+ iMeds.pl

Lucrin depot 3,75 mgUlotka Lucrin depot

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Lucrin Depot 3,75 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

Leuprorelini acetas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Lucrin Depot i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lucrin Depot

3.    Jak stosować lek Lucrin Depot

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lucrin Depot

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Lucrin Depot i w jakim celu się go stosuje

Octan leuproreliny, substancja czynna leku Lucrin Depot, jest syntetycznym hormonem, który hamuje

produkcję hormonów płciowych - testosteronu i estrogenu w jądrach i jajnikach.

Lek Lucrin Depot jest wskazany:

-    w leczeniu raka gruczołu krokowego, kiedy wymagane jest obniżenie stężenia testosteronu do stężenia charakterystycznego dla braku czynności gruczołów płciowych (stężenia kastracyjnego),

-    w leczeniu endometriozy przez okres 6 miesięcy. Lek można stosować wyłącznie w leczeniu farmakologicznym lub w leczeniu farmakologicznym uzupełniającym zabieg chirurgiczny,

-    w leczeniu mięśniaków gładkokomórkowych macicy (leiomyoma uteri) przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Leczenie można stosować przed zabiegiem chirurgicznym usunięcia mięśniaków lub macicy. Lek może też być stosowany w celu zmniejszenia nasilenia objawów u kobiet w okresie okołomenopauzalnym, które nie chcą poddać się zabiegowi chirurgicznemu,

-    w leczeniu przyczynowym dzieci z przedwczesnym pokwitaniem pochodzenia podwzgórzowo-przysadkowego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lucrin Depot Kiedy nie stosować leku Lucrin Depot

- Jeśli pacjent ma uczulenie na octan leuproreliny, podobne nonapeptydy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    U kobiet, które są w ciąży lub u których istnieje uzasadnione podejrzenie ciąży.

-    U pacjentek z krwawieniem z pochwy o nieustalonej przyczynie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ostrzeżenia i środki ostrożności niezależnie od wskazania, w którym lek jest stosowany

•    W pierwszych tygodniach leczenia w rzadkich przypadkach wystąpić może przemijające zaostrzenie objawów lub nowe objawy choroby.

•    U pacjentów stosujących lek Lucrin Depot istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia depresji, która może być ciężka. Jeśli u pacjenta wystąpią objawy depresji powinien natychmiast powiadomić o tym lekarza.

•    W przypadku długotrwałego leczenia wystąpić mogą zmiany gęstości mineralnej kości, które u kobiet są przemijające i ustępują po zaprzestaniu podawania leku. Pacjenci z osteoporozą lub innymi chorobami kości powinni przed rozpoczęciem leczenia poinformować o tym lekarza.

•    U pacjentów, u których stwierdzano w przeszłości napady drgawek, padaczkę, zaburzenia przepływu mózgowego, anomalie lub nowotwory ośrodkowego układu nerwowego oraz u pacjentów przyjmujących leki, których stosowanie może powodować drgawki, takie jak bupropion i selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny, istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek. Ryzyko wystąpienia drgawek istnieje również u pacjentów, u których nie występowały żadne z wymienionych powyżej zaburzeń.

Ostrzeżenia i środki ostrożności u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego

•    U niewielkiej liczby pacjentów stwierdza się okresowe nasilenie bólów kostnych, które należy leczyć objawowo.

•    W pojedynczych przypadkach dojść może do niedrożności moczowodu i ucisku na rdzeń kręgowy, co może spowodować porażenie, niekiedy z powikłaniami prowadzącymi nawet do zgonu.

•    Pacjentom z przerzutami do kręgosłupa i (lub) zatrzymaniem moczu należy zapewnić stałą opiekę lekarza w pierwszych tygodniach leczenia.

•    U niektórych pacjentów obserwowano zwiększenie stężenia glukozy we krwi. Może to być objawem wystąpienia cukrzycy lub u pacjentów z cukrzycą, nasilenia objawów choroby. W takim przypadku, lekarz zleci okresowo oznaczanie stężenia glukozy we krwi i jeśli to konieczne odpowiednie leczenie.

•    Zwiększa się ryzyko wystąpienia zawału serca, nagłego zgonu sercowego i udaru. Lekarz zleci badania, które będą miały na celu wykrycie objawów wskazujących na rozwój choroby układu krążenia.

•    Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia serca lub naczyń krwionośnych, w tym zaburzenia rytmu serca (arytmia) lub jeśli pacjent przyjmuje leki, które mogą powodować wydłużenie odstępu QT (przykłady tych leków patrz „Lek Lucrin Depot a inne leki”, poniżej). Ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca może się zwiększać, gdy pacjent stosuje lek Lucrin Depot.

Lekarz będzie kontrolował reakcję na leczenie, zlecając oznaczanie w surowicy stężenia testosteronu

i swoistego dla gruczołu krokowego antygenu (PSA).

Ostrzeżenia i środki ostrożności u pacjentek z mięśniakami macicy lub endometriozą

•    Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć ciążę.

•    U pacjentek z mięśniakami macicy wystąpić mogą ciężkie krwotoki z pochwy, wymagające interwencji medycznej lub zabiegu chirurgicznego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności u dzieci z przedwczesnym pokwitaniem pochodzenia podwzgórzowo-

przysadkowego

•    Należy stosować lek zgodnie z zaleceniami lekarza. Nieprzestrzeganie zaleceń lekarza lub stosowanie zbyt małych dawek leku mogą spowodować nawrót objawów dojrzewania płciowego takich, jak miesiączkowanie, rozwój gruczołów piersiowych i powiększenie jąder.

Lekarz będzie kontrolował reakcję na leczenie zlecając oznaczanie stężenia hormonów płciowych i wykonanie innych koniecznych badań.

Dzieci i młodzież

Lek Lucrin Depot może być stosowany wyłącznie u dzieci z przedwczesnym pokwitaniem pochodzenia podwzgórzowo -przysadkowego.

Lek Lucrin Depot a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie badano interakcji leku Lucrin Depot z innymi lekami.

Lek Lucrin Depot może wpływać na działanie niektórych leków stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca (np. chinidyna, prokainamid, amiodaron i sotalol) lub może nasilać ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca, kiedy stosowany jest z niektórymi innymi lekami [np. metadon (stosowany w leczeniu bólu lub w programach leczenia substytucyjnego uzależnień), moksyfloksacyna (antybiotyk), leki przeciwpsychotyczne stosowane w ciężkich zaburzeniach psychicznych].

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek Lucrin Depot jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży.

Nie wiadomo czy lek ten przenika do mleka ludzkiego i dlatego kobiety karmiące piersią nie powinny go stosować.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie badano wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Interakcje leku z badaniami laboratoryjnymi

Badania diagnostyczne wytwarzania gonadotropin przez przysadkę oraz czynności jajnika wykonywane w czasie leczenia i przez okres do trzech miesięcy po jego przerwaniu mogą dawać błędne wyniki.

3. Jak stosować lek Lucrin Depot

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przebieg leczenia lekiem Lucrin Depot musi odbywać się pod kontrolą lekarza specjalisty, który będzie zlecał wykonanie dodatkowych badań potwierdzających skuteczność i postęp leczenia.

Dawkowanie w leczeniu raka gruczołu krokowego, endometriozy oraz mięśniaków macicy

Zalecana dawka to 3,75 mg, w pojedynczym wstrzyknięciu podskórnym lub domięśniowym, podawana raz na

miesiąc.

Dawkowanie w leczeniu przedwczesnego pokwitania pochodzenia podwzgórzowo-przysadkowego Dawkę leku ustali lekarz.

Dawka początkowa

Zalecana dawka początkowa wynosi 0,3 mg/kg mc. co cztery tygodnie (co najmniej 7,5 mg), podawana domięśniowo lub podskórnie.

Dawkę początkową ustala się w zależności od masy ciała dziecka, w następujący sposób:

Masa ciała

Dawka

Liczba wstrzyknięć

Dawka całkowita

< 25 kg

3,75 mg x 2

1

7,5 mg

> 25 - 37,5 kg

3,75 mg x 3

2

11,25 mg

> 37,5 kg

3,75 mg x 4

2

15 mg

Dawka podtrzymująca

Jeśli nie osiągnięto zahamowania wydzielania hormonów, dawkę leku należy stopniowo zwiększać o 3,75 mg co cztery tygodnie. Dawka ta stanowić będzie dawkę podtrzymującą.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Lucrin Depot

W przypadku przedawkowania pacjent powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą oraz należy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące.

