Imeds.pl

Losec Pro 20 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Losec Pro, 20 mg, tabletki dojelitowe

(Omeprazolum)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy zażywać Losec Pro ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 14 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Losec Pro i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Losec Pro

3.    Jak stosować lek Losec Pro

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Losec Pro

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK LOSEC PRO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Losec Pro w postaci tabletek dojelitowych zawiera substancję czynną o nazwie omeprazol. Należy on do grupy leków określanych mianem „inhibitorów pompy protonowej”. Ich działanie polega na zmniejszaniu ilości kwasu solnego wydzielanego w żołądku.

Losec Pro jest stosowany u pacjentów dorosłych w krótkotrwałym leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (np. zgaga i zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej - kwaśnego odbijania).

Refluks polega na cofaniu się kwasu z żołądka do przełyku (łączy gardło z żołądkiem), w którym wskutek tego może dojść do rozwoju stanu zapalnego i towarzyszącego mu bólu. Może to powodować występowanie takich objawów jak uczucie palącego bólu w klatce piersiowej wstępującego aż do gardła (zgaga) oraz kwaśnego smaku w ustach (w wyniku odbijania kwaśnej treści). W celu ustąpienia objawów może być konieczne przyjmowanie tabletek przez 2-3 kolejne dni.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LOSEC PRO Kiedy nie stosować leku Losec Pro

-jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na omeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Losec Pro;

-jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej (np. pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol, esomeprazol); -jeżeli pacjent przyjmuje lek zawierający atazanawir lub nelfinawir (stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed rozpoczęciem przyjmowania leku Losec Pro należy porozmawiać ze swoim lekarzem lub farmaceutą.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Losec Pro

Nie należy przyjmować leku Losec Pro przez okres dłuższy niż 14 dni bez konsultacji z lekarzem. W przypadku braku poprawy oraz w przypadku nasilenia objawów należy zgłosić się po poradę do lekarza.

Losec Pro może powodować utajenie objawów innych chorób. Z tego względu, w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych stanów przed rozpoczęciem lub w trakcie przyjmowania leku Losec Pro należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

-Nieuzasadniona utrata masy ciała oraz utrudnione połykanie.

-Ból żołądka lub niestrawność.

-Pojawienie się wymiotów treścią pokarmową lub krwią.

-Oddawanie czarnych stolców (kału podbarwionego krwią).

-Ciężka lub uporczywa biegunka, jako że ze stosowaniem omeprazolu związane jest niewielkie zwiększenie częstości występowania biegunki zakaźnej.

-Uprzednia obecność owrzodzenia żołądka lub przebycie zabiegu chirurgicznego przewodu pokarmowego.

-Stosowanie ciągłe leczenia objawowego niestrawności lub zgagi przez 4 lub więcej tygodni.

-Ciągłe utrzymywanie się niestrawności lub zgagi przez 4 lub więcej tygodni.

-Wystąpienie żółtaczki lub ciężkiej choroby wątroby.

-Wiek powyżej 55 lat i wystąpienie nowych objawów bądź zmiana istniejących objawów w ostatnim czasie.

Pacjenci nie powinni przyjmować omeprazolu zapobiegawczo.

Stosowanie leku Losec Pro z innymi lekami

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, w tym również o tych, które są dostępne bez recepty. Jest to ważne, ponieważ Losec Pro może wpływać na sposób działania niektórych innych leków, a także niektóre inne leki mogą wywierać wpływ na działanie leku Losec Pro.

Nie należy przyjmować leku Losec Pro, jeżeli stosuje się lek zawierający nelfinawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

Pacjent powinien powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, czy przyjmuje klopidogrel (stosowany w celu zapobiegania powstawaniu zakrzepów).

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeżeli przyjmuje się którykolwiek z następujących leków:

•    Ketokonazol, itrakonazol lub worykonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych).

•    Digoksyna (stosowana w leczeniu zaburzeń czynności serca).

•    Diazepam (stosowany w leczeniu lęku, w celu zmniejszenia napięcia mięśni lub w leczeniu padaczki).

•    Fenytoina (stosowana w leczeniu padaczki). Jeżeli pacjent przyjmuje fenytoinę, lekarz będzie kontrolował stan pacjenta podczas rozpoczynania oraz kończenia przyjmowania leku Losec Pro.

•    Leki stosowane w celu zmniejszenia krzepliwości krwi takie jak warfaryna lub inne preparaty antagonistów witaminy K. Lekarz będzie kontrolował stan pacjenta podczas rozpoczynania oraz kończenia przyjmowania leku Losec Pro.

•    Ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy).

•    Atazanawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

•    Takrolimus (stosowany w przypadkach przeszczepu narządów).

•    Dziurawiec (Hypericumperforatum) (stosowany w leczeniu łagodnej depresji).

•    Cylostazol (stosowany w leczeniu chromania przestankowego).

