+ iMeds.pl

Lomir sro 5 mgUlotka Lomir sro

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

LOMIR SRO, 5 mg, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde

Isradipinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek LOMIR SRO i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku LOMIR SRO

3.    Jak stosować lek LOMIR SRO

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek LOMIR SRO

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK LOMIR SRO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

LOMIR SRO stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Należy do grupy leków zwanych antagonistami wapnia. Leki te obniżają ciśnienie tętnicze krwi poprzez rozszerzenie naczyń krwionośnych i zwiększenie dopływu krwi oraz tlenu do serca, z jednoczesnym zmniejszeniem wysiłku serca.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LOMIR SRO Kiedy nie stosować leku LOMIR SRO

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na izradypinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku LOMIR SRO;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono wstrząs spowodowany niewystarczającą pracą serca (wstrząs kardiogenny);

-    jeśli występuje silny ból w klatce piersiowej (dusznica bolesna);

-    podczas lub w ciągu miesiąca od zawału mięśnia sercowego;

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek LOMIR SRO

Przed rozpoczęciem zażywania leku LOMIR SRO należy poinformować lekarza o:

-    zaburzeniach czynności wątroby lub nerek;

-    ciężkiej chorobie serca (przewlekła niewydolność serca, potwierdzony lub podejrzewany zespół chorego węzła zatokowego bez wszczepionego rozrusznika);

-    o zwężeniu aorty lub małej rezerwie sercowej;

-    niskim ciśnieniu krwi.

Stosowanie leku LOMIR SRO z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy w szczególności powiadomić lekarza o przyjmowaniu:

-    innych leków nasercowych;

-    leków stosowanych w padaczce (leków przeciwdrgawkowych, np. fenytoina, fenobarbital);

-    leków stosowanych w leczeniu owrzodzeń żołądka (takich jak cymetydyna);

-    antybiotyków (np. ryfampicyna, erytromycyna, klarytromycyna);

-    leków stosowanych w leczeniu HIV/AIDS (leków przeciwwirusowych, np. rytonawir);

-    doustnych leków przeciwgrzybiczych (np. ketokonazol).

Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje się zajść w ciążę. Dane dotyczące stosowania leku LOMIR SRO u kobiet w ciąży są ograniczone. Z zasady LOMIR SRO nie będzie stosowany u kobiet w ciąży, chyba że lekarz zadecyduje inaczej. Lekarz poinformuje pacjentkę o potencjalnym ryzyku wynikającym z zastosowania leku w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza. Kobiety przyjmujące LOMIR SRO nie powinny karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

LOMIR SRO może wywoływać zawroty głowy, znaczne zmniejszenie ciśnienia krwi (niedociśnienie), powodować zaburzenia widzenia i niewyraźne widzenie. Pacjenci, u których wystąpią te objawy, nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku (65 lat i starszych)

Zwykle u osób powyżej 65. roku życia przyjmowanie leku LOMIR SRO wymaga specjalnego dostosowania dawki.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania leku LOMIR SRO u dzieci ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Stosowanie leku LOMIR SRO z jedzeniem i piciem

Nie należy pić soku grejpfrutowego w trakcie przyjmowania leku LOMIR SRO. Może to spowodować zwiększenie ilości leku LOMIR SRO we krwi aż do poziomu szkodliwego dla zdrowia.

3. JAK STOSOWAĆ LEK LOMIR SRO

Lek LOMIR SRO należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka leku LOMIR SRO w leczeniu nadciśnienia łagodnego do umiarkowanego, to 1 kapsułka leku LOMIR SRO 5 mg jeden raz na dobę.

Kapsułkę należy połykać w całości, popijając szklanką wody. Lek należy stosować zawsze o tej samej porze.

Jeżeli stosowanie 1 kapsułki leku LOMIR SRO 5 mg jeden raz na dobę przez co najmniej 4 tygodnie nie jest wystarczająco skuteczne, zaleca się dodatkowe zażycie innego leku obniżającego ciśnienie (leki moczopędne z grupy tiazydów, tzw. inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE), beta-adrenolityki).

Dla pacjentów w podeszłym wieku lub dla pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby lub nerek, właściwszą dawką początkową jest 1 kapsułka 2,5 mg jeden raz na dobę. Można także rozważyć inne metody leczenia.

