra

-    Substancją czynną leku jest lewocetyryzyny dichlorowodorek.

Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorku.

-    Inne składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, hypromeloza (E 464), tytanu dwutlenek (E 171) i makrogol 400.

Jak wygląda lek Lirra i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane 5 mg są białe, owalne, z wytłoczonymi po jednej stronie dwiema literami „G” rozdzielonymi linią podziału, z drugiej strony gładkie. Tabletkę można podzielić na połowy.

Tabletki są pakowane w blistry Aluminium/Aluminium lub blistry PVC/PVDC/Aluminium oraz w tekturowe pudełko.

Dostępne wielkości opakowań 28, 56, 84 i 90 tabletek powlekanych

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvezdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska

Wytwórca

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Fibichova 143 566 17 Vysoke Myto Republika Czeska

Tillomed Laboratories Ltd.

3 Howard Road, Easton Socon St. Neots, Cambridgeshire, PE 198ET Wielka Brytania

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited Building 2, Croxley Green Business Park Hatters Lane, Croxley Green,

Hertfordshire, WD18 8YA,

Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o. o. ul. Osmańska 14 02- 823 Warszawa

Data zatwierdzenia ulotki:

5