Imeds.pl

Lucrin Depot 11,25 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Lucrin Depot 11,25 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

Leuprorelini acetas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Lucrin Depot i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lucrin Depot

3.    Jak stosować lek Lucrin Depot

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lucrin Depot

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Lucrin Depot i w jakim celu się go stosuje

Octan leuproreliny, substancja czynna leku Lucrin Depot, jest syntetycznym odpowiednikiem występującego naturalnie hormonu gonadoliberyny, który kontroluje uwalnianie hormonów gonadotropowych (LH i FSH) z przedniego płata przysadki. Hormony te stymulują syntezę hormonów płciowych w jądrach i jajnikach.

Lek Lucrin Depot po wstrzyknięciu powoduje krótkotrwałe pobudzenie uwalniania hormonów gonadotropowych, a następnie w ciągu 2 - 4 tygodni leczenia zahamowanie tego procesu. U mężczyzn następuje obniżenie stężenia testosteronu do poziomu występującego przy braku czynności gruczołów płciowych. U kobiet stężenie estrogenów obniża się do wartości, które występują zwykle po usunięciu jajników lub po menopauzie. Niskie stężenie testosteronu lub estrogenów we krwi utrzymuje się przez cały okres leczenia. Prowadzi to do zahamowania wzrostu guzów hormonowrażliwych i zmniejszenia nasilenia objawów choroby.

Lek Lucrin Depot jest wskazany:

-    w leczeniu raka gruczołu krokowego, kiedy wymagane jest obniżenie stężenia testosteronu do stężenia charakterystycznego dla braku czynności gruczołów płciowych (stężenia kastracyjnego).

-    w leczeniu endometriozy przez okres 6 miesięcy. Lek można stosować wyłącznie w leczeniu farmakologicznym lub w leczeniu farmakologicznym uzupełniającym zabieg chirurgiczny.

-    w leczeniu mięśniaków gładkokomórkowych macicy (leiomyoma uteri) przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Leczenie można stosować przed zabiegiem chirurgicznym usunięcia mięśniaków lub macicy. Lek może też być stosowany w celu zmniejszenia nasilenia objawów u kobiet w okresie okołomenopauzalnym, które nie chcą poddać się zabiegowi chirurgicznemu.

w leczeniu raka piersi estrogenozależnego u kobiet przed menopauzą i w okresie okołomenopauzalnym, u których wymagana jest farmakologiczna supresja czynności jajników.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lucrin Depot

Kiedy nie stosować leku Lucrin Depot:

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na octan leuproreliny, podobne nonapeptydy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    U kobiet, które są w ciąży lub u których istnieje uzasadnione podejrzenie ciąży.

-    U pacjentek z krwawieniem z pochwy o nieustalonej przyczynie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Niezależnie od wskazań

•    W pierwszych tygodniach leczenia, ponieważ w rzadkich przypadkach, wystąpić może przemijające zaostrzenie objawów lub nowe objawy choroby.

•    U pacjentów leczonych lekami z tej samej grupy terapeutycznej co lek Lucrin Depot istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia depresji, która może być ciężka. Jeśli u pacjenta wystąpią objawy depresji powinien powiadomić o tym lekarza, który zastosuje odpowiednie leczenie.

•    W przypadku długotrwałego leczenia wystąpić mogą zmiany gęstości mineralnej kości, które u kobiet są przemijające i ustępują po zaprzestaniu podawania leku.

•    U pacjentów, u których stwierdzano w przeszłości napady drgawek, padaczkę, zaburzenia przepływu mózgowego, anomalie lub nowotwory ośrodkowego układu nerwowego oraz pacjentów przyjmujących leki, których stosowanie może powodować drgawki, takie jak bupropion i selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny, istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek. Ryzyko wystąpienia drgawek istnieje również u pacjentów, u których nie występowały żadne z wymienionych powyżej zaburzeń.

Pacjenci z rakiem gruczołu krokowego

•    U niewielkiej liczby pacjentów stwierdza się okresowe nasilenie bólów kostnych, które należy leczyć objawowo.

•    W pojedynczych przypadkach dojść może do niedrożności moczowodu i ucisku na rdzeń kręgowy, który może spowodować porażenie, niekiedy z powikłaniami prowadzącymi nawet do zgonu. U zagrożonych pacjentów lekarz rozważy możliwość rozpoczęcia leczenia od codziennych wstrzyknięć octanu leuproreliny przez pierwsze dwa tygodnie, aby ułatwić odstawienie leku, jeśli okaże się to konieczne.

