Imeds.pl

Lotensin 20 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta LOTENSIN, 20 mg, tabletki powlekane

Benazeprili hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Lotensin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lotensin

3.    Jak stosować Lotensin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Lotensin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Lotensin i w jakim celu się go stosuje

Lotensin należy do grupy leków nazywanych inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę -inhibitory ACE, które pomagają leczyć wysokie ciśnienie tętnicze. Leki te działają poprzez zahamowanie aktywności substancji odpowiedzialnej za skurcz naczyń krwionośnych. W rezultacie, naczynia krwionośne ulegają rozkurczeniu, a ciśnienie tętnicze obniżeniu.

Podwyższone ciśnienie tętnicze często jest bezobjawowe. Wielu pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym czuje się zupełnie dobrze.

Jednak wysokie ciśnienie tętnicze zwiększa obciążenie serca i tętnic. Jeśli stan taki utrzymuje się przez dłuższy czas, może być przyczyną uszkodzenia naczyń krwionośnych mózgu, serca lub nerek, co w konsekwencji może prowadzić do udaru mózgu, niewydolności serca lub nerek. Wysokie ciśnienie tętnicze zwiększa ryzyko wystąpienia zawału serca. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych dolegliwości jest mniejsze, jeżeli utrzymywana jest prawidłowa wartość ciśnienia tętniczego.

Wskazania do stosowania

•    Leczenie nadciśnienia tętniczego.

•    Leczenie wspomagające zastoinowej niewydolności serca (klasy II-IV według Nowojorskiego Towarzystwa Kardiologicznego - NYHA).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lotensin

Lotensin można stosować jedynie po przeprowadzeniu badania lekarskiego, ponieważ nie jest on lekiem odpowiednim dla wszystkich pacjentów.

Kiedy nie stosować leku Lotensin

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    jeśli u pacjenta występuje lub występował w przeszłości obrzęk naczynioruchowy związany ze stosowaniem innych inhibitorów ACE, objawiający się obrzękiem

twarzy, warg, języka, rąk lub stóp, lub nagłymi trudnościami w oddychaniu.

-    jeśli u pacjenta występuje lub występował w przeszłości dziedziczny (wrodzony) lub idiopatyczny

(bez znanej przyczyny) obrzęk naczynioruchowy.

-    po 3. miesiącu ciąży. (Należy unikać stosowania leku Lotensin we wczesnej ciąży - patrz punkt dotyczący ciąży).

-    jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Lotensin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku ciąży (lub jej podejrzenia), należy poradzić się lekarza. Lek Lotensin nie jest zalecany we wczesnej ciąży i nie może być przyjmowany po 3. miesiącu ciąży, ponieważ stosowany na tym etapie może wyrządzić poważną szkodę dziecku (patrz punkt dotyczący ciąży).

Jeśli podczas leczenia wystąpi u pacjenta reakcja nadwrażliwości, objawiająca się obrzękiem twarzy, warg, języka, trudnością w oddychaniu i (lub) świąd i wysypka, często jako wynik reakcji alergicznej (obrzęk naczynioruchowy), należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Lotensin:

■    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek,

■    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności serca takie jak:

-    niewydolność serca (niedostateczna siła tłocząca krew),

-    choroba serca spowodowana jego słabym zaopatrzeniem w krew lub choroba naczyń krwionośnych w mózgu,

-    zwężenie tętnicy głównej lub pewna szczególna wada serca. Należy unikać podawania leku w przypadku wstrząsu spowodowanego zaburzeniami czynności serca lub w przypadku utrudnionego przepływu krwi,

■    przy planowanych zabiegach chirurgicznych ze znieczuleniem (w tym chirurgicznych zabiegach stomatologicznych) lub stanach wymagających doraźnego leczenia w nagłych przypadkach,

■    jeśli u pacjenta występują biegunki i wymioty,

■    jeśli u pacjenta planowane jest leczenie odczulające jadem owadów błonkoskrzydłych (jad stosowany w testach alergicznych lub w leczeniu alergii na użądlenia owadów),

■    jeśli u pacjenta planowane są lub aktualnie stosowane zabiegi dializacyjne,

■    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby, takie jak:

-    osłabienie czynności wątroby; niewielkie zmiany równowagi wodno-elektrolitowej mogą doprowadzić do śpiączki wątrobowej ,

-    marskość wątroby; u pacjentów, którzy szybko wydalają mocz i leczeni są kortykosteroidami lub ACTH, zwiększa się ryzyko zmniej szenia stężenia potasu we krwi;

-    wystąpienie podczas stosowania leku Lotensin żółtaczki; należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem,

■    jeśli pacjent choruje na cukrzycę,

■    jeśli pacjent ma zwiększone stężenie cholesterolu we krwi oraz poddawany jest zabiegowi usuwania cholesterolu z krążenia,

■    jeśli pacjent stosuje dietę z ograniczoną ilością soli,

■    jeśli pacjent przyjmuje leki moczopędne. Ich stosowanie należy przerwać 2 do 3 dni przed rozpoczęciem przyjmowania leku Lotensin,

■    jeśli u pacjenta stwierdzono zwiększone wytwarzanie hormonów przez nadnercza.

