+ iMeds.pl

Lucetam 3 g/15 ml (200 mg/ml)Ulotka Lucetam

ULOTKA INFORMACYJNA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Lucetam 1 g/5 ml roztwór do wstrzykiwań Lucetam 3 g/15 ml roztwór do wstrzykiwań

Piracetamum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został zapisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym osobom, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Lucetam i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lucetam

3.    Jak stosować lek Lucetam

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lucetam

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK LUCETAM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Piracetam, substancja czynna leku Lucetam, jest środkiem nootropowym. Wspomaga procesy poznawcze, takie jak: uczenie się, pamięć, koncentracja uwagi i świadomość. Piracetam chroni i przywraca zdolności poznawcze u człowieka z różnego rodzaju uszkodzeniami mózgu, np.: wywołanymi niedotlenieniem czy zatruciem, zapobiega zmianom czynności i sprawności mózgu w wyniku niedotlenienia, co potwierdzają analizy zapisu EEG i badania sprawności psychicznej. Zmniejsza lepkość krwi, zwiększa przepływ przez naczynia w mózgu, bez działania rozszerzającego naczynia, zwiększa też wykorzystanie tlenu i zużycie glukozy w niedokrwionej tkance mózgowej.

Lucetam jest wskazany w leczeniu niedokrwiennego udaru mózgu.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LUCETAM

Nie należy stosować leku Lucetam

•    jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na którykolwiek ze składników leku,

•    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie zaburzenia czynności nerek (GFR [wskaźnik przesączania kłębuszkowego] poniżej 20 ml/min),

•    jeśli u pacjenta występowały mózgowe incydenty krwotoczne.

Zachowanie szczególnej ostrożności przy stosowaniu leku Lucetam

Jeśli u pacjenta stwierdzono niewydolność nerek konieczne jest zmniejszenie dawek leku i regularne kontrolowanie czynność nerek (patrz: Jak stosować lek Lucetam). U pacjentów w podeszłym wieku przed rozpoczęciem podawania leku lekarz zaleci kontrolę czynność nerek. U pacjentów z padaczką oraz u innych pacjentów ze spazmofilią (napadami drgawek i kurczami mięśni) piracetam może dodatkowo obniżać próg drgawkowy.

U chorych na padaczkę modyfikacja ustalonego leczenia przeciwdrgawkowego wymaga starannej oceny specjalisty, nawet jeśli piracetam powoduje poprawę stanu pacjenta.

Z uwagi na hamujące agregację płytek krwi działanie piracetamu, należy zachować szczególną ostrożność w przypadku pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia, silnym krwotokiem lub po przebytym ciężkim zabiegu chirurgicznym.

Jednoczesne stosowanie leku Lucetam z innymi lekami

Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania piracetamu i następujących leków:

•    leki pobudzające ośrodkowy układ nerwowy (nasilenie działania pobudzającego),

•    neuroleptyki (nasilenie dyskinez czyli nieskoordynowanych i niezależnych od woli ruchów kończyn lub całego ciała),

•    hormony tarczycy (T3+T4) (nasilenie działania ośrodkowego: drżenie mięśni, niepokój ruchowy, zaburzenia snu, splątanie).

Przyjmowanie leku Lucetam z jedzeniem i piciem

Środki spożywcze, w tym alkohol, nie wpływają na działanie leku.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Brak jest danych klinicznych dotyczących stosowania piracetamu w czasie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka /płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania leku w ciąży.

Piracetam przenika do mleka kobiecego. Nie należy stosować leku Lucetam w czasie karmienia piersią lub na czas leczenia należy zaprzestać karmienia piersią.

Kierowanie pojazdami i obsługa urządzeń mechanicznych

Nie ma danych klinicznych wskazujących na to, że piracetam ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu wykonywania, ale biorąc pod uwagę możliwe działania niepożądane piracetamu, nie można wykluczyć takiej możliwości. W związku z tym, zakaz lub ograniczenie dotyczące prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu lekarz ustali indywidualnie dla każdego pacjenta.

3. JAK STOSOWAĆ LEK LUCETAM

Dorośli

W leczeniu wspomagającym następstw niedokrwienia mózgu stosuje się dożylnie (iniekcja lub infuzja) 3 g piracetamu na dobę. Dawka może być zwiększona do 12 g na dobę, szczególnie w przypadkach zagrożenia życia.

Leczenie piracetamem w postaci iniekcji stosuje się, gdy leczenie drogą doustną jest niemożliwe.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek Zalecany jest następujący schemat dawkowania.

klirens kreatyniny

kreatynina w surowicy

dawka

40-60 ml/min

1,25-1,7 mg/100 ml

1/2 zwykle stosowanej dawki

20-40 ml/min

1,7-3,0 mg/ 100 ml

1/4 zwykle stosowanej dawki

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Lucetam może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące często (mogą występować u 1 do 10 na 100 pacjentów -1-10%): nerwowość, drażliwość, nadpobudliwość, agresja, nadmierna aktywność ruchowa, zaburzenia snu, nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, zwiększenie masy ciała.

