+ iMeds.pl

Lucrin depot 11,25 mgUlotka Lucrin depot

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Lucrin Depot 11,25 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

Leuprorelini acetas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Lucrin Depot i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lucrin Depot

3.    Jak stosować lek Lucrin Depot

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lucrin Depot

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Lucrin Depot i w jakim celu się go stosuje

Octan leuproreliny, substancja czynna leku Lucrin Depot, jest syntetycznym odpowiednikiem występującego naturalnie hormonu gonadoliberyny, który kontroluje uwalnianie hormonów gonadotropowych (LH i FSH) z przedniego płata przysadki. Hormony te stymulują syntezę hormonów płciowych w jądrach i jajnikach.

Lek Lucrin Depot po wstrzyknięciu powoduje krótkotrwałe pobudzenie uwalniania hormonów gonadotropowych, a następnie w ciągu 2 - 4 tygodni leczenia zahamowanie tego procesu. U mężczyzn następuje obniżenie stężenia testosteronu do poziomu występującego przy braku czynności gruczołów płciowych. U kobiet stężenie estrogenów obniża się do wartości, które występują zwykle po usunięciu jajników lub po menopauzie. Niskie stężenie testosteronu lub estrogenów we krwi utrzymuje się przez cały okres leczenia. Prowadzi to do zahamowania wzrostu guzów hormonowrażliwych i zmniejszenia nasilenia objawów choroby.

Lek Lucrin Depot jest wskazany:

-    w leczeniu raka gruczołu krokowego, kiedy wymagane jest obniżenie stężenia testosteronu do stężenia charakterystycznego dla braku czynności gruczołów płciowych (stężenia kastracyjnego).

-    w leczeniu endometriozy przez okres 6 miesięcy. Lek można stosować wyłącznie w leczeniu farmakologicznym lub w leczeniu farmakologicznym uzupełniającym zabieg chirurgiczny.

-    w leczeniu mięśniaków gładkokomórkowych macicy (leiomyoma uteri) przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Leczenie można stosować przed zabiegiem chirurgicznym usunięcia mięśniaków lub macicy. Lek może też być stosowany w celu zmniejszenia nasilenia objawów u kobiet w okresie okołomenopauzalnym, które nie chcą poddać się zabiegowi chirurgicznemu.

w leczeniu raka piersi estrogenozależnego u kobiet przed menopauzą i w okresie okołomenopauzalnym, u których wymagana jest farmakologiczna supresja czynności jajników.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lucrin Depot

Kiedy nie stosować leku Lucrin Depot:

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na octan leuproreliny, podobne nonapeptydy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    U kobiet, które są w ciąży lub u których istnieje uzasadnione podejrzenie ciąży.

-    U pacjentek z krwawieniem z pochwy o nieustalonej przyczynie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Niezależnie od wskazań

•    W pierwszych tygodniach leczenia, ponieważ w rzadkich przypadkach, wystąpić może przemijające zaostrzenie objawów lub nowe objawy choroby.

•    U pacjentów leczonych lekami z tej samej grupy terapeutycznej co lek Lucrin Depot istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia depresji, która może być ciężka. Jeśli u pacjenta wystąpią objawy depresji powinien powiadomić o tym lekarza, który zastosuje odpowiednie leczenie.

•    W przypadku długotrwałego leczenia wystąpić mogą zmiany gęstości mineralnej kości, które u kobiet są przemijające i ustępują po zaprzestaniu podawania leku.

•    U pacjentów, u których stwierdzano w przeszłości napady drgawek, padaczkę, zaburzenia przepływu mózgowego, anomalie lub nowotwory ośrodkowego układu nerwowego oraz pacjentów przyjmujących leki, których stosowanie może powodować drgawki, takie jak bupropion i selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny, istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek. Ryzyko wystąpienia drgawek istnieje również u pacjentów, u których nie występowały żadne z wymienionych powyżej zaburzeń.

Pacjenci z rakiem gruczołu krokowego

•    U niewielkiej liczby pacjentów stwierdza się okresowe nasilenie bólów kostnych, które należy leczyć objawowo.

•    W pojedynczych przypadkach dojść może do niedrożności moczowodu i ucisku na rdzeń kręgowy, który może spowodować porażenie, niekiedy z powikłaniami prowadzącymi nawet do zgonu. U zagrożonych pacjentów lekarz rozważy możliwość rozpoczęcia leczenia od codziennych wstrzyknięć octanu leuproreliny przez pierwsze dwa tygodnie, aby ułatwić odstawienie leku, jeśli okaże się to konieczne.

•    Pacjentom z przerzutami do kręgosłupa i (lub) zatrzymaniem moczu należy zapewnić stałą opiekę lekarza w pierwszych tygodniach leczenia.

•    Notowano przypadki hiperglikemii (zwiększone stężenie glukozy we krwi). Może to być objawem wystąpienia cukrzycy lub u pacjentów z cukrzycą pogorszenia się kontroli glikemii. Lekarz zleci okresowo oznaczanie stężenia glukozy we krwi.

•    Zwiększa się ryzyko wystąpienia zawału serca, nagłego zgonu sercowego i udaru. Lekarz zleci badania, które będą miały na celu wykrycie objawów wskazujących na rozwój choroby układu krążenia.

•    Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia serca lub naczyń krwionośnych, w tym zaburzenia rytmu serca (arytmia) lub jeśli pacjent przyjmuje leki, które mogą powodować wydłużenie odstępu QT (przykłady tych leków patrz „Lek Lucrin Depot a inne leki”, poniżej). Ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca może się zwiększać, gdy pacjent stosuje lek Lucrin Depot.

Lekarz będzie kontrolował reakcję na leczenie zlecając oznaczanie w surowicy stężenia testosteronu i swoistego dla gruczołu krokowego antygenu (PSA).

Pacjentki z mięśniakami macicy/endometriozą/rakiem piersi

•    Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć ciążę.

•    U pacjentek z mięśniakami macicy wystąpić mogą ciężkie krwotoki z pochwy, wymagające interwencji medycznej lub zabiegu chirurgicznego.

Lek Lucrin Depot a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy oczekiwać interakcji leku Lucrin Depot z innymi lekami.

Lek Lucrin Depot może wpływać na działanie niektórych leków stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca (np. chinidyna, prokainamid, amiodaron i sotalol) lub może nasilać ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca, kiedy stosowany jest z niektórymi innymi lekami [np. metadon (stosowany w leczeniu bólu lub w programach leczenia substytucyjnego uzależnień), moksyfloksacyna (antybiotyk), leki przeciwpsychotyczne stosowane w ciężkich zaburzeniach psychicznych].

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Lucrin Depot jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży.

Nie wiadomo czy octan leuproreliny przenika do mleka ludzkiego i dlatego nie należy stosować leku Lucrin Depot u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie badano wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Interakcje leku z badaniami laboratoryjnymi

Badania diagnostyczne wytwarzania gonadotropin przez przysadkę oraz czynności jajnika wykonywane w czasie leczenia i przez okres do trzech miesięcy po jego przerwaniu mogą dawać błędne wyniki.

3. Jak stosować lek Lucrin Depot

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy stosować wyłącznie pod kontrolą lekarza specjalisty.

Zalecana dawka to 11,25 mg, w pojedynczym wstrzyknięciu domięśniowym lub podskórnym, podawana raz na trzy miesiące.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lucrin Depot

W przypadku przedawkowania pacjent powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą oraz należy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące.

Przerwanie stosowania leku Lucrin Depot

Nie należy przerywać leczenia. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek Lucrin Depot oddziaływuje na produkcję hormonów płciowych. Wymienione poniżej objawy

niepożądane, obserwowane w różnych populacjach pacjentów, mogą być wynikiem takiego działania.

