+ iMeds.pl

Luivac -Ulotka Luivac

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

LUIVAC,

3mg, tabletki

1 tabletka zawiera: 3 mg lizatu siedmiu szczepów bakteryjnych (każdy szczep co najmniej po 1 x 109 drobnoustrojów) ze Staphylococcus aureus, Streptococcous mitis, Streptococcous pyogenes, Streptococcous pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Moraxella (Branhamella) catarrhalis oraz

Haemophilus influenzae

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Luivac i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Luivac

3.    Jak stosować lek Luivac

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Luivac

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK LUIVAC I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Luivac jest lekiem immunostymulującym stosowanym doustnie.

Struktury antygenowe występujące w preparacie Luivac są wchłaniane przez nabłonek przewodu pokarmowego i dostaj ą się do komórek układu immunologicznego w obszarze przewodu pokarmowego. W ten sposób dochodzi do pobudzenia mechanizmów obronnych w całym układzie immunologicznym błon śluzowych, w tym także w drzewie oskrzelowym.

Wskazania do stosowania: nawracające zakażenia dróg oddechowych.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LUIVAC Kiedy nie stosować leku Luivac

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancjae czynnae lub którykolwiek z pozostałych składników leku Luivac

-    u pacjentów w stanach ostrego nieżytu żołądkowo-jelitowego, ponieważ w przypadku przyspieszonego pasażu jelitowego działanie preparatu jest zaburzone.

Z uwagi na zbyt niewielkie doświadczenie i możliwość złożonych interakcji, leku nie należy stosować u osób z chorobami z autoagresji.

Leku Luivac nie należy podawać dzieciom do 3-go roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Luivac

Tak jak w przypadku każdej immunoterapii nieswoistej nie zaleca się równoczesnego stosowania szczepień swoistych.

Stosowanie leku Luivac z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które

wydawane są bez recepty.

Nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.

U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu odpowiedź na szczepionkę może być osłabiona.

Stosowanie leku Luivac z jedzeniem i piciem

Tabletki należy połykać na czczo, popijając niewielką ilością płynu.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ze względu na brak danych, preparatu nie należy stosować u kobiet w ciąży.

Brak zastrzeżeń do stosowania leku Luivac w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Luivac nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK LUIVAC

Lek Luivac należy zawsze stosować zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Lek Luivac należy przyjmować przez 28 kolejnych dni w dwóch cyklach oddzielonych od siebie 28-dniową przerwą.

Tabletki należy połykać na czczo, popijając niewielką ilością płynu.

Przyjmowanie preparatu Luivac rozpoczyna się zazwyczaj w okresie wolnym od infekcji. W przypadku ostrej infekcji Luivac może być stosowany równocześnie z antybiotykami, lecz nie może zastąpić leczenia przeciwzapalnego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Luivac

Nie odnotowano przypadków zatrucia.

Pominięcie zastosowania leku Luivac

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku Luivac. Przerwanie stosowania leku Luivac

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Luivac może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania działań niepożądanych została sklasyfikowana jako:

bardzo często (>1/10), często ( >1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko

(>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), w tym pojedyncze przypadki.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego bardzo rzadko - małopłytkowość

Zaburzenia żołądka i jelit

niezbyt często - w większości lekkie zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej niezbyt często- reakcje skórne

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej bardzo rzadko - bóle stawów

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LUIVAC

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczacych przechowywania produktu leczniczego. Chronić od światła.

Nie stosować leku Luivac po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Luivac

Substancjami czynnymi leku są:

3 mg lizatu siedmiu szczepów bakteryjnych (każdy szczep co najmniej po 1 x 109 drobnoustrojów) ze Staphylococcus aureus,

Streptococcous mitis,

Streptococcous pyogenes,

Streptococcous pneumoniae,

Klebsiella pneumoniae,

Moraxella (Branhamella) catarrhalis Haemophilus influenzae

Inne składniki leku to: mannitol, celuloza mikrokrystaliczna, skrobi glikolan, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna

Jak wygląda lek Luivac i co zawiera opakowanie

Blistry: część dolna złożona z trzech warstw: folii poliamidowej, folii aluminiowej, folii PCV; część górna: folia aluminiowa pokryta przezroczystą powłoką ochronną.

