+ iMeds.pl

Loratadine galpharm 10 mgUlotka Loratadine galpharm

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Loratadine Galpharm, 10 mg, tabletki

Loratadinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

•    Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. (Dla produktów wydawanych na receptę)

   Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same. (Dlaproduktów wydawanych na receptę)

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

•    Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Loratadine Galpharm i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Loratadine Galpharm

3.    Jak stosować lek Loratadine Galpharm

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Loratadine Galpharm

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Loratadine Galpharm i w jakim celu się go stosuje

Loratadine Galpharm zawiera loratadynę, która należy do grupy leków zwanych lekami przeciwhistaminowymi. Leki te pomagają zmniejszyć objawy niektórych chorób alergicznych.

Lek Loratadine Galpharm jest stosowany w leczeniu:

•    objawów kataru siennego i innych objawów alergii, takich jak kichanie, katar oraz pieczenie i świąd oczu.

•    objawów przewlekłej pokrzywki o nieznanej przyczynie objawiającej się świądem i zaczerwienieniem skóry oraz wysypką.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Loratadine Galpharm

Lek Loratadine Galpharm może być stosowany przez dorosłych i dzieci w wieku 2 lat i powyżej, pod warunkiem, że ważą powyżej 30 kg.

Niektóre osoby nie powinny przyjmować tego leku lub powinny najpierw skonsultować się z farmaceutą lub lekarzem.

Kiedy nie stosować leku Loratadine Galpharm:

• jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na loratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Loratadine Galpharm należy zwrócić się do lekarza jeśli:

• pacjent ma problemy z wątrobą. Może to wymagać zastosowania mniejszej dawki leku.

Inne leki i Loratadine Galpharm

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Testy laboratoryjne

Jeśli u pacjenta mają być wykonane testy skórne w celu rozpoznania uczulenia, należy zaprzestać stosowania leku Loratadine Galpharm na 48 godzin przed wykonaniem tych testów.

Loratadine Galpharm z jedzeniem, piciem i alkoholem

Tabletki można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku. Tabletki nie nasilają skutków działania napojów alkoholowych.

Ciąża, karmienie piersią i płodność

Leku Loratadine Galpharm nie należy stosować w czasie ciąży i karmienia piersią.

W ciąży i w okresie karmienia piersią, lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Badania wykazały, że lek Loratadine Galpharm nie powoduje senności u zdecydowanej większości osób, które go przyjmują.

Dlatego lek zwykle nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Jednak, bardzo rzadko, u niektórych osób przyjęcie leku może spowodować zawroty głowy, nudności lub senność; nie należy wówczas prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Loratadine Galpharm zawiera laktozę. Jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku Loratadine Galpharm.

3. Jak stosować lek Loratadine Galpharm

WIEK

DAWKA

Dorośli i dzieci w wieku 2 lat i powyżej, o masie ciała większej niż 30 kg

Połknąć jedną tabletkę na dobę popijając wodą.

NIE STOSOWAĆ u dzieci w wieku poniżej 2 lat lub u dzieci ważących mniej niż 30 kg.

Wskazówka - dziecko w wieku 9 lat waży średnio około 30 kg. W przypadku wątpliwości należy sprawdzić masę ciała dziecka przed podaniem mu tego leku.

U małych dzieci w wieku 2 lat i powyżej zalecane jest stosowanie syropu z loratadyną.


Jeśli pacjent ma poważne problemy z wątrobą:

Dorośli i dzieci w wieku 2 lat i powyżej, o masie ciała większej niż 30 kg

(należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą)


Połknąć jedną tabletkę co drugi dzień, popijając wodą.


NIE NALEŻY PRZEKRACZAĆ ZALECANEJ DAWKI


Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Loratadine Galpharm

Należy natychmiast skonsultować się z lekarzem lub skontaktować się z oddziałem ratunkowym w najbliższym szpitalu. Należy wziąć ze sobą opakowanie leku i ulotkę.

Pominięcie przyjęcia leku Loratadine Galpharm

Należy przyjąć pominiętą dawkę, gdy tylko pacjent sobie o tym przypomni; należy odczekać co najmniej 24 godziny przed przyjęciem kolejnej tabletki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Loratadine Galpharm

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Loratadine Galpharm może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Następujące działania niepożądane były zgłaszane po wprowadzeniu leku do obrotu. Częstość występowania określono w następujący sposób: często: u 1 pacjenta na 100 do 1 z 10, niezbyt często:

1 z 1000 do 1 na 100, rzadko: 1 z 10 000 do 1 z 1000, bardzo rzadko: mniej niż 1 z 10 000, częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Należy natychmiast zaprzestać przyjmowania tabletek i powiadomić lekarza lub udać się do oddziału pogotowia ratunkowego, jeżeli:

•    występuje jakikolwiek obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła

•    pacjent ma trudności w połykaniu lub oddychaniu

•    jeśli u pacjenta po zażyciu tabletek wystąpi wysypka.