I tak, u mężczyzn wystąpić może:

-    przejściowe zaostrzenie objawów nowotworu gruczołu krokowego, pogorszenie raka gruczołu krokowego,

-    zwiększenie masy ciała, zmniej szenie masy ciała,

-    utrata lub zmniej szenie popędu płciowego, zwiększenie popędu płciowego,

-    ból głowy, osłabienie siły mięśni,

-    rozszerzenie naczyń krwionośnych, uderzenia gorąca, zmniej szenie ciśnienia tętniczego, niedociśnienie ortostatyczne,

-    sucha skóra, nadmierna potliwość, wysypka, pokrzywka (obrzęk skóry z zaczerwienieniem i swędzeniem), nieprawidłowy wzrost włosów, zmiany w wyglądzie włosów, poty nocne, brak lub skąpe owłosienie, zaburzenie zabarwienia skóry, zimne poty, nadmierne owłosienie,

-    nieprawidłowe powiększenie piersi, tkliwość piersi, zaburzenia wzwodu, ból jąder, powiększenie piersi, ból piersi, ból gruczołu krokowego, obrzęk prącia, zaburzenie prącia, zmiany zanikowe jąder,

-    suchość błony śluzowej,

-    zwiększenie stężenia swoistego antygenu gruczołu krokowego, zmniejszenie gęstości mineralnej kości.

U kobiet:

-    zwiększenie masy ciała, zmniej szenie masy ciała,

-    utrata lub zmniejszenie popędu płciowego, zwiększenie popędu płciowego, chwiejność emocjonalna,

-    ból głowy,

-    uderzenia gorąca, rozszerzenie naczyń krwionośnych, zmniejszenie ciśnienia tętniczego,

-    trądzik, łojotok, suchość skóry, pokrzywka, nieprzyjemny zapach skóry, nadmierna potliwość, nieprawidłowy wzrost włosów, nadmierne owłosienie, zmiany w wyglądzie włosów, wyprysk, zaburzenie paznokci, nocne poty,

-    krwotok z pochwy, bolesne miesiączkowanie, zaburzenie miesiączkowania, powiększenie piersi, przekrwienie i obrzęk piersi, zmiany zanikowe piersi, wydzielina z narządów płciowych, wydzielina z pochwy, mlekotok, ból piersi, krwotok z macicy, objawy menopauzy, odczuwanie bólu w czasie stosunku płciowego, zapalenie macicy, zapalenie pochwy, krwotok miesiączkowy,

-    uczucie gorąca, rozdrażnienie,

-    zmniejszenie gęstości mineralnej    kości.

Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn w przypadku stosowania przez okres od 6 do 12 miesięcy: cukrzyca,

nieprawidłowa tolerancja glukozy, zwiększenie stężenia całkowitego cholesterolu, zwiększenie stężenia

LDL, zwiększenie stężenia triglicerydów, osteoporoza.

W badaniach klinicznych leku Lucrin Depot do stosowania raz na 3 miesiące (11,25 mg) w zależności od

wskazania, w którym stosowano lek zgłaszano następujące działania niepożądane:

Pacjenci z rakiem gruczołu krokowego

bardzo często (u więcej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    zwiększenie masy ciała, zmniej szenie popędu płciowego, uderzenia gorąca, nadmierna potliwość, ból kości, oddawanie moczu w nocy, zaburzenie wzwodu, zaburzenie jąder, uczucie zmęczenia, odczyn w miejscu wstrzyknięcia;

często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

•    zapalenie oskrzeli, zakażenie dróg moczowych, niedokrwistość, jadłowstręt, zmniejszenie masy ciała, bezsenność, depresja, zmienność nastroju, obrzęk limfatyczny, nadciśnienie tętnicze, zakrzepowe zapalenie żył, ból głowy, parestezje (zaburzenia czucia w kończynach), duszność, astma, zaparcia, nudności, świąd, ból stawów, osłabienie siły mięśni, ból pleców, ból w kończynie, bolesne lub trudne oddawanie moczu, ginekomastia (nieprawidłowe powiększenie piersi), ból, obrzęk obwodowy, obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, astenia (przewlekłe zmęczenie), guzek w miejscu wstrzyknięcia, ból w miejscu wstrzyknięcia, choroba grypopodobna, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi, zwiększenie stężenia swoistego dla gruczołu krokowego antygenu (PSA), nieprawidłowy zapis EKG;

niezbyt często (u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):

   zakażenie torbieli, zakażenie wirusowe, drożdżyca, posocznica, chłoniak rzekomy, eozynofilia (zwiększenie liczby granulocytów kwasochłonnych w rozmazie krwi), nadwrażliwość, hiperglikemia, hipoglikemia (zmniejszenie stężenia glukozy), odwodnienie, zawroty głowy, senność, drżenie, napady padaczkowe częściowe proste, dławica piersiowa, niewydolność serca, bradykardia (zwolnienie akcji serca), blok przedsionkowo-komorowy, tętniak, zapaść krążeniowa, zaczerwienienie skóry z uczuciem gorąca, krwiak, kaszel, przewlekła obturacyjna choroba płuc, zapalenie błony śluzowej żołądka, cholestatyczne zapalenie wątroby, uszkodzenie komórek wątroby, łysienie, wysypka, suchość skóry, ból mięśni, skurcze mięśni, nietrzymanie moczu, częstomocz, krwiomocz, zatrzymanie moczu, zaburzenie oddawania moczu, ból w klatce piersiowej, obrzęk z powodu grawitacji, suchość błon śluzowych, złe samopoczucie, zaburzenia chodu, zwiększenie wartości odczynu opadania krwinek czerwonych, zwiększenie stężenia testosteronu we krwi, złamanie, uraz głowy, upadek, wycięcie guza, przezcewkowa resekcja guza pęcherza, litotrypsja (pozaustrojowe rozkruszanie kamieni moczowych/żółciowych).

częstość nieznana:

•    zmiany w EKG (wydłużenie odstępu QT).

Pacjentki z endometrioza/mieśniakami macicy

bardzo często (u więcej niż u 1 na 10 pacjentek):

•    zwiększenie masy ciała, chwiejność emocjonalna, nerwowość, niepokój, zmniejszenie popędu płciowego, bezsenność, depresja, zawroty głowy, ból głowy, rozszerzenie naczyń krwionośnych, nudności, trądzik, zapalenie pochwy;

często (u 1 do 10 na 100 pacjentek):

•    zmniejszenie masy ciała, hipercholesterolemia (zwiększenie stężenia cholesterolu), stan splątania, wrogość, parastezje, migrena, hipertonia (zwiększone napięcie mięśni), zaburzenie widzenia, niedowidzenie, układowe zawroty głowy, kołatanie serca, zaparcia, wymioty, biegunka, wzdęcie z oddawaniem gazów, suchość w jamie ustnej, ból brzucha, łysienie, wybroczyny, łojotok, wysypka, suchość skóry, nadmierna potliwość, hirsutyzm (nadmierne owłosienie), artropatia (zwyrodnienie stawów), ból stawów, ból pleców, sztywność karku, ból szyi, bolesne lub trudne oddawanie moczu, zmiany zanikowe piersi, wydzielina z dróg płciowych, ból piersi, ból w obrębie jamy miednicy, ból, ból w klatce piersiowej, obrzęki, astenia, ból w miejscu wstrzyknięcia, dreszcze, pragnienie, nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby;

niezbyt często (u 1 do 10 na 1 000 pacjentek):

•    zakażenie, odmiedniczkowe zapalenie nerek, czyrak, zapalenie śluzówki nosa, drożdżyca sromu i pochwy, grypa, jadłowstręt, zwiększenie łaknienia, zaburzenia osobowości, urojenia, nieprawidłowe myślenie, nastrój euforyczny, zmienność nastroju, apatia (stan zmniejszonej aktywności i wrażliwości na bodźce), senność, amnezja (utrata pamięci), omdlenie, ataksja (niezborność ruchowa), zaburzenie smaku, zaburzenie oka, ból oka, zapalenie spojówek, tachykardia (przyspieszenie akcji serca), krwawienie z nosa, dysfonia (zaburzenia głosu), powiększenie obwodu brzucha, niestrawność, zapalenie błony śluzowej żołądka, krwawienie dziąseł, tkliwość wątroby, wysypka plamkowo-grudkowa, reakcja nadwrażliwości na światło, nieprzyjemny zapach ciała, pęcherzykowe zapalenie skóry, przebarwienie skóry, zaburzenia włosów, zaburzenia paznokci, ból mięśni, zapalenie stawów, nietrzymanie moczu, częstomocz, zaburzenie miesiączkowania, powiększenie piersi, przekrwienie i obrzęk piersi, mlekotok, krwotok z macicy, krwotok miesiączkowy, odczyn w miejscu wstrzyknięcia, guzek w miejscu wstrzyknięcia, nadwrażliwość w miejscu wstrzyknięcia, nasilenie się dolegliwości, nieprawidłowy wynik badania laboratoryjnego.

