+ iMeds.pl

Loperamid wzf 2 mgUlotka Loperamid wzf

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

LOPERAMID WZF 2 mg, tabletki

Loperamidi hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty, lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie, lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek LOPERAMID WZF i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku LOPERAMID WZF

3.    Jak stosować lek LOPERAMID WZF

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek LOPERAMID WZF

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek LOPERAMID WZF i w jakim celu się go stosuje

LOPERAMID WZF jest lekiem przeciwbiegunkowym, zawierającym loperamidu chlorowodorek jako substancję czynną.

LOPERAMID WZF wydłuża czas przejścia pokarmu przez przewód pokarmowy, zmniejsza wydalanie wody i soli mineralnych oraz zwiększa napięcie zwieracza odbytu.

Skutkiem działania leku LOPERAMID WZF jest zmniejszenie częstości i liczby wypróżnień.

LOPERAMID WZF stosuje się:

-    w objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki;

-    w celu zmniejszenia ilości wydzieliny u pacjentów z wytworzoną przetoką końcowego odcinka jelita cienkiego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku LOPERAMID WZF Kiedy nie stosować leku LOPERAMID WZF:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na loperamidu chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    u dzieci w wieku poniżej 6 lat;

-    do leczenia zasadniczego:

-    jeśli u pacjenta występuje nasilona biegunka z krwią i gorączką (ostra czerwonka);

-    jeśli u pacjenta stwierdzono stany zapalne jelit takie, jak wrzodziejące zapalenie jelita

grubego, bakteryjne zapalenie jelit;

-    jeśli u pacjenta występuje biegunka po stosowaniu antybiotyków (tzw.

rzekomobłoniaste zapalenie jelit);

-jeśli u pacjenta występuje osłabienie czynności ruchowej jelit (niedrożność jelit),

zaparcie lub wzdęcie brzucha.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku LOPERAMID WZF należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty, lub pielęgniarki.

Przed zastosowaniem leku LOPERAMID WZF pacjent powinien poradzić się lekarza, jeśli występuje u niego:

- zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS);

- poważna choroba wątroby (niewydolność wątroby).

Podczas stosowania leku LOPERAMID WZF pacjent powinien otrzymywać odpowiednie ilości wody i soli mineralnych, aby zapobiec odwodnieniu i niedoborom soli mineralnych.

Dzieci

Nie należy stosować leku LOPERAMID WZF u dzieci poniżej 6 lat, ponieważ dawka leku zawarta w tabletce jest zbyt duża dla małych dzieci.

Inne leki i LOPERAMID WZF

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Zawsze należy poradzić się lekarza lub farmaceuty, jeśli pacjent nie jest pewien, czy może stosować inne leki.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku LOPERAMID WZF nie należy stosować podczas karmienia piersią, ponieważ małe ilości loperamidu wydzielane są z mlekiem kobiecym.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

LOPERAMID WZF nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Należy jednak zachować ostrożność, gdy wystąpią zmęczenie, senność i zawroty głowy.

Lek LOPERAMID WZF zawiera laktozę jednowodną

Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek LOPERAMID WZF

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

LOPERAMID WZF należy stosować doustnie.

Dorośli i dzieci w wieku 6 lat i powyżej

Ostra biegunka

-    pierwsza dawka to 2 tabletki (4 mg) dla dorosłych i 1 tabletka (2 mg) dla dzieci;

-    następnie 1 tabletka (2 mg) po każdym kolejnym wolnym stolcu.

Jeżeli w ciągu 2 dni od momentu rozpoczęcia stosowania leku nie nastąpi poprawa, należy poradzić się lekarza, aby ustalić przyczyny biegunki.

Przewlekła biegunka

-    początkowa dawka wynosi 2 tabletki (4 mg) na dobę dla dorosłych i 1 tabletka (2 mg) na dobę dla dzieci;

-    początkową dawkę należy zmodyfikować aż do momentu uzyskania od 1 do 2 normalnych stolców na dobę, co zazwyczaj osiąga się poprzez stosowanie dawki podtrzymującej wynoszącej od 1 do 6 tabletek (od 2 do 12 mg) na dobę.

Dawka maksymalna w ostrej i przewlekłej biegunce wynosi 8 tabletek (16 mg) na dobę dla dorosłych; u dzieci dawka leku musi być dostosowana do masy ciała (3 tabletki/20 kg mc./dobę).

Pacjenci w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku nie jest konieczna modyfikacja dawkowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku LOPERAMID WZF

Jeżeli pacjent zastosował większą niż zalecana dawkę leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Mogą wystąpić następujące objawy przedawkowania: zaparcie, zatrzymanie moczu, osłabienie czynności ruchowej jelit (niedrożność jelit), zwężenie źrenic, zwiększone napięcie mięśni, senność i spowolnienie oddechu.