Opakowania zawierają 28 tabletek (2 blistry) lub 56 tabletek (4 blistry).

Podmiot odpowiedzialny:

Daiichi Sankyo Europe GmbH Zielstattstraße 48, 81379 Monachium, Niemcy

Wytwórca:

Daiichi Sankyo Europe GmbH

Luitpoldstrasse 1, 85276 Pfaffenhofen/Ilm, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

STADA Hemofarm Poland Sp. z o.o. ul. Michałowicza 18, 02-495 Warszawa tel + 48 22 662 1102

Data zatwierdzenia ulotki: 30.10.2012.

4

Luivac

Charakterystyka Luivac

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

LUIVAC, 3mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera:

3 mg lizatu siedmiu szczepów bakteryjnych (każdy szczep co najmniej po 1 x 109 drobnoustrojów) ze Staphylococcus aureus,

Streptococcous mitis,

Streptococcous pyogenes,

Streptococcous pneumoniae,

Klebsiella pneumoniae,

Moraxella (Branhamella) catarrhalis,

Haemophilus influenzae.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki.

Białe, cylindryczne, bez nadruku.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Nawracające zakażenia dróg oddechowych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Preparat Luivac należy przyjmować przez 28 kolejnych dni w dwóch cyklach oddzielonych od siebie 28-dniową przerwą.

Tabletki należy połykać na czczo, popijając niewielką ilością płynu.

Przyjmowanie preparatu Luivac rozpoczyna się zazwyczaj w okresie wolnym od infekcji.

W przypadku ostrej infekcji Luivac może być stosowany równocześnie z antybiotykami, lecz nie może zastąpić leczenia przeciwzapalnego.

4.3    Przeciwwskazania

Preparatu Luivac nie należy stosować u chorych z nadwrażliwością na którykolwiek ze składników leku.

Luivac nie powinien być stosowany w stanach ostrego nieżytu żołądkowo-jelitowego, ponieważ w przypadku przyspieszonego pasażu jelitowego działanie preparatu jest zaburzone. Z uwagi na niewielkie doświadczenie i możliwość złożonych interakcji, preparatu nie należy stosować u osób z chorobami z autoagresji.

Preparatu Luivac nie należy podawać dzieciom do 3-go roku życia.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Tak jak w przypadku każdej immunoterapii nieswoistej nie zaleca się równoczesnego stosowania szczepień swoistych.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.

U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu odpowiedź na szczepionkę może być osłabiona

4.6    Ciąża i laktacja

Ze względu na brak danych, preparatu nie należy stosować u kobiet w ciąży.

Brak zastrzeżeń do stosowania preparatu Luivac w okresie laktacji.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Preparat Luivac nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych została sklasyfikowana jako:

bardzo często (>1/10), często ( >1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko

(>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), w tym pojedyncze przypadki.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego bardzo rzadko - małopłytkowość.

Zaburzenia żołądka i jelit

niezbyt często - w większości lekkie zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej niezbyt często- reakcje skórne.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej bardzo rzadko - bóle stawów.

4.9    Przedawkowanie

Nie odnotowano przypadków zatrucia.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

ATC: LO3 AX

Grupa farmakoterapeutyczna: inne środki immunostymulujące.

Działanie preparatu Luivac opiera się na stymulacji systemu immunologicznego błon śluzowych.

Po podaniu tabletek antygeny oddziaływające na tkankę limfoidalną przewodu pokarmowego powoduj ą wzrost odporności specyficznej wszystkich błon śluzowych.

Poza tym Luivac pobudza także niespecyficzne mechanizmy obronne.