■    jeśli u pacjenta występują niektóre choroby naczyń lub przyjmuje on leki wpływające na układ odpornościowy, leki stosowane w dnie moczanowej (allopurynol) lub leki przeciwarytmiczne (prokainamid); możliwe jest wystąpienie ciężkich zakażeń,

■    jeśli podczas leczenia wystąpią u pacjenta reakcje nadwrażliwości lub nagłe nagromadzenie płynu

w obrębie skóry lub błon śluzowych (np. gardła lub języka), trudności w oddychaniu i (lub) świąd i wysypka, często jako wynik reakcji alergicznej (obrzęk naczynioruchowy), należy skontaktować się z lekarzem,

■    jeśli pacjent ma niewydolność nerek lub cukrzycę i przyjmuje jednocześnie leki moczopędne oszczędzające potas, produkty potasu lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas albo stosuje inne leki powodujące zwiększenie stężenia potasu we krwi, możliwe jest zwiększenie stężenia potasu we krwi,

■    jeśli pacjent ma ciemniejszą skórę (rasy czarnej); istnieje większe ryzyko nagłego nagromadzenia

płynu w obrębie skóry lub błon śluzowych (np. gardła lub języka), trudności w oddychaniu i (lub) świąd i wysypka, często jako wynik reakcji alergicznej, a ponadto działanie leku Lotensin może być słabsze,

■    jeśli u pacjenta występuje lub występowała w przeszłości alergia lub nagły ciężki stan na skutek

bolesnego skurczu mięśni oddechowych i obrzęku błon śluzowych dróg oddechowych, często z kaszlem i odkrztuszaniem wydzieliny.

■    jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi:

- antagonistę receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) (znane również jako sartany - na przykład walsartan, telmisartan, irbesartan), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą.

-aliskiren.

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np. potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

Patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Lotensin”.

Ważne są regularne wizyty lekarskie, aby lekarz prowadzący mógł skutecznie ocenić skuteczność działania stosowanego leku.

Należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem w przypadku pojawienia się zaburzeń żołądkowo-jelitowych, zwłaszcza, gdy nudności, wymioty lub biegunka mają ciężki przebieg lub nie ustępują. Stany te mogą być przyczyną nadmiernej utraty płynów i prowadzić do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi.

Zawroty głowy (uczucie pustki w głowie) lub omdlenia mogą pojawić się w trakcie wysiłku fizycznego oraz w okresie upałów. Zlewne pocenie się może być przyczyną nadmiernej utraty płynów i może prowadzić do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Należy zachować ostrożność w trakcie wysiłku fizycznego oraz w okresie upałów.

Lotensin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności. Dotyczy to zarówno leków sprzedawanych na receptę, jak i dostępnych bez recepty, a szczególnie:

-    leków przeciwnadciśnieniowych, moczopędnych, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, leków przeciwpsychotycznych, leków znieczulających;

-    preparatów zawierających potas, leków moczopędnych oszczędzających potas lub zamienników soli kuchennej zawierających potas (np. spironolakton, triamteren, amiloryd, eplerenon);

-    sympatykomimetyków;

-    allopurynolu, prokainamidu, cytostatyków, preparatów immunosupresyjnych, kortykosteroidów stosowanych ogólnie i innych produktów leczniczych powodujących zmiany w obrazie krwi;

-    leków zawierających lit;

-    leków przeciwcukrzycowych (np. insulina, doustne leki hipoglikemizujące);

-    niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) np. indometacyna;

-    heparyny;

-    jeśli pacjent przyjmuje antagonistę receptora angiotensyny II (ARB) lub aliskiren (patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Lotensin” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Stosowanie leku Lotensin z jedzeniem, piciem i alkoholem

Picie alkoholu w trakcie stosowania leku Lotensin może nasilić jego działanie obniżające ciśnienie tętnicze krwi i (lub) zwiększać możliwości wystąpienia zawrotów głowy lub omdlenia.

Dzieci i młodzież

Lotensin można stosować u dzieci w wieku powyżej 7 lat, o masie ciała większej niż 25 kg.

Pacjenci w podeszłym wieku

Lotensin można stosować u pacjentów w wieku 65 lat i starszych.