•    Pacjentom z przerzutami do kręgosłupa i (lub) zatrzymaniem moczu należy zapewnić stałą opiekę lekarza w pierwszych tygodniach leczenia.

•    Notowano przypadki hiperglikemii (zwiększone stężenie glukozy we krwi). Może to być objawem wystąpienia cukrzycy lub u pacjentów z cukrzycą pogorszenia się kontroli glikemii. Lekarz zleci okresowo oznaczanie stężenia glukozy we krwi.

•    Zwiększa się ryzyko wystąpienia zawału serca, nagłego zgonu sercowego i udaru. Lekarz zleci badania, które będą miały na celu wykrycie objawów wskazujących na rozwój choroby układu krążenia.

•    Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia serca lub naczyń krwionośnych, w tym zaburzenia rytmu serca (arytmia) lub jeśli pacjent przyjmuje leki, które mogą powodować wydłużenie odstępu QT (przykłady tych leków patrz „Lek Lucrin Depot a inne leki”, poniżej). Ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca może się zwiększać, gdy pacjent stosuje lek Lucrin Depot.

Lekarz będzie kontrolował reakcję na leczenie zlecając oznaczanie w surowicy stężenia testosteronu i swoistego dla gruczołu krokowego antygenu (PSA).

Pacjentki z mięśniakami macicy/endometriozą/rakiem piersi

•    Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć ciążę.

•    U pacjentek z mięśniakami macicy wystąpić mogą ciężkie krwotoki z pochwy, wymagające interwencji medycznej lub zabiegu chirurgicznego.

Lek Lucrin Depot a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy oczekiwać interakcji leku Lucrin Depot z innymi lekami.

Lek Lucrin Depot może wpływać na działanie niektórych leków stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca (np. chinidyna, prokainamid, amiodaron i sotalol) lub może nasilać ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca, kiedy stosowany jest z niektórymi innymi lekami [np. metadon (stosowany w leczeniu bólu lub w programach leczenia substytucyjnego uzależnień), moksyfloksacyna (antybiotyk), leki przeciwpsychotyczne stosowane w ciężkich zaburzeniach psychicznych].

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Lucrin Depot jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży.

Nie wiadomo czy octan leuproreliny przenika do mleka ludzkiego i dlatego nie należy stosować leku Lucrin Depot u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie badano wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Interakcje leku z badaniami laboratoryjnymi

Badania diagnostyczne wytwarzania gonadotropin przez przysadkę oraz czynności jajnika wykonywane w czasie leczenia i przez okres do trzech miesięcy po jego przerwaniu mogą dawać błędne wyniki.

3. Jak stosować lek Lucrin Depot

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy stosować wyłącznie pod kontrolą lekarza specjalisty.

Zalecana dawka to 11,25 mg, w pojedynczym wstrzyknięciu domięśniowym lub podskórnym, podawana raz na trzy miesiące.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lucrin Depot

W przypadku przedawkowania pacjent powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą oraz należy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące.

Przerwanie stosowania leku Lucrin Depot

Nie należy przerywać leczenia. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek Lucrin Depot oddziaływuje na produkcję hormonów płciowych. Wymienione poniżej objawy

niepożądane, obserwowane w różnych populacjach pacjentów, mogą być wynikiem takiego działania.

I tak, u mężczyzn wystąpić może:

-    przejściowe zaostrzenie objawów nowotworu gruczołu krokowego, pogorszenie raka gruczołu krokowego,

-    zwiększenie masy ciała, zmniej szenie masy ciała,

-    utrata lub zmniej szenie popędu płciowego, zwiększenie popędu płciowego,

-    ból głowy, osłabienie siły mięśni,

-    rozszerzenie naczyń krwionośnych, uderzenia gorąca, zmniej szenie ciśnienia tętniczego, niedociśnienie ortostatyczne,

-    sucha skóra, nadmierna potliwość, wysypka, pokrzywka (obrzęk skóry z zaczerwienieniem i swędzeniem), nieprawidłowy wzrost włosów, zmiany w wyglądzie włosów, poty nocne, brak lub skąpe owłosienie, zaburzenie zabarwienia skóry, zimne poty, nadmierne owłosienie,

-    nieprawidłowe powiększenie piersi, tkliwość piersi, zaburzenia wzwodu, ból jąder, powiększenie piersi, ból piersi, ból gruczołu krokowego, obrzęk prącia, zaburzenie prącia, zmiany zanikowe jąder,

-    suchość błony śluzowej,

-    zwiększenie stężenia swoistego antygenu gruczołu krokowego, zmniejszenie gęstości mineralnej kości.

