+ iMeds.pl

Losec 20 mgUlotka Losec

ULOTKA DLA PACJENTA

MINISTERSTWO ZDROWIA Oepartament Polityki Lekowej i Farmac; 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Losec 10,10 mg, kapsułki twarde Losec, 20 mg, kapsułki twarde Omeprazolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nic wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Losec 10 i Losec i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Losec 10 i Losce

3.    Jak stosować Losec 10 i Losec

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Losec 10 i Losec

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LOSEC 10 I LOSEC I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Omeprazol, substancja czynna Icku Losec 10 i Losec, należy do grupy leków nazywanych inhibitorami pompy protonowej. Działanie leku polega na zmniejszaniu wydzielania kwasu solnego w żołądku. Mechanizm działania polega na wybiórczym hamowaniu pompy protonowej, która warunkuje wytwarzanie kwasu solnego w żołądku. Doustne podawanie omeprazolu raz na dobę zapewnia szybkie i skuteczne hamowanie wydzielania soku żołądkowego przez całą dobę, przy czym maksymalne działanie występuje po 4 dniach podawania leku.

W następstwie zmniejszonego wydzielania kwasu i zmniejszonej kwaśności soku żołądkowego zmniejsza się narażenie przełyku na wpływ kwaśnej treści żołądkowej u pacjentów z chorobą refluksową przełyku. Podczas leczenia omeprazolem nie obserwowano zmniejszania się reakcji na kolejne podawane dawki leku. Często z występowaniem wrzodów trawiennych współistnieje zakażenie HeJicobacter pylori. Helicobacterpylori odgrywa zasadniczą rolę w powstawaniu zapalenia i wrzodów błony śluzowej żołądka.

Wyleczenie zakażenia Helicobacter pylori z zastosowaniem omeprazolu oraz antybiotyków i chemiotcrapeutyków powoduje szybkie ustąpienie objawów, szybkie gojenie zmian w obrębie błony śluzowej oraz długotrwały okres bez występowania objawów. Dzięki temu zmniejsza się częstość powikłań, takich jak krwawienie z przewodu pokarmowego, oraz konieczność długotrwałego leczenia zmniejszającego wydzielanie soku żołądkowego.

Lek Losec 10 i Losec jest stosowany w:

•    chorobie wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, również współistniejącej z zakażeniem Helicobacter pylori

   refluksowym zapaleniu przełyku

•    objawowym leczeniu choroby refluksowej    przełyku

•    zespole Zollingera-Ellisona

•    profilaktyce zachłyslowego zapalenia płuc przed znieczuleniem ogólnym u pacjentów, u których istnieje ryzyko aspiracji kwaśnej treści żołądkowej

•    objawach niestrawności związanej    z działaniem kwasu

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LOSEC 10 I LOSEC

ministerstwo ZDROWIA

28    Departament Polityki Lekowej i Farmaq

00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Kiedy nie stosować leku Losce 10 i Losec

•    u pacjentów z nadwrażliwością na omcprazol lub którykolwiek z pozostałych składników Icku Losec 10 i Losec

•    jeśli u pacjenta jednocześnie stosowany jest atazanawir.

W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Losec 10 i Losec

Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować lekarza prowadzącego o wszystkich problemach zdrowotnych, a przede wszystkim przed rozpoczęciem leczenia choroby wrzodowej żołądka lub w razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów (tj. znaczna, niespodziewana utrata masy ciała, nawracające wymioty, zaburzenia połykania, wymioty z domieszką krwi, smoliste stolce) należy wykluczyć możliwość nowotworowego charakteru choroby, ponieważ leczenie omeprazolem może złagodzić objawy i opóźnić rozpoznanie.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie leku Losec 10 i Losec u dzieci

Lek może być stosowany u dzieci powyżej 4. roku życia.

Stosowanie leku Losec 10 i Losec u pacjentów w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku nie jest konieczna zmiana dawkowania.

Stosowanie Icku Losec 10 i Losec u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Nie jest konieczna zmiana dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek. U pacjentów z niewydolnością wątroby zwiększa się biodostępność omeprazolu i okres półtrwania w osoczu.

Z tego powodu lek podaje się w dawce 10-20 mg na dobę.

Stosowanie leku Losec 10 i Losec z innymi Ickami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Ze względu na zmniejszenie kwaśności soku żołądkowego, wchłanianie niektórych Icków może ulec zmianie. Podczas leczenia omeprazolem (podobnie jak podczas stosowania innych leków hamujących wydzielanie kwasu solnego w żołądku lub leków zobojętniających) wchłanianie ketokonazolu, itrakonazolu i worykonazolu może być zmniejszone.

Nie stwierdzono interakcji z pożywieniem ani podawanymi równocześnie lekami zobojętniającymi kwas solny w żołądku.

Omeprazol jest metabolizowany w wątrobie i może przedłużać eliminację diazepamu, warfaryny i fenytoiny. Zaleca się obserwację pacjentów przyjmujących warfarynę, inne leki zapobiegające krzepnięciu krwi z grupy antagonistów witaminy K, fenytoinę, ponieważ konieczne może być zmniejszenie dawek tych leków. U pacjentów stosujących warfarynę lub inne leki zapobiegające krzepnięciu krwi z grupy antagonistów witaminy K, lekarz może zalecić okresową kontrolę parametrów krzepliwości krwi.

Podawanie omeprazolu i klarytromycyny w tym samym czasie powoduje zwiększenie stężenia tych leków w osoczu. Nie zaobserwowano takiej interakcji podczas stosowania omeprazolu z metronidazolem lub amoksycyliną, które są stosowane razem z omeprazolem w celu wyleczenia zakażenia Helicobacter pylon.

