+ iMeds.pl

Lotemax 0,5% 5 mg/ml (0,5%)Ulotka Lotemax 0,5%

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Lotemax 0,5%

5 mg/ml, krople do oczu, zawiesina (Loteprednoli etabonas)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. -Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści:

1.    Co to jest Lotemax i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się Lotemax

3.    Jak stosować Lotemax

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lotemax

6.    Inne informacje

1. Co to jest lek Lotemax i w jakim celu się go stosuje

Lotemax to krople do oczu w postaci zawiesiny.

Lotemax jest stosowany w leczeniu stanów zapalnych oka po zabiegach chirurgicznych.

Czasami w oku może powstać stan zapalny (zaczerwienienie i ból). Etabonian loteprednolu jest jednym z leków należących do grupy zwanej kortykosteroidami. Zmniejsza zapalenie i łagodzi jego objawy. Ponieważ jest stosowany w małych dawkach, bezpośrednio tam gdzie jest potrzebny, jego działanie występuje tylko w tym miejscu.

2.    Zanim zastosuje się Lotemax

Nie należy stosować leku Lotemax, w przypadku jeśli

•    stwierdzono nadwrażliwość (alergię) na etabonian loteprednolu, lub którąkolwiek substancję pomocniczą (wymienioną na końcu tej ulotki)

•    stwierdzono nadwrażliwość (alergię) na inne kortykosteroidy

•    rozpoznano choroby oczu wywoływane przez wirusy takie jak: wirus opryszczki zwykłej, ospy wietrznej i półpaśca

•    rozpoznano gruźlicze lub grzybicze choroby oczu

•    pacjentka karmi piersią

Należy zachować szczególną ostrożność stosując Lotemax

•    Należy poinformować lekarza jeśli u pacjenta występuje zaćma

•    Należy poinformować jeśli ból się zwiększa lub jeśli zaczerwienienie, swędzenie lub stan zapalny nasila się.

•    Należy skontaktować się z lekarzem jeśli nie następuje poprawa w ciągu 2 dni. Lekarz może chcieć ocenić powtórnie stan pacjenta.

•    Nie należy stosować leku Lotemax dłużej niż 10 dni bez zbadania ciśnienia w oku przez lekarza.

•    Długotrwałe stosowanie leku Lotemax lub innych kropli do oczu zawierających kortykosteroidy może prowadzić do powstania jaskry lub zwiększenia ciśnienia w oku, co może prowadzić do uszkodzenia nerwu wzrokowego, zaburzeń widzenia i zaćmy.

•    Długotrwałe stosowanie leku Lotemax lub innych kropli do oczu zawierających kortykosteroidy może prowadzić do zmniejszenia zdolności do zwalczania zakażeń i może zwiększyć szanse na rozwój zakażenia w oku w tym zakażenia wirusem opryszczki zwykłej.

•    Stosowanie kropli do oczu zawierających kortykosteroidy, takich jak Lotemax, może nasilić wirusowe zapalenie oka i prowadzić do przedłużenia jego trwania.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach:

•    innych lekach, nawet tych wydawanych bez recepty

•    lekach przeciwcholinergicznych

•    innych lekach stosowanych miejscowo do oka w celu zmniejszenia ciśnienia śródgałkowego Ciąża i okres karmienia piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że jest w ciąży, przed zastosowaniem każdego leku powinna skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jest możliwe, że nadal będzie stosowany lek Lotemax, ale możliwe jest także zastosowanie innego leczenia.

Nie należy stosować leku Lotemax w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Stosowanie kropli do oczu może spowodować zaburzenia widzenia. Zaburzenia te najczęściej szybko przemijaj ą. Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn do czasu aż widzenie powróci do normy.

Ważne informacje na temat niektórych składników leku Lotemax Konserwant - chlorek benzalkoniowy może podrażniać oczy.

Soczewki kontaktowe

Unikać kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Należy zdjąć soczewki kontaktowe przed zastosowaniem leku i założyć ponownie po 15 minutach. Chlorek benzalkoniowy może zmieniać zabarwienie miękkich soczewek kontaktowych.

