Imeds.pl

Losartan Pfizer 25 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA

Losartan Pfizer, 25 mg, tabletki powlekane Losartan Pfizer, 50 mg, tabletki powlekane Losartan Pfizer, 100 mg, tabletki powlekane

Losartanum kalicum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Losartan Pfizer i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Losartan Pfizer

3.    Jak stosować Losartan Pfizer

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Losartan Pfizer

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LOSARTAN PFIZER I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Losartan Pfizer należy do grupy leków znanych jako antagoniści receptora angiotensyny II. Angiotensyna II jest substancją wytwarzaną w organizmie, która wiąże się z receptorami w ścianach naczyń krwionośnych, powodując ich zwężenie. Skutkuje to zwiększeniem ciśnienia tętniczego. Losartan zapobiega wiązaniu się angiotensyny II z tymi receptorami, powodując rozluźnienie naczyń krwionośnych, które z kolei zmniejsza ciśnienie tętnicze. Losartan Pfizer spowalnia pogarszanie się czynności nerek u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2.

Losartan Pfizer stosowany jest:

•    w leczeniu pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi (nadciśnieniem) u dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat

•    w celu ochrony nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2 z laboratoryjnie potwierdzonymi zaburzeniami czynności nerek oraz białkomoczem > 0,5 g na dobę (stan w którym mocz zawiera nieprawidłową ilość białka)

•    w celu leczenia pacjentów z przewleką niewydolnością serca, gdy leczenie szczególnymi lekami nazywanymi inhibitorami enzymu konwertazy angiotensyny (inhibitor ACE, lek stosowany w celu zmniejszenia zwiększonego ciśnienia tętniczego) nie jest uważane przez lekarza za odpowiednie. W przypadku, gdy niewydolność serca została ustabilizowana za pomocą inhibitora ACE, nie należy zmieniać leku na losartan

•    w celu zmniej szenia ryzyka wystąpienia udaru mózgu u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym i pogrubieniem lewej komory serca („wskazanie LIFE”).

INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LOSARTAN PFIZER

2.


Kiedy NIE stosować leku Losartan Pfizer

• jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na losartan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

• jeśli u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności wątroby,

• jeśli pacjentka jest dłużej niż 3 miesiące w ciąży [lepiej jest również unikać przyjmowania leku Losartan Pfizer we wczesnej ciąży (patrz też punkt 2 „Ciąża i karmienie piersią”)].

Leku Losartan Pfizer nie należy stosować w przypadku którejkolwiek sytuacji wymienionej powyżej.

Ostrzeżenia i środki ostrozności

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Losartan Pfizer

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka przypuszcza, że może być w ciąży (lub planuje ciążę). Nie zaleca się stosowania leku Losartan Pfizer we wczesnej ciąży, leku nie wolno stosować powyżej 3. miesiąca ciąży, gdyż może to być szkodliwe dla dziecka (patrz też punkt „Ciąża”).

Ważne jest, aby poinformować lekarza przed zastosowaniem leku Losartan Pfizer:

• jeśli u pacjenta występował obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, warg, gardła i (lub) języka) ze względu na zwiększoną możliwość rozwinięcia się reakcji alergicznych (patrz też punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”),

• jeśli u pacjenta występuj ą nasilone wymioty lub biegunka prowadzące do nadmiernej utraty płynów i (lub) soli z organizmu,

• jeśli pacjent stosuje leki moczopędne (leki zwiększające ilość wody wydalanej przez nerki) lub dietę z ograniczeniem soli (patrz punkt 3 „Dawkowanie w szczególnych grupach pacjentów”),

• jeśli u pacjenta występuje zwężenie lub zablokowanie naczyń krwionośnych prowadzących do nerek lub jeśli u pacjenta dokonano niedawno przeszczepu nerki,

• jeśli u pacjenta występuje zaburzenie czynności wątroby (patrz punkty 2 „Kiedy nie stosować leku Losartan Pfizer" i 3 “Dawkowanie w szczególnych grupach pacjentów”),