Prace doświadczalne potwierdziły następuj ący wpływ preparatu Luivac na specyficzny i niespecyficzny system immunologiczny:

-    zwiększenie liczby komórek produkujących przeciwciała klasy IgA w kępkach Peyera;

-    zwiększenie liczby przeciwciał klasy IgA w wydzielinach błony śluzowej;

-    zwiększenie liczby specyficznych przeciwciał klasy IgA w płucach i w surowicy;

-    zwiększenie aktywności fagocytarnej;

-    stymulowanie aktywności i proliferacji limfocytów T (zwłaszcza komórek T-helper);

-    stymulowanie produkcji cytokin, takich jak interferon gamma (w tkance limfoidalnej oskrzeli oraz limfocytach krezkowych), interleukina-2 (w węzłach chłonnych krezkowych), interleukina-5 i interleukina-6 (w tkance limfoidalnej oskrzeli);

-    zmniejszenie reakcji zapalnych w płucach poprzez redukcję stężeń elastazy PMN.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Doustne stosowanie preparatu Luivac powoduje w początkowej fazie stymulacji aktywacj ę lokalnego

aparatu immunologicznego błon śluzowych przewodu pokarmowego (GALT). Następnie aktywacja ta przyjmuje charakter uogólniony- aktywacji ulegają lokalne układy immunologiczne błon śluzowych innych narządów, w szczególności układu oddechowego (BALT). Substancja immunostymulująca preparatu, przechwycona przez wyspecjalizowane komórki śródbłonka (M-mikrofold), jest prezentowana w formie przetworzonej (proceassing),komórkom limfocytarnym śródbłonka, które migruj ą do kępek Peyera. W konsekwencji następuje stymulacja kępek Peyera. Z kepek pobudzone limfocyty B migrują do węzłów chłonnych krezki jelitowej, gdzie zachodzi ich dalsze różnicowanie i skąd dostają się do krwiobiegu. Limfocyty o wykształconej już kompetencji docierają tą drogą do innych narządów i zasiedlają błony śluzowe (homing). Tu nastepuje ostateczne różnicowanie na plazmocyty produkujące przeciwciała różnych klas, w tym IgA. W błonach śluzowych, przeciwciała klasy IgA, w formie dimeru z tzw. składnikiem wydzielniczym, tworzą przeciwciała klasy IgA znajdujące się na powierzchni śluzówek.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Właściwości toksyczne:

Toksyczność po podaniu jednorazowym

Po doustnym podaniu do 1500 mg lizatu bakteryjnego/kg masy ciała myszom i szczurom, nie zaobserwowano oznak właściwości toksycznych substancji czynnej.

Toksyczność po podaniu wielokrotnym

Doustne podawanie lizatu bakteryjnego szczurom i małpom przez 28 dni w dawkach przekraczających do 972 razy dawkę leczniczą nie powodowało zmian klinicznych, hematologicznych, morfologicznych i histopatologicznych.

Toksyczność przewlekła

W badaniach długookresowych (ponad 6 miesięcy) na szczurach i małpach (dawki do 900 razy większe od dawki leczniczej) nie wykazano objawów toksyczności.

Toksyczny wpływ na rozmnażanie

Badania na szczurach i królikach obejmujące toksyczność embrionalną, teratogenność i wpływ na płodność nie wykazały żadnych nieprawidłowości. W badaniach toksyczności około-i pourodzeniowej, po podaniu wysokiej dawki (600 razy większej od dawki leczniczej) zaobserwowano niewielki spadek liczebności miotu.

Mutagenność

Wyniki 4 badań in vitro i 1 badania in vivo wykazują, że lizat bakteryjny nie ma właściwości mutagennych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Mannitol

Celuloza mikrokrystaliczna Skrobi glikolan Magnezu stearynian Krzemionka koloidalna bezwodna

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczacych przechowywania produktu leczniczego. Chronić od światła.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry: część dolna złożona z trzech warstw: folii poliamidowej, folii aluminiowej, folii PCV; część górna: folia aluminiowa pokryta przezroczystą powłoką ochronną.

Opakowania zawierają 28 tabletek (2 blistry) lub 56 tabletek (4 blistry).

6.6    Szczególne środki ostrożności

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Daiichi Sankyo Europe GmbH Zielstattstraße 48 81379 Monachium Niemcy

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

6664

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

23.04.1996/ 28.04.2004/02.12.2008

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

30.10.2012.

4

Luivac