3.    Jak stosować Lotemax

Zawsze należy stosować lek zgodnie z zaleceniami lekarza. Zazwyczaj leczenie lekiem Lotemax rozpoczyna się 24 godziny po operacji i jest kontynuowane przez 2 tygodnie.

Dla dorosłych:

•    Lek Lotemax należy wstrząsnąć przez użyciem

•    Patrząc do góry delikatnie odciągnąć w dół dolną powiekę chorego oka.

•    Zakroplić 1 lub 2 krople leku Lotemax do szczeliny pomiędzy gałką oczną a powieką, 4 razy na dobę lub zgodnie z zaleceniem lekarza.

•    Nie dopuszczać do zetknięcia się końcówki zakraplacza z jakąkolwiek powierzchnią, gdyż mogłoby to doprowadzić do zanieczyszczenia zawiesiny.

•    Pojemnik należy zamknąć natychmiast po użyciu.

•    Lekarz poinformuje jak długo należy kontynuować leczenie lekiem Lotemax.

•    Nie wolno przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem.

Lotemax nie powinien być stosowany u dzieci do czasu uzyskania dalszych danych.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Lotemax niż zalecana

Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku pominięcia dawki leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Należy zaczekać do czasu zastosowania następnej dawki i kontynuować leczenie jak dotychczas.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Lotemax może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.

Objawy ciężkich reakcji alergicznych dotyczących oka: zaczerwienienie, swędzenie, obrzęk błony pokrywającej białą część oka i (lub) powiek.

Jednakże objawy ogólne, takie jak: trudności w oddychaniu, trudności z połykaniem, zarumienienie lub zaczerwienienie twarzy, obrzęk twarzy, oczu lub języka mogą być opisywane w przypadku ciężkich reakcji alergicznych.

Zaburzenia oka

Częste:    uszkodzenie rogówki, wydzielina w oku, dyskomfort w oku, suche oko, łzawienie,

uczucie obecności ciała obcego w oku, czerwone oko, swędzenie oczu, uczucie pieczenia w miejscu wkroplenia i zwiększenie ciśnienia śródgałkowego.

Niezbyt częste: nieprawidłowe widzenie, zamazane widzenie, swędzenie spojówek, zapalenie

spojówek, zapalenie tęczówki, podrażnienie oka, ból oka, brodawki na spojówkach, nadwrażliwość na światło, zapalenie oka, zapalenie rogówki i spojówek, zakażenia oka i zmętnienie soczewki.

Działania niepożądane nie dotyczące oka prawdopodobnie związane z leczeniem:

Częste:    bóle głowy.

Niezbyt częste: zmęczenie, wydzielina z nosa i ból gardła

Rzadkie:    migrena, zaburzenia smaku, zawroty głowy, drętwienie, ból w klatce piersiowej,

dreszcze, gorączka i ból, kaszel, zakażenie lub zapalenie dróg moczowych, obrzęk twarzy, pokrzywka, wysypka, suchość skóry, wyprysk, biegunka, nudności i wymioty, zwiększenie masy ciała, szum w uszach, rak piersi, skurcze mimowolne mięśni i nerwowość.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    Jak przechowywać lek Lotemax

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać pojemnik w pozycji pionowej.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie zamrażać.

Nie stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu tekturowym i butelce. Termin ważności oznacza ostatni dzień miesiąca.

Wyrzucić niezużytą zawartość 28 dni po pierwszym otwarciu.

NIE STOSOWAĆ JEŚLI ZABEZPIECZENIE JEST USZKODZONE

6.    Inne informacje

Co zawiera Lotemax

■    Substancją czynną jest etabonian loteprednolu. 1 ml zawiesiny zawiera 5 mg (0,5%) etabonianu loteprednolu.

■    Lotemax zawiera także: disodu edetynian, glicerol, powidon, wodę oczyszczoną, tyloksapol, kwas solny (do ustalenia pH), sodu wodorotlenek (do ustalenia pH).