Pacjentki z rakiem piersi

bardzo często (u więcej niż u 1 na 10 pacjentek):

•    zwiększenie łaknienia, zwiększenie masy ciała, zmniejszenie masy ciała, nagłe zmiany nastroju, nerwowość, bezsenność, depresja, zawroty głowy, ból głowy, uderzenia gorąca, nudności, nadmierna potliwość, ból stawów, ból pleców, astenia, ból w miejscu wstrzyknięcia, stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia, ogólne pogorszenie stanu zdrowia, uczucie gorąca;

często (u 1 do 10 na 100 pacjentek):

•    zmniejszenie łaknienia, zaburzenie snu, parestezje, senność, zaburzenie pamięci, niedoczulica, drżenie, zapalenie spojówek, głuchota, choroba lokomocyjna, obrzęk małżowiny usznej, kołatanie serca, krwawienie z nosa, duszność, zwiększenie ilości plwociny, kaszel, zaparcia, wymioty, powiększenie obwodu brzucha, biegunka, zapalenie dziąseł, zapalenie błony śluzowej żołądka, ból w nadbrzuszu, ból w dole brzucha, zapalenie jamy ustnej, odruchy wymiotne, nieprawidłowa czynność wątroby, stłuszczenie wątroby, rumień, łysienie, trądzik, wysypka, wyprysk, ból kości, ból szyi, choroba zwyrodnieniowa kości i stawów, osłabienie mięśni, sztywność mięśni i kośćca, drżenie mięśni, częstomocz, wydzielina z pochwy, ból piersi, krwotok z macicy, objawy menopauzy, zapalenie pochwy, ból w klatce piersiowej, obrzęki, uczucie zmęczenia, gorączka, odczyn w miejscu wstrzyknięcia, świąd w miejscu wstrzyknięcia, rumień w miejscu wstrzyknięcia, rozdrażnienie, złe samopoczucie;

niezbyt często (u 1 do 10 na 1 000 pacjentek):

•    zakażenie górnych dróg oddechowych, leukopenia (zmniejszenie liczby leukocytów we krwi), jadłowstręt, zwiększenie ciepłoty ciała.

U kobiet stosujących ten lek notowano przypadki poważnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, w tym

zakrzepicę żył głębokich, zator płuc, zawał mięśnia sercowego, udar i przejściowy atak niedokrwienny.

Nie wiadomo czy istnieje związek przyczynowy między stosowaniem leku, a tymi zaburzeniami.

Obserwacje po wprowadzeniu leku do obrotu

Działania niepożądane obserwowane podczas stosowania tego lub innych leków zawierających octan leuproreliny w postaci do wstrzykiwań podano poniżej. Należy w tym miejscu podkreślić, że niektórych z wymienionych poniżej działań niepożądanych nie stwierdza się u wszystkich pacjentów, a dla wielu nie ustalono związku ze stosowaniem octanu leuproreliny.

Zapalenie gardła, zapalenie płuc, zakażenie dróg moczowych, zakażenie.

Rak skóry.

Niedokrwistość.

Reakcja anafilaktyczna.

Wole, krwotok do przysadki.

Odwodnienie, cukrzyca, zwiększone łaknienie, hipoglikemia, hiperlipidemia (zwiększenie stężenia tłuszczów we krwi), hiperfosfatemia (zwiększenie stężenia fosforu we krwi), hipoproteinemia (zmniejszenie stężenia białka we krwi).

Depresja, nagłe zmiany nastroju, nerwowość, bezsenność, zaburzenia snu, niepokój, urojenia, zwiększenie popędu płciowego, myśli samobójcze, próby samobójstwa.

Zawroty głowy, niedoczulica, letarg, neurogenna choroba mięśni, parestezje, neuropatia obwodowa (choroba nerwów obwodowych), zaburzenie pamięci, przejściowy atak niedokrwienny, omdlenie, utrata świadomości, zaburzenia smaku, udar mózgu, porażenie, ból głowy, drgawki.

Zaburzenia widzenia, niedowidzenie, niewyraźne widzenie, suchość oczu, zaburzenie oka. Zaburzenia słuchu, szumy uszne.

Dławica piersiowa, bradykardia, zaburzenia rytmu serca, zastoinowa niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego, tachykardia, nagły zgon sercowy.

Zapalenie żyły, zakrzepica, żylak, obrzęk limfatyczny, niedokrwienie, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze, uderzenia gorąca.

Kaszel, duszność, krwawienie z nosa, krwioplucie, szmer tarcia opłucnej, zwłóknienie płuc, wysięk opłucnowy, nacieczenie tkanki płucnej, zaburzenie oddechowe, obrzęk błony śluzowej zatok, zator tętnicy płucnej, śródmiąższowa choroba płuc.

Zaparcia, biegunka, suchość w jamie ustnej, trudności w połykaniu, krwotok z przewodu pokarmowego, zaburzenie żołądkowo-jelitowe, nudności, wrzód trawienny, polip odbytnicy, wymioty, powiększenie obwodu brzucha.

Nieprawidłowa czynność wątroby, żółtaczka, ciężkie uszkodzenie wątroby.

Zapalenie skóry, suchość skóry, nieprawidłowy wzrost włosów, łysienie, zaburzenie zabarwienia skóry, świąd, wysypka, zmiana skórna, pokrzywka, wybroczyny, reakcja nadwrażliwości na światło.

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, artropatia, ból stawów, ból mięśni, zapalenie pochewki ścięgna, obrzęk okolicy kości skroniowej.

Skurcz pęcherza moczowego, krwiomocz, nietrzymanie moczu, częstomocz, niedrożność dróg moczowych, naglące parcie na mocz, zaburzenie dróg moczowych.

Obrzęk prącia, zaburzenie prącia, ból gruczołu krokowego, zmiany zanikowe jąder, ból jąder, zaburzenie jąder, ból piersi, tkliwość piersi, ginekomastia, krwotok z pochwy, zaburzenie miesiączkowania, krwotok z macicy.

Astenia, dreszcze, gorączka, ból, obrzęki, pragnienie, odczyn w miej scu wstrzyknięcia, stan zapalny w miej scu wstrzyknięcia, ból w miejscu wstrzyknięcia, stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia, jałowy ropień w miejscu wstrzyknięcia, krwiak w miejscu wstrzyknięcia, guzek, stan zapalny, zwłóknienie narządów miednicy.

Nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby, zwiększenie lub zmniejszenie stężeń wskaźników biochemicznych we krwi, zmiany w zapisie EKG, szmery serca.

Złamanie trzonów kręgów.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Lucrin Depot

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Chronić od światła. Nie zamrażać.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się przebarwienia zawartości fiolki z lekiem lub zmętnienie rozpuszczalnika.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których już się nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Lucrin Depot

-    Substancją czynną leku jest leuproreliny octan. Jedna fiolka zawiera 11,25 mg leuproreliny octanu.

-    Pozostałe składniki to: kwas polimlekowy (PLA) i mannitol.

Do fiolki z lekiem dołączona jest ampułka z rozpuszczalnikiem o składzie: sól sodowa karboksymetylocelulozy, mannitol, polisorbat 80 i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Lucrin Depot i co zawiera opakowanie

1 zestaw o składzie: 1 fiolka z mikrosferami, 1 ampułka z rozpuszczalnikiem, 1 zestaw do wstrzykiwań (strzykawka jednorazowa, 2 igły jednorazowe, gazik nasączony alkoholem) - całość w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

AbbVie Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa

Wytwórca

Abbott Laboratories S.A. Avenida de Burgos 91 28050 Madryt Hiszpania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

AbbVie Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa Tel.: + 48 22 372 78 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

PRZYGOTOWANIE LEKU DO PODANIA

Do fiolki z lekiem należy dodać 2 ml rozpuszczalnika (patrz: "SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ZAWIESINY"). Zawartość fiolki dokładnie wymieszać, aż do uzyskania jednolitej mlecznej zawiesiny. Zawiesinę wstrzykiwać podskórnie lub domięśniowo natychmiast po przygotowaniu. Każdorazowo należy zmieniać miejsce wstrzyknięcia (skóra brzucha, pośladki, udo). Zaleca się stosowanie igieł załączonych do zestawu.

