Imeds.pl

Lotensin Hct 5 Mg + 6,25 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

LOTENSIN HCT, 5 mg + 6,25 mg, tabletki powlekane LOTENSIN HCT, 10 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane LOTENSIN HCT, 20 mg + 25 mg, tabletki powlekane

(Benazeprili hydrochloridum + Hydrochlorothiazidum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet, jeśli objawy ich choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest LOTENSIN HCT i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zażyciem leku LOTENSIN HCT

3.    Jak zażywać LOTENSIN HCT

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać LOTENSIN HCT

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LOTENSIN HCT I W JAKIM CELU SIE GO STOSUJE

Lotensin HCT jest produktem złożonym zawierającym dwie substancje czynne: inhibitor enzymu przekształcającego angiotensynę (ang.Angiotensin Converting Enzyme - ACE) i tiazydowy lek moczopędny, obniżające wysokie ciśnienie tętnicze krwi. Inhibitory ACE działają poprzez zahamowanie aktywności substancji wywołującej skurcz naczyń krwionośnych. W rezultacie, naczynia krwionośne ulegają rozkurczeniu, a ciśnienie tętnicze krwi obniżeniu. Tiazydowe leki moczopędne zmniejszają ilość soli (chlorku sodu) i wody w organizmie poprzez zwiększenie ilości wydalanego moczu. Dłuższe stosowanie tych leków jest pomocne w obniżeniu i regulacji ciśnienia tętniczego krwi. U pacjentów z nadciśnieniem samoistnym, hydrochlorotiazyd obniża ciśnienie tętnicze krwi i nasila działanie innych leków obniżających ciśnienie krwi.

Podwyższone ciśnienie tętnicze zwiększa obciążenie serca i tętnic. Jeśli stan taki utrzymuje się przez dłuższy czas, może być przyczyną uszkodzenia naczyń krwionośnych mózgu, serca lub nerek, co może prowadzić do udaru mózgu, niewydolności serca lub nerek. Podwyższone ciśnienie tętnicze krwi zwiększa ryzyko wystąpienia zawału serca.

Wskazania do stosowania

Podwyższone ciśnienie krwi, które nie jest pochodzenia narządowego (nadciśnienie samoistne) jest wskazaniem do terapii produktami złożonymi.

Lek złożony Lotensin HCT nie jest wskazany na początku leczenia lub w celu zwiększania dawki, ale w zastępstwie stosowania wyłącznie chlorowodorku benazeprylu i hydrochlorotiazydu w leczeniu podtrzymującym.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZAŻYCIEM LEKU LOTENSIN HCT

Lotensin HCT można stosować jedynie po przeprowadzeniu badania lekarskiego.

Kiedy nie zażywać leku Lotensin HCT

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na benazeprylu chlorowodorek, hydrochlorotiazyd lub którykolwiek z pozostałych składników leku Lotensin HCT.

-    jeśli u pacjenta wystąpiły objawy nietolerancji lub reakcji alergicznych na inhibitory ACE hydrochlorotiazyd lub pochodne sulfonamidów (np. stosowane w zakażeniach dróg moczowych).

-    jeśli u pacjenta występuje lub występowały w przeszłości chrypka, obrzęk twarzy, warg, języka (trudności w połykaniu), gardła (nagłe trudności w oddychaniu), rąk lub stóp podczas stosowania inhibitorów ACE. Pacjenci, u których wystąpiła którakolwiek z wymienionych reakcji bez znanej przyczyny lub pacjenci, u których stwierdzono wrodzoną lub inną postać obrzęku naczynioruchowego (gromadzenie płynu), nie powinni stosować leku Lotensin HCT.

-    gdy u pacjenta występują ciężkie choroby wątroby lub nerek.

-    gdy u pacjenta występuje dna (lub dna w przeszłości).

-    jeśli pacjentka planuje ciążę.

-    po 3. miesiącu ciąży. (Należy unikać stosowania Lotensin HCT we wczesnej ciąży -patrz punkt dotyczący ciąży).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Lotensin HCT

■    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności serca takie jak:

-    niewydolność serca (niedostateczna siła tłocząca krew);

-    choroba serca spowodowana jego słabym zaopatrzeniem w krew lub choroba naczyń krwionośnych w mózgu;

-    zwężenie tętnicy głównej lub pewna szczególna wada serca. Należy unikać podawania leku w przypadku wstrząsu spowodowanego zaburzeniami czynności serca lub w przypadku utrudnionego przepływu krwi.