• jeśli u pacjenta występuje niewydolność serca z lub bez zaburzenia czynności nerek lub ciężkie zaburzenia rytmu serca. Niezbędna jest szczególna ostrożność w przypadku jednoczesnego leczenia fi-adrenolitykami,

• jeśli u pacjenta występują schorzenia dotyczące zastawek serca lub mięśnia sercowego,

•    jeśli u pacjenta występuje choroba wieńcowa serca (spowodowana przez zmniejszony przepływ krwi w naczyniach krwionośnych serca) lub choroba naczyń mózgowych (spowodowana przez zmniejszenie krążenia krwi w mózgu),

• jeśli u pacjenta występuje pierwotny hiperaldosteronizm (zespół związany ze zwiększonym wydalaniem hormonu aldosteronu przez nadnercza).

Inne leki i Losartan Pfizer

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty lub lekach ziołowych oraz produktach pochodzenia naturalnego.

Należy poinformować lekarza i zachować szczególną ostrożność stosując następujące leki podczas leczenia lekiem Losartan Pfizer:

• inne leki zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi, ponieważ mogą dodatkowo zmniejszyć ciśnienie tętnicze u pacjenta. Ciśnienie tętnicze może być również zmniejszone przez jeden z następujących leków: trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, baklofen, amifostyna,

•    leki oszczędzające potas lub które mogą zwiększać stężenie potasu we krwi [np. suplementy potasu, substytuty soli zawierające potas lub niektóre leki moczopędne (amiloryd, triamteren, spironolakton) lub heparyna],

•    niesteroidowe leki przeciwzapalne takie jak indometacyna, duże dawki aspiryny i inhibitory COX-2 (leki zmniejszające stan zapalny oraz które mogą być stosowane pomocniczo w celu zmniejszenia bólu), ponieważ mogą osłabić działanie losartanu zmniejszające ciśnienie tętnicze.

W przypadku zaburzenia czynności nerek, jednoczesne stosowanie tych leków może prowadzić do pogorszenia czynności nerek.

Bez ścisłej kontroli lekarza nie należy stosować leków zawierających lit w skojarzeniu z losartanem. Podjęcie szczególnych środków ostrożności (np. badania krwi) może być właściwym postępowaniem.

Losartan Pfizer z jedzeniem i piciem

Losartan Pfizer może być stosowany niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią Ciąża

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka przypuszcza, że może być w ciąży (lub planuje ciążę). Zwykle w tych przypadkach lekarz zaleci odstawienie leku zanim pacjentka będzie w ciąży lub tak szybko jak tylko się dowie, że jest w ciąży i zaleci, przyjmowanie innego leku zamiast leku Losartan Pfizer. Nie zaleca się stosowania leku Losartan Pfizer we wczesnej ciąży, nie należy go w ogóle stosować powyżej 3. miesiąca ciąży gdyż może to być szkodliwe dla dziecka.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka karmi piersią lub planuje rozpoczęcie karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania leku Losartan Pfizer w czasie karmienia piersią lub planowania rozpoczęcia karmienia piersią. U kobiet karmiących piersią lekarz może zalecić inną terapię szczególnie w przypadku karmienia piersią noworodków lub wcześniaków.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Dzieci i młodzież

Przebadano stosowanie leku Losartan Pfizer u dzieci. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Mało prawdopodobne jest aby lek Losartan Pfizer wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże, podobnie jak w przypadku wielu leków stosowanych w celu zmniejszenia ciśnienia tętniczego, u niektórych osób losartan może powodować zawroty głowy lub senność. W przypadku wystąpienia zawrotów głowy lub senności należy skonsultować się z lekarzem przed podjęciem takich czynności.

Losartan Pfizer zawiera laktozę jednowodną

Lek zawiera laktozę jednowodną. W przypadku nietolerancji niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyj ęciem tego leku.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK LOSARTAN PFIZER

• Lek Losartan Pfizer należy zawsze przyjmować ściśle z zaleceniami lekarza.