Ciąża i karmienie piersią Ciąża

Kobiety w ciąży nie powinny przyjmować produktu Lotensin. Stosowanie inhibitorów ACE (w tym Lotensinu) podczas ciąży może powodować poważne uszkodzenia u nie narodzonych dzieci. Dlatego, w przypadku podejrzenia ciąży, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W przypadku ciąży (lub jej podejrzenia), należy poradzić się lekarza. Lekarz powinien zalecić zaprzestanie przyjmowania leku Lotensin przed zajściem w ciążę lub do czasu potwierdzenia ciąży oraz może doradzić stosowanie innego leku zamiast leku Lotensin.

Lek Lotensin nie jest zalecany we wczesnej ciąży i nie może być przyjmowany po 3. miesiącu ciąży, ponieważ stosowany po 3. miesiącu ciąży może wyrządzić poważną szkodę dziecku.

Karmienie piersią

W okresie karmienia piersią lub przed rozpoczęciem karmienia piersią, należy poradzić się lekarza. Nie zaleca się karmienia piersią noworodków (pierwsze tygodnie po narodzinach), a szczególnie wcześniaków podczas stosowania leku Lotensin.

W przypadku starszych dzieci lekarz powinien poinformować pacjentkę o korzyściach i ryzyku związanych z przyjmowaniem leku Lotensin w okresie karmienia piersią w porównaniu z innymi lekami.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lotensin, tak jak wiele innych leków hipotensyjnych, może powodować zawroty głowy i wpływać na zdolność koncentracji. Należy ocenić swoją reakcję na działanie produktu Lotensin przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdów mechanicznych, obsługiwaniem urządzeń mechanicznych lub wykonywaniem czynności wymagających koncentracji.

Lotensin zawiera laktozę

Lek Lotensin zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Lotensin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Lek należy stosować ściśle według zaleceń lekarza. Bez zgody lekarza nie można zmieniać stosowanej dawki ani przerywać stosowania leku.

Podwyższone ciśnienie tętnicze krwi często występujące bezobjawowo. Wielu pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi czuje się zupełnie dobrze.

Należy pamiętać, że lek nie usuwa przyczyny wysokiego ciśnienia tętniczego krwi, a jedynie reguluje je. Dlatego, aby obniżyć wartość ciśnienia tętniczego i utrzymać odpowiednią wartość, należy kontynuować przyjmowanie leku według zaleceń.

Dawkowanie Nadciśnienie tętnicze

U pacjentów nie stosujących tiazydowych leków moczopędnych zalecana, początkowa dawka wynosi 10 mg raz na dobę. Dawka może być zwiększona do 20 mg na dobę. Dawkowanie powinno być dostosowywane do reakcji ciśnienia tętniczego na lek, zwykle w odstępie 1 do 2 tygodni. U niektórych pacjentów działanie hipotensyjne może być osłabione pod koniec czasu pomiędzy dawkami. Należy wówczas całkowitą dawkę dobową podzielić na dwie równe dawki. Maksymalna zalecana dawka dobowa produktu Lotensin u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym wynosi 40 mg. Można ją podawać w jednej dawce lub dwóch dawkach podzielonych.

Jeżeli Lotensin nie powoduje dostatecznego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi, można zastosować jednocześnie inny lek hipotensyjny, np. tiazydowy lek moczopędny lub lek blokujący kanał wapniowy (początkowo w małych dawkach). W przypadku, gdy stosowano poprzednio leczenie diuretykami, lek moczopędny należy odstawić na 2-3 dni przed rozpoczęciem leczenia produktem Lotensin, a następnie podać w razie konieczności. Jeżeli nie jest możliwe przerwanie stosowania leków moczopędnych, dawkę początkową produktu Lotensin należy zmniejszyć (5 mg zamiast 10 mg), aby uniknąć nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi.

U pacjentów z klirensem kreatyniny >30 ml/min zaleca się podawanie normalnych dawek produktu Lotensin.

Pacjenci z klirensem kreatyniny < 30 ml/min:

Dawka początkowa wynosi 5 mg. Dawka może być zwiększona maksymalnie do 10 mg na dobę. Dla uzyskania dalszego efektu hipotensyjnego należy zastosować inny lek moczopędny niż tiazydowy lek moczopędny lub inny lek hipotensyjny.

Zastoinowa niewydolność serca (ZNS)

Zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg raz na dobę. W związku z ryzykiem gwałtownego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi w reakcji na pierwszą dawkę, pacjenci przyjmujący Lotensin po raz pierwszy powinni być bardzo uważnie monitorowani. Jeżeli po 2-4 tygodniach stosowania nie wystąpi zadowalająca poprawa objawów niewydolności serca, dawkę leku można zwiększyć do 5 mg raz na dobę, pod warunkiem, że u pacjenta nie wystąpiło objawowe niedociśnienie tętnicze lub inne istotne działania niepożądane. Zależnie od odpowiedzi klinicznej na lek, dawkę można zwiększać do 10 mg lub w ostateczności do 20 mg raz na dobę, w odpowiednich odstępach czasu.

