+ iMeds.pl

Lisiprol hct 20 mg + 25 mgUlotka Lisiprol hct

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika LISIPROL HCT, 20 mg + 25 mg, tabletki

Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet, jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Lisiprol HCT i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lisiprol HCT

3.    Jak stosować Lisiprol HCT

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Lisiprol HCT

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Lisiprol HCT i w jakim celu się go stosuje

Lisiprol HCT jest lekiem złożonym, zawierającym w jednej tabletce dwie substancje czynne: lizynopryl i hydrochlorotiazyd.

Lizynopryl należy do grupy leków określanych jako inhibitory konwertazy angio tensyny (inhibitory ACE), natomiast hydrochlorotiazyd jest lekiem moczopędnym.

Lizynopryl i hydrochlorotiazyd, substancje czynne leku Lisiprol HCT, obniżają ciśnienie krwi. Działanie obu tych substancji czynnych w leku Lisiprol HCT nawzajem się uzupełnia.

Lisiprol HCT stosuje się w celu leczenia następujących chorób:

Nadciśnienie tętnicze łagodne do umiarkowanego u pacjentów, u których leczenie poszczególnymi substancjami czynnymi w takich samych dawkach, w oddzielnych lekach, pozwoliło na uzyskanie kontroli ciśnienia tętniczego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lisiprol HCT

Kiedy nie stosować leku Lisiprol HCT

-    jeśli pacjent ma uczulenie na lizynopryl, hydrochlorotiazyd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6), a także na inne leki z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny lub niektóre leki moczopędne i sulfonamidy (leki stosowane w zakażeniach). Reakcja alergiczna może się objawiać wysypką, swędzeniem, obrzękiem twarzy, warg, języka lub dusznością (w przypadku wystąpienia takich objawów, należy skontaktować się z lekarzem);

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby lub nerek;

-    j eśli u pacj enta wystąpił obrzęk naczynioruchowy (reakcj a alergiczna obj awiaj ąca się obrzękiem twarzy, warg, języka lub dusznością) związany z wcześniejszym leczeniem inhibitorem konwertazy angiotensyny;

-    jeśli u pacjenta wystąpił dziedziczny lub samoistny obrzęk naczynioruchowy;

-    po 3. miesiącu ciąży. (Należy unikać stosowania leku Lisiprol HCT we wczesnej ciąży - patrz punkt dotyczący ciąży);

-    jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie tętnicze zawierającym aliskiren.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Lisiprol HCT należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

U każdego pacjenta po zastosowaniu leku Lisiprol HCT mogą wystąpić objawy nadmiernego spadku ciśnienia krwi (niedociśnienie tętnicze). Do wystąpienia tego zaburzenia dochodzi rzadko. Ryzyko jest większe:

-    u pacjentów stosujących dietę z ograniczeniem zawartości soli;

-    u pacjentów leczonych dializą;

-    w przypadku biegunki lub wymiotów;

-    w niektórych przypadkach ciężkiego nadciśnienia.

Pacjenci z większym ryzykiem niedociśnienia tętniczego powinni stosować Lisiprol HCT ostrożnie.

Gdy u pacjenta występuje choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa) lub zaburzenia dopływu krwi do mózgu Lisiprol HCT należy stosować szczególnie ostrożnie, ponieważ nadmierny spadek ciśnienia krwi może być w takich przypadkach groźny dla życia.

Jeżeli wystąpi nadmierny spadek ciśnienia krwi należy się położyć na plecach, a nogi unieść ok. 30 cm ponad podłoże. W razie potrzeby należy skontaktować się z lekarzem. Wystąpienie przejściowego niedociśnienia tętniczego nie jest przeciwwskazaniem do dalszego stosowania leku. Stosowanie leku Lisiprol HCT można kontynuować, kiedy ciśnienie krwi zwiększy się do wartości dobrze tolerowanych przez pacjenta samoistnie lub po zastosowaniu odpowiedniego leczenia.

Gdy u pacjenta występuje zwężenie zastawki aorty (tętnicy głównej) i zastawki dwudzielnej w sercu, z przerostem mięśnia sercowego i zaburzeniami krążenia, Lisiprol HCT należy stosować ostrożnie.

Gdy u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lekarz dostosuje dawkę początkową leku indywidualnie, w zależności od wyników badań czynności nerek. Pacjent powinien mieć regularnie kontrolowane stężenie potasu i kreatyniny oraz azotu niebiałkowego we krwi. W przypadku znacznego zwiększenia stężeń tych substancji lekarz może zdecydować o przerwaniu stosowania leku Lisiprol HCT.

Gdy u pacjenta rozpoznano niewydolność serca i zaburzenia czynności nerek, niedociśnienie tętnicze występujące po rozpoczęciu stosowania leku Lisiprol HCT może powodować dalsze pogorszenie czynności nerek. W takich przypadkach może wystąpić ostra niewydolność nerek, zazwyczaj przemijająca.

Gdy u pacjenta występuje obustronne zwężenie tętnic nerkowych lub zwężenie tętnicy jedynej czynnej nerki, szczególnie, jeśli występuje przy tym niewydolność nerek, stosowanie leku Lisiprol HCT może spowodować przejściowe pogorszenie wyników badań czynności nerek.

Gdy u pacjenta występuje nadciśnienie naczyniowo-nerkowe Lisiprol HCT należy stosować szczególnie ostrożnie, pod ścisłym nadzorem lekarza, gdyż występuje szczególne ryzyko ciężkiego niedociśnienia tętniczego i niewydolności nerek.

Gdy u pacjenta zwiększy się stężenie mocznika i kreatyniny we krwi, konieczne może być zmniejszenie przez lekarza dawki lub odstawienie leku Lisiprol HCT.

Gdy pacjent miał przeszczep nerki, nie zaleca się stosowania leku Lisiprol HCT z powodu braku doświadczeń, dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

Należy zachować ostrożność ze względu na możliwość wystąpienia obrzęku naczynioruchowego (reakcja alergiczna objawiająca się spuchnięciem twarzy, warg, języka lub dusznością). Szczególne ryzyko występuje u pacjentów, którzy mieli w przeszłości obrzęk naczynioruchowy po zastosowaniu leku z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny. Tacy pacjenci nie powinni stosować leku Lisiprol HCT (patrz rozdział 2, punkt: „Kiedy nie stosować leku Lisiprol HCT”). W przypadku wystąpienia obrzęku naczynioruchowego lek należy natychmiast odstawić i skontaktować się z lekarzem. Obrzęk naczynioruchowy może w niektórych przypadkach spowodować uduszenie pacjenta, o ile nie zastosuje się szybko odpowiedniego leczenia.

Gdy pacjent jest leczony dializami Lisiprol HCT może spowodować ciężkie i niebezpieczne dla życia reakcje alergiczne (anafilaktyczne). Jeśli stosowanie leku Lisiprol HCT jest konieczne, należy unikać stosowania niektórych błon dializacyjnych (ważny element aparatu do dializ).

Reakcje anafilaktyczne mogą także wystąpić podczas innego zabiegu - tak zwanej aferezy lipoprotein o małej gęstości. Jeśli pacjent ma mieć wykonany zabieg aferezy lipoprotein o małej gęstości, należy na pewien czas przerwać stosowanie leku.

Reakcje anafilaktyczne mogą również wystąpić podczas leczenia odczulającego. Jeśli pacjent jest w trakcie leczenia odczulającego (np. jadem owadów błonkoskrzydłych) lek Lisiprol HCT należy na pewien czas odstawić.

Gdy pacjent ma zaburzenia czynności wątroby, stosowanie leku Lisiprol HCT może bardzo rzadko spowodować szybko postępującą chorobę wątroby, prowadzącą czasem do zgonu. Ta choroba zwykle rozpoczyna się żółtaczką lub nieprawidłowymi wynikami badań czynności wątroby. Jeśli takowe wystąpią, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Istnieje również ryzyko śpiączki wątrobowej.

U niektórych pacjentów, stosujących Lisiprol HCT, mogą wystąpić ciężkie choroby krwi, prowadzące do niedoboru jednego lub kilku rodzajów komórek (neutropenia, agranulocytoza, trombocytopenia i niedokrwistość). Ryzyko wystąpienia tych chorób jest zwykle bardzo małe, ale może być większe u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz z kolagenozą naczyń. Ryzyko jest też większe u pacjentów stosujących leki immunosupresyjne (stosowane po przeszczepach i w niektórych chorobach zapalnych), allopurynol (w dnie moczanowej) i prokainamid (w zaburzeniach rytmu serca). Tacy pacjenci powinni mieć odpowiednio często kontrolowaną morfologię krwi.

Jeśli pacjent jest rasy czarnej, Lisiprol HCT może być u niego mniej skuteczny ze względu na różnice w stężeniach niektórych enzymów.

Charakterystycznym objawem niepożądanym u pacjentów stosujących Lisiprol HCT jest uporczywy suchy kaszel, który ustępuje po przerwaniu stosowania leku.

Jeśli pacjent ma być poddany znieczuleniu, należy poinformować lekarza o stosowaniu leku Lisiprol HCT, gdyż w czasie zabiegu może nastąpić znaczny spadek ciśnienia krwi.

Gdy pacjent ma niewydolność nerek, cukrzycę lub, gdy stosuje następujące leki: moczopędne oszczędzające potas (spironolakton, amiloryd, triamteren, elprerenon), zawierające potas lub powodujące zwiększenie jego stężenia (np. heparyna) lekarz powinien odpowiednio często kontrolować stężenie potasu we krwi. U takich pacjentów może wystąpić znaczne zwiększenie stężenia potasu, zwane hiperkaliemią.

Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego:

- antagonistę receptora angiotensyny II (AIIRA), określanego również sartanem - na przykład

walsartan, telmisartan, irbesartan, zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek

związane z cukrzycą,

-aliskiren.

