+ iMeds.pl

Lopacut 2 mgUlotka Lopacut

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Lopacut 2 mg tabletki powlekane

Loperamidi hydrochloridum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby pacjent mógł leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek ostrożnie.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Jeśli objawy nasilą się, należy skontaktować się z lekarzem.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Lopacut i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lopacut

3.    Jak stosować lek Lopacut

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lopacut

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK LOPACUT I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lopacut zawiera clorowodorek loperamidu. Należy do grupy leków przeciwbiegunkowych. Lopacut stosowany jest:

• w celu złagodzenia objawów nagłej, krótkotrwałej biegunki (ostra biegunka) u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

Lopacut powoduje, że stolec jest bardziej twardy oraz zmniejsza częstość wypróżnień.

Lekarz może przepisać ten lek również na inne dolegliwości.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LOPACUT Kiedy nie stosować leku Lopacut

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono alergię (nadwrażliwość) na loperamid lub którykolwiek z pozostałych składników leku Lopacut

•    Jeśli w stolcu występuje krew lub jeśli biegunce towarzyszy wysoka gorączka

•    Jeśli pacjent ma zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa lub pseudomembranous colitis po terapi antybiotykowej),

•    Jeśli pacjent ma bakteryjne zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy spowodowane chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter,

•    Jeśli u pacjenta występuje spowolniony pasaż pokarmu przez jelita, np. jeśli występują zaparcia,

•    Jeśli pacjent ma na rozdęcia brzucha,

•    Jeśli u pacjenta występuje długotrwała biegunka (przewlekła biegunka).

Lek Lopacut nie powinien być stosowany u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Lopacut

•    Stosowanie leku Lopacut może maskować objawy nagłego pogorszenia długo trwającego zapalenia żołądka i jelit (przewlekłe zapalenie jelita grubego).

•    Stosowanie leku Lopacut łagodzi objawy ale nie leczy przyczyn biegunki. Dlatego też należy najpierw ustalić chorobę będącą powodem biegunki przed podjęciem długotrwałej terapii leczącej biegunkę.

•    Jeśli biegunka nie ustąpi po 2 dniach leczenia, nalezy przerwać stsowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

•    Jeśli wystąpią objawy zaparcia lub inne objawy niedrożności jelit, należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem.

•    Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby, powinien skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Lopacut.

•    Biegunka może powodować utratę dużej ilości płynów, które muszą być uzupełnione poprzez picie większej niż zwykle ilości płynów.

•    Jeśli pacjent jest chory na AIDS, powinien przerwać stosowanie leku Lopacut po wystąpieniu pierwszych objawów opuchnięcia brzucha.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych które wydawane są bez recepty.

Niektóre leki mogą wywoływać wpływ na lek Lopacut jak również Lopacut może wpływać na inne leki, jeśli stosowane są jednocześnie. Przykładem takich leków są:

•    cholestyramina (zmniejsza stężenie cholesterolu w surowicy) może zmniejszać wchłanianie leku Lopacut.

•    chinidyna (koryguje rytm serca)

•    werapamil (obniża ciśnienie tętnicze)

•    rytonawir (lek stosowany przeciwko HIV/AIDS)

•    cyklosporyna (lek immunosupresyjny)

•    erytromycyna i klarytromycyna (antybiotyki)

•    itrakonazol i ketokonazol (leki przeciwgrzybicze)

•    dezmopresyna (stosowana w leczeniu moczówki prostej i nocnego moczenia)

•    leki przeciwcholinergiczne (stosowane w leczeniu choroby Parkinson’a i astmie) mogą nasilać działanie leku Lopacut przez spowalnianie opróżniania żołądka i jelit.

Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z powyższych leków, powinien skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Lopacut.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania loperamidu w ciąży, dlatego też konieczna jest konsultacja lekarska przed zastosowaniem leku, jeśli pacjentka jest ciąży.

Loperamid przenika do mleka matki, dlatego też nie jest zalecany do stosowania u matek karmiących piersią. Należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Lopacut, jeśli pacjentka karmi piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Podczas stosowania leku Lopacut może wystąpić uczucie zmęczenia, zawroty głowy i senność.