■    jeśli występuje gorączka, wysypka, bóle stawów, które mogą być objawami tocznia rumieniowatego (lub występowanie tej choroby w przeszłości).

■    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek, hydrochlorotiazyd może powodować zwiększenie stężenia azotu we krwi (azotemię).

■    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby, takie jak:

-    osłabienie czynności wątroby; niewielkie zmiany równowagi wodno-elektrolitowej mogą doprowadzić do śpiączki wątrobowej;

-    marskość wątroby; u pacjentów, którzy szybko wydalają mocz i leczeni są kortykosteroidami lub ACTH, zwiększa się ryzyko zmniejszenia stężenia potasu we krwi;

-    wystąpienie podczas stosowania leku Lotensin HCT żółtaczki; należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.

■    jeśli pacj ent choruj e na cukrzycę.

■    jeśli pacjent ma zwiększone stężenie cholesterolu we krwi oraz poddawany jest zabiegowi usuwania cholesterolu z krążenia.

■    przy planowanych zabiegach chirurgicznych ze znieczuleniem (w tym chirurgicznych zabiegach stomatologicznych) lub stanach wymagających doraźnego leczenia w nagłych przypadkach.

■    jeśli pacjent stosuje dietę z ograniczoną ilością soli.

■    jeśli pacjent przyjmuje inne leki moczopędne. Ich stosowanie należy przerwać 2 do 3 dni przed rozpoczęciem przyjmowania leku Lotensin HCT.

■    jeśli u pacjenta stwierdzono zwiększone wytwarzanie hormonów przez nadnercza.

■    jeśli u pacjenta występują niektóre choroby naczyń lub przyjmuje on leki wpływające na układ odpornościowy, leki stosowane w dnie moczanowej (allopurynol) lub leki przeciwarytmiczne (prokainamid); możliwe jest wystąpienie ciężkich zakażeń.

■    jeśli podczas leczenia wystąpią u pacjenta reakcje nadwrażliwości lub nagłe nagromadzenie płynu w

obrębie skóry lub błon śluzowych (np. gardła lub języka), trudności w oddychaniu i (lub) świąd i wysypka, często jako wynik reakcji alergicznej (obrzęk naczynioruchowy), należy skontaktować się z lekarzem.

■    jeśli pacjent ma niewydolność nerek lub cukrzycę i przyjmuje jednocześnie leki moczopędne oszczędzające potas, preparaty potasu lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas albo stosuje inne leki powodujące zwiększenie stężenia potasu we krwi, możliwe jest zwiększenie stężenia potasu we krwi.

■    jeśli u pacjenta planowane jest odczulanie jadem Hymenoptera (jad stosowany do testu lub w leczeniu alergii na użądlenie przez owady).

■    w przypadku planowanych lub aktualnie stosowanych zabiegów dializacyjnych.

■    jeśli pacjent ma ciemniejszą skórę (rasy czarnej); istnieje większe ryzyko nagłego nagromadzenia

płynu w obrębie skóry lub błon śluzowych (np. gardła lub języka), trudności w oddychaniu i (lub) świąd i wysypka, często jako wynik reakcji alergicznej, a ponadto działanie leku Lotensin HCT może być słabsze.

■    jeśli u pacjenta stwierdzono zwiększone stężenie wapnia we krwi; przed dalszym stosowaniem leku

należy wykluczyć zaburzenia czynności tarczycy.

■    jeśli pacjent ma być poddany testowi antydopingowemu; hydrochlorotiazyd może powodować

otrzymanie fałszywie dodatniego wyniku.

■    jeśli u pacjenta występuje lub występowała w przeszłości alergia lub nagły ciężki stan na skutek

bolesnego skurczu mięśni oddechowych i obrzęku błon śluzowych dróg oddechowych, często z kaszlem i odkrztuszaniem wydzieliny.

■    jeśli pacjent jest leczony litem; jednoczesne przyjmowanie leku Lotensin HCT i litu nie jest zalecane.

Jeśli jednak takie skojarzone leczenie jest konieczne, stężenie litu we krwi musi być ściśle kontrolowane.

■    w przypadku ciąży (lub jej podejrzenia), należy poradzić się lekarza. Lotesnin HCT nie jest zalecany we wczesnej ciąży i nie może być przyjmowany po 3. miesiącu ciąży, ponieważ stosowany na tym etapie może wyrządzić poważną szkodę dziecku (patrz punkt dotyczący ciąży).