Z kolei, gdy pacjent ma marskość wątroby, spożywa zbyt mało potasu lub wydala znacznie zwiększone ilości moczu, a także, gdy jednocześnie stosuje hormon ACTH lub leki steroidowe (zwane też sterydami) występuje ryzyko znacznego spadku stężenia potasu, zwanego hipokaliemią. Substancje, zawarte w leku Lisiprol HCT, działają na stężenie potasu przeciwstawnie, dzięki czemu ryzyko zaburzeń jego stężenia jest mniejsze, niż w przypadku stosowania każdej z nich oddzielnie.

U pacjentów stosujących Lisiprol HCT mogą wystąpić inne niż wyżej opisane zaburzenia równowagi wodno - elektrolitowej (odwodnienie i zmiany stężenia niektórych jonów we krwi, innych niż jon potasowy). Objawami ostrzegawczymi zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej są: suchość błony śluzowej jamy ustnej, pragnienie, osłabienie, letarg, senność, niepokój, bóle i kurcze mięśni, osłabienie mięśni, zmniejszenie ciśnienia krwi, zmniejszenie ilości wydalanego moczu, szybkie bicie serca i zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności lub wymioty.

Szczególnie w czasie upałów należy pić płyny zawierające w odpowiednich ilościach jony sodu, chloru, magnezu i inne (na przykład wody mineralne).

Jeśli u pacjenta stosującego Lisiprol HCT wystąpi znaczne zwiększenie stężenia jonu wapniowego we krwi, może to świadczyć o ukrytej nadczynności przytarczyc (gruczoły produkujące hormony, regulujące stężenia wapnia i magnezu). Lisiprol HCT należy odstawić przed wykonaniem badań czynności przytarczyc.

U pacjentów z cukrzycą, leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną, lekarz powinien odpowiednio często kontrolować stężenie glukozy we krwi zwłaszcza podczas pierwszego miesiąca stosowania leku Lisiprol HCT. Konieczne może być dostosowanie dawki insuliny lub doustnych leków przeciwcukrzycowych. W trakcie stosowania leku Lisiprol HCT może się ujawnić cukrzyca utajona.

U niektórych pacjentów może dojść do zwiększenia stężenia cholesterolu i triglicerydów lub kwasu moczowego we krwi. Wzrost stężenia kwasu moczowego może prowadzić do wystąpienia objawów dny moczanowej.

U niektórych pacjentów może wystąpić zaostrzenie lub uaktywnienie tocznia rumieniowatego układowego (przewlekłej choroby autoimmunologicznej).

W przypadku ciąży (lub jej podejrzenia), należy poradzić się lekarza. Lek Lisiprol HCT nie jest zalecany we wczesnej ciąży i nie może być przyjmowany po 3. miesiącu ciąży, ponieważ stosowany na tym etapie może wyrządzić poważną szkodę dziecku (patrz punkt dotyczący ciąży).

Lekarz prowadzący może zalecić regularną kontrolę czynności nerek, ciśnienia tętniczego oraz stężenia elektrolitów (np. potasu) we krwi.

Patrz także punkt „Kiedy nie stosować leku Lisiprol HCT.

Stosowanie u sportowców

Hydrochlorotiazyd, jedna z substancji czynnych, zawartych w leku Lisiprol HCT, powoduje pozytywne wyniki kontroli antydopingowych przeprowadzanych przez niektóre federacje sportowe i odnośne władze.

Należy skontaktować się z lekarzem nawet, jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Lisiprol HCT a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Leki moczopędne, zatrzymujące potas w organizmie (spironolakton, triamteren, amilorid, elprerenon), leki zawierające potas, lub inne leki zwiększające stężenie potasu we krwi (np. heparyna)

Może wystąpić nadmierne zwiększenie stężenia potasu we krwi (hiperkaliemia). Ryzyko hiperkaliemii jest większe w przypadku niewydolności nerek i cukrzycy (patrz punkt: „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Lit

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania leku Lisiprol HCT i litu, a w przypadku takiej konieczności należy uważnie kontrolować stężenie litu w surowicy. Wskutek zwiększenia stężenia litu we krwi może dojść do nasilenia objawów niepożądanych, a nawet do wystąpienia objawów zatrucia litem.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (ibuprofen, naproksen, ketoprofen, diklofenak), w tym kwas acetylosalicylowy (aspiryna) w dawce powyżej 3 g/dobę

Przewlekłe stosowanie leków z tej grupy może zmniej szać skuteczność leku Lisiprol HCT oraz pogarszać czynność nerek. Rzadko może wystąpić ostra niewydolność nerek, głównie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i odwodnionych.

Inne leki obniżające ciśnienie krwi i azotany (stosowane w chorobie niedokrwiennej serca) oraz niektóre leki przeciwdepresyjne (trójpierścieniowe), leki przeciwpsychotyczne i leki znieczulające

Jednoczesne stosowanie wymienionych leków z lekiem Lisiprol HCT może nasilać działanie przeciwnadciśnieniowe i prowadzić do nadmiernego obniżenia ciśnienia krwi.

Leki pobudzające układ nerwowy, działające podobnie do adrenaliny (sympatykomimetyki)

Sympatykomimetyki są stosowane zwykle w stanach zagrożenia życia, związanych z krytycznym zmniejszeniem ciśnienia krwi. Ich skuteczność u pacjentów stosujących Lisiprol HCT może być nieznacznie zmniej szona.

Leki przeciwcukrzycowe (insulina i leki doustne)

Lisiprol HCT może mieć zróżnicowany wpływ na stężenie glukozy we krwi, co może wymagać zmniejszenia lub zwiększenia dawki stosowanych leków.

Leki immunosupresyjne (stosowane na przykład po przeszczepach), cytostatyki (stosowane głównie w leczeniu nowotworów), kortykosteroidy (tak zwane sterydy) o działaniu ogólnoustrojowym, prokainamid (stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca), allopurynol (stosowany w leczeniu dny moczanowej)

Wymienione leki, stosowane w skojarzeniu z lekiem Lisiprol HCT mogą zwiększać ryzyko zaburzeń składu krwi (leukopenia, granulocytopenia).

Alkohol, barbiturany (grupa silnych leków uspokajających), niektóre narkotyczne leki przeciwbólowe (opioidowe)

Wymienione leki mogą zwiększać ryzyko znacznego obniżenia ciśnienia krwi, zwłaszcza w pozycji stojącej (niedociśnienie ortostatyczne).

Leki zobojętniające (stosowane w chorobie wrzodowej i innych stanach, związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego)

Wymienione leki mogą zaburzać wchłanianie leku Lisiprol HCT i dlatego powinny być przyjmowane w odstępie co najmniej 2 godzin przed lub po jego zażyciu.

Amfoterycyna B (stosowana pozaielitowo). karbenoksolon (stosowany w owrzodzeniu i zapaleniu przełyku), kortykosteroidy, kortykotropina (hormon przysadki mózgowej) lub leki przeczyszczające pobudzające ruchy jelit

Wymienione leki, stosowane w skojarzeniu z lekiem Lisiprol HCT mogą nasilać zaburzenia elektrolitowe, zwłaszcza hipokaliemię (nieprawidłowo niskie stężenie potasu we krwi).

Sole wapnia i witamina D

Wymienione leki, stosowane w skojarzeniu z lekiem Lisiprol HCT mogą zwiększać stężenie wapnia we krwi.

Glikozydy naparstnicy (stosowane głównie w niewydolności serca, np. digoksyna)

W przypadku zmniejszenia stężenia potasu we krwi większe jest ryzyko wystąpienia groźnych objawów niepożądanych związanych ze stosowaniem glikozydów naparstnicy.

Kolestyramina i kolestypol (stosowane w przypadku nadmiernego stężenia cholesterolu we krwi)

Mogą opóźniać lub zmniej szać wchłanianie leku Lisiprol HCT. Z tego powodu Lisiprol HCT powinien być stosowany co najmniej godzinę przed lub 4 do 6 godzin po przyjęciu tych leków.

Leki stosowane w leczeniu dny moczanowej (np. allopurynol. benzobromaron)

Może być konieczne zwiększenie dawki wymienionych leków, ponieważ Lisiprol HCT powoduje zwiększenie stężenia kwasu moczowego.

Leki powodujące występowanie groźnych zaburzeń rytmu serca Ąypu torsades de pointes)

Należy zachować ostrożność. W przypadku zmniejszenia stężenia potasu we krwi większe jest ryzyko wystąpienia wymienionych zaburzeń.

Niektóre leki zwiotczające mięśnie (stosowane w znieczuleniu do operacji)

Lisiprol HCT może nasilać działanie niektórych leków z tej grupy.

Lekarz może zalecić zmianę dawki i (lub) inne środki ostrożności:

Jeśli pacjent przyjmuje antagonistę receptora angiotensyny II (AIIRA) lub aliskiren (patrz także punkty „Kiedy nie stosować leku Lisiprol HCT” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Lisiprol HCT z jedzeniem i piciem

Pokarm nie ma wpływu na wchłanianie i skuteczność leku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

W przypadku ciąży (lub jej podejrzenia), należy poradzić się lekarza. Lekarz powinien zalecić zaprzestanie przyjmowania leku Lisiprol HCT przed zajściem w ciążę lub do czasu potwierdzenia ciąży oraz może doradzić stosowanie innego leku zamiast leku Lisiprol HCT.

Lisiprol HCT nie jest zalecany we wczesnej ciąży i nie może być przyjmowany po 3. miesiącu ciąży, ponieważ stosowany po 3. miesiącu ciąży może wyrządzić poważną szkodę dziecku.

Karmienie piersią

W okresie karmienia piersią lub przed rozpoczęciem karmienia piersią, należy poradzić się lekarza. Lek Lisiprol HCT nie jest zalecany dla matek karmiących piersią i lekarz może wybrać alternatywne leczenie w przypadku, gdy pacjentka chce rozpocząć karmienie piersią, a szczególnie w przypadku noworodków lub wcześniaków.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Lisiprol HCT należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia zawrotów głowy lub zmęczenia. Taka możliwość dotyczy zwłaszcza pierwszych tygodni leczenia, okresu kilku dni po zwiększaniu dawki leku, lub po zmianie dotyczącej innych, stosowanych jednocześnie leków. Alkohol zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia opisanych objawów niepożądanych.

