+ iMeds.pl

Locacid 500 mcg/g (0,05%)Ulotka Locacid

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

LOCACID, 500 mikrogramów/g, krem

Tretynoina

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Locacid i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Locacid

3.    Jak stosować lek Locacid

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Locacid

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Locacid i w jakim celu się go stosuje

Locacid jest lekiem przeciwtrądzikowym do stosowania na skórę, w postaci kremu. Zawiera substancję czynną tretynoinę, należącą do leków z grupy retynoidów.

Locacid stosowany jest w różnych postaciach trądziku (z wyjątkiem trądziku różowatego):

-    trądzik pospolity: mieszane postacie trądziku, trądzik z zaskórnikami i mikrotorbielami,

-    inne postacie trądziku (trądzik wtórny):

■    trądzik wywołany przez leki, np. kortykosteroidy, barbiturany;

■    trądzik zawodowy wywołany substancjami powodującymi powstawanie zaskórników, tj. oleje, halogenowe pochodne węglowodorów (trądzik chlorowy),

-    choroba Favre i Racouchot: guzkowe zwyrodnienie tkanki sprężystej z torbielami i zaskórnikami.

Uwaga:

Locacid należy stosować przede wszystkim w następujących przypadkach:

-    u pacjentów ze szczególnie delikatną i cienką skórą

-    u pacjentów z jasną cerą.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Locacid Kiedy nie stosować leku Locacid:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na tretynoinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    w ostrych stanach zapalnych skóry, w tym również w okołowargowym zapaleniu skóry;

-    w okresie ciąży;

-    u kobiet, które planują mieć dziecko.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Locacid należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

•    Przed pierwszym zastosowaniem leku zaleca się wykonanie badania nadwrażliwości na lek na małym obszarze skóry. W przypadku silnego zaczerwienienia lub swędzenia, należy skontaktować się z lekarzem.

Należy unikać kontaktu leku z oczami, jamą ustną, nozdrzami i błonami śluzowymi. W razie kontaktu, miejsca te należy dokładnie spłukać wodą.

■    Podczas leczenia lekiem Locacid należy unikać stosowania innych produktów do stosowania miejscowego, szczególnie takich, które powodują złuszczanie skóry (np. leki zawierające siarkę, rezorcynę, nadtlenek benzoilu lub kwas salicylowy; mydła lecznicze lub kosmetyki, które silnie wysuszają skórę, produkty zawierające alkohol, płyny o działaniu ściągającym, wody toaletowe, perfumy).

■    Podczas stosowania leku należy unikać ekspozycji na światło słoneczne, promieniowanie ultrafioletowe (np. lampy UV, solarium) lub promieniowania rentgenowskie. Stosowanie leku Locacid należy zawsze rozpoczynać na skórę nieopaloną. Pacjenci z oparzeniami słonecznymi nie mogą stosować tego leku do czasu całkowitego ustąpienia objawów oparzenia słonecznego.

•    W przypadku występowania silnych podrażnień skóry, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Lekarz może zalecić rzadsze stosowanie leku (np. co drugi dzień) lub przerwanie leczenia na kilka dni.

•    Nie należy stosować leku na skaleczoną skórę.

•    Należy unikać zbyt częstego mycia miejsc skóry w miejscu, gdzie był nakładany lek. Nie należy myć tych miejsc częściej niż dwa razy na dobę. Po umyciu, należy je delikatnie osuszyć.

Lek Locacid a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jednoczesne, długotrwałe stosowanie leku Locacid z kortykosteroidami, może sprzyjać pojawieniu się zaskórników.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Tretynoina (substancja czynna leku) stosowana doustnie ma działanie teratogenne, czyli uszkadzające płód.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Lek Locacid jest przeciwwskazany u kobiet w okresie ciąży lub planujących mieć dziecko.

Kobiety w wieku rozrodczym lekarz poinformuje o zagrożeniu dla płodu w przypadku zajścia w ciążę w trakcie stosowania tego leku oraz o konieczności stosowania skutecznej antykoncepcji w trakcie leczenia.

Jeśli podczas leczenia lekiem Locacid pacjentka podejrzewa, że jest w ciąży powinna natychmiast zaprzestać stosowania leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Karmienie piersią

Podczas leczenia lekiem Locacid należy przerwać karmienie piersią.