Dawkowanie raz na dobę jest zwykle skuteczne. Niektórzy pacjenci reagują lepiej, gdy stosują lek dwa razy na dobę. Kontrolowane badania kliniczne wskazują, że pacjenci z bardziej zaawansowaną postacią niewydolności serca (klasa IV według NYHA) wymagają zwykle mniejszych dawek produktu Lotensin, niż pacjenci z postacią łagodną do umiarkowanej (klasa II i III według NYHA).

U pacjentów z ZNS i klirensem kreatyniny <30 ml/min dawka dobowa może być zwiększona do 10 mg, jednakże może okazać się, że początkowa mała dawka (2,5 mg raz na dobę) jest najlepsza.

Jak stosować lek:

Zaleca się przyjmowanie leku rano o tej samej godzinie każdego dnia.

Lotensin można przyjmować niezależnie od posiłku.

W leczeniu chorób serca produkt Lotensin należy stosować pod kontrolą lekarza. Produkt Lotensin jest podawany dodatkowo w leczeniu niewydolności serca (zwykle w skojarzeniu z glikozydami naparstnicy lub lekami moczopędnymi). Pierwszą dawkę leku należy przyjąć w obecności lekarza, który następnie powinien kontrolować ciśnienie tętnicze przynajmniej przez jedną godzinę.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Lotensin

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia:

•    nasilonych zawrotów głowy i (lub) omdlenia;

•    uporczywych lub ciężkich nudności, wymiotów lub biegunki;

•    nasilonego uczucia zmęczenia, osłabienia lub kurczów mięśni;

•    nieregularnego bicia serca.

Pominięcie zażycia leku Lotensin

W przypadku pominięcia zażycia dawki leku o zwykłej porze, należy przyjąć pominiętą dawkę zaraz po przypomnieniu, o ile nie zbliża się czas przyjęcia następnej dawki. W takim przypadku należy pominąć opuszczoną dawkę i przyjąć następną o zwykłej porze.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mimo, że nie wszystkie z tych działań niepożądanych występują często, w przypadku ich pojawienia się może zachodzić konieczność zastosowania odpowiedniego postępowania medycznego.

Często (u więcej niż 1 na 100 leczonych pacjentów, ale mniej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów):

kołatanie serca, objawy ortostatyczne, niespecyficzne zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wysypka, nagłe zaczerwienienie twarzy, świąd, nadwrażliwość na światło, częste oddawanie moczu, kaszel, objawy ze strony dróg oddechowych, ból głowy, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, zmniejszenie stężenia hemoglobiny, wartości hematokrytu, liczby białych krwinek i płytek krwi.

Rzadko (u więcej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów, ale mniej niż u 1 na 1 000 leczonych pacjentów): hipotonia ortostatyczna, bóle w klatce piersiowej, dławica piersiowa, niemiarowa czynność serca, biegunka, zaparcie, nudności, wymioty, bóle brzucha, pęcherzyca, pokrzywka, zapalenie wątroby (głównie cholestatyczne), żółtaczka cholestatyczna, zwiększenie mocznika we krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy krwi, senność, bezsenność, nerwowość, uczucie kłucia, mrowienia i pieczenia, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk warg lub twarzy, bóle stawów, zapalenie stawów, bóle mięśniowe.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów): zawał mięśnia sercowego lub epizod niedokrwienny mózgu, zapalenie trzustki, niedrożność jelit, zespół Stevensa-Johnsona, zaburzenie czynności nerek, szumy uszne, zaburzenia smaku, niedokrwistość hemolityczna, małopłytkowość.

Częstość nieznana: agranulocytoza, neutropenia, reakcje rzekomoanafilaktyczne, hiperpotasemia, obrzęk naczynioruchowy jelita cienkiego.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Lotensin

Przechowywać w temperaturze do 30 °C, chronić od wilgoci.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Lotensin

Substancją czynną leku jest benazeprylu chlorowodorek. 1 tabletka zawiera 20 mg benazeprylu chlorowodorku.

Pozostałe składniki to:

-    rdzeń tabletki: krzemionka koloidalna bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, olej rycynowy uwodorniony, laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana żelowana, krospowidon.

-    otoczka: hypromeloza, żelaza tlenek żółty, makrogol 8000, talk, tytanu dwutlenek, żelaza tlenek czerwony.

Jak wygląda lek Lotensin i co zawiera opakowanie

Lotensin, tabletki powlekane, 20 mg (niepodzielne): opakowanie zawierające 28 tabletek w blistrach.

Podmiot odpowiedzialny:

Meda Aktiebolag Pipers vag 2

Box 906, SE-170 09 Solna Szwecja

Wytwórca:

mEdA Manufacturing GmbH Neurather Ring 1 DE-51063 Kolonia Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

MEDA Pharmaceuticals Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa

tel.: 22-697-71-00, faks: 22-697-71-01 e-mail: meda@meda.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7