Jeżeli wystąpią powyższe objawy nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

3. Jak stosować Lisiprol HCT

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lisiprol HCT nie jest odpowiedni do rozpoczynania leczenia nieprawidłowo wysokiego ciśnienia krwi.

Przed zastosowaniem leku Lisiprol HCT lekarz oddzielnie dostosuje dawkę poszczególnych substancji czynnych.

Zazwyczaj stosowana dawka leku to jedna tabletka na dobę.

Zasadniczo, jeśli oczekiwane działanie lecznicze nie zostanie osiągnięte w ciągu 2 - 4 tygodni, dawkę leku można zwiększyć do dwóch tabletek na dobę.

Lisiprol HCT stosuje się doustnie. Tabletkę należy połykać w całości, popijając wodą.

Lisiprol HCT zażywa się raz na dobę. Lek należy stosować codziennie o tej samej porze.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

Dawka leku jest dostosowywana indywidualnie przez lekarza. Lek należy stosować ostrożnie.

W ciężkiej niewydolności nerek Lisiprol HCT jest przeciwwskazany (patrz rozdział 2; punkt: „Kiedy nie stosować leku Lisiprol HCT”).

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby

W łagodnej do umiarkowanej niewydolności wątroby dostosowanie dawki nie jest konieczne.

W ciężkiej niewydolności wątroby Lisiprol HCT jest przeciwwskazany (patrz rozdział 2; punkt: „Kiedy nie stosować leku Lisiprol HCT”).

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku Dostosowanie dawki nie jest konieczne.

Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat

Lisiprol HCT nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Wprzypadku wrażenia, że działanie leku Lisiprol HCT jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lisiprol HCT

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Należy pokazać lekarzowi opakowanie z tabletkami.

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku mogą wystąpić następujące objawy: znaczne obniżenie ciśnienia krwi, wolne bicie serca, poważne zaburzenia krążenia (wstrząs), odwodnienie i nieprawidłowe stężenia elektrolitów, niewydolność nerek, znaczne zwiększenie ilości oddawanego moczu, zaburzenia świadomości (w tym śpiączka), drgawki, osłabienie kończyn (niedowłady), nierówne bicie serca, ustanie ruchów jelit (niedrożność porażenna).

Pominięcie zastosowania leku Lisiprol HCT

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć ją jak najszybciej, chyba, że zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki. W takim wypadku nie należy w ogóle przyjmować pominiętej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Lisiprol HCT

Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem, nawet, jeżeli pacjent czuje się lepiej. Lekarz zadecyduje o długości trwania terapii.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie, zagrażające życiu działania niepożądane występują rzadko. Należą do nich: nagły zgon, zatrzymanie czynności serca, zawał serca, przekrwienie płuc (obrzęk płuc), udar mózgu, ciężkie zaburzenia składu krwi (agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna), niewydolność wątroby, ostra niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek, toksyczna nekroliza naskórka (ciężka choroba skóry), reakcje anafilaktyczne (uogólnione reakcje alergiczne), obrzęk naczynioruchowy (reakcja alergiczna objawiająca się obrzękiem twarzy, warg, języka lub dusznością), martwicze zapalenie naczyń, depresja.

Wystąpienie ciężkich objawów niepożądanych może oznaczać konieczność natychmiastowej pomocy lekarskiej i leczenia szpitalnego.

Jeśli w ulotce działanie niepożądane określone jest jako występujące:

-    bardzo często - oznacza to, że występuje z częstością co najmniej u 1 na 10 leczonych pacjentów;

-    często - oznacza to, że występuje z częstością poniżej 1 na 10 leczonych pacjentów;

-    niezbyt często - poniżej 1 na 100 leczonych pacjentów;

-    rzadko - poniżej 1 na 1000 leczonych pacjentów;

-    bardzo rzadko - poniżej 1 na 10 000 leczonych pacjentów, częstość nieznana.

Bardzo często lub często występują:

Szybkie bicie serca, kołatanie serca, nadmierne obniżenie ciśnienia krwi, zwłaszcza po przyjęciu pozycji stojącej, zawroty głowy, ból głowy, kaszel, zapalenie trzustki, podrażnienie błony śluzowej żołądka, wymioty, nudności, zaparcie, biegunka, wysypka, zapalenie skóry, ból w klatce piersiowej (niezwiązany z sercem), osłabienie, obrzęk naczynioruchowy (reakcja alergiczna objawiająca się spuchnięciem twarzy, warg, języka lub dusznością).

Niezbyt często lub rzadko występują:

Zatrzymanie czynności serca, zawał serca, nierówne bicie serca, ból serca (dusznica bolesna), krytyczne zmniejszenie ilości niektórych komórek we krwi, przebiegające ze znacznym zmniejszeniem odporności (agranulocytoza), zahamowanie czynności szpiku kostnego, anemia (niedokrwistość), nieprawidłowo niska ilość płytek krwi ze skłonnością do krwawień (trombocytopenia), powiększenie węzłów chłonnych (limfadenopatia), udar mózgu lub przemijające niedokrwienie mózgu, wstrząs, nadmiernie wysokie ciśnienie krwi, przemijające niedokrwienie, martwicze zapalenie naczyń (zapalenie naczyń skórnych), zaburzenia drobnych naczyń, puchnięcie nóg i dłoni (obrzęki obwodowe), uczucie mrowienia, drętwienia lub pieczenia skóry (parestezje), zaburzenia smaku, drżenie, skurcze mięśni, zaburzenia snu, zaburzenia mowy, zaburzenia pamięci, dezorientacja, splątanie, zaburzenia widzenia, widzenie na żółto, ból ucha, szum uszny, zaburzenia oddychania, duszność, skurcz oskrzeli, przekrwienie płuc, zapalenie płuc, zapalenie tchawicy i oskrzeli, zapalenie krtani/chrypka, zapalenie zatok, nieżyt nosa, krwawienie z nosa, zapalenie trzustki, wzdęcia z oddawaniem gazów, zapalenie ślinianek, obrzęk języka, zaburzenia połykania, zmiany zapalne w jamie ustnej, suchość w ustach, zapalenie wątroby, żółtaczka, niewydolność nerek, zapalenie nerek (śródmiąższowe), zaburzenia czynności nerek, zaburzenia gruczołu krokowego (prostaty), ciężka choroba skóry ze schodzeniem naskórka i dużymi, powierzchownymi ranami (toksyczna nekroliza naskórka), reakcje podobne do tocznia rumieniowatego skórnego, uaktywnienie tocznia rumieniowatego skórnego, nadmierne pocenie się, swędzenie skóry, pokrzywka, skórne reakcje nadwrażliwości na światło, wybroczyny (drobne krwawienia podskórne), nagłe zaczerwienienie skóry (zwłaszcza twarzy), bóle mięśni, zapalenie stawów, zwiększenie masy ciała, dna moczanowa, ciężkie uogólnione reakcje alergiczne (reakcje anafilaktyczne), krwotok, nagły zgon, omdlenie, gorączka, osłabienie jednej kończyny, zaburzenia czynności seksualnych, utrata apetytu, jadłowstręt, zmniejszenie apetytu, niepokój, depresja.

Bardzo rzadko występują:

Obrzęk naczynioruchowy jelit, niedrożność jelit (częściowa), ostra niewydolność nerek, niewydolność wątroby.

Ponadto z nieznaną częstością występują:

Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego;

Opisywano zespół, który może obejmować jeden lub więcej z następujących objawów: gorączka, zapalenie naczyń, bóle mięśni, bóle stawów/zapalenie stawów, dodatnie miano przeciwciał przeciwjądrowych (rodzaj badania układu odpornościowego), przyspieszone OB (szybkość opadania krwinek czerwonych), nieprawidłowa morfologia krwi, wysypka, nadwrażliwość na światło i inne objawy skórne.

Wpływ leku na wyniki badań diagnostycznych:

Lisiprol HCT może powodować następujące nieprawidłowe wyniki badań diagnostycznych:

Badania wątroby

Zwiększenie stężenia fosfatazy alkalicznej, zwiększenie stężenia bilirubiny, zwiększenie aktywności aminotransferaz.

Badania nerek (z wyjątkiem badań moczu)

Zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny.

Badania lipidów

Zwiększenie stężenia cholesterolu LDL, zwiększenie stężenia cholesterolu całkowitego i triglicerydów.

Badania moczu

Przemijające zwiększenie stężenia substancji zazwyczaj wydalanych z moczem (kreatyniny, mocznika, kwasu moczowego), cukromocz, białkomocz.

Zaburzenia elektrolitowe

Hiperkaliemia, hiponatremia i hipokaliemia (wyżej omówione), zasadowica metaboliczna.

Inne badania biochemiczne

Hiperglikemia, hiperurykemia.

Morfologia krwi

Zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie wartości hematokrytu, eozynofilia, leukopenia, neutropenia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Lisiprol HCT

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Lisiprol HCT

Substancjami czynnymi leku są: 20 mg lizynoprylu (w postaci lizynoprylu dwuwodnego) i 25 mg hydrochlorotiazydu.

Pozostałe składniki to: mannitol, indygotyna, lak, skrobia kukurydziana, skrobia kukurydziana żelowana, magnezu stearynian, wapnia wodorofosforan bezwodny.

Jak wygląda Lisiprol HCT i co zawiera opakowanie

Tabletki barwy jasnoniebieskiej, o średnicy 11 mm, obustronnie płaskie, ze ściętymi krawędziami. Opakowanie zawiera 28 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Polska

tel.: (22) 755 50 81

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

Dział Medyczny

ul. Ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel. +48 (22)755 96 48

lekalert@grodzisk.rgnet.org

faks: +48 (22) 755 96 24

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

((logo podmiotu odpowiedzialnego))

((farmakod))

10

Lisiprol HCT

Charakterystyka Lisiprol hct

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO LISIPROL HCT, 20 mg + 25 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera 20 mg lizynoprylu (Lisinoprilum) w postaci 21,78 mg lizynoprylu dwuwodnego oraz 25 mg hydrochlorotiazydu (Hydrochlorothiazidum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: mannitol 100 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki barwy jasnoniebieskiej, o średnicy 11 mm, obustronnie płaskie, ze ściętymi krawędziami.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Nadciśnienie tętnicze łagodne do umiarkowanego u pacjentów, u których leczenie poszczególnymi substancjami czynnymi w takich samych dawkach, w oddzielnych produktach leczniczych pozwoliło na uzyskanie kontroli ciśnienia tętniczego (patrz punkty 4.3, 4.4, 4.5 i 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy złożony nie jest odpowiedni do rozpoczynania leczenia.