U kobiet:

-    zwiększenie masy ciała, zmniej szenie masy ciała,

-    utrata lub zmniejszenie popędu płciowego, zwiększenie popędu płciowego, chwiejność emocjonalna,

-    ból głowy,

-    uderzenia gorąca, rozszerzenie naczyń krwionośnych, zmniejszenie ciśnienia tętniczego,

-    trądzik, łojotok, suchość skóry, pokrzywka, nieprzyjemny zapach skóry, nadmierna potliwość, nieprawidłowy wzrost włosów, nadmierne owłosienie, zmiany w wyglądzie włosów, wyprysk, zaburzenie paznokci, nocne poty,

-    krwotok z pochwy, bolesne miesiączkowanie, zaburzenie miesiączkowania, powiększenie piersi, przekrwienie i obrzęk piersi, zmiany zanikowe piersi, wydzielina z narządów płciowych, wydzielina z pochwy, mlekotok, ból piersi, krwotok z macicy, objawy menopauzy, odczuwanie bólu w czasie stosunku płciowego, zapalenie macicy, zapalenie pochwy, krwotok miesiączkowy,

-    uczucie gorąca, rozdrażnienie,

-    zmniejszenie gęstości mineralnej    kości.

Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn w przypadku stosowania przez okres od 6 do 12 miesięcy: cukrzyca,

nieprawidłowa tolerancja glukozy, zwiększenie stężenia całkowitego cholesterolu, zwiększenie stężenia

LDL, zwiększenie stężenia triglicerydów, osteoporoza.

W badaniach klinicznych leku Lucrin Depot do stosowania raz na 3 miesiące (11,25 mg) w zależności od

wskazania, w którym stosowano lek zgłaszano następujące działania niepożądane:

Pacjenci z rakiem gruczołu krokowego

bardzo często (u więcej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    zwiększenie masy ciała, zmniej szenie popędu płciowego, uderzenia gorąca, nadmierna potliwość, ból kości, oddawanie moczu w nocy, zaburzenie wzwodu, zaburzenie jąder, uczucie zmęczenia, odczyn w miejscu wstrzyknięcia;

często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

•    zapalenie oskrzeli, zakażenie dróg moczowych, niedokrwistość, jadłowstręt, zmniejszenie masy ciała, bezsenność, depresja, zmienność nastroju, obrzęk limfatyczny, nadciśnienie tętnicze, zakrzepowe zapalenie żył, ból głowy, parestezje (zaburzenia czucia w kończynach), duszność, astma, zaparcia, nudności, świąd, ból stawów, osłabienie siły mięśni, ból pleców, ból w kończynie, bolesne lub trudne oddawanie moczu, ginekomastia (nieprawidłowe powiększenie piersi), ból, obrzęk obwodowy, obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, astenia (przewlekłe zmęczenie), guzek w miejscu wstrzyknięcia, ból w miejscu wstrzyknięcia, choroba grypopodobna, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi, zwiększenie stężenia swoistego dla gruczołu krokowego antygenu (PSA), nieprawidłowy zapis EKG;

niezbyt często (u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):

   zakażenie torbieli, zakażenie wirusowe, drożdżyca, posocznica, chłoniak rzekomy, eozynofilia (zwiększenie liczby granulocytów kwasochłonnych w rozmazie krwi), nadwrażliwość, hiperglikemia, hipoglikemia (zmniejszenie stężenia glukozy), odwodnienie, zawroty głowy, senność, drżenie, napady padaczkowe częściowe proste, dławica piersiowa, niewydolność serca, bradykardia (zwolnienie akcji serca), blok przedsionkowo-komorowy, tętniak, zapaść krążeniowa, zaczerwienienie skóry z uczuciem gorąca, krwiak, kaszel, przewlekła obturacyjna choroba płuc, zapalenie błony śluzowej żołądka, cholestatyczne zapalenie wątroby, uszkodzenie komórek wątroby, łysienie, wysypka, suchość skóry, ból mięśni, skurcze mięśni, nietrzymanie moczu, częstomocz, krwiomocz, zatrzymanie moczu, zaburzenie oddawania moczu, ból w klatce piersiowej, obrzęk z powodu grawitacji, suchość błon śluzowych, złe samopoczucie, zaburzenia chodu, zwiększenie wartości odczynu opadania krwinek czerwonych, zwiększenie stężenia testosteronu we krwi, złamanie, uraz głowy, upadek, wycięcie guza, przezcewkowa resekcja guza pęcherza, litotrypsja (pozaustrojowe rozkruszanie kamieni moczowych/żółciowych).

częstość nieznana:

•    zmiany w EKG (wydłużenie odstępu QT).