Pacjent sam powinien ocenić czy może prowadzić pojazd lub podejmować się czynności wymagających zwiększonej koncentracji. Jednym z czynników mogących zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn jest działanie lub działania niepożądane stosowanych leków. Opis działania leku i działań niepożądanych znajduje się w innych punktach tej ulotki. Należy

2

zapoznać się z treścią całej ulotki aby wiedzieć jak postępować. Jeśli pacjent uważa, iż lek zaburza jego koncentrację, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Jeśli pacjent ma wątpliwości powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

3. JAK STOSOWAĆ LEK LOPACUT

Lek Lopacut należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeśli pacjent nie jest pewien jak stosować lek, powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat

Początkowo 2 tabletki a następnie 1 tabletka po każdym luźnym stolcu, jednak nie wcześniej niż 2-3 godziny po przyjęciu dawki początkowej. Maksymalna dawka dobowa nie powinna być większa niż 6 tabletek w przypadku dorosłych (maksymalna dawka dobowa to 12 mg) i 4 tabletki w przypadku młodzieży (maksymalna dawka to 8 mg). Nie należy stosować leku Lopacut dłużej niż 2 dni bez konsultacji z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lopacut

Jeśli pacjent zastosował zbyt dużą dawkę leku Lopacut lub jeśli dziecko zażyło lek przez przypadek, należy skontaktować się z lekarzem lub szpitalem, aby uzyskać informacje o ryzyku i dalszym postępowaniu.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Lopacut może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Lopacut i skonsultować się z lekarzem jeśli wystąpią następujące objawy:

•    Obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, problemy z przełykaniem i oddychaniem (obrzęk naczynioruchowy) i (lub) pokrzywka

•    Silne podrażnienie, zaczerwienienie lub pęcherze na skórze, wargach, powiekach i narządach płciowych (wysypka pęcherzowa, w tym zespół Stevensa - Johnsona, rumień wielopostaciowy i martwica toksyczno-rozpływna naskórka).

Poniższa lista dotyczy zgłaszanych działań niepożądancyh przedstawionych zgodnie z częstością występowania.

Często (może wystąpić u 1 do 10 pacjentów na 100):

•    zaparcia

•    wzdęcia

•    skurcze i kolki brzuszne

•    nudności

•    zawroty głowy

•    ból głowy

Niezbyt często (może wystąpić u 1 do 10 pacjentów na 1 000):

•    senność

•    suchość w jamie ustnej

•    ból brzucha

•    uczucie dyskomfortu w brzuchu

•    ból górnej części brzucha

•    wymioty

•    niestrawność

•    wysypka

Rzadko (może wystąpić u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

•    utrata świadomości

•    brak krytycznych funkcji poznawczych i obniżenie poziomu świadomości (osłupienie)

•    obniżony poziom świadomości

•    zwiększenie napięcia mięśniowego (hipertonia)

•    zaburzenia koordynacji

•    zwężenie źrenic (mioza)

•    problemy z oddawaniem moczu (zatrzymanie moczu)

•    niedrożność jelit

•    wzdęcie (rozdęcie brzucha)

•    powiększona okrężnica (toksyczne rozszerzenie okrężnicy)

•    reakcje alergiczne (nadwrażliwości)

•    pokrzywka

•    świąd

•    szybko postępujący obrzęk twarzy, warg, języka i gardła (obrzęk naczynioruchowy)

•    ciężka postać zmian na skórze i błonach śluzowych (wysypka pęcherzowa)

•    uczucie zmęczeia

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    senność

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LOPACUT

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po EXP. Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia danego miesiąca.

Nie należy stosowań leku jeśli tabletki są uszkodzone lub nie wyglądają właściwie.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Lopacut

Substancją czynną leku jest chlorowodorek loperamidu, 2 mg w jednej tabletce.

Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana (kukurydziana), kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna i magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: polidekstroza, hypromeloza, dwutlenek tytanu (E 171) i makrogol 4000.

Jak wygląda lek Lopacut i co zawiera opakowanie

Wygląd:

Tabletki są białe, okrągłe i wypukłe z logo “6”. Średnica 8 mm.

Wielkość opakowania:

8 i 10 tabletek powlekanych w blistrze (PVC/Aluminium).

Podmiot Odpowiedzialny i Wytwórca

Vitabalans Oy Varastokatu 8 FI-13500 Hameenlinna FINLANDIA Tel: +358 (3) 615600 Fax: +358 (3) 6183130

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Lopacut (CZ, DE, DK, EE, FI, HU, LT, LV, NO, PL, SE, SI, SK)

Data zatwierdzenia ulotki 2011-05-18

5

Lopacut

Charakterystyka Lopacut

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Lopacut, 2 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 2 mg chlorowodorku loperamidu. Pełen wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane.