■    Benzalkoniowy chlorek (0,01%) dodany jako substancja konserwująca.

Zawartość opakowania

Lotemax jest dostępny w butelkach zawierających 2,5 ml, 5 ml lub 10 ml.

Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i wytwórca:

Dr. Gerhard Mann Chem.-Pharm. Fabrik GmbH Brunsbutteler Damm 165-173 13581 Berlin, Niemcy

W przypadku konieczności uzyskania innych dodatkowych informacji prosimy skontaktować się z przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego:

Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH Przedstawicielstwa w Polsce Pl. Trzech Krzyży 10/14 00 - 499 Warszawa tel. 22 815 20 92 fax. 22 815 41 39

Data zatwierdzenia ulotki: 2013-09-17

Lotemax jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bausch & Lomb Incorporated ©Bausch & Lomb Incorporated

4

Lotemax 0,5%

Charakterystyka Lotemax 0,5%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Lotemax 0,5%, krople do oczu, zawiesina

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Zawiesina zawiera 0,5% w/v Loteprednoli etabonas (etabonianu loteprednolu), (5 mg/ml). Każda kropla zawiera 0,19 mg etabonianu loteprednolu.

Substancja pomocnicza: benzalkoniowy chlorek (0,01%)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, zawiesina Barwa mlecznobiała

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie zapalenia pooperacyjnego po zabiegach w chirurgii okulistycznej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku

Jedna lub dwie krople cztery razy na dobę, rozpoczynając 24 godziny po zabiegu i kontynuując leczenie przez cały okres pooperacyjny.

Czas trwania leczenia nie powinien przekroczyć 2 tygodni.

Dzieci i młodzież

Kropli do oczu Lotemax nie należy stosować u dzieci i młodzieży do chwili, gdy dostępne staną się dalsze dane.

Przed użyciem kropli do oczu energicznie wstrząsnąć buteleczkę.

Niniejszy produkt jest sterylny, jeśli znajduje się w opakowaniu. Pacjentom należy poradzić, aby nie dopuścili do zetknięcia się końcówki zakraplacza z jakąkolwiek powierzchnią, gdyż mogłoby to doprowadzić do zanieczyszczenia zawiesiny. Buteleczkę należy zamknąć natychmiast po użyciu.

4.3 Przeciwwskazania

Krople do oczu Lotemax są przeciwwskazane w większości chorób wirusowych rogówki i spojówek, w tym nabłonkowym opryszczkowym zapaleniu rogówki (drzewkowatym zapaleniu rogówki), ospie krowiej, ospie wietrznej, a także w mykobakteryjnym zakażeniu oka i chorobach grzybiczych struktur ocznych, nieleczonych ropnych ostrych zakażeniach, które -podobnie jak inne choroby zakaźne - mogą być maskowane i zaostrzane przez kortykosteroidy, w zaczerwienieniu oka o nieznanym rozpoznaniu oraz zakażeniu wywołanym przez ameby.

Są również przeciwwskazane w przypadkach nadwrażliwości na substancję czynną, którąkolwiek substancję pomocniczą i inne kortykosteroidy.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Długotrwałe stosowanie kortykosteroidów może prowadzić do nadciśnienia ocznego lub jaskry z uszkodzeniem nerwu wzrokowego, zmniejszeniem ostrości wzroku i pola widzenia, a także powstania zaćmy podtorebkowej tylnej. Steroidy należy stosować z zachowaniem szczególnej ostrożności gdy występuje jaskra.

Dłuższe stosowanie kortykosteroidów może tłumić odpowiedź organizmu i zwiększać prawdopodobieństwo wtórnych zakażeń ocznych. Stwierdzono, że przy miejscowym stosowaniu steroidów w chorobach powodujących zmniejszenie grubości rogówki lub twardówki występowały przypadki perforacji. W ostrych stanach ropnych oka steroidy mogą maskować zakażenie lub nasilać obecną infekcję.