Nie wiadomo, czy tretynoina przenika do mleka ludzkiego.

Wpływ na płodność Brak danych.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Locacid nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Locacid zawiera butylohydroksyanizol, butylohydroksytoluen, olej rycynowy uwodorniony polioksylenowy i kwas sorbowy. Lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.

Ze względu na zawartość metylu parahydroksybenzoesanu, lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. Jak stosować lek Locacid

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zwykle lek stosuje się raz na dobę, najlepiej wieczorem przed snem po uprzednim dokładnym umyciu i osuszeniu skóry w miejscu podania. W przypadku nadmiernego podrażnienia skóry po użyciu leku Locacid, należy poinformować lekarza - lekarz może zredukować częstość stosowania leku (np. do 1 podania co drugi dzień) Patrz punkt 4.

W przypadku gdy w leczeniu początkowym nie zaobserwowano miejscowego podrażnienia skóry, lekarz może zwiększyć częstość stosowania do dwóch razy na dobę.

Leczenie powinno trwać od 8 do 12 tygodni przy zachowaniu tego samego schematu dawkowania.

Kiedy objawy choroby ustąpią lekarz może zalecić leczenie podtrzymujące. W leczeniu podtrzymującym lek stosuje się od 2 do 3 razy w tygodniu przez kilka miesięcy.

Zakończenie leczenia polega na stopniowym odstawianiu leku zgodnie z zaleceniami lekarza.

Sposób podawania:

Do stosowania na skórę. Nie połykać Należy nakładać cienką warstwę kremu palcami.

Po każdym użyciu leku należy dokładnie umyć ręce.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Locacid

Stosowanie leku w nadmiernych dawkach nie poprawia wyników leczenia, może spowodować podrażnienie: np. rumień, łuszczenie się skóry, świąd itp.

W razie omyłkowego spożycia leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, który zastosuje odpowiednie leczenie.

Pominięcie zastosowania leku Locacid

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W pierwszych trzech tygodniach leczenia może wystąpić zaczerwienienie skóry, łuszczenie i swędzenie lub nawet nasilenie zmian trądzikowych. Reakcje te są wywołane przez lek i zwykle znikają po kilku dniach. W przypadku nadmiernego podrażnienia skóry, należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zalecić rzadsze stosowanie leku (np. co drugi dzień).

Bardzo często (mogą występować u więcej niż 1 pacjenta na 10):

W miejscu podania: rumień, suchość skóry, łuszczenie skóry, pieczenie, nasilenie zmian trądzikowych.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Odbarwienia skóry

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

nr telefonu: + 48 (22) 492 1 301

nr faksu: + 48 (22) 492 1 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Locacid

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie termin ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Locacid

-    Substancją czynną leku jest tretynoina.

1 g kremu zawiera 500 mikrogramów tretynoiny.

-    Substancje pomocnicze to: etanol 96%, makrogol 600, alfa-tokoferolu octan, butylohydroksytoluen, butylohydroksyanizol, parafina ciekła, kremofor RH 40, karbomer (Carbopol 980 NF), kwas sorbowy, metylu parahydroksybenzoesan, substancja zapachowa 7151/1, trietanoloamina, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Locacid i co zawiera opakowanie

Lek Locacid to cytrynowo-żółty, oleisty krem o charakterystycznym zapachu.

Opakowanie leku to tuba aluminiowa zawierająca 30 g kremu, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Pierre Fabre Dermatologie 45 Place Abel Gance 92100 Boulogne Francja

Wytwórca:

Pierre Fabre Medicament Production

Site Progipharm

Rue du Lycée

45500 Gien

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska Sp. z o.o. ul. Belwederska 20/22 00-762 Warszawa tel. 22 559 63 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Locacid

Charakterystyka Locacid

Charakterystyka Produktu Leczniczego

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Locacid 500 pg/g, krem

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g kremu zawiera 500 mikrogramów tretynoiny (Tretinoinum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

1 g kremu zawiera 0,1 mg butylohydroksyanizolu (E 320), 0,1 mg butylohydroksytoluenu (E 321), 20 mg oleju rycynowego uwodornionego polioksylenowanego, 0,5 mg kwasu sorbowego, 1,5 mg metylu parahydroksybenzoesanu (E 218)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krem