Nie stwierdzono interakcji z fenacetyną, teofiliną, kofeiną, propranololem, metoprololem, cyklosporyną, lidokainą, chinidyną, estradiolem.

Leku Losec 10 i Losec nie należy stosować jednocześnie z atazanawirem.

Jednoczesne stosowanie omeprazolu z takrolimusem może zwiększać stężenie takrolimusa w surowicy. Należy również poinformować lekarza o niepokojących reakcjach, które występowały po zażyciu innych leków.

Stosowanie leku Losec 10 i Losec zjedzeniem i piciem

Losec 10 i Losec można zażywać z pokarmem lub bez pokarmu.

Ciąża i karmienie piersią


MINISTERSTWO ZDROWI Dapartament Polityki Lekowej i farma 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Omeprazol może być stosowany w czasie ciąży i karmienia piersią jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu oraz karmionego niemowlęcia. Nie ma dowodów na powodowanie zaburzeń rozwoju i toksyczne działanie na płód leku Losec 10 i Losce.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Z dotychczasowych obserwacji klinicznych wynika, że lek Losec 10 i Losec nie wpływa na sprawność psychofizyczną kierowców i operatorów maszyn. Należy zachować ostrożność ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych, takich jak zawroty głowy, nieostre widzenie.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Losec 10 i Losec

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK LOSEC 10 I LOSEC

Lek Losec 10 i Losec należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zaleca się zażywanie leku Losec 10 i Losec w godzinach porannych. Kapsułki należy połykać w całości i popijać połową szklanki płynu. Kapsułek nie należy żuć ani kruszyć.

W przypadku trudności z połykaniem, kapsułkę można otworzyć, a jej zawartość połknąć popijając połową szklanki wody. Można również wymieszać zawartość kapsułki z lekko kwaśnym płynem, np. sokiem owocowym, jogurtem lub niegazowaną wodą. Tak przygotowany roztwór z widocznymi peletkami należy wypić w ciągu 30 minut od przygotowania, popijając połową szklanki wody. Jeszcze jednym sposobem przyjmowania leku jest ssanie kapsułki, a następnie jej połknięcie i popicie połową szklanki wody. Poletek nic należy żuć ani kruszyć.

Choroba wrzodowa dwunastnicy

U pacjentów z czynną chorobą wrzodową dwunastnicy zalecana dawka omcprazolu wynosi 20 mg raz na dobę. Dolegliwości zwykle ustępują szybko, a u większości pacjentów gojenie następuje w ciągu dwóch tygodni. U pacjentów, u których w tym czasie nic doszło do zagojenia, proces ten zachodzi podczas kolejnych dwóch tygodni podawania omeprazolu.

U pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy oporną na leczenie, stosuje się omeprazol w dawce 40 mg raz na dobę, a proces gojenia trwa około czterech tygodni.

W celu zapobiegania nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy zaleca się stosowanie leku Losec 10 w dawce 10 mg raz na dobę. W razie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę do 20-40 mg na dobę.

Choroba wrzodowa żołądka

Zalecana dawka omeprazolu wynosi 20 mg raz na dobę. Dolegliwości zwykle ustępują szybko, a u większości pacjentów gojenie następuje w ciągu czterech tygodni. U pacjentów, u których w tym czasie nic doszło do zagojenia, proces ten zachodzi zwykle podczas kolejnych czterech tygodni podawania omcprazolu.

U pacjentów z chorobą wrzodową żołądka oporną na leczenie, stosuje się omeprazol w dawce 40 mg raz na dobę, a proces gojenia trwa około ośmiu tygodni.

W celu zapobiegania nawrotom choroby wrzodowej żołądka zaleca się stosowanie omeprazolu w dawce 20 mg raz na dobę. W razie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę do 40 mg raz na dobę.

Schematy zalecane w celu wyleczenia zakażenia Helicobacter pylori:

Schemat trójskładnikowy - podaje sic jednocześnie trzv leki wedłuu jednego z trzech podanych niżej schematów

MINISTERSTWO zdrowi

departament Polityki Lekowej i Farma 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

1.    Dwa razy na dobę podaje się po 20 mg omeprazolu, 1 g amoksycyliny i 500 mg klarytromycyny przez jeden tydzień.

2.    Dwa razy na dobę podaje się po 20 mg omeprazolu, 250 mg klarytromycyny i 400 mg metronidazolu (lub 500 mg tynidazolu) przez jeden tydzień.

3.    Raz na dobę podaje się po 40 mg omeprazolu i trzy razy na dobę po 500 mg amoksycyliny i 400 mg metronidazolu przez jeden tydzień.

Schemat dwuskładnikowy - podaje się jednocześnie dwa leki wedlua jednego z dwóch podanych niżej schematów

1.    W dawkach podzielonych podaje się 40 mg omeprazolu i 1,5 g amoksycyliny na dobę przez

dwa tygodnie.

2.    Raz na dobę podaje się 40 mg omeprazolu i trzy razy na dobę po 500 mg klarytromycyny przez

dwa tygodnie.

Jeżeli po zakończeniu kuracji według któregokolwiek z podanych wyżej schematów terapeutycznych u pacjenta utrzymuje się zakażenie Helicobacterpylori, leczenie można powtórzyć.

Rcfluksowe zapalenie przełyku

Dorośli

Zalecana dawka omeprazolu wynosi 20 mg raz na dobę. Dolegliwości ustępują szybko, a u większości pacjentów gojenie następuje w ciągu czterech tygodni. U pacjentów, u których nie doszło do zagojenia w czasie pierwszego etapu leczenia, proces ten zwykle zachodzi podczas kolejnych czterech tygodni podawania omeprazolu.

