+ iMeds.pl

Lormed 7,5 7,5 mgUlotka Lormed 7,5

U LOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA U ŻYTKOW NIKA

Lormed 7,5, 7,5 mg tabletki Lormed 15, 15 mg tabletki

(Meloxicamum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem zażyciem leku, ponieważ zawiera

ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Lormed 7,5 oraz Lormed 15 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lormed 7,5 lub Lormed 15

3.    Jak zażywać lek Lormed 7,5 lub Lormed 15

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lormed 7,5 oraz Lormed 15

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Lormed 7,5 oraz Lormed 15 i w jakim celu się go stosuje

Meloksykam jest lekiem należącym do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), które są stosowane w leczeniu bólu i zmniejszenia stanów zapalnych mięśni i stawów.

Stosowanie leku Lormed 7,5 oraz Lormed 15 zostało zarejestrowane w następuj ących wskazaniach:

•    krótkotrwałe leczenie objawów zaostrzenia choroby zwyrodnieniowej stawów (choroba stawów w której brak jest chrząstki stawowej).

•    długotrwałe leczenie objawów reumatoidalnego zapalenia stawów.

•    długotrwałe leczenie objawów podobnego stanu, tzw. zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (zapalenie stawów kręgosłupa).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lormed 7,5 lub Lormed 15

Kiedy nie stosować leku Lormed 7,5 lub Lormed 15:

•    u kobiet w ostatnim trymestrze ciąży,

•    u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat,

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na meloksykam, na którykolwiek pomocniczą pozostałych składników leku Lormed 7,5 oraz Lormed 15,

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na kwas acetylosalicylowy (np. Aspirynę) lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ),

• jeśli u pacjenta stwierdzono lub występuje nawracająca choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (jelita cienkiego),

•    jeśli występuje krwawienie z przewodu pokarmowego, krwotok naczyniowo-mózgowy lub inne krwawienia,

•    u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby,

•    u pacjentów niedializowanych z ciężką niewydolnością nerek,

•    u pacjentów z ciężką niewydolnością serca.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Lormed 7,5 lub Lormed 15 i skonsultować się z lekarzem:

•    jeśli w przeszłości występowały choroby żołądka lub jelit,

•    u pacjentów w podeszłym wieku,

•    u pacjentów którzy niedawno przeszli duży zabieg chirurgiczny,

• jeśli pacjent ma problemy z wątrobą, nerkami lub sercem,

•    jeśli u pacjenta występuje zwiększone stężenie potasu we krwi,

•    jeśli pacjent choruje na astmę,

•    jeśli u pacjentki zastosowano wkładkę wewnątrzmaciczną (tzw. spiralę) stosowaną w celu antykoncepcji,

•    jeśli pacjent zauważy obecność krwi w stolcu (w kale),

•    je śli wystąpią j akiekolwiek reakcj e skórne,

•    w przypadku planowanego badania krwi lub moczu, zawsze należy poinformować, że pacjent stosuje meloksykam,

•    jeśli kobieta podejmuje próbę zajścia w ciążę lub przeprowadzone są badania mające na celu ustalenie przyczyny niepłodności, ponieważ meloksykam może zaburzać płodność,

•    jeśli w przeszłości występowała choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub zapalanie błony żołądka lub jelit.

Stosowanie leków takich, jak meloksykam może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka wystąpienia ataku serca (zawał serca) lub udaru mózgu. Jakiekolwiek ryzyko jest bardziej prawdopodobne, jeśli lek jest stosowany w dużych dawkach i długotrwale. Nie należy stosować większych dawek, niż zalecane oraz przez dłuższy okres czasu.

Jeśli pacjent ma problemy z sercem, przebył udar mózgu lub podejrzewa, że występuje ryzyko takich schorzeń (np. ma zwiększone ciśnienie tętnicze krwi, cukrzycę, zwiększone stężenie cholesterolu we krwi lub pali tytoń) należy się skonsultować z lekarzem lub farmaceutą.

Meloksykam, tak jak i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), może maskować objawy istniej ącego zakażenia.

Zgłaszano przypadki potencjalnie zagrażaj ących życiu wysypek skórnych po zastosowaniu meloksykamu (zespół Stevens-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, patrz punkt 4), występuj ących początkowo w postaci czerwonawych, tarczowatych plam lub okrągłych łat z pęcherzami w środku, zlokalizowanych na tułowiu.

Dodatkowe objawy, których można się spodziewać, obejmuj ą owrzodzenia w jamie ustnej, gardle, nosie i na narządach płciowych oraz zapalenie spojówek (zaczerwienienie i łzawienie z oczu).

Tym potencjalnie zagrażającym życiu wysypkom skórnym często towarzyszą objawy przypominaj ące grypę. Wysypka może prowadzić do powstawania rozległych pęcherzy lub złuszczania się skóry.

Największe ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji skórnych występuje w ciągu pierwszych miesięcy leczenia.

Nigdy nie wolno ponownie podawać meloksykamu pacjentowi, u którego wystąpił zespół Stevens-Johnsona lub martwica toksyczno-rozpływna naskórka w związku z zastosowaniem meloksykamu.

Jeżeli u pacjenta wystąpi wysypka lub którykolwiek z powyższych objawów skórnych, należy przerwać stosowanie meloksykamu i natychmiast porozumieć się z lekarzem w celu uzyskania pomocy i poinformować go o stosowaniu tego leku.

Stosowanie leku Lormed 7,5 lub Lormed 15 z innymi lekami:

Należy poinformować lekarza jeśli pacjent przyjmuje:

•    leki przeciwzakrzepowe, np. acenokumarol, heparynę lub tyklopidynę,

•    inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), jak np. aspiryna,

•    lit (stosowane w leczeniu chorób psychicznych),

•    metotreksat (stosowany w leczeniu łuszczycy i niektórych nowotworów),

•    leki trombolityczne (stosowane w chorobach serca w celu rozpuszczania zakrzepów),

•    cholestyraminę (lek zmniejszający stężenie cholesterolu),

•    cyklosporynę lub takrolimus (leki immunosupresyjne),

•    leki moczopędne (zwiększające wydalanie moczu)

•    leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego krwi,

•    kortykosteroidy (stosowane w leczeniu astmy, zapalenia i po przeszczepieniu narządów)

•    selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) - grupa leków stosowanych zazwyczaj jako leki przeciwdepresyjne w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych i niektórych zaburzeń osobowości.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Lormed 7,5 lub Lormed 15 z jedzeniem i piciem:

Tabletki leku Lormed należy połykać w całości, popijając je wodą, podczas posiłku.

Ciąża i karmienie piersią:

Przed zastosowaniem meloksykamu podczas pierwszych dwóch trymestrów ciąży należy poradzić się lekarza. Ze względu na zwiększone ryzyko powikłań u matki i dziecka, nie należy stosować meloksykamu podczas ostatniego trymestru ciąży.

