+ iMeds.pl

Loceryl 50 mg/mlUlotka Loceryl

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Loceryl , 50 mg/ml, lakier do paznokci, leczniczy

Amorolfinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Loceryl i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Loceryl

3.    Jak stosować Loceryl

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Loceryl

6.    Inne informacje

1. Co to jest Loceryl i w jakim celu się go stosuje

Loceryl jest lekiem przeciwgrzybiczym w postaci lakieru do paznokci, do stosowania miejscowego. Substancja czynna leku - amorolfina, działa na różnego rodzaju grzyby wywołujące grzybice paznokci.

Wskazaniem do stosowania leku Loceryl są grzybice paznokci wywołane dermatofitami, drożdżakami i pleśniami.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Loceryl Kiedy nie stosować leku Loceryl:

- jeśli pacjent ma uczulenie na amorolfinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek przeznaczony jest wyłącznie do nakładania na płytkę paznokcia.

w postaci lakierów rozpuszczalnikami,


W trakcie stosowania leku nie należy nakładać na płytkę paznokcia kosmetyków do paznokci oraz stosować sztucznych paznokci.

Należy używać nieprzepuszczalne rękawice ochronne jeśli pacjent ma kontakt z takie postepowanie ochroni nałożony lakier leczniczy przez jego rozpuszczeniem.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować leku Loceryl, gdyż nie ma wystarczających badań dotyczących stosowania u pacjentów w tej grupie wiekowej.

Loceryl a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Brak danych. Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji leku Loceryl z innymi lekami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Loceryl u kobiet w ciąży i karmiących piersią, chyba, że lekarz uzna, że jest to bezwzględnie konieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie wykazano wpływu leku Loceryl na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn.

3. Jak stosować Loceryl

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Lek Loceryl w postaci lakieru należy stosować na zmienione chorobowo paznokcie rąk lub stóp, raz lub dwa razy na tydzień.

Pacjent powinien nakładać lakier na paznokieć jak opisano poniżej.

1. Przed pierwszym nałożeniem leku Loceryl, zakażony paznokieć (szczególnie jego powierzchnię) należy dokładnie opiłować za pomocą załączonego pilniczka do paznokci.


2. Następnie powierzchnię paznokcia oczyścić i odtłuścić za pomocą dołączonego gazika, nasączonego alkoholem izopropylowym. Przed ponownym nałożeniem lakieru, paznokieć należy przygotować w sposób przedstawiony powyżej i w każdym przypadku należy go najpierw oczyścić z resztek lakieru za pomocą załączonych pilniczków i gazików.


3. i 4. Lakier należy nanieść na całą powierzchnię paznokcia lub paznokci. Przed nałożeniem lakieru na każdy zakażony paznokieć należy zanurzyć szpatułkę w buteleczce z lakierem i wyj ąć j ą bez

wycierania lakieru o jej brzeg.


5. Po nałożeniu lakieru buteleczkę należy jak najszybciej szczelnie zamknąć.

6. Następnie pozostawić lakier do wyschnięcia na 3 do 5 minut.


7. Szpatułkę po użyciu należy wyczyścić używając tego samego gazika, którym wcześniej czyszczona była płytka paznokcia.


Podczas kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi należy zakładać nieprzepuszczalne rękawiczki, aby chronić warstwę lakieru Loceryl na paznokciach.

Pilniczków używanych do zakażonych paznokci nie wolno używać do paznokci zdrowych.

Czas leczenia

Leczenie powinno trwać do zregenerowania płytki paznokciowej i całkowitego wyleczenia zakażonych miejsc. Czas leczenia zależy przede wszystkim od nasilenia i umiejscowienia zakażenia oraz od szybkości odrastania płytki paznokcia. Zwykle leczenie trwa około sześciu miesięcy w przypadku leczenia paznokci rąk i około dziewięciu do dwunastu miesięcy w przypadku leczenia paznokci stóp.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Loceryl

Lek przeznaczony jest do nakładania na płytkę paznokcia. W razie spożycia leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Lekarz zastosuje odpowiednie leczenie.

Pominięcie zastosowania leku Loceryl

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Loceryl może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią. Poniżej przedstawiono działania niepożądane według częstości występowania:

Bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 osób)

Często (występuj ące rzadziej niż u 1 na 10 osób)

Niezbyt często (występujące rzadziej niż u 1 na 100 osób)

Rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

Bardzo rzadko (występuj ące rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Rzadko: zaburzenia płytki paznokciowej, łamliwość paznokci, zmiana zabarwienia płytki paznokciowej, nadmierna kruchość paznokci z ich rozwarstwianiem się Bardzo rzadko: zaczerwienienie skóry

Częstość nieznana: rumień, świąd, kontaktowe zapalenie skóry, pokrzywka, pęcherzyk na skórze Objawy niepożądane mogą również być spowodowane rozwojem grzybicy paznokcia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku

5. Jak przechowywać Loceryl

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 30°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje

Stosowanie lakierów kosmetycznych i sztucznych paznokci jest niewskazane podczas leczenia lekiem Loceryl.