Zaleca się oddzielne dostosowanie dawki poszczególnych substancji czynnych (patrz punkty 4.3, 4.4, 4.5 i 5.1).

Zazwyczaj stosowana dawka w nadciśnieniu tętniczym wynosi jedną tabletkę, podawaną raz na dobę. Zasadniczo, jeśli pożądana reakcja nie zostanie osiągnięta w ciągu 2 - 4 tygodni, dawkę można zwiększyć do dwóch tabletek, podawanych raz na dobę.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

W ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min), produkt leczniczy Lisiprol HCT jest przeciwwskazany (patrz punkt 4.3).

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny >30 ml/min i < 80 ml/min) dawkę należy dostosować szczególnie ostrożnie (stopniowe zwiększanie dawki poszczególnych substancji czynnych).

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby

W ciężkiej niewydolności wątroby produkt leczniczy Lisiprol HCT jest przeciwwskazany (patrz punkt 4.3). W łagodnej do umiarkowanej niewydolności wątroby dostosowanie dawkowania nie jest konieczne.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku Dostosowanie dawkowania nie jest konieczne.

Dawkowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat

Lisiprol HCT nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Czas trwania leczenia

Leczenie może być kontynuowane bez ograniczeń czasowych w zależności od reakcji klinicznej, o ile nie wystąpią działania niepożądane.

Czas leczenia ustalany jest przez lekarza prowadzącego.

Produkt leczniczy przeznaczony do stosowania doustnego.

Produkt leczniczy Lisiprol HCT należy przyjmować codziennie o tej samej porze.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancje czynne, jakikolwiek inny inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE) lub inne tiazydy lub sulfonamidy (możliwość reakcji krzyżowych), lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Obrzęk naczynioruchowy związany z wcześniejszym leczeniem inhibitorem ACE.

-    Dziedziczny lub samoistny obrzęk naczynioruchowy.

-    Ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min).

-    Ciężkie zaburzenia czynności wątroby (stan przedśpiączkowy/śpiączka wątrobowa).

-    Drugi i trzeci trymestr ciaży (patrz punkt 4.4 i punkt 4.6).

-    Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Lisiprol HCT z produktami zawierającymi aliskiren jest

przeciwwskazane u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek (współczynnik przesączania

2

kłębuszkowego, GFR<60 ml/min/1,73 m ) (patrz punkty 4.5 i 5.1).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Lizynopryl

Objawowe niedociśnienie tętnicze

Objawowe niedociśnienie tętnicze występuje rzadko u pacjentów z niepowikłanym nadciśnieniem tętniczym.

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym otrzymujących lizynopryl, wystąpienie niedociśnienia tętniczego jest bardziej prawdopodobne w przypadku zmniejszenia objętości wewnątrznaczyniowej np. po leczeniu lekami moczopędnymi, podczas stosowania diety z ograniczeniem soli, dializoterapii, biegunki lub wymiotów, lub, jeśli występuje ciężkie nadciśnienie reninozależne (patrz punkt 4.5 i punkt 4.8).

Pacjentów ze zwiększonym ryzykiem objawowego niedociśnienia tętniczego należy uważnie obserwować podczas rozpoczynania leczenia i zwiększania dawki. Podobne zalecenia dotyczą pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i z zaburzeniami naczyniowo-mózgowymi, u których znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi może spowodować zawał mięśnia sercowego lub incydent naczyniowo-mózgowy.

Jeżeli wystąpi niedociśnienie tętnicze, pacjenta należy położyć na plecach i w razie konieczności podać we wlewie dożylnym 0,9% roztwór NaCl. Wystąpienie przejściowego niedociśnienia tętniczego nie jest przeciwwskazaniem do stosowania dalszych dawek, które mogą być podane zwykle bez trudności, jeśli ciśnienie tętnicze zwiększy się po uzupełnieniu objętości wewnątrznaczyniowej.

Zwężenie zastawki aorty i zastawki dwudzielnej /kardiomiopatiaprzerostowa

Tak jak w przypadku innych inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE), lizynopryl należy stosować ostrożnie u pacjentów ze zwężeniem zastawki dwudzielnej i ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory serca, takim jak zwężenie zastawki aorty lub kardiomiopatia przerostowa.

Zaburzenia czynności nerek

W przypadku zaburzeń czynności nerek, należy dostosować dawkę początkową lizynoprylu. Należy regularnie kontrolować stężenie potasu i kreatyniny w osoczu (patrz punkt 4.2 i 4.3).

U pacjentów z niewydolnością serca, niedociśnienie tętnicze występujące po rozpoczęciu leczenia inhibitorami ACE może powodować dalsze pogorszenie czynności nerek. W takich przypadkach opisywano występowanie ostrej niewydolność nerek, zazwyczaj przemijającej.

U niektórych pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy jedynej czynnej nerki, którzy byli leczeni inhibitorami ACE, odnotowano zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy krwi, zazwyczaj ustępujące po przerwaniu leczenia. Jest to najbardziej prawdopodobne u pacjentów z niewydolnością nerek. W przypadku współistnienia nadciśnienia naczyniowo-nerkowego, występuje zwiększone ryzyko ciężkiego niedociśnienia tętniczego i niewydolności nerek. U tych pacjentów leczenie należy rozpoczynać pod ścisłym nadzorem lekarza. Ponieważ leki moczopędne mogą być czynnikiem ryzyka, należy je odstawić i kontrolować czynność nerek przez kilka pierwszych tygodni leczenia lizynoprylem.

U niektórych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym bez współistniejącej choroby naczyniowej nerek występowało zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy krwi, zazwyczaj nieznaczne i przemijające zwłaszcza, jeżeli lizynopryl był stosowany jednocześnie z lekami moczopędnymi. Jest to bardziej prawdopodobne u pacjentów ze współistniejącymi zaburzeniami czynności nerek. Konieczne może być zmniejszenie dawki i (lub) odstawienie leku moczopędnego i (lub) inhibitora ACE.

Pacjenci po przeszczepieniu nerki

Z powodu braku doświadczenia odnośnie stosowania lizynoprylu u pacjentów po niedawnym przeszczepieniu nerki, nie zaleca się podawania lizynoprylu w tej grupie chorych.

Nadw rażliw ość/obrzęk naczynioruchowy

W rzadkich przypadkach obserwowano obrzęk naczynioruchowy twarzy, kończyn, warg, języka, głośni i (lub) krtani, u pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym lizynoprylem. Obrzęk może wystąpić w dowolnym momencie leczenia. W takich przypadkach lizynopryl należy natychmiast odstawić, wdrożyć odpowiednie leczenie i monitorować pacjenta, aż do całkowitego ustąpienia objawów. Nawet w przypadkach, kiedy występuje tylko obrzęk języka, bez zaburzeń oddychania, pacjenci mogą wymagać przedłużonej obserwacji, ponieważ leczenie lekami przeciwhistaminowymi i kortykosteroidami może nie być wystarczające.

Bardzo rzadko opisywano przypadki śmiertelne spowodowane obrzękiem naczynioruchowym krtani lub języka. U pacjentów z obrzękiem języka, głośni lub krtani istnieje prawdopodobieństwo niedrożności dróg oddechowych, szczególnie u osób po przebytym zabiegu na drogach oddechowych. W takich przypadkach należy natychmiast zastosować leczenie doraźne, które może obejmować podanie adrenaliny i (lub) utrzymanie drożności dróg oddechowych. Pacjent powinien pozostać pod ścisłą kontrolą lekarza do całkowitego i trwałego ustąpienia objawów.

Inhibitory ACE częściej wywołują obrzęk naczynioruchowy u pacjentów rasy czarnej w porównaniu z pacjentami innych ras.

U pacjentów z obrzękiem naczynioruchowym w wywiadzie, niezwiązanym ze stosowaniem inhibitorów ACE, występuje zwiększone ryzyko obrzęku naczynioruchowego podczas leczenia inhibitorem ACE (patrz punkt 4.3).

Reakcje rzekomoanafilaktyczne u pacjentów dializowanych

U pacjentów dializowanych z użyciem błon dializacyjnych o dużej przepuszczalności (np. AN 69) i jednocześnie stosujących inhibitor ACE opisywano reakcje rzekomoanafilaktyczne. Należy rozważyć zastosowanie błon dializacyjnych innego rodzaju lub leku przeciwnadciśnieniowego z innej grupy.

Reakcje rzekomoanafilaktyczne podczas aferezy lipoprotein o małej gęstości (LDL)

U pacjentów otrzymujących inhibitory ACE podczas aferezy LDL z siarczanem dekstranu rzadko występowały zagrażające życiu reakcje rzekomoanafilaktyczne. Reakcjom tym można zapobiec odstawiając czasowo inhibitor ACE przed każdą aferezą.

Leczenie odczulające

U pacjentów przyjmujących inhibitory ACE podczas leczenia odczulającego (np. jadem owadów błonkoskrzydłych) występowały reakcje rzekomoanafilaktyczne. U tych pacjentów reakcje te nie wystąpiły, gdy tymczasowo odstawiono inhibitory ACE, ale nawracały, gdy przypadkowo ponownie zastosowano produkt leczniczy.