Lek LOMIR SRO może także być dołączany do stosowanego już leczenia nadciśnienia.

W przypadku jednoczesnego stosowania z cymetydyną, dawka leku LOMIR SRO zmniejszana jest o 50%.

W trakcie leczenia należy często kontrolować ciśnienie krwi.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku LOMIR SRO

W przypadku zastosowania dawki większej niż zalecana lub pomyłkowego przyjęcia leku należy wezwać lekarza lub udać się do najbliższego szpitala lub przychodni. Przedawkowanie zwykle wymaga leczenia szpitalnego, ponieważ ciśnienie krwi może być nieprawidłowo niskie.

Pominięcie zastosowania leku LOMIR SRO

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć ją natychmiast po przypomnieniu sobie, pod warunkiem, że do przyjęcia następnej dawki są co najmniej 4 godziny. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, ani dwóch dawek w odstępie krótszym niż 4 godziny.

Przerwanie stosowania leku LOMIR SRO

Nie wolno przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek LOMIR SRO może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane mogą wystąpić z pewną częstotliwością, określoną następująco:

Bardzo często:

występuje częściej niż u 1 na 10 pacjentów

Często:

występuje u 1 do 10 pacjentów na 100 pacjentów

Niezbyt często:

występuje u 1 do 10 pacjentów na 1 000 pacjentów

Rzadko:

występuje u 1 do 10 pacjentów na 10 000 pacjentów

Bardzo rzadko:

występuje rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów

Częstość nieznana:

nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Działania niepożądane mają zwykle przebieg łagodny lub umiarkowany.

Niektóre działania niepożądane mogą jednak mieć ciężki przebieg, szczególnie:

-    wysypka, swędząca pokrzywka skórna, obrzęk twarzy, obrzęk warg, języka lub innych części ciała, świszczący lub utrudniony oddech (objawy alergii);

-    nagły i uciążliwy ból w piersiach, duszności, trudności z oddychaniem w pozycji leżącej, opuchlizna stóp lub nóg, nieregularne bicie serca (objawy zaburzeń serca);

-    samoistne krwawienia lub zasiniaczenia (objawy niskiej liczby płytek krwi);

-    zawroty głowy, uczucie pustki w głowie (objawy niskiego ciśnienia krwi);

-    gorączka, ból gardła lub owrzodzenie ust z powodu infekcji (objawy niskiej liczby krwinek białych);

-    niska liczba czerwonych krwinek (niedokrwistość);

-    zażółcenie skóry i oczu, nudności, utrata apetytu, występowanie moczu o jasnym zabarwieniu (objawy zaburzeń wątroby);

-    depresja, zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie.

W czasie stosowania leku LOMIR SRO wystąpiły także przypadki osłabienia, porażenia kończyn lub twarzy, trudności w mówieniu, nagła utrata koncentracji (objawy zaburzeń układu nerwowego, udar).

Do innych działań niepożądanych leku LOMIR SRO należą:

Bardzo częste działania niepożądane

-    nagłe zaczerwienienie twarzy;

-    ból głowy;

-    obrzęki obwodowe (opuchnięcie na skutek nagromadzenia płynu, głównie wokół kostek nóg oraz nadgarstków).

Częste działania niepożądane

-    tachykardia (uczucie szybkiego bicia serca), kołatanie serca;

-    zawroty głowy;

-    uczucie nadmiernego zmęczenia, złe samopoczucie;

-    dyskomfort w j amie brzusznej;

-    duża objętość moczu;

-    duszność;

-    wysypka.

Niezbyt częste działania niepożądane

-    zwiększenie masy ciała;

-    niedociśnienie.

Bardzo rzadkie działania niepożądane

-    małopłytkowość, leukopenia, niedokrwistość;

-    anoreksja, zmniejszenie apetytu;

-    depresja, lęk, nerwowość;

-    niedoczulica, parestezje, senność;

-    zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie;

-    niemiarowość komorowa, zawał mięśnia sercowego, niewydolność serca, dusznica bolesna, migotanie przedsionków, bradykardia;

-    kaszel;

-    wymioty, nudności, rozrost dziąseł;

-    zwiększenie wartości wyników badań czynnościowych wątroby, zapalenie wątroby;

-    skórne reakcje alergiczne, świąd, nadmierne pocenie się, reakcje anafilaktyczne i obrzęk naczynioruchowy, nadwrażliwość na światło;

-    bóle stawów, bóle pleców, kurcze mięśni, bóle kończyn;

-    zaburzenia erekcji, ginekomastia;

-    osłabienie.