Powyższe objawy mogą świadczyć o wystąpieniu bardzo rzadkiej, ciężkiej reakcji uczuleniowej na ten lek.

Często:

•    ból głowy, nerwowość i zmęczenie u dzieci w wieku 2 -12 lat.

Bardzo rzadko:

•    zawroty głowy

•    przyspieszone bicie serca (tachykardia), kołatanie serca

•    suchość w ustach, nudności (mdłości), ból brzucha

•    zaburzenia czynności wątroby

•    wysypka, utrata włosów

•    zmęczenie

Nieznana:

•    senność, ból głowy, zwiększenie apetytu i trudności z zasypianiem u dorosłych i dzieci powyżej 12 lat.

5. Jak przechowywać lek Loratadine Galpharm

Ten lek nie wymaga specjalnych środków ostrożności podczas przechowywania.

Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie należy stosować tego leku, jeśli widoczne są jakiekolwiek zmiany w wyglądzie tabletki.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Loratadine Galpharm

Substancją czynną leku jest loratadyna: 10 mg w każdej tabletce.

Pozostałe składniki leku to: laktoza jednowodna, magnezu stearynian, skrobia kukurydziana, skrobia żelowana, kukurydziana.

Jak wygląda lek Loratadine Galpharm i co zawiera opakowanie

Lek Loratadine Galpharm ma postać białych, owalnych tabletek z kreską dzielącą po jednej stronie, a gładkich po drugiej stronie oraz wytłoczonym „L” po jednej stronie linii podziału i „10” po drugiej stronie linii podziału.

Opakowanie zawiera: 7 lub 10 tabletek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Galpharm Healthcare Limited

Wrafton

Braunton

Devon

EX33 2DL

Wielka Brytania

Wytwórca:

TEVA UK Limited Brampton Road Hampden Park Eastbourne East Sussex BN22 9AG Wielka Brytania

Galpharm International Limited

Hugh House

Dodworth Business Park

Dodworth, Barnsley

South Yorkshire

S75 3SP

Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy:

Niemcy:

Włochy:

Malta:

Holandia:

Polska:

Węgry:


Loratadine Galpharm 10 mg tablety

Loratadin Galpharm 10 mg Tabletten

Loratadina Galpharm

Loratadine Galpharm

Loratadine Galpharm 10 mg, tabletten

Loratadine Galpharm

Loratadine APC 10mg tabletta

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Loratadine Galpharm

Charakterystyka Loratadine galpharm

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Loratadine Galpharm, 10 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 10 mg loratadyny (Loratadinum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: zawartość laktozy jednowodnej w jednej tabletce to 62,5 mg. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Białe, owalne tabletki z kreską dzielącą po jednej stronie, a gładkie po drugiej stronie, z wytłoczonym „L” po jednej stronie linii podziału i „10” po drugiej stronie linii podziału.

Linia podziału na tabletce nie jest przeznaczona do przełamywania tabletki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Tabletki z loratadyną przeznaczone są do objawowego leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i dzieci w wieku 12 lat i powyżej: 10 mg na dobę (jedna tabletka raz na dobę).

Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków.

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat:

o masie ciała większej niż 30 kg: 10 mg na dobę (jedna tabletka raz na dobę).

o masie ciała 30 kg lub mniej: tabletki o mocy 10 mg nie są odpowiednie do stosowania u dzieci o masie ciała mniejszej niż 30 kg.

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności tabletek z loratadyną u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby należy zastosować mniejszą dawkę początkową, ponieważ klirens loratadyny u tych osób może być zmniej szony. W takich przypadkach zalecana dawka u dorosłych i dzieci o masie ciała większej niż 30 kg to 10 mg loratadyny co drugi dzień.

Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów z niewydolnością nerek.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na loratadynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Loratadynę należy stosować ostrożnie u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.2).

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego produktu leczniczego.

Należy przerwać stosowanie tabletek z loratadyną na około 48 godzin przed planowanym wykonaniem testów skórnych, gdyż leki przeciwhistaminowe mogą zahamować lub zmniejszać reakcję skórną na alergeny (indeks reaktywności).