Nie zaleca się stosowania meloksykamu w okresie karmienia piersią. Przed zastosowaniem meloksykamu w okresie karmienia piersią należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lormed 7,5 lub Lormed 15 może powodować działania niepożądane wywierające wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Mogą wystąpić działania niepożądane obejmuj ące zaburzenia widzenia, senność lub zawroty głowy.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek z tych objawów, należy powstrzymać się od prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Lormed 7,5 lub Lormed 15:

Ten lek zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyj ęciem leku.

3.    Jak stosować lek Lormed 7,5 lub Lormed 15

Lormed 7,5 lub Lormed 15 należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecana dawka leku w leczeniu objawów zaostrzenia choroby zwyrodnieniowej stawów wynosi

7.5    mg/dobę (jedna tabletka 7,5 mg lub pół tabletki 15 mg). W przypadku, gdy działanie leku jest zbyt słabe, lekarz może zwiększyć dawkę leku do 15 mg/dobę (dwie tabletki 7,5 mg lub jedna tabletka

15 mg).

Zalecana dawka leku w leczeniu objawów reumatoidalnego zapalenia stawów lub zesztywniaj ącego zapalenia stawów kręgosłupa wynosi 15 mg/dobę (dwie tabletki 7,5 mg lub jedna tabletka 15 mg).

W zależności wyniku leczenia dawkę można zmniejszyć do 7,5 mg/dobę (jedna tabletka 7,5 mg lub pół tabletki 15 mg).

Nigdy nie należy przekraczać dawki 15 mg na dobę.

U pacjentów dializowanych z ciężką niewydolnością nerek nie należy przekraczać dawki

7.5    mg/dobę.

Nie ma potrzeby zmiany dawki leku u pacjentów z łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynności nerek (tj. u pacjentów z klirensem kreatyniny większym, niż 25 ml/min).

U pacjentów w podeszłym wieku lekarz może zalecić mniejszą dawkę leku. Zalecana dawka leku w długotrwałym leczeniu objawów reumatoidalnego zapalenia stawów lub zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa u pacjentów w podeszłym wieku wynosi 7,5 mg na dobę. Pacjenci ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych powinni rozpocząć leczenie od dawki

7,5 mg na dobę.

Nie należy stosować leku Lormed 7,5 lub Lormed 15 u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Nie ma potrzeby zmiany dawki leku u pacjentów z łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynności wątroby.

Lek należy stosować doustnie, w jednorazowej dawce, popijaj ąc tabletki wodą, podczas posiłku. Meloksykam nie jest odpowiedni do leczenia ostrych ataków bólu.

Czas leczenia:

Lekarz zadecyduje jak długo ma trwać leczenie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lormed 7,5 lub Lormed 15:

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy udać się do szpitala lub skontaktować się z lekarzem.

Objawy przedawkowania obejmuj ą uczucie zmęczenia i senność, nudności, wymioty, ból żołądka, krwawienie z przewodu pokarmowego, zwiększone ciśnienie tętnicze, niewydolność nerek, problemy z wątrobą, trudności z oddychaniem, śpiączkę, drgawki, problemy z sercem i ciężkie reakcje alergiczne.

Pominięcie zastosowania leku Lormed 7,5 lub Lormed 15:

Jeśli pacjent zapomniał zażyć lek, należy zażyć go jak najszybciej, chyba że zbliża się czas, kiedy należy zażyć następną dawkę leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Lormed 7,5 lub Lormed 15:

Przerwanie stosowania leku przed zakończeniem cyklu leczenia może spowodować nasilenie bólu lub zapalenia. Ważne jest, aby nie przerywać leczenia bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Lormed 7,5 lub Lormed 15 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Zgłoszono następujące działania niepożądane:

Bardzo często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób) obejmuj ą: niestrawność, nudności, wymioty, ból żołądka i brzucha, zaparcie, oddawanie gazów, biegunkę.

Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 do 10 osób) obejmują: uczucie zawrotu głowy, ból głowy i obrzęki, zwłaszcza kończyn dolnych.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 do 100 osób) obejmują: zmiany we wskaźnikach morfologii krwi, niedokrwistość (pacjent jest blady i czuje nietypowe zmęczenie), zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, senność, zawroty głowy, ospałość, zwiększone ciśnienie tętnicze krwi, uderzenia gorąca, krew w stolcu (w kale), chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, bolesność lub owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej, odbijanie, zmiany wskaźników badań czynności nerek lub wątroby, swędzącą i obrzękniętą skórę (obrzęk naczynioruchowy), zatrzymanie sodu i wody oraz zwiększenie stężenia potasu we krwi, reakcje alergiczne, wysypkę, świąd.

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 do 1000 osób) obejmuj ą: ciężkie reakcje alergiczne, zmiany nastroju, trudności ze snem, koszmary senne, uczucie dezorientacji, kołatanie serca (nieprawidłowa czynność serca), problemy z widzeniem, jak zamazane widzenie, napady astmy u niektórych osób uczulonych na kwas acetylosalicylowy lub niesteroidowe leki przeciwzapalne, ból spowodowany uszkodzeniem błony śluzowej żołądka lub jelit, zapalenie błony śluzowej żołądka lub jelita grubego, zapalenie przełyku z objawami takimi jak pieczenie w nadbrzuszu i trudności w połykaniu, dzwonienie w uszach, potencjalnie zagrażające życiu wysypki skórne (zgłaszano przypadki zespołu Stevens - Johnsona i martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka), pokrzywkę.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 do 10 000 osób) obejmuj ą: reakcje skórne pod postacią złuszczania skóry (reakcje pęcherzowe) (np. rumień wielopostaciowy, zapalenie pęcherzowe skóry), zapalenie wątroby (problemy z wątrobą), perforację ściany żołądka i jelita, ostrą niewydolność nerek, szczególnie u pacjentów z czynnikami ryzyka. .

Meloksykam może powodować zmniejszenie liczby białych krwinek i zmniejszenie odporności pacjenta na zakażenia. Jeśli wystąpi zakażenie z objawami takimi, jak gorączka i znaczne pogorszenie stanu ogólnego pacjenta, lub gorączka i miejscowe zakażenie, jak ból gardła lub krtani lub błony śluzowej jamy ustnej lub problemy z układem moczowym, należy natychmiast udać się do lekarza.

W takim przypadku należy wykonać badania krwi i sprawdzić, czy nie występuje zmniejszenie liczby białych krwinek (agranulocytoza). Ważne jest, aby poinformować lekarza, jaki lek przyjmuje pacjent.

Nieznane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): stan splątania i dezorientacja. W przypadku wystąpienia objawów reakcji anafilaktycznej (np. obrzęku twarzy i warg lub trudności w oddychaniu) lub ciężkich reakcji skórnych oraz nadwrażliwości na światło, należy natychmiast zwrócić się po pomoc do lekarza.

