Imeds.pl

Liść Mięty Pieprzowej

Wariant informacji: Zioła Do Zaparzania -, pokaż więcej wariancji

[]rz%i Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrctów Medycznych i Pnxluk(óvy B^tójczjói d. Ząbkowska 41.03-735 Warszaw a REGON: 015249601

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

LIŚĆ MIĘTY PIEPRZOWEJ

Menthae p iperitae folium Zioła do zaparzania - lg/g

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

100 g produktu zawiera 100 g liścia mięty pieprzowej (Menthaepiperitae folium).

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zioła do zaparzania.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

Tradycyjny produkt leczniczy' roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

4.1.    Wskazania do stosowania:

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w celu objawowego złagodzenia zaburzeń trawienia takich jak niestrawność i wzdęcie.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania:

1 łyżkę (ok. 1,5 g) liścia mięty zalać Z2 szklanki wrzącej wody, naparzać pod przykryciem przez ok. 10 minut i przecedzić.

Dzieci 4-12 lat: pić 2 razy dziennie po Z2 szklanki naparu.

Dzieci 12-16 lat: pić 2-3 razy' dziennie po Z2 szklanki naparu.

Dorośli i młodzież od 16 roku życia: pić 3 raty dziennie po l/i szklanki naparu.

Pić zawsze świeżo przygotowany napar.

W przypadku nieustąpienia objawów w ciągu 2 tygodni od momentu rozpoczęcia stosowania produktu leczniczego lub ich nasilenia, należy' skonsultować się z lekarzem lub innym wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.

4.3.    Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na liść mięty pieprzowej lub mentol.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:

Pacjenci z refluksem żolądkowo-przelykowyin powinni unikać stosowania liścia mięty ze względu na możliwość nasilenia się zgagi. Osoby z kamicą żółciową i innymi schorzeniami dróg żółciowych powinni zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku. Nie zaleca się stosowania produktu u dzieci poniżej 4 lat ze względu na brak wystarczających danych.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji:

Nieznane.

4.6.    Ciąża lub laktacja:

Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących stosowania liścia mięty w okresie ciąży' lub karmienia piersią nie zaleca się przyjmowania produktu leczniczego.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu:

Nie wykonano badań wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8.    Działania niepożądane:

W przypadku zastosowania u osób z refluksem żołądkowo-przełykowym stan może ulec zaostrzeniu i nasilić się zgaga.

4.9. Przedawkowanie:

sEGON:01S!<9si,


Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne: Nie wykonano badań.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne: Nie byty badane.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie: Nie wykonano badań toksyczności reprodukcyjnej, genotoksyczności i kancerogenności.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych: Brak substancji pomocniczych.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne: Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności: 1 rok

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu:

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C, chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania:

Opakowanie bezpośrednie stanowią torebki z papieru kredowanego powlekanego polietylenem i Diofanem.

Zawartość opakowania: 20g lub 50g lub 100 g.

6.6 Instrukcje dotyczące przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości:

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

„Herbapol-Lublin” S.A. ul. Diamentowa 25 20-471 Lublin

8.    NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

IL-2749/LN

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

09.08.1991

03.11.1997

03.11.2002

13.12.2007

15.04.2008

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2010 -11- 0 2