•    Lekarz zadecyduje o odpowiedniej dawce leku Losartan Pfizer, w zależności od stanu pacjenta oraz innych przyjmowanych przez chorego leków.

• Ważne jest, aby kontynuować stosowanie leku Losartan Pfizer tak długo jak zalecił lekarz w celu utrzymania równomiernej kontroli ciśnienia tętniczego.

Dorośli pacjenci z wysokim ciśnieniem tętniczym

Leczenie zwykle rozpoczyna się dawką 50 mg raz na dobę. Maksymalne działanie zmniejszające ciśnienie tętnicze powinno wystąpić 3 do 6 tygodni po rozpoczęciu leczenia. U niektórych pacjentów dawka może być następnie zwiększona do 100 mg raz na dobę.

W przypadku wystąpienia wrażenia, że działanie leku jest zbyt silne lub zbyt słabe należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dzieci i młodzież (w wieku od 6 do 18 lat)

Zalecana dawka początkowa u pacjentów o masie ciała od 20 do 50 kg to: 0,7 mg losartanu na kg masy ciała, przyjmowana raz na dobę (maksymalnie do 25 mg losartanu). Lekarz może zwiększyć dawkę, jeżeli ciśnienie tętnicze krwi nie jest odpowiednio kontrolowane.

Dorośli pacjenci z wysokim ciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2

Leczenie zwykle rozpoczyna się dawką 50 mg raz na dobę. Dawka może być następnie zwiększona do 100 mg raz na dobę w zależności od zmian ciśnienia tętniczego.

Lek Losartan Pfizer można stosować jednocześnie z innymi lekami zmniejszającymi ciśnienie tętnicze (np. lekami moczopędnymi, lekami blokującymi kanały wapniowe, alfa- lub beta-adrenolitykami oraz lekami działającymi ośrodkowo), a także z insuliną i innymi często stosowanymi lekami zmniejszającymi stężenie glukozy we krwi (np. pochodnymi sulfonylomocznika, glitazonami i inhibitorami glukozydazy).

Dorośli pacjenci z niewydolnością serca

Leczenie zwykle rozpoczyna się dawką 12,5 mg losartanu potasowego raz na dobę. Zwykle dawkę tę należy stopniowo zwiększać w odstępach jednotygodniowych (tj. 12,5 mg na dobę w pierwszym tygodniu, 25 mg na dobę w drugim tygodniu, 50 mg na dobę w trzecim tygodniu, 100 mg na dobę w czwartym tygodniu, 150 mg na dobę w piątym tygodniu) aż do osiągnięcia zwykle stosowanej dawki podtrzymującej, określonej przez lekarza. Dawka maksymalna wynosi 150 mg (np. trzy tabletki leku Losartan Pfizer o mocy 50 mg lub po jednej tabletce leku Losartan Pfizer o mocy 100 mg i leku Losartan Pfizer o mocy 50 mg).

W leczeniu niewydolności serca losartan potasowy jest zazwyczaj stosowany jednocześnie z lekami moczopędnymi (leki zwiększające ilość wody wydalanej przez nerki) i (lub) glikozydami naparstnicy (leki wzmacniające serce i zwiększające jego wydolność) i (lub) beta-adrenolitykami.

Dawkowanie w szczególnych grupach pacjentów

Lekarz może zalecić zmniejszenie dawki, zwłaszcza w trakcie rozpoczynania leczenia u niektórych pacjentów takich jak pacjenci stosuj ący leki moczopędne w dużych dawkach, u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub u pacjentów w wieku powyżej 75 lat. Nie zaleca się stosowania losartanu potasowego u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (patrz punkt 2 „Kiedy nie stosować leku Losartan Pfizer").

Podawanie

Tabletki należy połykać popijaj ąc szklanką wody. Należy przyjmować codzienną dawkę leku o tej samej porze każdego dnia. Ważne jest, aby kontynuować stosowanie leku Losartan Pfizer, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Losartan Pfizer

W przypadku omyłkowego przyjęcia zbyt dużej ilości tabletek lub połknięcia kilku tabletek przez dziecko należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Objawami przedawkowania są niskie ciśnienie tętnicze, zmiany częstości bicia serca (zwiększenie częstości bicia serca lub możliwe zmniejszenie częstości bicia serca).