U pacjentów z ciężkim refluksowym zapaleniem przełyku stosuje się omeprazol w dawce 40 mg raz na dobę, a proces gojenia przeważnie trwa do ośmiu tygodni.

W długotrwałym leczeniu pacjentów, po ustąpieniu refluksowego zapalenia przełyku, zaleca się lek Losce 10 w dawce 10 mg raz na dobę. W razie konieczności, lekarz może zwiększyć dawkę do 20-40 mg raz na dobę.

Dzieci powyżej 4 roku życia

Zalecane jest następujące dawkowanie w zależności od masy ciała dziecka:

Masa ciała    Dawka leku

10-20 kg    10 mg raz na dobę

>20 kg    20 mg raz na dobę

W razie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę odpowiednio do 20 mg i 40 mg na dobę.

Objawowe leczenie choroby refluksowej przełyku

Zalecana dawka omeprazolu wynosi od 10 mg do 20 mg na dobę w każdym przypadku dawkowanie należy ustalić indywidualnie.

Jeżeli objawy nie ustępują po czterech tygodniach leczenia omeprazolcm w dawce 20 mg na dobę, zaleca się wykonanie dalszych badań diagnostycznych.

Zespół Zollingcra-Ellisona

U pacjentów z zespołem Zollingera-Ellisona dawkę leku należy dobrać indywidualnie, a leczenie kontynuować dopóki istnieją wskazania kliniczne. Zalecana dawka początkowa omeprazolu wynosi 60 mg raz na dobę. U pacjentów z nasilonymi objawami, słabo reagujących na inne sposoby leczenia, skuteczne jest zwykle leczenie podtrzymujące dawką od 20 mg do 120 mg na dobę. Dawki omeprazolu większe niż 80 mg na dobę należy podawać w dwóch dawkach podzielonych.

Profilaktyka zachłystowego zapalenia płuc

Zaleca się stosowanie leku w dawce 40 mg, podawanej wieczorem dnia poprzedzającego zabieg chirurgiczny oraz w tej samej dawce rano w dniu zabiegu.

Objawy niestrawności związane z działaniem kwasu

Zalecana dawka leku wynosi 20 mg raz na dobę. U niektórych pacjentów dawka 10 mg na dobę jest

MINISTERSTWO ZDROWIA

departament Polityki Lekowej i Farmao 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

wystarczająca i w związku z tym może być traktowana jako dawka początkowa. Jeżeli objawy nie ustępują po 4 tygodniach leczenia lekiem w dawce 20 mg na dobę zaleca się wykonanie dalszych badań diagnostycznych.

W przypadku wrażenia, żc działanie leku Losec 10 i Losec jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Losec 10 i Losec niż zalecana

Opisywano rzadkie przypadki przedawkowania omeprazolu. Zaobserwowane objawy przedawkowania to: nudności, wymioty, zawroty głowy, bóle brzucha, biegunka, bóle głowy, a w pojedynczych przypadkach także apatia, depresja, dezorientacja. Wszystkie opisane objawy były przemijające i nie obserwowano po ich ustąpieniu poważnych następstw. Zwiększone dawki omeprazolu nie zmieniały szybkości wydalania leku z organizmu. Nie było konieczności zastosowania specyficznego leczenia.

W przypadku pominięcia dawki leku Losec 10 i Losec

Nic należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Losec 10 i Losec może powodować działania niepożądane.

Omeprazol jest na ogół dobrze tolerowany, a działania niepożądane są zwykle łagodne i przemijające. Poniżej podano objawy niepożądane, które wystąpiły podczas prowadzonych badań klinicznych i leczenia omeprazolem. W wielu przypadkach nie udało się stwierdzić związku pomiędzy leczeniem omeprazolem, a wystąpieniem danego działania niepożądanego.

Działania niepożądane występujące często (u więcej niż 1 na 100 leczonych pacjentów): bóle głowy, biegunka, zaparcie, ból brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (u więcej niż 1 na 1000, ale u mniej niż 1 na 100 leczonych pacjentów):

zawroty głowy, uczucie kłucia i mrowienia, senność, bezsenność, zaburzenia równowagi, wysypka, zapalenie skóry i (lub) świąd, pokrzywka, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, złe samopoczucie.

Działania niepożądane występujące rzadko (u mniej niż 1 na 1000 leczonych pacjentów): przemijająca dezorientacja, pobudzenie, agresja, depresja i omamy, głównie u ciężko chorych pacjentów, suchość w jamie ustnej, zapalenie jamy ustnej oraz zakażenie grzybicze przewodu pokarmowego, nadwrażliwość na światło, wysypka pęcherzowa, ciężkie zmiany pęcherzowe na skórze, ciężkie zmiany pęcherzowe i krwawienia w obrębie jamy ustnej, nosa, oczu, okolicy narządów płciowych; wypadanie włosów, bóle stawów, osłabienie siły mięśni i bóle mięśni, nieswoiste uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego u pacjentów z istniejącą wcześniej ciężką chorobą wątroby; zapalenie wątroby z żółtaczką lub bez żółtaczki, niewydolność wątroby, powiększenie piersi u mężczyzn, zmniejszenie liczby białych krwinek, zmniejszenie liczby płytek krwi, całkowity lub prawie całkowity brak granulocytów (jeden z rodzajów białych krwinek) i zmniejszenie liczby wszystkich krwinek, impotencja, reakcje nadwrażliwości (czasami bardzo ciężkie, w tym obrzęk warg, języka, gardła; gorączka; świszczący oddech; śródmiąższowe zapalenie nerek oraz wstrząs anafilaktyczny), zwiększona potliwość, obrzęki obwodowe, nieostre widzenie, zaburzenia smaku, zmniejszenie stężenia sodu w osoczu.