Częstość nieznana:

-    bezsenność;

-    przejściowy napad niedokrwienny;

-    omdlenie;

-    udar;

-    suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaparcie, biegunka;

-    letarg, ból w klatce piersiowej .

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LOMIR SRO

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Nie stosować leku LOMIR SRO po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek LOMIR SRO

-    Substancją czynną leku jest izradypina. Każda kapsułka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 5 mg izradypiny.

-    Inne składniki leku to krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, cetylu palmitynian, celuloza mikrokrystaliczna, hypromeloza.

skład kapsułki żelatynowej: żelatyna, żelaza tlenek żółty (E 172), tytanu dwutlenek (E 171). tusz do nadruku: żelaza tlenek czerwony (E 172), szelak.

Jak wygląda lek LOMIR SRO i co zawiera opakowanie

Lek LOMIR SRO dostępny jest w opakowaniach zawierających 30 kapsułek (3 blistry po 10 kapsułek).

Podmiot odpowiedzialny i importer

Novartis Poland Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa tel.: +48 22 37 54 888

Data zatwierdzenia ulotki: 03/2015

5

Lomir SRO

Charakterystyka Lomir sro

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

LOMIR SRO, 5 mg, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka zawiera 5 mg izradypiny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde do stosowania doustnego.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

LOMIR SRO jest wskazany w leczeniu nadciśnienienia tętniczego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zalecana dawka w leczeniu nadcisnienia tętniczego w stopniu od łagodnego do umiarkowanego wynosi jedną kapsułkę o mocy 5 mg raz na dobę.

Kapsułki należy połykać w całości.

Jeżeli stosowanie 5 mg na dobę przez co najmniej 4 tygodnie nie jest wystarczająco skuteczne, zaleca się dodatkowe podanie innego leku obniżającego ciśnienie (leki moczopędne z grupy tiazydów, inhibitory ACE, beta-adrenolityki).

LOMIR SRO może także być dodawany do stosowanych już leków przeciwnadciśnieniowych.

W przypadku jednoczesnego stosowania z cymetydyną, należy zmniejszyć dawkę o 50% (patrz punkt 4.5).

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku i pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i wątroby U pacjentów w podeszłym wieku i u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby lub nerek zaleca się dawkę początkową 2,5 mg 1 raz na dobę. Można także rozważyć inne metody leczenia.

Dzieci i młodzież

Nie przeprowadzono odpowiednich badań klinicznych dotyczących stosowania antagonistów wapnia u dzieci. Chociaż są dostępne ograniczone retrospektywne dane dotyczące populacji pediatrycznej, nie zaleca się stosowania produktu leczniczego LOMIR SRO u tej grupy pacjentów.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, na innych antagonistów wapnia pochodnych dihydropirydyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Tak jak w przypadku innych antagonistów wapnia pochodnych dihydropirydyny, produktu LOMIR SRO nie należy stosować u pacjentów:

-    ze wstrząsem kardiogennym;

-    z niestabilną dusznicą bolesną;

-    podczas lub w ciągu miesiąca od zawału mięśnia sercowego.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zaleca się indywidualne dostosowanie dawki produktu leczniczego LOMIR SRO w przypadku pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Zaleca się ostrożne dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca.

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z potwierdzeniem lub istotnym podejrzeniem zespołu chorego węzła zatokowego, którzy nie maj ą wszczepionego rozrusznika. Zaleca się ostrożność podczas leczenia pacjentów z niskim ciśnieniem skurczowym.

Zaleca się najwyższą ostrożność podczas stosowania pochodnych dihydropirydyny u pacjentów z poważnym zwężeniem aorty lub małą rezerwą sercową.

Może wystąpić dusznica bolesna, głównie u pacjentów z wcześniej istniejącymi zaburzeniami tętnic wieńcowych. U pacjentów z wcześniej istniejącą dusznicą bolesną częstość, czas trwania i ciężkość napadów dusznicy może ulec zwiększeniu na początku leczenia lub przez nagłe zwiększenie dawki leku.