W związku z leczeniem niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) zgłaszano występowanie niewydolności serca.

Przyjmowanie leków takich jak meloksykam, może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka wystąpienia ataku serca (zawału serca) lub udaru mózgu.

Krwawienie żołądkowo-jelitowe, wrzody trawienne lub perforacja mogą być czasem ciężkie i potencjalnie śmiertelne (patrz punkt 2 „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Lormed”).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    Jak przechowywać lek Lormed 7,5 oraz Lormed 15

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonym na blistrze oraz pudełku tekturowym. Data ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać bez specjalnych zaleceń.

Nie należy wyrzucać leków do śmieci ani do kanalizacji. Należy zapytać farmaceutę, w jaki sposób można zniszczyć lek, który nie jest już stosowany. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

6.


Co zawiera lek Lormed 7,5 lub Lormed 15:

Substancją czynną jest meloksykam. Każda tabletka leku Lormed 7,5 zawiera 7,5 mg meloksykamu. Każda tabletka leku Lormed 15 zawiera 15 mg meloksykamu.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, kukurydziana, laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, sodu cytrynian, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Lormed 7,5 lub Lormed 15 i jaka jest zawartość opakowania:

Tabletki są jasnożółte, okrągłe i mają rowek dzielący na jednej stronie. Dostępne opakowania: Blistry z PVC/PVDC i hartowanego aluminium zawierające 10 tabletek; pudełko tekturowe zawiera 10, 20 lub 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny: PRO.MED.CS. Praha as., Telčská 1, 140 00 Praha 4, Czechy.

W ytwórca: Chanelle Medical, Loughrea, Co. Galway, Irlandia

Ten produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu w państwach Unii Europejskiej pod następującymi nazwami:

Dania

Meloxicam Cipla Chanelle Generics Tabletter 7,5 mg

Dania

Meloxicam Cipla Chanelle Generics Tabletter 15 mg

Czechy

Artrilom 7,5 mg

Czechy

Artrilom 15 mg

Estonia

Lormed 7,5 mg

Estonia

Lormed 15 mg

Finlandia

Meloxikam TEVA 7.5 mg Tabletti

Finlandia

Meloxikam TEVA 15 mg Tabletti

Irlandia

Movox 7.5 mg Tablets

Irlandia

Movox 15 mg Tablets

Łotwa

Lormed 7,5 mg Tablets

Łotwa

Lormed 15 mg Tablets

Litwa

Lormed 7,5 mg Tabletés

Litwa

Lormed 15 mg Tabletés

Polska

Lormed 7,5

Polska

Lormed 15

Portugalia

Meloxicam Generis 7,5 mg Comprimidos

Portugalia

Meloxicam Generis 15 mg Comprimidos

Słowacja

Lormed 7,5

Słowacja

Lormed 15

Hiszpania

Meloxicam Kern Pharma 15 mg Comprimidos

Data zatwierdzenia ulotki: 16.11.2012

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

PRO.MED.PL Sp. z o.o. ul Korfantego 125 A, 40-156 Katowice, tel: +4832 201 91 84

6

Lormed 7,5

Charakterystyka Lormed 7,5

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Lormed 7,5, tabletki 7,5 mg

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 7,5 mg meloksykamu (Meloxicamum).

Substancja pomocnicza: każda tabletka zawiera 40,85 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Jasnożółta, okrągła tabletka z rowkiem dzielącym na jednej stronie.

Rowek dzielący służy tylko do przełamywania tabletki w celu jej łatwiejszego połknięcia, a nie do podziału na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Krótkotrwałe leczenie objawowe zaostrzeń choroby zwyrodnieniowej stawów.

Długotrwałe leczenie objawowe reumatoidalnego zapalenia stawów i zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Stosowanie doustne.

Całkowitą dawkę dobową należy przyjąć jednorazowo, popijając ją wodą lub innym płynem, podczas posiłku.

Działania niepożądane można zmniejszyć, stosując najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy możliwy okres leczenia potrzebny do łagodzenia objawów (patrz punkt 4.4). Należy okresowo kontrolować potrzebę pacjenta dotyczącą objawowego zmniejszenia dolegliwości oraz odpowiedź na leczenie, szczególnie u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów.

Zaostrzenie choroby zwyrodnieniowej stawów: 7,5 mg/dobę (jedna tabletka 7,5 mg).

Jeśli konieczne, w przypadku braku poprawy, dawkę można zwiększyć do 15 mg/dobę (dwie tabletki

7.5    mg).

Reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniaj ące zapalenie stawów kręgosłupa: 15 mg/dobę (dwie tabletki 7,5 mg) (patrz również Specjalne grupy pacjentów).

W zależności od odpowiedzi terapeutycznej dawkę można zmniejszyć do 7,5 mg/dobę (jedna tabletka

7.5    mg).

NIE NALEŻY PRZEKRACZAĆ DAWKI 15 mg/dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku i pacjenci ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych (patrz punkt 5.2): Zalecana dawka w długotrwałej terapii reumatoidalnego zapalenia stawów i zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa u pacjentów w podeszłym wieku wynosi 7,5 mg na dobę. U pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych należy rozpocząć leczenie dawką 7,5 mg na dobę (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia czynności nerek (patrz punkt 5.2):

U pacjentów dializowanych, z ciężką niewydolnością nerek, nie należy przekraczać dawki

7,5 mg/dobę.

U pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolności nerek (np. pacjenci z klirensem kreatyniny większym niż 25 ml/min) nie jest wymagane zmniejszenie dawki. (Pacjenci nie leczeni dializoterapią z ciężką niewydolnością nerek, patrz punkt 4.3).

Zaburzenia czynności wątroby (patrz punkt 5.2):

U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby nie jest wymagane zmniejszenie dawki. (Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, patrz punkt 4.3).

Dzieci i młodzież

Lormed jest przeciwwskazany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat (patrz punkt 4.3).

Dostępne są inne dawki tego produktu leczniczego, które mogą być bardziej odpowiednie.