W razie wystąpienia wymienionych działań niepożądanych należy tak szybko jak jest to możliwe skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

U niektórych osób podczas stosowania leku Losce 10 i Losec mogą wystąpić również inne, nie wymienione w tej ulotce, działania niepożądane. W razie ich wystąpienia należy poinformować o tym lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LOSEC 10 I LOSEC

MINISTERSTWO ZDROWIA

32    Jopnrtament Polityki Lekowej i Farmacj

00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Nie stosować leku Losec 10 i Losec po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

•    Po użyciu należy szczelnie zamknąć opakowanie.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać fannaccutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera Losec 10 i Losec

Substancją czynną leku jest omeprazol.

Inne składniki leku to: disodu fosforan dwuwodny, hydroksypropylocelulozę, hypromelozę, laktozę bezwodną, magnezu stearynian, mannitol, kopolimer kwasu metakrylowego, celulozę mikrokrystaliczną, makrogol 400, sodu laurylosiarczan.

Skład kapsułki żelatynowej:

Olej o czystości spożywczej, żelatyna, magnezu stearynian, czerwony tlenek żelaza, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu laurylosiarczan, tytanu dwutlenek.

Jak wygląda Losec 10 i Losec oraz co zawiera opakow anie

•    Butelka w tekturowym pudełku zawierająca 7, 14 lub 28 kapsułek.

•    1,2 lub 4 blistry w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 7, 14 lub 28 kapsułek.

Podmiot odpow iedzialny i wytwórca

AstraZeneca AB S-151 85 Sodertalje Szwecja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

AstraZeneca Pliarma Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 18, Neptun 02-676 Warszawa

Data zatwierdzenia ulotki:

2009 -12- 0 7

MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Lekowej i Farmacj. 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Losec

Charakterystyka Losec

1.


NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Losec, 20 mg, kapsułki twarde

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna kapsułka zawiera 20 mg omeprazolu (Omeprazolum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Losec - kapsułka 20 mg: twarde, żelatynowe kapsułki; złożone z dwóch nieprzezroczystych części -korpusu w kolorze różowym, oznaczonego napisem „20” i wieczka w kolorze czcrwono-brązowym oznaczonego napisem „A/OM”. Jedna kapsułka zawiera 20 mg omeprazolu w postaci powlekanych peletek.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, również współistniejąca z zakażeniem Helicobacter pylon.

•    Rcfluksowe zapalenie przełyku.

•    Objawowe leczenie choroby refluksowej przełyku.

•    Zespół Zollingera-Fdlisona.

•    Profilaktyka zachłystowego zapalenia płuc przed znieczuleniem ogólnym u pacjentów, u których istnieje ryzyko aspiracji kwaśnej treści żołądka.

•    Objawy niestrawności związane z działaniem kwasu.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zaleca się podawanie produktu Losec w godzinach porannych. Kapsułki należy połykać w całości i popijać połową szklanki płynu. Kapsułek nie należy żuć ani kruszyć. W przypadku trudności z połykaniem, kapsułkę można otworzyć, a jej zawartość połknąć popijając połową szklanki wody.

Można również wymieszać zawartość kapsułki z lekko kwaśnym płynem np. sokiem owocowym, jogurtem lub niegazowaną wodą i wypić w ciągu 30 minut od przygotowania, popijając połową szklanki wody. Należy zawsze wymieszać przed wypiciem. Jeszcze jednym sposobem przyjmowania leku jest ssanie kapsułki, a następnie jej połknięcie i popicie połową szklanki wody. Peletek nic należy żuć ani kruszyć.

Choroba wrzodowa dwunastnicy

U pacjentów z czynną chorobą wrzodową dwunastnicy zalecana dawka omeprazolu wynosi 20 mg raz na dobę, czyli 1 kapsułka 20 mg produktu Losec. Dolegliwości zwykle ustępują szybko, a u większości pacjentów gojenie następuje w ciągu dwóch tygodni. U pacjentów, u których w tym czasie nie doszło do zagojenia, proces ten zachodzi zwykle podczas kolejnych dwóch tygodni podawania omeprazolu.

U pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy oporną na leczenie, stosuje się omeprazol w dawce 40 mg raz na dobę, a proces gojenia trwa około czterech tygodni.

W celu zapobiegania nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy zaleca się stosowanie produktu Losec 10 w dawce 10 mg raz na dobę. W razie konieczności dawka ta może być zwiększona do 20-40 mg na dobę.

Choroba wrzodowa żołądka

Zalecana dawka omeprazolu wynosi 20 mg raz na dobę, czyli 1 kapsułka 20 mg produktu Losec. Dolegliwości zwykle ustępują szybko, a u większości pacjentów gojenie następuje w ciągu czterech

2    MINISTERSTWO ZDROWIA

Departament Polityki Lekowej i Farmac 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

tygodni. U pacjentów, u których w tym czasie nic doszło do zagojenia, proces ten zachodzi zwykle podczas kolejnych czterech tygodni podawania omeprazolu.

U pacjentów z chorobą wrzodową żołądka oporną na leczenie, stosuje się omeprazol w dawce 40 mg raz na dobę, a proces gojenia trwa około ośmiu tygodni.

W celu zapobiegania nawrotom choroby wrzodowej żołądka zaleca się stosowanie produktu Losec w dawce 20 mg raz na dobę. W razie konieczności dawka ta może być zwiększona do 40 mg raz na dobę.