Ważne są regularne wizyty lekarskie, aby lekarz prowadzący mógł ocenić skuteczność działania stosowanego leku.

Należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem w przypadku pojawienia się zaburzeń żołądkowo-jelitowych, zwłaszcza, gdy nudności, wymioty lub biegunka mają ciężki przebieg lub nie ustępują. Stany te mogą być przyczyną nadmiernej utraty płynów i tym samym prowadzić do znacznego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi.

Zawroty głowy (uczucie pustki w głowie) lub omdlenia mogą pojawić się w trakcie wysiłku fizycznego oraz w okresie upałów. Zlewne poty mogą być przyczyną nadmiernej utraty płynów i tym samym mogą prowadzić do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Należy zachować ostrożność w trakcie wykonywania wysiłku fizycznego oraz w okresie upałów.

Zażywanie leku Lotensin HCT z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w trakcie stosowania leku Lotensin HCT, należy poinformować o tym lekarza prowadzącego. Może być konieczna zmiana dawkowania lub niekiedy przerwanie stosowania jednego z leków. Dotyczy to zarówno leków sprzedawanych na receptę, jak i dostępnych bez recepty, a szczególnie:

•    leków stosowanych w celu obniżenia ciśnienia tętniczego krwi (np. guanetydyny, metyldopy,

beta - adrenolityków), leków rozszerzających naczynia krwionośne, antagonistów wapnia, inhibitorów ACE;

•    soli litu - leku stosowanego w niektórych zaburzeniach psychicznych;

•    leków moczopędnych oszczędzających potas, preparatów uzupełniających potas w organizmie lub zamienników soli kuchennej, zawierających potas (np. spironolakton, triamteren, amiloryd, eplerenon);

•    leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych;

•    leków takich jak kortyzon, steroidy, amfoterycyna i karbenoksolon;

•    glikozydów naparstnicy (lek stosowany w niewydolności serca);

•    insuliny lub doustnych leków przeciwcukrzycowych;

•    cholestyraminy i kolestypolu - żywic stosowanych głównie w celu zmniejszenia zwiększonego stężenia lipidów we krwi;

•    allopurynolu, amantadyny, diazoksydu oraz leków cytotoksycznych (np. cyklofosfamid, metotreksat);

•    leków cholinolitycznych (np. atropina, biperyden);

•    witaminy D lub soli wapnia;

•    leków takich jak cyklosporyna;

•    leków takich jak karbamazepina.

Stosowanie leku Lotensin HCT z jedzeniem i piciem

Picie alkoholu w trakcie stosowania leku Lotensin HCT może nasilić jego działanie obniżające ciśnienie tętnicze krwi i (lub) zwiększać możliwości wystąpienia zawrotów głowy lub omdlenia.

Stosowanie leku Lotensin HCT u pacjentów w podeszłym wieku

Pacjenci w wieku 65 lat i powyżej mogą być bardziej wrażliwi na działanie leku Lotensin HCT. Stosowanie leku Lotensin HCT u dzieci

Nie ma wystarczających danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci z nadciśnieniem tętniczym. Nie zaleca się stosowania leku Lotensin HCT u dzieci.

Ciąża i karmienie piersią Ciąża

W przypadku ciąży (lub jej podejrzenia), należy poradzić się lekarza. Lekarz powinien zalecić zaprzestanie przyjmowania Lotensin HCT przed zajściem w ciążę lub do czasu potwierdzenia ciąży oraz może doradzić stosowanie innego leku zamiast Lotensin HCT.

Lotensin HCT nie jest zalecany we wczesnej ciąży i nie może być przyjmowany po 3. miesiącu ciąży, ponieważ może wyrządzić poważną szkodę dziecku w przypadku stosowania po 3. miesiącu ciąży.

Karmienie Piersią

W okresie karmienia piersią lub przed rozpoczęciem karmienia piersią, należy poradzić się lekarza. Lotensin HCT nie jest zalecany dla matek karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lotensin HCT, tak jak wiele innych leków hipotensyjnych, może powodować zawroty głowy i wpływać na zdolność koncentracji. Należy ocenić swoją reakcję na działanie produktu Lotensin HCT przed prowadzeniem pojazdów mechanicznych, obsługiwaniem urządzeń mechanicznych lub wykonywaniem czynności wymagających koncentracji.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Lotensin HCT

Lek Lotensin HCT zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK ZAŻYWAĆ LOTENSIN HCT

Lek Lotensin HCT należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem. Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Lek należy stosować ściśle według zaleceń lekarza. Bez zgody lekarza nie można zmieniać stosowanej dawki ani przerywać stosowania leku.