Biała, okrągła i wypukła tabletka z logo “6”. Średnica 8 mm.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Krótkotrwałe objawowe leczenie ostrej biegunki u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Droga podania: Podanie doustne.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Początkowo 2 tabletki, następnie 1 tabletka po każdym luźnym stolcu, jednak nie wcześniej niż 2-3 godziny po przyjęciu dawki początkowej. Maksymalna dawka dobowa nie powinna być większa niż 6 tabletek (12 mg) u dorosłych i 4 tabletki (8 mg) u młodzieży. Jeśli poprawa nie nastąpi po 2 dniach, należy przerwać stosowanie leku Lopacut.

Osoby w podeszłym wieku

Brak konieczności dostosowania dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Brak konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Loperamid powinien być stosowany w tej grupie pacjentów z zachowaniem szczególnej ostrożności (patrz punkt 4.4).

4.3    Przeciwwskazania

•    Stwierdzona nadwrażliwość na loperamid lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku.

•    Dzieci w wieku poniżej 12 lat.

•    Loperamid nie może być stosowany jako terapia zasadnicza u pacjentów z

•    Ostrą czerwonką, charakteryzującą się krwią w stolcu i wysoką gorączką.

•    Ostrym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego lub rzekomobłoniastym zapaleniem jelita grubego związanym z podawaniem antybiotyków o szerokim spektrum działania.

•    Bakteryjnym zapaleniem jelita cienkiego i okrężnicy spowodowanym chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter;

•    Zahamowana perystaltyka jelit, ponieważ istnieje znaczące ryzyko pogłębienia dolegliwości, w obrębie jelit, jelita grubego olbrzymiego lub wystąpienia toksycznego rozszerzenia okrężnicy.

•    Przewlekła biegnka.

•    Stosowanie loperamidu należy przerwać natychmiast w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia brzucha lub niedrożności jelit.

4.4    Specjalne ostrzeżenie i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku przewlekłego zapalenia jelit loperamid może maskować objawy ostrego nasilenia choroby.

Najważniejsze przy ostrej biegunce jest zapobieganie lub odwrócenie niedoboru płynów i elektrolitów. Jest to szczególnie ważne u dzieci oraz pacjentów osłabionych i w podeszłym wieku u których występuje ostra biegunka. W takim przypadku ważne jest przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów i elektrolitów.

Leczenie biegunki loperamidem ma jedynie charakter objawowy. Jeśli wykryte zostaną szczególne przyczyny biegunki, należy podjąć odpowiedni sposób leczenia.

Jeżeli po podaniu leku w ostrej biegunce, w ciągu 48 godzin nie obserwuje się poprawy stanu klinicznego pacjenta, podawanie loperamidu należy przerwać i pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.

Ponieważ przewlekła biegunka może wskazywać na potencjalnie poważniejsze choroby, loperamid nie powinien być stosowany długotrwale, dopóki przyczyna biegunki nie zostanie stwierdzona.

Pomimo braku dostępnych danych farmakokinetycznych dotyczących pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby, w tej grupie pacjentów loperamid należy stosować ze szczególną ostrożnością z powodu zmniejszonego metabolizmu pierwszego przejścia. Lek ten należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością wątroby, ponieważ może to skutkować względnym przedawkowaniem prowadzącym do działania toksycznego na ośrodkowy układ nerwowy.

U pacjentów z AIDS stosujących loperamid z powodu biegunki, należy przerwać podawanie leku jeśli tylko wystąpią pierwsze objawy rozdęcia brzucha. Odnotowano pojedyncze doniesienia o toksycznym rozszerzeniu okrężnicy u pacjentów z AIDS z zakaźnym zapaleniem jelita grubego o podłożu wirusowym lub bakteryjnym leczonych chlorowodorkiem loperamidu.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania dużych dawek loperamidu i produktów leczniczych hamujacych P-glikoproteiny (np. chinidyna, rytonawir, cyklosporyna, werapamil, niektóre antybiotyki makrolidowe, np. erytromycyna i klarytromycyna) (patrz punkt 4.5).

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Cholestyramina

Jednoczesne stosowanie cholestyraminy może zmniejszać wchłanianie loperamidu.

Inhibitory P-glikoproteinowe

Badania przedkliniczne wykazały, iż loperamid jest substratem P-glikoproteinowym, który może przenikać barierę krew-mózg. Jednoczesne stosowanie loperamidu (16 mg pojedynczej dawki) z chinidyną lub rytonawirem, które są inhibitorami P-glikoproteinowymi, skutkuje w 2-3-krotnym zwiększeniu stężenia loperamidu w osoczu. Teoretycznie wystąpić może zwiększona dystrybucja do ośrodkowego układu nerwowego. Kliniczna zależność farmakokinetycznej interakcji loperamidu przyjmowanego w rekomendowanych dawkach (2 mg, do 12 mg maksymalnej dawki dobowej) z inhibitorami P-glikoproteinowymi jest nieznana, ale nie można wykluczyć ryzyka obniżenia wrażliwości ośrodkowej na dwutlenek węgla przez co wpływu na oddychanie.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania dużych dawek loperamidu i produktów leczniczych inhibitujących P-glikoproteiny, np. chinidyna, rytonawir, cyklosporyna, werapamil, niektóre antybiotyki makrolidowe, np. erytromycyna i klarytromycyna. Można rozważyć dostosowanie dawkowania.

Itrakonazol

Jednoczesne stosowanie loperamidu (pojedyncza dawka wynosząca 4 mg) i itrakonazolu, inhibitora CYP3A4 i P-glikoprotein, powodowało 3 do 4-ro krotne zwiększenie stężenie loperamidu w osoczu. W tym samym badaniu inhibitor CYP2C8, gemfibrozyl, powodował dwukrotne zwiększenie stężenia loperamidu. Jednoczesne zastosowanie itrakonazolu i gemfibryzolu powodowało 4-ro krotne zwiększenie maksymalnego stężenia loperamidu w osoczu i 13-to krotne zwiększenie całkowitej jego ekspozycji w osoczu. Wzrostom tym nie towarzyszył wpływ na ośrodkowy układ nerwowy (CNS), co wykazano podczas badań psychomotorycznych (tj. subiektywna senność i DSST).

Ketokonazol

Jednoczesne zastosowanie loperamidu (pojedyncza dawka wynosząca 16 mg) i ketokonazolu, inhibitora CYP3A4 i P-glikoprotein, powodowało 5-cio krotne zwiększenie stężenie loperamidu w osoczu. Wzrost ten nie był związany ze zwiększeniem efektu farmakodynamicznego, co zbadano podczas pupilometrii.

Dezmopresyna

Jednoczesne zastosowanie doustnej dezmopresyny skutkowało trzykrotnym zwiększeniem stężenia dezmopresyny w osoczu, prawdopodobnie ze względu na wolniejszą motorykę przewodu pokarmowego.

Leki przeciwcholinergiczne

Leki przeciwcholinergiczne spowalniają opróżnianie żołądka i jelit co powoduje że działanie loperamidu może być silniejsze.

Oczekuje się, iż leki o podobnych właściwościach farmakologicznych mogą nasilać działanie loperamidu, natomiast leki przyspieszające motorykę przewodu pokarmowego mogą zmniejszać działanie leku.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Istnieją ograniczone dane kliniczne dotyczące stosowania leku u kobiet ciężarnych. Badania na szczurach wykazały zwiększoną śmiertelność płodów przy zastosowaniu dużych dawek. Dlatego też, do uzyskania większego doświadczenia, loperamid powinien być stosowany u kobiet ciężarnych tylko po dokładnym rozważeniu.

Mimo że nic nie wskazuje na to, aby loperamid wykazywał działanie teratogenne lub embriotoksyczne, należy dokładnie rozważyć przewidywane korzyści terapeutyczne względem potencjalnego ryzyka związanego z podaniem loperamidu kobietom w ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze.

Laktacja

Małe ilości loperamidu mogą przenikają do mleka kobiecego, dlatego nie zaleca się stosowania chlorowodorku loperamidu w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Podczas leczenia objawów biegunki lekiem Lopacut wystąpić może uczucie zmęczenia, zawroty głowy lub senność. Dlatego też zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn (patrz punkt 4.8).

4.8    Działania niepożądane

Dorośli i dzieci >12 lat

Bezpieczeństwo stosowania chlorowodorku loperamidu oceniano wśród 3076 dorosłych i dzieci powyżej 12 lat, którzy uczestniczyli w 31 kontrolowanych i niekontrolowanych badaniach klinicznych dotyczących stosowania chlorowodorku loperamidu w leczeniu biegunki. Wśród tych badań, 26 dotyczyło ostrej biegunki (N=2755) a 5 badań przewlekłej biegunki (N=321).

Najczęściej zgłaszanymi (tj. częstość występowania >1%) działaniami niepożądanymi w trakcie badań klinicznych dotyczących stosowani chlorowodorku loperamidu w leczeniu ostrej biegunki były: zaparcia (2,7%), wzdęcia (1,7%), bóle głowy (1,2%) i nudności (1,1%). W badaniach klinicznych dotyczących przewlekłej biegunki, najczęściej zgłaszanymi (tj. częstość występowania >1%) działaniami niepożądanymi były: wzdęcia (2,8%), zaparcia (2,2%), nudności (1,2%) i zawroty głowy (1,2%).

Klasyfikacja częstości występowania działań niepożądanych jest następująca:

•    Bardzo często (> 1/10),

•    Często (> 1/100 do < 1/10),

•    Niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100),

•    Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000),

•    Bardzo rzadko (< 1/10 000),

•    Nie znana (nie może być oszacowana na podstawie posiadanych danych)

Następujące działania niepożądane obserwowano zarówno podczas badań klinicznych dotyczących stosowania loperamidu jak i po wprowadzeniu produktu do obrotu:

Zaburzenia układu immunologicznego:

rzadko:    reakcje alergiczne/nadwrażliwościa i pojedyncze przypadki ciężkich reakcji

nadwrażliwości, w tym reakcje anafilaktycznea (w tym szok anafilaktyczny), reakcje rzekomoanafilaktycznea

Zaburzenia psychiczne:

nie znana:    senność

Zaburzenia układu nerwowego:

często:    zawroty głowy, ból głowy

niezbyt często:    sennośća

rzadko:    utrata świadomościa, osłupieniea, obniżony poziom świadomościa, hipertoniaa,

zaburzenia koordynacjia

Zaburzenia oka:

Rzadko:    zwężenie źrenicy oka

Zaburzenia żołądka i jelit:

często:    zaparcie, nudności, wzdęcia, skurcze i kolki brzuszne,

niezbyt czesto:    ból brzucha, uczucie dyskomfortu w podbrzuszu, suchość w ustach, ból

górnej części brzucha, wymioty, niestrawność

rzadko:    niedrożnośc jelita (w tym porażenna niedrożność jelit), wzdęcia, niedrożność jelita

grubego3 (w tym toksyczne rozszerzenie okrężnicyb)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: niezbyt często:    wysypka

rzadko:    pokrzywkaa, świąda, obrzęk naczynioruchowya, wysypka pęcherzowaa, w tym zespół

Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, martwica toksyczno-rozpływna naskórka

Zaburzenia nerek i dróg moczowych: rzadko:    zatrzymanie moczua

Zaburzeenia ogólne i stany w miejscu podania: rzadko:    uczucie zmęczeniaa

a: termin ten dodano w oparciu o raporty dotyczące chlorowodorku loperamidu zgłaszane po dopuszczeniu go do obrotu. Proces określania działań niepożadnaych po dopuszczeniu do obrotu nie był zróżnicowany w przypadku wskazania przewlekłej jak i ostrej bieguki oraz u dorosłych i dzieci, częstość oszacowano na bazie wszystkich łącznie badań klinicznych odtyczących stosowania chlorowodorku loperamidu, w tym badań klinicznych przeprowadzonych wśród dzieci poniżej 12 lat (N=3683).

b: Patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki strożności dotyczące stosowania.

Populacja pediatryczna

Bezpieczeństwo stosowania chlorowodorku loperamidu oceniano wśród 607 pacjentów w wieku od 10 dni do 13 lat, którzy uczestniczyli w 13 kontrolowanych i niekontrolowanych badaniach klinicznych dotyczących stosowania chlorowodorku loperamidu w leczniu ostrej biegunki. Ogólnie, profil działań niepożądanych w tej populacji był zbliżony do obserwowanego w trakcie badań klinicznych dotyczących stosowania chlorowodorku loperamidu u dorosłych i dzieci powyżej 12 lat.

4.9 Przedawkowanie

Toksyczność

Zastosowanie 1-2 mg/doba u dzieci w wieku od 1 do 6 miesięcy skutkowało poważnym do bardzo poważnego zatrucia. Zastosowanie 10 mg u dzieci w wieku 4 miesięcy skutkowało wystąpieniem objawów bardzo ostrego zatrucia. Zastosowanie 3 mg w ciągu 16 godzin u dzieci do 4 lat powodowało umiarkowane zatrucie, podczas gdy zastosowanie 1 mg u dzieci do 1,5 roku i maksymalnie 12 mg u dzieci do 2 lat (których poddawano płukaniu żołądka) powodowało łagodne zatrucie. Zastosowanie 26 mg u dorosłych nie pozostawiało żadncyh objawów zatrucia po płukaniu żołądka.