4.3    Przeciwwskazania

Produkt leczniczy jest przeciwwskazany w następuj ących przypadkach:

•    trzeci trymestr ciąży (patrz punkt 4.6 Ciąża i laktacja),

•    dzieci i młodzież w wieku poniżej 16 lat,

•    nadwrażliwość na meloksykam, na którąkolwiek substancj ę pomocniczą lub nadwrażliwość na substancje o podobnym mechanizmie działania jak np. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), kwas acetylosalicylowy (np. aspirynę). Nie należy stosować tabletek zawierających meloksykam u pacjentów, u których po podaniu kwasu acetylosalicylowego lub innego NLPZ wystąpiły objawy astmy, polipy nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka,

•    krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, powiązane przyczynowo z uprzednim leczeniem NLPZ,

•    czynna lub nawracaj ąca choroba wrzodowa lub krwawienia w wywiadzie (dwa lub więcej oddzielnych epizodów potwierdzonego powstawania owrzodzeń lub krwawienia),

•    ciężkie zaburzenia czynności wątroby,

•    pacjenci niedializowani z ciężką niewydolnością nerek,

•    krwawienie z przewodu pokarmowego, krwotok naczyniowo-mózgowy lub inne krwawienia w wywiadzie,

•    ciężka niewydolność serca.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

-    Działania niepożądane można zminimalizować poprzez zastosowanie najmniejszej skutecznej dawki stosowanie przez najkrótszy możliwy czas leczenia, konieczny do kontrolowania objawów (patrz punkt 4.2 oraz ryzyko związane z przewodem pokarmowym i układem krążenia podane poniżej).

-    W przypadku niewystarczającej skuteczności terapeutycznej nie należy zwiększać zalecanej maksymalnej dawki dobowej, ani podawać jednocześnie innych leków z grupy NLPZ, ponieważ nie udowodniono, by zwiększało to skuteczność działania, a może doprowadzić do zwiększenia ryzyka toksyczności. Należy unikać jednoczesnego stosowania meloksykamu wraz z innymi NLPZ, włącznie z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2.

Meloksykam nie jest odpowiedni do leczenia ostrych ataków bólu.

Jeśli po kilku dniach leczenia nie uzyska się poprawy, należy ponownie ocenić kliniczne korzyści leczenia.

Przed rozpoczęciem leczenia meloksykamem należy się upewnić, czy występujące w wywiadzie choroby, takie jak zapalenie przełyku, zapalenie błony śluzowej żołądka i (lub) choroba wrzodowa, zostały całkowicie wyleczone. Rutynowo należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość wystąpienia nawrotu wyżej wymienionych chorób u pacjentów leczonych meloksykamem.

Wpływ na przewód pokarmowy

Krwawienia z przewodu pokarmowego i powstawanie owrzodzeń lub perforacji, które mogą zakończyć się zgonem, raportowano dla wszystkich NLPZ w każdym okresie leczenia, z objawami ostrzegawczymi lub poważnymi zdarzeniami dotyczącymi przewodu pokarmowego w wywiadzie lub bez takich objawów lub zdarzeń.

Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji wzrasta wraz ze zwiększaniem dawki NLPZ u pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie, w szczególności w przypadkach powikłanych krwawieniem lub perforacją (patrz punkt 4.3) oraz u osób w podeszłym wieku. Ta grupa pacjentów powinna otrzymywać leczenie w najniższym dostępnym dawkowaniu. Skojarzone leczenie produktami leczniczymi działającymi ochronnie (np. mizoprostolem lub inhibitorami pompy protonowej) należy rozważyć u tych pacjentów, jak również w grupie pacjentów wymagaj ących jednoczesnego leczenia małymi dawkami kwasu acetylosalicylowego oraz innymi lekami podwyższaj ącymi ryzyko działań niepożądanych w obrębie przewodu pokarmowego (patrz poniżej i punkt 4.5).

Pacjenci z toksycznymi działaniami na przewód pokarmowy w wywiadzie, zwłaszcza będący w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszelkie nietypowe objawy brzuszne (zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego), szczególnie występujące na wstępnych etapach leczenia.

Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów otrzymujących inne leki, które mogą zwiększyć ryzyko owrzodzenia lub krwawienia, jak np. jak heparyna stosowana w dawce terapeutycznej lub podawana pacjentom w podeszłym wieku, doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, np. warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, włącznie z kwasem acetylosalicylowym (np. aspiryna) podawanym w dawkach przeciwzapalnych (w pojedynczej dawce > 1 g lub w całkowitej dawce dobowej > 3 g) (patrz punkt 4.5).

Leki z grupy NLPZ należy podawać z ostrożnością pacjentom z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroba Crohna), ponieważ leki te mogą zaostrzyć przebieg tych chorób (patrz punkt 4.8). (patrz punkt 4.8).

W razie wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub owrzodzenia u pacjentów przyjmuj ących meloksykam, należy odstawić produkt leczniczy.

Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe

Pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie i (lub) łagodną do umiarkowanej zastoinową niewydolnością serca należy odpowiednio kontrolować i wydawać właściwe zalecenia, ponieważ w związku ze stosowaniem leków z grupy NLPZ opisywano zatrzymywanie płynów i obrzęki.

U pacjentów z grupy ryzyka zaleca się rutynową kontrolę kliniczną ciśnienia tętniczego, szczególnie podczas rozpoczynania leczenia meloksykamem.

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że stosowanie niektórych leków z grupy NLPZ, w tym meloksykamu (zwłaszcza w dużych dawkach i długotrwale) może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar). Dane są niewystarczające, aby wykluczyć takie ryzyko w przypadku meloksykamu.

Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, potwierdzoną chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych i (lub) chorobą naczyń mózgu, powinni być leczeni meloksykamem bardzo rozważnie. Podobną rozwagę należy zachować przez rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu).

Reakcje skórne

Podczas stosowania meloksykamu zgłaszano występowanie ciężkich, zagrażaj ących życiu reakcji skórnych, zespołu Stevens-Johnsona (SJS, ang. Stevens-Johnson Syndrome), złuszczaj ącego zapalenia skóry i martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka (TEN, ang. Toxic

Epidermal Necrolysis).

Pacjentów należy poinformować o objawach przedmiotowych i podmiotowych oraz uważnie ich obserwować pod kątem tych reakcji.

Największe ryzyko wystąpienia zespołu Stevens-Johnsona, złuszczaj ącego zapalenia skóry oraz martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka występuje w pierwszych tygodniach leczenia.

Jeśli wystąpią objawy przedmiotowe lub podmiotowe zespołu Stevens-Johnsona, złuszczającego zapalenia skóry lub martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka (np. postępująca wysypka skórna często z pęcherzami lub uszkodzeniami błony śluzowej) lub jakiekolwiek inne objawy nadwrażliwości, należy przerwać leczenie meloksykamem.

Najlepsze wyniki leczenia zespołu Stevens-Johnsona, złuszczaj ącego zapalenia skóry lub martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka są uzyskiwane, jeśli rozpoznanie jest wczesne i produkt leczniczy, podejrzewany jako przyczyna reakcji, jest natychmiast odstawiony. Wczesne odstawienie produktu leczniczego jest powiązane z lepszym rokowaniem.

Jeśli u pacjenta wystąpił zespół Stevens-Johnsona, złuszczaj ące zapalenie skóry lub martwica toksyczno-rozpływna naskórka w powiązaniu z leczeniem meloksykamem, nigdy nie należy ponownie rozpoczynać u tego pacjenta leczenia tym produktem leczniczym.