Niewydolność wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby może wystąpić duże stężenie lizynoprylu w osoczu krwi. Bardzo rzadko, przyjmowanie inhibitorów ACE było związane z zespołem rozpoczynającym się żółtaczką zastoinową lub zapaleniem wątroby przechodzącymi w piorunującą martwicę wątroby i prowadzącym (czasem) do zgonu. Mechanizm powstawania tego zespołu nie został poznany. U pacjentów, u których wystąpiła żółtaczka lub odnotowano zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych należy przerwać stosowanie lizynoprylu i zastosować odpowiednie postępowanie.

Neutropenia/agranulocytoza

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE obserwowano przypadki neutropenii lub agranulocytozy, trombo-cytopenii i niedokrwistości. U pacjentów z prawidłową czynnością nerek i bez innych czynników ryzyka, neutropenia występuje rzadko. Neutropenia i agranulocytoza ustępują po przerwaniu stosowania inhibitora ACE. Lizynopryl należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów z kolagenozą naczyń, stosujących leki immunosupresyjne, przyjmujących allopurynol lub prokainamid oraz u pacjentów, u których współistnieją te czynniki, zwłaszcza w przypadku współistnienia zaburzeń czynności nerek. U niektórych pacjentów rozwinęły się ciężkie infekcje, nieodpowiadające na intensywną antybiotykoterapię. Jeśli lizynopryl jest stosowany u takich pacjentów zaleca się regularne kontrolowanie ilości leukocytów we krwi, a pacjentów należy poinformować, aby zgłaszali wszelkie objawy infekcji.

Różnice etniczne

Podobnie jak w przypadku innych inhibitorów ACE, lizynopryl może być mniej skuteczny w obniżaniu ciśnienia tętniczego u pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów innych ras, prawdopodobnie z powodu częstszego występowania stanów niskoreninowych u pacjentów rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym.

Kaszel

W trakcie stosowania inhibitorów ACE zgłaszano przypadki kaszlu. Charakterystyczny jest uporczywy, suchy kaszel, który ustępuje po przerwaniu leczenia. Kaszel związany z przyjmowaniem inhibitorów ACE powinien być brany pod uwagę w diagnostyce różnicowej kaszlu.

Zabiegi chirurgiczne/ znieczulenie

U pacjentów poddanych dużym zabiegom chirurgicznym lub w trakcie znieczulenia środkami o właściwościach hipotensyjnych, lizynopryl może hamować powstawanie angiotensyny II, wtórne do kompensacyjnego uwalniania reniny. Jeżeli wystąpi niedociśnienie, które jest przypuszczalnie wynikiem takiego działania, należy zwiększyć objętość wewnątrznaczyniową.

Hiperkaliemia

Zwiększenie stężenia potasu w surowicy zaobserwowano u pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym lizynoprylem. Do pacjentów zagrożonych wystąpieniem hiperkaliemii należą pacjenci z niewydolnością nerek lub cukrzycą, stosujący leki moczopędne oszczędzające potas, suplementy potasu lub substytuty soli zawierające potas, jak również pacjenci, którzy przyjmują inne leki zwiększające stężenie potasu w surowicy (np. heparynę). Jeśli jednoczesne stosowanie wyżej wymienionych leków jest konieczne, zaleca się regularną kontrolę stężenia potasu (patrz punkt 4.5).

Pacjenci z cukrzycą

U pacjentów z cukrzycą, leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną, należy odpowiednio często kontrolować stężenie glukozy we krwi podczas pierwszego miesiąca stosowania inhibitora ACE (patrz punkt 4.5).

Ciąża

Leczenia inhibitorami ACE nie należy rozpoczynać w czasie ciąży. U pacjentek planujących ciążę należy zastosować inne leczenie przeciwnadciśnieniowe o potwierdzonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży, chyba, że dalsze leczenie inhibitorami ACE uważa się za niezbędne. W przypadku rozpoznania ciąży, należy natychmiast przerwać leczenie inhibitorami ACE oraz zastosować leczenie alternatywne, jeżeli jest to konieczne (patrz punkt 4.3 oraz punkt 4.6).

Podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA)

Istnieją dowody, iż jednoczesne stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE), antagonistów receptora angiotensyny II (AIIRA) lub aliskirenu zwiększa ryzyko niedociśnienia, hiperkaliemii oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostrej niewydolności nerek). Dlatego nie zaleca się podwójnej blokady układu RAA poprzez jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu (patrz punkty 4.5 i 5.1).

Jeśli zastosowanie podwójnej blokady układu RAA jest absolutnie konieczne, należy ją stosować wyłącznie pod nadzorem specjalisty ze ścisłym monitorowaniem czynności nerek, stężenia elektrolitów oraz ciśnienia tętniczego.

U pacjentów z nefropatią cukrzycową nie należy stosować jednocześnie inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II.

Hydrochlorotiazyd

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z chorobami nerek, tiazydowe leki moczopędne mogą wywoływać azotemię. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek może dojść do kumulacji produktu leczniczego. Jeżeli ujawni się postępująca niewydolność nerek, na co wskazuje zwiększenie stężenia azotu niebiałkowego, należy ponownie rozważyć leczenie, z ewentualnym odstawieniem leku moczopędnego (patrz punkt 4.3).

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z niewydolnością wątroby lub postępującą chorobą wątroby tiazydowe leki moczopędne należy stosować ostrożnie, ponieważ nawet małe zmiany równowagi wodno-elektrolitowej mogą wywołać śpiączkę wątrobową (patrz punkt 4.3).

Wpływ na metabolizm i układ endokrynologiczny

Terapia tiazydowymi lekami moczopędnymi może zmniejszać tolerancję glukozy. Konieczne może być dostosowanie dawki insuliny lub doustnych leków hipoglikemizujących (patrz punkt 4.5). W trakcie leczenia tiazydowymi lekami moczopędnymi może dojść do ujawnienia cukrzycy utajonej.

Terapia tiazydowymi lekami moczopędnymi może powodować zwiększenie stężenia cholesterolu i triglicerydów. W czasie leczenia może również wystąpić hiperurykemia i (lub) dna moczanowa.

Zaburzenia równowagi elektrolitowej

Tak jak w przypadku wszystkich pacjentów leczonych lekami moczopędnymi, należy regularnie kontrolować stężenie elektrolitów w surowicy.

Tiazydowe leki moczopędne, również hydrochlorotiazyd, mogą powodować zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej (hipokaliemia, hiponatremia i zasadowica hipochloremiczna). Objawami ostrzegawczymi zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej są: suchość błon śluzowych jamy ustnej, pragnienie, osłabienie, letarg, senność, niepokój, bóle i kurcze mięśni, osłabienie mięśni, niedociśnienie tętnicze, skąpomocz, tachykardia i zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności lub wymioty.

Chociaż w trakcie leczenia tiazydowymi lekami moczopędnymi może wystąpić hipokaliemia, jednoczesne podawanie lizynoprylu może zmniejszyć hipokaliemię wywołaną lekiem moczopędnym. Ryzyko hipokaliemii jest większe u pacjentów z marskością wątroby, nasiloną diurezą, niewystarczającą doustną podażą elektrolitów i u pacjentów leczonych równocześnie kortykosteroidami lub ACTH (patrz punkt 4.5).

W czasie wysokiej temperatury powietrza u pacjentów z obrzękami może wystąpić hiponatremia z rozcieńczenia. Niedobór chlorków jest zazwyczaj niewielki i nie wymaga leczenia.

Tiazydowe leki moczopędne mogą zmniejszać wydalanie wapnia z moczem i powodować przemijające i niewielkie zwiększenie stężenia wapnia w surowicy nawet, jeśli nie występują zaburzenia metabolizmu wapnia. Znaczna hiperkalcemia może świadczyć o ukrytej nadczynności przytarczyc. Tiazydowe leki moczopędne należy odstawić przed wykonywaniem badań czynnościowych przytarczyc. Wykazano, iż tiazydowe leki moczopędne zwiększają wydalanie magnezu z moczem, co może prowadzić do hipomagnezemii.

Inne

Reakcje nadwrażliwości mogą wystąpić zarówno u pacjentów z alergią lub astmą oskrzelową w wywiadzie, jak i bez takiego wywiadu. Podczas stosowania tiazydowych leków moczopędnych zgłaszano zaostrzenie lub uaktywnienie tocznia rumieniowatego układowego.

Lizynopryl/ hydrochlorotiazyd

Ryzyko hipokaliemii

Jednoczesne stosowanie inhibitora ACE z tiazydowym lekiem moczopędnym nie wyklucza możliwości wystąpienia hipokaliemii. Należy regularnie kontrolować stężenie potasu w surowicy krwi.

Sportowcy

Hydrochlorotiazyd powoduje pozytywne wyniki kontroli antydopingowych przeprowadzanych przez niektóre federacje sportowe i odnośne władze.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Lizynopryl

Podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA)

Dane uzyskane z badania klinicznego wykazały, że podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) w wyniku jednoczesnego zastosowania inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu jest związana z większą częstością występowania objawów niepożądanych, takich jak: niedociśnienie, hiperkaliemia oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostra niewydolność nerek) w porównaniu z zastosowaniem pojedynczego leku blokującego układ RAA (patrz punkty 4.3, 4.4 i 5.1).

Leki moczopędne

Jeżeli u pacjentów przyjmujących lizynopryl zastosuje się dodatkowo lek moczopędny, działanie przeciwnadciśnieniowe jest zazwyczaj addycyjne.

Pacjenci leczeni wcześniej lekami moczopędnymi, szczególnie ci, którym niedawno zalecono stosowanie leków moczopędnych, mogą doświadczyć nadmiernego zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi w trakcie rozpoczynania terapii lizynoprylem. Prawdopodobieństwo wystąpienia objawowego niedociśnienia tętniczego spowodowanego lizynoprylem można zmniejszyć odstawiając lek moczopędny przed rozpoczęciem leczenia lizynoprylem (patrz punkt 4.2 i punkt 4.4).