Co zawiera Loceryl

-    Substancją czynną leku jest amorolfina. Jeden mililitr lakieru zawiera 50 mg amorolfiny.

-    Pozostałe składniki leku to: kopolimer kwasu metakrylowego (typ A), triacetyna, butylu octan, etylu octan, etanol bezwodny.

Jak wygląda Loceryl i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera w tekturowym pudełku:

-    butelkę ze szkła barwnego zamykaną zakrętką z polietylenu (HDPE) zawierającą 2,5 ml lakieru do paznokci,

-    30 gazików nasączonych 70% izopropanolem,

-    10 szpatułek,

-    30 pilniczków do paznokci.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Galderma Polska Sp. z o.o. ul. Łączyny 4 02-820 Warszawa, Polska tel.: 22 331 21 80

Wytwórca:

Laboratoires Galderma Z.I. Montdésir 74540 Alby-sur-Chéran Francja

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Loceryl

Charakterystyka Loceryl

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Loceryl, 50 mg/ml, lakier do paznokci leczniczy

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml lakieru do paznokci, leczniczego zawiera 50 mg amorolfiny (Amorolfmum) w postaci amorolfiny chlorowodorku.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Lakier do paznokci, leczniczy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Grzybice paznokci wywołane dermatofitami, drożdżakami i pleśniami.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować produktu Loceryl u dzieci, gdyż nie ma wystarczających badań klinicznych dotyczących stosowaniu amorolfiny u dzieci.

Sposób stosowania

Produkt Loceryl w postaci lakieru leczniczego do paznokci należy stosować na zmienione chorobowo paznokcie rąk lub stóp, raz lub dwa razy na tydzień.

Pacjent powinien nakładać lakier na paznokieć w sposób opisany poniżej:

Przed pierwszym nałożeniem produktu Loceryl, zakażony paznokieć (szczególnie jego powierzchnię) należy dokładnie opiłować za pomocą załączonego pilniczka do paznokci. Następnie powierzchnię paznokcia oczyścić i odtłuścić za pomocą dołączonego gazika, nasączonego alkoholem izopropylowym. Przed ponownym nałożeniem lakieru, zakażony paznokieć należy przygotować w sposób przedstawiony powyżej i w każdym przypadku należy go najpierw oczyścić z resztek lakieru za pomocą załączonych pilniczków i gazików.

Lakier należy nanieść na całą powierzchnię paznokcia lub paznokci. Przed nałożeniem lakieru na każdy zakażony paznokieć należy zanurzyć szpatułkę w buteleczce z lakierem i wyj ąć j ą bez wycierania lakieru o jej brzeg. Po nałożeniu lakieru buteleczkę należy jak najszybciej szczelnie zamknąć. Następnie pozostawić lakier do wyschnięcia na 3 do 5 minut. Szpatułkę po użyciu należy wyczyścić używaj ąc tego samego gazika, którym wcześniej czyszczona była płytka paznokcia. Podczas kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi należy zakładać nieprzepuszczalne rękawiczki, aby chronić warstwę lakieru Loceryl na paznokciach.

Pilniczków używanych do zakażonych paznokci nie wolno używać do paznokci zdrowych.

Czas leczenia

Leczenie powinno trwać bez przerwy, do zregenerowania się płytki paznokciowej i całkowitego wyleczenia zakażonych miejsc. Wymagany czas leczenia zależy przede wszystkim od nasilenia i

umiejscowienia zakażenia oraz od szybkości odrastania płytki paznokcia. Zwykle leczenie trwa sześć miesięcy w przypadku leczenia paznokci rąk i dziewięć do dwunastu miesięcy w przypadku leczenia paznokci stóp.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancj ę czynną amorolfinę, lub którąkolwiek substancj ę pomocniczą (wymienioną w punkcie 6.1).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować produktu Loceryl u dzieci, gdyż nie ma wystarczających badań klinicznych dotyczących stosowaniu amorolfiny u dzieci.

W trakcie stosowania leku nie należy nakładać na płytkę paznokcia kosmetyków w postaci lakierów do paznokci oraz stosować sztucznych paznokci.