Parametry czynności wątroby i nerek

Tak jak w przypadku większości NLPZ, opisywano przemijaj ące zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy, zwiększenie stężenia bilirubiny lub innych wskaźników czynnościowych wątroby w surowicy, zwiększenie stężenia kreatyniny i azotu mocznikowego w krwi, a także innych zmian we wskaźnikach laboratoryjnych. W większości przypadków zaburzenia są przemijające i niewielkie. Niemniej jednak, jeśli te zaburzenia są znamienne, należy odstawić meloksykam i przeprowadzić odpowiednią diagnostykę.

Czynnościowa niewydolność nerek

NLPZ, w mechanizmie hamowania działania naczyniorozszerzającego prostaglandyn, mogą indukować czynnościową niewydolność nerek poprzez zmniejszenie filtracji kłębuszkowej. Podziałanie niepożądane jest zależne od dawki. Na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki, u pacjentów z następującymi czynnikami ryzyka, zaleca się uważną kontrolę diurezy oraz czynności nerek:

•    podeszły wiek,

•    leczenie skojarzone np. z inhibitorami ACE, antagonistami angiotensyny-II, sartanami, lekami moczopędnymi (patrz punkt 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi

i inne rodzaje interakcji),

•    hipowolemia (niezależnie od    przyczyny),

•    zastoinowa niewydolność serca

•    niewydolność nerek,

•    zespół nerczycowy,

•    nefropatia w przebiegu tocznia,

•    ciężkie zaburzenia czynności wątroby (stężenie albumin w surowicy < 25 g/l lub punktacja wg. klasyfikacji Child-Pugh > 10).

-    W rzadkich przypadkach stosowanie leków z grupy NLPZ może powodować śródmiąższowe zapalenie nerek, kłębuszkowe zapalenie nerek, martwicę rdzenia nerki lub zespół nerczycowy.

U pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek poddawanych hemodializie dawka meloksykamu nie powinna być większa niż 7,5 mg. Nie jest konieczne zmniejszenie dawki u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością nerek (np. u pacjentów z klirensem kreatyniny powyżej 25 ml/min).

Zatrzymanie sodu, potasu i wody

-    Podczas stosowania leków z grupy NLPZ może wystąpić zatrzymanie sodu, potasu i wody oraz zaburzenie działania leków moczopędnych, powoduj ących wydalanie sodu z moczem. Dodatkowo może wystąpić zmniejszenie działania przeciwnadciśnieniowego leków zmniejszających ciśnienie tętnicze krwi (patrz punkt 4.5). W konsekwencji u pacjentów wrażliwych mogą wystąpić lub zaostrzyć się obrzęki, niewydolność serca lub nadciśnienie tętnicze. Dlatego konieczna jest obserwacja kliniczna pacjentów z grup ryzyka (patrz punkty 4.2 oraz 4.3).

Hiperkaliemia

-    Cukrzyca lub leczenie skojarzone lekami, które zwiększają stężenie potasu mogą powodować hiperkaliemię (patrz punkt 4.5). W takich przypadkach zaleca się regularną kontrolę stężenia potasu.

Inne ostrzeżenia i środki ostrożności

-    Ze względu na gorszą tolerancję działań niepożądanych należy uważnie obserwować pacjentów w podeszłym wieku, wrażliwych lub osłabionych. Tak jak w przypadku innych NLPZ, szczególną ostrożność zaleca się u pacjentów w podeszłym wieku, u których występuj ą często zaburzenia czynności nerek, wątroby lub serca. U osób w podeszłym wieku występuje zwiększona częstość działań niepożądanych NLPZ, a w szczególności krwawienia lub perforacji przewodu pokarmowego, które mogą zakończyć się zgonem (patrz punkt 4.2).

-    Meloksykam, tak jak i inne NLPZ, może maskować objawy istniej ącego zakażenia.

-    Stosowanie meloksykamu, podobnie jak innych leków zmniejszaj ących syntezę cyklooksygenazy/prostaglandyn, może zaburzać płodność, w związku z powyższym nie jest zalecane u kobiet, które planują ciążę. Należy rozważyć odstawienie meloksykamu u kobiet z zaburzeniami płodności lub poddanych diagnostyce przyczyn bezpłodności.

-    Ten produkt leczniczy zawiera laktozę. Nie należy stosować produktu u pacjentów z rzadkimi, dziedzicznymi chorobami, takimi jak nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy (typu Lapp) lub zaburzenia wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Badania interakcji wykonywane były wyłącznie na dorosłych.

Interakcje _ farmakodynamiczne:

Inne NLPZ i kwas acetylosalicylowy > 3 g/dobę:

Jednoczesne stosowanie meloksykamu (patrz punkt 4.4) z innymi lekami z grupy NLPZ, w tym również z kwasem acetylosalicylowym podawanym w dawkach przeciwzapalnych (w pojedynczej dawce > 1 g lub w całkowitej dawce dobowej > 3 g) nie jest zalecane, ponieważ w wyniku działania synergistycznego równoczesne stosowanie kilku produktów z grupy NLPZ może zwiększać ryzyko wystąpienia owrzodzeń i krwawienia z przewodu pokarmowego.

Kortykosteroidy (np. glikokortykosteroidy):

Jednoczesne stosowanie kortykosteroidów wymaga ostrożności i uważnej obserwacji pacjenta ze względu na zwiększone ryzyko owrzodzenia przewodu pokarmowego lub krwawienia.

Doustne leki przeciwzakrzepowe lub heparyna podawana pacjentom w podeszłym wieku lub stosowana w dawce terapeutycznej:

Istnieje znacznie zwiększone ryzyko krwawienia spowodowane zahamowaniem czynności płytek krwi i uszkodzenia błony śluzowej żołądka i (lub) dwunastnicy. NLPZ mogą nasilić działanie leków przeciwzakrzepowych, takich, jak warfaryna (patrz punkt 4.4) Nie zaleca się jednoczesnego stosowania NLPZ i leków przeciwzakrzepowych lub heparyny podawanej pacjentom w podeszłym wieku lub stosowanej w dawce terapeutycznej (patrz punkt 4.4). W pozostałych przypadkach heparynę należy stosować z ostrożnością, ze względu na zwiększone ryzyko krwawienia.

Jeśli nie można uniknąć jednoczesnego stosowania produktów zaleca się częstą kontrolę czasu protrombinowego (ang. INR).

Leki trombolityczne i przeciwpłytkowe:

Istnieje zwiększone ryzyko krwawienia spowodowane zahamowaniem czynności płytek krwi i uszkodzenia błony śluzowej żołądka i (lub) dwunastnicy.

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI):

Zwiększone ryzyko krwawienia wskutek hamowania czynności płytek krwi i uszkodzenia błony śluzowej żołądka i dwunastnicy.