Schematy zalecane w celu wyleczenia zakażenia Ilelicobacter pylon:

Schemat trójskładnikowy - podaje się jednocześnie trzy leki według jednego z trzech podanych niżej schematów:

1.    Dwa razy na dobę podaje się po 20 mg omeprazolu, 1 g amoksycyliny i 500 mg klarytromycyny przez jeden tydzień.

2.    Dwa razy na dobę podaje się po 20 mg omeprazolu, 250 mg klarytromycyny i 400 mg mctronidazolu (lub 500 mg tynidazolu) przez jeden tydzień.

3.    Raz na dobę podaje się 40 mg omeprazolu i trzy razy na dobę po 500 mg amoksycyliny i 400 mg metronidazolu przez jeden tydzień.

Schemat dwuskładnikowy - podaje się jednocześnie dwa leki według jednego z dwóch podanych niżej schematów:

1.    W dawkach podzielonych podaje się 40 mg omeprazolu i 1,5 g amoksycyliny na dobę przez dwa tygodnie. W badaniach klinicznych stosowano dawki dobowe amoksycyliny od 1,5 do

3,0 g.

2.    Raz na dobę podaje się 40 mg omeprazolu i trzy razy na dobę po 500 mg klarytromycyny przez dwa tygodnie.

Jeżeli po zakończeniu kuracji według któregokolwiek z podanych wyżej schematów terapeutycznych u pacjenta utrzymuje się zakażenie Ilelicobacter pylori, leczenie można powtórzyć.

Refluksowc zapalenie przełyku

Dorośli

Zalecana dawka produktu Losec wynosi 20 mg raz na dobę. Dolegliwości ustępują szybko, a u większości pacjentów gojenie następuje w ciągu czterech tygodni. U pacjentów, u których nic doszło do zagojenia w czasie pierwszego etapu leczenia, proces ten zwykle zachodzi podczas kolejnych czterech tygodni podawania omeprazolu.

U pacjentów z ciężkim refluksowym zapaleniem przełyku stosuje się omeprazol w dawce 40 mg raz na dobę, a proces gojenia przeważnie trwa do ośmiu tygodni.

W długotrwałym leczeniu pacjentów, po ustąpieniu refluksowego zapalenia przełyku, zaleca się produkt Losec 10 w dawce 10 mg raz dobę. W razie konieczności, dawkę można zwiększyć do 20-40 mg raz na dobę.

Dzieci powyżej 4 roku życia

Zalecane jest następujące dawkowanie w zależności od masy ciała dziecka:

Masa ciała    Dawka leku

10-20 kg    10 mg raz na dobę

powyżej 20 kg    20 mg raz na dobę

W razie konieczności dawkę można zwiększyć odpowiednio do 20 mg i 40 mg na dobę.

Objawowe leczenie choroby refluksowej przełyku

Zalecana dawka omeprazolu wynosi od 10 mg do 20 mg na dobę - w każdym przypadku dawkowanie należy ustalić indywidualnie.

Jeżeli objawy nie ustępują po czterech tygodniach leczenia produktem Losec w dawce 20 mg na dobę, zaleca się wykonanie dalszych badań diagnostycznych.

Zespół Zollingcra-Ellisona

U pacjentów z zespołem Zollingera-Ellisona dawkę leku należy dobrać indywidualnie, a leczenie kontynuować dopóki istnieją wskazania kliniczne. Zalecana dawka początkowa omeprazolu wynosi 60 mg raz na dobę. U więcej niż 90% pacjentów z nasilonymi objawami, słabo reagujących na inne sposoby leczenia, skuteczne jest zwykle leczenie podtrzymujące dawką od 20 mg do 120 mg na dobę. Dawki omeprazolu większe niż 80 mg na dobę należy podawać w dwóch dawkach podzielonych.

MINISTERSTWO ZDROWIA

3    Departamen! Polityki Lekowej i Farmac

00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Profilaktyka zachlystowego zapalenia płuc

Zaleca się stosowanie omeprazolu w dawce 40 mg, podawanej wieczorem dnia poprzedzającego zabieg chirurgiczny oraz w tej samej dawce rano w dniu zabiegu.

Objawy niestrawności związane z działaniem kwasu

Zalecana dawka produktu Losec wynosi 20 mg raz na dobę. U niektórych pacjentów dawka 10 mg na dobę jest wystarczająca i dlatego może być traktowana jako dawka początkowa. Jeżeli objawy nie ustępują po 4 tygodniach leczenia produktem Losec w dawce 20 mg na dobę zaleca się wykonanie dalszych badań diagnostycznych.

Pacjenci w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku nie jest konieczna zmiana dawkowania.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

U pacjentów z niewydolnością wątroby zwiększa się biodostępność omeprazolu i okres półtrwania w osoczu. Z tego powodu lek podaje się w dawce 10-20 mg na dobę.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Nie jest konieczna zmiana dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na omeprazol lub którykolwiek składnik produktu.

•    Omeprazolu, podobnie jak innych leków z grupy inhibitorów pompy protonowej, nie należy podawać jednocześnie z atazanawirem (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przed rozpoczęciem leczenia choroby wrzodowej żołądka lub w razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów (tj. znaczna, niespodziewana utrata masy ciała, nawracające wymioty, zaburzenia połykania, wymioty z domieszką krwi, smoliste stolce) należy wykluczyć możliwość nowotworowego charakteru choroby, ponieważ leczenie omeprazolcm może złagodzić objawy i opóźnić rozpoznanie.

Zmniejszenie kwaśności soku żołądkowego, w tym również w następstwie stosowania leków z grupy inhibitorów pompy protonowej, powoduje zwiększenie liczby bakterii występujących fizjologicznie w przewodzie pokarmowym. Może to prowadzić do niewielkiego zwiększenia częstości występowania zakażeń przewodu pokarmowego bakteriami, takimi jak: Salmonella i Campylobacter. Produkt zawiera laktozę, dlatego nie należy go stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaklozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Omeprazol zmniejsza kwaśność soku żołądkowego, więc wchłanianie niektórych stosowanych jednocześnie leków może ulec zmianie. Podczas leczenia omeprazolem podobnie jak podczas stosowania innych leków hamujących wydzielanie kwasu solnego w żołądku lub leków zobojętniających, wchłanianie ketokonazolu i itrakonazolu może być zmniejszone.