Suplementy potasu, leki moczopędne oszczędzające potas, substytuty soli zawierające potas lub inne produkty zwiększające stężenie potasu w surowicy (np. heparyna) (patrzpunkt 4.4)

Chociaż w badaniach klinicznych stężenie potasu w surowicy zazwyczaj pozostawało w zakresie wartości prawidłowych, u niektórych pacjentów wystąpiła hiperkaliemia. Czynnikami ryzyka wystąpienia hiperkaliemii są: niewydolność nerek, cukrzyca i jednoczesne stosowanie leków moczopędnych oszczędzających potas (np. spironolakton, triamteren lub amiloryd), suplementów potasu, substytutów soli zawierających potas lub innych produktów leczniczych zwiększających stężenie potasu w surowicy (np. heparyny). Stosowanie wyżej wymienionych produktów leczniczych, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, może prowadzić do znacznego zwiększenia stężenia potasu w surowicy krwi. Jeżeli lizynopryl jest stosowany jednocześnie z lekami moczopędnymi powodującymi utratę potasu, hipokaliemia spowodowana lekami moczopędnymi może mieć mniejsze nasilenie.

Lit

Opisywano przemijające zwiększenie stężenia litu w surowicy krwi i objawy jego toksyczności podczas jednoczesnego stosowania z inhibitorami ACE. Nie zaleca się stosowania lizynoprylu i litu, a w przypadku takiej konieczności należy uważnie kontrolować stężenie litu w surowicy.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) w tym kwas acetylosalicylowy > 3 g/dobę Przewlekłe stosowanie NLPZ może zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie inhibitorów ACE. NLPZ i inhibitory ACE wykazują działanie addycyjne, zwiększające stężenie potasu w surowicy i mogą powodować pogorszenie czynności nerek. To działanie jest zazwyczaj odwracalne. Rzadko może wystąpić ostra niewydolność nerek, głównie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, takich jak osoby w podeszłym wieku lub odwodnione.

Inne leki przeciwnadciśnieniowe

Jednoczesne stosowanie z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, takimi jak beta-adrenolityki, metylodopa, antagoniści wapnia i leki moczopędne, może powodować nasilenie działania przeciwnadciśnieniowego.

Równoczesne stosowanie z trójazotanem glicerolu i innymi azotanami lub innymi lekami rozszerzającymi naczynia krwionośne, może powodować dodatkowe zmniejszenie ciśnienia tętniczego.

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne / leki przeciwpsychotyczne / leki znieczulające Jednoczesne stosowanie niektórych leków używanych do znieczulenia, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych i leków przeciwpsychotycznych z inhibitorami ACE może powodować dodatkowe zmniejszenie ciśnienia krwi (patrz punkt 4.4).

Sympatykomimetyki

Sympatykomimetyki mogą osłabiać przeciwnadciśnieniowe działanie inhibitorów ACE.

Leki przeciwcukrzycowe

Badania epidemiologiczne wykazały, że jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE i leków przeciwcukrzycowych (insulina, doustne leki hipoglikemizujące) może nasilać działanie zmniejszające stężenie glukozy w surowicy krwi i zwiększać ryzyko hipoglikemii. To zjawisko wydaje się bardziej prawdopodobne podczas pierwszych tygodni leczenia skojarzonego oraz u pacjentów z niewydolnością nerek.

Kwas acetylosalicylowy, leki trombolityczne, beta-adrenolityki, azotany

Lizynopryl może być stosowany jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym (w dawkach kardiologicznych), lekami trombolitycznymi, beta-adrenolitykami i (lub) azotanami.

Leki immunosupresyjne, cytostatyki, kortykosteroidy o działaniu ogólnoustrojowym lub prokainamid, allopurynol

Należy unikać jednoczesnego stosowania lizynoprylu z lekami immunosupresyjnymi i (lub) produktami leczniczymi, które mogą powodować leukopenię.

Alkohol

Alkohol nasila hipotensyjne działanie lizynoprylu.

Leki zobojętniające

Leki zobojętniające (np. wodorotlenek glinu, wodorotlenek magnezu, symetykon) mogą zaburzać wchłanianie lizynoprylu i dlatego powinny być przyjmowane w 2-godzinnych odstępach.

Badania diagnostyczne

Lizynopryl może powodować fałszywie małe wartości stężenia digoksyny w surowicy w przypadku zastosowaniu metody opartej na absorpcji na węglu aktywowanym (Kit RIA Digi-Tab® dla digoksyny). Zaleca się przerwanie stosowania lizynoprylu na kilka dni przed wykonaniem badania czynności przytarczyc.

Hydrochlorotiazyd

Alkohol, barbiturany, opioidowe leki przeciwbólowe Może wystąpić nasilenie niedociśnienia ortostatycznego.

Amfoterycyna B (stosowanapozajelitowo), karbenoksolon, kortykosteroidy, kortykotropina (ACTH) lub leki przeczyszczające pobudzające perystaltykę

Hydrochlorotiazyd może nasilać zaburzenia elektrolitowe, zwłaszcza hipokaliemię.

Leki zmniejszające stężenie glukozy we krwi (leki doustne i insulina)

Może być konieczne dostosowanie dawki (patrz punkt 4.4).

Sole wapnia i witamina D

Podczas jednoczesnego stosowania z tiazydowymi lekami moczopędnymi może wystąpić zwiększone stężenie wapnia w surowicy, ze względu na zmniejszone wydalanie z moczem.

Glikozydy naparstnicy

Zwiększone ryzyko toksyczności glikozydów, związane z hipokaliemią wywołaną przez tiazydowe leki moczopędne.

Kolestyramina i kolestypol

Mogą opóźniać lub zmniejszać wchłanianie hydrochlorotiazydu. Z tego powodu tiazydowe leki moczopędne należy przyjmować co najmniej 1 godzinę przed lub 4 do 6 godzin po tych produktach leczniczych.

Aminy presyjne (np. epinefryna)

Możliwość zmniejszenia reakcji na leki zwiększające ciśnienie tętnicze, ale nie w takim zakresie, który uniemożliwiłby ich zastosowanie w razie konieczności.

Leki cytostatyczne (np. cyklofosfamid, fluorouracyl, metotreksat)

Nasilenie toksycznego wpływu na szpik kostny (zwłaszcza granulocytopenia) na skutek zmniej szonego wydalania substancji cytotoksycznych z moczem spowodowanego przez hydrochlorotiazyd.

Leki stosowane w leczeniu dny moczanowej (np. allopurynol, benzobromaron)

Może być konieczne zwiększenie dawki tych leków, ponieważ hydrochlorotiazyd powoduje zwiększenie stężenia kwasu moczowego.

Leki powodujące występowanie torsades de pointes

Z powodu ryzyka hipokaliemii, należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania hydrochlorotiazydu z lekami wywołującymi torsades de pointes, np. niektórymi lekami przeciwarytmicznymi, niektórymi lekami przeciwpsychotycznymi lub innymi lekami mogącymi wywołać torsades de pointes.

Niedepolaryzujące leki zwiotczające mięśnie szkieletowe Leki tiazydowe mogą nasilać działanie tubokuraryny.

Badania diagnostyczne

Hydrochlorotiazyd może wpływać na wyniki testów z bentyromidem. Tiazydowe leki moczopędne mogą zmniejszać stężenie w surowicy jodu związanego z białkami krwi (PBI) bez objawów zaburzeń czynności tarczycy.

Lizynopryl/ hydrochlorotiazyd

Leki moczopędne oszczędzające potas i suplementy potasu

Inhibitory ACE zmniejszają utratę potasu spowodowaną przez leki moczopędne. Leki moczopędne oszczędzające potas (np. spironolakton, triamteren lub amiloryd), suplementy potasu lub substytuty soli zawierające potas mogą znacząco zwiększać stężenie potasu w surowicy, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Jeżeli jednoczesne stosowanie tych leków jest wskazane z powodu hipokaliemi, należy je stosować ostrożnie i regularnie kontrolować stężenie potasu w surowicy (patrz punkt 4.4).

Lit

Podczas jednoczesnego stosowania litu z inhibitorami ACE stwierdzono odwracalne zwiększenie stężenia litu w surowicy krwi i objawy jego toksyczności. Jednoczesne stosowanie tiazydowych leków moczopędnych może nasilać już zwiększone ryzyko toksycznego działania litu podczas leczenia inhibitorami ACE. Z tego powodu nie zaleca się stosowania produktu leczniczego złożonego zawierającego lizynopryl i hydrochlorotiazyd z litem, a w przypadku takiej konieczności należy uważnie kontrolować stężenie litu w surowicy.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Inhibitory ACE:

Stosowanie inhibitorów ACE nie jest zalecane w pierwszym trymestrze ciąży (patrz punkt 4.4) i jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze (patrz punkt 4.3 i punkt 4.4). Dane epidemiologiczne nie dostarczyły wystarczających dowodów na ryzyko teratogennego wpływu inhibitorów ACE w pierwszym trymestrze ciąży, jednak nie można wykluczyć niewielkiego wzrostu tego ryzyka. U pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe o potwierdzonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży, chyba, że dalsze leczenie inhibitorami ACE jest niezbędne. W przypadku rozpoznania ciąży należy natychmiast przerwać leczenie inhibitorami ACE, a w razie potrzeby zastosować leczenie alternatywne. Ekspozycja na inhibitory ACE w drugim i trzecim trymestrze ciąży zwiększa ryzyko fetotoksyczności (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) i toksycznego wpływu na noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemia). (Patrz punkt 5.3). W przypadku narażenia na działanie inhibitorów ACE od drugiego trymestru ciąży, zaleca się wykonanie ultrasonograficznego badania czynności nerek oraz czaszki. Noworodki, których matki stosowały inhibitory ACE należy dokładnie obserwować ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia (patrz punkt 4.3 oraz punkt 4.4).