Leki moczopędne, inhibitory konwertazy angiotensyny i antagoniści receptora angiotensyny II:

NLPZ mogą zmniejszać działanie leków moczopędnych i innych leków przeciwnadciśnieniowych.

U niektórych pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (np. odwodnionych lub pacjentów w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności nerek), leczenie skojarzone inhibitorami konwertazy angiotensyny lub antagonistami receptora angiotensyny II i inhibitorami cyklooksygenazy może zwiększać zaburzenia czynności nerek, w tym powodować ostrą niewydolność nerek, która jest zwykle odwracalna. W związku z powyższym zaleca się ostrożność podczas stosowania tego połączenia, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku. Należy odpowiednio nawodnić pacjenta i rozważyć monitorowanie czynności nerek po rozpoczęciu leczenia skojarzonego oraz okresowo, podczas jego kontynuacji (patrz także punkt 4.4).

Inne leki przeciwnadciśnieniowe (np. leki beta-adrenolityczne):

Jak podano powyżej, może wystąpić zmniejszenie działania przeciwnadciśnieniowego leków blokuj ących receptory beta-adrenergiczne (przez zmniejszenie zahamowania powstawania prostaglandyn rozszerzaj ących naczynia).

Inhibitory kalcyneuryny (np. cyklosporyna, takrolimus):

Poprzez działanie mediacyjne prostaglandyn leki z grupy NLPZ mogą zwiększać działanie nefrotoksyczne inhibitorów kalcyneuryny (np. cyklosporyny). Podczas jednoczesnego stosowania tych produktów należy kontrolować czynność nerek. Częsta kontrola czynności nerek jest zalecana zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku.

Wkładka wewnątrzmaciczna:

Opisano zmniejszenie skuteczności wkładki wewnątrzmacicznej podczas stosowania leków z grupy NLPZ, ale te doniesienia wymagają potwierdzenia..

Interakcje _farmakokinetyczne (wpływ meloksykamu na _farmakokinetykę innych leków)

Lit:

Odnotowano zwiększenie stężenia litu w krwi podczas jednoczesnego stosowania leków z grupy NLPZ (w mechanizmie zmniejszonego wydalania litu przez nerki), który może osiągnąć wartości toksyczne. Nie zaleca się równoczesnego stosowania litu i leków grupy NLPZ (patrz punkt 4.4).

Jeśli takie stosowanie jest konieczne, należy często kontrolować stężenie litu w osoczu podczas rozpoczynania leczenia, dostosowywania dawki lub odstawiania meloksykamu.

Metotreksat:

NLPZ mogą zmniej szać wydzielanie kanalikowe metotreksatu, i tym samym - zwiększać stężenie metotreksatu w osoczu. Dlatego też, u pacjentów przyjmujących duże dawki metotreksatu (powyżej 15 mg/tydzień) nie zaleca się równoczesnego stosowania z lekami z grupy NLPZ (patrz punkt4.4).

Należy uwzględnić ryzyko wystąpienia interakcji pomiędzy NLPZ i metotreksatem również u pacjentów leczonych małymi dawkami metotreksatu, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Jeśli konieczne jest leczenie skojarzone, należy kontrolować wskaźniki morfologii krwi i czynności nerek. Należy zachować ostrożność w przypadku, gdy NLPZ i metotreksat są stosowane jednocześnie w ciągu 3 dni, ponieważ stężenie metotreksatu w osoczu może zwiększyć się i powodować zwiększoną toksyczność.

Chociaż podczas równoczesnego stosowania meloksykamu farmakokinetyka metotreksatu (15 mg/tydzień) nie była znacząco zmieniona, należy pamiętać, że toksyczność hematologiczna metotreksatu może być zwiększona podczas jednoczesnego stosowania produktów z grupy NLPZ (patrz powyżej) (patrz punkt 4.8).

Interakcje farmakokinetyczne (wpływ innych leków na farmakokinetykę meloksykamu) Cholestyramina:

Cholestyramina przyspiesza wydalanie meloksykamu przez zahamowanie krążenia wątrobowo-jelitowego, w związku z powyższym klirens meloksykamu zwiększa się o 50%, a okres półtrwania zmniejsza się do 13 +/- 3 godzin. Ta interakcja ma istotne znaczenie kliniczne.

Nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji farmakokinetycznych, podczas jednoczesnego stosowania z lekami zoboj ętniaj ącymi, cymetydyną i digoksyną.

4.6    Ciąża i laktacja

Ciąża:

Zahamowanie syntezy prostaglandyn może niekorzystnie wpływać na ciążę i (lub) rozwój zarodka i płodu. Dane wynikaj ące z badań epidemiologicznych sugeruj ą zwiększenie ryzyka wystąpienia poronień lub wad rozwojowych serca, jeśli kobieta stosowała inhibitory syntezy prostaglandyn we wczesnym okresie ciąży. Bezwzględne ryzyko wad rozwojowych serca zwiększyło się z mniej niż 1% do około 1,5%. Wydaje się, że ryzyko zwiększa się wraz z dawką i okresem leczenia. Wykazano, że podanie inhibitorów syntezy prostaglandyn u zwierząt, powodowało zwiększenie poronień przed-oraz po zagnieżdżeniu zarodka oraz śmiertelności embrionu i płodu. Dodatkowo, u zwierząt otrzymuj ących inhibitory syntezy prostaglandyn w okresie organogenezy opisywano zwiększoną częstość występowania wad rozwojowych, w tym układu sercowo-naczyniowego. Nie należy stosować meloksykamu podczas pierwszego i drugiego trymestru ciąży, o ile nie jest to absolutnie konieczne. Jeśli kobieta planuje ciążę lub podczas pierwszego i drugiego trymestru ciąży, należy stosować najmniejszą możliwą dawkę produktu, a leczenie powinno trwać najkrócej jak jest to możliwe.

Podczas stosowania w trzecim trymestrze ciąży, wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn mogą powodować ekspozycj ę: o płodu na:

-    działanie toksyczne na układ krążenia i oddechowy (nadciśnienie płucne z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego);

-    dysfunkcję nerek, która może postępować do niewydolności i małowodzia; o matki i noworodka pod koniec okresu ciąży na:

-    wydłużenie czasu krwawienia, działanie antyagregacyjne, które może wystąpić nawet po podaniu małych dawek;

-    zahamowanie kurczliwości macicy powodujące opóźnienie i przedłużenie porodu.

Dlatego też meloksykam jest przeciwwskazany w ostatnich trzech miesiącach ciąży.