Długotrwałe leczenie kortykosteroidami może wywołać grzybicę. W przypadku utrzymywania się owrzodzenia rogówki należy uwzględnić występowanie grzybicy w rozpoznaniu różnicowym.

Lotemax zawiera chlorek benzalkoniowy, który może wywołać podrażnienie oczu.

Generalnie pacjenci nie powinni nosić soczewek kontaktowych po zabiegu usunięcia zaćmy, chyba, że noszenie ich jest wskazane ze względów medycznych.

Ponieważ produkt zawiera chlorek benzalkoniowy lek może powodować podrażnienie oczu. Należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem. Substancja zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych.

Jeśli po dwóch dniach objawy przedmiotowe i podmiotowe nie ulegną poprawie, pacjenta należy poddać ponownemu badaniu. Jeśli niniejszy produkt jest stosowany przez 10 dni lub dłużej, należy monitorować ciśnienie śródgałkowe.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Uwzględniając fakt, że etabonian loteprednolu nie jest wykrywalny w osoczu po miejscowym podaniu kropli Lotemax, nie należy spodziewać się, aby wpływał na farmakokinetykę produktów leczniczych podawanych ogólnoustrojowo. Niemniej na niewielki potencjał zwiększania ciśnienia śródgałkowego przez krople do oczu zawierające etabonian loteprednolu mogą negatywnie wpływać podawane ogólnoustrojowo produkty lecznicze o działaniu przeciwcholinergicznym. U pacjentów otrzymuj ących jednocześnie leki obniżające ciśnienie śródgałkowe, dodanie etabonianu loteprednolu może zwiększyć ciśnienie śródgałkowe i zmniejszyć obserwowane działanie obniżające ciśnienie krwi tych produktów leczniczych.

Jednoczesne podawanie leków porażających akomodację może zwiększyć ryzyko podwyższonego ciśnienia śródgałkowego.

4.6 Ciąża i laktacja

Ciąża

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania zawiesiny do oczu Lotemax w czasie ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt. 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane, dlatego produktu Lotemax nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Laktacja

Nie określono, czy etabonian loteprednolu jest wydzielany w mleku kobiecym. Wydzielanie etabonianu loteprednolu w mleku nie było badane na zwierzętach. Z tego względu stosowanie etabonianu loteprednolu u kobiet karmiących piersią jest przeciwwskazane.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

W przypadku wystąpienia przemijających zaburzeń widzenia pacjentowi należy zalecić odczekanie do momentu, aż ustąpią, przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8 Działania niepożądane

Reakcje związane ze stosowaniem steroidów ocznych obejmują: podwyższone ciśnienie śródgałkowe u pacjentów odpowiadających na steroidy, któremu może towarzyszyć uszkodzenie nerwu wzrokowego, pogorszenie ostrości widzenia i pola widzenia, powstanie zaćmy podtorebkowej tylnej, wtórna infekcja oka wywołana przez patogeny, w tym wirus opryszczki zwykłej, i perforacja gałki ocznej w miejscu ścieńczenia rogówki lub twardówki. Reakcje niepożądane w obrębie oka u pacjentów leczonych zawiesiną etabonianu loteprednolu do oczu w badaniach klinicznych obejmowały:

Wszystkie zdarzenia niepożądane sklasyfikowano jako: bardzo częste (>1/10), częste (>1/100, <1/10), niezbyt częste (>1/1000, <1/100), rzadkie (>1/10 000, <1/1000) i bardzo rzadkie (<1/10 000).

Zaburzenia oka

Częste:    Uszkodzenie rogówki, wydzielina z oka, dyskomfort w oku,

suchość oka, łzawienie patologiczne, wrażenie obecności ciała obcego w oku, przekrwienie spojówek i swędzenie gałki ocznej.