Jeżeli wystąpią objawy przedawkowania lekarz zastosuje właściwe leczenie.

Pominięcie zastosowania leku LOPERAMID WZF

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast skonsultować się z lekarzem, jeżeli wystąpią poniżej opisane objawy. Wymagają one natychmiastowego leczenia.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000):

-    występujący nagle obrzęk twarzy, warg lub gardła - mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej;

-    pojedyncze przypadki chorób skóry w postaci wysypki, silnego podrażnienia, zaczerwienienia, z powstawaniem pęcherzy lub złuszczaniem skóry;

-    ból brzucha, osłabienie czynności ruchowej jelit (niedrożność jelit), silne wzdęcie brzucha;

-    zaparcia.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli podczas stosowania leku u pacjenta wystąpią:

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000):

-    wysypka, świąd skóry, pokrzywka;

-    trudności z oddawaniem moczu.

Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić:

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000):

-    nudności, wymioty, niestrawność;

-    rozszerzenie końcowego odcinka jelita grubego (zwane rozszerzeniem okrężnicy, toksycznym rozszerzeniem okrężnicy);

-    oddawanie wiatrów;

-    senność lub zawroty głowy.

Dyskomfort i ból brzucha, nudności, wymioty, suchość w ustach, zmęczenie, senność, zawroty głowy, zaparcie, wzdęcia z oddawaniem wiatrów mogą być spowodowane stosowaniem leku lub biegunką.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty, lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać lek LOPERAMID WZF

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku LOPERAMID WZF po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i kartoniku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek LOPERAMID WZF

-    Substancją czynną leku jest loperamidu chlorowodorek. 1 tabletka zawiera 2 mg loperamidu chlorowodorku.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon K-25, kwas stearynowy.

Jak wygląda lek LOPERAMID WZF i co zawiera opakowanie

Tabletki są białe lub prawie białe, dwustronnie płaskie, ze ściętym obrzeżem.

LOPERAMID WZF jest dostępny w blistrach.

Tekturowe pudełko zawiera 15 lub 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

(logopodmiotu odpowiedzialnego) Polfa Warszawa S.A.

Wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA Oddział Produkcyjny w Nowej Dębie ul. Szypowskiego 1 39-460 Nowa Dęba

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa tel. (22) 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5/4

Loperamid WZF

Charakterystyka Loperamid wzf

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

LOPERAMID WZF, 2 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 2 mg loperamidu chlorowodorku (Loperamidi hydrochloridum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 100 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Tabletki barwy białej lub prawie białej, dwustronnie płaskie, ze ściętym obrzeżem

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Loperamid WZF jest wskazany w objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki.

U pacjentów z wytworzoną przetoką jelita krętego Loperamid WZF może być stosowany w celu zmniejszenia liczby i objętości stolców oraz zwiększenia ich konsystencji.

Loperamid WZF jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i powyżej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku 6 lat i powyżej

Ostra biegunka: początkowa dawka - 2 tabletki (4 mg) dla dorosłych i 1 tabletka (2 mg) dla dzieci; a następnie 1 tabletka (2 mg) po każdym kolejnym wolnym stolcu.

Przewlekła biegunka: początkowa dawka wynosi 2 tabletki (4 mg) na dobę dla dorosłych i 1 tabletka (2 mg) na dobę dla dzieci; tę początkową dawkę należy zmodyfikować aż do momentu uzyskania od 1 do 2 normalnych stolców na dobę, co zazwyczaj osiąga się poprzez stosowanie dawki podtrzymującej wynoszącej od 1 do 6 tabletek (od 2 do 12 mg) na dobę.

Dawka maksymalna w ostrej i przewlekłej biegunce wynosi 8 tabletek (16 mg) na dobę dla dorosłych; u dzieci dawka produktu musi być dostosowana do masy ciała (3 tabletki/20 kg mc./dobę).

Osoby w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku nie jest konieczna modyfikacja dawkowania.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie jest konieczna modyfikacja dawkowania.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Pomimo, że brak jest danych dotyczących farmakokinetyki leku u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, w tej grupie pacjentów Loperamid WZF należy stosować ostrożnie z powodu zmniejszenia metabolizmu związanego z efektem pierwszego przejścia przez wątrobę (patrz punkt 4.4).

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na loperamidu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Loperamid WZF nie jest przeznaczony do leczenia dzieci w wieku poniżej 6 lat.