Nie stwierdzono interakcji z pożywieniem ani podawanymi równocześnie lekami zobojętniającymi kwas solny w żołądku.

Omeprazol jest metabolizowany w wątrobie przez izoenzym cytochromu P450 2C19 (CYP2C19) i dlatego może przedłużać eliminację diazepamu, warfaryny i fenytoiny.

W związku z tym u pacjentów zażywających warfarynę lub fenytoinę należy zachować ostrożność. Konieczne może być zmniejszenie dawek warfaryny lub fenytoiny.

W prowadzonych badaniach nie zaobserwowano jednak u pacjentów leczonych długotrwale fenytoiną zwiększenia jej stężenia w surowicy krwi podczas jednoczesnego podawania omeprazolu w dawce 20 mg na dobę. U pacjentów leczonych jednocześnie warfaryną lub innymi antagonistami witaminy K zaleca się monitorowanie 1NR (Międzynarodowy Współczynnik Znormalizowany), gdyż konieczne

4    MINISTERSTWO ZDRÓW 1A

departament Polityki Lekowej i Farmacj 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

może być zmniejszenie dawki warfaryny (lub stosowanych antagonistów witaminy K). Równoczesne stosowanie omeprazolu w dawce 20 mg na dobę nie zmieniało czasu krzepnięcia u pacjentów leczonych długotrwale warfaryną.

Jednoczesne podawanie omeprazolu i klarytromycyny powoduje zwiększenie stężenia tych leków w osoczu. Wydaje się, że jest to korzystna interakcja podczas leczenia zakażenia Ilelicobacter pylon. Nie zaobserwowano takiej interakcji podczas stosowania omeprazolu z metronidazolem lub amoksycyliną, które są stosowane w skojarzeniu z omeprazolem w celu eliminacji zakażenia Helicobacter pylon.

Omeprazol stosowany w dawce 40 mg na dobę zwiększa! Cmax i AUCt worykonazolu - substratu dla enzymu CYP2C19 o odpowiednio 15% i 41%. Nie stwierdzono interakcji z fenacetyną, teofiliną, kofeiną, propranololem, metoprololcm, cyklosporyną, lidokainą, chinidyną, estradiolem.

Jednoczesne podawanie omeprazolu i digoksyny zdrowym ochotnikom powodowało 10% zwiększenie biodostępności digoksyny z powodu zwiększenia pH soku żołądkowego. Jednoczesne stosowanie omeprazolu w dawce 40 mg raz na dobę z atazanawirem w dawce 300 mg i rytonawirem w dawce 100 mg u zdrowych ochotników powodowało istotne zmniejszenie ekspozycji na atazanawir (zmniejszenie AUC, Cmax i Cmj„ o mniej więcej 75%). Zwiększenie dawki atazanawiru do 400 mg nie znosiło wpływu omeprazolu na ekspozycję na atazanawir. Inhibitory pompy protonowej, w tym omeprazol, nie powinny być stosowane jednocześnie z atazanawirem (patrz punkt 4.3).

Jednoczesne stosowanie omeprazolu z takrolimusem może zwiększać stężenie takrolimusa w surowicy.

Worykonazol powoduje zwiększenie AUCt omeprazolu o 280%. Należy rozważyć dostosowanie dawki omeprazolu, u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, u których wskazane jest długotrwałe leczenie.

4.6    Ciąża i laktacja

Omeprazol może być stosowany w czasie ciąży i laktacji jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu lub karmionego piersią niemowlęcia. Omeprazol podawany w dawce do 80 mg na dobę kobietom w czasie porodu nie powodował żadnego niekorzystnego wpływu na płód. Omeprazol przenika do mleka matki. Nie ma wystarczających danych dotyczących narażenia niemowląt karmionych piersią na omeprazol znajdujący się w mleku matki. Badania na zwierzętach nie potwierdziły niekorzystnego wpływu omeprazolu stosowanego w czasie ciąży i laktacji. Nie znaleziono również dowodów na występowanie działania embriotoksycznego lub teratogennego.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Losec najprawdopodobniej nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych. Należy zachować ostrożność ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych, takich jak zawroty głowy, nieostre widzenie.

4.8    Działania niepożądane

Omeprazol jest na ogół dobrze tolerowany, a działania niepożądane są zwykle łagodne i przemijające. Poniżej podano objawy niepożądane, które wystąpiły podczas badań klinicznych i leczenia omeprazolem. W wielu przypadkach nie udało się stwierdzić związku pomiędzy leczeniem omeprazolem, a wystąpieniem danego działania niepożądanego.

MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Lekowej i Farmacj

5    00-952 Warszawa

ul. Miodowa 15

Występujące często (£1/100 leczonych pacjentów)

Występujące niezbyt często (£1/1 000 ¡<1/100 leczonych pacjentów)

Występujące rzadko (<1/1 000 leczonych pacjentów)

Zaburzenia układu nerwowego i zaburzenia psychiczne

Bóle głowy

Zawroty głowy, parestezje, senność, bezsenność, zaburzenia równowagi

Przemijające splątanie, pobudzenie, agresja, depresja i omamy, głównie u ciężko chorych pacjentów

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka, zaparcie, ból brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia

Suchość w jamie ustnej, zapalenie jamy ustnej oraz kandydoza przewodu pokarmowego

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka, zapalenie skóry i (lub) świąd, pokrzywka

Nadwrażliwość na światło, wysypka pęcherzowa, rumień wielopostaciowy, zespól Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka (zespół Lyella), wypadanie włosów

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle stawów, osłabienie siły mięśniowej i bóle mięśni

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększona aktywność enzymów wątrobowych

Encefalopatia u pacjentów z istniejącą wcześniej ciężką chorobą wątroby; zapalenie wątroby z żółtaczką lub bez żółtaczki, niewydolność wątroby

Zaburzenia

endokrynologiczne

Ginekomastia

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Leukopenia, trombocytopenia, agranulocytoza i pancytopenia

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Impotencja

Inne

Zle samopoczucie

Reakcje nadwrażliwości - obrzęk naczynioruchowy, gorączka, skurcz oskrzeli, śródmiąższowe zapalenie nerek oraz wstrząs anafilaktyczny. Zwiększona potliwość, obrzęki obwodowe, nieostre widzenie, zaburzenia smaku, hiponatremia

4.9 Przedawkowanie

Opisywano rzadkie przypadki przedawkowania omeprazolu. W literaturze są opisywane przypadki stosowania leku w dawkach do 560 mg, a pojedyncze doniesienia nawet o zastosowaniu jednorazowym dawki doustnej do 2 400 mg omeprazolu (120 razy większa od zalecanej dawki klinicznej). Zaobserwowane objawy przedawkowania omeprazolu to: nudności, wymioty, zawroty głowy, bóle brzucha, biegunka i bóle głowy. W pojedynczych przypadkach opisywano również apatię, depresję, splątanie.

Wszystkie objawy opisywane po przedawkowaniu omeprazolu były przemijające i nie obserwowano po ich ustąpieniu poważnych skutków klinicznych.

Zwiększone dawki omeprazolu nie zmieniały szybkości eliminacji Icku i nie było konieczności stosowania żadnego specyficznego leczenia.

MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Lekowej i Fannacj

6    00-952 Warszawa

ul. Miodowa 15

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.


5.1 Właściwości farmakodynamicznc

Grupa farmakoterapeutyczna: Inhibitory pompy protonowej, kod ATC: A02B C01 Omeprazol jest racemiczną mieszaniną dwóch czynnych enancjomerów. Jest wybiórczym inhibitorem pompy protonowej w komórkach okładzinowych żołądka i powoduje zmniejszenie wydzielania kwasu solnego w żołądku. Działanie leku jest szybkie, a podany w jednej dawce na dobę powoduje ustąpienie objawów choroby.

Miejsce i mechanizm działania

Omeprazol jest słabą zasadą, która osiąga duże stężenie w kwaśnym środowisku kanalików wydziclniczych komórek okładzinowych błony śluzowej żołądka. Jest tam przekształcany do czynnej postaci i powoduje hamowanie aktywności jednego z enzymów pompy protonowej - H+,K'-ATP-azy. Wpływ na ostatni etap powstawania soku żołądkowego jest zależny od dawki i zapewnia skuteczne hamowanie wydzielania kwasu solnego w żołądku, zarówno podstawowego, jak i stymulowanego, niezależnie od czynnika pobudzającego to wydzielanie.

Obserwowane działanie farmakodynamiczne omeprazolu można wytłumaczyć jego wpływem na wydzielanie kwasu solnego.

Wpływ na wydzielanie kwasu solnego w żołądku

Doustne podawanie omeprazolu raz na dobę zapewnia szybkie i skuteczne hamowanie wydzielania kwasu solnego w żołądku przez całą dobę, przy czym maksymalne działanie występuje po 4 dniach podawania leku. Po tym czasie stosowania omeprazolu w dawce 20 mg na dobę u pacjentów z wrzodem dwunastnicy następuje zmniejszenie średniej dobowej kwaśności soku żołądkowego o około 80%. Średnie zmniejszenie maksymalnego wydzielania kwasu solnego po stymulacji pentagastryną wynosi około 70% po 24 godzinach od podania omeprazolu.

Doustne stosowanie omeprazolu w dawce 20 mg u pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy powoduje utrzymanie wartości pil w żołądku na poziomie >3 przez średnio 17 godzin w ciągu doby.

W następstwie zmniejszonego wydzielania kwasu solnego i zmniejszonej kwaśności soku żołądkowego omeprazol, w sposób zależny od dawki, zmniejsza narażenie przełyku na wpływ kwaśnej treści żołądkowej u pacjentów z chorobą rcfluksową przełyku.

Stopień zahamowania wydzielania kwasu solnego jest związany z wielkością pola pod krzywą ilustrującą zależność stężenia omeprazolu w osoczu od czasu (AUC); nie ma natomiast związku z faktycznym, chwilowym stężeniem leku w osoczu.

Podczas leczenia omcprazolem nie obserwowano tachyfilaksji.

Wpływ na Helicobacter pylori

W chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy często występuje zakażenie Helicobacter pylori.

Stwierdza się je u 70% pacjentów z chorobą wrzodową żołądka oraz u 95% pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy. Helicobacter pylori jest główną przyczyną zapalenia błony śluzowej żołądka. Zakażenie Helicobacter pylori wraz z sokiem żołądkowym są głównymi czynnikami wywołującymi chorobę wrzodową. Uważa się również, że zakażenie Helicobacter pylori jest jednym z głównych czynników wywołujących zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka, które jest związane ze zwiększonym ryzykiem powstawania raka żołądka.

Wykazano, że omeprazol in vitro działa bakteriobójczo na Helicobacter pylori.