Należy przerwać stosowanie w przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości na lek.

Należy unikać jednoczesnego stosowania z ryfampicyną lub innymi produktami leczniczymi indukującymi enzymy (patrz punkt 4.5).

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Działanie innych leków/systemów enzymatycznych na izradypinę

Jednoczesne stosowanie ryfampicyny wyraźnie zmniejsza stężenie izradypiny w osoczu.

Z tego powodu należy unikać jednoczesnego stosowania z ryfampicyną lub innymi lekami indukującymi enzymy (np. leki przeciwpadaczkowe, takie jak karbamazepina, fenobarbital).

Na podstawie zgłoszonych przypadków i znanego ryzyka związanego z jednoczesnym stosowaniem fenytoiny z antagonistami wapnia, należy unikać jednoczesnego stosowania z fenytoiną.

W wyniku jednoczesnego stosowania pochodnych dihydropirydyny i inhibitorów cytochromu P-450 3A stwierdzono zwiększone stężenie w osoczu oraz nasilone działanie, a także większą częstość objawów niepożądanych (np. obrzęków obwodowych).

Istnieje niewiele dowodów na tego typu interkcje izradypiny, jednak LOMIR SRO należy stosować szczególnie ostrożnie z silnymi inhibitorami CYP3A, takimi jak antybiotyki makrolidowe (np. erytromycyna, klarytromycyna, troleandomycyna), inhibitory proteazy HIV (np. rytonawir, indynawir, nelfinawir) czy inhibitory odwrotnej transkryptazy (np. delawirdyna) oraz azolowe środki przeciwgrzybicze (np. ketokonazol, itrakonazol, worykonazol).

Tak jak w przypadku wszystkich leków przeciwnadciśnieniowych, jednoczesne stosowanie z baklofenem podawanym doustnie może dodatkowo zwiększyć przewidywane obniżenie ciśnienia tętniczego. Dlatego może być konieczne kontrolowanie ciśnienia krwi i odpowiednie dostosowanie dawki leku przeciwnadciśnieniowego.

Jednoczesne podanie cymetydyny powoduje zwiększenie biodostępności izradypiny o około 50% (patrz punkt 4.2). Dawkę produktu LOMIR SRO należy zmniejszyć o 50% podczas jednoczesego stosowania go z cymetydyną.

Maksymalne stężenie izradypiny w osoczu zwiększa się o około 20% podczas jednoczesnego stosowania diklofenaku, ale nie przewiduje się, by było to klinicznie istotne, ponieważ po osiągnięciu stanu równowagi wartość stężenia pozostaje niezmieniona.

Digoksyna, propranolol, warfaryna, hydrochlorotiazyd lub cyklosporyna podawane jednocześnie z izradypiną, nie zmieniają jej właściwości farmakokinetycznych.

Działanie izradypiny na inne leki/układy enzymatyczne

Izradypina prawdopodobnie nie hamuje enzymów cytochromu P-450, a szczególnie CYP3A4, w klinicznie znaczącym stopniu.

Izradypina nie wpływa na właściwości farmakokinetyczne digoksyny, warfaryny, hydrochlorotiazydu, diklofenaku, teofiliny, triazolamu czy cyklosporyny.

Izradypina powoduje niewielkie zwiększenie (27%) biodostępności (AUC) propranololu. Nie jest znane znaczenie kliniczne.

Interakcje z pożywieniem

Jednoczesne przyjmowanie produktu leczniczego LOMIR SRO z sokiem grejpfrutowym może zwiększyć biodostępność izradypiny.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Kobiety w wieku rozrodczym

Brak danych na temat specjalnych zaleceń dotyczących stosowania u kobiet w wieku rozrodczym. Ciąża

Dane uzyskane z ograniczonej liczby kobiet ciężarnych stosujących izradypinę w III trymestrze ciąży wskazują na brak działań niepożądanych wpływających na przebieg ciąży lub stan płodu. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka (płodu), przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3) w dawkach istotnych terapeutycznie.

Doustne podawanie produktu leczniczego LOMIR SRO w trzecim trymestrze ciąży nie było związane ze zmianą częstości akcji serca u płodu czy maciczno-łożyskowego przepływu krwi, a działanie tokolityczne wydaje się słabe.