Pominięcie zastosowania leku Losartan Pfizer

Jeśli przypadkowo pacjent pominął zastosowanie dawki dobowej, należy następną dawkę przyjąć tak jak zwykle. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia przyjęcia pominiętej tabletki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Losartan Pfizer może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia następujących działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Losartan Pfizer i natychmiast skonsultować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala.

•    Ciężkie reakcje alergiczne (wysypka, świąd, obrzęk twarzy, warg, ust lub gardła, który może powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu)..

Jest to ciężkie, lecz rzadko występujące działanie niepożądane, pojawiające się u więcej niż 1 na 10 000 pacjentów, lecz u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów. Może być konieczna natychmiastowa pomoc medyczna lub hospitalizacja.

Następujące działania niepożądane zgłaszano dla leku Losartan Pfizer:

Często (występujące u więcej niż 1 na 100 pacjentów lecz u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

•    zawroty głowy lub uczucie wirowania,

•    niskie ciśnienie tętnicze,

•    osłabienie,

•    zmęczenie,

•    małe stężenie cukru we krwi (hipoglikemia),

•    duże stężenie potasu we krwi (hiperkaliemia),

•    zmiany czynności nerek, w tym niewydolność nerek,

•    zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość),

• zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny i potasu w surowicy u pacjentów z niewydolnością serca.

Niezbyt często (występujące u więcej niż 1 na 1000 pacjentów lecz u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

•    ospałość (senność),

•    ból głowy,

•    zaburzenia snu,

• uczucie kołatania w piersiach lub zwiększonej częstości bicia serca (palpitacje),

•    silny ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa),

•    niskie ciśnienie tętnicze (zwłaszcza po nadmiernej utracie wody z organizmu w naczyniach krwionośnych np. u pacjentów z ciężką niewydolnością serca lub leczonych dużymi dawkami leków moczopędnych),

•    zależne od dawki działania ortostatyczne takie jak zmniejszenie ciśnienia tętniczego powodujące zawroty głowy lub omdlenia podczas podnoszenia się z pozycji leżącej lub siedzącej,

•    skrócenie oddechu (duszność),

•    ból brzucha,

•    ciężkie zaparcia,

•    biegunka,

•    nudności,

•    wymioty,

•    pokrzywka,

•    swędzenie (świąd),

•    wysypka,

•    zlokalizowane obrzmienie (obrzęk),

•    kaszel.

Rzadko (występujące u więcej niż 1 na 10 000 pacjentów lecz u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

•    nadwrażliwość,

•    obrzęk naczynioruchowy,

•    zapalenie naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń, w tym plamica Schoenleina-Henocha),

•    uczucie zdrętwienia lub mrowienia (parestezje),

•    omdlenie,

•    zapalenie wątroby,

•    bardzo szybkie i nieregularne bicie serca (migotanie przedsionków),

•    udar mózgu,

•    zwiększone stężenie enzymów wątrobowych zwykle ustępuj ące po zaprzestaniu leczenia.

Inne działania niepożądane występujące z częstością nieznaną (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    zmniejszona liczba płytek krwi (trombocytów), mogąca powodować wystąpienie siniaków lub krwawienia,

•    migrena,

•    zaburzenia czynności wątroby,

•    ból mięśni i stawów,

•    objawy grypopodobne,

•    ból pleców oraz zakażenia dróg moczowych,

•    zwiększona wrażliwość na światło (fotowrażliwość),

•    bóle mięśniowe o nieznanym pochodzeniu z towarzyszącym, ciemnym zabarwieniem moczu (rabdomioliza),

•    impotencja,

•    zapalenie trzustki,

•    zmniejszone stężenie sodu we krwi (hiponatremia),

•    depresja,

•    złe samopoczucie,

•    dzwonienie, brzęczenie, huczenie lub trzeszczenie w uszach.

