+ iMeds.pl

Loratadyna egis 10 mgUlotka Loratadyna egis

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Loratadyna EGIS, 10 mg, tabletki

Loratadinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek ten może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Loratadyna EGIS i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Loratadyna EGIS

3.    Jak stosować lek Loratadyna EGIS

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Loratadyna EGIS

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK LORATADYNA EGIS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Loratadyna, substancja czynna leku Loratadyna EGIS, poprzez hamowanie niektórych receptorów histaminowych, łagodzi objawy alergii.

Loratadyna EGIS jest lekiem przeciwalergicznym. Lek Loratadyna EGIS jest wskazany w leczeniu objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (takich jak: kichanie, wyciek z nosa i swędzenie, świąd i pieczenie oczu) i przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LORATADYNA EGIS

Kiedy nie należy stosować leku Loratadyna EGIS

-    jeżeli pacjenta ma uczulenie (nadwrażliwość) na loratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Loratadyna EGIS,

-    u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią,

-    u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Loratadyna EGIS

-    u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (patrz punkt 3 ulotki „Jak stosować lek Loratadyna EGIS”).

-    należy przerwać stosowanie leku Loratadyna EGIS na około 48 godzin przed planowanym wykonaniem testów skórnych, gdyż leki przeciwhistaminowe mogą powodować fałszywie ujemne wyniki tych testów (mogą zmniejszać lub całkowicie zahamować reakcję skórną na alergeny.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio

lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

W przeprowadzonych testach psychomotorycznych alkohol nie nasila działania loratadyny, jednak podczas leczenia nie należy pić alkoholu.

W kontrolowanych badaniach klinicznych wykazano, że równoczesne stosowanie loratadyny z ketokonazolem, erytromycyną lub cymetydyną powoduje zwiększenie stężenia loratadyny w osoczu, jednakże bez zmian klinicznie istotnych (w tym zmian w zapisie elektrokardiograficznym).

Stosowanie leku Loratadyna EGIS z jedzeniem i piciem

Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

Równoczesne przyjmowanie leku z pokarmem może spowodować nieznaczne opóźnienie wchłaniania loratadyny, bez wpływu na jej działanie kliniczne.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.

W badaniach na zwierzętach nie wykazano teratogennego działania loratadyny. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży. Nie stosować leku Loratadyna EGIS w ciąży.

Loratadyna przenika do mleka matki, dlatego nie stosować leku Loratadyna EGIS w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W badaniach klinicznych, których celem była ocena zdolności prowadzenia pojazdów loratadyna nie powodowała upośledzenia. U niektórych osób bardzo rzadko występowała senność, która mogła zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Loratadyna EGIS

Lek zawiera jako substancję pomocniczą laktozę jednowodną (63,8 mg w jednej tabletce). Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK LORATADYNA EGIS

Lek Loratadyna EGIS należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 tabletka (10 mg) raz na dobę. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat:

Masa ciała większa niż 30 kg: 1 tabletka (10 mg) raz na dobę.

Nie jest wskazane stosowanie tabletek (10 mg) u dzieci, których masa ciała jest mniejsza niż 30 kg. U tych dzieci można stosować loratadynę w postaci syropu.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby należy zastosować mniejszą dawkę początkową, ponieważ klirens loratadyny u tych osób może być zmniejszony. W takich przypadkach, dorosłym i dzieciom o masie ciała większej niż 30 kg należy podawać 1 tabletkę (10 mg) co drugi dzień.

Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów z niewydolnością nerek.

W przypadku wątpliwości dotyczących dawkowania należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Loratadyna EGIS jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Loratadyna EGIS

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Loratadyna EGIS, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Po przedawkowaniu loratadyny obserwowano: senność, przyspieszenie czynności serca i ból głowy.

W razie przedawkowania, należy natychmiast zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące i kontynuować je tak długo, jak to będzie konieczne. Można podać węgiel aktywowany w postaci wodnej zawiesiny. Można także wykonać płukanie żołądka. Loratadyny nie można usunąć z organizmu poprzez hemodializę. Nie wiadomo, czy można ją usunąć poprzez dializę otrzewnową. Po udzieleniu pomocy, pacjenta należy nadal monitorować.