Zagrożenie dla płodu/matki jest nieznane. Ponieważ badania dotyczące toksycznego wpływu na reprodukcję przeprowadzone u zwierząt nie zawsze przewidują reakcję człowieka, izradypinę należy stosować u kobiet w ciąży tylko wtedy, kiedy wymaga tego stan kliniczny i oczekiwane korzyści przeważają nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią

Dane dotyczące zastosowania produktu leczniczego Lomir SRO u kobiet karmiących piersią są ograniczone. W wyniku badań na szczurach stwierdzono, że niewielka ilość izradypiny przenika do mleka kobiet karmiących. Badania na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu i działań niepożądanych po zastosowaniu izradypiny w okresie laktacji.

Nie wiadomo, czy ten produkt leczniczy przenika do mleka ludzkiego. Należy zachować ostrożność podczas stosowania izradypiny u kobiet karmiących piersią, ponieważ wiele produktów leczniczych przenika do mleka ludzkiego.

Płodność

Badania na zwierzętach nie wykazały żadnego szkodliwego wpływu na płodność (patrz punkt 5.).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Podobnie jak inne leki z grupy antagonistów wapnia, przyjmowanie produktu leczniczego Lomir SRO może wywołać działania niepożądane, takie jak omdlenie, zawroty głowy, niedociśnienie, zaburzenia widzenia i niewyraźne widzenie. Pacjenci, u których wystąpią te objawy, nie powinni prowadzić pojazdów, obsługiwać urządzeń mechanicznych ani podejmować działań wymagających zachowania czujności.

4.8    Działania niepożądane

Większość działań niepożądanych zaobserwowanych w badaniach klinicznych miało przebieg łagodny; zazwyczaj były one zależne od dawki i związane z działaniem rozszerzającym naczynia -zawroty głowy, bóle głowy, nagłe zaczerwienienia twarzy, tachykardia, kołatanie serca i obrzęki obwodowe pochodzenia pozasercowego (wynikające raczej z miejscowego rozszerzenia tętnic niż zatrzymywania płynów. Tendencja ta zanika bądź zmniejsza się w miarę kontynuacji leczenia.

Działania niepożądane stwierdzone w badaniach klinicznych (występujące częściej po zastosowaniu izradypiny niż placebo) i zebrane ze zgłoszeń spontanicznych są zamieszczone poniżej, zgodnie z klasyfikacją układowo-narządową. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie z klasyfikacją MedDRA wersja nr 15.1 i ze zmniejszającym się nasileniem.

Częstość występowania została sklasyfikowana następująco:

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000) łącznie z pojedynczymi przypadkami Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko    Małopłytkowość, leukopenia, niedokrwistość

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko    Reakcje anafilaktyczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zmniejszenie apetytu

Depresja, lęk, nerwowość Bezsenność

Bóle głowy Zawroty głowy

Niedoczulica, parestezje, senność

Przejściowy napad niedokrwienny, letarg, omdlenie, udar Zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie Tachykardia, kołatanie serca

Komorowe zaburzenia rytmu, zawał mięśnia sercowego, niewydolność serca, dusznica bolesna, migotanie przedsionków, bradykardia


Bardzo rzadko Zaburzenia psychiczne

Bardzo rzadko Nieznana

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często Często

Bardzo rzadko Nieznana

Zaburzenia oka

Bardzo rzadko

Zaburzenia serca

Często

Bardzo rzadko

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często    Nagłe zaczerwienienie twarzy

Niezbyt często    Niedociśnienie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często    Duszność

Bardzo rzadko    Kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit

Często    Dyskomfort w j amie brzusznej

Bardzo rzadko    Wymioty, nudności, rozrost dziąseł

Nieznana    Suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaparcie, biegunka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko    Zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często    Wysypka

Bardzo rzadko    Skórne reakcje alergiczne,    świąd, nadmierne pocenie się,obrzęk

naczynioruchowy, reakcja nadwrażliwości na światło Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo rzadko    Bóle stawów, bóle pleców, kurcze mięśni, bóle kończyn

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często    Wielomocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo rzadko    Zaburzenia erekcji, ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często    Obrzęk obwodowy

Często    Nadmierne zmęczenie, złe samopoczucie

Bardzo rzadko    Osłabienie

Nieznana    Ból w klatce piersiowej

Badania diagnostyczne

Niezbyt często    Zwiększenie masy ciała

Bardzo rzadko    Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C,

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy: Doświadczenie dotyczące przedawkowania produktu leczniczego LOMIR SRO jest ograniczone. Dostępne dane wskazują, że wynikiem przedawkowania może być znaczne i długotrwałe obniżenie ciśnienia krwi.