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży

Działanie niepożądane u dzieci są podobne do obserwowanych u dorosłych pacjentów.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LOSARTAN PFIZER

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: {EXP}. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Ten lek nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Losartan Pfizer

•    Substancją czynną leku jest losartan potasowy.

Każda tabletka powlekana zawiera 25 mg losartanu potasowego.

Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg losartanu potasowego.

Każda tabletka powlekana zawiera 100 mg losartanu potasowego.

•    Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, skrobia żelowana, kukurydziana, hydroksypropyloceluloza, magnezu stearynian, hypromeloza oraz tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda lek Losartan Pfizer i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane.

Losartan Pfizer. 25 mg, tabletki powlekane:

Białe lub prawie białe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane oznaczone „E” po jednej stronie oraz „45” po drugiej.

Losartan Ptizcr, 50 mg, tabletki powlekane:

Białe lub prawie białe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, oznaczone „E” po jednej stronie oraz „4” i „6” przedzielonymi rowkiem po drugiej.

Tabletkę można podzielić na połowy.

Losartan Ptizer, 100 mg, tabletki powlekane:

Białe lub prawie białe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, oznaczone „E” po jednej stronie oraz „47” po drugiej.

W Polsce dostępne są następujące wielkości opakowań:

Losartan Ptizer, 25 mg, tabletki powlekane: 28 tabletek powlekanych w tekturowym pudełku. Losartan Ptizer, 50 mg, tabletki powlekane: 28 lub 30 tabletek powlekanych w tekturowym pudełku.

Losartan Ptizer, 100 mg, tabletki powlekane: 28 tabletek powlekanych w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Wielka Brytania Importer

Pfizer PGM, Zone Industrielle, 29, route des Industries, 37530 Pocę -Sur-Cisse, Francja

Pfizer Service Company BVBA, Hoge Wei 10, 1930, Zaventem, Belgia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17 B 02-676 Warszawa tel. 22 335 61 00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria    Losartan Pfizer 25 mg, 50 mg &    100 mg    Filmtabletten

Belgia    Losartan Pfizer 25 mg, 50 mg &    100 mg    comprimes pellicules

Bułgaria    Losartan Pfizer 25 mg, 50 mg & 100 mg film-coated tablets

Cypr    Losartan potassium Pfizer

Czechy    Losartan Pfizer 25 mg, 50 mg & 100 mg potahovane tablety

Dania    Losartankalium “Pfizer”

Finlandia    Losartan Pfizer 25    mg,    50 mg &    100 mg    tabletti, kalvopaallysteinen

Francja    Losartan Pfizer 25    mg,    50 mg &    100 mg    comprimes pellicules

Losartan Pfizer 50 mg comprimes pellicules secable Niemcy    Losartan-kalium Pfizer 25    mg, 50    mg    & 100 Filmtabletten

Grecja    Losartan potassium Pfizer

Węgry    Losartan Pfizer 25 mg, 50 mg &    100 mg    filmtabletta

Irlandia    Losartan potassium Pfizer 25 mg, 50 mg    & 100 mg film-coated tablets

Włochy    Losartan Pfizer 25    mg,    50 mg &    100 mg

Litwa    Losartan Pfizer 25    mg,    50 mg &    100 mg    plevele dengtos tabletes

Luksemburg    Losartan potassium Pfizer 25 mg, 50 mg & 100 mg comprimes pellicules

Malta    Losartan potassium 25 mg, 50 mg & 100 mg film-coated tablets

Holandia    Losartan kalium Pfizer 25 mg, 50 mg & 100 mg, filmomhulde tabletten

Norwegia    Losartan Pfizer

Polska    Losartan Pfizer

Portugalia    Losartan Parke-Davis

Hiszpania    Losartan Pharmacia 25 mg,    50 mg &    100 mg    comprimidos recubiertos con pelicula

Szwecja    Losartan Pfizer

Wielka Brytania Losartan potassium 25 mg, 50 mg & 100 mg film-coated tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

8