Cytrynowo-żółty, oleisty krem o charakterystycznym zapachu.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Różne postacie kliniczne trądziku (z wyjątkiem trądziku różowatego):

-    trądzik pospolity: mieszane postacie trądziku, trądzik z zaskórnikami i mikrotorbielami

-    inne postacie trądziku (trądzik wtórny):

■    trądzik indukowany przez leki, np. kortykosteroidy, barbiturany

■    trądzik zawodowy, indukowany substancjami powodującymi powstawanie zaskórników, tj. oleje, halogenowe pochodne węglowodorów (trądzik chlorowy),

-    choroba Favre i Racouchot: guzkowe zwyrodnienie tkanki sprężystej z torbielami i zaskórnikami.

Uwaga:

Biorąc pod uwagę 0,05% stężenie tretynoiny oraz skład substancji pomocniczych produktu Locacid, należy stosować go przede wszystkim w następujących przypadkach:

-    u pacjentów ze szczególnie delikatną i cienką skórą,

-    u pacjentów z jasną cerą.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie:

Dawka powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta. Przed użyciem należy wykonać test wrażliwości na małej powierzchni skóry aby upewnić się, że produkt jest dobrze tolerowany przez pacjenta.

Produkt leczniczy Locacid stosuje się na zmienione chorobowo miejsca raz na dobę wieczorem przed snem. Przed nałożeniem produktu należy dokładnie oczyścić i osuszyć skórę. W przypadku silnego podrażnienia skóry zwłaszcza w początkowym etapie leczenia należy stosować produkt raz na dwa dni.

Jeśli nie zaobserwowano podrażnienia miejscowego w początkowym etapie leczenia istnieje możliwość zwiększenia częstości stosowania produktu do 2 razy na dobę.

Czas leczenia powinien wynosić od 8 do 12 tygodni przy zachowaniu tego samego schematu dawkowania.

Podrażnienie skóry w początkowym etapie leczenia (około 2. tygodnia) jest spotęgowane zaostrzeniem zmian trądzikowych, spowodowanych nasileniem stanów zapalnych w zaskórnikach, znajdujących się w głębszych warstwach skóry, poddanych działaniu produktu. Ta reakcja nie jest działaniem niepożądanym, i nie może być podstawą do zmiany częstości stosowania produktu.

Poprawa następuje stopniowo i jest wyraźnie widoczna od 6. tygodnia leczenia.

Po rozpoczęciu terapii, w leczeniu podtrzymującym produkt stosuje się od 2 do 3 razy w tygodniu przez kilka miesięcy.

Zakończenie leczenia polega na stopniowym odstawianiu produktu.

Sposób podawania:

Podanie na skórę.

Należy nakładać cienką warstwę kremu palcami.

Po każdym użyciu produktu należy dokładnie umyć ręce.

4.3    Przeciwwskazania

Nie stosować w nadwrażliwości na substancję czynną (tretynoinę) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Nie stosować w przypadku ostrych stanów zapalnych skóry, w tym również w okołowargowym zapaleniu skóry.

Nie stosować w okresie ciąży.

Nie stosować u kobiet, które planują mieć dziecko.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

-    Przed pierwszym zastosowaniem produktu zaleca się powtórne wykonanie testu na małym obszarze skóry (test płatkowy) - z powodu możliwej nietolerancji produktu (np. obrzęk,

egzema).

-    Należy unikać kontaktu produktu z oczami, jamą ustną, nozdrzami i błonami śluzowymi. W razie kontaktu z produktem, miejsca te należy natychmiast dokładnie spłukać wodą.

-    Szczególną ostrożność zaleca się podczas równoczesnego stosowania innych produktów, szczególnie tych, które powodują złuszczanie, takich jak:

■ produkty lecznicze do stosowania na skórę zawierające siarkę, rezorcynę, nadtlenek benzoilu lub kwas salicylowy;

■    mydła lecznicze lub mydła i produkty przeznaczone do oczyszczania skóry, które powodują złuszczenie; mydła i kosmetyki, które silnie wysuszają skórę;

■    produkty do stosowania na skórę z dużą zawartością alkoholu: płyny kosmetyczne o działaniu ściągającym, perfumy, wody toaletowe i płyny stosowane przed goleniem i (lub) po goleniu.