Leczenie: Pacjentów należy skierować do szpitala i poddać intensywnej opiece medycznej, z ciągłym monitorowaniem czynności serca, gazometrii i biochemii krwi. W zależności od potrzeb należy wdrożyć nadzwyczajne środki wspomagające, takie jak sztuczna wentylacja lub stymulacja serca.

W przypadku przedawkowania doustnego, potencjalnie zagrażającego życiu, należy wywołać wymioty lub zastosować płukanie żołądka i (lub) węgiel aktywowany, aby usunąć lek z przewodu pokarmowego (tylko w ciągu 1 godziny po przyjęciu produktu leczniczego LOMIR SRO).

Inne kliniczne objawy przedawkowania należy leczyć objawowo zgodnie z obowiązującymi standardami.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.


5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: selektywni antagoniści wapnia działający głównie na naczynia; pochodne dihydropirydyny, kod ATC: C08CA03

Izradypina, substancja czynna produktu leczniczego LOMIR SRO, jest silnym antagonistą wapnia z grupy pochodnych dihydropirydyny, o selektywnym powinowactwie do zależnych od potencjału kanałów wapniowych (typu L, długo działających). Izradypina wykazuje większe powinowactwo do takich kanałów wapniowych w mięśniach gładkich tętnic niż w mięśniu sercowym. Rozszerza łożysko tętnicze, zwłaszcza w sercu, mózgu i mięśniach szkieletowych, nie działając depresyjnie na czynność serca. W wyniku rozszerzenia obwodowych naczyń krwionośnych obniża się ciśnienie tętnicze.

Badania na zwierzętach i z udziałem ludzi wskazują, że izradypina wywiera niewielkie działanie depresyjne na automatyzm węzła zatokowo-przedsionkowego, lecz nie wpływa na przewodzenie przedsionkowo-komorowe i czynność skurczową mięśnia sercowego. Dlatego częstoskurcz odruchowy jest umiarkowany, bez wydłużenia odcinka PQ, nawet po wstępnym leczeniu lekami B-adrenolitycznymi. Wykazano również, że izradypina w dawkach obniżających ciśnienie krwi ma umiarkowane, choć istotne działanie natriuretyczne u zwierząt i ludzi oraz że nasila działanie przeciwmiażdżycowe u zwierząt.

Leczenie izradypiną nieznacznie zwiększa przepływ nerkowy osocza i szybkość przesączania kłębuszkowego oraz nieznacznie obniża nerkowy opór naczyniowy podczas pierwszych 3 do 6 miesięcy leczenia. Zmiany te nie zostały utrzymane po pierwszym roku leczenia, ale czynność nerek była chroniona w porównaniu do nieleczonych pacjentów z nadciśnieniem. Leczenie izradypiną powoduje utrzymujące się działanie natriuretyczne i moczopędne, co przyczynia się do działania przeciwnadciśnieniowego. Antagoniści wapnia działają również ochronnie na nerki u pacjentów po przeszczepie nerki otrzymujących cyklosporynę. W tym przypadku rozszerzenie tętniczek doprowadzających wydaje się odgrywać szczególna rolę.

U pacjentów z nadciśnieniem zależne od dawki obniżenie ciśnienia tętniczego w pozycji leżącej, siedzącej i stojącej uzyskiwane jest po 2 do 3 godzin od chwili podania izradypiny w postaci pojedynczej tabletki1.

Długi okres działania produktu leczniczego LOMIR SRO stosowanego w terapii, zapewnia 24-godzinną kontrolę ciśnienia tętniczego krwi po podaniu raz na dobę 1 kapsułki. Istotne obniżenie ciśnienia krwi obserwuje się po tygodniu leczenia, ale potrzeba przynajmniej 3-4 tygodni, aby uzyskać działanie maksymalne. Zazwyczaj nie obserwuje się zmian częstości pracy serca.