Lek nie zawiera środka konserwującego i dlatego przygotowaną zawiesinę należy wyrzucić, jeśli nie została natychmiast podana.

UWAGA. Do przygotowania zawiesiny należy użyć rozpuszczalnika wchodzącego w skład zestawu.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ZAWIESINY Zawiesinę przygotować z zachowaniem zasad aseptyki, bezpośrednio przed użyciem

rozpuszczalnikiem trzymać w taki sposób, aby płyn znajdował się w jej dolnej części. Odłamać czubek.

4. Zawartość fiolki dokładnie wytrząsnąć, aż do uzyskania jednolitej mlecznej zawiesiny.
3. Z fiolki z lekiem usunąć krążek ochronny i wstrzyknąć pobrany rozpuszczalnik.


2. Za pomocą znajdującej się w zestawie igły 23 G i strzykawki pobrać 2 ml rozpuszczalnika z ampułki. Do przygotowania zawiesiny nie używać innego rozpuszczalnika.


5. Na strzykawkę nałożyć drugą igłę 23 G znajdującą się w zestawie i pobrać z fiolki sporządzoną zawiesinę. Miejsce wstrzyknięcia zdezynfekować dołączonym do zestawu gazikiem nasączonym alkoholem i natychmiast wstrzyknąć lek podskórnie lub domięśniowo. Uwaga. Zawiesinę należy wyrzucić jeśli nie została natychmiast podana.


6. Zmieniać miejsce wstrzyknięcia (skóra brzucha, pośladki, udo).

10

Lucrin Depot

Charakterystyka Lucrin depot

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Lucrin Depot 11,25 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna fiolka zawiera 11,25 mg leuproreliny octanu (Leuprorelini acetas). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Leczenie raka gruczołu krokowego, kiedy wymagane jest obniżenie stężenia testosteronu do stężenia charakterystycznego dla braku czynności gruczołów płciowych (stężenia kastracyjnego).

•    Leczenie endometriozy przez okres 6 miesięcy. Produkt można stosować wyłącznie w leczeniu farmakologicznym lub w leczeniu farmakologicznym uzupełniającym zabieg chirurgiczny.

•    Leczenie mięśniaków gładkokomórkowych macicy (leiomyoma uteri) przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Leczenie można stosować przed zabiegiem chirurgicznym usunięcia mięśniaków lub macicy. Może też być ono stosowane w celu zmniejszenia nasilenia objawów u kobiet w okresie okołomenopauzalnym, które nie chcą poddać się zabiegowi chirurgicznemu.

•    Leczenie raka piersi estrogenozależnego u kobiet przed menopauzą i w okresie okołomenopauzalnym, u których wymagana jest farmakologiczna supresja czynności jajników.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy należy stosować wyłącznie pod kontrolą lekarza specjalisty.

Zalecana dawka wynosi 11,25 mg, w pojedynczym wstrzyknięciu podskórnym lub domięśniowym,

podawana raz na trzy miesiące.

Sposób przygotowania produktu leczniczego do podania, patrz punkt 6.6.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na octan leuproreliny, podobne nonapeptydy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wchodzącą w skład produktu leczniczego, wymienioną w punkcie 6.1.

•    Ciąża lub uzasadnione podejrzenie ciąży.

• Krwawienie z pochwy o nieustalonej etiologii.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Dotyczy wszystkich wskazań

W początkowej fazie leczenia dochodzi do okresowego zwiększenia stężenia gonadotropiny i steroidowych hormonów płciowych powyżej stężenia wyjściowego, co spowodowane jest działaniem fizjologicznym produktu leczniczego. W wyniku tego, w rzadkich przypadkach, dojść może do przemijającego zaostrzenia objawów lub mogą wystąpić dodatkowe objawy przedmiotowe i podmiotowe choroby. Nasilenie się objawów może doprowadzić do porażenia z powikłaniami powodującymi zgon lub bez takich powikłań.

U pacjentów leczonych produktami z grupy agonistów GnRH, takimi jak octan leuproreliny istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia depresji (która może być ciężka). Należy poinformować o tym pacjentów i zastosować odpowiednie leczenie w przypadku wystąpienia objawów.

Zmiany gęstości mineralnej kości

Zmiany gęstości mineralnej kości mogą wystąpić u kobiet w wyniku obniżenia stężenia estrogenów oraz u mężczyzn z rakiem gruczołu krokowego podczas długotrwałego stosowania octanu leuproreliny. U kobiet zmiany te są przemijające i ustępują po zaprzestaniu podawania produktu leczniczego (patrz punkt 4.8).

Drgawki

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu odnotowano występowanie drgawek u pacjentów leczonych octanem leuproreliny. Drgawki obserwowano w populacjach kobiet i dzieci, pacjentów z napadami drgawek, padaczką, zaburzeniami przepływu mózgowego, anomaliami lub nowotworami ośrodkowego układu nerwowego w wywiadzie oraz u pacjentów przyjmujących leki, których stosowanie wiązano z występowaniem drgawek, takie jak bupropion i selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI). Informowano również o występowaniu drgawek w innych, niż wymienione wyżej, populacjach pacjentów.

Rak gruczołu krokowego

U niewielkiej liczby pacjentów stwierdza się okresowe nasilenie bólów kostnych, co można leczyć objawowo. Podobnie jak w przypadku innych agonistów hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH), zaobserwowano pojedyncze przypadki niedrożności moczowodu i ucisku na rdzeń kręgowy, co może spowodować porażenie, niekiedy z powikłaniami prowadzącymi nawet do zgonu. U zagrożonych pacjentów należy rozważyć możliwość rozpoczęcia leczenia od codziennych wstrzyknięć octanu leuproreliny przez pierwsze dwa tygodnie, aby ułatwić odstawienie produktu, gdy okaże się to konieczne.

Pacjentom z przerzutami do kręgosłupa i (lub) zatrzymaniem moczu należy zapewnić w pierwszych tygodniach leczenia stałą opiekę lekarską.

U mężczyzn otrzymujących leki z grupy agonistów GnRH notowano hiperglikemię i zwiększone ryzyko wystąpienia cukrzycy. Hiperglikemia może być oznaką wystąpienia cukrzycy lub pogorszenia się kontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą. U pacjentów otrzymujących leki z grupy agonistów GnRH należy okresowo oznaczać stężenie glukozy i (lub) hemoglobiny glikozylowanej (HbA1c) we krwi i postępować zgodnie z obowiązującymi zasadami leczenia hiperglikemii lub cukrzycy.

U mężczyzn informowano o zwiększonym ryzyku wystąpienia zawału serca, nagłego zgonu sercowego i udaru w związku ze stosowaniem leków z grupy agonistów GnRH. Na podstawie odnotowanych wartości ilorazu szans, ryzyko wydaje się niskie i należy je dokładnie oszacować uwzględniając sercowo-naczyniowe czynniki ryzyka, gdy ustala się leczenie u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego. Pacjentów, którzy otrzymują leki z grupy agonistów GnRH należy kontrolować w celu wykrycia ewentualnych objawów podmiotowych i przedmiotowych wskazujących na rozwój choroby układu krążenia i postępować zgodnie z obowiązującą praktyką kliniczną.

Wpływ na odstęp QT-QTc

Terapia antyandrogenowa (ang. androgen deprivation therapy) może spowodować wydłużenie odstępu QT.

U pacjentów z wywiadem lub czynnikami ryzyka wydłużenia odstępu QT oraz u pacjentów przyjmujących jednocześnie produkty lecznicze, które mogą powodować wydłużenie odstępu QT (patrz punkt 4.5), przed rozpoczęciem leczenia produktem Lucrin Depot lekarz powinien ocenić czy korzyści związane z całkowitą blokadą androgenową przeważają nad potencjalnym ryzykiem, w tym możliwością wystąpienia torsade de pointes.