Należy używać nieprzepuszczalne rękawice ochronne jeśli pacjent ma kontakt z rozpuszczalnikami, takie postepowanie ochroni nałożony lakier leczniczy przez jego rozpuszczeniem.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Brak danych. Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Dane dotyczące stosowania amorolfiny w czasie ciąży lub karmienia piersią są ograniczone. Jedynie kilka przypadków stosowania miejscowego amorolfiny w czasie ciąży zostało zgłoszonych po wprowadzeniu leku do sprzedaży, stad też potencjalne ryzyko stosowania jest nieznane. Badania na zwierzętach potwierdziły toksyczność amorolfiny w przypadku stosowania doustnego. Nie wiadomo czy amorolfina przenika do mleka kobiet karmiących.

Nie należy stosować produktu leczniczego Loceryl w czasie ciąży lub karmienia piersią, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Nie wykazano wpływu leku Loceryl na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane są rzadkie. Mogą wystąpić zaburzenia płytki paznokciowej

(np. zmiany w barwie paznokcia, łamliwość płytki paznokciowej, kruchość płytki paznokciowej).

Objawy niepożądane mogą również być związane z rozwojem grzybicy płytki paznokciowej.

Układ/narząd

Częstość

Działanie niepożądane

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko

( > 1/10000 do < 1/1000)

Zaburzenia płytki paznokciowej, zmiany barwy płytki paznokciowej, łamliwość paznokci (onychoclasis)

Nadmierna kruchość paznokci z ich rozwarstwianiem się

Bardzo rzadko

Zaczerwienienie skóry

( < 1/10000)__

Częstość nieznana    Rumień, świąd, zapalenie

skóry kontaktowe, pokrzywka, pęcherzyk na skórze


Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie należy się spodziewać występowania ogólnoustrojowych objawów niepożądanych po przedawkowaniu produktu Loceryl podczas stosowania miejscowego na paznokcie.

W razie spożycia produktu należy zastosować leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwgrzybicze do stosowania dermatologicznego, inne leki przeciwgrzybicze do stosowania miejscowego.

Kod ATC: D01AE16

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Loceryl jest produktem przeciwgrzybiczym do stosowania miejscowego. Substancja czynna produktu amorolfina, należy do nowej grupy leków- morfolin. Jej działanie grzybostatyczne i grzybobójcze polega na hamowaniu syntezy steroli w ścianie komórkowej grzybów.

W wyniku tego w komórkach grzybów zmniejsza się zawartość ergosterolu, zaś w tym samym czasie gromadzą się nietypowe sferyczne sterole.

Amorolfina wykazuje szeroki zakres działania przeciwgrzybiczego in vitro i wykazuje dużą aktywność wobec:

-    dermatofitów:    Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton

- drożdżaków:    Candida, Cryptococcus, Malassezia lub Pityrosporum

-    pleśni:    Alternaria, Hendrsonula, Scopulariopsis

-    dematiacea:    Cladosporium, Fonsecaea, Wangiella

-    grzybów dimorficznych: Coccidioides, Histoplasma, Sporothrix

Bakterie, z wyjątkiem Actinomyces nie są wrażliwe na amorolfinę.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Amorolfina przenika z lakieru do paznokci przez płytkę paznokciową do paznokcia i niszczy grzyby znajdujące się w łożysku paznokcia. Wchłanianie substancji czynnej do krążenia ogólnego jest przy tym sposobie stosowania leku bardzo małe. Nawet długotrwałe stosowanie produktu Loceryl w postaci lakieru do paznokci nie prowadziło do kumulowania się leku w organizmie.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Ekspozycja ciężarnych samic królika na wysokie dawki amorolfiny podawanej doustnie powodowała nieznaczne zwiększenie embriotoksyczności. W związku z niewielkim ryzykiem przedostania się amorolfiny w lakierze do krążenia ogólnego, ryzyko fetotoksyczności u ludzi jest nieznaczne.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kopolimer kwasu metakrylowego (typ A), triacetyna, butylu octan, etylu octan, etanol bezwodny.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie stwierdzono.

6.3    Okres ważności 3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie zawiera w tekturowym pudełku:

-    butelkę ze szkła barwnego zamykaną zakrętką z polietylenu (HDPE) zawierającą 2,5 ml lakieru do paznokci,

-    30 gazików nasączonych 70% izopropanolem,

-    10 szpatułek,

-    30 pilniczków do paznokci.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Butelka z lakierem musi być szczelnie zamykana po każdym użyciu.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Galderma Polska Sp. z o.o. ul. Łączyny 4 02-820 Warszawa, Polska Tel.: +48 22 331 21 80

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/3647

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia dopuszczenie do obrotu: 7 lipca 2000 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 31 maja 2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKT LECZNICZEGO

5

Loceryl