Działania niepożądane występujące rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów - 0,01 - 0,1%): bóle głowy, drżenie mięśni, omamy, lęk, splątanie, pobudzenie, zawroty głowy, niedociśnienie, nadciśnienie, zwiększenie popędu płciowego, ból w miejscu podania, gorączka, zapalenie żył z zakrzepicą, niedociśnienie tętnicze.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów - 0,001 - 0,01%): senność, uczucie zmęczenia, ataksja (zaburzenia koordynacji ruchowej ciała), nasilenie objawów padaczki, zaburzenia statyki, reakcje alergiczne, zapalenie skóry, świąd, pokrzywka, obrzęk naczynio-ruchowy.

Jeśli nasili się którekolwiek z działań niepożądanych lub wystąpią działania niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LUCETAM

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera lek Lucetam

Lucetam 1g/5 ml roztwór do wtrzykiwań Substancja czynna: 1 g piracetamu w jednej ampułce.

Substancje pomocnicze:

Sodu octan (5 mg)

Kwas octowy lodowaty do pH 5,8 Woda do wstrzykiwań (do 5 ml)

Lucetam 3g/15 ml roztwór do wstrzykiwań Substancja czynna: 3 g piracetamu w jednej ampułce.

Substancje pomocnicze:

Sodu octan (15 mg)

Kwas octowy lodowaty do pH 5,8 Woda do wstrzykiwań (15 ml)

Jak wyglądają ampułki Lucetam i jaka jest zawartość opakowania Wygląd

Całkowicie przejrzysty, bezbarwny lub bladozielony płyn, pozbawiony zapachu. Opakowanie

Lucetam 1 g/5 ml roztwór do wstrzykiwań

Bezbarwne ampułki w tekturowym pudełku wraz z ulotką dla pacjenta. Opakowanie zawiera 10 ampułek.

Lucetam 3 g/15 ml roztwór do wstrzykiwań

Bezbarwne ampułki w tekturowym pudełku wraz z ulotką dla pacjenta Opakowanie zawiera 4 lub 20 ampułek.

Podmiot odpowiedzialny

EGIS PHARMACEUTICALS PLC.

1106 Budapeszt, Kereszturi ut 30-38.

WĘGRY

Wytwórca

EGIS Pharmaceuticals PLC.

H-1165 Budapest, Bókenyfóldi ut 118-120.

Węgry

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

EGIS Polska Sp. z o.o. ul. 17 Stycznia 45D 02-146 Warszawa Tel.: +48 22 417 9200

Data opracowania ulotki

6

Lucetam

Charakterystyka Lucetam

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Lucetam 1 g/5 ml roztwór do wstrzykiwań Lucetam 3 g/15 ml roztwór do wstrzykiwań

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna ampułka zawiera 1 g lub 3 g piracetamu (Piracetamum) odpowiednio w 5 ml lub 15 ml roztworu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań.

Całkowicie przezroczysty, bezbarwny lub bladozielony płyn, pozbawiony zapachu.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Niedokrwienny udar mózgu.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania Dorośli

W leczeniu wspomagającym następstw niedokrwienia mózgu stosuje się dożylnie (iniekcja lub infuzja) 3 g piracetamu na dobę. Dawka może być zwiększona do 12 g na dobę, szczególnie w przypadkach zagrożenia życia.

Leczenie piracetamem w postaci wstrzykiwań stosuje się, gdy leczenie drogą doustną jest niemożliwe.

S'<3


NISTEi

lartamonl

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek Zalecany jest następujący schemat dawkowania.

klirens kreatyniny

kreatynina w surowicy

dawka

40-60 ml/min

1,25-1,7 mg/100 ml

1/2 zwykle stosowanej dawki

20-40 ml/min

1,7-3,0 mg/ 100 ml

1/4 zwykle stosowanej dawki

4.3.    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu,

•    Ciężkie zaburzenia czynności nerek (GFR [wskaźnik przesączania kłębuszkowego] poniżej 20 ml/min),

•    Mózgowe incydenty krwotoczne.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku niewydolności nerek lek należy podawać w mniejszych dawkach i regularnie kontrolować czynność nerek (patrz punkt 4.2). U pacjentów w podeszłym wieku przed rozpoczęciem podawania leku należy przeprowadzić badanie czynności nerek.

U pacjentów z padaczką oraz u innych pacjentów ze spazmofilią piracetam może dodatkowo obniżać próg drgawkowy.

Modyfikacja ustalonego leczenia przeciwdrgawkowego u pacjentów z padaczką wymaga starannej oceny specjalisty, nawet jeśli piracetam powoduje poprawę stanu pacjenta.