Pominięcie przyjęcia leku Lucrin Depot

Dawkę leku należy przyjąć tak szybko jak to możliwe. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Lucrin Depot

Nie należy przerywać leczenia. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek Lucrin Depot powoduje znaczne zmniejszenie stężenia hormonów płciowych, co może spowodować wystąpienie objawów będących wynikiem takiego działania leku. Dlatego należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich objawach, które wystąpią po zastosowaniu leku Lucrin Depot. Lekarz oceni czy jest to objaw związany z działaniem leku na syntezę hormonów płciowych czy jest to działanie niepożądane, które wystąpiło w wyniku stosowania leku.

Pacjenci z rakiem gruczołu krokowego

bardzo często (u więcej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    rozszerzenie naczyń krwionośnych, uderzenia gorąca, zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej we krwi;

często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

•    jadłowstręt, zmniejszenie popędu płciowego, duszność, nudności, wymioty, biegunka, nadmierna potliwość, ból stawów, zaburzenia wzwodu, zmiany zanikowe jąder, ból, obrzęk obwodowy, uczucie zmęczenia, ból w miejscu wstrzyknięcia, stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia, zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej we krwi, zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej;

niezbyt często (u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):

•    zapalenie śluzówki nosa, grzybicze zakażenie skóry, nowotwór, zwiększenie stężenia glukozy we krwi, zwiększenie masy ciała, bezsenność, zaburzenia snu, zmienność nastroju, depresja, zawroty głowy, parestezje (zaburzenia czucia w kończynach), senność, ból ucha, szumy uszne, niedowidzenie, arytmia, dławica piersiowa, dodatkowe skurcze komorowe, angiopatia (zaburzenie naczyniowe), nadciśnienie tętnicze, zaburzenia krążenia obwodowego, krwawienie z nosa, krwioplucie, rozedma płuc, łysienie, wysypka, w tym plamkowo-grudkowa, zaburzenia włosów, poty nocne, ból kości, ból mięśni, osłabienie mięśni, ból kończyn, bolesne lub trudne oddawanie moczu, częstomocz, krwiomocz, zastój moczu, wielomocz, ginekomastia (nieprawidłowe powiększenie piersi), ból w klatce piersiowej, astenia (przewlekłe zmęczenie), stan zapalny w miejscu wstrzyknięcia, rumień w miejscu wstrzyknięcia, podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia, dreszcze, nieprawidłowe wyniki badań diagnostycznych.

częstość nieznana:

•    zmiany w EKG (wydłużenie odstępu QT).

Pacjentki z endometriozą lub mięśniakami macicy

bardzo często (u więcej niż u 1 na 10 pacjentek):

•    zwiększenie masy ciała, chwiejność emocjonalna, zmniejszenie popędu płciowego, bezsenność, depresja, nerwowość/niepokój, zawroty głowy, ból głowy, rozszerzenie naczyń krwionośnych, nudności, trądzik, zapalenie pochwy;

często (u 1 do 10 na 100 pacjentek):

•    zmniejszenie masy ciała, hipercholesterolemia (zwiększone stężenie cholesterolu), stan splątania, wrogość, depresja jednobiegunowa, niepokój, parestezje (zaburzenia czucia w kończynach), migrena, hipertonia (zwiększone napięcie mięśni), osłabienie wzroku, niedowidzenie, układowe zawroty głowy, kołatanie serca, zaparcia, nudności i wymioty, biegunka, suchość w jamie ustnej, ból brzucha, wzdęcie z oddawaniem gazów, łysienie, wybroczyny, łojotok, wysypka, suchość skóry, nadmierna potliwość, nadmierne owłosienie, artropatia (zwyrodnienie stawów), ból stawów, sztywność karku, ból pleców, ból szyi, bolesne lub trudne oddawanie moczu, zmiany zanikowe piersi, wydzielina z dróg płciowych, ból piersi, ból w jamie miednicy, ból, astenia (przewlekłe zmęczenie), ból w klatce piersiowej, obrzęki, ból w miejscu wstrzyknięcia, dreszcze, pragnienie, nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby;

niezbyt często (u 1 do 10 na 1 000 pacjentek):

•    zakażenie, odmiedniczkowe zapalenie nerek, czyrak, zapalenie śluzówki nosa, drożdżyca sromu i pochwy, grypa, jadłowstręt, zwiększenie łaknienia, zaburzenia osobowości, urojenia, nieprawidłowe myślenie, nastrój euforyczny, zmienność nastroju, apatia (zmniejszenie wrażliwości na bodźce emocjonalne

i fizyczne), senność, amnezja (utrata pamięci), omdlenie, zaburzenia smaku, ataksja (niezborność ruchów), zaburzenie oka, ból oka, tachykardia (przyspieszenie akcji serca), krwawienie z nosa, dysfonia (zaburzenia głosu), powiększenie obwodu brzucha, wymioty, niestrawność, zapalenie błony śluzowej żołądka, krwawienie dziąseł, tkliwość wątroby, wysypka plamkowo-grudkowa, nieprzyjemny zapach ciała, zaburzenia paznokci, przebarwienie skóry, pęcherzykowe zapalenie skóry, reakcja nadwrażliwości na światło, zaburzenia włosów, ból mięśni, zapalenie stawów, nietrzymanie moczu, częstomocz, zaburzenie miesiączkowania, powiększenie piersi, przekrwienie i obrzęk piersi, mlekotok, krwotok z macicy, krwotok miesiączkowy, odczyn w miejscu wstrzyknięcia, guzek w miejscu wstrzyknięcia, obrzęk twarzy, nadwrażliwość w miejscu wstrzyknięcia, nasilenie dolegliwości, nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych.

U pacjentek stosujących lek Lucrin Depot obserwowano zmniejszenie gęstości kości, które ustępowało po

zaprzestaniu leczenia.

U kobiet stosujących ten lek notowano przypadki poważnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, w tym zakrzepicę żył głębokich, zator płuc, zawał mięśnia sercowego, udar i przejściowy atak niedokrwienny. Nie wiadomo czy istnieje związek przyczynowy między stosowaniem leku a tymi zaburzeniami.

Dzieci z przedwczesnym pokwitaniem pochodzenia podwzgórzowo-przysadkowego

często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

•    opóźnienie wzrostu, zwiększenie masy ciała, chwiejność emocjonalna, ból głowy, rozszerzenie naczyń krwionośnych, trądzik, wysypka, nieprzyjemny zapach ciała, nieprawidłowe powiększenie piersi

u chłopców, zapalenie pochwy, ból, odczyn w miejscu wstrzyknięcia;

niezbyt często (u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):

•    zakażenie, zapalenie śluzówki nosa, grypa, zapalenie gardła, zapalenie zatok, nowotwór szyjki macicy, nadwrażliwość, przedwczesne dojrzewanie, wole, zwiększenie łaknienia, nerwowość, depresja, zmienność nastroju, senność, omdlenie, zwiększenie ruchliwości, bradykardia (zwolnienie akcji serca), nadciśnienie tętnicze, zaburzenie naczyń obwodowych, krwawienie z nosa, astma, zaparcia, nudności

i wymioty, trudności w połykaniu, zapalenie dziąseł, niestrawność, łysienie, nadmierne owłosienie typu męskiego u dziewczynek, zaburzenia włosów, zaburzenie paznokci, bielactwo, zmiany przerostowe skóry, plamica, ból mięśni, artropatia (choroba stawów), miopatia (choroba mięśni), ból stawów, nietrzymanie moczu, krwotok z pochwy, zaburzenie szyjki macicy, bolesne miesiączkowanie, zaburzenia miesiączkowania, powiększenie piersi, wydzielina z pochwy, ból piersi, feminizacja, obrzęk obwodowy, gorączka, hipertrofia (rozrost), nasilenie dolegliwości, obecność przeciwciał przeciwjądrowych, podwyższony odczyn opadania krwinek czerwonych.

Poniżej wymieniono działania niepożądane, które obserwowano u pacjentów stosujących lek Lucrin Depot, ale nie ustalono częstości ich występowania.

•    Zapalenie gardła, zapalenie płuc, zakażenie dróg moczowych, zakażenie.

•    Rak skóry.

•    Niedokrwistość.