Pacjentki z endometrioza/mięśniakami macicy

bardzo często (u więcej niż u 1 na 10 pacjentek):

•    zwiększenie masy ciała, chwiejność emocjonalna, nerwowość, niepokój, zmniejszenie popędu płciowego, bezsenność, depresja, zawroty głowy, ból głowy, rozszerzenie naczyń krwionośnych, nudności, trądzik, zapalenie pochwy;

często (u 1 do 10 na 100 pacjentek):

•    zmniejszenie masy ciała, hipercholesterolemia (zwiększenie stężenia cholesterolu), stan splątania, wrogość, parastezje, migrena, hipertonia (zwiększone napięcie mięśni), zaburzenie widzenia, niedowidzenie, układowe zawroty głowy, kołatanie serca, zaparcia, wymioty, biegunka, wzdęcie z oddawaniem gazów, suchość w jamie ustnej, ból brzucha, łysienie, wybroczyny, łojotok, wysypka, suchość skóry, nadmierna potliwość, hirsutyzm (nadmierne owłosienie), artropatia (zwyrodnienie stawów), ból stawów, ból pleców, sztywność karku, ból szyi, bolesne lub trudne oddawanie moczu, zmiany zanikowe piersi, wydzielina z dróg płciowych, ból piersi, ból w obrębie jamy miednicy, ból, ból w klatce piersiowej, obrzęki, astenia, ból w miejscu wstrzyknięcia, dreszcze, pragnienie, nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby;

niezbyt często (u 1 do 10 na 1 000 pacjentek):

•    zakażenie, odmiedniczkowe zapalenie nerek, czyrak, zapalenie śluzówki nosa, drożdżyca sromu i pochwy, grypa, jadłowstręt, zwiększenie łaknienia, zaburzenia osobowości, urojenia, nieprawidłowe myślenie, nastrój euforyczny, zmienność nastroju, apatia (stan zmniejszonej aktywności i wrażliwości na bodźce), senność, amnezja (utrata pamięci), omdlenie, ataksja (niezborność ruchowa), zaburzenie smaku, zaburzenie oka, ból oka, zapalenie spojówek, tachykardia (przyspieszenie akcji serca), krwawienie z nosa, dysfonia (zaburzenia głosu), powiększenie obwodu brzucha, niestrawność, zapalenie błony śluzowej żołądka, krwawienie dziąseł, tkliwość wątroby, wysypka plamkowo-grudkowa, reakcja nadwrażliwości na światło, nieprzyjemny zapach ciała, pęcherzykowe zapalenie skóry, przebarwienie skóry, zaburzenia włosów, zaburzenia paznokci, ból mięśni, zapalenie stawów, nietrzymanie moczu, częstomocz, zaburzenie miesiączkowania, powiększenie piersi, przekrwienie i obrzęk piersi, mlekotok, krwotok z macicy, krwotok miesiączkowy, odczyn w miejscu wstrzyknięcia, guzek w miejscu wstrzyknięcia, nadwrażliwość w miejscu wstrzyknięcia, nasilenie się dolegliwości, nieprawidłowy wynik badania laboratoryjnego.

Pacjentki z rakiem piersi

bardzo często (u więcej niż u 1 na 10 pacjentek):

•    zwiększenie łaknienia, zwiększenie masy ciała, zmniejszenie masy ciała, nagłe zmiany nastroju, nerwowość, bezsenność, depresja, zawroty głowy, ból głowy, uderzenia gorąca, nudności, nadmierna potliwość, ból stawów, ból pleców, astenia, ból w miejscu wstrzyknięcia, stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia, ogólne pogorszenie stanu zdrowia, uczucie gorąca;

często (u 1 do 10 na 100 pacjentek):