•    Produktu Loperamid WZF nie należy stosować jako leczenia zasadniczego:

-    u pacjentów z ostrą czerwonką, która charakteryzuje się obecnością krwi w kale i wysoką gorączką;

-    u pacjentów z ostrym rzutem wrzodziejącego zapalenia jelita grubego;

-    u pacjentów z bakteryjnym zapaleniem jelita cienkiego i okrężnicy spowodowanym chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter;

-    u pacjentów z rzekomobłoniastym zapaleniem jelit, związanym z podawaniem antybiotyków o szerokim spektrum działania.

Ogólnie, produktu Loperamid WZF nie należy stosować w przypadkach, w których powinno się unikać zwolnienia perystaltyki jelit, z powodu możliwego ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań, w tym niedrożności jelit, okrężnicy olbrzymiej (megacolon) i toksycznego rozszerzenia okrężnicy (megacolon toxicum). Leczenie produktem Loperamid WZF należy natychmiast przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia brzucha lub niedrożności jelit.

Leczenie biegunki produktem Loperamid WZF jest leczeniem wyłącznie objawowym. W każdym przypadku, w którym możliwe jest ustalenie etiologii, gdy jest to uzasadnione (lub wskazane) należy zastosować leczenie przyczynowe.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

U pacjentów z biegunką, zwłaszcza u dzieci, może dojść do utraty płynów i elektrolitów.

W tych przypadkach postępowaniem z wyboru jest uzupełnianie odpowiednich ilości płynów i elektrolitów.

Ponieważ długotrwała biegunka może być objawem poważniejszych chorób, nie należy stosować loperamidu długotrwale, dopóki przyczyna biegunki nie zostanie ustalona.

Jeżeli po podaniu leku w ostrej biegunce, w ciągu 48 godzin nie obserwuje się poprawy stanu

klinicznego pacjenta, podawanie produktu Loperamid WZF należy przerwać i pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.

Produkt należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, ponieważ może to powodować względne przedawkowanie, prowadzące do działania toksycznego na ośrodkowy układ nerwowy. Pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy uważnie obserwować, czy nie występują u nich objawy toksyczności ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

U pacjentów z AIDS leczonych z powodu biegunki loperamidem, należy przerwać podawanie produktu przy pierwszych objawach wzdęcia brzucha. Istnieją pojedyncze doniesienia o przypadkach wystąpienia toksycznego rozszerzeniu okrężnicy podczas stosowania loperamidu u pacjentów z AIDS z zakaźnym zapaleniem okrężnicy wywołanym zarówno przez bakterie jak i wirusy.

Ponieważ większość leku jest metabolizowana w wątrobie, a metabolity lub lek w postaci niezmienionej są wydalane z kałem, nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Ze względu na zawartość laktozy, produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lappa lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Dane niekliniczne wskazują, że loperamid jest substratem glikoproteiny P. Jednoczesne podawanie loperamidu w pojedynczej dawce 16 mg z chinidyną lub rytonawirem, które są inhibitorami P-glikoproteiny, powodowało 2-3 krotne zwiększenie stężenia loperamidu w osoczu. Kliniczne znaczenie tych farmakokinetycznych interakcji inhibitorów P-glikoproteiny z loperamidem, podawanym w zalecanych dawkach (od 2 mg do 16 mg na dobę) nie jest znane.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Mimo, że nic nie wskazuje na to, aby loperamid wykazywał działanie teratogenne lub embriotoksyczne, należy dokładnie rozważyć przewidywane korzyści terapeutyczne względem potencjalnego ryzyka związanego z podaniem produktu Loperamid WZF kobietom w ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze.

Karmienie piersią

Małe ilości loperamidu są wydzielane z mlekiem kobiecym, dlatego nie zaleca się stosowania produktu w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

W zespole objawów w przebiegu biegunki leczonej produktem Loperamid WZF mogą pojawić się: zmęczenie, zawroty głowy lub senność. Dlatego też wskazane jest zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Wiele zdarzeń niepożądanych związanych ze stosowaniem loperamidu są częstymi objawami zespołów biegunkowych (dyskomfort i ból w jamie brzusznej, nudności, wymioty, suchość w jamie ustnej, zmęczenie, senność, zawroty głowy, zaparcie, wzdęcia z oddawaniem wiatrów). Często objawy te trudno jest odróżnić od działań niepożądanych stosowanego leku.

Poniżej przedstawiono działania niepożądane związane ze stosowaniem loperamidu:

[bardzo rzadko (<1/10 000)].

Zaburzenia psychiczne Bardzo rzadko: senność.

Zaburzenia układu nerwowego Bardzo rzadko: zawroty głowy.