•    Reakcj a anafilaktyczna (poważna reakcj a alergiczna).

•    Wole, krwotok do przysadki.

•    Odwodnienie, cukrzyca, zwiększone łaknienie, hipoglikemia (zmniejszenie stężenia glukozy), hiperlipidemia (zwiększenie stężenia tłuszczów), hiperfosfatemia (zwiększenie stężenia fosforu), hipoproteinemia (zmniejszenie stężenia białka).

•    Depresja, nagłe zmiany nastroju, nerwowość, bezsenność, zaburzenia snu, niepokój, urojenia, zwiększenie popędu płciowego, myśli samobójcze, próby samobójstwa.

•    Zawroty głowy, niedoczulica, letarg, neurogenna choroba mięśni, parestezje (zaburzenia czucia

w kończynach), neuropatia obwodowa (choroba nerwów obwodowych), zaburzenia pamięci, przejściowy atak niedokrwienny, omdlenie, utrata świadomości, zaburzenia smaku, udar mózgu, porażenie, ból głowy, drgawki.

•    Zaburzenia widzenia, niedowidzenie, niewyraźne widzenie, suchość oczu, zaburzenie oka.

•    Zaburzenia słuchu, szumy uszne.

•    Dławica piersiowa, bradykardia, zaburzenia rytmu serca, zastoinowa niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego, tachykardia, nagły zgon sercowy.

•    Zapalenie żyły, zakrzepica, żylak, obrzęk limfatyczny, niedokrwienie, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze, uderzenia gorąca.

•    Kaszel, duszność, krwawienie z nosa, krwioplucie, szmer tarcia opłucnej, zwłóknienie płuc, wysięk opłucnowy, nacieczenie tkanki płucnej, zaburzenie oddechowe, obrzęk błony śluzowej zatok, zator tętnicy płucnej, śródmiąższowa choroba płuc.

•    Zaparcia, biegunka, suchość w jamie ustnej, trudności w połykaniu, krwotok z przewodu pokarmowego, zaburzenie żołądkowo-jelitowe, nudności, wrzód trawienny, polip odbytnicy, wymioty, powiększenie obwodu brzucha.

•    Nieprawidłowa czynność wątroby, żółtaczka, ciężkie uszkodzenie wątroby.

•    Zapalenie skóry, suchość skóry, nieprawidłowy wzrost włosów, łysienie, zaburzenie zabarwienia skóry, świąd, wysypka, zmiana skórna, pokrzywka, wybroczyny, reakcja nadwrażliwości na światło.

•    Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, artropatia (choroba stawów), ból stawów, ból mięśni, zapalenie pochewki ścięgna, obrzęk okolicy kości skroniowej.

•    Skurcz pęcherza moczowego, krwiomocz, nietrzymanie moczu, częstomocz, niedrożność dróg moczowych, naglące parcie na mocz, zaburzenie dróg moczowych.

•    Obrzęk prącia, zaburzenie prącia, ból gruczołu krokowego, zmiany zanikowe jąder, ból jąder, zaburzenie jąder, ból piersi, tkliwość piersi, ginekomastia, krwotok z pochwy, zaburzenie miesiączkowania, krwotok z macicy.

•    Astenia, dreszcze, gorączka, ból, obrzęki, pragnienie, odczyn w miej scu wstrzyknięcia, stan zapalny w miejscu wstrzyknięcia, ból w miejscu wstrzyknięcia, stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia, jałowy ropień w miejscu wstrzyknięcia, krwiak w miejscu wstrzyknięcia, guzek, stan zapalny, zwłóknienie narządów miednicy.

•    Nieprawidłowe wyniki badań diagnostycznych (m.in. prób czynnościowych wątroby, zwiększenie lub zmniej szenie stężeń wskaźników biochemicznych we krwi), zmiany w zapisie EKG, szmery serca.

•    Złamanie trzonów kręgów.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce,

należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Lucrin Depot

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Chronić od światła. Nie zamrażać.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się przebarwienia zawartości fiolki z lekiem lub zmętnienie rozpuszczalnika.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek Lucrin Depot

-    Substancją czynną leku jest leuproreliny octan.

1 fiolka zawiera 3,75 mg leuproreliny octanu.

-    Pozostałe składniki to: kopolimer kwasu DL-mlekowego i glikolowego, żelatyna, mannitol.

Do fiolki z lekiem dołączona jest ampułka z rozpuszczalnikiem o składzie: sól sodowa karboksymetylocelulozy, mannitol, polisorbat 80 i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Lucrin Depot i co zawiera opakowanie

Lek dostarczany jest jako 1 zestaw lub 3 zestawy

1 zestaw zawiera:

-    1 fiolkę z mikrosferami (fiolka ze szkła bezbarwnego z korkiem gumowym, kapslem aluminiowym i polipropylenową nakładką),

-    1 ampułkę z rozpuszczalnikiem (ampułka ze szkła bezbarwnego),

-    1 zestaw do wstrzykiwań (strzykawka jednorazowa, 2 igły jednorazowe, gazik nasączony alkoholem) całość w tekturowym pudełku.

3 zestawy: 3 pojedyncze zestawy, każdy o zawartości jak wyżej, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

AbbVie Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa

Wytwórca

Abbott Laboratories S.A.

Avenida de Burgos, 91 28050 Madryt Hiszpania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

AbbVie Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa Tel.: + 48 22 372 78 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

PRZYGOTOWANIE LEKU DO PODANIA

Zawartość fiolki z lekiem należy zmieszać z 1 ml rozpuszczalnika (patrz poniżej: "SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ZAWIESINY"). Powstałą zawiesinę wstrzykiwać podskórnie lub domięśniowo natychmiast po przygotowaniu. Każdorazowo należy zmieniać miejsce wstrzyknięcia (skóra brzucha, pośladki, udo). Zaleca się stosowanie igieł załączonych do zestawu. Nadmiar rozpuszczalnika należy wyrzucić.

Lek nie zawiera środka konserwującego i dlatego przygotowaną zawiesinę należy wyrzucić, jeśli nie została natychmiast podana.

UWAGA. Do przygotowania zawiesiny należy użyć rozpuszczalnika wchodzącego w skład zestawu.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ZAWIESINY

Zawiesinę przygotować z zachowaniem aseptyki, bezpośrednio przed użyciem


1. Umyć dokładnie ręce. Ampułkę z

rozpuszczalnikiem trzymać w taki sposób, aby płyn znajdował się w jej dolnej części. Odłamać czubek.2. Za pomocą znajdującej się w zestawie igły 22 G i strzykawki pobrać 1 ml rozpuszczalnika z ampułki. Do przygotowania zawiesiny nie używać innego rozpuszczalnika.3. Z fiolki z lekiem usunąć krążek ochronny i wstrzyknąć pobrany rozpuszczalnik.4. Zawartość fiolki dokładnie wytrząsnąć, aż do uzyskania jednolitej mlecznej zawiesiny.5. Na strzykawkę nałożyć drugą igłę 22 G znajdującą się w zestawie i pobrać z fiolki sporządzoną zawiesinę. Miejsce wstrzyknięcia zdezynfekować dołączonym do zestawu gazikiem nasączonym alkoholem i natychmiast wstrzyknąć lek podskórnie lub domięśniowo.

Uwaga. Zawiesinę należy wyrzucić jeśli nie została natychmiast podana._


6. Zmieniać miejsce wstrzyknięcia (skóra brzucha, pośladki, udo)._


9

Lucrin Depot

Charakterystyka Lucrin depot

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Lucrin Depot 3,75 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna fiolka zawiera 3,75 mg leuproreliny octanu (Leuprorelini acetas). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Leczenie raka gruczołu krokowego, kiedy wymagane jest obniżenie stężenia testosteronu do stężenia charakterystycznego dla braku czynności gruczołów płciowych (stężenia kastracyjnego).

•    Leczenie endometriozy przez okres 6 miesięcy. Produkt można stosować wyłącznie w leczeniu farmakologicznym lub w leczeniu farmakologicznym uzupełniającym zabieg chirurgiczny.

•    Leczenie mięśniaków gładkokomórkowych macicy (leiomyoma uteri) przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Leczenie można stosować przed zabiegiem chirurgicznym usunięcia mięśniaków lub macicy. Może też być ono stosowane w celu zmniejszenia nasilenia objawów u kobiet w okresie okołomenopauzalnym, które nie chcą poddać się zabiegowi chirurgicznemu.