Pominięcie przyjęcia leku Loratadyna EGIS

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Loratadyna EGIS może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać stosowanie leku Loratadyna EGIS i niezwłocznie poinformować lekarza lub udać się do izby przyjęć najbliższego szpitala, lub wezwać pogotowie ratunkowe, jeżeli wystąpi którykolwiek z następujących objawów:

• obrzęk rąk, nóg, warg, jamy ustnej lub gardła, powodujący trudności w przełykaniu lub oddychaniu.

Objawy takie mogą wskazywać na ciężkie zagrażające życiu reakcje alergiczne. Pacjent wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej lub hospitalizacji. Objawy takie występują bardzo rzadko, lecz są to bardzo ciężkie działania niepożądane.

Działania niepożądane występujące często (u mniej niż 1 na 10 osób, ale u więcej niż 1 na 100 osób):

-    ból głowy, nerwowość i zmęczenie u dzieci w wieku od 2 do 12 lat,

-    senność u dorosłych i młodzieży.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 osób, ale u więcej niż 1 na 1000 osób):

-    ból głowy, zwiększenie apetytu i zaburzenia snu u dorosłych i młodzieży.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 osób):

-    zawroty głowy,

-    przyspieszenie czynności serca, kołatanie serca,

-    nudności, suchość w jamie ustnej, zapalenie błony śluzowej żołądka,

-    nieprawidłowa czynność wątroby,

-    wysypka, łysienie,

-    zmęczenie.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LORATADYNA EGIS

Brak szczególnych wymagań dotyczących przechowywania.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Loratadyna EGIS po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Loratadyna EGIS

-    Substancją czynną leku jest loratadyna. Jedna tabletka zawiera 10 mg loratadyny.

-    Ponadto lek zawiera: laktozę jednowodną, celulozę mikrokrystaliczną, skrobię żelowaną, krzemionkę koloidalną bezwodną, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Loradatyna EGIS i co zawiera opakowanie

Tabletki Loradatyna EGIS są białe lub prawie białe, bez zapachu lub prawie bez zapachu, okrągłe, płaskie ze ściętymi ukośnie brzegami, ze stylizowaną literą „E” i liczbą „531” z jednej strony, i z rowkiem dzielącym na połowy z drugiej strony.

Linia podziału na tabletce tylko ułatwia rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Tabletki dostępne są w blistrach z folii PVC/PVDC/Al w tekturowym pudełku. Jeden blister zawiera 10 tabletek.

Wielkość opakowania: 10 i 30 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca EGIS Pharmaceuticals PLC,

H-1106 Budapeszt,

Keresztúri út 30-38,

Węgry

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

EGIS Polska Sp. Z o.o. ul. Powązkowska 44 C 01-797 Warszawa Numer telefonu: +48 22 326 04 00

Data zatwierdzenia ulotki:

4

Loratadyna EGIS

Charakterystyka Loratadyna egis

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Loratadyna EGIS, 10 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 10 mg loratadyny.

Substancje pomocnicze:

Każda tabletka zawiera 63,8 mg laktozy jednowodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Biała lub prawie biała, bez zapachu lub prawie bez zapachu, okrągła, płaska tabletka ze ściętymi ukośnie brzegami, ze stylizowaną literą „E” i liczbą „531” z jednej strony i z rowkiem dzielącym na połowy z drugiej strony.

Linia podziału na tabletce tylko ułatwia rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podział na równe dawki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania

Objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 10 mg (1 tabletka) raz na dobę. Produkt leczniczy można przyjmować niezależnie od posiłku.

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat:

Masa ciała większa niż 30 kg: 10 mg (1 tabletka) raz na dobę.

Nie jest wskazane stosowanie tabletek (10 mg) u dzieci o masie ciała mniejszej niż 30 kg. U tych dzieci można stosować loratadynę w postaci syropu.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby należy zastosować mniejszą dawkę początkową, ponieważ klirens loratadyny u tych osób może być zmniejszony. W takich przypadkach, dorosłym i dzieciom o masie ciała większej niż 30 kg należy podawać 10 mg loratadyny co drugi dzień.

Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów z niewydolnością nerek.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną (loratadynę) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Nie stosować leku Loratadyna EGIS w okresie ciąży i karmienia piersią.