Ze względu na hamujące agregację płytek działanie piracetamu, należy zachować szczególną ostrożność podając lek pacjentom z zaburzeniami krzepnięcia, silnym krwotokiem lub poddanym poważnym zabiegom chirurgicznym.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie piracetamu z lekami pobudzającymi ośrodkowy układ nerwowy może nasilać działanie pobudzające.

Jednoczesne stosowanie piracetamu z neuroleptykami może prowadzić do nasilenia dyskinez.

Jednoczesne stosowanie piracetamu z hormonami tarczycy (T3+T4) może nasilać działania ośrodkowe (drżenie mięśni, niepokój ruchowy, zaburzenia snu, splątanie).

Na podstawie wyników uzyskanych u jednego pacjenta z ciężką nawracającą chorobą zakrzepowo-zatorową stwierdzono, że dobowa dawka piracetamu 9,6 g nie ma wpływu na dawkę acenokumarolu potrzebną do uzyskania wartości INR na poziomie 2,5-3,5, ale powoduje istotne zmniejszenie agregacji płytek, uwalniania beta-tromboglobuliny, stężeń fibrynogenu i czynnika von Willebranda oraz lepkości całej krwi i osocza.

Piracetam w dawce dobowej 20 mg podawany przez 4 tygodnie nie zmieniał wartości największego i najmniejszego stężenia w surowicy leków przeciwpadaczkowych (karbamazepiny, fenytoiny, fenobarbitalu, walproinianu sodu) u chorych na padaczkę otrzymujących stałe dawki tych leków.

Jednoczesne podawanie alkoholu nie miało wpływu na stężenie piracetamu w surowicy. Stosowanie piracetamu w dawce 1,6 g doustnie nie miało wpływu na stężenie alkoholu.

W badaniach in vitro stężenia piracetamu rzędu 142, 426 i 1422 pg/ml nie powodowały hamowania najważniejszych enzymów cytochromu P-450 (CYP 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 209, 2D6, 2E1, 3A4/5, 4A9/11). W związku z tym interakcje metaboliczne między piracetamem a innymi lekami są mało prawdopodobne.

4.6.    Ciąża i laktacja

Brak jest danych klinicznych dotyczących stosowania piracetamu w czasie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3). Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania leku kobietom w ciąży.

Piracetam przenika do mleka kobiecego. Nie należy stosować piracetamu w czasie karmienia piersią lub na czas leczenia należy zaprzestać karmienia piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie ma danych klinicznych wskazujących na to, że piracetam ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu, ale biorąc pod uwagę możliwe działania niepożądane piracetamu, nie można wykluczyć takiej możliwości. W związku z tym, zakaz lub ograniczenie dotyczące prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu należy ustalać indywidualnie dla każdego pacjenta.

4.8.    Działania niepożądane

Zdarzenia niepożądane zostały zestawione według klasyfikacji MedDRA oraz częstości występowania.

Bardzo często ( > 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000) w tym pojedyncze przypadki.

Zaburzenia układu nerwowego

Często: nerwowość, drażliwość, nadpobudliwość, agresja, nadmierna aktywność ruchowa, zaburzenia snu; rzadko: bóle głowy, drżenie mięśni; bardzo rzadko: senność, uczucie zmęczenia, ataksja, nasilenie objawów padaczki, zaburzenia statyki.

Zaburzenia psychiczne

Rzadko: omamy, lęk, splątanie, pobudzenie.

Zaburzenia ucha i błędnika Rzadko: zawroty głowy.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Często: zwiększenie masy ciała.

Zaburzenia naczyń

Rzadko: niedociśnienie, nadciśnienie.

Zaburzenia skóry i tkanki łącznej

Bardzo rzadko: reakcje alergiczne, zapalenie skóry, świąd, pokrzywka, obrzęk naczynio-ruchowy.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Rzadko: zwiększenie popędu płciowego.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Rzadko: ból w miejscu podania, gorączka, zapalenie żył z zakrzepicą, niedociśnienie tętnicze.

4.9.    Przedawkowanie

Piracetam nie jest toksyczny, nawet w bardzo dużych dawkach.

Nie ma specyficznego antidotum dla piracetamu. Ewentualne przedawkowanie należy leczyć objawowo.

Piracetam można usuwać z organizmu poprzez dializę, ze współczynnikiem ekstrakcji 50-60%.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki nootropowe.

Kod ATC: N06BX03

Piracetam, substancja czynna preparatu Lucetam, jest lekiem nootropowym o złożonym mechanizmie działania. Piracetam wywiera swoje działanie poprzez pobudzanie neuronalnego metabolizmu nukleotydów, zwiększanie wykorzystania w mózgu glukozy i tlenu oraz poprzez nasilanie cholinergicznego i dopaminergicznego przekaźnictwa neuronalnego. Piracetam wykazuje zależne od dawki wiązanie z podwójną fosfolipidową warstwą błon komórkowych, przywraca jej integralność strukturalną i tym samym poprawia płynność i funkcje błon komórkowych.