•    Leczenie przyczynowe dzieci z przedwczesnym pokwitaniem pochodzenia podwzgórzowo-przysadkowego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy należy stosować wyłącznie pod kontrolą lekarza specjalisty.

Rak gruczołu krokowego, endometrioza i mięśniaki macicy

Zalecana dawka wynosi 3,75 mg, w pojedynczym wstrzyknięciu podskórnym lub domięśniowym,

podawana raz na miesiąc.

Przedwczesne pokwitanie pochodzenia podwzgórzowo-przysadkowego

Dawkę należy dobierać indywidualnie. Dawkowanie ustalane jest w mg/kg mc. Młodsze dzieci wymagają

większych dawek ustalonych w mg/kg mc.

Dawka początkowa

Zalecana dawka początkowa wynosi 0,3 mg/kg mc. co cztery tygodnie (co najmniej 7,5 mg), podawane domięśniowo lub podskórnie.

Dawkę początkową ustala się w zależności od masy ciała dziecka, w następujący sposób:

Masa ciała

Dawka

Liczba wstrzyknięć

Dawka całkowita

< 25 kg

3,75 mg x 2

1

7,5 mg

> 25 - 37,5 kg

3,75 mg x 3

2

11,25 mg

> 37,5 kg

3,75 mg x 4

2

15 mg

Uwaga: Jeśli podanie zalecanej dawki całkowitej wymaga dwóch wstrzyknięć, należy je wykonać w tym samym czasie.

Dawka podtrzymująca

U większości dzieci możliwe jest stosowanie przez cały okres leczenia pierwszej dawki, która spowodowała wystarczające zmniejszenie wydzielania hormonów płciowych. Ustalenie wytycznych odnośnie dobierania dawki nie jest możliwe, ponieważ pacjenci rozpoczynają leczenie w bardzo młodym wieku przyjmując małe dawki, natomiast podczas leczenia osiągają większą masę ciała. U pacjentów, których masa ciała znacznie się zwiększyła w okresie leczenia należy kontrolować czy osiągnięto właściwe zahamowanie wydzielania hormonów.

Jeśli nie osiągnięto zahamowania wydzielania hormonów, dawkę produktu należy stopniowo zwiększać

0    3,75 mg co cztery tygodnie, aż do osiągnięcia właściwego zahamowania wydzielania hormonów. Dawka ta stanowić będzie dawkę podtrzymującą.

Sposób przygotowania produktu leczniczego do podania, patrz punkt 6.6.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na octan leuproreliny, podobne nonapeptydy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wchodzącą w skład produktu leczniczego, wymienioną w punkcie 6.1.

•    Ciąża lub uzasadnione podejrzenie ciąży.

•    Krwawienie z pochwy o nieustalonej etiologii.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Dotyczy wszystkich wskazań

W początkowej fazie leczenia dochodzi do okresowego zwiększenia stężenia gonadotropiny

1    steroidowych hormonów płciowych powyżej stężenia wyjściowego, co spowodowane jest działaniem fizjologicznym produktu leczniczego. W wyniku tego, w rzadkich przypadkach, dojść może do przemijającego zaostrzenia objawów lub mogą wystąpić dodatkowe objawy przedmiotowe i podmiotowe choroby. Nasilenie się objawów może doprowadzić do porażenia z powikłaniami powodującymi zgon lub bez takich powikłań.

U pacjentów leczonych produktami z grupy agonistów GnRH, takimi jak octan leuproreliny istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia depresji (która może być ciężka). Należy poinformować o tym pacjentów i zastosować odpowiednie leczenie w przypadku wystąpienia objawów.

Zmiany gęstości mineralnej kości

Zmiany gęstości mineralnej kości mogą wystąpić u kobiet w wyniku obniżenia stężenia estrogenów oraz u mężczyzn z rakiem gruczołu krokowego podczas długotrwałego stosowania octanu leuproreliny. U kobiet zmiany te są przemijające i ustępują po zaprzestaniu podawania produktu leczniczego (patrz punkt 4.8).

Drgawki

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu odnotowano występowanie drgawek u pacjentów leczonych octanem leuproreliny. Drgawki obserwowano w populacjach kobiet i dzieci, pacjentów z napadami drgawek, padaczką, zaburzeniami przepływu mózgowego, anomaliami lub nowotworami ośrodkowego układu nerwowego w wywiadzie oraz u pacjentów przyjmujących leki, których stosowanie wiązano z występowaniem drgawek, takie jak bupropion i selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI). Informowano również o występowaniu drgawek w innych, niż wymienione wyżej, populacjach pacjentów.

Rak gruczołu krokowego

U niewielkiej liczby pacjentów stwierdza się okresowe nasilenie bólów kostnych, co można leczyć objawowo. Podobnie jak w przypadku innych agonistów hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH), zaobserwowano pojedyncze przypadki niedrożności moczowodu i ucisku na rdzeń kręgowy, co może spowodować porażenie, niekiedy z powikłaniami prowadzącymi nawet do zgonu. U zagrożonych pacjentów należy rozważyć możliwość rozpoczęcia leczenia od codziennych wstrzyknięć octanu leuproreliny przez pierwsze dwa tygodnie, aby ułatwić odstawienie produktu, gdy okaże się to konieczne.

Pacjentom z przerzutami do kręgosłupa i (lub) zatrzymaniem moczu należy zapewnić w pierwszych tygodniach leczenia stałą opiekę lekarską.

U mężczyzn otrzymujących leki z grupy agonistów GnRH notowano hiperglikemię i zwiększone ryzyko wystąpienia cukrzycy. Hiperglikemia może być oznaką wystąpienia cukrzycy lub pogorszenia się kontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą. U pacjentów otrzymujących leki z grupy agonistów GnRH należy okresowo oznaczać stężenie glukozy i (lub) hemoglobiny glikozylowanej (HbA1c) we krwi i postępować zgodnie z obowiązującymi zasadami leczenia hiperglikemii lub cukrzycy.

U mężczyzn informowano o zwiększonym ryzyku wystąpienia zawału serca, nagłego zgonu sercowego i udaru w związku ze stosowaniem leków z grupy agonistów GnRH. Na podstawie odnotowanych wartości ilorazu szans, ryzyko wydaje się niskie i należy je dokładnie oszacować uwzględniając sercowo-naczyniowe czynniki ryzyka, gdy ustala się leczenie u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego. Pacjentów, którzy otrzymują leki z grupy agonistów GnRH należy kontrolować w celu wykrycia ewentualnych objawów podmiotowych i przedmiotowych wskazujących na rozwój choroby układu krążenia i postępować zgodnie z obowiązującą praktyką kliniczną.

Wpływ na odstęp QT-QTc

Terapia antyandrogenowa (ang. androgen deprivation therapy) może spowodować wydłużenie odstępu QT.

U pacjentów z wywiadem lub czynnikami ryzyka wydłużenia odstępu QT oraz u pacjentów przyjmujących jednocześnie produkty lecznicze, które mogą powodować wydłużenie odstępu QT (patrz punkt 4.5), przed rozpoczęciem leczenia produktem Lucrin Depot lekarz powinien ocenić czy korzyści związane z całkowitą blokadą androgenową przeważają nad potencjalnym ryzykiem, w tym możliwością wystąpienia torsade de pointes.

Badania laboratoryjne

Odpowiedź na leczenie octanem leuproreliny należy starannie kontrolować oznaczając w surowicy stężenia testosteronu i swoistego dla gruczołu krokowego antygenu (PSA). U większości pacjentów, stężenia testosteronu zwiększają się powyżej stężenia wyjściowego w pierwszym tygodniu, a następnie

obniżają się do lub poniżej stężenia wyjściowego w końcu drugiego tygodnia leczenia. Stężenia charakterystyczne dla braku czynności hormonalnej gruczołów płciowych, które utrzymują się tak długo jak długo pacjent otrzymuje produkt leczniczy, osiąga się w ciągu 2 do 4 tygodni od rozpoczęcia leczenia.

Endometrioza/mięśniaki macicy

Informowano o ciężkim krwawieniu z pochwy, wymagającym leczenia farmakologicznego lub zabiegu chirurgicznego u pacjentek z mięśniakami macicy.