Badania laboratoryjne

Odpowiedź na leczenie octanem leuproreliny należy starannie kontrolować oznaczając w surowicy stężenia testosteronu i swoistego dla gruczołu krokowego antygenu (PSA). U większości pacjentów, stężenia testosteronu zwiększają się powyżej stężenia wyjściowego w pierwszym tygodniu, a następnie obniżają się do lub poniżej stężenia wyjściowego w końcu drugiego tygodnia leczenia. Stężenia charakterystyczne dla braku czynności hormonalnej gruczołów płciowych, które utrzymują się tak długo jak długo pacjent otrzymuje produkt leczniczy, osiąga się w ciągu 2 do 4 tygodni od rozpoczęcia leczenia.

Endometrioza/mięśniaki macicy/rak piersi

Informowano o ciężkim krwawieniu z pochwy, wymagającym leczenia farmakologicznego lub zabiegu chirurgicznego u pacjentek z mięśniakami macicy.

Nie potwierdzono klinicznie bezpieczeństwa stosowania octanu leuproreliny w okresie ciąży. Przed rozpoczęciem leczenia u pacjentki należy wykluczyć ciążę. Octan leuproreliny nie jest środkiem antykoncepcyjnym. Jeśli antykoncepcja jest wskazana, należy stosować niehormonalne metody zapobiegania ciąży.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie prowadzono żadnych badań farmakokinetycznych dotyczących interakcji octanu leuproreliny w postaci zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu z innymi lekami. Octan leuproreliny jest peptydem rozkładanym przez peptydazy, a nie przez enzymy cytochromu P450 oraz wiąże się z białkami osocza tylko w 46%, więc nie należy oczekiwać interakcji z innymi lekami.

Terapia antyandrogenowa może powodować wydłużenie odstępu QT i dlatego lekarz powinien ocenić korzyści i ryzyko związane z jednoczesnym stosowaniem octanu leuproreliny z produktami leczniczymi, które mogą powodować wydłużenie odstępu QT lub produktami leczniczymi, które mogą wywoływać częstoskurcz komorowy torsade de pointes, takimi jak leki przeciwarytmiczne klasy Ia (np. chinidyna, dyzopiramid) lub klasy III (np. amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid), metadon, moksyfloksacyna, leki przeciwpsychotyczne, itp. (patrz punkt 4.4).

Interakcje leku z badaniami laboratoryjnymi

Podawanie kobietom octanu leuproreliny powoduje zahamowanie czynności układu przysadka-jajniki. Przywrócenie prawidłowej czynności następuje w ciągu trzech miesięcy po zaprzestaniu leczenia. Z tego względu badania diagnostyczne dotyczące wytwarzania gonadotropin przez przysadkę oraz czynności jajników wykonywane w czasie leczenia i przez okres do trzech miesięcy po jego przerwaniu mogą dawać błędne wyniki.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Produkt Lucrin Depot jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży (patrz punkt 4.3, 4.4 i 5.3). Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy octan leuproreliny przenika do mleka ludzkiego. Dlatego nie należy go stosować u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

W tabeli poniżej wymieniono działania niepożądane, w różnych populacjach pacjentów, które często są związane z farmakologicznym oddziaływaniem octanu leuproreliny na steroidogenezę.

Mężczyźni z rakiem gruczołu krokowego

Kobiety z endometriozą/mięśniakami macicy/ rakiem piersi

-    przejściowe zaostrzenie objawów nowotworu gruczołu krokowego, pogorszenie raka gruczołu krokowego,

-    zwiększenie masy ciała, zmniejszenie masy ciała,

-    utrata lub zmniejszenie libido, zwiększenie libido,

-    ból głowy, osłabienie siły mięśni,

-    rozszerzenie naczyń krwionośnych, uderzenia gorąca, zmniejszenie ciśnienia tętniczego, hipotonia ortostatyczna,

-    sucha skóra, nadmierna potliwość, wysypka, pokrzywka, nieprawidłowy wzrost włosów, zmiany w wyglądzie włosów, poty nocne, brak lub skąpe owłosienie, zaburzenie pigmentacji, zimne poty, hirsutyzm,

-    ginekomastia, tkliwość piersi, zaburzenia erekcji, ból jąder, powiększenie piersi, ból piersi, ból gruczołu krokowego, obrzęk prącia, zaburzenie prącia, zmiany zanikowe jąder,

-    suchość błony śluzowej,

-    zwiększenie stężenia PSA, zmniej szenie gęstości mineralnej kości.

-    zwiększenie masy ciała, zmniejszenie masy ciała,

-    utrata lub zmniejszenie libido, zwiększenie libido, chwiejność emocjonalna,

-    ból głowy,

-    uderzenia gorąca, rozszerzenie naczyń krwionośnych, zmniejszenie ciśnienia tętniczego,

-    trądzik, łojotok, suchość skóry, pokrzywka, nieprzyjemny zapach skóry, nadmierna potliwość, nieprawidłowy wzrost włosów, hirsutyzm, zmiany w wyglądzie włosów, wyprysk, zaburzenie paznokci, nocne poty,

-    krwotok z pochwy, bolesne miesiączkowanie, zaburzenie miesiączkowania, powiększenie piersi, przekrwienie i obrzęk piersi, zmiany zanikowe piersi, wydzielina z narządów płciowych, wydzielina z pochwy, mlekotok, ból piersi, krwotok z macicy, objawy menopauzy, dyspareunia (odczuwanie bólu w czasie stosunku płciowego), zapalenie macicy, zapalenie pochwy, krwotok miesiączkowy,

-    uczucie gorąca, rozdrażnienie,

-    zmniejszenie gęstości mineralnej kości.

W przypadku stosowania przez okres od 6 do 12 miesięcy: cukrzyca, nieprawidłowa tolerancja glukozy, zwiększenie stężenia całkowitego cholesterolu, zwiększenie stężenia LDL, zwiększenie stężenia triglicerydów, osteoporoza.

Działania niepożądane notowane podczas badań klinicznych i po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu

Rak gruczołu krokowego

Działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych octanu leuproreliny u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego przedstawiono w Tabeli 1 wg klasyfikacji układów i narządów MedDRA i częstości występowania, przyjmując następującą konwencję: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabela 1

Działania niepożądane u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego _zgłaszane w badaniach klinicznych_

Układ/narząd

Częstość

występowania

Działanie niepożądane

Zakażenia i zarażenia

Często

Zapalenie oskrzeli, zakażenie dróg

pasożytnicze

moczowych

Niezbyt często

Zakażenie torbieli, zakażenie wirusowe, drożdżyca, posocznica

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Niezbyt często

Chłoniak rzekomy

Zaburzenia krwi i układu

Często

Niedokrwistość

chłonnego

Niezbyt często

Eozynofilia

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

Nadwrażliwość

Zaburzenia metabolizmu

Bardzo często

Zwiększenie masy ciała

i odżywiania

Często

Anoreksja, zmniejszenie masy ciała

Niezbyt często

Hiperglikemia, hipoglikemia, odwodnienie

Zaburzenia psychiczne

Bardzo często

Zmniejszenie libido

Często

Bezsenność, depresja, zmienność nastroju

Zaburzenia układu

Często

Ból głowy, parestezje

nerwowego

Niezbyt często

Zawroty głowy, senność, drżenie, napady padaczkowe częściowe proste

Zaburzenia serca

Niezbyt często

Dławica piersiowa, niewydolność serca, bradykardia, blok przedsionkowo-komorowy

Częstość nieznana

Wydłużenie odstępu QT (patrz punkty 4.4 i 4.5)

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często

Uderzenia gorąca

Często

Obrzęk limfatyczny, nadciśnienie tętnicze, zakrzepowe zapalenie żył

Niezbyt często

Tętniak, zapaść krążeniowa, zaczerwienienie

skóry z uczuciem gorąca, krwiak

Zaburzenia układu

Często

Duszność, astma

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

Kaszel, przewlekła obturacyjna choroba płuc

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Zaparcia, nudności

Niezbyt często

Zapalenie błony śluzowej żołądka

Zaburzenia wątroby i

Niezbyt często

Cholestatyczne zapalenie wątroby,

dróg żółciowych

uszkodzenie komórek wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często

Nadmierna potliwość Świąd

Często

Niezbyt często

Łysienie, wysypka, suchość skóry

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki

Bardzo często

Ból kości

łącznej

Często

Ból stawów, osłabienie siły mięśni, ból pleców, ból w kończynie

Niezbyt często

Ból mięśni, skurcze mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo często