Jeżeli przed rozpoczęciem leczenia pacjent stosował produkty powodujące złuszczanie naskórka, leczenie produktem Locacid należy rozpocząć dopiero po zagojeniu zmian skórnych.

-    Należy unikać ekspozycji na światło słoneczne, lamp emitujących promieniowanie ultrafioletowe (np. lampy UV, solarium), promieniowania rentgenowskiego, gdyż mogą powodować dodatkowo podrażnienie. Pacjentom z oparzeniami słonecznymi, należy zalecać powstrzymanie się od stosowania produktu do czasu całkowitego ustąpienia objawów oparzenia słonecznego. Pacjenci, którzy ze względu na charakter wykonywanej pracy narażeni są na znaczną ekspozycję na promieniowanie słoneczne, mają rodzinną predyspozycję do poparzeń słonecznych lub pacjenci, którzy są wrażliwi na promieniowanie słoneczne, powinni zachować szczególną ostrożność.

-    W przypadku występowania ciężkich podrażnień w miejscu podania, zaleca się rzadsze stosowanie produktu lub przerwanie leczenia produktem na kilka dni (patrz punkt 4.2).

-    Nie należy stosować produktu na zranioną skórę.

-    Nie należy oczyszczać miejsc aplikacji produktu częściej niż 2 razy na dobę. Należy osuszać miejsca te bez ich pocierania.

Ostrzeżenia związane z substancjami pomocniczymi:

Ze względu na zawartość butylohydroksyanizolu oraz butylohydroksytoluenu, oleju rycynowego uwodornionego polioksylenowanego i kwasu sorbowego, produkt może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.

Ze względu na zawartość metylu parahydroksybenzoesanu, produkt może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Jednoczesne długotrwałe stosowanie produktu Locacid z produktami kortykosteroidowymi, może sprzyjać pojawieniu się zaskórników.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Doustnie przyjmowana tretynoina ma działanie teratogenne.

W badaniach na zwierzętach przeprowadzonych w celu oceny toksyczności tretynoiny po podaniu na skórę w wieku rozwojowym, wykazano że jej działanie jest ograniczone do opóźnienia procesu kostnienia, który może nie być działaniem bezpośrednim, ale wynikiem toksyczności u samic (patrz punkt 5.3).

Ddane dotyczące stosowania tretynoiny na skórę u ludzi są ograniczone. Z tego powodu stosowanie tretynoiny na skórę w okresie ciąży i u kobiet planujących mieć dziecko jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Kobiety w wieku rozrodczym należy ostrzec o zagrożeniu dla płodu w przypadku zaj ścia w ciążę w trakcie stosowania tretynoiny oraz o konieczności stosowania skutecznej antykoncepcji w trakcie leczenia.

W przypadku podejrzenia zajścia w ciążę, należy wykonać test ciążowy o czułości przynajmniej 50 mIU/mL ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) w ciągu 2 tygodni przed rozpoczęciem leczenia. Wynik tego testu musi być negatywny.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy tretynoina przenika do mleka ludzkiego.

Nie można wykluczyć zagrożenia dla noworodków i (lub) dzieci.

Podczas leczenia produktem Locacid należy przerwać karmienie piersią.

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu tretynoiny na płodność kobiet i mężczyzn.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn Locacid nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Objawy zgłaszane podczas badań klinicznych z tretynoiną, wiążą się z występowaniem miejscowych reakcji skórnych, jak rumień, suchość skóry, łuszczenie, pieczenie, które występują bardzo często w ciągu pierwszych trzech tygodni leczenia.

Reakcje te mają różne nasilenie i są przemijające. Uznaje się je za normalne, jeśli są umiarkowane i tolerowane przez pacjenta; można je kontrolować, zmniejszając dawkę produktu lub częstość podania produktu

W tym samym czasie może wystąpić okresowe nasilenie zmian trądzikowych. Istniejące zaskórniki lub grudki mogą zmienić się w ropne krosty przed wyleczeniem.

Zarówno podrażnienie skóry jak i wyrzut krost mogą być postrzegane jako pogorszenie obrazu klinicznego choroby, ale w większości przypadków są one związane z leczeniem.