Nie potwierdzono klinicznie bezpieczeństwa stosowania octanu leuproreliny w okresie ciąży. Przed rozpoczęciem leczenia u pacjentki należy wykluczyć ciążę. Octan leuproreliny nie jest środkiem antykoncepcyjnym. Jeśli antykoncepcja jest wskazana, należy stosować niehormonalne metody zapobiegania ciąży.

Przedwczesne pokwitanie pochodzenia podwzgórzowo-przysadkowego

Nieprzestrzeganie zaleceń co do stosowania lub za małe dawki mogą prowadzić do niewystarczającego zahamowania przedwczesnego pokwitania, a w konsekwencji do nawrotu objawów dojrzewania takich, jak miesiączkowanie, rozwój gruczołów piersiowych i powiększenie jąder. Odległe skutki niedostatecznej kontroli wydzielania steroidowych hormonów płciowych nie są znane, ale jednym z nich może być niższy wzrost.

Badania laboratoryjne

Reakcję na leczenie należy dokładnie kontrolować przez 1 - 2 miesiące po rozpoczęciu terapii stosując test stymulacji GnRH oraz oznaczając stężenia hormonów płciowych. Co 6 - 12 miesięcy należy dokonywać pomiaru wieku kostnego.

Stężenie steroidowych hormonów płciowych może zwiększać się, a nawet przekraczać poziom przedpokwitaniowy, jeśli dawka jest nieodpowiednia. Po ustaleniu dawki leczniczej stężenia gonadotropin i steroidowych hormonów płciowych ulegają obniżeniu do poziomu przedpokwitaniowego.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie prowadzono żadnych badań farmakokinetycznych dotyczących interakcji octanu leuproreliny w postaci zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu z innymi lekami. Octan leuproreliny jest peptydem rozkładanym przez peptydazy, a nie przez enzymy cytochromu P450 oraz wiąże się z białkami osocza tylko w 46%, więc nie należy oczekiwać interakcji z innymi lekami.

Terapia antyandrogenowa może powodować wydłużenie odstępu QT i dlatego lekarz powinien ocenić korzyści i ryzyko związane z jednoczesnym stosowaniem octanu leuproreliny z produktami leczniczymi, które mogą powodować wydłużenie odstępu QT lub produktami leczniczymi, które mogą wywoływać częstoskurcz komorowy torsade de pointes, takimi jak leki przeciwarytmiczne klasy Ia (np. chinidyna, dyzopiramid) lub klasy III (np. amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid), metadon, moksyfloksacyna, leki przeciwpsychotyczne, itp. (patrz punkt 4.4).

Interakcje leku z badaniami laboratoryjnymi

Podawanie kobietom octanu leuproreliny powoduje zahamowanie czynności układu przysadka - jajniki. Przywrócenie prawidłowej czynności następuje w ciągu trzech miesięcy po zaprzestaniu leczenia. Z tego względu badania diagnostyczne dotyczące wytwarzania gonadotropin przez przysadkę oraz czynności jajników wykonywane w czasie leczenia i przez okres do trzech miesięcy po jego przerwaniu mogą dawać błędne wyniki.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Produkt Lucrin Depot jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży (patrz punkt 4.3, 4.4 i 5.3). Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy octan leuproreliny przenika do mleka ludzkiego. Dlatego nie należy go stosować u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

W tabeli poniżej wymieniono działania niepożądane, w różnych populacjach pacjentów, które często są związane z farmakologicznym oddziaływaniem octanu leuproreliny na steroidogenezę.

Mężczyźni z rakiem gruczołu krokowego

Kobiety z

endometriozą/mięśniakami

macicy

Dzieci z przedwczesnym pokwitaniem pochodzenia podwzgórzowo -przysadkowego

-    przejściowe zaostrzenie objawów nowotworu gruczołu krokowego, pogorszenie raka gruczołu krokowego,

-    zwiększenie masy ciała, zmniejszenie masy ciała,

-    utrata lub zmniejszenie libido, zwiększenie libido,

-    ból głowy, osłabienie siły mięśni,

-    rozszerzenie naczyń krwionośnych, uderzenia gorąca, zmniejszenie ciśnienia tętniczego, hipotonia ortostatyczna,

-    sucha skóra, nadmierna potliwość, wysypka, pokrzywka, nieprawidłowy wzrost włosów, zmiany w wyglądzie włosów, poty nocne, brak lub skąpe owłosienie, zaburzenie pigmentacji, zimne poty, hirsutyzm,

-    ginekomastia, tkliwość piersi, zaburzenia erekcji,

-    zwiększenie masy ciała, zmniejszenie masy ciała,

-    utrata lub zmniejszenie libido, zwiększenie libido, chwiejność emocjonalna,

-    ból głowy,

-    uderzenia gorąca, rozszerzenie naczyń krwionośnych, zmniejszenie ciśnienia tętniczego,

-    trądzik, łojotok, suchość skóry, pokrzywka, nieprzyjemny zapach skóry, nadmierna potliwość, nieprawidłowy wzrost włosów, hirsutyzm, zmiany w wyglądzie włosów, wyprysk, zaburzenie paznokci, nocne poty,

-    krwotok z pochwy, bolesne miesiączkowanie, zaburzenie miesiączkowania, powiększenie piersi, przekrwienie i obrzęk

-    chwiejność emocjonalna,

-    ból głowy,

-    rozszerzenie naczyń krwionośnych,

-    trądzik/łojotok, wysypka, w tym rumień wielopostaciowy,

-    krwotok z pochwy, wydzielina z pochwy, zapalenie pochwy,

-    ból, odczyny w miejscu wstrzyknięcia, w tym ropień.

ból jąder, powiększenie piersi, ból piersi, ból gruczołu krokowego, obrzęk prącia, zaburzenie prącia, zmiany zanikowe jąder,

-    suchość błony śluzowej,

-    zwiększenie stężenia PSA, zmniejszenie gęstości mineralnej kości.

piersi, zmiany zanikowe piersi, wydzielina z narządów płciowych, wydzielina z pochwy, mlekotok, ból piersi, krwotok z macicy, objawy menopauzy, dyspareunia (odczuwanie bólu w czasie stosunku płciowego), zapalenie macicy, zapalenie pochwy, krwotok miesiączkowy,

-    uczucie gorąca, rozdrażnienie,

-    zmniejszenie gęstości mineralnej kości.

W przypadku stosowania przez o cukrzyca, nieprawidłowa toleranc stężenia całkowitego cholesterolu zwiększenie stężenia triglicerydó1

cres od 6 do 12 miesięcy: ja glukozy, zwiększenie , zwiększenie stężenia LDL, w, osteoporoza.

Działania niepożądane notowane podczas badań klinicznych i po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu

Rak gruczołu krokowego

Działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych octanu leuproreliny u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego przedstawiono w Tabeli 1 wg klasyfikacji układów i narządów MedDRA i częstości występowania, przyjmując następującą konwencję: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabela 1

Działania niepożądane u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego _zgłaszane w badaniach klinicznych_

Układ/narząd

Częstość

występowania

Działanie niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często

Zapalenie śluzówki nosa, grzybicze zakażenie skóry

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Niezbyt często

Nowotwór

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Niezbyt często

Anoreksja

Hiperglikemia, zwiększenie masy ciała

Zaburzenia psychiczne

Często

Zmniejszenie libido

Niezbyt często

Bezsenność, zaburzenia snu, zmienność nastroju, depresja

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często

Zawroty głowy, parestezje, senność

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często

Ból ucha, szumy uszne

Zaburzenia oka

Niezbyt często

Niedowidzenie

Zaburzenia serca

Niezbyt często

Arytmia, dławica piersiowa, dodatkowe skurcze komorowe

Częstość nieznana

Wydłużenie odstępu QT (patrz punkty 4.4 i 4.5)

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często

Rozszerzenie naczyń krwionośnych, uderzenia gorąca

Niezbyt często

Angiopatia, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia krążenia obwodowego

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często

Niezbyt często

Duszność

Krwawienie z nosa, krwioplucie, rozedma płuc

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Nudności, wymioty, biegunka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Niezbyt często

Nadmierna potliwość

Łysienie, wysypka, wysypka plamkowo-grudkowa, zaburzenia włosów, poty nocne

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często

Niezbyt często

Ból stawów

Ból kości, ból mięśni, osłabienie mięśni, ból kończyn

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często

Bolesne lub trudne oddawanie moczu, częstomocz, krwiomocz, zastój moczu, wielomocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Często

Zaburzenia erekcji, zmiany zanikowe jąder

Niezbyt często

Ginekomastia, powiększenie piersi

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Ból, obrzęk obwodowy, uczucie zmęczenia, ból w miejscu wstrzyknięcia, stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia

Niezbyt często

Ból w klatce piersiowej, astenia, stan zapalny w miejscu wstrzyknięcia, rumień w miejscu wstrzyknięcia, podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia, dreszcze

Badania diagnostyczne

Bardzo często

Zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej we krwi

Często

Zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej we krwi, zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej (AspAT)

Niezbyt często


Zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi, zwiększenie stężenia wapnia we krwi, zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej, zwiększenie aktywności y-glutamylotransferazy we krwi, zmniej szenie liczby płytek krwi, zwiększenie liczby białych krwinek, obecność białka w moczu


Endometrioza/mieśniaki macicy

Działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych octanu leuproreliny u pacjentek z endometriozą i mięśniakami macicy przedstawiono w Tabeli 2 wg klasyfikacji układów i narządów MedDRA i częstości występowania, przyjmując następującą konwencję: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100).