Wysokie ciśnienie tętnicze krwi często występujące bezobjawowo. Wielu pacjentów z podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi czuje się zupełnie dobrze.

Należy pamiętać, że lek nie usuwa przyczyny wysokiego ciśnienia tętniczego krwi, a jedynie reguluje je. Dlatego, aby obniżyć wartość ciśnienia tętniczego i utrzymać je na odpowiednim poziomie, należy kontynuować przyjmowanie leku według zaleceń.

Dawkowanie

U pacjentów, którzy nie reagują odpowiednio na monoterapię inhibitorami ACE, można znacznie bardziej obniżyć ciśnienie tętnicze przechodząc na podawanie leku Lotensin HCT. Pacjenci przyjmujący 10 mg (lub 20 mg) leku Lotensin (benazeprylu chlorowodorek) raz na dobę, mogą przejść na stosowanie leku Lotensin HCT 10/12,5 mg lub 20/25 mg raz na dobę.

U pacjentów przyjmujących już hydrochlorotiazyd lub inny tiazydowy lek moczopędny, ale bez osiągnięcia odpowiedniego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi, można dodatkowo znacznie bardziej obniżyć ciśnienie tętnicze krwi przez przejście na stosowanie leku Lotensin HCT. U tych pacjentów, lek moczopędny należy odstawić na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem stosowania leku Lotensin HCT. Pacjenci otrzymujący dotychczas hydrochlorotiazyd w dawce 25 mg lub 50 mg raz na dobę i zmieniający lek na Lotensin HCT, powinni rozpoczynać leczenie od dawki 10/12,5 mg. Następnie można dawkę dostosować do potrzeb pacjenta.

Pacjenci, u których uzyskano odpowiednie obniżenie ciśnienia krwi przy stosowaniu dawki 25 mg hydrochlorotiazydu na dobę, jednak ze znaczną utratą potasu w wyniku tej terapii, mogą uzyskać podobne obniżenie ciśnienia tętnicznego krwi bez zaburzeń elektrolitowych, po przejściu na stosowanie leku Lotensin HCT w dawce 5/6,25 mg. Należy jednak kontrolować stężenie potasu.

Terapia zamienna: benazepryl i hydrochlorotiazyd stosowane w postaci odrębnych tabletek w leczeniu skojarzonym, mogą zostać zastąpione przez lek Lotensin HCT. Jeśli podczas leczenia skojarzonego odrębnymi tabletkami benazeprylu i tabletkami hydrochlorotiazydu uzyskuje się odpowiednie obniżenie ciśnienia tętniczego, pacjent może przejść na stosowanie leku Lotensin HCT o takiej samej zawartości benazeprylu.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i u pacjentów w podeszłym wieku

W badaniach klinicznych nie zauważono różnic w skuteczności lub bezpieczeństwie stosowania pomiędzy pacjentami w podeszłym wieku stosującymi lek Lotensin HCT, a młodszymi pacjentami. Zazwyczaj stosowana dawka leku Lotensin HCT, dobrana zgodnie z reakcją kliniczną pacjenta, jest zalecana u pacjentów z klirensem kreatyniny > 30 ml/min (stężenie kreatyniny w surowicy krwi < ok. 3 mg/dl lub 265 ^mol/l). Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku lub u pacjentów z łagodną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny 30 - 60 ml/min) należy ustalić z zachowaniem ostrożności. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 30ml/min), którzy wymagają leczenia za pomocą środków moczopędnych, bardziej wskazane jest podawanie benazeprylu w skojarzeniu z pętlowym lekiem moczopędnym niż tiazydowym lekiem moczopędnym. Nie zaleca się zatem stosowania leku Lotensin HCT u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Jak stosować lek:

Zaleca się przyjmowanie leku rano o tej samej godzinie każdego dnia.

Lotensin HCT można przyjmować niezależnie od posiłku.

Wcześniejsze stosowanie leków moczopędnych:

Jeśli pacjent przyjmuje lek moczopędny, powinien go odstawić na 2 do 3 dni przed rozpoczęciem stosowania leku Lotensin HCT.

Szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat), u których występują niektóre choroby serca, wątroby czy nerek lub w przypadku przyjmowania preparatów uzupełniających stężenie potasu w organizmie może być konieczne okresowe oznaczanie stężenia potasu lub innych elektrolitów w surowicy krwi. Lekarz prowadzący poinformuje o takiej konieczności.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Lotensin HCT

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia:

•    nasilonych zawrotów głowy i/lub omdlenia;

•    uporczywych lub ciężkich nudności, wymiotów lub biegunki;

•    nasilonego uczucia zmęczenia, osłabienia lub kurczów mięśni;

•    nieregularnego bicia serca.