Oddawanie moczu w nocy

Często

Bolesne lub trudne oddawanie moczu

Niezbyt często

Nietrzymanie moczu, częstomocz, krwiomocz, zatrzymanie moczu, zaburzenie oddawania moczu

Zaburzenia układu

Bardzo często

Zaburzenie erekcji, zaburzenie jąder

rozrodczego i piersi

Często

Ginekomastia

Zaburzenia ogólne i

Bardzo często

Uczucie zmęczenia, odczyn w miej scu

stany w miejscu podania

wstrzyknięcia

Często

Ból, obrzęk obwodowy, obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, astenia, guzek w miejscu wstrzyknięcia, ból w miej scu wstrzyknięcia, choroba grypopodobna

Niezbyt często

Ból w klatce piersiowej, obrzęk z powodu grawitacji, suchość błon śluzowych, złe samopoczucie, zaburzenia chodu

Badania diagnostyczne

Często

Zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej we krwi, zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej we krwi, zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej (AlAT) we krwi, zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) we krwi, zwiększenie aktywności gamma-glutamylotransferazy we krwi, zwiększenie stężenia swoistego dla gruczołu krokowego

Niezbyt często

antygenu (PSA), zmiany w zapisie EKG

Zwiększenie wartości odczynu opadania krwinek czerwonych, zwiększenie stężenia testosteronu we krwi

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Niezbyt często

Złamanie, uraz głowy, upadek, zatkanie urządzenia

Procedury medyczne i chirurgiczne

Niezbyt często

Wycięcie guza, przezcewkowa resekcja guza pęcherza, litotrypsja

Endometrioza/mięśniaki macicv/rak piersi

Działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych octanu leuproreliny u pacjentek z endometriozą i mięśniakami macicy przedstawiono w Tabeli 2 wg klasyfikacji układów i narządów MedDRA i częstości występowania, przyjmując następującą konwencję: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100).

Tabela 2

Działania niepożądane u pacjentek z endometriozą i mięśniakami macicy zgłaszane podczas badań __klinicznych_

Układ/narząd

Częstość

występowania

Działanie niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często

Zakażenie, odmiedniczkowe zapalenie nerek, czyrak, zapalenie śluzówki nosa, drożdżyca sromu i pochwy, grypa

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często Często

Zwiększenie masy ciała

Zmniej szenie masy ciała, hipercholesterolemia

Niezbyt często

Anoreksja, zwiększenie łaknienia

Zaburzenia psychiczne

Bardzo często

Chwiejność emocjonalna, nerwowość, niepokój, zmniejszenie libido, bezsenność, depresja

Często

Stan splątania, wrogość

Niezbyt często

Zaburzenia osobowości, urojenia, apatia, nieprawidłowe myślenie, nastrój euforyczny, zmienność nastroju

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często Często

Zawroty głowy, ból głowy Parastezje, migrena, hipertonia

Niezbyt często

Senność, amnezja, omdlenie, ataksja, zaburzenie smaku

Zaburzenia oka

Często

Zaburzenie widzenia, niedowidzenie

Niezbyt często

Zaburzenie oka, ból oka, zapalenie spojówek

Zaburzenia ucha i błędnika

Często

Układowe zawroty głowy

Zaburzenia serca

Często

Kołatanie serca

Niezbyt często

Tachykardia

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często

Rozszerzenie naczyń krwionośnych

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

Krwawienie z nosa, dysfonia

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Nudności

Często

Zaparcia, wymioty, biegunka, wzdęcie z oddawaniem gazów, suchość w jamie ustnej, ból brzucha

Niezbyt często

Powiększenie obwodu brzucha, niestrawność, zapalenie błony śluzowej żołądka, krwawienie dziąseł

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często

Tkliwość wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często Często

Trądzik

Łysienie, wybroczyny, łojotok, wysypka, suchość skóry, nadmierna potliwość, hirsutyzm

Niezbyt często

Wysypka plamkowo-grudkowa, reakcja nadwrażliwości na światło, nieprzyjemny zapach ciała, pęcherzykowe zapalenie skóry, przebarwienie skóry, zaburzenia włosów, zaburzenia paznokci

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często

Niezbyt często

Artropatia, ból stawów, ból pleców, sztywność karku, ból szyi

Ból mięśni, zapalenie stawów

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często

Niezbyt często

Bolesne lub trudne oddawanie moczu Nietrzymanie moczu, częstomocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo często Często

Zapalenie pochwy

Zmiany zanikowe piersi, wydzielina z dróg płciowych, ból piersi, ból w obrębie jamy miednicy

Niezbyt często

Zaburzenie miesiączkowania, powiększenie piersi, przekrwienie i obrzęk piersi, mlekotok, krwotok z macicy, krwotok miesiączkowy

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Ból, ból w klatce piersiowej, obrzęki, astenia, ból w miejscu wstrzyknięcia, dreszcze, pragnienie

Niezbyt często

Odczyn w miejscu wstrzyknięcia, guzek w miejscu wstrzyknięcia, nadwrażliwość w

miejscu wstrzyknięcia, nasilenie dolegliwości

Badania diagnostyczne

Często

Nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby

Niezbyt często

Nieprawidłowy wynik badania laboratoryjnego

Rak piersi

Działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych octanu leuproreliny u pacjentek z rakiem piersi przedstawiono w Tabeli 3 wg klasyfikacji układów i narządów MedDRA i częstości występowania, przyjmując następującą konwencję: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100).

Tabela 3

Działania niepożądane u ^ pacjentek z rakiem piersi zgłaszane podczas badań klinicznych

Układ/narząd

Częstość

występowania

Działanie niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często

Zakażenie górnych dróg oddechowych

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często

Leukopenia

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często

Zwiększenie łaknienia, zwiększenie masy ciała, zmniejszenie masy ciała

Często

Zmniejszenie łaknienia

Niezbyt często

Anoreksja

Zaburzenia psychiczne

Bardzo często

Nagłe zmiany nastroju, nerwowość, bezsenność, depresja

Często

Zaburzenie snu

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często Często

Zawroty głowy, ból głowy

Parestezje, senność, zaburzenie pamięci, niedoczulica, drżenie

Zaburzenia oka

Często

Zapalenie spojówek

Zaburzenia ucha i błędnika

Często

Głuchota, choroba lokomocyjna, obrzęk małżowiny usznej

Zaburzenia serca

Często

Kołatanie serca

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często

Uderzenia gorąca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często

Krwawienie z nosa, duszność, zwiększenie ilości plwociny, kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Nudności

Często

Zaparcia, wymioty, powiększenie obwodu brzucha, biegunka, zapalenie dziąseł, zapalenie błony śluzowej żołądka, ból w nadbrzuszu, ból w dole brzucha, zapalenie jamy ustnej, odruchy wymiotne

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często

Nieprawidłowa czynność wątroby, stłuszczenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często Często

Nadmierna potliwość

Rumień, łysienie, trądzik, wysypka, wyprysk

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo często Często

Ból stawów, ból pleców

Ból kości, ból szyi, choroba zwyrodnieniowa kości i stawów, osłabienie mięśni, sztywność mięśni i kośćca, drżenie mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często

Częstomocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Często

Wydzielina z pochwy, ból piersi, krwotok z macicy, objawy menopauzy, zapalenie pochwy

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często

Astenia, ból w miej scu wstrzyknięcia, stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia, ogólne pogorszenie stanu zdrowia, uczucie gorąca

Często

Ból w klatce piersiowej, obrzęki, uczucie zmęczenia, gorączka, odczyn w miejscu wstrzyknięcia, świąd w miejscu wstrzyknięcia, rumień w miejscu wstrzyknięcia, rozdrażnienie, złe samopoczucie

Badania diagnostyczne

Często

Dodatni wynik badania kału na krew utajoną

Niezbyt często

Zwiększenie ciepłoty ciała

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Często

Ból związany z zabiegiem

Zmiany gęstości mineralnej kości

W kontrolowanych badaniach klinicznych pacjentkom z endometriozą (6 miesięcy leczenia) lub mięśniakami macicy (3 miesiące leczenia) podawano octan leuproreliny (3,75 mg). Po 6 miesiącach u pacjentek z endometriozą, gęstość mineralna kości kręgosłupa mierzona metodą pomiaru absorpcji wiązek promieniowania rentgenowskiego o dwóch różnych energiach (ang. Dual Energy X-ray Absorptiometry, DEXA) uległa zmniejszeniu średnio o 3,9%, w porównaniu z wartością przed leczeniem. U pacjentek, które badano 6 lub 12 miesięcy po zakończeniu leczenia, różnica w stosunku do wartości przed leczeniem wynosiła około 2%. U pacjentek z mięśniakami macicy, którym podawano octan leuproreliny w postaci zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu (3,75 mg) przez 3 miesiące, wykazano zmniejszenie o około 2,7%, w porównaniu z wartościami wyjściowymi, gęstości mineralnej części gąbczastej kości kręgosłupa mierzonej metodą ilościowej radiografii cyfrowej (ang. Quantitative Digital Radiography, QDR). Po 6 miesiącach od zaprzestania leczenia obserwowano tendencję do powrotu do wartości wyjściowych.