Hydrochlorotiazyd:

Dane dotyczące stosowania hydrochlorotiazydu w czasie ciąży, a szczególnie w pierwszym trymestrze ciąży, są ograniczone. Badania przeprowadzone na zwierzętach są niewystarczające. Hydrochlorotiazyd przenika przez łożysko. Na podstawie farmakologicznego mechanizmu działania hydrochlorotiazydu, stosowanie w drugim i trzecim trymestrze ciąży może pogorszyć perfuzję łożysko-płód oraz może powodować u płodu i noworodka żółtaczkę, zaburzenia równowagi elektrolitowej i trombocytopenię. Hydrochlorotiazydu nie należy stosować w przypadku obrzęku ciążowego, nadciśnienia ciążowego lub stanu przedrzucawkowego w związku z ryzykiem zmniejszenia objętości osocza i hipoperfuzji łożyska, bez korzystnego wpływu na przebieg choroby. Hydrochlorotiazyd nie powinien być wykorzystywany w celu leczenia nadciśnienia samoistnego u kobiet w ciąży z wyjątkiem rzadkich sytuacji, gdy żadne inne leczenie nie może być zastosowane.

Karmienie piersią

Inhibitory ACE:

Ze względu na brak danych dotyczących stosowania produktu leczniczego Lisiprol HCT w okresie laktacji, jego stosowanie nie jest zalecane u kobiet karmiących piersią. Zaleca się zastosowanie alternatywnego leczenia o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w czasie karmienia piersią, szczególnie w czasie karmienia noworodków i wcześniaków.

Hydrochlorotiazyd:

Hydrochlorotiazyd w małych ilościach jest wydzielany do mleka matki. Stosowanie tiazydów w dużych dawkach nasila diurezę i może hamować wytwarzanie mleka. Stosowanie produktu leczniczego Lisiprol HCT w okresie karmienia piersią nie jest zalecane, a przyjmowane dawki powinny być najmniejszymi dawkami skutecznymi.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Lisiprol HCT wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn należy brać pod uwagę możliwość sporadycznego wystąpienia zawrotów głowy lub zmęczenia.

Dotyczy to zwłaszcza rozpoczynania leczenia, zwiększania dawki, zmiany leczenia innym produktem leczniczym, jak również jednoczesnego spożywania alkoholu i zależy od indywidualnej wrażliwości.

4.8    Działania niepożądane

Do ciężkich działań niepożądanych, które były zgłaszane w związku ze stosowaniem lizynoprylu w badaniach klinicznych lub były zgłaszane spontanicznie należą: zawał mięśnia sercowego, zatrzymanie czynności serca, agranulocytoza, udar mózgu, ostra niewydolność nerek, nagły zgon, obrzęk naczynioruchowy, niewydolność wątroby, depresja.

Do ciężkich działań niepożądanych, które były zgłaszane w związku ze stosowaniem hydrochlorotiazydu w badaniach klinicznych lub były zgłaszane spontanicznie należą: agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna, obrzęk płuc, śródmiąższowe zapalenie nerek, toksyczna nekroliza naskórka, martwicze zapalenie naczyń, reakcje anafilaktyczne, depresja.

Działania niepożądane zostały podzielone według grup układowo - narządowych (SOC - zgodnie z konwencją MedDRA), następnie według częstości występowania (jeśli jest znana) oraz według ciężkości.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Częstość występowania działań niepożądanych podano zgodnie z następującą klasyfikacją: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000),

nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Lizynopryl Badania diagnostyczne

Często: zwiększenie stężenia fosfatazy alkalicznej, zwiększenie stężenia bilirubiny, zwiększenie stężenia LDL, zwiększenie aktywności aminotransferaz.

Niezbyt często: zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy, hiperkaliemia, przemijające zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie wartości hematokrytu.

Rzadko: niewielkie zwiększenie stężenia hemoglobiny, hiponatremia, eozynofilia, leukopenia, neutropenia.

Zaburzenia serca Często: tachykardia.

Niezbyt często: zatrzymanie czynności serca, zawał mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia przewodzenia, dusznica bolesna, kołatanie serca.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko: przemijająca niedokrwistość, trombocytopenia, limfadenopatia.

Bardzo rzadko: agranulocytoza.

Zaburzenia układu nerwowego

Często: zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, ból głowy.

Niezbyt często: udar mózgu, incydent naczyniowo-mózgowy, parestezje, senność, zaburzenia smaku, drżenie, zaburzenia snu.

Rzadko: dysfazja, zaburzenia pamięci, dezorientacja.

Zaburzenia oka

Niezbyt często: zaburzenia widzenia.

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często: ból ucha, szum uszny, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często: kaszel.

Niezbyt często: duszność, zapalenie tchawicy i oskrzeli, zapalenie zatok, nieżyt błony śluzowej nosa. Rzadko: skurcz oskrzeli, zapalenie płuc, przekrwienie płuc, krwawienie z nosa, zapalenie krtani/chrypka.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: wymioty, biegunka, nudności.

Niezbyt często: zaparcie, suchość błony śluzowej jamy ustnej, wzdęcia z oddawaniem gazów.

Rzadko: zapalenie trzustki, zmiany zapalne w jamie ustnej, obrzęk języka, zaburzenia połykania.

Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy jelit, (częściowa) niedrożność jelit.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często: niewydolność nerek, białkomocz.

Rzadko: zaburzenia gruczołu krokowego.

Bardzo rzadko: ostra niewydolność nerek.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często: wysypka, zapalenie skóry.

Niezbyt często: nadmierne pocenie się, świąd, pokrzywka.

Rzadko: wybroczyny.

Opisywano zespół, który może obejmować jeden lub więcej z następujących objawów: gorączka, zapalenie naczyń, bóle mięśni, bóle stawów / zapalenie stawów, dodatnie miano przeciwciał przeciwjądrowych (ANA), przyspieszone OB, eozynofilia i leukocytoza, wysypka, nadwrażliwość na światło i inne objawy dermatologiczne.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Niezbyt często: bóle mięśni.

Rzadko: zapalenie stawów.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często: zwiększenie masy ciała, dna moczanowa.

Zaburzenia naczyniowe

Często: niedociśnienie tętnicze, niedociśnienie ortostatyczne.

Niezbyt często: wstrząs, nadciśnienie tętnicze, przemijające niedokrwienie.

Rzadko: nagłe zaczerwienienie (zwłaszcza twarzy), krwotok, zaburzenia naczyń obwodowych.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: ból w klatce piersiowej (nie związany z sercem), osłabienie.

Niezbyt często: nagły zgon, obrzęki obwodowe, omdlenie, gorączka.

Rzadko: osłabienie jednej kończyny.

Zaburzenia układu immunologicznego Często: obrzęk naczynioruchowy.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Rzadko: zapalenie wątroby.

Bardzo rzadko: niewydolność wątroby.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Niezbyt często: zaburzenia czynności seksualnych.

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często: zmniejszenie apetytu, depresja, splątanie.

Hydrochlorotiazyd Badania diagnostyczne

Bardzo często: hiperglikemia, cukromocz, hiperurykemia, zaburzenia elektrolitowe (w tym hiponatremia i hipokaliemia), zwiększenie stężenia cholesterolu i triglicerydów.

Często: przemijające zwiększenie stężenia substancji zazwyczaj wydalanych z moczem (kreatyniny, mocznika, kwasu moczowego).

Rzadko: leukopenia, neutropenia.

Zaburzenia serca Często: kołatanie serca.

Rzadko: zaburzenia rytmu serca.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko: agranulocytoza, małopłytkowość, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna, zahamowanie czynności szpiku kostnego.

Zaburzenia układu nerwowego Często: zawroty głowy, ból głowy.

Rzadko: parestezje.

Zaburzenia oka

Niezbyt często: widzenie na żółto, przemijające niewyraźne widzenie.

Zaburzenia ucha i błędnika

Częstość nieznana: zawroty głowy pochodzenia błędnikowego.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Niezbyt często: zaburzenia oddychania (w tym zapalenie płuc i obrzęk płuc).

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: zapalenie trzustki, podrażnienie błony śluzowej żołądka, biegunka, zaparcie.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych Niezbyt często: śródmiąższowe zapalenie nerek.

Rzadko: zaburzenia czynności nerek.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości na światło, wysypka, pokrzywka.

Rzadko: toksyczna nekroliza naskórka, reakcje podobne do tocznia rumieniowatego skórnego, uaktywnienie tocznia rumieniowatego skórnego.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Rzadko: skurcze mięśni.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Częstość nieznana: zasadowica metaboliczna.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze Rzadko: zapalenie ślinianek.

Zaburzenia naczyniowe

Często: niedociśnienie ortostatyczne.

Rzadko: martwicze zapalenie naczyń (zapalenie naczyń, zapalenie naczyń skórnych).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często: osłabienie.

Niezbyt często: gorączka.

Zaburzenia układu immunologicznego Rzadko: reakcje anafilaktyczne.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często: żółtaczka (wewnątrzwątrobowa żółtaczka cholestatyczna).

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często: utrata apetytu, jadłowstręt.

Rzadko: depresja, niepokój, zaburzenia snu.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Najbardziej prawdopodobne objawy przedawkowania to, w zależności od dawki: ciężkie niedociśnienie tętnicze, bradykardia, wstrząs krążeniowy, zaburzenia elektrolitowe, niewydolność nerek, nasilona diureza, zaburzenia świadomości (w tym śpiączka), drgawki, niedowłady, zaburzenia rytmu serca, niedrożność porażenna jelit.

W przypadku przedawkowania produktu leczniczego Lisiprol HCT należy rozważyć sprowokowanie wymiotów lub płukanie żołądka. Aby zmniejszyć wchłanianie pozostającego jeszcze w przewodzie pokarmowym produktu leczniczego, można podać węgiel aktywowany.

W następnej kolejności zwykle wskazane jest podanie we wlewie dożylnym 0,9% roztworu NaCl. Po przedawkowaniu pacjent powinien pozostać pod ścisłą kontrolą lekarską, w razie konieczności na oddziale intensywnej opieki medycznej. Należy często kontrolować stężenie elektrolitów i kreatyniny w surowicy. Jeżeli wystąpi niedociśnienie tętnicze, pacjenta należy ułożyć w pozycji jak we wstrząsie i szybko uzupełnić płyny i elektrolity. Należy rozważyć leczenie angiotensyną II. Bradykardię lub nasilone reakcje z nerwu błędnego należy leczyć podaniem atropiny. Można rozważyć użycie stymulatora serca.

