Imeds.pl

Liść Ortosyfonu

Charakterystyka Produktu Leczniczego

1. NAZWA WÅASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

LIŚĆ ORTOSYFONU (Orthosiphonis folium)

2. SKÅAD JAKOÅšCIOWY i ILOÅšCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Skład produktu w przeliczeniu na 100g:


Liść ortosyfonu (Orthosiphonis folium) - 100g


3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zioła do zaparzania

4. SZCZEGÓÅOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Środek tradycyjnie stosowany doustnie jako zwiększający diurezę w lekkich stanach zapalnych dróg moczowych.

Produkt jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Do stosowania doustnego w postaci naparu:

Dorośli (od 18 roku życia) i osoby starsze: 1 łyżeczkę produktu (2-3 g) zalać niepełną szklanką wrzącej wody (około 150 ml), pozostawić pod przykryciem 15 min., przecedzić. Pić 3-4 x dziennie po szklance świeżego naparu.

Jeżeli objawy chorobowe nie ustępują podczas trwania leczenia należy skontaktować się z lekarzem.

Podczas stosowania produktu zalecane jest przyjmowanie dużej ilości płynów.


4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na liść ortosyfonu.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Podczas stosowania produktu zalecane jest przyjmowanie dużej ilości płynów.

Jeżeli w trakcie leczenia pojawią się takie objawy jak gorączka, trudności w oddawaniu moczu, ból, obecność krwi w moczu należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie produktu nie jest polecane w przypadku wystąpienia obrzęków spowodowanych chorobami serca lub nerek.

Jeżeli objawy nie ustępują w czasie stosowania produktu lub występują nie wymienione w oznakowaniu opakowania działania niepożądane, należy skonsultować się z lekarzem.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono.

4.6 Ciąża lub laktacja

Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania podczas ciąży i karmienia piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Brak danych.

4.8 Działania niepożądane

Nie stwierdzono.

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy bezzwłocznie poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

4.9 Przedawkowanie

Brak danych.

5. WÅAÅšCIWOÅšCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Brak danych.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Nie dotyczy

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3 Okres ważności

1 rok

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 30°C. Chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Torebka papierowa powlekana polietylenem zawierająca 25g lub 50g rozdrobnionego, wysuszonego liścia ortosyfonu.

6.6 Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Sposób przygotowania produktu leczniczego do stosowania – patrz punkt 4.2.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJÄ„CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakład Konfekcjonowania Ziół FLOS

Elżbieta i Jan Głąb

98-345 Mokrsko 118

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

4736

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDÅUÅ»ENIA POZWOLENIA

31 grudnia 1999 r./ 10 luty 2006 r./16 wrzesień 2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO.