Imeds.pl

Lopacut 2 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Lopacut 2 mg tabletki powlekane

Loperamidi hydrochloridum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby pacjent mógł leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek ostrożnie.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Jeśli objawy nasilą się, należy skontaktować się z lekarzem.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Lopacut i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lopacut

3.    Jak stosować lek Lopacut

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lopacut

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK LOPACUT I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lopacut zawiera clorowodorek loperamidu. Należy do grupy leków przeciwbiegunkowych. Lopacut stosowany jest:

• w celu złagodzenia objawów nagłej, krótkotrwałej biegunki (ostra biegunka) u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

Lopacut powoduje, że stolec jest bardziej twardy oraz zmniejsza częstość wypróżnień.

Lekarz może przepisać ten lek również na inne dolegliwości.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LOPACUT Kiedy nie stosować leku Lopacut

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono alergię (nadwrażliwość) na loperamid lub którykolwiek z pozostałych składników leku Lopacut

•    Jeśli w stolcu występuje krew lub jeśli biegunce towarzyszy wysoka gorączka

•    Jeśli pacjent ma zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa lubpseudomembranous colitis po terapi antybiotykowej),

•    Jeśli pacjent ma bakteryjne zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy spowodowane chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter,

•    Jeśli u pacjenta występuje spowolniony pasaż pokarmu przez jelita, np. jeśli występują zaparcia,

•    Jeśli pacjent ma na rozdęcia brzucha,

•    Jeśli u pacjenta występuje długotrwała biegunka (przewlekła biegunka).

Lek Lopacut nie powinien być stosowany u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Lopacut

•    Stosowanie leku Lopacut może maskować objawy nagłego pogorszenia długo trwającego zapalenia żołądka i jelit (przewlekłe zapalenie jelita grubego).

•    Stosowanie leku Lopacut łagodzi objawy ale nie leczy przyczyn biegunki. Dlatego też należy najpierw ustalić chorobę będącą powodem biegunki przed podjęciem długotrwałej terapii leczącej biegunkę.

•    Jeśli biegunka nie ustąpi po 2 dniach leczenia, nalezy przerwać stsowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

•    Jeśli wystąpią objawy zaparcia lub inne objawy niedrożności jelit, należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem.

•    Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby, powinien skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Lopacut.

•    Biegunka może powodować utratę dużej ilości płynów, które muszą być uzupełnione poprzez picie większej niż zwykle ilości płynów.

•    Jeśli pacjent jest chory na AIDS, powinien przerwać stosowanie leku Lopacut po wystąpieniu pierwszych objawów opuchnięcia brzucha.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych które wydawane są bez recepty.

Niektóre leki mogą wywoływać wpływ na lek Lopacut jak również Lopacut może wpływać na inne leki, jeśli stosowane są jednocześnie. Przykładem takich leków są:

•    cholestyramina (zmniejsza stężenie cholesterolu w surowicy) może zmniejszać wchłanianie leku Lopacut.

•    chinidyna (koryguje rytm serca)

•    werapamil (obniża ciśnienie tętnicze)

•    rytonawir (lek stosowany przeciwko HIV/AIDS)

•    cyklosporyna (lek immunosupresyjny)

•    erytromycyna i klarytromycyna (antybiotyki)

•    itrakonazol i ketokonazol (leki przeciwgrzybicze)

•    dezmopresyna (stosowana w leczeniu moczówki prostej i nocnego moczenia)

•    leki przeciwcholinergiczne (stosowane w leczeniu choroby Parkinson’a i astmie) mogą nasilać działanie leku Lopacut przez spowalnianie opróżniania żołądka i jelit.

Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z powyższych leków, powinien skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Lopacut.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania loperamidu w ciąży, dlatego też konieczna jest konsultacja lekarska przed zastosowaniem leku, jeśli pacjentka jest ciąży.

Loperamid przenika do mleka matki, dlatego też nie jest zalecany do stosowania u matek karmiących piersią. Należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Lopacut, jeśli pacjentka karmi piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Podczas stosowania leku Lopacut może wystąpić uczucie zmęczenia, zawroty głowy i senność.