Tabela 2

Działania niepożądane u pacjentek z endometriozą, mięśniakami macicy

z

głaszane podczas bat

ań klinicznych

Układ/narząd

Częstość

występowania

Działanie niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często

Zakażenie, odmiedniczkowe zapalenie nerek, czyrak, zapalenie śluzówki nosa, drożdżyca sromu i pochwy, grypa

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często Często

Niezbyt często

Zwiększenie masy ciała

Zmniejszenie masy ciała, hipercholesterolemia

Anoreksja, zwiększenie łaknienia

Zaburzenia psychiczne

Bardzo często Często

Niezbyt często

Chwiejność emocjonalna, zmniejszenie libido, bezsenność, depresja, nerwowość/niepokój

Stan splątania, wrogość, depresja jednobiegunowa, niepokój

Zaburzenia osobowości, urojenia, nieprawidłowe myślenie, nastrój euforyczny, zmienność nastroju, apatia

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często Często

Niezbyt często

Zawroty głowy, ból głowy

Parestezje, migrena, hipertonia

Senność, amnezja, omdlenie, zaburzenia smaku, ataksja

Zaburzenia oka

Często

Niezbyt często

Osłabienie wzroku, niedowidzenie Zaburzenie oka, ból oka

Zaburzenia ucha i błędnika

Często

Układowe zawroty głowy

Zaburzenia serca

Często

Kołatanie serca

Niezbyt często

Tachykardia

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często

Rozszerzenie naczyń krwionośnych

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

Krwawienie z nosa, dysfonia

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Nudności

Często

Zaparcia, nudności i wymioty, biegunka, suchość w jamie ustnej, ból brzucha, wzdęcie z oddawaniem gazów

Niezbyt często

Powiększenie obwodu brzucha, wymioty, niestrawność, zapalenie błony śluzowej żołądka, krwawienie dziąseł

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często

Tkliwość wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często Często

Trądzik

Łysienie, wybroczyny, łojotok, wysypka, suchość skóry, nadmierna potliwość, hirsutyzm

Niezbyt często

Wysypka plamkowo-grudkowa, nieprzyjemny zapach ciała, zaburzenia paznokci, przebarwienie skóry, reakcja nadwrażliwości na światło, pęcherzykowe zapalenie skóry, zaburzenia włosów

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często

Artropatia, ból stawów, sztywność karku, ból pleców, ból szyi

Niezbyt często

Ból mięśni, zapalenie stawów

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często

Niezbyt często

Bolesne lub trudne oddawanie moczu Nietrzymanie moczu, częstomocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo często Często

Zapalenie pochwy

Zmiany zanikowe piersi, wydzielina z dróg płciowych, ból piersi, ból w jamie miednicy

Niezbyt często

Zaburzenie miesiączkowania, powiększenie piersi, przekrwienie i obrzęk piersi, mlekotok, krwotok z macicy, krwotok miesiączkowy

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Często

Astenia, ból, ból w klatce piersiowej, obrzęki, ból w miejscu wstrzyknięcia, dreszcze, pragnienie

Niezbyt często

Odczyn w miej scu wstrzyknięcia, guzek w miejscu wstrzyknięcia, obrzęk twarzy, nadwrażliwość w miejscu wstrzyknięcia, nasilenie dolegliwości

Badania diagnostyczne

Często

Nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych

wątroby

Niezbyt często

Nieprawidłowe wyniki badań

laboratoryjnych

Zmiany gęstości mineralnej kości

W kontrolowanych badaniach klinicznych pacjentkom z endometriozą (6 miesięcy leczenia) lub mięśniakami macicy (3 miesiące leczenia) podawano octan leuproreliny (3,75 mg). Po 6 miesiącach u pacjentek z endometriozą, gęstość mineralna kości kręgosłupa mierzona metodą pomiaru absorpcji wiązek promieniowania rentgenowskiego o dwóch różnych energiach (ang. Dual Energy X-ray Absorptiometry, DEXA) uległa zmniejszeniu średnio o 3,9%, w porównaniu z wartością przed leczeniem. U pacjentek, które badano 6 lub 12 miesięcy po zakończeniu leczenia, różnica w stosunku do wartości przed leczeniem wynosiła około 2%. U pacjentek z mięśniakami macicy, którym podawano octan leuproreliny (3,75 mg) przez 3 miesiące, wykazano zmniejszenie o około 2,7%, w porównaniu z wartościami wyjściowymi, gęstości mineralnej części gąbczastej kości kręgosłupa mierzonej metodą ilościowej radiografii cyfrowej (ang. Quantitative Digital Radiography, QDR). Po 6 miesiącach od zaprzestania leczenia obserwowano tendencję do powrotu do wartości wyjściowych.

Zaburzenia zakrzepowo-zatorowe

Odnotowano przypadki poważnych żylnych i tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, w tym zakrzepicy żył głębokich, zatoru płuc, zawału mięśnia sercowego, udaru i przejściowego ataku niedokrwiennego. Chociaż w niektórych przypadkach stwierdzono związek czasowy, większość tych przypadków spowodowana była czynnikami ryzyka lub stosowanymi w skojarzeniu lekami. Nie wiadomo czy istnieje związek przyczynowy między stosowaniem leku z grupy agonistów GnRH, a tymi działaniami niepożądanymi.

Przedwczesne pokwitanie pochodzenia podwzgórzowo-przysadkowego

Działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych octanu leuproreliny u dzieci z przedwczesnym pokwitaniem pochodzenia podwzgórzowo-przysadkowego przedstawiono w Tabeli 3 wg klasyfikacji układów i narządów MedDRA i częstości występowania przyjmując następującą konwencję: często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100).

Tabela 3

Działania niepożądane u dzieci z przedwczesnym pokwitaniem pochodzenia podwzgórzowo-

przysadkowego zgłaszane w badaniach klinicznych

Układ/narząd

Częstość

występowania

Działanie niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często

Zakażenie, zapalenie śluzówki nosa, grypa, zapalenie gardła, zapalenie zatok

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Niezbyt często

Nowotwór szyjki macicy

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

Nadwrażliwość

Zaburzenia

endokrynologiczne

Niezbyt często

Przedwczesne dojrzewanie, wole

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Niezbyt często

Opóźnienie wzrostu, zwiększenie masy ciała Zwiększenie łaknienia

Zaburzenia psychiczne

Często

Chwiejność emocjonalna

Niezbyt często

Nerwowość, depresja, zmienność nastroju

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Niezbyt często

Ból głowy

Senność, omdlenie, zwiększenie ruchliwości

Zaburzenia serca

Niezbyt często

Bradykardia

Zaburzenia naczyniowe

Często

Rozszerzenie naczyń krwionośnych

Niezbyt często

Nadciśnienie tętnicze, zaburzenie naczyń obwodowych

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

Krwawienie z nosa, astma

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często

Zaparcia, nudności i wymioty, trudności w połykaniu, zapalenie dziąseł, niestrawność

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Niezbyt często

Trądzik, wysypka, nieprzyjemny zapach ciała

Łysienie, hirsutyzm, zaburzenia włosów, zaburzenie paznokci, bielactwo, zmiany przerostowe skóry, plamica

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często

Ból mięśni, artropatia, miopatia, ból stawów

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często

Nietrzymanie moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Często

Niezbyt często

Ginekomastia, zapalenie pochwy

Krwotok z pochwy, zaburzenie szyjki macicy, bolesne miesiączkowanie, zaburzenia miesiączkowania, powiększenie piersi, wydzielina z pochwy, ból piersi, feminizacja

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Często

Niezbyt często

Ból, odczyn w miejscu wstrzyknięcia

Obrzęk obwodowy, gorączka, hipertrofia, nasilenie dolegliwości

Badania diagnostyczne

Niezbyt często

Obecność przeciwciał przeciwjądrowych, podwyższony odczyn opadania krwinek czerwonych

Obserwacje po wprowadzeniu produktu do obrotu

Działania niepożądane obserwowane podczas stosowania tego lub innych produktów leczniczych zawierających octan leuproreliny podano poniżej. Należy w tym miejscu podkreślić, że octan leuproreliny stosowany jest w wielu wskazaniach, dlatego istnieje wiele populacji pacjentów stosujących ten produkt. W związku z tym niektórych z wymienionych niżej działań niepożądanych nie stwierdza się u wszystkich pacjentów, a dla większości z nich nie ustalono związku przyczynowo-skutkowego.