Zaburzenia zakrzepowo-zatorowe

Odnotowano przypadki poważnych żylnych i tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, w tym zakrzepicy żył głębokich, zatoru płuc, zawału mięśnia sercowego, udaru i przejściowego ataku niedokrwiennego. Chociaż w niektórych przypadkach stwierdzono związek czasowy, większość tych przypadków spowodowana była czynnikami ryzyka lub stosowanymi w skojarzeniu lekami. Nie wiadomo czy istnieje związek przyczynowy między stosowaniem leku z grupy agonistów GnRH, a tymi działaniami niepożądanymi.

Obserwacje po wprowadzeniu produktu do obrotu

Działania niepożądane obserwowane podczas stosowania tego lub innych produktów leczniczych zawierających octan leuproreliny podano poniżej. Należy w tym miejscu podkreślić, że octan leuproreliny stosowany jest w wielu wskazaniach, dlatego też istnieje wiele populacji pacjentów stosujących ten produkt. W związku z tym niektórych z wymienionych niżej działań niepożądanych nie stwierdza się u wszystkich pacjentów, a dla większości z nich nie ustalono związku przyczynowo-skutkowego.

Układ/narząd

Działanie niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zapalenie gardła, zapalenie płuc, zakażenie dróg moczowych, zakażenie

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Rak skóry

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niedokrwistość

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcja anafilaktyczna1

Zaburzenia

endokrynologiczne

Wole, krwotok do przysadki2

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Odwodnienie, cukrzyca, zwiększone łaknienie, hipoglikemia, hiperlipidemia (całkowity cholesterol, cholesterol LDL, triglicerydy), hiperfosfatemia, hipoproteinemia

Zaburzenia psychiczne

Depresja, nagłe zmiany nastroju, nerwowość, bezsenność, zaburzenia snu, niepokój, urojenia, zwiększenie libido, myśli samobójcze, próby samobójstwa3

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy, niedoczulica, letarg, neurogenna choroba mięśni, parestezje, neuropatia obwodowa, zaburzenia pamięci, przejściowy atak niedokrwienny, omdlenie, utrata świadomości, zaburzenia smaku, udar mózgu, porażenie, ból głowy, drgawki

Zaburzenia oka

Zaburzenia widzenia, niedowidzenie, niewyraźne widzenie, suchość oczu, zaburzenie oka

Zaburzenia ucha i błędnika

Zaburzenia słuchu, szumy uszne

Zaburzenia serca

Dławica piersiowa, bradykardia, zaburzenia rytmu serca, zastoinowa niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego, tachykardia, nagły zgon sercowy

Zaburzenia naczyniowe

Zapalenie żyły, zakrzepica, żylak, obrzęk limfatyczny, niedokrwienie, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze, uderzenia gorąca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Kaszel, duszność, krwawienie z nosa, krwioplucie, szmer tarcia opłucnej, zwłóknienie płuc, wysięk opłucnowy, nacieczenie tkanki płucnej, zaburzenie oddechowe, obrzęk błony śluzowej zatok, zator tętnicy płucnej, śródmiąższowa choroba płuc

Zaburzenia żołądka i jelit

Zaparcia, biegunka, suchość w jamie ustnej, trudności w połykaniu, krwotok z przewodu pokarmowego, zaburzenie żołądkowo-jelitowe, nudności, wrzód trawienny, polip odbytnicy, wymioty, powiększenie obwodu brzucha

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Nieprawidłowa czynność wątroby, żółtaczka, ciężkie uszkodzenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Zapalenie skóry, suchość skóry, nieprawidłowy wzrost włosów, łysienie, zaburzenie pigmentacji, świąd, wysypka, zmiana skórna, pokrzywka, wybroczyny, reakcja nadwrażliwości na światło

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, artropatia, ból stawów, ból mięśni, zapalenie pochewki ścięgna, obrzęk okolicy kości skroniowej

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Skurcz pęcherza moczowego, krwiomocz, nietrzymanie moczu, częstomocz, niedrożność dróg moczowych, naglące parcie na mocz, zaburzenie dróg moczowych

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Obrzęk prącia, zaburzenie prącia, ból gruczołu krokowego, zmiany zanikowe jąder, ból jąder, zaburzenie jąder, ból piersi, tkliwość piersi, ginekomastia, krwotok z pochwy, zaburzenie miesiączkowania, krwotok z macicy

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Astenia, dreszcze, gorączka, ból, obrzęki, pragnienie, stan zapalny w miejscu wstrzyknięcia, odczyn w miejscu wstrzyknięcia, ból w miej scu wstrzyknięcia, stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia, jałowy ropień w miejscu wstrzyknięcia, krwiak w miejscu wstrzyknięcia, guzek, stan zapalny, zwłóknienie narządów miednicy

Badania diagnostyczne

Nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby, zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zwiększenie stężenia wapnia we krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, zmniejszenie stężenia potasu we krwi, zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi, zwiększenie stężenia triglicerydów we krwi, zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi, zwiększenie stężenia lipoprotein o niskiej gęstości we krwi, zmiany w zapisie EKG, zmniej szenie liczby płytek krwi, zwiększenie lub zmniejszenie liczby białych krwinek, wydłużenie czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji, wydłużenie czasu protrombinowego, szmery serca

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Złamanie trzonów kręgów


1    Zgłaszano pojedyncze przypadki reakcji anafilaktycznej.

2    Tak jak w przypadku innych produktów leczniczych z tej grupy, informowano o bardzo rzadkich przypadkach krwotoku do przysadki po rozpoczęciu podawania produktu leczniczego pacjentom z gruczolakiem przysadki.

3    Istnieją bardzo rzadkie doniesienia o myślach samobójczych i próbach samobójstwa.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C PL-02 222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301


Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Brak doświadczeń klinicznych dotyczących skutków ostrego przedawkowania octanu leuproreliny.

W badaniach na zwierzętach dawki około 133 razy większe niż dawka zalecana u ludzi powodowały duszność, zmniej szenie aktywności i miej scowe podrażnienie w miej scu wstrzyknięcia. W przypadku przedawkowania należy dokładnie obserwować pacjenta oraz stosować leczenie objawowe i podtrzymujące.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w terapii hormonalnej; hormony i ich pochodne; kod ATC: L 02 AE 02

Octan leuproreliny, agonista hormonu uwalniającego hormony gonadotropowe (GnRH) silnie hamuje wydzielanie gonadotropin, wtedy gdy podawany jest systematycznie w dawkach leczniczych. Badania przeprowadzone na zwierzętach i u ludzi wskazują, że po początkowej stymulacji, długotrwałe podawanie octanu leuproreliny powoduje zmniejszenie, a następnie zahamowanie wytwarzania steroidów w jajnikach i jądrach. Działanie to ustępuje po odstawieniu leku.

Podawanie octanu leuproreliny powoduje zahamowanie wzrostu niektórych hormonowrażliwych nowotworów (nowotwory gruczołu krokowego u samców szczurów szczepów Nobel i Dunning oraz wywołane przez dimetylobenzantracen - DMBA nowotwory sutka u samic szczurów), a także zmiany zanikowe narządów rodnych u zwierząt.