Pacjent sam powinien ocenić czy może prowadzić pojazd lub podejmować się czynności wymagających zwiększonej koncentracji. Jednym z czynników mogących zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn jest działanie lub działania niepożądane stosowanych leków. Opis działania leku i działań niepożądanych znajduje się w innych punktach tej ulotki. Należy

2

zapoznać się z treścią całej ulotki aby wiedzieć jak postępować. Jeśli pacjent uważa, iż lek zaburza jego koncentrację, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Jeśli pacjent ma wątpliwości powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

3. JAK STOSOWAĆ LEK LOPACUT

Lek Lopacut należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeśli pacjent nie jest pewien jak stosować lek, powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat

Początkowo 2 tabletki a następnie 1 tabletka po każdym luźnym stolcu, jednak nie wcześniej niż 2-3 godziny po przyjęciu dawki początkowej. Maksymalna dawka dobowa nie powinna być większa niż 6 tabletek w przypadku dorosłych (maksymalna dawka dobowa to 12 mg) i 4 tabletki w przypadku młodzieży (maksymalna dawka to 8 mg). Nie należy stosować leku Lopacut dłużej niż 2 dni bez konsultacji z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lopacut

Jeśli pacjent zastosował zbyt dużą dawkę leku Lopacut lub jeśli dziecko zażyło lek przez przypadek, należy skontaktować się z lekarzem lub szpitalem, aby uzyskać informacje o ryzyku i dalszym postępowaniu.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Lopacut może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Lopacut i skonsultować się z lekarzem jeśli wystąpią następujące objawy:

•    Obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, problemy z przełykaniem i oddychaniem (obrzęk naczynioruchowy) i (lub) pokrzywka

•    Silne podrażnienie, zaczerwienienie lub pęcherze na skórze, wargach, powiekach i narządach płciowych (wysypka pęcherzowa, w tym zespół Stevensa - Johnsona, rumień wielopostaciowy i martwica toksyczno-rozpływna naskórka).

Poniższa lista dotyczy zgłaszanych działań niepożądancyh przedstawionych zgodnie z częstością występowania.

Często (może wystąpić u 1 do 10 pacjentów na 100):

•    zaparcia

•    wzdęcia

•    skurcze i kolki brzuszne

•    nudności

•    zawroty głowy

•    ból głowy

Niezbyt często (może wystąpić u 1 do 10 pacjentów na 1 000):

•    senność

•    suchość w jamie ustnej

•    ból brzucha

•    uczucie dyskomfortu w brzuchu

•    ból górnej części brzucha

•    wymioty

•    niestrawność

•    wysypka

Rzadko (może wystąpić u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

•    utrata świadomości

•    brak krytycznych funkcji poznawczych i obniżenie poziomu świadomości (osłupienie)

•    obniżony poziom świadomości

•    zwiększenie napięcia mięśniowego (hipertonia)

•    zaburzenia koordynacji

•    zwężenie źrenic (mioza)

•    problemy z oddawaniem moczu (zatrzymanie moczu)

•    niedrożność jelit

•    wzdęcie (rozdęcie brzucha)

•    powiększona okrężnica (toksyczne rozszerzenie okrężnicy)

•    reakcje alergiczne (nadwrażliwości)

•    pokrzywka

•    świąd

•    szybko postępujący obrzęk twarzy, warg, języka i gardła (obrzęk naczynioruchowy)

•    ciężka postać zmian na skórze i błonach śluzowych (wysypka pęcherzowa)

•    uczucie zmęczeia

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    senność

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LOPACUT

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po EXP. Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia danego miesiąca.

Nie należy stosowań leku jeśli tabletki są uszkodzone lub nie wyglądają właściwie.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Lopacut

Substancją czynną leku jest chlorowodorek loperamidu, 2 mg w jednej tabletce.

Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana (kukurydziana), kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna i magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: polidekstroza, hypromeloza, dwutlenek tytanu (E 171) i makrogol 4000.

Jak wygląda lek Lopacut i co zawiera opakowanie

Wygląd:

Tabletki są białe, okrągłe i wypukłe z logo “6”. Średnica 8 mm.

Wielkość opakowania:

8 i 10 tabletek powlekanych w blistrze (PVC/Aluminium).

Podmiot Odpowiedzialny i Wytwórca

Vitabalans Oy Varastokatu 8 FI-13500 Hameenlinna FINLANDIA Tel: +358 (3) 615600 Fax: +358 (3) 6183130

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Lopacut (CZ, DE, DK, EE, FI, HU, LT, LV, NO, PL, SE, SI, SK)

Data zatwierdzenia ulotki 2011-05-18

5