Laktacja:

Chociaż brak specyficznych doświadczeń ze stosowaniem meloksykamu, wiadomo że leki z grupy NLPZ przenikają do mleka u kobiet karmiących piersią. Dlatego też, stosowanie u kobiet karmiących piersią nie jest zalecane.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak jest specyficznych badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Jednakże, na podstawie opisanego profilu farmakodynamicznego i raportowanych działań niepożądanych, wydaje się że meloksykam nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na te zdolności. Jednakże, jeśli wystąpią zaburzenia widzenia lub senność, zawroty głowy lub inne zaburzenia dotyczące ośrodkowego układu nerwowego, zaleca się powstrzymanie od prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

a)    Opis ogólny

Z badań klinicznych i epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych NLPZ (szczególnie długotrwale i w dużych dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar) ( patrz punkt 4.4).

W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca.

Najczęściej obserwowane działania niepożądane maj ą charakter dolegliwości żołądkowo-jelitowych. Może wystąpić choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, czasem zakończone zgonem, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4). Po podaniu produktu zgłaszano występowanie nudności, wymiotów, biegunki, wzdęcia z oddawaniem gazów, zaparcia, dyspepsji, bólu brzucha, smolistych stolców, krwawych wymiotów, wrzodziejącego zapalenia okrężnicy i choroby Crohna (patrz punkt 4.4). Rzadziej obserwowano zapalenie błony śluzowej żołądka.

Częstość występowania działań niepożądanych podana poniżej oparta jest na odpowiadaj ącej częstości zgłoszonej w 27 badaniach klinicznych , w których czas leczenia trwał co najmniej 14 dni. Dane oparte na badaniach klinicznych z udziałem 15 197 pacjentów, którym podawano doustnie dawkę wynoszącą 7,5 mg lub 15 mg meloksykamu w tabletkach lub kapsułkach przez okres do 1 roku.

Podano również działania niepożądane, które zostały opisane po wprowadzeniu produktu do sprzedaży.

Działania niepożądane są podzielone pod względem częstości występowania, na następuj ące grupy: Bardzo często (> 1/10); często (> 1/100, < 1/10); niezbyt często (> 1/1000, < 1/100); rzadko (> 1/10 000, < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

b)    Tabela działań niepożądanych

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Niezbyt często:    niedokrwistość.

Rzadko:    zaburzenia w morfologii krwi (w tym wzoru odsetkowego krwinek białych):

leukocytopenia, trombocytopenia.

Bardzo rzadko:    zgłaszano przypadki agranulocytozy (patrz punkt c).

Zaburzenia układu immunologicznego:

Niezbyt często:    reakcje alergiczne inne, niż reakcje anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczne.

Zaburzenia psychiczne:

Rzadko:    zaburzenia nastroju, bezsenność i koszmary senne.

Nieznana:    stan splątania, dezorientacja

Zaburzenia układu nerwowego:

Często:    bóle głowy.

Niezbyt często:    senność, zawroty głowy, ospałość

Zaburzenia oka:

Rzadko:    zaburzenia widzenia łącznie z zamazanym widzeniem, zapalenie spojówek.

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często:    zawroty głowy pochodzenia błędnikowego.

Rzadko:    szumy uszne.

Zaburzenia serca:

Rzadko:    kołatanie serca.

Zgłaszano niewydolność serca w związku z leczeniem NLPZ.

Zaburzenia naczyniowe:

Niezbyt często:    nadciśnienie tętnicze (patrz punkt 4.4), uderzenia gorąca.

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia:

Rzadko:    astma u pacjentów z alergią na kwas acetylosalicylowy (np. aspirynę) lub inne leki

z grupy NLPZ.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Bardzo często: Niezbyt często: Rzadko:

Bardzo rzadko:


niestrawność, nudności, wymioty, bóle brzucha, zaparcia, wzdęcia z oddawaniem gazów, biegunka.

utajone lub jawne krwawienie z przewodu pokarmowego, zapalenie błony śluzowej

jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej żołądka, odbijanie.

owrzodzenie żołądka i (lub) dwunastnicy, zapalenie przełyku, zapalenie błony

śluzowej okrężnicy.

perforacja przewodu pokarmowego.

Krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacja mogą mieć czasami ciężki przebieg, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Niezbyt często:    zaburzenia czynności wątroby (np. zwiększenie aktywności aminotransferaz lub

stężenia bilirubiny).

Bardzo rzadko:    zapalenie wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często:    świąd, obrzęk naczynioruchowy, wysypka.

Rzadko:    pokrzywka. Zgłaszano występowanie ciężkich reakcji skórnych, jak zespół

Stevens-Johnsona i martwica toksyczno-rozpływna naskórka (patrz punkt 4.4).

Bardzo rzadko:    zapalenie pęcherzowe skóry, rumień wielopostaciowy.

Nieznana:    nadwrażliwość na światło

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Niezbyt często:    zatrzymanie sodu i wody, hiperkaliemia (patrz punkt 4.4 oraz 4.5), nieprawidłowe

wyniki badań czynności nerek (zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy i (lub) stężenia mocznika w surowicy).

Bardzo rzadko:    ostra niewydolność nerek, w szczególności u pacjentów z czynnikami ryzyka

(patrz punkt 4.4)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Często:    obrzęki, w tym obrzęki kończyn dolnych

c)    Informacje Charakteryzujące Indywidualne Ciężkie i (lub) Często Występujące Działania Niepożądane

Bardzo rzadko u pacjentów leczonych meloksykamem i innymi potencjalnie mielotoksycznymi lekami zgłoszono przypadki agranulocytozy (patrz punkt 4.5).

d)    Działania niepożądane które nie były jeszcze zgłoszone w związku ze stosowaniem preparatu, ale ogólnie zaakceptowane, jako działania niepożądane tej grupy leków

Badania kliniczne i dane epidemiologiczne sugerują, że stosowanie niektórych leków z grupy NLPZ (zwłaszcza w dużych dawkach i przez długi czas) może być powiązane z niewielkim zwiększeniem ryzyka występowania epizodów zatoru tętniczego (np. zawału serca lub udaru mózgu)

(patrz punkt 4.4).

Organiczne uszkodzenie nerek, wynikaj ące prawdopodobnie z ostrej niewydolności nerek: bardzo rzadko opisywano przypadki śródmiąższowego zapalenia nerek, ostrej martwicy cewek nerkowych, zespół nerczycowy i martwicę brodawek nerkowych (patrz punkt 4.4).

4.9 Przedawkowanie

W wyniku ostrego przedawkowania NLPZ występuj ące objawy są zwykle ograniczone do letargu, senności, nudności, wymiotów i bólu w nadbrzuszu, które zazwyczaj przemijaj ą po zastosowaniu leczenia wspomagającego. Może wystąpić krwawienie z przewodu pokarmowego. Ciężkie zatrucie może powodować nadciśnienie tętnicze, ostrą niewydolność nerek, zaburzenia czynności wątroby, depresję oddechową, śpiączkę, drgawki, zapaść sercowo-naczyniową i zatrzymanie czynności serca. Reakcje anafilaktyczne, które były zgłaszane po zastosowaniu NLPZ w dawkach terapeutycznych, mogą występować również po przedawkowaniu.