Niezbyt częste:    Nieprawidłowe widzenie, nieostre widzenie, obrzęk spojówek,

zapalenie spojówek, przekrwienie spojówek, zapalenie tęczówki,

podrażnienie oka, ból oka, brodawki spojówek, światłowstręt i zapalenie błony naczyniowej oka.

Stany w miejscu podania

Częste:    Pieczenie w miejscu wkroplenia.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt częste:    Zapalenie rogówki i spojówki

Niektóre z tych zdarzeń były podobne do leżącej u podstaw choroby oczu, która była przedmiotem badania.

Odnotowane u pacjentów zdarzenia nie dotyczące oka, które być może były związane z leczeniem, obejmowały:

Zaburzenia układu nerwowego Częste:    Ból głowy

Rzadkie:    Migrena, zaburzenia smaku, zawroty głowy, parestezja

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Niezbyt częste:    Astenia

Rzadkie:    Ból w klatce piersiowej, dreszcze, gorączka i ból

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia Niezbyt częste:    Nieżyt nosa

Rzadkie:    Kaszel

Zakażenia i infestacje

Niezbyt częste:    Zapalenie gardła

Rzadkie:    Infekcje dróg moczowych i    zapalenie cewki moczowej

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadkie:    Obrzęk twarzy, pokrzywka, wysypka, suchość skóry i wyprysk

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Rzadkie:    Biegunka, nudności i wymioty

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Rzadkie:    Zwiększenie masy ciała

Zaburzenia ucha i błędnika

Rzadkie:    Szumy w uszach

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (łącznie z torbielami i polipami) Rzadki e:    Nowotwór pi er si

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej i kości Rzadkie:    Drganie mięśni

Zaburzenia psychiczne

Rzadkie:    Nerwowość

W podsumowaniu kontrolowanych, randomizowanych badań klinicznych pacjentów leczonych etabonianem loteprednolu przez 28 dni lub dłużej, częstość występowania znacznego podwyższenia ciśnienia śródgałkowego (> 10 mm Hg) wyniosła 2% (15/901) wśród pacjentów otrzymujących etabonian loteprednolu, 7% (11/164) wśród pacjentów otrzymujących octan prednizolonu 1% oraz 0,5% (3/583) wśród pacjentów otrzymujących placebo.

4.9 Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania. Wystąpienie ostrego przedawkowania po podawaniu leku do worka spojówkowego jest mało prawdopodobne.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: kortykosteroidy

Kod ATC: S01BA14

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Kortykosteroidy osłabiają odpowiedź zapalną na czynniki drażniące o charakterze mechanicznym, chemicznym lub immunologicznym. Jak dotąd nie przedstawiono ogólnie akceptowanego wyjaśnienia tych właściwości steroidów. Etabonian loteprednolu jest kortykosteroidem nowej klasy o silnym działaniu przeciwzapalnym, który z założenia ma być aktywny w miejscu działania. Jego działanie przeciwzapalne jest podobne do najsilniejszego steroidu stosowanego w okulistyce, ale z mniejszym wpływem na ciśnienie śródgałkowe. Badania na zwierzętach wykazały, że etabonian loteprednolu charakteryzuje się 4,3-krotnie większym powinowactwem do receptorów steroidowych niż deksametazon. Ta nowa klasa steroidów obejmuje bioaktywne cząsteczki, których przekształcenie in vivo w substancje nietoksyczne można przewidzieć na podstawie ich budowy chemicznej i znajomości szlaków enzymatycznych w organizmie. Kwas kortienowy to nieaktywny metabolit hydrokortyzonu; analogi kwasu kortienowego nie posiadają również działania kortykosteroidowego. Etabonian loteprednolu jest pochodną estrową jednego z tych analogów - etabonianu kwasu kortienowego.

W badaniach kontrolowanych placebo wykazano, że Lotemax jest znacznie bardziej skuteczny niż placebo w leczeniu zewnętrznego zapalenia oka.