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Loratadyna stosowana jednocześnie z alkoholem nie nasila jego działania, jak wykazano w badaniach sprawności psychoruchowej.

Możliwe są interakcje ze wszystkimi znanymi inhibitorami CYP3A4 lub CYP2D6; prowadzą one do wzrostu stężenia loratadyny (patrz rozdział 5.2), co może nasilać działania niepożądane.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

W badaniach na zwierzętach nie wykazano teratogennego działania loratadyny. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania loratadyny podczas ciąży. Dlatego nie jest zalecane stosowanie produktu Loratadine Galpharm w czasie ciąży.

Loratadyna przenika do mleka matki, dlatego nie zaleca się stosowania loratadyny w okresie karmienia piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

W badaniach klinicznych, w których oceniano wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych, loratadyna nie zaburzała zdolności prowadzenia pojazdów. Jednakże, u niektórych osób bardzo rzadko występuje senność, która może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Badania kliniczne:

W badaniach klinicznych z udziałem dzieci w wieku od 2 do 12 lat zgłaszane były następujące działania niepożądane, które występowały częściej niż w grupie z placebo: ból głowy (2,7%), nerwowość (2,4%) i uczucie zmęczenia (1%).

W badaniach klinicznych z udziałem dorosłych pacjentów i młodzieży, w zakresie wskazań obejmujących alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa i przewlekłą pokrzywkę idiopatyczną, po podaniu zalecanej dawki 10 mg na dobę, działania niepożądane występujące częściej niż po podaniu placebo notowano u 2% pacjentów. Do najczęściej obserwowanych działań niepożądanych, występujących częściej niż w grupie placebo, należały: senność (1,2%), ból głowy (0,6%), zwiększenie apetytu (0,5%) i bezsenność (0,1%).

Po wprowadzeniu produktu do obrotu

Oprócz działań niepożądanych zgłaszanych podczas badań klinicznych wymienionych powyżej, po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano poniższe działania niepożądane . Dla tych rzadziej zgłaszanych działań niepożądanych, szacunkowe częstości określono w następujący sposób: bardzo często: >1/10, często: >1/100 do <1/10, niezbyt często: >1/1, 000 do <1/100, rzadko: >1/10 000 do <1/1 000, bardzo rzadko: <1/10 000, częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Bardzo rzadko: anafilaksja

Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo rzadko: zawroty głowy

Zaburzenia serca:

Bardzo rzadko: tachykardia, kołatanie serca Zaburzenia żołądka i jelit:

Bardzo rzadko: nudności, suchość w ustach, zapalenie żołądka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Bardzo rzadko: zaburzenia czynności wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Bardzo rzadko: wysypka, łysienie

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Bardzo rzadko: zmęczenie.

4.9. Przedawkowanie

Przedawkowanie loratadyny powoduje występowanie nasilonych objawów antycholinergicznych. Po przedawkowaniu loratadyny obserwowano: senność, tachykardię i ból głowy.

W razie przedawkowania należy natychmiast zastosować leczenie objawowe oraz podtrzymujące i kontynuować je tak długo, jak to będzie konieczne. Można podać węgiel aktywowany w postaci wodnej zawiesiny. Można rozważyć wykonanie płukania żołądka. Loratadyna nie jest usuwana z organizmu poprzez hemodializę i nie wiadomo, czy można ją eliminować poprzez dializę otrzewnową. Po udzieleniu pierwszej pomocy należy nadal monitorować pacjenta.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwhistaminowe - antagoniści receptora Hi, kod ATC: R06A X13.

Loratadyna, substancja czynna leku Loratadine Galpharm, jest trójpierścieniowym lekiem przeciwhistaminowym, posiadającym selektywną aktywność wobec obwodowych receptorów histaminowych H1.

U większości osób loratadyna zastosowana w zalecanych dawkach nie wykazuje istotnego klinicznie ośrodkowego działania sedatywnego czy przeciwcholinergicznego.

Podczas długotrwałego podawania nie zaobserwowano istotnych klinicznie zmian parametrów czynności życiowych, wyników badań diagnostycznych, badania fizykalnego czy zapisu elektrokardiograficznego.

Loratadyna nie wykazuje znaczącej aktywności wobec receptora H2. Nie hamuje wychwytu noradrenaliny i praktycznie nie wywiera wpływu na czynność układu sercowo-naczyniowego oraz aktywność układu bodźcotwórczego serca.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie:

Po podaniu doustnym loratadyna jest szybko i dobrze wchłaniana z przewodu pokarmowego. Lek podlega intensywnemu metabolizmowi pierwszego przej ścia, głównie z udziałem izoenzymów CYP3A4 i CYP2D6. Główny metabolit - desloratadyna (DL) - jest farmakologicznie czynny i w dużym stopniu odpowiada za działanie kliniczne. Loratadyna i DL osiągają maksymalne stężenia w osoczu (Tmax) odpowiednio po 1-1,5 godziny i 1,5-3,7 godziny po podaniu.