•    zmniejszenie łaknienia, zaburzenie snu, parestezje, senność, zaburzenie pamięci, niedoczulica, drżenie, zapalenie spojówek, głuchota, choroba lokomocyjna, obrzęk małżowiny usznej, kołatanie serca, krwawienie z nosa, duszność, zwiększenie ilości plwociny, kaszel, zaparcia, wymioty, powiększenie obwodu brzucha, biegunka, zapalenie dziąseł, zapalenie błony śluzowej żołądka, ból w nadbrzuszu, ból w dole brzucha, zapalenie jamy ustnej, odruchy wymiotne, nieprawidłowa czynność wątroby, stłuszczenie wątroby, rumień, łysienie, trądzik, wysypka, wyprysk, ból kości, ból szyi, choroba zwyrodnieniowa kości i stawów, osłabienie mięśni, sztywność mięśni i kośćca, drżenie mięśni, częstomocz, wydzielina z pochwy, ból piersi, krwotok z macicy, objawy menopauzy, zapalenie pochwy, ból w klatce piersiowej, obrzęki, uczucie zmęczenia, gorączka, odczyn w miejscu wstrzyknięcia, świąd w miejscu wstrzyknięcia, rumień w miejscu wstrzyknięcia, rozdrażnienie, złe samopoczucie;

niezbyt często (u 1 do 10 na 1 000 pacjentek):

•    zakażenie górnych dróg oddechowych, leukopenia (zmniejszenie liczby leukocytów we krwi), jadłowstręt, zwiększenie ciepłoty ciała.

U kobiet stosujących ten lek notowano przypadki poważnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, w tym

zakrzepicę żył głębokich, zator płuc, zawał mięśnia sercowego, udar i przejściowy atak niedokrwienny.

Nie wiadomo czy istnieje związek przyczynowy między stosowaniem leku, a tymi zaburzeniami.

Obserwacje po wprowadzeniu leku do obrotu

Działania niepożądane obserwowane podczas stosowania tego lub innych leków zawierających octan leuproreliny w postaci do wstrzykiwań podano poniżej. Należy w tym miejscu podkreślić, że niektórych z wymienionych poniżej działań niepożądanych nie stwierdza się u wszystkich pacjentów, a dla wielu nie ustalono związku ze stosowaniem octanu leuproreliny.

Zapalenie gardła, zapalenie płuc, zakażenie dróg moczowych, zakażenie.

Rak skóry.

Niedokrwistość.

Reakcja anafilaktyczna.

Wole, krwotok do przysadki.

Odwodnienie, cukrzyca, zwiększone łaknienie, hipoglikemia, hiperlipidemia (zwiększenie stężenia tłuszczów we krwi), hiperfosfatemia (zwiększenie stężenia fosforu we krwi), hipoproteinemia (zmniejszenie stężenia białka we krwi).

Depresja, nagłe zmiany nastroju, nerwowość, bezsenność, zaburzenia snu, niepokój, urojenia, zwiększenie popędu płciowego, myśli samobójcze, próby samobójstwa.

Zawroty głowy, niedoczulica, letarg, neurogenna choroba mięśni, parestezje, neuropatia obwodowa (choroba nerwów obwodowych), zaburzenie pamięci, przejściowy atak niedokrwienny, omdlenie, utrata świadomości, zaburzenia smaku, udar mózgu, porażenie, ból głowy, drgawki.

Zaburzenia widzenia, niedowidzenie, niewyraźne widzenie, suchość oczu, zaburzenie oka. Zaburzenia słuchu, szumy uszne.

Dławica piersiowa, bradykardia, zaburzenia rytmu serca, zastoinowa niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego, tachykardia, nagły zgon sercowy.

Zapalenie żyły, zakrzepica, żylak, obrzęk limfatyczny, niedokrwienie, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze, uderzenia gorąca.

Kaszel, duszność, krwawienie z nosa, krwioplucie, szmer tarcia opłucnej, zwłóknienie płuc, wysięk opłucnowy, nacieczenie tkanki płucnej, zaburzenie oddechowe, obrzęk błony śluzowej zatok, zator tętnicy płucnej, śródmiąższowa choroba płuc.

Zaparcia, biegunka, suchość w jamie ustnej, trudności w połykaniu, krwotok z przewodu pokarmowego, zaburzenie żołądkowo-jelitowe, nudności, wrzód trawienny, polip odbytnicy, wymioty, powiększenie obwodu brzucha.

Nieprawidłowa czynność wątroby, żółtaczka, ciężkie uszkodzenie wątroby.

Zapalenie skóry, suchość skóry, nieprawidłowy wzrost włosów, łysienie, zaburzenie zabarwienia skóry, świąd, wysypka, zmiana skórna, pokrzywka, wybroczyny, reakcja nadwrażliwości na światło.