U ludzi podawanie octanu leuproreliny powoduje początkowe zwiększenie stężeń hormonu luteinizującego (LH) oraz hormonu folikulotropowego (FSH) we krwi, prowadzące do przemijającego zwiększenia stężeń steroidów płciowych (testosteronu i dihydrotestosteronu u mężczyzn oraz estronu i estradiolu u kobiet w okresie przedmenopauzalnym).

Systematyczne podawanie octanu leuproreliny powoduje jednak zmniejszenie stężeń hormonu luteinizującego, hormonu folikulotropowego oraz steroidowych hormonów płciowych. U mężczyzn stężenie testosteronu ulega zmniejszeniu do poziomu charakterystycznego dla braku czynności gruczołów płciowych (kastracja lub okres przedpokwitaniowy). U kobiet przed menopauzą poziom estrogenów spada do wartości występujących po menopauzie. Zmiany hormonalne występują w ciągu miesiąca od rozpoczęcia leczenia zalecanymi dawkami.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Octan leuproreliny jest nieaktywny po podaniu doustnym. Dostępność biologiczna produktu po podaniu podskórnym i domięśniowym jest porównywalna.

Wchłanianie

Po jednorazowym podaniu octanu leuproreliny w postaci zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu (11,25 mg) obserwowano szybkie zwiększenie stężenia leku. Maksymalne stężenie leuproreliny w osoczu wynoszące 21,82 (±11,24) ng/ml obserwowano 3 godziny po wstrzyknięciu. Octan leuproreliny osiąga stężenie stacjonarne w ciągu 7 - 14 dni po wstrzyknięciu. W czwartym tygodniu stężenie leuproreliny w osoczu wynosiło 0,26 (±0,10) ng/ml, a w dwunastym tygodniu uległo obniżeniu do 0,17 (±0,08) ng/ml.

U kobiet po jednorazowym podaniu octanu leuproreliny do podawania raz na trzy miesiące (11,25 mg) po 4 godzinach średnie stężenie leuproreliny w osoczu wynosiło 36,3 ng/ml. Po osiągnięciu stanu stacjonarnego, w trzecim tygodniu, leuprorelina uwalniana jest ze stałą szybkością, a następnie jej stężenie stopniowo zmniejsza się, aż do osiągnięcia dolnej granicy wykrywalności przed upływem 12 tygodni. Między 3. a 12. tygodniem średnie stężenie leuproreliny (±SD) wynosiło 0,23±0,09 ng/ml. Zastosowana metoda analityczna nie pozwoliła jednak na rozróżnienie leuproreliny w postaci niezmienionej i jej nieczynnego głównego metabolitu. Początkowe duże stężenie, po którym następowało jego szybkie zmniejszenie do stężenia w stanie stacjonarnym, przypominało schemat uwalniania obserwowany podczas stosowania postaci do podawania raz w miesiącu.

Dystrybucja

W stanie stacjonarnym średnia objętość dystrybucji leuproreliny po szybkim dożylnym wstrzyknięciu (bolus) zdrowym mężczyznom-ochotnikom wynosiła 27 l. In vitro lek wiąże się z białkami ludzkiego osocza w 43 - 49%.

Metabolizm

U zdrowych mężczyzn po szybkim wstrzyknięciu dożylnym (bolus) 1 mg leuproreliny średni całkowity klirens leku wynosił 7,6 l/h, a okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji około 3 godziny (model dwukompartmentowy).

Badania na zwierzętach wykazały, że leuprorelina znakowana 14C ulega rozkładowi na mniejsze, nieczynne peptydy - pentapeptyd (metabolit 1 - M-I), tripeptydy (metabolity 2 i 3 - M-II, M-III) i dipeptyd (metabolit 4 - M-IV), które prawdopodobnie podlegają dalszym przemianom katabolicznym.

Stężenia w osoczu głównego metabolitu (M-I) oznaczone u 5 pacjentów z rakiem gruczołu krokowego, którym podawano octan leuproreliny w postaci zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu osiągnęły maksymalną wartość 2-6 godzin po podaniu i stanowiły około 6% maksymalnego stężenia leku macierzystego. Po tygodniu stężenie tego metabolitu w osoczu stanowiło około 20% średniego stężenia leuproreliny.

Eliminacja.

W moczu 3 pacjentów, którym wstrzyknięto jednorazowo octan leuproreliny w postaci zawiesiny do podawania raz w miesiącu (3,75 mg) oznaczano przez 27 dni stężenia związku macierzystego oraz metabolitu (M-I) i wykazano, że stanowiły one mniej niż 5% podanej dawki.

Specjalne populacje pacjentów

Brak danych dotyczących farmakokinetyki octanu leuproreliny u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Rakotwórczość

Trwające dwa lata badania rakotwórczości leku przeprowadzono na szczurach i myszach. Po 24 miesiącach, u szczurów zaobserwowano zależne od dawki zwiększenie częstości występowania łagodnego rozrostu przysadki mózgowej oraz jej łagodnych gruczolaków w przypadkach, gdy octan leuproreliny podawano podskórnie w dużych dawkach dobowych (od 0,6 do 4 mg/kg mc.). Stwierdzono istotne, ale niezwiązane z dawką zwiększenie częstości występowania gruczolaków wyspowokomórkowych trzustki u samic oraz gruczolaków z komórek śródmiąższowych jądra u samców (największa częstość występowania w grupie otrzymującej małą dawkę). U myszy nie zaobserwowano wywołanych przez octan leuproreliny nowotworów lub nieprawidłowości przysadki po dawce wynoszącej nawet 60 mg/kg mc. podawanej przez dwa lata.U dorosłych pacjentów, którym podawano octan leuproreliny przez okres do 3 lat w dawce 10 mg/dobę oraz przez 2 lata w dawce 20 mg/dobę nie wykazano zmian przysadki.

Mutagenność

Badania nad ewentualnym działaniem mutagennym octanu leuproreliny przeprowadzono na bakteriach i ssakach. Badania te nie dostarczyły dowodów na wystąpienie działania mutagennego.

Wpływ na reprodukcję i rozwój potomstwa

Octan leuproreliny może zmniej szyć płodność u mężczyzn i kobiet. Podanie samcom i samicom szczurów octanu leuproreliny w dawce 0,024, 0,24 i 2,4 mg/kg mc. miesięcznie przez 3 miesiące (zaledwie 1/300 szacunkowej miesięcznej dawki u ludzi) spowodowało zanik narządów rozrodczych oraz zahamowanie czynności rozrodczej.

Prowadzone u dorosłych pacjentów badania kliniczne i farmakologiczne octanu leuproreliny i podobnych analogów wykazały całkowitą odwracalność zahamowania płodności po odstawieniu produktu podawanego uprzednio nieprzerwanie przez okres do 24 tygodni.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas polimlekowy (PLA)

Mannitol

Skład rozpuszczalnika:

Sól sodowa karboksymetylocelulozy

Mannitol

Polisorbat 80

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Chronić od światła. Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Zestaw: 1 fiolka z mikrosferami, 1 ampułka z rozpuszczalnikiem, 1 zestaw do wstrzykiwań (strzykawka jednorazowa, 2 igły jednorazowe, gazik nasączony alkoholem) - całość w tekturowym pudełku.

Rodzaj opakowania

Fiolka ze szkła bezbarwnego z korkiem gumowym, kapslem aluminiowym i polipropylenową nakładką. Ampułka ze szkła bezbarwnego.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Zawiesinę przygotować bezpośrednio przed podaniem w następujący sposób:

1.    Strzykawką z igłą rozmiar 23 G pobrać z ampułki 2 ml rozpuszczalnika i wstrzyknąć do fiolki z lekiem stosując technikę aseptyczną.

2.    Dokładnie wstrząsać, aż do uzyskania jednorodnej mlecznej zawiesiny.

3.    Natychmiast po przygotowaniu zawiesinę pobrać z fiolki strzykawką i wstrzykiwać podskórnie lub domięśniowo.

Każdorazowo należy zmieniać miejsce wstrzyknięcia (skóra brzucha, pośladki, udo).

Produkt nie zawiera środka konserwującego. Zawiesinę należy wyrzucić, jeśli nie zostanie natychmiast podana.

Uwaga. Do przygotowania zawiesiny należy użyć rozpuszczalnika wchodzącego w skład zestawu.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

AbbVie Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

4180

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 28 maja 1999 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 18 września 2013

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

16

Lucrin Depot