U dzieci w wieku poniżej 2 lat.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność podczas stosowania loratadyny u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.2).

Należy przerwać stosowanie loratadyny na około 48 godzin przed planowanym wykonaniem testów skórnych, gdyż leki przeciwhistaminowe mogą powodować fałszywie ujemne wyniki tych testów (mogą zmniejszać lub całkowicie zahamować reakcję skórną na alergeny).

Jedna tabletka produktu leczniczego Loratadyna EGIS zawiera 63,8 mg laktozy jednowodnej. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego produktu.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Loratadyna podawana jednocześnie z alkoholem nie nasila jego działania w stopniu dającym się ocenić w testach psychomotorycznych, jednak podczas leczenia nie należy pić alkoholu.

Ze względu na szeroki indeks terapeutyczny loratadyny brak doniesień o podejrzewanych lub potwierdzonych badaniami klinicznymi istotnych interakcjach (patrz punkt 5.2).

4.6    Ciąża i laktacja

W badaniach na zwierzętach nie wykazano teratogennego działania loratadyny. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania loratadyny w okresie ciąży. Nie stosować produktu w okresie ciąży.

Loratadyna przenika do mleka matki. Nie stosować produktu w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

W badaniach klinicznych, w których oceniano wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów nie stwierdzono pogorszenia sprawności psychofizycznej u pacjentów otrzymujących loratadynę. Należy jednak poinformować pacjentów, że u niektórych osób, bardzo rzadko występowała senność, która może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

W badaniach klinicznych z udziałem dzieci w wieku od 2 do 12 lat obserwowano następujące działania niepożądane, w porównaniu z placebo: ból głowy (2,7%), nerwowość (2,4%) i zmęczenie (1%).

W badaniach klinicznych z udziałem dorosłych pacjentów i młodzieży, w zakresie wskazań obejmujących alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa i przewlekłą pokrzywkę idiopatyczną, po podaniu zalecanej dawki 10 mg na dobę, u 2% pacjentów obserwowano działania niepożądane.

Do najczęściej obserwowanych działań niepożądanych, w porównaniu z placebo, należą: senność (1,2%), ból głowy (0,6%), zwiększenie apetytu (0,5%) i bezsenność (0,1%).

Inne działania niepożądane obserwowane bardzo rzadko, po wprowadzenia loratadyny do obrotu, wymienione są poniżej w tabeli:

Zaburzenia układu immunologicznego

Anafilaksja

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy

Zaburzenia serca

Tachykardia, kołatanie serca

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej żołądka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Nieprawidłowa czynność wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka, łysienie

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania

Przedawkowanie loratadyny powoduje nasilenie objawów cholinolitycznych. Po przedawkowaniu loratadyny obserwowano: senność, przyspieszenie czynności serca i ból głowy.

Postępowanie po przedawkowaniu

W razie przedawkowania, należy natychmiast zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące, i kontynuować je tak długo, jak to będzie konieczne. Można podać węgiel aktywowany w postaci wodnej zawiesiny. Można także wykonać płukanie żołądka. Loratadyny nie można usunąć z organizmu poprzez hemolizę. Nie wiadomo, czy można ją eliminować poprzez dializę otrzewnową. Po udzieleniu pomocy, pacjenta należy nadal monitorować.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwhistaminowe do stosowania ogólnego.

Kod ATC: R 06 AX 13

Loratadyna jest trójpierścieniowym lekiem przeciwhistaminowym, selektywnym antagonistą obwodowych receptorów histaminowych H1.

W zalecanych dawkach loratadyna nie wykazuje ośrodkowego działania sedatywnego czy przeciwcholinergicznego u większości populacji.

W długotrwałych badaniach nie obserwowano istotnych klinicznie zmian parametrów czynności życiowych, w wynikach badań laboratoryjnych, w badaniach fizykalnych czy w zapisie elektrokardiograficznym.