•    Sakwinawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

Zażywanie leku Losec Pro z jedzeniem i piciem

Tabletki leku Losec Pro można przyjmować z posiłkiem lub na czczo (na pusty żołądek).

Ciąża i karmienie piersią

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Losec Pro pacjentka powinna poinformować lekarza o tym czy jest w ciąży oraz czy stara się zajść w ciążę. Lekarz zdecyduje czy pacjentka będzie mogła przyjmować Losec Pro w tym czasie.

Czy pacjentka karmiąca piersią będzie mogła przyjmować Losec Pro zdecyduje lekarz.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Losec Pro nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów oraz używania narzędzi i maszyn. Możliwe jest wystąpienie takich działań niepożądanych jak zawroty głowy oraz zaburzenia widzenia (patrz punkt 4). W przypadku ich wystąpienia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Losec Pro

Tabletki dojelitowe leku Losec Pro zawierają sacharozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK LOSEC PRO

Lek Losec Pro należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości

należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zwykle stosowana dawka wynosi: jedna tabletka 20 mg raz na dobę przez 14 dni.

Jeżeli objawy nie ustąpią po tym czasie należy skontaktować się z lekarzem.

W celu uzyskania poprawy objawów może być konieczne przyjmowanie tabletek przez 2-3 kolejne

dni.

Sposób przyjmowania tego leku

•    Zaleca się przyjmowanie tabletek rano.

•    Tabletki można przyjmować łącznie z posiłkiem lub na czczo.

•    Należy połykać tabletki w całości, popijając połową szklanki wody. Nie wolno żuć ani kruszyć tabletek. Jest to ważne, ponieważ tabletki zawierają powlekane peletki, które zapobiegają rozkładowi leku przez kwas zawarty w żołądku. Jest ważne, aby peletki nie uległy uszkodzeniu. Te peletki zawierają substancję czynną omeprazol i są zabezpieczone przed rozpadem w żołądku w celu umożliwienia jej wchłaniania z jelita. Peletki uwalniają substancję czynną w jelicie, gdzie jest ona wchłaniana, a następnie działa.

Co należy robić w przypadku trudności połykania tabletek (u pacjenta dorosłego lub u dziecka)

•    Jeżeli pacjent ma trudność w połykaniu tabletek:

- Złamać tabletkę i rozpuścić ją w łyżce wody niegazowanej, dowolnego kwaśnego soku owocowego (np. jabłkowego, pomarańczowego lub ananasowego) lub w musie jabłkowym.

-    Zawsze wymieszać mieszaninę bezpośrednio przed wypiciem (mieszanina nie będzie klarowna). Następnie wypić mieszaninę od razu po sporządzeniu lub przed upływem 30 minut.

-    W celu zagwarantowania, że pacjent wypił całą dawkę leku należy dobrze wypłukać szklankę wodą w ilości pół szklanki i wypić ten płyn. Nie używać mleka lub wody gazowanej. Cząstki stałe zawierają lek - nie należy ich żuć ani kruszyć.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Losec Pro

W przypadku przyjęcia większej dawki leku Losec Pro niż przepisana przez lekarza należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zażycia leku Losec Pro

W przypadku pominięcia dawki wskutek zapomnienia należy przyjąć tę dawkę natychmiast po przypomnieniu sobie o niej. Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Losec Pro może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku zauważenia którychkolwiek spośród poniższych rzadkich lecz poważnych efektów ubocznych należy zaprzestać przyjmowania leku Losec Pro oraz niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

• Pojawienie się świstów oddechowych, obrzmienie warg, języka i gardła lub ciała, wysypka, omdlenie lub trudności w połykaniu (ciężka reakcja alergiczna).

•    Zaczerwienienie skóry z powstawaniem pęcherzy lub złuszczaniem. Możliwe jest także powstawanie dużych pęcherzy i krwawienia w okolicy warg, oczu, ust, nosa i narządów płciowych. Może to być zespół Stevens-Johnsona lub toksyczna rozpływna martwica naskórka.

• Zażółcenie skóry, ciemny mocz oraz zmęczenie, które mogą być objawami zaburzeń dotyczących wątroby.

Działania niepożądane mogą występować z pewną częstością, która jest definiowana w sposób następujący:

Bardzo często:

występujący u więcej niż 1 na 10 pacjentów

Często:

występujący u 1 do 10 na 100 pacjentów

Niezbyt często:

występujący u 1 do 10 na 1,000 pacjentów

Rzadko:

występujący u 1 do 10 na 10,000 pacjentów

Bardzo rzadko:

występujący u mniej niż 1 na 10,000 pacjentów

Nieznane:

częstości występowania nie można określić na podstawie dostępnych danych

Inne działania niepożądane obejmuj ą:

Częste działania niepożądane

•    Ból głowy

• Wpływ na żołądek lub jelita: biegunka, ból żołądka, zaparcie, gazy (wzdęcie)

•    Nudności lub wymioty.