Działania niepożądane sklasyfikowano w zależności od częstości ich występowania, zgodnie z następującą konwencją MedDRA: bardzo często (>1/10), często (>1/100; <1/10); niezbyt często (>1/1000; <1/100), rzadko (>1/10 000; <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nie znana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu

podania:

Bardzo często (>1/10)

W miejscu podania: rumień, suchość skóry, łuszczenie skóry,

pieczenie. Nasilenie zmian trądzikowych.

Częstość nie znana

Odbarwienia skóry

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 (22) 492 1 301, Faks: + 48 (22) 492 1 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

W związku ze słabą przezskórną absorpcją tretynoiny, po podaniu produktu na skórę działanie ogólnoustrojowe tretynoiny jest mało prawdopodobne.

Objawy

Objawami stosowania produktu w nadmiernych dawkach jest ostre zapalenie skóry z towarzyszącym obrzękiem i nadżerkami skórnymi.

Sposób postępowania

W przypadku przedawkowania na skutek zwiększonej częstości stosowania produktu lub zastosowania zbyt dużej ilości produktu, należy zmniejszyć częstość stosowania produktu lub przerwać leczenie produktem na kilka dni.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwtrądzikowe do stosowania miejscowego -retynoidy.

kod ATC: D 10 AD 01

Tretynoina (kwas all trans P-retynowy) wywołuje głębokie metaboliczne zmiany w nabłonku rogowaciejącym. W badaniach in vivo i in vitro, tretynoina zwiększa aktywność proliferacyjną komórek nabłonka oraz różnicowanie komórkowe (keratynizację i rogowacenie).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Stopień przenikania tretynoiny do organizmu jest zróżnicowany w zależności od czasu trwania leczenia, powierzchni leczonej skóry i jest niewielki po zastosowaniu na skórę dawek terapeutycznych. Kwas retynowy jest szybko metabolizowany (48 godzin).

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach nieklinicznych z udziałem tretynoiny podawanej na skórę obserwowano działanie toksyczne jedynie wtedy, gdy narażenie było większe niż maksymalne narażenie występujące u ludzi, co wskazuje na niewielkie znaczenie tych obserwacji w praktyce klinicznej.

Badania toksyczności tretynoiny po podaniu na skórę przeprowadzono na szczurach i królikach w okresie 13 tygodni. Stwierdzono, że tretynoina nie wywołuje toksyczności ogólnoustrojowej, ale powoduje w zależności od dawki uszkodzenie skóry (podrażnienia, a nawet owrzodzenia).

Badania toksycznego wpływu na reprodukcję i rozwój potomstwa:

Badania toksycznego wpływu tretynoiny podawanej na skórę, na rozród i rozwój potomstwa przeprowadzono na szczurach i królikach. Wykazały one zgodnie, że tretynoina nie ma działania teratogennego. Jakkolwiek, w pewnych badaniach obserwowano matczyną miejscową i ogólnoustrojową toksyczność zależną od zastosowanej dawki, czego dowodem było opóźnienie procesu kostnienia.

Dawki doustne większe niż 1-2 mg/kg mc. w przypadku myszy i 0,7 mg/kg mc. w przypadku królików wywoływały matczyną toksyczność i działanie teratogenne. Wpływ na rozwój zarodka doustnie podawanej tretynoiny zależał od stopnia rozwoju płodu i wielkości podanej dawki, prowadząc w konsekwencji do wad rozwojowych twarzoczaszki i ośrodkowego układu nerwowego oraz nieprawidłowości rozwojowych w obrębie kończyn i układu moczowo-płciowego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Etanol 96%

Makrogol 600

Alfa-tokoferolu octan

Butylohydroksytoluen

Butylohydroksyanizol

Parafina ciekła

Kremofor RH 40

Karbomer (Carbopol 980 NF)

Kwas sorbowy

Metylu parahydroksybenzoesan Substancja zapachowa 7151/1 Trietanoloamina Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas    przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa, zawierająca 30 g kremu, umieszczona w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Nie dotyczy.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pierre Fabre Dermatologie 45 Place Abel Gance 92100 Boulogne Francja

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9642

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 05 grudzień 2002 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 13 grudzień 2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

Locacid