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo rzadko: ból brzucha, niedrożność jelit, wzdęcia brzucha, nudności, zaparcia, wymioty, rozszerzenie okrężnicy (megacolon), w tym toksyczne rozszerzenie okrężnicy (megacolon toxicum), wzdęcia z oddawaniem wiatrów i niestrawność.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Bardzo rzadko: wysypka, pokrzywka i świąd.

Pojedyncze przypadki obrzęku naczynioruchowego, wysypki pęcherzowej, w tym zespołu Stevensa i Johnsona, rumienia wielopostaciowego i martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko: pojedyncze przypadki zatrzymania moczu.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo rzadko: pojedyncze przypadki reakcji alergicznych, niekiedy ciężkie reakcje nadwrażliwości, w tym wstrząs anafilaktyczny i reakcje przypominające anafilaksję.

4.9 Przedawkowanie

Objawy

W przypadku przedawkowania (także przedawkowania względnego związanego z zaburzeniem czynności wątroby) mogą wystąpić następujące objawy: zahamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego (osłupienie, zaburzenia koordynacji ruchowej, senność, zwężenie źrenic, nadmierne napięcie mięśniowe i depresja oddechowa), zatrzymanie moczu i niedrożność jelit. Dzieci mogą być bardziej wrażliwe niż dorośli na toksyczne działanie leku na ośrodkowy układ nerwowy.

Leczenie

W przypadku wystąpienia objawów przedawkowania jako antidotum można podać nalokson.

Ponieważ czas działania produktu Loperamid WZF jest dłuższy niż naloksonu (1 do 3 godzin) może być wskazane powtórne podanie naloksonu. Dlatego też pacjent powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarską przynajmniej przez 48 godzin w celu wykrycia ewentualnego zahamowania czynności ośrodkowego układu nerwowego.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: lek przeciwbiegunkowy.

Kod ATC: A07DA03

Loperamid wiąże się z receptorem opioidowym komórek ściany jelita, hamując propulsywną perystaltykę i wydłużając czas pasażu jelitowego. Loperamid zwiększa spoczynkowe napięcie zwieracza odbytu, jednocześnie zmniejszając natychmiastową potrzebę wypróżnienia (parcie na stolec).

Początek działania przeciwbiegunkowego obserwuje się w ciągu jednej godziny od podania pojedynczej dawki 4 mg. Kliniczne badania z zastosowaniem innych leków przeciwbiegunkowych potwierdziły, że działanie loperamidu rozpoczyna się wyjątkowo szybko.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Loperamid dobrze wchłania się z jelit, lecz jest niemal całkowicie wychwytywany i metabolizowany przez wątrobę, gdzie zachodzi jego sprzęganie i wydalanie z żółcią.

Okres półtrwania loperamidu u człowieka wynosi od 9 do 14 godzin (średnio 10,8 godziny).

Badania nad dystrybucją u szczurów wykazały duże powinowactwo loperamidu do komórek ścian jelita z preferencyjnym wiązaniem się z receptorami podłużnej warstwy mięśniowej. Eliminacja zachodzi głównie na drodze oksydacyjnej N-demetylacji, która jest najważniejszym szlakiem metabolicznym loperamidu. Loperamid w postaci niezmienionej i jego metabolity wydalane są głównie z kałem.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania dotyczące toksyczności loperamidu prowadzone przez okres do 12 miesięcy na psach i przez okres 18 miesięcy na szczurach nie wykazały jakiegokolwiek toksycznego wpływu z wyjątkiem niewielkiego zmniejszenia masy ciała i spożycia pokarmu podczas stosowania dawek dobowych odpowiednio: 30 razy i 240 razy większych niż maksymalna dawka stosowana u człowieka.

Wyniki badań przeprowadzonych w warunkach in vivo i in vitro wykazały, że loperamid nie jest

genotoksyczny. Nie zaobserwowano działania rakotwórczego loperamidu. W badaniach wpływu na reprodukcję przeprowadzonych na szczurach, bardzo duże dawki loperamidu - 240 razy większe niż maksymalna dawka stosowana u człowieka, zaburzały płodność i zmniejszały przeżycie płodu w związku z działaniem toksycznym na organizm matki. Mniejsze dawki nie miały wpływu na zdrowie matki i płodu oraz nie zaburzały rozwoju około- i pourodzeniowego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza j ednowodna Skrobia kukurydziana Powidon K-25 Kwas stearynowy

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

30 tabletek (w 2 blistrach Al/PVC po 15 tabletek) w tekturowym pudełku.

15 tabletek (w 1 blistrze Al/PVC) w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/0382

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 13.05.1993 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 25.07.2012 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Loperamid WZF