Układ/narząd

Działanie niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zapalenie gardła, zapalenie płuc, zakażenie dróg moczowych, zakażenie

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Rak skóry

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niedokrwistość

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcja anafilaktyczna1

Zaburzenia endokrynologiczne

Wole, krwotok do przysadki2

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Odwodnienie, cukrzyca, zwiększone łaknienie, hipoglikemia, hiperlipidemia (całkowity cholesterol, cholesterol LDL, triglicerydy), hiperfosfatemia, hipoproteinemia

Zaburzenia psychiczne

Depresja, nagłe zmiany nastroju, nerwowość, bezsenność, zaburzenia snu, niepokój, urojenia, zwiększenie libido, myśli samobójcze, próby samobójstwa3

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy, niedoczulica, letarg, neurogenna choroba mięśni, parestezje, neuropatia obwodowa, zaburzenia pamięci, przejściowy atak niedokrwienny, omdlenie, utrata świadomości, zaburzenia smaku, udar mózgu, porażenie, ból głowy, drgawki

Zaburzenia oka

Zaburzenia widzenia, niedowidzenie, niewyraźne widzenie, suchość oczu, zaburzenie oka

Zaburzenia ucha i błędnika

Zaburzenia słuchu, szumy uszne

Zaburzenia serca

Dławica piersiowa, bradykardia, zaburzenia rytmu serca, zastoinowa niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego, tachykardia, nagły zgon sercowy

Zaburzenia naczyniowe

Zapalenie żyły, zakrzepica, żylak, obrzęk limfatyczny, niedokrwienie, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze, uderzenia gorąca,

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Kaszel, duszność, krwawienie z nosa, krwioplucie, szmer tarcia opłucnej, zwłóknienie płuc, wysięk opłucnowy, nacieczenie tkanki płucnej, zaburzenie oddechowe, obrzęk błony śluzowej zatok, zator tętnicy płucnej, śródmiąższowa choroba płuc

Zaburzenia żołądka i jelit

Zaparcia, biegunka, suchość w jamie ustnej, trudności w połykaniu, krwotok z przewodu pokarmowego, zaburzenie żołądkowo-jelitowe, nudności, wrzód trawienny, polip odbytnicy, wymioty, powiększenie obwodu brzucha

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Nieprawidłowa czynność wątroby, żółtaczka, ciężkie uszkodzenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Zapalenie skóry, suchość skóry, nieprawidłowy wzrost włosów, łysienie, zaburzenie pigmentacji, świąd, wysypka, zmiana skórna, pokrzywka, wybroczyny, reakcja nadwrażliwości na światło

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, artropatia, ból stawów, ból mięśni, zapalenie pochewki ścięgna, obrzęk okolicy kości skroniowej

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Skurcz pęcherza moczowego, krwiomocz, nietrzymanie moczu, częstomocz, niedrożność dróg moczowych, naglące parcie na mocz, zaburzenie dróg moczowych

1    Zgłaszano pojedyncze przypadki reakcji anafilaktycznej.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Obrzęk prącia, zaburzenie prącia, ból gruczołu krokowego, zmiany zanikowe jąder, ból jąder, zaburzenie jąder, ból piersi, tkliwość piersi, ginekomastia, krwotok z pochwy, zaburzenie miesiączkowania, krwotok z macicy

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Astenia, dreszcze, gorączka, ból, obrzęki, pragnienie, stan zapalny w miejscu wstrzyknięcia, odczyn w miejscu wstrzyknięcia, ból w miejscu wstrzyknięcia, stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia, jałowy ropień w miejscu wstrzyknięcia, krwiak w miejscu wstrzyknięcia, guzek, stan zapalny, zwłóknienie narządów miednicy

Badania diagnostyczne

Nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby, zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zwiększenie stężenia wapnia we krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, zmniejszenie stężenia potasu we krwi, zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi, zwiększenie stężenia triglicerydów we krwi, zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi, zwiększenie stężenia lipoprotein o niskiej gęstości wekrwi, zmiany w zapisie EKG, zmniejszenie liczby płytek krwi, zwiększenie lub zmniejszenie liczby białych krwinek, wydłużenie czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji, wydłużenie czasu protrombinowego, szmery serca

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Złamanie trzonów kręgów


2    Tak jak w przypadku innych produktów leczniczych z tej grupy, informowano o bardzo rzadkich przypadkach krwotoku do przysadki po rozpoczęciu podawania produktu leczniczego pacjentom z gruczolakiem przysadki.

3    Istnieją bardzo rzadkie doniesienia o myślach samobójczych i próbach samobójstwa.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie

podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Brak doświadczeń klinicznych dotyczących skutków ostrego przedawkowania octanu leuproreliny.

W badaniach na zwierzętach dawki około 133 razy większe niż dawka zalecana u ludzi powodowały duszność, zmniejszenie aktywności i miejscowe podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia. W przypadku przedawkowania należy dokładnie obserwować pacjenta oraz stosować leczenie objawowe i podtrzymujące.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w terapii hormonalnej; hormony i ich pochodne; kod ATC: L 02 AE 02

Octan leuproreliny, agonista hormonu uwalniającego hormony gonadotropowe (GnRH) silnie hamuje wydzielanie gonadotropin wtedy, gdy podawany jest systematycznie w dawkach leczniczych. Badania przeprowadzone na zwierzętach i u ludzi wskazują, że po początkowej stymulacji, długotrwałe podawanie octanu leuproreliny powoduje zmniejszenie, a następnie zahamowanie wytwarzania steroidów w jajnikach i jądrach. Działanie to ustępuje po odstawieniu leku.

Podawanie octanu leuproreliny powoduje zahamowanie wzrostu niektórych hormonowrażliwych nowotworów (nowotwory gruczołu krokowego u samców szczurów szczepów Nobel i Dunning oraz wywołane przez dimetylobenzantracen - DMBA nowotwory sutka u samic szczurów), a także zmiany zanikowe narządów rodnych u zwierząt.

U ludzi podawanie octanu leuproreliny powoduje początkowe zwiększenie stężeń hormonu luteinizującego (LH) oraz hormonu folikulotropowego (FSH) we krwi, prowadzące do przemijającego zwiększenia stężeń steroidów płciowych (testosteronu i dihydrotestosteronu u mężczyzn oraz estronu i estradiolu u kobiet w okresie przedmenopauzalnym).

Systematyczne podawanie octanu leuproreliny powoduje jednak zmniejszenie stężeń hormonu luteinizującego, hormonu folikulotropowego oraz steroidowych hormonów płciowych. U mężczyzn stężenie testosteronu ulega zmniej szeniu do poziomu charakterystycznego dla braku czynności gruczołów płciowych (kastracja lub okres przedpokwitaniowy). U kobiet przed menopauzą poziom estrogenów spada do wartości występujących po menopauzie. Zmiany hormonalne występują w ciągu miesiąca od rozpoczęcia leczenia zalecanymi dawkami.

U dzieci z przedwczesnym pokwitaniem pochodzenia podwzgórzowo-przysadkowego dochodzi do zmniejszenia wydzielania gonadotropin, do poziomu obserwowanego przed okresem dojrzewania.