W przypadku przedawkowania NLPZ należy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące.

W badaniach klinicznych zaobserwowano, po doustnym podaniu cholestyraminy w dawce 4 g trzy razy na dobę, przyspieszone wydalanie meloksykamu.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne, niesteroidowe leki przeciwzapalne; oksykamy.

Kod ATC: M01AC06

Meloksykam jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ) z grupy oksykamów, o właściwościach przeciwzapalnych, przeciwbólowych i przeciwgorączkowych.

Przeciwzapalne działanie meloksykamu zostało potwierdzone w klasycznym modelu zapalenia. Tak jak w przypadku innych NLPZ, dokładny mechanizm działania meloksykamu jest nieznany. Jednakże, istnieje przynajmniej jeden wspólny mechanizm działania wszystkich NLPZ (w tym meloksykamu): hamowanie biosyntezy prostaglandyn, znanych mediatorów zapalenia.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Meloksykam wchłania się dobrze z przewodu pokarmowego, co odzwierciedla duża, całkowita biodostępność po podaniu doustnym (kapsułki) wynosząca 89%. Udowodniono, że tabletki, zawiesiny doustne i kapsułki są biorównoważne.

Po podaniu pojedynczej dawki meloksykamu, średnie maksymalne stężenie w osoczu jest osiągane po 2 godzinach od podania zawiesiny i po 5-6 godzinach od podania stałych, doustnych postaci produktu (kapsułki i tabletki).

Podczas podania dawek wielokrotnych stan stacjonarny był osiągany w ciągu 3 do 5 dni. Podawanie raz na dobę prowadzi do osiągnięcia stężenia produktu w osoczu z relatywnie małymi wahaniami w zakresie 0,4-1,0 mg/ml dla dawki 7,5 mg i 0,8 - 2,0 mg/ml dla dawki 15 mg (odpowiednio Cmin i Cmax w stanie stacjonarnym). Maksymalne stężenie meloksykamu w osoczu w stanie stacjonarnym jest osiągane po 5 do 6 godzin zarówno w przypadku tabletek, kapsułek, jak i zawiesiny doustnej. Podczas kontynuacji leczenia przez okres dłuższy niż rok stężenie produktu jest podobne do osiągniętego stężenia w stanie stacjonarnym po raz pierwszy. Jednoczesne przyjmowanie produktu z pokarmem nie wpływa na wchłanianie meloksykamu.

Dystrybucja

Meloksykam jest bardzo silnie wiązany z białkami osocza, przede wszystkim z albuminami (90%). Meloksykam przenika do płynu maziówkowego a stężenie wynosi około połowy stężenia w osoczu. Objętość dystrybucji jest mała, średnio 11 l. Zmienność międzyosobnicza wynosi 30% do 40%.

Biotransformacja

Meloksykam podlega znaczącej biotransformacji w wątrobie. Zidentyfikowano cztery różne farmakodynamicznie nieaktywne metabolity meloksykamu w moczu. Główny metabolit 5’-karboksymeloksykam (60% dawki) powstaje w wyniku oksydacji pośredniego metabolitu 5’-hydroksymetylomeloksykamu, który jest również wydalany w mniejszym stopniu (9% dawki). Badania in vitro sugerują, że CYP 2C9 odgrywa ważną rolę w tym szlaku metabolicznym, z niewielkim udziałem izoenzymu CYP 3A4. Za powstawanie dwóch pozostałych metabolitów, które stanowią odpowiednio 16% i 4% podanej dawki jest prawdopodobnie odpowiedzialna aktywność peroksydazy u pacjenta.

Wydalanie

Meloksykam jest wydalany głównie w postaci metabolitów i występuje w takim samym stopniu w moczu i z kałem. Mniej niż 5% dobowej dawki jest wydalana w postaci niezmienionej z kałem, podczas gdy tylko śladowe ilości substancji macierzystej są wydalane w moczu.

Średni okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 20 godzin. Całkowity klirens osoczowy wynosi średnio 8 ml/min.

Liniowość/nieliniowość

Po doustnym lub domięśniowym podaniu dawek terapeutycznych w zakresie od 7,5 mg i 15 mg farmakokinetyka meloksykamu jest liniowa.

Szczególne grupy pacjentów

Niewydolność wątroby lub nerek:

Łagodna i umiarkowana niewydolność nerek lub wątroby nie wywiera istotnego wpływu na farmakokinetykę meloksykamu. W schyłkowej niewydolności nerek, zwiększenie objętości dystrybucji może powodować zwiększenie stężenia wolnego meloksykamu. W związku z powyższym u dializowanych pacjentów z ciężką niewydolnością nerek nie należy przekraczać dobowej dawki 7,5 mg (patrz punkt 4.2).

Pacjenci w podeszłym wieku:

U pacjentów w podeszłym wieku średni klirens osoczowy w stanie stacjonarnym był nieznacznie mniejszy niż opisywany u młodszych pacjentów.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Profil toksykologiczny meloksykamu opisany w badaniach przedklinicznych był identyczny jak innych leków z grupy NLPZ: owrzodzenia żołądka i jelit, nadżerki, martwica brodawek nerkowych po długotrwałym podawaniu dużych dawek u dwóch gatunków zwierząt.

Badania wpływu na reprodukcję u szczurów po doustnym podaniu dawek toksycznych dla matek wynoszących >1 mg/kg wykazały zmniejszenie liczby owulacji, zahamowanie implantacji i właściwości embriotoksyczne (zwiększona resorpcja). Badania toksycznego wpływu na reprodukcję u szczurów i królików nie wykazały działania teratogennego, aż do dawek 4 mg/kg mc. u szczurów i 80 mg/kg mc. u królików.

Wywołujące zaburzenia dawki przekraczały dawkę terapeutyczną (7,5 mg do 15 mg) w zakresie od 10 do 5 razy większe od dawki podstawowej wyrażanej w mg/kg (osoba ważąca 75 kg). Podobnie jak dla innych inhibitorów syntezy prostaglandyn, opisywano pod koniec ciąży działanie toksyczne na płód. Nie znaleziono działań mutagennych, zarówno in vitro, jak i in vivo. Nie stwierdzono właściwości rakotwórczych u szczurów i u myszy, po stosowaniu dawek znacznie większych niż stosowane klinicznie.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE:

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia żelowana, kukurydziana Laktoza jednowodna Skrobia kukurydziana Sodu cytrynian

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z PVC/PVDC i hartowanej folii aluminiowej. Opakowanie kartonowe zawiera 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 100, 140, 280, 300, 500 lub 1000 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do

stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PRO.MED.CS. Praha a.s., Telcska 1, 140 00 Praha 4, Czechy.

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Lormed 7,5 - Pozwolenie Nr: 12132

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

14.03.2006/21.08.2009

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY

TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

16.11.2012

13

Lormed 7,5