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, artropatia, ból stawów, ból mięśni, zapalenie pochewki ścięgna, obrzęk okolicy kości skroniowej.

Skurcz pęcherza moczowego, krwiomocz, nietrzymanie moczu, częstomocz, niedrożność dróg moczowych, naglące parcie na mocz, zaburzenie dróg moczowych.

Obrzęk prącia, zaburzenie prącia, ból gruczołu krokowego, zmiany zanikowe jąder, ból jąder, zaburzenie jąder, ból piersi, tkliwość piersi, ginekomastia, krwotok z pochwy, zaburzenie miesiączkowania, krwotok z macicy.

Astenia, dreszcze, gorączka, ból, obrzęki, pragnienie, odczyn w miej scu wstrzyknięcia, stan zapalny w miej scu wstrzyknięcia, ból w miejscu wstrzyknięcia, stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia, jałowy ropień w miejscu wstrzyknięcia, krwiak w miejscu wstrzyknięcia, guzek, stan zapalny, zwłóknienie narządów miednicy.

Nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby, zwiększenie lub zmniejszenie stężeń wskaźników biochemicznych we krwi, zmiany w zapisie EKG, szmery serca.

Złamanie trzonów kręgów.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Lucrin Depot

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Chronić od światła. Nie zamrażać.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się przebarwienia zawartości fiolki z lekiem lub zmętnienie rozpuszczalnika.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których już się nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Lucrin Depot

-    Substancją czynną leku jest leuproreliny octan. Jedna fiolka zawiera 11,25 mg leuproreliny octanu.

-    Pozostałe składniki to: kwas polimlekowy (PLA) i mannitol.

Do fiolki z lekiem dołączona jest ampułka z rozpuszczalnikiem o składzie: sól sodowa karboksymetylocelulozy, mannitol, polisorbat 80 i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Lucrin Depot i co zawiera opakowanie

1 zestaw o składzie: 1 fiolka z mikrosferami, 1 ampułka z rozpuszczalnikiem, 1 zestaw do wstrzykiwań (strzykawka jednorazowa, 2 igły jednorazowe, gazik nasączony alkoholem) - całość w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

AbbVie Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa

Wytwórca

Abbott Laboratories S.A. Avenida de Burgos 91 28050 Madryt Hiszpania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

AbbVie Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa Tel.: + 48 22 372 78 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

PRZYGOTOWANIE LEKU DO PODANIA

Do fiolki z lekiem należy dodać 2 ml rozpuszczalnika (patrz: "SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ZAWIESINY"). Zawartość fiolki dokładnie wymieszać, aż do uzyskania jednolitej mlecznej zawiesiny. Zawiesinę wstrzykiwać podskórnie lub domięśniowo natychmiast po przygotowaniu. Każdorazowo należy zmieniać miejsce wstrzyknięcia (skóra brzucha, pośladki, udo). Zaleca się stosowanie igieł załączonych do zestawu.

Lek nie zawiera środka konserwującego i dlatego przygotowaną zawiesinę należy wyrzucić, jeśli nie została natychmiast podana.

UWAGA. Do przygotowania zawiesiny należy użyć rozpuszczalnika wchodzącego w skład zestawu.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ZAWIESINY Zawiesinę przygotować z zachowaniem zasad aseptyki, bezpośrednio przed użyciem

rozpuszczalnikiem trzymać w taki sposób, aby płyn znajdował się w jej dolnej części. Odłamać czubek.

4. Zawartość fiolki dokładnie wytrząsnąć, aż do uzyskania jednolitej mlecznej zawiesiny.
3. Z fiolki z lekiem usunąć krążek ochronny i wstrzyknąć pobrany rozpuszczalnik.


2. Za pomocą znajdującej się w zestawie igły 23 G i strzykawki pobrać 2 ml rozpuszczalnika z ampułki. Do przygotowania zawiesiny nie używać innego rozpuszczalnika.


5. Na strzykawkę nałożyć drugą igłę 23 G znajdującą się w zestawie i pobrać z fiolki sporządzoną zawiesinę. Miejsce wstrzyknięcia zdezynfekować dołączonym do zestawu gazikiem nasączonym alkoholem i natychmiast wstrzyknąć lek podskórnie lub domięśniowo. Uwaga. Zawiesinę należy wyrzucić jeśli nie została natychmiast podana.


6. Zmieniać miejsce wstrzyknięcia (skóra brzucha, pośladki, udo).

10