Pominięcie zażycia leku Lotensin HCT

W przypadku pominięcia zażycia dawki leku o zwykłej porze, należy przyjąć pominiętą dawkę zaraz po przypomieniu, o ile nie zbliża się czas przyjęcia następnej dawki. W takim przypadku należy pominąć opuszczoną dawkę i przyjąć następną o zwykłej porze.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Lotensin HCT może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Pomimo, iż nie wszystkie z tych działań niepożądanych występują często, w przypadku ich pojawienia się może zachodzić konieczność zastosowania odpowiedniego postępowania medycznego.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących objawów:

Rzadko

Obrzęk twarzy, powiek, warg czy języka lub nagle występujące trudności w połykaniu lub w oddychaniu.

Należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia następujących objawów:

Często

Zawroty głowy lub uczucie pustki w głowie (zwłaszcza w pierwszych kilku dniach leczenia) lub omdlenia.

Rzadko

Ból gardła, gorączka czy dreszcze (objawy chorób krwi); żółtaczka; ból brzucha z nudnościami, wymioty, gorączka (objawy zapalenia trzustki); uczucie drętwienia lub mrowienia w rękach, stopach czy wargach; wysypka skórna ze świądem lub bez świądu; ból w klatce piersiowej; zmiany skórne (np. pęcherze), czasami bolesne; niedokrwistość hemolityczna.

W przypadku utrzymywania się lub nasilania niżej wymienionych objawów, należy skontaktować się z lekarzem:

Często

Kaszel (suchy, występujący zwłaszcza w nocy, przedłużający się), zaburzenia żołądkowe, szybkie bicie serca, uderzenie krwi do głowy, objawy grypopodobne, ból głowy, częste oddawanie moczu, zwiększona wrażliwość skóry na światło, brak łaknienia, zaburzenia erekcji.

Rzadko

Biegunka, nudności, zwiększona pobudliwość nerwowa, zaburzenia snu, utrata smaku, dzwonienie w uszach, bóle stawów, bóle mięśni, nieostre widzenie.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów, nie wymienionych powyżej, należy poinformować lekarza.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LOTENSIN HCT

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C, chronić od wilgoci.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Lotensin HCT

Lotensin HCT jest produktem złożonym zawierającym dwie substancje czynne: benazeprylu chlorowodorek i hydrochlorotiazyd.

Lek jest dostępny w 3 mocach tabletek powlekanych:

Lotensin HCT (5 mg + 6,25 mg): 5 mg benazeprylu chlorowodorku i 6,25 mg hydrochlorotiazydu. Inne składniki leku: olej rycynowy uwodorniony, laktoza, powidon, hydroksypropylometyloceluloza, polietylenoglikol 8000, talk, tytanu dwutlenek.

Lotensin HCT (10 mg + 12,5 mg): 10 mg benazeprylu chlorowodorku i 12,5 mg hydrochlorotiazydu. Inne składniki leku: olej rycynowy uwodorniony, laktoza, powidon, hydroksypropylometyloceluloza, polietylenoglikol 8000, talk, tytanu dwutlenek, żelaza tlenek czerwony (E 172).

Lotensin HCT (20 mg + 25 mg): 20 mg benazeprylu chlorowodorku i 25 mg hydrochlorotiazydu. Inne składniki leku: olej rycynowy uwodorniony, laktoza, powidon, hydroksypropylometyloceluloza, polietylenoglikol 8000, talk, tytanu dwutlenek, żelaza tlenek czerwony (E 172).

Jak wygląda lek Lotensin HCT i co zawiera opakowanie

Lotensin HCT (5 mg + 6,25 mg) tabletki powlekane: opakowanie zawierające 28 tabletek.

Lotensin HCT (10 mg + 12,5 mg) tabletki powlekane: opakowanie zawierające 28 tabletek.

Lotensin HCT (20 mg + 25 mg) tabletki powlekane: opakowanie zawierające 28 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Meda Aktiebolag Pipers vag 2, Box 906 SE-170 09 Solna Szwecja

Wytwórca:

MEDA Manufacturing GmbH Neurather Ring 1 DE-51063 Kolonia Niemcy

Data zatwierdzenia ulotki:

7