Piracetam wywiera korzystny wpływ na mikrokrążenie mózgowe i metabolizm mózgowy u pacjentów z niedokrwieniem mózgu, gdyż poprawia regionalny dopływ krwi w obszarach niedokrwienia nie zwiększając przy tym perfuzji nieuszkodzonych obszarów mózgu.

'iinnou

Piracetam ma korzystny wpływ na reologię krwi; zwiększa odkształcalność krwinek czerwonych, zmniejsza agregację płytek i adhezję krwinek czerwonych do ściany naczyń oraz zmniejsza skurcz naczyń włosowatych.

Zgodnie z wynikami doświadczeń na zwierzętach, piracetam chroni ośrodkowy układ nerwowy przed hipoksją, urazem mózgowym, działaniami toksycznymi i elektrowstrząsami oraz zmniejsza rozmiar uszkodzeń wywołanych tymi czynnikami.

Na podstawie wyników badań przedklinicznych i klinicznych badań farmakologicznych stwierdzono, że piracetam poprawia funkcje poznawcze (uczenie się, pamięć, uwagę, świadomość) zarówno u osób zdrowych jak i u osób z upośledzeniem funkcji poznawczych. Efektom tym nie towarzyszy ani działanie sedatyvyne ani pobudzające. Piracetam może chronić lub przywracać funkcje poznawcze podczas lub po różnych urazach mózgowych (hipoksją, zatrucie, terapia elektrowstrząsami). Lek zmniejsza wpływ hipoksji na funkcje i pracę mózgu.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym piracetam szybko się wchłania w postaci niezmienionej. Dostępność biologiczna leku wynosi prawie 100%. Maksymalne stężenie w osoczu pojawia się po 30-60 minutach od doustnego przyjęcia leku zaś maksymalne stężenie w płynie mózgowo-rdzeniowym obserwuje się po 2-8 godzinach od przyjęcia leku. Okres półtrwania piracetamu wynosi 4-5 godzin w osoczu i 6-8 godzin w płynie mózgowo-rdzeniowym. Wiązanie z białkami osocza wynosi około 15%. Piracetam gromadzi się w korze mózgowej, korze móżdżku, jądrze ogoniastym, hipokampie, ciele kolankowatym bocznym i splocie naczyniówkowym.

Lek wydala się z moczem w postaci niezmienionej. Po podaniu pojedynczej dawki 90-100% dawki wydala się w ciągu 24-30 godzin. Piracetam przenika przez barierę krew-mózg, przechodzi przez łożysko (stężenie u płodu wynosi około 70-90% stężenia stwierdzanego u matki) i jest wydzielany do mleka kobiecego. Piracetam ulega dializie (skuteczność ekstrakcji 50-60%).

Piracetam wykazuje farmakokinetykę liniową.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania wpływu leku na reprodukcję, testy genetyczne i testy działania rakotwórczego nie wykazały toksycznego działania leku.

6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Sodu octan

Kwas octowy lodowaty (do ustalenia pH) Woda do wstrzykiwali


6.2. Niezgodności farmaceutyczne

Lucetam roztwór do wstrzykiwań jest kompatybilny z następującymi roztworami do infuzji


Glukoza Fruktoza Lewuloza Chlorek sodu Dekstran 40 Dekstran 100 Płyn Ringera Mleczan Ringera Mannitol-Dekstran Jałowy roztwór HAES


5%, 10%, 20% 5%, 10%, 20%

5%

0,9%

10% w 0,9% NaCl 6% w 0,9% NaCl


6%


Przygotowany roztwór piracetamu do infuzji jest stabilny przez co najmniej 24 godziny.


6.3. Okres ważności 2 lata


6.4. Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.


itST


7


6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Lucetam 1 g/5 ml roztwór do wstrzykiwań Bezbarwne ampułki w tekturowym pudełku.

10 ampułek.

Lucetam 3 g/15 ml roztwór do wstrzykiwań Bezbarwne ampułki w tekturowym pudełku 4 lub 20 ampułek.

6.6.    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZCZENIE DO OBROTU

EGIS PHARMACEUTICALS LTD.

1106 Budapeszt, Kereszturi ut 30-38.

WĘGRY

8. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Lucetam 1 g/5 ml: 10046 Lucetam 3 g/15 ml: 10047

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

29.10.2003 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2008 -06- 1 3

MINISTERSTWO ¿OUOW (a

Ospsrirmpn! Połitv|<i l akowej » Farma'/

00-952 Warszawa

ul Mlodnwp *i

9

Lucetam