Kortykosteroidy mogą wywołać podwyższenie ciśnienia śródgałkowego u wrażliwych pacjentów. W niewielkim badaniu wykazano, że Lotemax wymaga znacznie dłuższego czasu do wywołania wzrostu ciśnienia niż octan prednizolonu. Ogólna częstość występowania podwyższonego ciśnienia śródgałkowego >10 mm Hg była niższa w grupie pacjentów leczonych kroplami Lotemax. U wielu pacjentów leczonych kroplami Lotemax podwyższenie ciśnienia śródgałkowego nigdy nie osiągało wielkości obserwowanych u pacjentów leczonych octanem prednizolonu. W badaniach klinicznych zaledwie u 2% pacjentów nastąpiło podwyższenie ciśnienia śródgałkowego >10 mm Hg. U niewielkiego odsetka pacjentów, u których zaobserwowano znaczne podwyższenie ciśnienia śródgałkowego, ciśnienie szybko powróciło do normy po odstawieniu produktów leczniczych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wyniki podawania doustnie i do oka kropli Lotemax u zdrowych ochotników wykazały obecność niskich lub niewykrywalnych stężeń niezmienionej substancji lub metabolitu. Rezultaty badania biodostępności pozwoliły ustalić, że stężenia etabonianu loteprednolu w osoczu po podawaniu do oka jednej kropli Lotemax do każdego oka osiem razy na dobę przez 2 dni lub cztery razy na dobę przez 42 dni znajdowały się poniżej limitu ilościowego (1 ng/ml) i wykrywalności (500 pg/ml) we wszystkich pobranych próbkach. W tym samym badaniu zmierzono stężenia kortyzolu w osoczu i nie zaobserwowano dowodów hamowania czynności kory nadnerczy. Wszystkie pomiary stężenia kortyzolu mieściły się w prawidłowym zakresie. Badanie to sugeruje występowanie ograniczonej absorpcji ogólnoustrojowej kropli Lotemax lub jej całkowity brak.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Wyniki badań prz.edklinicz.nych nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla ludzi w oparciu o tradycyjne badania toksyczności i genotoksyczności po wielokrotnych dawkach.

W badaniach toksyczności reprodukcyjnej zaobserwowano działanie embriotoksyczne i teratogenne u królików (opóźnienie kostnienia, wzrost częstości występowania przepukliny oponowej, nieprawidłowości lewej tętnicy szyjnej i zgięć kończyn) po doustnych dawkach 35-krotnie większych niż maksymalna dobowa dawka kliniczna oraz u szczurów (zmniejszenie masy ciała płodu i kostnienia szkieletu, brak pnia ramienno-głowowego, rozszczep podniebienia i przepuklina pępkowa) po doustnych dawkach 60-krotnie większych od maksymalnej dobowej dawki klinicznej.

W badaniach okulistycznych na królikach odnotowano łagodne podrażnienie oczu zarówno przy dawkach stosowanych w badaniach toksyczności ostrej jak i dawkach wielokrotnych.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Disodu edetynian

Glicerol

Powidon

Woda oczyszczona Tyloksapol

Kwas solny (do ustalenia pH)

Wodorotlenek sodu (do ustalenia pH)

Benzalkoniowy chlorek

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi lekami.

6.3.    Okres ważności

2 lata (nieotwarte opakowanie).

Wyrzucić niezużytą zawartość 28 dni po pierwszym otwarciu buteleczki.

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie zamrażać.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Krople do oczu Lotemax są dostępne w następujących opakowaniach:

2,5 ml i 5 ml    dostarczane w białej buteleczce z polietylenu wysokociśnieniowego (7,5 ml)

z białą końcówką zakraplacza i różową zatyczką polipropylenową.

10 ml    dostarczane w białej buteleczce z polietylenu wysokociśnieniowego (10 ml)

z białą końcówką zakraplacza i różową zatyczką polipropylenową.

6.6.    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Przechowywać pojemnik w pozycji pionowej.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE

NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH Brunsbutteler Damm 165-173 13581 Berlin, Niemcy

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

12006

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2005-12-30/2009-06-30

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2013-09-17

8

Lotemax 0,5%