Wyleczenie zakażenia Helicobacter pylori za pomocą omeprazolu oraz leków przeciwbakteryjnych powoduje szybkie ustępowanie objawów, duży odsetek wygojenia zmian chorobowych błony śluzowej żołądka oraz długotrwałą remisję choroby wrzodowej, a tym samym zmniejszenie częstości powikłań, takich jak krwawienie z przewodu pokarmowego, oraz konieczności długotrwałego stosowania leków zmniejszających wydzielanie kwasu solnego.

Wpływ na inne procesy związane ze zmniejszeniem wydzielania kwasu solnego Podczas długotrwałego leczenia omeprazolem zwiększa się częstość występowania torbieli gruczołowych żołądka. Powstają one w następstwie hamowania wydzielania kwasu solnego w żołądku. Mają one charakter łagodny i prawdopodobnie ustępują samoistnie.

MINISTERSTWO ZDRÓW M Departament Polityki Lekowej i Famiaci

7    00-952 Warszawa

ul. Miodowa 15

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie i dystrybucja

Omeprazol nie jest trwały w środowisku kwaśnym i dlatego podaje się go doustnie w postaci kapsułek wypełnionych powlekanymi kuleczkami.

Omeprazol wchłania się w jelicie cienkim, zwykle w ciągu 3 do 6 godzin. Biodostępność omeprazolu po jednorazowym podaniu doustnym wynosi około 35%. Podawanie wielokrotne raz na dobę powoduje zwiększenie biodostępności do około 60%. Objętość dystrybucji u zdrowych osób wynosi około 0,3 1/kg; podobną wielkość tego wskaźnika obserwuje się także u pacjentów z niewydolnością nerek. U pacjentów w podeszłym wieku oraz pacjentów z niewydolnością wątroby objętość dystrybucji jest nieco mniejsza. Spożyty równocześnie pokarm nie ma wpływu na biodostępność omeprazolu. Omeprazol wiąże się z białkami osocza w około 95%.

Metabolizm i wydalanie

Okres półtrwania omeprazolu w osoczu jest zwykle krótszy niż 1 godzina (około 40 minut) i w czasie długotrwałego leczenia nie zmienia się. Metabolizm leku zachodzi przede wszystkim w wątrobie. Omeprazol jest całkowicie metabolizowany przez układ cytochromu P450 (CYP), głównie za pośrednictwem polimorficznej postaci izoenzymu CYP2C19 (hydroksylaza S-mcfcnyloiny), który powoduje powstanie głównego metabolitu występującego w osoczu - hydroksyomeprazolu.

W związku z hamowaniem konkurencyjnym istnieje potencjalne ryzyko interakcji pomiędzy omeprazolem i innymi lekami metabolizowanymi przez izoenzym CYP2C19.

Wyniki wielu badań interakcji omeprazolu z innymi lekami wskazują, że omeprazol w powtarzanych dawkach 20-40 mg nie wywiera wpływu na inne postacie izomeryczne CYP, co potwierdza brak interakcji metabolicznych z substratami izoenzymów: CYP1A2 (kofeina, fenacetyna, teofilina), CYP2C9 (S-warfaryna, piroksykam, diklofenak i naproksen), CYP2D6 (mctoprolol, propranolol), CYP2E1 (etanol) oraz CYP3A (cyklosporyna, lidokaina, chinidyna, estradiol, erytromycyna, budezonid).

Żaden z metabolitów nie wpływa na wydzielanie soku żołądkowego. Prawie 80% podanej doustnie dawki jest wydalane w postaci metabolitów z moczem. Pozostała część wydalana jest w kale, głównie z żółcią.

Biodostępność i eliminacja omeprazolu nie ulega zmianie u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek. Pole pod krzywą zależności stężenia w osoczu od czasu zwiększa się u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, jednak nie stwierdzono kumulacji omeprazolu podczas podawania raz na dobę.

Dzieci

Dostępne dane dotyczące farmakokinetyki po zastosowaniu zalecanych dawek u dzieci powyżej 1 roku życia, są podobne do obserwowanych u dorosłych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

U szczurów podczas długotrwałych badań nad omeprazolem zaobserwowano hipcrplazję i cechy zrakowacenia komórek ECL w żołądku. Było to spowodowane wtórnym do hamowania wydzielania soku żołądkowego długotrwałym zwiększeniem stężenia gastryny. Podobne działania były obserwowane po leczeniu antagonistami receptora H2, innymi inhibitorami pompy protonowej i po częściowym wycięciu dna żołądka. Wynika z tego, że opisywane zmiany w komórkach ECL żołądka nie są zależne od stosowania konkretnego leku.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Disodu fosforan dwuwodny, hydroksypropyloceluloza, hypromeloza, laktoza bezwodna, magnezu stearynian, mannitol, kopolimer kwasu metakrylowego, celuloza mikrokrystaliczna, makrogol 400, sodu laurylosiarczan.

Skład kapsułki żelatynowej:

MINISTERSTWO ZDRÓW IA teparlament Polityki Lekowej i Faritiacj

®    00-952 Warszawa

•.¡i Miodowa 15

olej o czystości spożywczej, żelatyna, magnezu stearynian, czerwony tlenek żelaza, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu laurylosiarczan, tytanu dwutlenek.

6.2    Niezgodności farmaceuty czne

Nie występują.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z HDPE z nakrętką z PP zawierająca środek pochłaniający wilgoć, w tekturowym pudelku. Opakowanie zawiera 7, 14 lub 28 kapsułek.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

AstraZeneca AB S-151 85 Sodertalje Szwecja

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/1937

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

13.11.1990 r„ 01.06.1999 r„ 20.07.2004 r., 23.05.2005 r„ 23.01.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2009 -11- 0 6

MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Lekowej i Farmacj

9    00-952 Warszawa

•ii Miodowa 15

Losec