Lizynopryl może być usuwany za pomocą hemodializy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) i leki moczopędne, kod ATC:

C09 BA 03

Lisiprol HCT jest produktem leczniczym złożonym zawierającym inhibitor konwertazy angiotensyny (lizynopryl) i lek moczopędny (hydrochlorotiazyd).

Lizynopryl i hydrochlorotiazyd są stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego w monoterapii lub w terapii skojarzonej. Przeciwnadciśnieniowe działanie obu tych substancji czynnych nawzajem się uzupełnia i jest prawie addycyjne, natomiast utrata potasu spowodowana hydrochlorotiazydem ulega zmniejszeniu pod wpływem lizynoprylu.

Lizynopryl

Lizynopryl jest inhibitorem enzymu konwertującego angiotensynę (ACE). Konwertaza angiotensyny jest dipeptydazą peptydylową, która katalizuje przekształcanie angiotensyny I w angiotensynę II - substancję o działaniu naczyniozwężającym. Zahamowanie ACE powoduje zmniejszenie stężenia angiotensyny II w osoczu krwi, które zwiększa aktywność reninową osocza (w związku z hamowaniem ujemnego sprzężenia zwrotnego, związanego z uwalnianiem reniny) i zmniejszenie wydzielania aldosteronu. Zmniejszenie wydzielania aldosteronu, może być przyczyną zwiększenia stężenia potasu w surowicy krwi.

Mechanizm działania lizynoprylu jest głównie związany z hamowaniem układu renina-angiotensyna-aldosteron, ale wykazuje on również działanie przeciwnadciśnieniowe u pacjentów z nadciśnieniem niskoreninowym.

ACE jest identyczna z kininazą II, która jest enzymem powodującym rozkład bradykininy, substancji o silnym działaniu naczyniorozszerzającym. Dlatego lizynopryl może także blokować rozkład bradykininy. Jednakże rola, jaką to zjawisko odgrywa w działaniu leczniczym, nie została dotąd wyjaśniona.

W dwóch dużych, randomizowanych, kontrolowanych badaniach klinicznych ONTARGET (ang. ONgoing Telmistartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) i VA NEPHRON-D (ang. The Veterans Affairs Nefropathy in Diabetes) badano jednoczesne zastosowanie inhibitora ACE z antagonistą receptora angiotensyny II.

Badanie ONTARGET było przeprowadzone z udziałem pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego, chorobami naczyń mózgowych lub cukrzycą typu 2 z potwierdzonym uszkodzeniem narządów docelowych w wywiadzie. Badanie VA NEPHRON-D było przeprowadzone z udziałem pacjentów z cukrzycą typu 2 oraz z nefropatią cukrzycową.

Badania te wykazały brak istotnego korzystnego wpływu na parametry nerkowe i (lub) sercowo-naczyniowe oraz śmiertelność, podczas gdy zaobserwowano zwiększone ryzyko hiperkaliemii, ostrego uszkodzenia nerek i (lub) niedociśnienia, w porównaniu z monoterapią. Ze względu na podobieństwa w działaniu farmakodynamicznym, przytoczone wyniki dotyczą również innych inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II.

Dlatego też u pacjentów z nefropatią cukrzycową nie należy jednocześnie stosować inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II.

Badanie ALTITUDE (ang. Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) było zaprojektowane w celu zbadania korzyści z dodania aliskirenu do standardowego leczenia inhibitorem ACE lub antagonistą receptora angiotensyny II u pacjentów z cukrzycą typu 2 i przewlekłą chorobą nerek i (lub) z chorobą układu sercowo-naczyniowego. Badanie zostało przedwcześnie przerwane z powodu zwiększonego ryzyka działań niepożądanych. Zgony sercowo-naczyniowe i udary mózgu występowały częściej w grupie otrzymującej aliskiren w porównaniu do grupy placebo. W grupie otrzymującej aliskiren odnotowano również częstsze występowanie objawów niepożądanych, w tym ciężkich objawów niepożądanych (hiperkaliemia, niedociśnienie i niewydolność nerek) w porównaniu do grupy placebo.

Hydrochlorotiazyd

Hydrochlorotiazyd jest benzotiadiazyną. Tiazydowe leki moczopędne działają bezpośrednio na nerki poprzez zwiększenie wydalania chlorku sodu i w następstwie wody.

Głównym miejscem działania, istotnym klinicznie jest początkowy odcinek kanalika dystalnego nefronu. Tutaj hamują one transport obojętnego elektrycznie Na-Cl w świetle błony komórkowej.

Wydalanie potasu i magnezu zwiększa się, a wapnia zmniejsza. Hydrochlorotiazyd powoduje niewielkie wydalanie wodorowęglanów, a wydalanie chlorków jest większe od wydalania sodu. Podczas leczenia hydrochlorotiazydem może wystąpić kwasica metaboliczna.

Tak jak inne kwasy organiczne, hydrochlorotiazyd jest aktywnie wydalany w kanaliku bliższym.

Działanie moczopędne utrzymuje się w kwasicy lub zasadowicy metabolicznej.

Jako możliwe mechanizmy działania przeciwnadciśnieniowego hydrochlorotiazydu rozważa się zmiany w równowadze sodowej, zmniejszenie objętości osocza krwi i płynu zewnątrzkomórkowego, zmianę oporu naczyń nerkowych i zmniejszoną wrażliwość na noradrenalinę i angiotensynę II.

Wydalanie elektrolitów i wody pod wpływem hydrochlorotiazydu rozpoczyna się po 2 godzinach, jest największe po 3 - 6 godzinach i utrzymuje się przez 6 do 12 godzin. Działanie przeciwnadciśnieniowe pojawia się po raz pierwszy po upływie 3 - 4 dni i może utrzymywać się do 1 tygodnia po zaprzestaniu leczenia.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Jednoczesne podanie lizynoprylu i hydrochlorotiazydu nie ma wpływu lub ma znikomy wpływ na biodostępność każdej z tych substancji. Dawka złożona zawierająca lizynopryl i hydrochlorotiazyd wykazuje równoważność biologiczną do podania tych substancji w oddzielnych produktach leczniczych.

Lizynopryl

Po podaniu doustnym maksymalne stężenie lizynoprylu w surowicy występuje po około 7 godzinach. Efektywny okres półtrwania lizynoprylu w fazie kumulacji, po podaniu wielokrotnym wynosi 12,6 godzin. Podczas zmniejszania się stężenia lizynoprylu w surowicy występuje przedłużona faza końcowa, jednak nie stwierdza się kumulacji leku. Faza końcowa jest prawdopodobnie spowodowana ulegającym wysyceniu wiązaniem z ACE i nie jest proporcjonalna do dawki. Lizynopryl nie wykazuje powinowactwa do innych białek surowicy krwi.

Lizynopryl jest wydalany przez nerki. Zaburzenia czynności nerek spowalniają jego eliminację, ale ma to znaczenie kliniczne, gdy współczynnik przesączania kłębuszkowego jest mniejszy niż 30 ml/min. U pacjentów w podeszłym wieku występuje większe stężenie w osoczu i większe pole powierzchni pod krzywą zależności stężenia od czasu w porównaniu do pacjentów młodszych. Lizynopryl może być usunięty poprzez dializę.

Na podstawie dawki wydalanej z moczem stwierdzono, że średnie wchłanianie lizynoprylu wynosi około 25% przyjętej dawki, z zakresem od 6% do 60% dla poszczególnych pacjentów, dla wszystkich badanych dawek (5-80 mg).

Lizynopryl nie jest metabolizowany w organizmie i jest wydalany w postaci niezmienionej przez nerki. Pokarm nie ma wpływu na wchłanianie leku.

W badaniach na szczurach wykazano, że lizynopryl przenikania przez barierę krew-mózg w niewielkim stopniu.

Hydrochlorotiazyd

Po podaniu doustnym wchłaniane jest z przewodu pokarmowego około 80% hydrochlorotiazydu. Dostępność ogólnoustrojowa wynosi 71 ± 15%.

Stopień wiązania hydrochlorotiazydu z białkami osocza wynosi 65%; względna objętość dystrybucji wynosi 0,5 - 1,1 l/kg.

Hydrochlorotiazyd u zdrowych osób jest wydalany w ponad 95% w postaci niezmienionej przez nerki.

Okres półtrwania wynosi 2,5 godziny w przypadku prawidłowej czynności nerek. Maksymalne stężenie w osoczu występuje po 2 - 5 godzinach. Czas ulega wydłużeniu w przypadku zaburzeń czynności nerek i wynosi około 20 godzin u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek.

Działanie moczopędne występuje w ciągu 1 - 2 godzin. Działanie to utrzymuje się przez 10 - 12 godzin w zależności od dawki, działanie przeciwnadciśnieniowe utrzymuje się do 24 godzin.

Hydrochlorotiazyd przenika przez łożysko, nie przenika przez barierę krew-mózg.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i potencjalnego działania rakotwórczego nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały, że inhibitory konwertazy angiotensyny wywierają szkodliwy wpływ na późną fazę rozwoju płodu, powodując obumarcie płodu oraz wady wrodzone, w szczególności dotyczące czaszki. Obserwowano także toksyczny wpływ na płód, wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu i przetrwały przewód tętniczy. Uznaje się, że zaburzenia rozwojowe są częściowo związane z bezpośrednim wpływem inhibitorów konwertazy angiotensyny na układ renina-angiotensyna płodu, a częściowo z niedokrwieniem spowodowanym niedociśnieniem tętniczym u matki i zmniejszeniem przepływu krwi pomiędzy łożyskiem a płodem oraz zmniejszonym zaopatrzeniem płodu w tlen / składniki odżywcze (patrz punkt 4.6).

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Mannitol

Indygotyna, lak

Skrobia kukurydziana

Skrobia kukurydziana żelowana

Magnezu stearynian

Wapnia wodorofosforan bezwodny

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Aluminium/PVC w tekturowym pudełku.

28 tabletek.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel.: (22) 755 50 81

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 11677

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 30.04.2004 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 09.09.2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

16

Lisiprol HCT