Niezbyt częste działania niepożądane

•    Obrzmienie stóp i kostek

•    Zaburzenie snu (bezsenność)

• Zawroty głowy, uczucie mrowienia i kłucie, uczucie senności

•    Odczucie wirowania (zawroty głowy)

•    Zmiany w wynikach badań czynnościowych wątroby

•    Wysypka skórna, wysypka grudkowata (pokrzywka) oraz świąd skóry

•    Złe samopoczucie ogólne oraz osłabienie.

Rzadkie działania niepożądane

•    Problemy dotyczące krwi takie jak zmniejszona liczba krwinek białych lub płytek krwi. Może to prowadzić do osłabienia, łatwiejszego siniaczenia lub zwiększenia prawdopodobieństwa wystąpienia zakażenia

•    Reakcje alergiczne, niekiedy bardzo ciężkie, obejmujące obrzmienie warg, języka i gardła, gorączkę, świszczący oddech

• Małe stężenie sodu we krwi. Może to prowadzić do osłabienia, wymiotów i kurczów mięśniowych

•    Uczucie pobudzenia, splątania lub przygnębienia

•    Zmiana odczuwania smaku

•    Problemy ze wzrokiem takie jak niewyraźne widzenie

•    Nagłe odczucie świstów oddechowych lub zadyszki (skurczu oskrzeli)

•    Suchość w ustach

•    Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

•    Zakażenie grzybicze, które może obejmować jelita

• Zaburzenia dotyczące wątroby, w tym żółtaczka, które mogą powodować zażółcenie skóry, ciemne zabarwienie moczu oraz zmęczenie

•    Wypadanie włosów (łysienie)

•    Wysypka skórna podczas ekspozycji na słońce

•    Bóle stawów (artralgia) lub bóle mięśni (myalgia)

•    Ciężkie problemy nerkowe (śródmiąższowe zapalenie nerek)

•    Zwiększona potliwość

Bardzo rzadkie działania niepożądane

•    Zmiany w morfologii krwi włącznie z agranulocytozą (brakiem białych krwinek)

•    Agresja

•    Widzenie, odczuwanie lub słyszenie rzeczy nieistniej ących (omamy)

• Ciężkie zaburzenia dotyczące wątroby prowadzące do niewydolności wątroby i zapalenia mózgu

• Nagły początek ciężkiej wysypki lub powstawania pęcherzy na skórze lub złuszczania skóry. Mogą temu towarzyszyć wysoka gorączka oraz bóle stawów (rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona, toksyczna rozpływna martwica naskórka)

•    Osłabienie mięśni

•    Powiększenie piersi u mężczyzn

•    Hipomagnezemia.

W bardzo rzadkich przypadkach Losec Pro może wywierać wpływ na liczbę krwinek białych, prowadząc do niedoboru odporności. W przypadku wystąpienia u pacjenta zakażenia z takimi oznakami jak gorączka z towarzyszącym poważnym pogorszeniem ogólnego samopoczucia lub gorączka z objawami miejscowego zakażenia takimi jak ból w szyi, gardle lub jamie ustnej albo utrudnione oddawanie moczu, należy skonsultować się możliwie jak najszybciej z lekarzem w celu wykluczenia ewentualnego niedoboru krwinek białych (agranulocytozy) w oparciu o wyniki badania krwi. Ważne jest, aby pacjent w takiej sytuacji podał lekarzowi informacje dotyczące przyjmowanego leku.

Wymienione powyżej działania niepożądane mogą w ogóle nie wystąpić. Jeśli jednak wystąpi lub nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LOSEC PRO

•    Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

• Nie stosować leku Losec Pro po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu zewnętrznym i wewnętrznym po skrócie EXP. Data przydatności do stosowania odnosi się do ostatniego dnia danego miesiąca.

•    Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

•    Przechowywać blister w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Losec Pro

-Substancją czynną leku jest omeprazol. Tabletki dojelitowe leku Losec Pro zawierają omeprazol magnezowy w ilości równoważnej 20 mg omeprazolu.

-Inne składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, glicerolu monostearynian 40-55, hydroksypropyloceluloza, hypromeloza, magnezu stearynian, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), sacharoza, ziarenka (0,250 - 0,355), parafina syntetyczna, makrogol 6000, polisorbat 80, krospowidon (typ A), sodu wodorotlenek (dla dostosowania pH), sodu stearylofumaran, talk, trietylu cytrynian, żelaza tlenek czerwony (E172), tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda lek Losec Pro i co zawiera opakowanie

Tabletki dojelitowe Losec Pro są różowe, z wygrawerowanym znakiem z jednej strony oraz oznaczeniem 20 mg z drugiej strony.

Wielkość opakowań: blistry po 7, 14 tabletek

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

AstraZeneca AB S-151 85 Sódertalje Szwecja

Wytwórca:

Corden Pharma GmbH Otto-Hahn-StraPe 68723 Plankstadt

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do lekarza lub przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Bayer Sp. z o.o.

Al Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa tel: (22) 5723500

Data zatwierdzenia ulotki:

6