Loratadyna nie wykazuje znaczącego wpływu na receptory H2. Nie ma wpływu na wychwyt noradrenaliny i praktycznie nie wywiera wpływu na czynność układu sercowo-naczyniowego i na aktywność układu bodźcotwórczego serca.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym, loratadyna szybko i dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego i w dużym stopniu podlega intensywnemu metabolizmowi pierwszego przejścia, głównie z udziałem izoenzymów CYP3A4 i CYP2D6. Główny metabolit - desloratadyna, jest aktywny farmakologicznie i w dużym stopniu jest odpowiedzialny za działanie kliniczne. Maksymalne stężenie loratadyny i desloratadyny w surowicy krwi występuje odpowiednio po 1-1,5 godziny i 1,5-3,7 godziny po podaniu.

W kontrolowanych badaniach klinicznych wykazano, że równoczesne stosowanie loratadyny z ketokonazolem, erytromycyną lub cymetydyną powoduje zwiększenie stężenia loratadyny w osoczu, jednakże bez zmian klinicznie istotnych (w tym zmian w zapisie elektrokardiograficznym).

Loratadyna w dużym stopniu wiąże się z białkami osocza (97% do 99%), natomiast jej czynny metabolit w umiarkowanym stopniu (73% do 76%).

Okres półtrwania dystrybucji w osoczu wynosi około 1 godziny dla loratadyny i 2 godzin dla jej czynnego metabolitu. Średni okres półtrwania wynosi odpowiednio 8,4 godziny (w zakresie od 3 do 20 godzin) dla loratadyny i 28 godzin (w zakresie od 8,8 do 92 godziny) dla głównego metabolitu.

Około 40% podanej dawki wydalane jest z moczem, a 42% z kałem w ciągu 10 dni, głównie w postaci sprzężonych metabolitów. Około 27% podanej dawki wydala się z moczem w ciągu pierwszych 24 godzin. Mniej niż 1% substancji czynnej wydalane są w postaci niezmienionej loratadyny lub desloratadyny.

Biodostępność loratadyny i jej czynnego metabolitu jest proporcjonalna do zastosowanej dawki.

Profil farmakokinetyczny loratadyny i jej metabolitu jest podobny w grupie zdrowych, dorosłych ochotników i w grupie zdrowych ochotników w podeszłym wieku.

Równoczesne przyjmowanie loratadyny z pokarmem może spowodować nieznaczne opóźnienie wchłaniania loratadyny, bez wpływu na jej działanie kliniczne.

U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, pola powierzchni pod krzywą (AUC), jak i maksymalne stężenia w osoczu (Cmax) loratadyny i jej metabolitu były większe niż pola powierzchni pod krzywą (AUC) i stężenia maksymalnie w osoczu (Cmax) u osób z prawidłową czynnością nerek. Nie zaobserwowano istotnych różnic średnich wartości okresu półtrwania loratadyny i jej metabolitu w porównaniu z osobami zdrowymi. U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek hemodializa nie wpływa na farmakokinetykę loratadyny i jej czynnego metabolitu.

U pacjentów z przewlekłą poalkoholową chorobą wątroby pole powierzchni pod krzywą (AUC) i maksymalne stężenie w osoczu (Cmax) loratadyny były dwukrotnie większe, podczas gdy profil farmakokinetyczny metabolitu nie był znacząco zmieniony w porównaniu do pacjentów z prawidłową czynnością wątroby. Okres półtrwania eliminacji loratadyny i jej metabolitu wynosił odpowiednio 24 godziny i 37 godzin, i wydłużał się wraz ze stopniem uszkodzenia wątroby.

Loratadyna i jej czynny metabolit przenikają do mleka matki.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne dotyczące loratadyny, wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i działania rakotwórczego, nie wykazują szczególnego zagrożenia dla człowieka.

W badaniach wpływu na rozrodczość nie obserwowano teratogennego działania loratadyny. Jednak u szczurów, przy narażeniu (AUC) 10 razy większym niż po podaniu zalecanej dawki terapeutycznej, obserwowano wydłużenie porodu i zmniejszenie przeżywalności potomstwa.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia żelowana Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych wymagań dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/PVDC/Al w tekturowym pudełku. Jeden blister zawiera 10 tabletek.

Wielkość opakowań: 10 i 30 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EGIS Pharmaceuticals PLC,

H-1106 Budapeszt,

Kereszturi ut 30-38,

Węgry

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17933

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2.03.2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Loratadyna EGIS