Objawy

Objawy są zwykle opóźnione i mogą wystąpić u dzieci po zastosowaniu wielokrotnej dawki terapeutycznej. W przypadku przedawkowania (włączając względne przedawkowanie z powodu zaburzeń czynności wątroby) wystąpić może zahamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego (osłupienie, zaburzenia koordynacji, senność, zwężenie źrenic, hipertonia mięśniowa i depresja oddechowa), zatrzymanie moczu i niedrożność jelit. Letarg, zawroty głowy, splatanie, omamy, obniżona koncentracja, śpiączka. Bezdech. Zwiększone lub obniżone napięcie mięśniowe, opistotonus. Bradykardia, dodatkowy skurcz komorowy. Hiperglikemia. Nudności, wymioty, zaparcia, w rzadkich przypadkach porażenna niedrożność jelit.

Dzieci mogą być bardziej wrażliwe na działania ze strony ośrodkowego układu nerwowego niż dorośli.

Leczenie

Jeśli uzasadnione, należy przeprowadzić płukanie żołądka i podanie węgla leczniczego aktywnego. Obserwację pacjenta należy wydłużyć do 24 godzin, jeśli zastosowana była duża dawka leku. Jeśli wystąpią objawy przedawkowania, jako antidotum zastosować można nalokson. Ponieważ czas działania loperamidu jest dłuższy niż naloksonu (1-3 godzin), wskazane może być powtórne zastosowanie naloksonu. Dlatego też, pacjent powinien być ściśle monitorowany przez co najmniej 48 godzin ze względu na możliwość wystąpienia objawów depresji ośrodkowego układu nerwowego. Jeśli wystąpi depresja OUN i oddechowa, należy podać 0,4 mg iv. (0,01 mg/kg iv. u dzieci) naloksonu natychmiast po wystąpieniu objawów i powtórzyć jeśli konieczne. Należy kontrolować czynność oddechową. W przypadku wystąpienia reakcji dystonicznych lub skurczy mięśni, należy podać diazepam. Należy zastosować również leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakokinetyczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki hamujące perystaltykę przewodu pokarmowego Kod ATC - A07DA03

Chlorowodorek loperamidu jest syntetycznym opioidem który hamuje ruchliwość jelita przez wiązanie się z receptorami opioidowymi w ścianie jelita i może również zmniejszać wydzielanie żołądkowo-jelitowe, co skutkuje poprawą objawów biegunki. Loperamid zwiększa również napięcie zwieracza odbytu. Początek działania przeciwbiegunkowego obserwuje się już godzinę po przyjęciu dawki 4 mg loperamidu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Loperamid jest dobrze wchłaniany z jelita ale prawie całkowicie usuwany i metabolizowany w wątrobie, gdzie podlega sprzężeniu i wydaleniu z żółcią w kale. Ze względu na jego duże powinowactwo ze ścianą jelita i wysoki metabolizm pierwszego przejścia bardzo niewielka ilość loperamidu przedostaje się do krwioobiegu. Okres półtrwania wynosi ok. 11 godzin (9-14 godzin).

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania dotyczące ostrej i przewlekłej toksyczności loperamidu wykazały brak szczególnej toksyczności. Wyniki badań in vitro i in vivo dotyczących stosowania loperamidu i jego pro-leku, np. tlenku loperamidu, wykazały iż loperamid nie wykazuje działania genotoksycznego. W badaniach dotyczących toksycznego wpływu na reprodukcję u szczurów, zastosowanie dużych dawek loperamidu (40 mg/kg/doba - 240-krotność maksymalnej dawki u ludzi) było związane z toksycznym wpływem na matkę, zaburzeniami płodności i zmniejszoną przeżywalnością płodów. Mniejsze dawki nie wpływały na zdrowie matki ani płodu oraz nie wywierały wpływu na rozwój przed- i poporodowy.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia żelowana (kukurydziana) Kroskarmeloza sodowa Krzemionka koloidalna bezwodna

Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Polidekstroza Hypromeloza Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 4000

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

8 i 10 tabletek powlekanych w blistrze (PVC/Aluminium).

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak specjalnych wymagań.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZILANY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Vitabalans Oy Varastokatu 8 FI-13500 Hameenlinna FINLANDIA Tel: +358 (3) 615600 Fax: +358 (3) 6183130

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2011-05-18

8

Lopacut