U chłopców następuje zmniejszenie wydzielania testosteronu, a u dziewcząt - estradiolu. Pozwala to na prawidłowy wzrost oraz rozwój fizyczny i psychiczny. Naturalne dojrzewanie następuje po przywróceniu wydzielania gonadotropin do poziomu charakterystycznego dla okresu pokwitania, po zaprzestaniu leczenia octanem leuproreliny.

U dzieci z przedwczesnym pokwitaniem pochodzenia podwzgórzowo-przysadkowego stwierdzono następujące działania octanu leuproreliny podawanego przez dłuższy okres:

-    Kościec. Obserwowano znaczny przyrost długości ciała, ponieważ nie dochodzi do przedwczesnego kostnienia chrząstki nasadowej kości długich.

-    Narządy płciowe. Narządy płciowe powracają do stanu przedpokwitaniowego.

-    Miesiączkowanie. Dochodzi do ustania miesiączkowania.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Octan leuproreliny jest nieaktywny po podaniu doustnym. Dostępność biologiczna produktu po podaniu podskórnym i domięśniowym jest porównywalna. Po podaniu dawki 7,5 mg całkowita biodostępność wynosi 90%.

Wchłanianie

Po jednorazowym podaniu podskórnie lub domięśniowo octanu leuproreliny w postaci zawiesiny

0    przedłużonym uwalnianiu w dawce 3,75 mg i 7,5 mg pacjentom z rakiem prostaty, średnie stężenia octanu leuproreliny w osoczu, oznaczone pod koniec 4. tygodnia wynosiły odpowiednio 0,7 ng/ml

1    1,0 ng/ml. Nie stwierdzono kumulacji leku w ustroju.

W badaniu klinicznym z udziałem 22 dzieci z przedwczesnym pokwitaniem pochodzenia podwzgórzowo-przysadkowego, octan leuproreliny w postaci zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu podawano co cztery tygodnie. Stężenie leku w osoczu w poszczególnych grupach przedstawiono w tabeli.

Masa ciała (kg)

Średnia masa ciała w grupie (kg)

Dawka

(mg)

Minimalne stężenie leuproreliny w osoczu średnia ± SD (ng/ml)*

20,2 - 27,0

22,7

7,5

0,77 ± 0,33

28,4 - 36,8

32,5

11,25

1,25 ± 0,6

39,3 - 57,5

44,2

15

1,59 ± 0,65

* Średnie wartości oznaczone w 4. tygodniu bezpośrednio przed wstrzyknięciem leuproreliny.

Stężenia leku po 12 i 24 tygodniach były zbliżone do stężeń po 4 tygodniach.

Dystrybucja

W stanie stacjonarnym średnia objętość dystrybucji leuproreliny po szybkim dożylnym wstrzyknięciu (bolus) zdrowym mężczyznom - ochotnikom wynosiła 27 l. In vitro lek wiąże się z białkami ludzkiego osocza w 43% - 49%.

Metabolizm

U zdrowych mężczyzn po szybkim wstrzyknięciu dożylnym (bolus) 1 mg leuproreliny średni całkowity klirens leku wynosił 7,6 l/h, a okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji około 3 godziny (model dwukompartmentowy).

Badania na zwierzętach wykazały, że leuprorelina znakowana 14C ulega rozkładowi na mniejsze, nieczynne peptydy - pentapeptyd (metabolit 1 - M-I), tripeptydy (metabolity 2 i 3 - M-II, M-III) i dipeptyd (metabolit 4 - M-IV), które prawdopodobnie podlegają dalszym przemianom katabolicznym.

Stężenia w osoczu głównego metabolitu (M-I) oznaczone u 5 pacjentów z rakiem gruczołu krokowego, którym podawano octan leuproreliny w postaci zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu osiągnęły maksymalną wartość 2 - 6 godzin po podaniu i stanowiły około 6% maksymalnego stężenia leku macierzystego. Po tygodniu stężenie tego metabolitu w osoczu stanowiło około 20% średniego stężenia leuproreliny.

Eliminacja.

W moczu 3 pacjentów, którym wstrzyknięto jednorazowo octan leuproreliny w postaci zawiesiny do podawania raz w miesiącu (3,75 mg) oznaczano przez 27 dni stężenia związku macierzystego oraz metabolitu M-I i wykazano, że stanowiły one mniej niż 5% podanej dawki.

Specjalne populacje pacjentów

Brak danych dotyczących farmakokinetyki octanu leuproreliny u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Rakotwórczość

Trwające dwa lata badania rakotwórczości leku przeprowadzono na szczurach i myszach. Po 24 miesiącach, u szczurów zaobserwowano zależne od dawki zwiększenie częstości występowania łagodnego rozrostu przysadki mózgowej oraz jej łagodnych gruczolaków w przypadkach, gdy octan leuproreliny podawano podskórnie w dużych dawkach dobowych (od 0,6 do 4 mg/kg mc.). Stwierdzono istotne, ale niezwiązane z dawką zwiększenie częstości występowania gruczolaków wyspowo-komórkowych trzustki u samic oraz gruczolaków z komórek śródmiąższowych jądra u samców (największa częstość występowania w grupie otrzymującej małą dawkę). U myszy nie zaobserwowano wywołanych przez octan leuproreliny nowotworów lub nieprawidłowości przysadki po dawce wynoszącej nawet 60 mg/kg mc. podawanej przez dwa lata.

U dorosłych pacjentów, którym podawano octan leuproreliny przez okres do 3 lat w dawce 10 mg/dobę oraz przez 2 lata w dawce 20 mg/dobę nie wykazano zmian przysadki.

Mutagenność

Badania nad ewentualnym działaniem mutagennym octanu leuproreliny przeprowadzono na bakteriach i ssakach. Badania te nie dostarczyły dowodów na wystąpienie działania mutagennego.

Wpływ na reprodukcję i rozwój potomstwa

Octan leuproreliny może zmniejszyć płodność u mężczyzn i kobiet. Podanie samcom i samicom szczurów octanu leuproreliny w dawce 0,024, 0,24 i 2,4 mg/kg mc. miesięcznie przez 3 miesiące (zaledwie 1/300 szacunkowej miesięcznej dawki u ludzi) spowodowało zanik narządów rozrodczych oraz zahamowanie czynności rozrodczej.

Prowadzone u dorosłych pacjentów badania kliniczne i farmakologiczne octanu leuproreliny i podobnych analogów wykazały całkowitą odwracalność zahamowania płodności po odstawieniu produktu podawanego uprzednio nieprzerwanie przez okres do 24 tygodni.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Kopolimer kwasu DL-mlekowego i glikolowego

Żelatyna

Mannitol

Skład rozpuszczalnika:

Sól sodowa karboksymetylocelulozy

Mannitol

Polisorbat 80

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Chronić od światła. Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

1 zestaw 3 zestawy

Skład 1 zestawu: 1 fiolka z mikrosferami, 1 ampułka z rozpuszczalnikiem, 1 zestaw do wstrzykiwań. Rodzaj opakowania:

Mikrosfery: fiolka ze szkła bezbarwnego z korkiem gumowym, kapslem aluminiowym

i polipropylenową nakładką;

rozpuszczalnik: ampułka ze szkła bezbarwnego;

zestaw do wstrzykiwań (strzykawka jednorazowa, 2 igły jednorazowe, gazik nasączony alkoholem), całość w tekturowym pudełku.

3 zestawy: 3 pojedyncze zestawy, każdy o zawartości jak wyżej, w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Zawiesinę przygotować bezpośrednio przed podaniem w następujący sposób:

1.    Strzykawką z igłą rozmiar 22 G pobrać z ampułki 1 ml rozpuszczalnika i wstrzyknąć do fiolki z lekiem stosując technikę aseptyczną. Nadmiar rozpuszczalnika wyrzucić.

2.    Dokładnie wstrząsać, aż do uzyskania jednorodnej mlecznej zawiesiny.

3.    Natychmiast po przygotowaniu zawiesinę pobrać z fiolki strzykawką i wstrzykiwać podskórnie lub domięśniowo.

Każdorazowo należy zmieniać miejsce wstrzyknięcia (skóra brzucha, pośladki, udo).

Produkt nie zawiera środka konserwującego. Zawiesinę należy wyrzucić, jeśli nie zostanie natychmiast podana.

Uwaga. Do przygotowania zawiesiny należy użyć rozpuszczalnika wchodzącego w skład zestawu.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE

DO OBROTU

AbbVie Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

6861

R/6861

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23 października 1996 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 09 września 2013

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

18

Lucrin Depot