Produkty lecznicze zawierające izradypinę podawane pacjentom z nadciśnieniem lub stabilną dusznicą bolesną w dawkach odpowiednio do 20 i 22,5 mg na dobę były dobrze tolerowane.

Pojedyncze dawki doustne produktu leczniczego LOMIR SRO osłabiały napady skurczu oskrzeli po wysiłku u chorych na astmę oskrzelową.

LOMIR SRO może być podawany pacjentom z cukrzycą, ponieważ nie wywiera klinicznie istotnego wpływu na przemianę glukozy.

W badaniach nie wykazano osłabienia efektu hipotensyjnego po podawaniu produktu leczniczego przez okres 2 lat.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Lomir SRO po wchłonięciu w 90-95% z przewodu pokarmowego ulega w znacznym stopniu przemianie w wyniku zjawiska pierwszego przejścia, co powoduje, że jej biodostępność wynosi około 16-18%.

Dla dawek do 20 mg istnieje liniowa zależność zarówno między wielkością dawki a maksymalnym stężeniem w osoczu jak i polem pod krzywą (AUC). Około 50% izradypiny zawartej w produkcie leczniczym LOMIR SRO wchłania się w ciągu 10 godzin, a maksymalne stężenie w osoczu jest osiągane po około 5-7 godzinach od przyjęcia produktu leczniczego.

Stężenie maksymalne wynosi 1 ng/ml dla pojedynczej dawki (1 kapsułka 5 mg) i 1 ng/ml w stanie równowagi.

Przyjęcie kapsułki z pokarmem zwiększa biodostępność o ok. 20% i nieznacznie zwiększa stężenie maksymalne produktu leczniczego w osoczu.

Dystrybucja

Izradypina w około 95% wiąże się z białkami osocza, a jej pozorna objętość dystrybucji wynosi 283 l. Metabolizm

Izradypina jest w znacznym stopniu metabolizowana w wątrobie na drodze deestryfikacji i aromatyzacji fragmentu dihydropirydynowego cząsteczki. 95% dawki związku macierzystego przekształca się w pięć metabolitów. Dane in vitro pokazały, że żaden z tych metabolitów nie przyczynia się do sercowo-naczyniowego działania izradypiny.

Wydalanie

Całkowity klirens izradypiny wynosi 43 l/godz. Eliminacja jest dwufazowa, z końcowym okresem półtrwania 8,4 godz. W moczu nie stwierdza się produktu leczniczego w formie niezmienionej. Około 60-65% podanej dawki wydala się z moczem, a 25-30% z kałem w postaci metabolitów.

Specjalne populacje

Zaburzenia czynności nerek

Dostępne dane nie wykazały wyraźnej zależności pomiędzy czynnością nerek a biodostępnością leku. U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek obserwowano zarówno zwiększenie jak i zmniejszenie klirensu kreatyniny i klirensu układowego izradypiny.

Podeszły wiek i zaburzenia czynności wątroby

Donoszono o zwiększeniu biodostępności do 27% u pacjentów w podeszłym wieku i u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań toksyczności po pojedynczej dawce i dawkach wielokrotnych nie wykazały szczególnego zagrożenia dla ludzi. Nie istnieje ryzyko potencjalnego działania genotoksycznego, klastogennego lub rakotwórczego. Działanie embriotoksyczne zostało stwierdzone jedynie w dawkach toksycznych dla matki. Nie istnieją dowody na działanie teratogenne izradypiny. Badania na zwierzętach nie wykazały szkodliwego działania izradypiny na płodność.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian Cetylu palmitynian Celuloza mikrokrystaliczna Hypromeloza

Skład kapsułki żelatynowej Żelatyna

Żelaza tlenek żołty (E 172)

Tytanu dwutlenek (E 171)

Tusz do nadruku

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

Szelak

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Al/PVC/PVDC w tekturowym pudełku 3 blistry (30 kapsułek)

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Novartis Poland Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/3089

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

01.04.1994 r.; 08.11.1999 r.; 24.06.2004 r.; 17.01.2005 r.; 11.01.2006 r.; 12.11.2007 r.; 13.01.2010 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

03/2015

8

1

Lomir w postaci tabletek nie jest zarejestrowany w Polsce

Lomir SRO