W kontrolowanych badaniach klinicznych odnotowano zwiększenie stężenia loratadyny po jednoczesnym stosowaniu z ketokonazolem, erytromycyną i cymetydyną, jednak bez zmian klinicznie istotnych (w tym zmian w zapisie elektrokardiograficznym).

Jednoczesne spożycie pokarmu może opóźnić nieco wchłanianie loratadyny, ale bez wpływu na efekt kliniczny.

Dystrybucja

Loratadyna w dużym stopniu wiąże się z białkami osocza (97 do 99%), natomiast jej czynny metabolit wiąże się z białkami osocza w umiarkowanym stopniu (73 do 76%).

Biotransformacj a

U zdrowych osób okres półtrwania dystrybucji w osoczu wynosi około 1 godzinę dla loratadyny i 2 godziny dla jej czynnego metabolitu. Średni okres półtrwania u zdrowych dorosłych osób wynosi 8,4 godziny (w zakresie od 3 do 20 godzin) dla loratadyny i 28 godzin (w zakresie od 8,8 do 92 godziny) dla jej głównego czynnego metabolitu.

Eliminacja

Około 40% dawki wydalane jest z moczem, a 42% z kałem w ciągu 10 dni, głównie w postaci sprzężonych metabolitów. Około 27% podanej dawki wydala się z moczem w ciągu pierwszych 24 godzin. Mniej niż 1% substancji czynnej jest wydalane w postaci niezmienionej, jako loratadyna lub desloratadyna.

Biodostępność loratadyny i jej aktywnego metabolitu jest proporcjonalna do dawki.

U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek zarówno pole powierzchni pod krzywą (AUC), jak i maksymalne stężenie w osoczu (Cmax) loratadyny i jej metabolitu osiągały większe wartości w porównaniu do pola powierzchni pod krzywą (AUC) i stężenia maksymalnego w osoczu (Cmax) u osób z prawidłową czynnością nerek. Nie zaobserwowano istotnych różnic średnich wartości okresu półtrwania loratadyny i jej metabolitu w porównaniu z osobami zdrowymi. U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek hemodializa nie ma wpływu na farmakokinetykę loratadyny i jej czynnego metabolitu.

U pacjentów z przewlekłą poalkoholową chorobą wątroby pole powierzchni pod krzywą (AUC) i maksymalne stężenie w osoczu (Cmax) loratadyny było dwukrotnie większe, natomiast profil farmakokinetyczny czynnego metabolitu nie był znacząco zmieniony, w porównaniu do pacjentów z prawidłową czynnością wątroby. Okres półtrwania loratadyny i jej metabolitu wynosił odpowiednio 24 godziny i 37 godzin, i wydłużał się wraz ze stopniem uszkodzenia wątroby.

Loratadyna i jej czynny metabolit przenikają do mleka kobiet karmiących piersią.

Zależności farmakokinetyczno-farmakodynamiczne

Profil farmakokinetyczny loratadyny i jej metabolitów jest porównywalny u zdrowych ochotników dorosłych oraz zdrowych ochotników w podeszłym wieku.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne oparte na konwencjonalnych badaniach farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i potencjalnego działania rakotwórczego nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

W badaniach toksyczności reprodukcyjnej nie obserwowano działania teratogennego. Jednakże u szczurów przy stężeniach w osoczu (AUC) dziesięciokrotnie wyższych niż osiągane po podaniu klinicznych dawek obserwowano wydłużenie porodu i zmniejszenie przeżywalności potomstwa.

6. DANE FARMACEUTYCZNE:

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna Magnezu stearynian Skrobia kukurydziana Skrobia żelowana, kukurydziana

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

36 miesięcy

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych wymagań dotyczących przechowywania.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Tabletki zapakowane są w białe nieprzezroczyste blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium (PVC: 250 pm grubości, powłoka PVDC: 40 g/m2). Opakowanie zawiera 7, 10, 14, 20 21, 30 50 lub 100 tabletek w tekturowym pudełku. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Galpharm Healthcare Limited

Wrafton

Braunton

Devon

EX33 2DL

Wielka Brytania

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Loratadine Galpharm